RP 71/2017 rd. Dessutom föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland stryks.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RP 71/2017 rd. Dessutom föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland stryks."

Transkript

1 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av socialoch hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) som lämnades till riksdagen den 2 mars Propositionen föreslås bli kompletterad så att Ålands landskapsavdrag beräknas utgående från inkomstskattelagens bestämmelser om den skattskyldiges beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen. Dessutom föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland stryks.

2 INNEHÅLL PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL...1 INNEHÅLL...2 MOTIVERING Behovet av att lämna en kompletterande proposition samt föreslagna ändringar Ändring av avräkningsgrunden samt skattegottgörelsen Åländskt landskapsavdrag Utdelning av samfundsskatten Propositionens konsekvenser Konsekvenser som gäller storleken på skattegottgörelsen Administrativa konsekvenser av ändringar i beskattningen Beredningen av propositionen Samband med andra propositioner Lagförslag Ikraftträdande Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning Avräkningsgrund Skattegottgörelse Åländskt landskapsavdrag...8 LAGFÖRSLAG...9 Lag om ändring av inkomstskattelagen...9 2

3 MOTIVERING 1 Behovet av att lämna en kompletterande proposition samt föreslagna ändringar 1.1 Ändring av avräkningsgrunden samt skattegottgörelsen Eftersom avsikten är att den reform som gäller inrättande av landskap och ordnande av socialoch hälsovården ska genomföras så att den är neutral med tanke på Ålands ställning, har det i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (15/2017 rd) föreslagits att de effekter som hänför sig till skattegottgörelsen ska kompenseras genom en ändring av avräkningsgrunden. Under riksdagsbehandlingen har en kompensering av skattegottgörelsen på det föreslagna sättet ansetts vara problematisk, eftersom någon sådan möjlighet inte ingår i det system för avräkning som det föreskrivs om i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), och som är avsett för finansiering av landskapets kostnader. Överstiger den i landskapet för ett skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten 0,5 procent av motsvarande skatt i hela riket, tillkommer det överstigande beloppet (skattegottgörelse) landskapet i enlighet med 49 i självstyrelselagen. I enlighet med 56 3 mom. 2 punkten i självstyrelselagen ska Ålandsdelegationen fastställa skattegottgörelsen enligt 49. Skattegottgörelsen för skatteåren beräknas på motsvarande sätt som tidigare på basis av de debiterade skatterna. Ålandsdelegationen kan dock i anslutning till beslutet om fastställande av skattegottgörelsen konstatera hur stor skattegottgörelsen skulle vara om man vid uträkningen inte beaktar den av social- och hälsovårds- och landskapsreformen föranledda förhöjningen av inkomstskatten. Avräkningsgrunden i lagen om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland borde i princip justeras redan i denna proposition och på nytt våren Angående lagen om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland ska lagtingets bifall inhämtas i enlighet med 47 5 mom. i självstyrelselagen för Åland. Regeringen anser att det inte är ändamålsenligt att frågan behandlas två gånger i lagtinget. Därför föreslås det att lagförslag 34 (lag om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland) i regeringens proposition 15/2017 rd ska strykas. Avsikten är att en separat regeringsproposition i frågan lämnas våren Åländskt landskapsavdrag Det föreslås att den bestämmelse om det åländska landskapsavdraget som föreslagits i 125 a i inkomstskattelagen (1535/1992) ska ändras så att avdraget beräknas enligt 30 i inkomstskattelagen på grundval av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Kompletteringen föreslås för att avvikelser mellan kommunalbeskattningen i riket och på Åland inte ska påverka beloppet av landskapsavdraget. 1.3 Utdelning av samfundsskatten Vid riksdagsbehandlingen av regeringens proposition 15/2017 rd aktualiserades frågan hur de ändringar som föreslagits i utdelningen av samfundsskatten enligt 12 i lagen om skatteredovisning påverkar skatteinkomsterna för kommunerna på Åland och hur de påverkar de samfund som är verksamma på Åland. Ändringen bör också till denna del vara neutral. Det har förts förhandlingar om frågan med Åland. I samband med social- och hälsovårds- och land- 3

4 skapsreformen ökas statens skatteinkomster och minskas kommunernas skatteinkomster. Det föreslås att minskningen av kommunernas skatteinkomster delvis ska genomföras genom en sänkning av kommunernas samfundsskatteandel med cirka 500 miljoner euro enligt nivån Statens andel av samfundsskatten ökas i sin tur med cirka 500 miljoner euro enligt nivån De ändringar som föreslagits i utdelningen av samfundsskatten ingår i en helhet som leder till att uppskattningsvis tiotals moment i statsbokslutet måste ändras. Därför ska också konsekvenserna av de ändringar som på grund av social- och hälsovårds- och landskapsreformen föreslagits i utdelningen av samfundsskatten med stöd av 47 2 mom. i självstyrelselagen beaktas vid dimensioneringen av avräkningsbeloppet i den proposition som lämnas våren Propositionens konsekvenser 2.1 Konsekvenser som gäller storleken på skattegottgörelsen I regeringens proposition 15/2017 rd föreslogs det att den uteblivna skattegottgörelsen enligt 49 i självstyrelselagen skulle kompenseras genom en höjning av avräkningsgrunden. I beräkningen användes genomsnittet av de fyra senaste skattegottgörelserna, som är 11,5 miljoner euro. Det årliga beloppet av skattegottgörelsen har varierat betydligt, men under tiden för den nuvarande självstyrelselagen har beloppet varit positivt. Under skatteåren var den genomsnittliga skattegottgörelsen 14,4 miljoner euro. Ovannämnda poster betalades åren Enligt Ålandsdelegationens utlåtande föreligger det inte hinder för att Ålandsdelegationen i anslutning till beslutet om skattegottgörelsen konstaterar hur stor skattegottgörelsen skulle vara om man vid uträkningen inte skulle beakta den av social- och hälsovårds- och landskapsreformen föranledda förhöjningen av inkomstskatten. Ålandsdelegationen konstaterar vidare att ovannämnda konstaterande kunde utgöra grund för riksmyndigheternas egna beslut för kompenseringsåtgärder till landskapet. Regeringen anser att reformen gällande skattegottgörelsen kan genomföras neutralt på det sätt Ålandsdelegationen framför i sitt utlåtande. Den uteblivna skattegottgörelsen kompenseras till Åland så att reformen är neutral med hänsyn till Ålands finansiella ställning. 2.2 Administrativa konsekvenser av ändringar i beskattningen De ändringar som föreslås i det åländska landskapsavdraget ökar i någon mån de administrativa kostnaderna för avdraget. Kostnaderna för genomförandet av det åländska landskapsavdraget är enligt Skatteförvaltningens uppskattning cirka 0,4 miljon euro. 3 Beredningen av propositionen Propositionen har beretts vid finansministeriet. I beredningsskedet har det flera gånger förts förhandlingar mellan finansministeriet och Ålands landskapsregering för att lösa frågan. Regeringen och Ålands landskapsregering hade en gemensam syn om att när beloppet av skattegottgörelsen enligt 49 i självstyrelselagen beräknas, ska de förvärvsinkomstskatter som inflyter på Åland jämföras med motsvarande skatteinkomster i hela landet så att effekten av det åländska landskapsavdraget elimineras. Ålandsdelegationen har i uppdrag att avgöra hur detta ska tolkas i praktiken. När utkastet till regeringsproposition var på remiss innehöll det ett förslag angående skattegottgörelsen enligt vilket beräkningen av skattegottgörelsen skulle ha genomförts på så vis som överenskommits med Ålands landskapsregering. Utkastet till proposition sändes på remiss till och utlåtanden erhölls av Ålands landskapsregering, Ålandsdelegationen, justitiekanslersämbetet, justitieministeriet och Skatteförvaltningen. Ålands landskapsregering kan acceptera föreslaget förutsatt att Ålandsdelegationen förhåller sig positiv till regleringen av avdraget och den föreslagna lösningsmodellen för att beakta 4

5 skattegottgörelsen. Här utöver gavs några preciseringsförslag angående motiveringarna. Ålandsdelegationen konstaterar att det i propositionsutkastet föreslagna sättet för att beräkna skattegottgörelsen inte motsvarar gällande ordalydelse i självstyrelselagens 49, utan att de debiterade statsskatterna ska beaktas i sin helhet. Enligt Ålandsdelegationens utlåtande föreligger det inte hinder för att Ålandsdelegationen i anslutning till beslutet konstaterar hur stor skattegottgörelsen skulle vara om man vid uträkningen inte skulle beakta den av social- och hälsovårdsreformen föranledda förhöjningen av inkomstskatten. Ålandsdelegationen konstaterar vidare att ovannämnda konstaterande kunde utgöra grund för riksmyndigheternas egna beslut för kompenseringsåtgärder till landskapet. Övriga utlåtanden innehåller närmast enskilda preciseringsförslag. Propositionens motiveringar har till flera delar preciserats på basen av utlåtandena. 4 Samband med andra propositioner Denna proposition kompletterar regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) och är avsedd att bli behandlad samtidigt med den. När de slutliga ekonomiska beräkningarna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har färdigställts våren 2018, lämnar regeringen en proposition till riksdagen som bl.a. innehåller ett förslag till lag om temporär ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland. I bilaga 7 till regeringsprogrammet (Protokollsanteckningar) konstateras att reformen av självstyrelselagen för Åland fortsätter och att regeringens förslag lämnas till riksdagen senast våren I regeringens proposition med förslag till ny självstyrelselag för Åland är regeringen beredd på att föreslå att riksdagens nuvarande beskattningsbehörighet ska skrivas in i lagförslaget så att riksdagen, när självstyrelselagen träder i kraft, bibehåller sin nuvarande lagstiftande makt på Åland i fråga om skatter, dock så att lagstiftningen om ändring av det åländska landskapsavdraget som beviljas vid beskattningen av förvärvsinkomster träder i kraft endast med lagtingets bifall. En sådan samförståndsmekanism tryggar således lagtingets inflytande inom det nya självstyrelsesystemet när sådan skattelagstiftning sätts i kraft som uttryckligen gäller det åländska landskapsavdraget som det föreslås en bestämmelse om i 125 a i inkomstskattelagen. 5 Lagförslag 125 a. Åländskt landskapsavdrag. I regeringens proposition 15/2017 rd föreslås att det till lagen ska fogas en ny 125 a med bestämmelser om ett åländskt landskapsavdrag som beviljas fysiska personer och dödsbon från statsskatten. Syftet med avdraget är att förhindra att social- och hälsovårds- och landskapsreformen leder till en skärpt statsbeskattning av förvärvsinkomster för skattskyldiga bosatta i landskapet Åland, varvid nivån på kommunalskatten inte behöver ändras på Åland. För skattskyldiga vars hemkommun enligt 5 i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) finns i landskapet Åland avdras enligt 1 mom. ett åländskt landskapsavdrag från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst. Avdraget är således ett avdrag från skatten som görs endast från den inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska betalas till staten. Om avdraget är större än den inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska betalas till staten, avdras inte den överstigande delen från de övriga skatterna. Om den skattskyldige betalar kommunalskatt till en kommun i 5

6 landskapet Åland, har han eller hon rätt till det åländska landskapsavdraget som beviljas från statsskatten. I 2 mom. föreskrivs om avdragets belopp samt om avdragsordningen. I regeringens proposition 15/2017 rd föreslås det att avdragsbeloppet är 12,47 procent av den skattskyldiges beskattningsbara inkomst i kommunalbeskattningen, till vilken fogas det sjukdomskostnadsavdrag och det studieavdrag som avses i kommunalskattelagen för landskapet. Det föreslagna 2 mom. föreslås bli ändrat så att avdraget beräknas utgående från inkomstskattelagens bestämmelser om den skattskyldiges beskattningsbara inkomst i kommunalbeskattningen. Avdraget beräknas enligt 30 i inkomstskattelagen på grundval av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen Ändringen föreslås för att alla särskilda avdrag från inkomsten som endast beviljas i kommunalbeskattningen på Åland ska bli beaktande när beloppet av landskapsavdraget räknas ut. Den föreslagna bestämmelsen täcker också eventuella nya särskilda avdrag som tas i bruk på Åland. Det åländska landskapsavdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten på förvärvsinkomst som ska betalas till staten, också före arbetsinkomstavdraget. 6 Ikraftträdande Ikraftträdandebestämmelserna i lagförslag 8 i RP 15/2017 rd tillämpas på lagförslagen i denna proposition. 7 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning 7.1 Avräkningsgrund Enligt 47 2 mom. i självstyrelselagen för Åland ska avräkningsgrunden ändras, om grunderna för statsbokslutet ändras på ett sätt som har en väsentlig inverkan på avräkningsbeloppets storlek. Därtill föreskrivs i 3 mom. om vissa exceptionella situationer då avräkningsgrunden ska höjas och i 4 mom. om sådana exceptionella situationer då avräkningsgrunden ska sänkas. Om villkoren i 2 mom. uppfylls ska avräkningsgrunden ändras, dvs. antingen sänkas eller höjas. Enligt förarbetena till självstyrelselagen (RP 73/1990 rd s. 89) togs bestämmelsen i fråga in i lagen av den anledningen att de inkomster som upptas i statsbokslutet är beroende av gällande budgeterings- och bokföringsregler. I regeringspropositionen konstateras bl.a. att för att en ändring av avräkningsgrunden ska vara befogad, ska ändringen avse någon princip i bokslutets uppbyggnad. De olika momenten motiveras som separata bestämmelser och i propositionen konstateras det inte att ändringsgrunderna bildar en helhet. Således ska 2 mom. bedömas separat från de övriga momenten i 47. En betydande del av kommunernas och statens uppgifter överförs till landskapen i samband med social- och hälsovårdsreformen, och till följd av detta ändras tiotals inkomst- och utgiftsmoment i statsbudgeten och i statsbokslutet. Social- och hälsovårds- och landskapsreformen ökar statens inkomster med cirka 12,57 miljarder euro. Denna ökning har en väsentlig inverkan på avräkningsbeloppet. Ökningen av statens skatteinkomster ökar enligt de preliminära uppskattningarna avräkningsbeloppet med cirka 57 miljoner euro. Det är enligt regeringens uppfattning fråga om en sådan situation som avses i 47 2 mom. i självstyrelselagen, då avräkningsgrunden ska ändras. Avräkningsgrunden borde således med stöd av självstyrelselagen ändras redan i denna proposition och på nytt våren Av de skäl som anges ovan i 1 stycket föreslås det emellertid inte att avräkningsgrunden enligt 47 i självstyrelselagen ska 6

7 ändras i denna proposition och av den anledningen föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland ska strykas. För att reformen ska uppfylla villkoren i självstyrelselagen även beträffande ändringen av avräkningsgrunden, överlämnas våren 2018 en ny proposition till riksdagen med förslag om temporär ändring av avräkningsgrunden åren Därvid beaktas även konsekvenserna av de ändringar som på grund av social- och hälsovårds- och landskapsreformen föreslagits i utdelningen av samfundsskatten beaktas vid dimensioneringen av avräkningsbeloppet våren När ovan nämnda ändringar granskas i samband med dimensioneringen av avräkningsbeloppet, bör avräkningsgrunden enligt de preliminära beräkningarna sänkas med 0,08 procentenheter från och med 2019 jämfört med nuvarande avräkningsgrund. Enligt 47 5 mom. i självstyrelselagen stadgas det om ändring av avräkningsgrunden i rikslag med lagtingets bifall. 7.2 Skattegottgörelse Syftet med skattegottgörelsen är att trygga att Åland gottgörs för de skatteinkomster som omfattas av skattegottgörelsen i den mån som det i förhållande till antalet invånare inflyter mer skatteinkomster på Åland än i riket. I förarbetena till självstyrelselagen (RP 73/1990 rd s. 54 och 90) konstateras bl.a. att det har ansetts vara skäligt att landskapet ska få ett förhöjt anslag (skattegottgörelse), om skattenivån i landskapet överstiger ett angivet relationstal. Enligt motiveringen kompenserar skattegottgörelsen i viss mån det åländska önskemålet om en egen skattelagstiftning och -förvaltning. Enligt förarbetena utgör skattegottgörelsen samtidigt ett incitament för landskapsmyndigheterna att föra en näringspolitik som möjliggör ökade skatteintäkter. Beloppet av skattegottgörelsen nollställs i praktiken i samband med reformen eftersom statsbeskattningen på grund av det åländska landskapsavdraget skulle vara betydligt lindrigare på Åland än i riket. I det lagförslag om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland som ingår i regeringens proposition 15/2017 rd föreslogs det att det uteblivna skattegottgörelsebeloppet skulle kompenseras genom en höjning av avräkningsgrunden. En kompensering av skattegottgörelsen på det sätt som föreslagits ansågs under riksdagsbehandlingen vara problematisk, eftersom någon sådan möjlighet inte ingår avräkningssystemet för finansiering av landskapets utgifter enligt självstyrelselagen. Ett lösningsalternativ som har utretts är stiftandet av en speciallag om hur skattegottgörelsen ska beräknas i tekniskt hänseende. Frågan har diskuterats med justitiekanslern och ett utlåtande av justitiekanslern begärdes. Justitiekanslersämbetet konstaterade i sitt utlåtande av den 13 april 2017 att om skattesystemet ändras genom en ändring av inkomstskattelagen så att inkomstskatten till staten i fortsättningen bestäms på olika sätt i riket och i landskapet (125 a, åländskt landskapsavdrag, RP 15/2017 rd), kan man genom en speciallag som anknyter till ändringen av inkomstskattelagen och som stiftas i normal lagstiftningsordning fastställa det tekniska beräkningssättet för motsvarande skatt för hela landet som avses i 49 i självstyrelselagen, som efter ändringen i skattesystemet uppfyller syftet för 49 i självstyrelselagen, och som är neutral med tanke på Ålands ställning. Enligt 56 i självstyrelselagen ska Ålandsdelegationen bl.a. fastställa skattegottgörelsen enligt 49. Under den fortsatta beredningen har man kommit fram till att någon speciallag inte stiftas, utan att Ålandsdelegationen avgör storleken på skattegottgörelsen med stöd av 56 i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen konstaterade i sitt utlåtande till regeringens proposition att det föreslagna sättet att beräkna skattegottgörelsen inte är förenligt med ordalydelsen i självstyrelselagens 49, utan vid beräkningen av skattegottgörelsen ska de debiterade statsskatterna beaktas i sin helhet. Enligt Ålandsdelegationens utlåtande föreligger det inte hinder för att Ålandsdelegationen i anslutning till beslutet konstaterar hur stor skattegottgörel- 7

8 sen skulle vara om man vid uträkningen inte skulle beakta den av social- och hälsovårdsreformen föranledda förhöjningen av inkomstskatten. Ålandsdelegationen konstaterar vidare att ovannämnda konstaterande kunde utgöra grund för riksmyndigheternas egna beslut för kompenseringsåtgärder till landskapet. Regeringen anser att reformen gällande skattegottgörelsen kan genomföras neutralt på det sätt Ålandsdelegationen framför i sitt utlåtande. Den uteblivna skattegottgörelsen kompenseras till Åland så att reformen är neutral med hänsyn till Ålands finansiella ställning. 7.3 Åländskt landskapsavdrag Den föreslagna ändringen av landskapsavdraget säkerställer att lagtingets kommunalskattelagstiftning inte påverkar beloppet av det avdraget som görs från statsskatten. Den föreslagna bestämmelsen täcker också eventuella nya särskilda avdrag som tas i bruk på Åland. Det åländskt landskapsavdraget förhindrar förvärvsinkomstbeskattningen från skärpas på Åland, och säkerställer att betydelsen av Ålands beskattningsbehörighet förblir oförändrad. Landskapsavdraget är ett avdrag som endast görs från statsskatten, varvid riket med stöd av punkten i självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet i fråga om avdraget. När man dessutom beaktar att reformen som helhet kan genomföras neutralt med tanke på Ålands finansiella ställning och att avdraget inte gör intrång i landskapets lagstiftningsbehörighet i fråga om kommunalbeskattningen enligt 18 5 punkten självstyrelselagen, föreslås det att det ska föreskrivas om landskapsavdraget i inkomstskattelagen i vanlig lagstiftningsordning. Det har i samband med beredningen framförts en oro över att man i framtiden kan skärpa beskattningen av enbart skattskyldiga som är bosatta på Åland genom att ändra på landskapsavdraget. Enligt 6 1 mom. i grundlagen är alla lika inför lagen. Denna allmänna likställighetsprincip preciseras genom det förbud mot diskriminering som finns i 6 2 mom. och som innebär att ingen får särbehandlas av en orsak som gäller hans eller hennes person. Enligt bestämmelsen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Dessa grunder för åtskillnad utgör kärnan i förbudet mot diskriminering. Förteckningen är emellertid inte uttömmande, utan särbehandling ska vara förbjuden också på grund av någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. En sådan annan orsak kan vara t.ex. hemort (GrUU 67/2014 rd). Utskottet har påpekat att lagstiftningen om beskattningen inte konstitutionellt kan anses vara en sådan form av användning av offentlig makt på vars område de grundläggande fri- och rättigheterna och likställighetsprincipen enligt 6 i grundlagen inte skulle tillämpas (GrUU 52/2016 rd och GrUU 53/2016 rd). Likställighetsprincipen i grundlagen säkerställer således att man inte heller i fortsättningen utan grund kan skärpa beskattningen endast för de skattskyldiga som är bosatta på Åland. Regeringen anser att denna proposition kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Regeringen anser dock att det är skäl att inhämta utlåtande av grundlagsutskottet i samband med riksdagsbehandlingen. Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) stryker lagförslag 34 och i lagförslag 8 godkänner 125 a ändrad på följande sätt: 8

9 Lagförslag Lag om ändring av inkomstskattelagen 125 a Åländskt landskapsavdrag Från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst för en skattskyldig som har sin hemkommun enligt 5 i lagen om beskattningsförfarande i landskapet Åland avdras ett åländskt landskapsavdrag. Avdraget utgör 12,47 procent av den skattskyldiges enligt denna lag beräknade beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen. Avdraget görs före förvärvsinkomstavdraget. Helsingfors den 8 juni 2017 Statsminister Juha Sipilä Finansminister Petteri Orpo 9

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 05 6 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2017 Nr 26/17 Hänvisning Finansministeriets skrivelse 22.5.2017, 891/03.01.00/2017 Till Finansministeriet Ärende I skrivelse 22.5.2017

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 21.11.2011 Till Ålands lagting Ändringar i skattelagstiftningen 2012 Huvudsakligt innehåll Inför skatteåret 2012 föreslår landskapsregeringen vissa

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 12 22.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS CG - MP NF MN WV TA Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Allmänna byrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Allmänna byrån, S1 PROTOKOLL Nummer 2 14.6.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Allmänna byrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat KS-CG-MP-NF-TA-MN-WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 7 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2012-2013 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 29.1.2012 Till Ålands lagting Ändringar i samfundsbeskattningen 2013 2016 Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar när

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras RP 194/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar (RP 50/2011

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav30och31 lagenomortodoxakyrkosamfundet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att begreppet skatteöre slopas

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen PROTOKOLL Nummer 15 8.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - TA - MN - WV NF Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

RP 164/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 164/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL År

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 359/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skatt Lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om fiske förändras. Fiskevårdsavgiften

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 274/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D R Ä T T E L S E ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 05 2 Helsingfors/Mariehamn 21.9.2015 Nr 26/15 Hänvisning Finansministeriets skrivelse 3.7.2015, nr 809/02.02.07/2015. Till Finansministeriet Ärende och

Läs mer

2. Propositionens konsekvenser

2. Propositionens konsekvenser RP 191/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 i kyrkolagen samt 3 och 9 i lagen om kyrkans centralfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 20.8.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för statens deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som ska byggas

Läs mer

RP 181/2013 rd. ändras så att inkomstgränserna i inkomstskatteskalan,

RP 181/2013 rd. ändras så att inkomstgränserna i inkomstskatteskalan, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändringar av vissa lagar (RP 105/2013

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att konkurrenslagen ändras. Enligt propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 01 13 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 18/16 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 6.6.2016, nr 84/2016. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 143/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 143/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 143/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 i lagen om ändring av lagen

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 163/2017 rd. I denna proposition föreslås det en ändring av den paragraf i barnbidragslagen som gäller

RP 163/2017 rd. I denna proposition föreslås det en ändring av den paragraf i barnbidragslagen som gäller Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det en ändring av den paragraf i barnbidragslagen

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 119/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om pension för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 161/1997 nl Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 77 inkomstskattelagen och 33 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

RP 254/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 254/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 120/2015 rd. Propositionen hänför sig till den budgetproposition för 2016 som ska kompletteras och avses bli behandlad i samband med den.

RP 120/2015 rd. Propositionen hänför sig till den budgetproposition för 2016 som ska kompletteras och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om mynt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att till lagen om mynt fogas en bestämmelse om

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 01 2 D 10 17 01 3 Helsingfors/Mariehamn 8.2.2017 Nr 11/17 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.1.2017, nris 11 och 14/2017. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av vissa förpliktelser i enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och lag om upphävande av 2 a i socialvårdslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer