1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner."

Transkript

1 FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. 3 Ändamål Bastjänster 3.1. Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt räddningsinsatser. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, rådgivning och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.

2 3.3. Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare av byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med specialistkompetens inom området riskhantering Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter det insatsen avslutats Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha medlemskommunernas uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, om inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom sådana områden, t.ex. inom planoch byggprocessen I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- och säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att samordna och hantera.

3 Särskilda uppgifter 3.9. I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse. - medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse - uppgifter hänförliga till civil beredskap - larmförmedling - restvärdesräddning m.m. - IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm - brandskyddskontroll och sotning - teknisk service m.m. - färdtjänst - försäkringsfrågor - jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet. Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras enligt Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen och enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra uppgifter åt kommunerna.

4 4 Organisation 4.1. Förbundet är ett kommunalförbund med direktion För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 4.3 Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler. 5 Förbundsdirektionen 5.1. Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för förbundsmedlemmarna Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare. Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare. Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1ersättare. Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 3 kap 23 och 4 kap 23a 1 st. kommunallagen tillämpas.

5 5.5. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om proportionellt valsätt 6 Revisorer 6.1. Kommunalförbundet ska ha sex revisorer För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga kommuner utser vardera en revisor Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse. 7 Initiativrätt 7.1. Ärenden i direktionen får väckas av - ledamot i direktionen

6 - förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen - organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt. 8 Närvarorätt 8.1. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsdirektionen Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 9.1. Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla. 10 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar

7 och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt punkt Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med angiven fördelningsgrund Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 11 Kostnadsfördelning Princip Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan under rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet fördelas efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm. Generell norm Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i respektive medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell kostnadsfördelningsnorm. Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med medlemskommunerna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.

8 Särskild norm Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut. Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbundsmedlem enligt punkt Övrigt Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter 12 Samråd m.m Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt. Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i verksamheten.

9 12.2. Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller ärenden av större vikt. Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet. Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa ärenden. Det ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, innehållet och omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för medlemsforum ska vara medlemskommunerna Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar där så begärs. 13 Budgetprocessen m.m Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år beslutas också om medlemsavgift.

10 13.3. Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. 14 Planeringsprocess Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 15 Utträde samt inträde m.m Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1

11 15.4 Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar. 16 Likvidation och upplösning Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt 15 är till ända, ska förbundet träda i likvidation Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 tilllämpas När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

12 16.6. Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 17 Tvister Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 18 Arvoden Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den största kommunens arvodesbestämmelser. 19 Ändringar i förbundsordningen Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft Denna förbundsordning gäller fr.o.m. den 1 mars Antagen av förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd den 11 december Fastställd av kommunfullmäktige i Kävlinge den 4 februari Fastställd av kommunfullmäktige i Eslöv den 25 februari Fastställd av kommunfullmäktige i Lund den 28 februari Fastställd av kommunfullmäktige i Malmö den 28 februari Fastställd av kommunfullmäktige i Burlöv den 18 mars 2013.

13 Bilaga 1 REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Förbundsdirektionens uppgifter 1.1 Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Räddningstjänsten Syd. 1.2 Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i förbundsordningen. 1.3 Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt. 1.4 Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.

14 1.5 Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet. 1.6 Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 1.7 Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 1.8 Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmedlemmarnas krets. 1.9 Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning inte ska tillhandhållas utan avgift Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.

15 2 Direktionens sammansättning 2.1 Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen. 2.2 Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande. 3 Ersättarnas tjänstgöring 3.1 Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 3.2 För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 3.3 En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 3.4 En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 3.5 Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 4 Sammanträde 4.1 Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

16 5. Kallelse 5.1 Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 5.2 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 5.3 Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 5.4 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 5.5 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 6. Justering av protokoll 6.1 Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 6.2 Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 7. Reservation 7.1 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

17 8. Delgivning 8.1 Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer. 9. Undertecknande av handlingar 9.1 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare. 9.2 I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.

18 BILAGA 2 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1. Organisation Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva. 2. Revisorernas uppgifter Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet. 3. Budget Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 4. Sakkunniga Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

19 5. Sammanträden Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 15 kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 6. Arkiv Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 7. Revisionsberättelse Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer