KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)"

Transkript

1 ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2015, dels senast onsdagen den 22 april 2015 kl ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Skeppsbron 3, Malmö; per e-post eller per telefon , med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida samt tillhandahålls efter begäran per telefon, Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 april 2015, då sådan införing ska vara verkställd. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av ordförande vid stämman 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 11. Fastställande av antalet revisorer 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

2 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av styrelseordförande 15. Val av revisor 16. Beslut om principer för tillsättande av valberedning 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 19. Stämmans avslutande Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9), fullständiga förslag till beslut enligt punkterna samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Skeppsbron 3, Malmö, senast tre veckor innan stämman och skickas i anslutning därtill till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 9b. Disposition av Bolagets resultat Styrelsen föreslår att samtliga Bolagets disponibla vinstmedel, kronor, ska balanseras i ny räkning, således innebärande att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret Föregående år beslutade årsstämman om en utdelning om 0,50 kronor per aktie. Punkterna 3, Val av styrelse, revisor m.m. Bolagets valberedning, som bildats i enlighet med den instruktion som fastställdes på årsstämman 2013, består av ordförande Henrik Blomquist (Bure Equity AB), Petter Stillström (AB Traction) och Jesper Bonnivier (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB). Efter publiceringen av PartnerTech s valberedning inför årsstämman 2015, den 10 oktober 2014, har Länsförsäkringar Fondförvaltning AB avyttrat sitt innehav i Bolaget. Som en följd av detta lämnar deras representant Jesper Bonnivier sin plats i valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag. Till ordförande på årsstämman föreslås styrelsens ordförande Bengt Engström. Antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod föreslås till 6 ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal. Berörda fackliga organisationer har meddelat att nuvarande ordinarie ledamot Lennart Pettersson (kollektivanställda) och Klas Theodorsson (tjänstemän) kvarstår för nästkommande mandatperiod. Per Ingemansson (tjänstemän) kvarstår och Rickard Hedblom (kollektivanställda) nyväljs som suppleanter för nästkommande mandatperiod. Valberedningen föreslår omval av Petter Stillström, Henrik Lange, Thomas Thuresson, Bengt Engström, Gösta Johannesson och Heléne Mellquist. Omval föreslås av Bengt Engström till styrelsens ordförande. Lotta Stalin har avböjt omval. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har en samlad erfarenhet och kompetens som speglar de krav som följer av Bolagets verksamhet och utveckling. Information om föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m. finns på Bolagets hemsida

3 Valberedningen föreslår att oförändrat arvode utgår till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod, dvs kronor till styrelsens ordförande samt kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Sammanlagt föreslås således arvodet uppgå till kronor (föregående år kronor). Styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag. Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med kronor (föregående år kronor) till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, Thomas Thuresson. Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag och att PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbolag intill slutet av årsstämman Revisionsbolaget har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Magnus Willfors kommer att utses som huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 16. Beslut om principer för tillsättande av valberedning Vid årsstämman 2013 fastställdes en instruktion avseende tillsättande av valberedning. Denna instruktion föreslås nu uppdateras och få följande lydelse och gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman: Valberedningen ska bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Vid bedömningen av vilka som utgör de två till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet. Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de två röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning har utsetts. Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren. Om någon av de två röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den tredje röstmässigt största aktieägaren, osv. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberednings ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senast svarsdag etc. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggöras på PartnerTech ABs webbplats. Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, bestående av VD och koncernchef samt övriga medlemmar av koncernledningen, bereds av styrelsens ersättningsutskott och framläggs därefter till styrelsen för förslag till beslut. Riktlinjerna fastställs av

4 årsstämman. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning. Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Den fasta grundlönen för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av koncernledningen revideras normalt varje år. Den rörliga lönen baseras på uppnådda resultatmål för Bolaget som helhet samt uppnådda specifika verksamhetsmål för respektive funktion. Rörlig lön utgår på årsbasis och kan maximalt uppgå till 83 procent av den fasta grundlönen. Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt incitamentsprogram (vilket kan innebära att viss del av den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare utgår för deltagande i sådant program). Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Pensionsplanerna ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas. Ledande befattningshavare kan tilldelas förmånsbil eller annan tillämplig förmån till motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sjukvårdsförsäkring. Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem i koncernledningen. I individuella fall ska styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst kronor, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv. Betalning ska kunna ske genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Aktieägares rätt att begära upplysningar Enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

5 Uppgift om det totala antalet aktier och röster Det finns i Bolaget totalt aktier motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Malmö i mars 2015 Styrelsen

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Protokoll fort vid ársstämma med aktieagaren i Sveaskog AB (pubi), org nr 556558-0031, torsdagen den 23 april 2014 i IVA:s Konferenscenter, Stockholm. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer