Riktlinjer för samtal med medarbetare beträffande loggranskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för samtal med medarbetare beträffande loggranskning"

Transkript

1 Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) Mindre justering av dokumentet Mindre justering av dokumentet och ändrat ansvar för riktlinjen Reviderad giltighetstid Bytt från diarienummer Dnr VPC- 2009/161 samt information i sidhuvud p.g.a. omorganisation. Förlängt giltighetstid. Informationssäkerhetsansvarig/landstingsjurist Informationssäkerhetsansvarig / landstingsjurist, Informationssäkerhetsansvarig / landstingsjurist, Informationssäkerhetschef Lars Åke Pettersson, Justering av dokumentet HR-strateg Torbjörn Eriksson, Chefsjurist Sofia Malander, r för samtal med medarbetare beträffande loggranskning HR-strateg Torbjörn Eriksson, Landstingsjurist Sofia Malander, r för samtal med medarbetare beträffande loggranskning Inledning Sedan patientdatalagen trädde i kraft den 1 juli 2008 har patienten rätt att på begäran få information om vilken direktåtkomst och elektronisk åtkomst till uppgifter om honom eller henne som förekommit, s.k. loggar. Landstinget har en skyldighet att kontinuerligt loggranska, både vid misstanke om obehörigt intrång och stickprovsmässigt, för att både förebygga och upptäcka missbruk. Det är viktigt att misstanke om dataintrång följs upp och utreds med hänsyn till utsatt patient, misstänkt medarbetare och allmänhetens förtroende för landstinget. Samtal med medarbetaren Vid misstanke om att en medarbetare tagit del av patientinformation i ett vårdsystem, utan att delta i vården av patienten i LiÖ eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, så kallat dataintrång, ska verksamhetschefen utreda misstanken. Loggranskning ska alltid genomföras vid misstanke om dataintrång. Verksamhetschefen ska kalla medarbetaren till möte och ge medarbetaren möjlighet att förklara skälen till aktuell logg och den åtgärd som framkallat loggen. Inför ett sådant samtal ska verksamhetschefen informera medarbetaren om möjligheten att ta med en facklig representant. Vid samtalet bör verksamhetschefen ställa följande frågor: 1. Varför har medarbetaren sökt information om denna patient? 2. Har medarbetaren i samband med att denne sökt information om patienten deltagit i vården av patienten i sitt uppdrag som medarbetare i LiÖ eller av annat skäl behövt uppgifterna för sitt arbete i LiÖ? I så fall, redogör för detta.

2 3. Känner medarbetaren patienten eller har någon annan anknytning med patienten privat? 4. Vilken information har använts och till vad? 5. Om medarbetaren har valt att bryta mot bestämmelserna i patientdatalagen och/eller offentlighets- och sekretesslagen vad är skälet till detta? Om medarbetaren uppger att han/hon inte känner till bestämmelserna - fråga då hur detta kan komma sig eftersom denna information lämnas vid anställningen och vid utbildningarna i Cosmic. Verksamhetschefen ansvarar för att dela ut skriftlig information om patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen till medarbetaren vid mötet (sammanfattningar av både patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen finns på Lisa under Juridiksidan - Juridiksidan/Lagar/). Dokumentation och åtgärder Medarbetarens svar ska dokumenteras i ett protokoll (använd bifogad mall) och medarbetaren ska ges möjlighet att läsa igenom det för att sedan med sin underskrift bekräfta att innehållet överensstämmer med vad som sagts vid mötet. Samtliga personer som deltar vid mötet ska få ett exemplar av protokollet. Om medarbetaren uppger att han/hon inte minns varför han/hon tagit del av aktuell information kvarstår misstanke om olovlig användning. Verksamhetschefen bör ta ställning till huruvida medarbetarens behov av sökt information verkar rimlig eller inte, beroende på den egna verksamhetens uppdrag, arbetssätt och organisation. Medarbetaren ska, vid behov, få information om de följder som kan bli aktuella vid dataintrång. De åtgärder som kan bli aktuella är arbetsrättsliga åtgärder och en polisanmälan utförd av landstinget. Polisanmälan kan leda till straffrättsliga åtgärder. Vid fortsatt och/eller stärkt misstanke om dataintrång Verksamhetschefen kontaktar et och/eller landstingsjurist. Personuppgiftsombudet/landstingsjuristen tar sedan ställning till om en polisanmälan ska göras. Verksamhetschefen informeras innan en eventuell polisanmälan med möjlighet att lämna synpunkter. En kopia av det upprättade protokollet skickas till et, ledningsstaben, Linköping. Verksamhetschefen ska vid kännedom om eventuellt dataintrång skyndsamt ta kontakt med HR-konsult/HR-chef för ställningstagande om eventuella arbetsrättsliga följder. Bevarande av anteckningar Då ett ärende inte föranlett någon varning ska protokollet från mötet bevaras (i låst utrymme) hos aktuell verksamhetschef.

3 Om ärendet däremot föranlett varning och/eller åtgärder ska originalet skickas till löneservice för förvaring i personakt och en kopia sparas hos verksamhetschefen. Protokollet ska beläggas med sekretess.

4 2(2) Protokoll från samtal med medarbetare beträffande loggransking Medarbetarens namn HSAID Befattning Personnummer Arbetsplats Datum för samtalet Övriga deltagare (ange namn och befattning) vid samtalet Varför har medarbetaren sökt information om denna patient? Har medarbetaren i samband med att denne sökt information om patienten deltagit i vården av patienten i sitt uppdrag som medarbetare i LiÖ eller av annat skäl behövt uppgifterna för sitt arbete i LiÖ? I så fall, redogör för detta Känner medarbetaren patienten eller har medarbetaren någon privat anknytning till patienten? 4. Vilken information har använts och till vad? 5. Om medarbetaren har valt att bryta mot bestämmelserna i patientdatalagen och/eller offentlighets- och sekretesslagen vad är skälet till detta?

5 2(2) Har medarbetaren kännedom om offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen? Ja Nej Har information lämnats till medarbetaren om ovanstående lagstiftning under mötet? Muntligt Skriftligt Ingen information har lämnats Protokollet upprättat av: Namn, befattning Verksamhet och ort Jag har tagit del av protokollet och förstår innebörden i patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen samt förstår att dataintrång kan medföra uppsägning/avsked. Medarbetarens underskrift

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer