Gloslista till. Albert Camus. L Étranger. André Kahlmann & Saskia Läromedel Version 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gloslista till. Albert Camus. L Étranger. André Kahlmann & Saskia Läromedel Version 2013"

Transkript

1 Gloslista till Albert Camus L Étranger André Kahlmann & Saskia Läromedel Version 2013 Denna gloslista får kopieras fritt i oförändrat skick av privatpersoner och inom skolans undervisning Inledande kommentarer Varje ord eller uttryck tas bara upp en gång i en viss betydelse, första gången det förekommer. (Om samma ord eller uttryck förekommer i en annan betydelse längre fram tas det förstås upp igen.) Jag rekommenderar dig därför att med jämna mellanrum läsa om glosorna till de gamla kapitlen, inte bara för att öka inlärningseffekten utan också därför att många glosor kommer tillbaka i texten gång på gång. Förkortningar m.m. Förkortningar: f(emininum), fam(iljärt), isht (i synnerhet), jfr (jämför), jur(idik), litt(erärt), m(askulinum), ngn (någon), ngt (något), qqch. (quelque chose), qqn (quelqu un), region(alt) och åld(erdomligt). markerar ny sida (i Folio-upplagan 1997) och markerar nytt kapitel. * Asterisken markerar ord, uttryck och vändningar som är så ovanliga, så speciella för Camus eller av så litet intresse i övrigt att de inte behöver läggas på [långtids]minnet. O Pennan anger översättningar som är hämtade ur Sigfrid Lindströms svenska översättning av L Étranger (Främlingen), från Jag ger ibland Lindströms version när jag själv eller med hjälp av gängse ordböcker inte har kommit på något tillfredsställande. I allmänhet måste man dock varna för Lindströms tolkning, eftersom den är full av missförstånd och felaktigheter. Trevlig läsning med Camus, och glöm inte delge mig dina eventuella anmärkningar på gloslistan! André Kahlmann

2 Page 9 (Éd. Folio, Première partie, chapitre I) un asile här: un asile de vieillards ett ålderdomshem. Nuförtiden skulle ordet snarare tolkas som asile de fous (dårhus), hôpital psychiatrique (mentalsjukhus). Ordets grundbetydelse är tillflyktsort och återfinns bl.a. i le droit d asile (asylrätten). För ålderdomshem säger man numera helst une maison de retraite, eftersom asile de vieillards har dålig klang. Som synonym till hôpital psychiatrique används också eufemismen maison de santé. décéder avlida. Används i administrativa sammanhang eller som eufemism för mourir. Jfr le décès bortgången, och Décès som rubrik för dödsannonser i tidningar. un enterrement en begravning. (Jfr enterrer qqn begrava ngn.) sentiments distingués eg. utsökta känslor, kortform av Veuillez agréer/recevez, cher monsieur/chère madame, [l assurance] de mes sentiments [les plus] distingués en av flera (för en svensk väldigt krystade) franska avslutningsfraser som helt enkelt motsvarar svenskans vänliga hälsningar. veiller vaka (jfr la veillée mortuaire likvakan). Ordet veiller betyder även vaka i andra sammanhang, och veiller sur qqn/qqch. = vaka över ngn/ngt. (Jfr le veilleur de nuit nattvakten.) le congé ledigheten. (Jfr être en congé de maladie, en congé de maternité.) Les congés = semestern (endast för anställda, och inte för studenter o.d.). Observera uttrycket donner son congé à qqn = congédier qqn avskeda ngn (synonymer: licencier qqn och, i vardagsfranska, mettre qqn à la porte). le patron chefen, företagsledaren, arbetsgivaren. ce n est pas de ma faute (det är inte mitt fel) anses av vissa purister vara mindre vårdat än ce n est pas ma faute. en somme när allt kommer omkring, egentligen. Page 10 je n avais pas à m excuser jag behövde inte be om ursäkt. sans doute antagligen, troligen. (I L Étranger används uttrycket ofta i betydelsen visserligen och står då i allmänhet i början av meningen. Observera att utan tvivel heter sans aucun doute, certainement.) être en deuil ha sorg, bära sorg. c est une affaire classée saken är utagerad. revêtir une autre allure se annorlunda ut. (Jfr revêtir qqch. klä på sig ngt.) l autobus I allmänhet brukar man skilja mellan un autobus (eller un bus), som kör inom en stad, och un autocar (eller un car), som kör mellan städer, på landsorten. avoir de la peine pour qqn tycka synd om ngn. accompagner qqn följa med ngn, göra ngn sällskap. étourdi tankspridd, tanklös, disträ, här dock antagligen förvirrad, bedövad. emprunter qqch. à qqn låna ngt av ngn. (Jfr prêter qqch. à qqn låna ngn ngt.) un brassard en armbindel (här som tecken på sorg). manquer qqch. missa ngt. la hâte brådskan. la course här: springandet. (Jfr courir springa.) les cahots m skakningarna. une odeur en lukt, en doft. (Undvik att översätta ordet med odör. En fransk odeur behöver inte alls lukta illa...) la réverbération eg. återspeglandet av ljuset. Här menas det starka ljuset från himlen och det fenomen som uppstår när den varma luften dallrar och värmen gör att vägen blir spegelblank. s assoupir slumra till. le trajet färden, sträckan. être tassé contre qqch./qqn vara, sitta hopsjunken, [hop]tryckt mot ngt/ngn. (Jfr un tas en hög.) Page 11 pour n avoir plus à parler en aning litterär ordföljd för pour ne plus avoir à parler (för att inte behöva tala mera). recevoir qqn ta emot ngn. (Jfr une réception en mottagning.) le bureau [ämbets]rummet, arbetsrummet. (Kan även betyda kontor och skrivbord. Observera att den möbel som på svenska kallas för byrå heter une commode på franska.) la Légion d honneur Hederslegionen, Frankrikes förnämsta orden, instiftat 1802 av Napoleon. (Jfr une décoration en orden. Som bevis på den ära som har vederfarits dem brukar de dekorerade bära ett tunt litet rött band eller en liten röd knapp på kavajslaget.) serrer la main à qqn skaka hand med ngn. (Jfr serrer trycka, krama.) retirer qqch. dra tillbaka ngt. consulter un dossier titta i en mapp. le soutien stödet. (Jfr soutenir qqn/qqch. stödja ngn/ngt.) reprocher qqch. à qqn förebrå ngn ngt. (Jfr un reproche en förebråelse.) interrompre qqn avbryta ngn. (Jfr sans interruption utan avbrott.) se justifier rättfärdiga sig, försvara sig. 1

3 subvenir aux besoins de qqn försörja ngn. une garde här: ngn som tog hand om henne, en sköterska. vos salaires Om en person har ett enda arbete säger man normalt votre salaire (er lön). modeste blygsam, liten, oansenlig, låg. (Un salaire modeste är i allmänhet en ganska dålig lön. Om en person betyder modeste däremot anspråkslös, blygsam, diskret, vilket då inte uppfattas som ngt negativt.) tout compte fait när allt kommer omkring. ajouter tillägga. vous savez används som utfyllnadsord (jfr engelskans you know) och lämnas därför bäst oöversatt. Page 12 partager qqch. avec qqn dela ngt med ngn. les intérêts Obs. att Vad har ni för intressen? i allmänhet översätts bäst med À quoi vous intéressezvous?, Quelles sont les choses qui vous intéressent?, och inte med Quels sont vos intérêts?. s ennuyer ha tråkigt. (Jfr l ennui ledan, det tråkiga.) passer son temps à faire qqch. tillbringa tiden med att göra ngt. (Jfr en mening som il passe son temps à ne rien faire han går omkring och gör ingenting.) suivre qqn des yeux följa ngn med blicken. une habitude en vana. (Jfr avoir l habitude de faire qqch. vara van vid att göra ngt.) au bout de (+ tidsuttryck eller avstånd) efter... sans compter... för att inte tala om... un effort en ansträngning. (Jfr faire un effort anstränga sig.) faire deux heures de route åka, vara på väg i två timmar. précéder qqn gå före ngn. (Jfr précédent föregående.) la morgue bårhuset. impressionner qqn här: påverka ngn. (Jfr une impression ett intryck.) un pensionnaire en gäst (på pensionat o.d.). Observera att en pensionär i betydelsen person som p.g.a. sin ålder inte längre arbetar heter un retraité (jfr la retraite pensionen). rendre göra, i uttryck som rendre qqn heureux, rendre qqn malade, rendre qqn fou eller rendre qqn célèbre. Page 13 une cour en gård. un vieillard en åldring. bavarder småprata. se taire tystna, hålla tyst. (Observera passé composé il s est tu/elle s est tue.) passer komma/gå förbi. (Ta för vana att i sådana här fall inte översätta det franska ordet med den försvenskade motsvarigheten. Oftast finns det nämligen en bättre översättning.) reprendre här: ta fart igen, fortsätta. le jacassement eg. det ljud som skatan ger ifrån sig. (La pie jacasse.) Om personer kan ordet betyda pladdrandet, men här tas det i den egentliga betydelsen [fågel]läte. assourdi dämpad. une perruche en undulat. un bâtiment en byggnad. (Jfr bâtir bygga.) être à la disposition de qqn stå till ngns förfogande. être fixé à (+ tid) vara bestämd till. dix heures du matin observera prepositionen de. (Jfr deux heures de l après-midi, onze heures du soir. Efter midnatt fortsätter man med une heure du matin för klockan ett på natten.) la disparue den bortgångna. (Jfr disparaître försvinna.) paraît-il sägs det. (Observera att il paraît [que] alltid betyder det sägs att, det påstås att. Det verkar som om, det förefaller att heter på franska il semble que + konjunktiv.) exprimer uttrycka. un désir en önskan. le nécessaire det nödvändiga. de son vivant under sin livstid. blanchi à la chaux vitkalkad. une verrière ett glastak. (Jfr le verre glaset.) un chevalet en bock, ett trästativ. (Kan även betyda staffli.) supporter bära upp. une bière en likkista. (Vanligare synonym: un cercueil.) le couvercle locket. une vis (uttalas viss ) en skruv. (Jfr un tournevis en skruvmejsel.) à peine knappast, knappt. enfoncer slå (trycka, driva osv.) in. se détacher här: avteckna sig. Page 14 une planche en bräda. *passé au brou de noix brunbetsade [med valnötsextrakt]. (Jfr une noix en [större] nöt (en valnöt om inget annat 2

4 specificeras), une noisette en hasselnöt.) une infirmière en sjuksköterska. *un sarrau en kort arbetsrock. un foulard en scarf, en halsduk. une couleur vive en stark färg. à ce moment i detta ögonblick, då. (Observera att en ce moment betyder nuförtiden.) le dos ryggen. il avait dû courir han måste ha sprungit. bégayer stamma. dévisser qqch. skruva upp/bort ngt. (Jfr une vis en skruv och visser qqch. skruva fast ngt.) s interrompre hejda sig, avbryta sig. je n aurais pas dû dire cela jag borde inte ha sagt det. un reproche en förebråelse. (Jfr reprocher qqch. à qqn förebrå ngn ngt.) tortiller tvinna. déclarer säga, förklara. de beaux yeux när adjektivet står före substantivet brukar man i vårdad franska ha de, men det blir allt vanligare med des, framför allt i talspråk. [des yeux] bleu clair sammansatta färger böjs inte: des yeux bleus men des yeux bleu clair, une robe verte men une robe vert foncé osv. le teint hyn. la garde [jourhavande] sköterskan. se diriger vers... gå (åka osv.) [i riktning] mot... *un chancre en cancersvulst. Page 15 un bandeau en bindel. la présence närvaron. (Jfr présent närvarande.) *un frelon en bålgeting. bourdonner brumma, surra. le sommeil me gagne jag börjar bli sömnig. la demande här: frågan, vanligtvis: begäran, ansökan, efterfrågan. (En fråga = normalt une question.) finir concierge sluta som portvakt. conduire qqn quelque part ta, föra ngn någonstans. Page 16 la plaine slätten, slättlandet. apprendre qqch. à qqn tala om ngt för ngn. vécu perfekt particip av vivre (han hade levt i Paris). avoir du mal à faire qqch. ha svårt att göra ngt. se faire à une idée vänja sig vid en tanke. le corbillard likvagnen. intervenir här: komma emellan, blanda sig i. *indigent utfattig, utblottad. valide här: arbetsför. faire remarquer qqch. à qqn påpeka ngt för ngn. être frappé par qqch. slås av ngt. dans une certaine mesure i viss mån. avoir des droits sur qqn ha rätt att bestämma över ngn. Page 17 le soir tombe skymningen faller. brusquement plötsligt. la nuit s épaissit mörkret tätnar. (Jfr épais tjock, tät.) le commutateur här: strömbrytaren. (Vanligtvis talar man om l interrupteur eller helt enkelt le bouton [électrique].) être aveuglé par qqch. bländas av ngt. (Jfr aveugle blind.) *l éclaboussement soudain de la lumière ung. det plötsliga starka ljuset. (Jfr éclabousser eg. stänka ner och soudain plötslig.) se rendre quelque part bege sig någonstans. le réfectoire matsalen (på sjukhus, internatskola o.d. i allmänhet talar man dock om la cantine). offrir à qqn de faire qqch. erbjuda ngn att göra ngt. apporter qqch. à qqn ta med sig ngt till ngn. (Jfr porter bära och emporter qqch. ta med sig ngt från ett ställe, samt amener qqn och emmener qqn ta med sig ngn till/från ett ställe.) un plateau en [serverings]bricka. hésiter [à faire qqch.] tveka [att göra ngt]. (Jfr sans la moindre hésitation utan minsta tvekan.) réfléchir tänka [efter], fundera (på ngt à qqqch.). à un moment ung. vid ett tillfälle. c est la coutume det är brukligt. du café noir kaffe (utan mjölk i, till skillnad från café au lait). éteindre släcka. (Jfr allumer tända.) l éclat de la lumière ljusets starka sken. faire attention à qqn bry sig om ngn. (Andra betydelser: se upp för ngn, lägga märke till ngn.) 3

5 Page 18 disposer qqch. placera ut ngt, ställa upp ngt. empiler qqch. trava, stapla ngt. (Jfr une pile de qqch. en trave, en hög ngt.) une cafetière en kaffekanna. (Jfr une théière en tekanna och une soupière en soppskål.) au fond [de qqch.] längst bak, längst in. le mouvement rörelsen. tricoter sticka. il fait doux temperaturen är behaglig. réchauffer qqn pigga upp ngn. une odeur Ordet förekommer ofta i l Étranger, och här framgår det ju klart att det ska översättas med doft och inte med odör... somnoler slumra. (Jfr un somme en tupplur men le sommeil sömnen. Sova heter som bekant dormir.) un frôlement ett rasslande. (Jfr frôler qqch. snudda vid ngt.) réveiller qqn väcka ngn. d avoir fermé les yeux eftersom jag hade haft ögonen stängda. (Konstruktionen är inte så vanlig.) paru perfekt particip av paraître förefalla, kännas. éclatant de blancheur bländande vit. une ombre en skugga. un objet ett föremål. un angle en vinkel, ett hörn. (Jfr un triangle.) une courbe en kurva. (Observera att en kurva på väg vanligen heter un virage.) se dessiner avteckna sig. (Jfr dessiner rita och un dessin en teckning.) la pureté renheten, klarheten. (Jfr pur ren, klar.) blessant här: som gör ont. (Jfr blesser såra.) en tout inalles, allt som allt. une dizaine ett tiotal. (Jfr une vingtaine, une trentaine osv.) glisser glida [fram]. (Annan betydelse: halka.) en silence tyst. grinçât imperfekt konjunktiv av grincer gnissla. Sans que följs alltid av konjunktiv. Förr i tiden använde man imperfekt konjunktiv i bisatsen när man i huvudsatsen hade ett verb i förfluten tid. Imperfekt konjun ktiv har sedan länge försvunnit ur talspråket och är numera även sällsynt i skriftspråket. I stället för imperfekt konjunktiv kan man alltid använda konjunktiv presens (sans qu aucune chaise [ne] grince). När imperfekt konjunktiv ändå förekommer, är det nästan uteslutande i tredje person singular av vanliga verb. Formerna i denna person är lätta att känna igen, eftersom de är lika med passé simple + cirkumflex på sista vokalen + t (om inte redan passé simple slutar på -t): il parla - sans qu il parlât, il comprit - sans qu il comprît. qqch. échappe à qqn ngt undgår ngn. pourtant emellertid, dock. avoir [de la] peine à faire qqch. ha svårt att göra ngt. Page 19 un tablier ett förkläde. le cordon bandet, snöret. (Jfr la corde repet.) serrer qqn à la taille snöra åt ngn i midjan. la taille här: midjan. faire ressortir qqch. få ngt att framträda, framhäva ngt. le ventre magen. bombé här: putande. remarquer qqch. lägga märke till ngt. à quel point till vilken grad. avoir du ventre vara tjock om magen. une canne en [promenad]käpp. (Jfr une canne à pêche ett metspö, och la canne à sucre sockerrör.) une lueur sans éclat ett svagt sken utan lyster. un nid eg. ett fågelbo. une ride en rynka. un nid de rides ordagrant ett näste av rynkor. (Un nid ett fågelbo.) hocher la tête nicka. avec gêne generat. sans que je puisse Observera presens konjunktiv här (i första person singular) och inte imperfekt konjunktiv (sans que je pusse). saluer qqn hälsa på ngn. il s agit de... det rör sig om... un tic en tic (ofrivillig muskelryckning). plutôt snarare. s apercevoir de qqch. lägga märke till ngt....à dodeliner de la tête...och vaggade med huvudet. une impression ett intryck. ridicule löjlig. juger qqn döma ngn. peu après kort därefter. 4

6 pleurer gråta. (Förväxla inte pleurer och pleuvoir: il pleure han gråter resp. il pleut det regnar.) le rang raden. une compagne en medsyster. il me semble que det förefaller mig som om, det känns som om. Observera att man efter il me semble que brukar ha indikativ medan man efter il ne me semble pas que, eller i en fråga, brukar ha konjunktiv. Efter il semble que (utan dativobjekt) brukar man däremot ha konjunktiv oavsett om verbet är jakad, nekad eller om det är en fråga. Page 20 avoir l air de ne pas faire qqch. se ut som om man inte gjorde ngt, inte tyckas göra ngt. affaissé hopsjunken. morne dyster, nedstämd. oser faire qqch. våga göra ngt. se pencher luta sig, böja sig. secouer la tête skaka på huvudet. bredouiller sluddra, mumla. renseigner qqn upplysa, underrätta ngn. (Jfr un renseignement en upplysning.) être très lié avec qqn vara mycket god vän med ngn. un soupir en suck. un sanglot en snyftning. se faire plus rare bli mera sällsynt. renifler snörvla. elle s est tue hon tystnade (passé composé av se taire, att inte förväxla med elle s est tuée hon tog livet av sig, hon dödades.). un rein eg. en njure, men avoir mal aux reins betyder ha ont i [nedre delen av] ryggen. pénible plågsam, besvärlig. de temps en temps då och då. Page 21 singulier egendomlig, besynnerlig. à la longue till slut. finir par faire qqch. göra ngt till slut. (Observera prepositionen par i denna betydelse, till skillnad från finir de faire qqch., som betyder sluta göra ngt. Jfr nous avons fini par nous disputer till slut bråkade vi, det slutade med att vi bråkade, och nous avons fini de nous disputer vi har bråkat färdigt, vi bråkar inte längre med varandra.) sucer qqch. suga på ngt. (Jfr une sucette en slickepinne.) la joue kinden. laisser échapper un bruit låta undslippa ett ljud. *un clappement ett smackande ljud. être absorbé dans ses pensées vara försjunken i sina tankar. à un moment vid ett tillfälle. tassé sur soi-même hopsjunken. à l exception de utom, med undantag av. le menton hakan. le dos de la main handens ovansida. s agripper à qqch. klamra sig fast vid ngt. regarder qqn fixement stirra på ngn. le réveil uppvaknandet. (Jfr se réveiller vakna och le réveil uppvaknandet eller väckarklockan.) tousser hosta. (Jfr la toux hostan.) cracher spotta. un mouchoir en näsduk. à carreaux rutig. (Jfr à rayures eller rayé randig.) un crachat en spottloska. (Jfr cracher spotta.) Page 22 *un arrachement substantiv avlett från arracher riva av. (Chacun de ses crachats était comme un arrachement O För varje spottklyscha verkade det som om en bit av lungan hade följt med.) la veille vakan. (Jfr veiller vaka.) incommode obekväm. la cendre askan. (Un visage de cendre ett [ask]grått ansikte.) en sortant när de gick ut. (Denna form tas upp i grammatiken under le gérondif.) à mon grand étonnement till min stora förvåning. ne pas échanger un mot inte växla ett enda ord. accroître qqch. öka ngt. l intimité f förtroligheten. faire un peu de toilette snygga till sig lite. le jour était complètement levé det var helt ljust. (Jfr le jour se lève dagen gryr.) une colline en kulle. une rougeur en rodnad. se préparer här: ta sin början. un platane en platan (vanligt träd på gator och torg i sydligare länder.) un collègue en arbetskamrat. (Det franska ordet collègue 5

7 har ett bredare användningsområde än svenskans kollega, eftersom det även kan användas om arbetskamrater på t.ex. enkla kontorsjobb eller på fabriksgolvet.) Page 23 l heure f här: stunden. le remue-ménage liv och rörelse. demander qqn fråga efter ngn. (Kom ihåg att fråga ngn heter demander à qqn.) un certain nombre de pièces ett antal papper, handlingar, dokument. rayé randig. interpeller qqn tilltala ngn [bryskt]. (Observera att ordet till skillnad från appeler stavas med två l.) les pompes funèbres f begravningsbyrån. auparavant dessförinnan, först. ordonner befalla. baisser la voix sänka rösten. assister à qqch. närvara vid ngt, bevittna ngt. croiser les jambes lägga benen i kors. (Jfr une croix ett kors.) avertir qqn de qqch. underrätta ngn om ngt. (Kan även betyda varna ngn för ngt.) l infirmière de service tjänstgörande/jourhavande sjuksköterska. (Även l infirmière, le médecin, la pharmacie de garde jourhavande sjuksköterska, läkare, apotek.) Page 24 l humanité f [med]mänskligheten. (Jfr humain mänsklig.) *en l espèce i detta speciella fall. accorder à qqn l autorisation de faire qqch. tillåta ngn att göra ngt. (L autorisation f tillståndet.) le convoi här: likfärden. puéril barnslig. ils ne se quittent guère de är nästan alltid tillsammans. (Ne... guère inte mycket.) plaisanter qqn driva, skämta, skoja med ngn, göra sig rolig på någons bekostnad i allmänhet dock inte på något elakt sätt. (Jfr plaisanter skämta och une plaisanterie ett skämt. Plaisanter avec qqn betyder skämta med ngn i betydelsen utväxla roligheter med någon. Jfr även on ne plaisante pas avec (sur) ça man skämtar inte om sånt.) la fiancée fästmön. (Jfr le fiancé fästmannen, se fiancer förlova sig och les fiançailles förlovningen.) le fait est que... saken är den att... affecter qqn ta hårt på ngn. je n ai pas cru devoir lui refuser l autorisation jag ansåg inte att jag kunde/skulle vägra honom tillståndet. le conseil här: inrådan. *le médecin visiteur troligen läkare som kommer på besök i st. för att vara fast anställd på ålderdomshemmet. un curé en [katolsk] präst. (Om protestantisk präst: un pasteur.) être en avance vara för tidig. (Jfr être en retard vara försenad.) prévenir qqn [de qqch.] varna ngn [för ngt], förvarna, varsko, underrätta ngn [om ngt] eller bara tala om ngt för ngn. (Vilken översättning som passar bäst beror på i vilken utsträckning det finns en viss risk eller fara: je les ai prévenus du danger jag varnade dem för faran men tu aurais pu nous prévenir de ton arrivée du kunde ha talat om för oss att du skulle komma. I alla dessa betydelser har prévenir synonymen avertir [qqn de qqch.].) au moins minst. trois quarts d heure de marche tre kvart att gå, tre kvarts promenad. au village même i själva byn. (Jfr ordföljden au même village i samma by.) un enfant de chœur en korgosse. Page 25 un encensoir ett rökelsekar. (Jfr l encens m rökelsen.) régler qqch. ställa in ngt. une chaîne en kedja. l argent m silvret. se relever resa sig. d un coup med ens, genast. la voiture här rör det sig inte om en bil utan om en likvagn dragen av hästar. (På sidan 29 talas det om kusken.) På 30-talet, när handlingen utspelar sig, var det vanliga ordet för bil automobile eller auto.) une prière en bön. (Jfr prier bedja.) à partir de ce moment härifrån, härefter. un drap här: svart tygstycke som läggs över likkistan. les suivants här: följet. *délégué avdelad, tilldelad, utsedd. incliner qqch. böja på ngt. osseux, osseuse benig. (Jfr un os ett ben.) se ranger här: stiga åt sidan. 6

8 un porteur en bärare. (Jfr porter bära.) verni lackad, fernissad. (Jfr le vernis fernissan, lacken.) oblong, oblongue avlång. brillant skinande, blank. (Jfr briller skina, glänsa, blänka.) faire penser qqn à qqch. få ngn att tänka på ngt. un plumier ett pennskrin. Page 26 *un ordonnateur här: person som leder begravningen. une allure empruntée en tillgjord min. un feutre en filthatt. (Vanligare betydelse nuförtiden: en filtpenna. Le feutre eg. filt som material) une aile eg. en vinge, men här menas förstås brättet (le bord d un chapeau). ôter qqch. ta av ngt. tire-bouchonner korva sig. (Jfr un tire-bouchon en korkskruv. Man kan även skriva tirebouchonner och tirebouchon.) un soulier en sko. (I modern standardfranska är det vanligaste ordet une chaussure. I familjär franska är det vanligaste ordet une godasse.) un nœud en knut. Här menas dock un nœud papillon en fluga. une étoffe ett tyg. (Synonym: un tissu.) le col kragen. (Jfr le cou halsen.) les lèvres f läpparna. trembler darra. truffé de full med, späckad med. (Jfr une truffe en tryffel.) un point en prick. ballant hängande, dinglande. (Ordet förekommer nästan bara i uttrycket les bras ballants. Jfr des oreilles décollées utstående öron.) *une oreille mal ourlée ung. ett ojämnt öra. blafard blek, glåmig. fermer la marche gå sist i ledet. peser eg. väga, här: kännas tyngande. se mettre en marche börja gå, sätta sig i rörelse. sombre mörk. se couvrir ta på sig hatten. (Se recouvrir ta på sig hatten igen.) Page 27 accompagné de åtföljd av. mener quelque part leda någonstans. la terre jorden. roux, rousse rödgul, rödbrun. le pays här: trakten. une trêve mélancolique ung. ett vemodigt uppehåll, avbrott. (Uttrycket återkommer på sidan 185. Ordet mélancolique förefaller mig ofta beteckna en mindre svårmodig stämning än svenskans melankolisk.) déborder eg. rinna över, koka över. Som adjektiv, och bildligt, kan débordant t.ex. betyda översvallande (une joie débordante en översvallande glädje), sprudlande (une imagination débordante en sprudlande, gränslös fantasi) eller febril (une activité débordante en febril aktivitet). tressaillir skälva. inhumain omänsklig. déprimant nedslående. *claudiquer litt. halta. (Standardsynonym: boiter.) peu à peu så småningom. (Obs. prepositionen à.) prendre de la vitesse få upp farten. perdre du terrain komma på efterkälken. dépasser qqn gå/köra om ngn. (Se laisser dépasser låta de andra gå/köra förbi.) à mon niveau i min höjd, på samma avstånd som jag. la campagne här: landskapet. le chant här: surret. Page 28 le crépitement knastret. l herbe f gräset. la sueur svettet. (Jfr suer svettas.) comme eftersom. (Kom ihåg att comme, i denna betydelse, bara kan förekomma i början av en huvudsats. I annat fall måste puisque eller car användas.) s éventer fläkta sig. (Jfr un éventail en solfjäder.) s essuyer le crâne torka sig i hjässan. une casquette en skärmmössa. (Jfr un bonnet en mössa [utan skärm].) ça tape fam. det är förfärligt hett. se hâter skynda sig. (Vanligare synonym: se dépêcher.) balancer svänga. à bout de bras ung. med stora rörelser. la dignité värdigheten. une goutte en droppe. perler här passar det franska lånordet pärla! lumineux, lumineuse ljus. 7

9 gorgé de soleil soldränkt. Page 29 insoutenable outhärdlig. récemment nyligen. éclater spricka. le goudron asfalten. enfoncer sjunka ner. la pulpe brillante det glänsande innanmätet. le cocher kusken. du cuir [bouilli] läder [som har kokats för att bli hårt]. sembler verka. pétrir knåda. la boue gyttjan. perdu vilse, borttappad. gluant klibbig. terne matt. le crottin hästspillningen. le vernis (s-et uttalas ej) fernissan, lacken. l encens m (uttalas anssan) rökelsen. l insomnie f sömnlösheten. troubler qqch. grumla ngt. le regard blicken. une nuée de chaleur ung. den darrande hettan. (Une nuée eg. ett stort moln.) prendre à travers champs gena över fälten. couper au plus court ta den kortaste vägen. rattraper qqn hinna ifatt ngn. le tournant kurvan. (Vanligare synonym när det gäller våra dagars bilvägar: le virage.) rejoindre qqn hinna ifatt ngn. Page 30 le sang me bat aux tempes blodet pulserar vid tinningarna. la précipitation brådskan. la certitude vissheten. le naturel naturligheten. la voix rösten. doucement sakta. une insolation solsting. *attraper un chaud et froid bli förkyld. (Vanligare synonym: attraper un refroidissement.) une issue en utväg. une larme en tår. l énervement m nervositeten. la peine sorgen (även mödan). ruisseler rinna. (Jfr un ruisseau en bäck.) s écouler rinna bort, rinna undan, här: flyta ut. s étaler breda ut sig, sprida sig. se rejoindre här: flyta ihop. un villageois en bybo. un géranium (uttalas -njomm ) en pelargonia. une tombe en grav. le cimetière kyrkogården. l évanouissement m svimningen. (Jfr s évanouir svimma.) on eût dit han såg ut som. (Jfr on dirait det ser ut som.) On eût dit är subjonctif plus-que-parfait och används här i stället för conditionnel passé: on aurait dit. (Vändningen är litterär.) Page 31 un pantin en marionett, en sprattelgubbe. disloqué ung. trasig. le sang blodet. la chair köttet. une racine en rot. se mêler à qqch. blanda sig med ngt. du monde folk. (Jfr il y a beaucoup de monde det finns mycket folk.) incessant ständig, oavbruten. le ronflement här: surret. (Jfr ronfler snarka.) la joie glädjen. dans le nid de lumières här ung. bland alla ljusen. (Le nid eg. [fågel]boet.) Page 33 (Première partie, chapitre II) mécontent missnöjd. (Jfr le mécontentement missnöjet och content nöjd, glad.) pour ainsi dire så att säga. d une part... d autre part å ena sidan... å andra sidan. au lieu de... i stället för att... de toute façon i alla fall, hur som helst. (Observera singular.) empêcher qqn de faire qqch. hindra ngn från att göra ngt. Page 34 8

10 le tramway, le tram spårvagnen. un établissement de bain en badanstalt. le port hamnen. plonger dyka. (Jfr le plongeon dykningen.) *la passe farleden. (Det kan tyckas lite egendomligt att man dyker i farleden, men personer som jag har talat med och som har bott i Alger ser ingenting konstigt i det.) des jeunes gens ungdomar (pojkar och flickor i övre tonåren och uppåt). Observera att även jeune homme ger jeunes gens i plural. ancien, ancienne här (före substantivet): före detta. une dactylo en maskinskriverska. (Ordet är eg. en förkortning för dactylographe. Alla ord på dactylo- är avledda från grekiskan daktulos finger.) avoir envie de qqn vara tänd på ngn (sexuellt intresserad). (Jfr avoir envie de qqch. vara sugen på ngt och avoir envie de faire qqch. ha lust att göra ngt.) à l époque då, på den tiden. une bouée en boj. (Jfr une bouée de sauvetage en livboj.) effleurer qqch. nudda ngt, snudda vid ngt. les seins m brösten. être à plat ventre ligga på magen. se hisser häva upp sig. il fait bon det är skönt väder. comme en plaisantant som på skämt. (Jfr plaisanter skämta.) laisser aller sa tête en arrière luta sitt huvud bakåt. doré här: guldglänsande, guldskimrande. (Jfr l or guldet och dorer förgylla.) la nuque nacken. battre slå, pulsera. Page 35 nager simma. Jfr simning som sätt att förflytta sig: la nage (traverser une rivière à la nage) och simning som sportgren: la natation. se sécher torka sig. (Jfr sec, sèche torr och un sèche-cheveux eller un séchoir en hårtork.) brun här: solbränd. (Synonym: bronzé.) Fernandel fransk skådespelare ( ), en av sin tids mest omtyckta komiker. avoir un [mouvement de] recul rygga tillbaka. (Jfr reculer backa.) fautif, fautive skyldig. (Observera att skyldig till en allvarlig förseelse eller till ett brott heter coupable.) par moments bitvis, ibland. caresser qqn/qqch. smeka ngn/ngt. (Jfr une caresse en smekning.) la séance [bio]föreställningen. Page 36 un traversin cylindrisk huvudkudde, lika lång som sängen är bred, numera allt mindre vanlig. (Det är kanske synd, för formen är idealisk för kuddkrig...) faire cuire un œuf steka ett ägg. (Observera i familjär franska uttrycket Va te faire cuire un œuf Dra åt skogen! Jfr även un œuf au/sur le plat ett stekt ägg, un œuf à la coque ett kokt ägg och un œuf dur ett hårdkokt ägg.) à même le plat direkt ur stekpannan. (Jfr boire à [même] la bouteille dricka direkt ur flaskan och coucher à même le sol sova på golvet/på bar mark. Märk också att le plat eg. betyder fatet, att stekpannan heter la poêle [à frire] och att en tallrik heter une assiette.) errer irra omkring. commode praktisk, lämplig, bekväm. une chaise de paille en stol med halmklädd sits. (Jfr la paille halmen och une paille ett sugrör.) creusé nedsutten. (Jfr creuser gräva.) une armoire ett [fristående] skåp. (Observera skillnaden med un placard, som är ett väggskåp.) une glace en spegel. (Jfr une armoire à glace ett spegelskåp och, i familjär franska, en kraftig, bredaxlad typ. Observera att une glace och synonymen un miroir inte är utbytbara i alla sammanhang.) du cuivre koppar. Page 37 être à l abandon hålla på att förfalla, vara förfallet. (Jfr abandonner överge.) une réclame nuförtiden talar man oftast om une publicité eller une pub. les sels Kruschen Kruschensalt, som användes som laxermedel. coller klistra [upp]. (Jfr la colle limmet, klistret.) un cahier en skrivbok. donner sur vetta mot. le faubourg förstaden. cependant dock. (Jfr engelskans however.) le pavé [den stenbelagda] gatan. (Jfr un pavé en gatsten.) gras, grasse fet, här: slipprig. 9

11 un costume marin en sjömanskostym (på liten pojke). la culotte, les culottes byxorna (som barnklädsel, samt i vissa uttryck i övrigt le pantalon). Märk att la culotte även kan betyda trosorna. le genou knät. (Observera pluraländelsen -x: les genoux.) empêtré insnärjd. raide stel. des souliers vernis lackskor. marron kastanjebrun. (Jfr un marron en kastanj. Observera att detta substantiv som används som färgadjektiv inte böjs i femininum eller i plural, liksom bl.a. crème, orange och turquoise.) frêle klen. (Etymologiskt är det samma ord som fragile eftersom båda kommer från latinet fragilis. Det äldsta av dessa ord, frêle, har genomgått den vanliga ljudutvecklingen från latinet, vilket inte fragile har gjort, eftersom det lånades in på nytt senare. Liknande par med samma ord som har lånats in vid olika tillfällen är t.ex. charbon-carbone, potion-poison, livrer-libérer och hôtel-hôpital.) connaître qqn de vue känna ngn till utseendet. (Jfr connaître qqn de nom känna ngn till namnet och connaître qqn de réputation känna ngn ryktesvis.) un canotier en [platt] halmhatt. (Sångaren Maurice Chevalier brukade ha en sådan.) des cheveux laqués pomaderat hår. Page 38 le veston kavaj (som del av kostym annars une veste.) cintré slimmad. une pochette en liten näsduk (som prydnad i bröstfickan). désert öde, folktom. (Jfr le désert öknen.) les spectacles ung. nöjena. (Med nöjen menas här allt som ges vid en föreställning : bio, teater, opera m.m. För översättningar av svenskans spektakel, se t.ex. Norstedts franska ordbok.) border kanta. (Jfr le bord kanten.) enfourcher qqch. sätta sig grensle på ngt. (Jfr une fourche en gaffel.) le dossier ryggstödet. (Jfr le dos ryggen.) tout à l heure nyss (eller, när det syftar framåt, strax). bondé proppfull (om buss o.d. eller lokal). balayer sopa. (Jfr un balai en kvast.) de la sciure sågspån. (Jfr scier såga och une scie en såg.) s assombrir bli mörk[are]. (Jfr sombre mörk.) Page 39 un orage ett åskväder. se découvrir klarna (om himmel). (Jfr le ciel est couvert det är molnigt väder.) une nuée litt. ett stort moln. (Ett vanligt moln = un nuage.) une promesse ett löfte. (Jfr promettre lova.) une grappe här: en klunga. (Jfr une grappe de raisin en druvklase.) perché uppflugen. le marchepied fotsteget. la rambarde skyddsräcket. hurler vråla. à pleins poumons för full hals. (Jfr un poumon en lunga.) périr litt. gå under, försvinna. on les a eus fam. vi tog dem, vi vann. affluer strömma till. rougeâtre rödaktig. (Jfr verdâtre, bleuâtre, jaunâtre, brunâtre, grisâtre, noirâtre och blanchâtre.) naissant presens particip av naître födas. (Le soir naissant kvällen som faller. Det är dock vanligare att man talar om le jour naissant dagen som gryr.) s animer bli livlig[are], livas upp, här: fyllas med folk. traîner qqn/qqch. släpa ngt/ngn efter sig. les cinémas ont déversé un flot de spectateurs biograferna öste ut horder av besökare. Page 40 décidé här: självsäker. grave allvarlig. songeur tankfull, drömmande. aller et venir Obs.: gå fram och tillbaka. *en cheveux åld. barhuvad (dvs. även utan sjal e.d). (Synonym: nu-tête.) s arranger pour... göra så att..., ordna det så att..., se till att... croiser qqn möta ngn (som kommer från andra hållet). lancer des plaisanteries ropa lustigheter, strö lustigheter omkring sig. (Jfr lancer eg. kasta [iväg].) détourner la tête vända bort huvudet. pâlir blekna. (Jfr pâle blek och la pâleur blekheten.) le chargement lasten. 10

12 luire skina, glänsa, glittra. un bracelet ett armband. il fait nuit noire det är kolmörkt. Page 41 insensiblement omärkligt. des pâtes f pasta. (Jfr la pâte degen.) fraîchir bli sval[are]. voisiner avec qqch. stå (ligga osv.) bredvid ngt. (Jfr voisin granne.) un dimanche de tiré fam. en överstökad/avverkad söndag. somme toute när allt kommer omkring. Page 43 (Première partie, chapitre III) aimable älskvärd. (Jfr l amabilité f älskvärdheten.) soulagé lättad. (Jfr Quel soulagement! Vilken lättnad!) considérer här: anse. une affaire terminée ett avslutat kapitel. *un connaissement ett konossement (handelsdokument). s amonceler hopa sig. dépouiller [un document] lusläsa, undersöka noggrant. une serviette roulante en lång handduk som ligger som en rulle i ett litet väggskåp och som man kan dra ut en liten bit i taget. humide fuktig. (Jfr l humidité f fukten.) elle a servi den har använts. Page 44 regrettable beklagligt. l expédition f här: speditionen, speditionskontoret. (Jfr svenskans expediera eller franskans l expéditeur avsändaren. Observera att svenskans expedition i t.ex. fråga på expeditionen måste översättas med le secrétariat, le bureau. Märk slutligen att ord på ex- aldrig har accent på e:t.) perdre du temps spilla tid. un cargo ett lastfartyg. brûlant brännhet. (Jfr brûler bränna/brinna.) le fracas dånet, bullret. se lancer à la poursuite de qqn/qqch. börja springa (köra osv.) efter ngn/ngt. noyé dränkt. (Jfr se noyer drunkna.) l élan désordonné de la course ung. den ryckiga språngmarschen. un treuil en vinsch. un mât en mast. la coque [d un navire] skrovet. longer qqch. gå (åka osv.) längs ngt. prendre appui ta stöd. sauter hoppa. (Jfr le saut en hauteur höjdhopp, le saut en longueur länghopp.) au vol i farten. *être hors de souffle vara andfådd. (Vanligare synonym: être à bout de souffle.) rire à perdre haleine kikna av skratt. en nage badande i svett. Page 45 attraper [un tram] hinna med. heurter qqn stöta emot ngn. c est mon voisin de palier han bor på samma våning (och i samma trappuppgång) som jag. (Jfr le palier trappavsatsen.) un épagneul en spaniel. *le rouge tydligen någon hundsjukdom... les poils håret. (Förväxla inte les poils, håret på ett djur eller på människans kropp, med les cheveux, håret på människans huvud. Kom ihåg också att håret är plural på franska utom i vissa uttryck som första raden på nästa sida och att un poil eller un cheveu betyder ett hårstrå.) une plaque här: en fläck. la croûte skorpan (även på t.ex. brödet). à force de faire qqch. efter att ha gjort ngt mycket länge. Page 46 une allure voûtée en kutryggig gång, hållning. le museau nosen. le cou tendu med sträckt nacke. détester qqn avsky ngn. l itinéraire m [res]vägen, rutten. buter snubbla. insulter qqn skälla ut ngn, förolämpa ngn. (Jfr une insulte en förolämpning, ett okvädinsord.) ramper kravla, krypa. la frayeur skräcken, förskräckelsen. la terreur skräcken, fasan. (Franskan har många ord för olika grader av rädsla. Terreur definieras av Lexis som très grande peur och av Petit Robert som peur extrême qui bouleverse, paralyse. La terreur är stark- 11

13 are än la frayeur, som definieras som peur violente resp. peur très vive, généralement passagère.) la haine hatet. (Jfr haïr qqn hata ngn.) semer så, sprida. une traînée ett spår, en strimma. si le chien fait dans la chambre I de flesta språk förefaller det saknas ett bra neutralt ord för att tömma tarmen. Franskan har bl.a. déféquer, som är nästan en medicinsk term, faire caca, som är barnspråk, och chier, som är familjärt eller vulgärt. Normalt är detta inget problem eftersom man tar till förskönande omskrivningar som je vais me laver les mains, men det går ju knappast att säga om en hund. Därför används här eufemismen faire, som eg. kan stå både för det lilla och det stora behovet. il y a huit ans que cela dure det har nu pågått i åtta år. c est malheureux det är sorgligt. au fond egentligen. Page 47 salaud m Efter con, som är så vanligt att det är helt urvattnat, är salaud antagligen det vanligaste franska skällsordet. Om en person kan det t.ex. översättas med skitstövel eller kräk, det senare passar då även hunden. charogne f as, både i egentlig betydelse och som skällsord. gémir kvida. deviner här: ana. se pencher sur qqch. böja sig över ngt. arranger qqch. rätta till ngt. la rage raseriet. (Kan även betyda rabies : le vaccin contre la rage.) rentré återhållen, undertryckt. *un magasinier en lagerföreståndare. ne... guère inte särskilt. d ailleurs förresten. Page 48 les épaules f axlarna. dégoûter qqn äckla ngn. (Jfr dégoûtant äcklig.) j allais le quitter quand... jag var på väg att lämna honom när... du boudin [noir] blodkorv. (En helt annan smakupplevelse än svensk blodpudding men det är kanske subjektivt...) éviter à qqn de faire qqch. bespara ngn mödan att göra ngt. un ange en stuc en ängel av gips. un cliché en bild, ett foto. (I denna kontext skulle man idag använda ordet photo.) le lit est défait sängen är obäddad. une lampe à pétrole en fotogenlampa. un pansement ett förband. douteux, douteuse här: inte riktigt ren, smutsig. (Eg. tvivelaktig, jfr douter tvivla.) une bagarre ett slagsmål. chercher des histoires à qqn fam. mucka gräl med ngn. être vif (vive) här, eufemisiskt: vara lättretad. Page 49 *mûrir betyder mogna i standardfranska, men här rör det sig om ett uttryck ur Alger-dialekten som betyder slå. de quoi? vadå? *un taquet arg. en smocka. avoir son compte ha fått nog. *je ne l ai pas cherché fam. jag var inte ute efter bråk. *c est lui qui m a manqué det var han som uppförde sig illa mot mig. (Manquer à qqn som slanguttryck definieras av Larousse med ne pas remplir ses obligations envers lui. Petit Robert tar upp det som litterärt uttryck och ger definitionen négliger les égards qui lui sont dûs. I standardfranska används verbet sällan i dessa betydelser, och tu m as manqué betyder normalt jag har saknat dig, jag har längtat efter dig.) reconnaître qqch. erkänna ngt. demander un conseil à qqn be ngn om ett råd. au sujet de... när det gäller... (Jfr C est à quel sujet? Vad gäller det?) le couvert besticken. (Här används ordet i den inskränkta betydelsen kniv, sked och gaffel, men det kan även användas i en bredare betydelse där allting ingår som gästerna behöver, tallrik, glas, servett m.m. Jfr mettre le couvert duka.) s installer här: sätta sig. Page 50 la maîtresse älskarinnan. (Jfr l amant älskaren.) entretenir qqn underhålla ngn, både i betydelsen betala för ngn och roa ngn. la tromperie sveket, bedrägeriet. (Jfr tromper qqn bedra ngn, lura ngn.) 12

14 juste här: nätt och jämnt. de quoi vivre så det räcker för att leva. le loyer hyran. (Jfr louer qqch. à qqn/de qqn hyra ngt av ngn/hyra ut ngt till ngn och le locataire hyresgästen.) les bas m strumporna. c est juste det är knappt, i minsta laget. soulager qqn avlasta ngn, göra det lättare för ngn. un ensemble en dräkt. Page 51 agir handla. le rendre à qqn återgälda ngn. le mont-de-piété pantbanken. engager qqch. här: pantsätta ngt. *taper qqn slå ngn. (Denna betydelse mest i barnspråk. Vanligare synonymer: frapper qqn, battre qqn.) dire ses [quatre] vérités à qqn säga ngn ett sanningens ord. sa chose eufemism för son sexe. En liten not här: Raymond Sintès talar en mycket folklig franska, som nuförtiden kan kännas lite oäkta. battre qqn jusqu au sang slå ngn blodig. auparavant förr, innan. Page 52 les volets m fönsterluckorna. punir qqn straffa ngn. (Jfr la punition straffet.) la mèche veken. *charbonner förkolnas. (Jfr du charbon kol.) les tempes f tinningarna. lointain avlägsen. le coït eg. coïtus, samlag, men som sagt, det är meningslöst att försöka översätta till bra svenska allt som Raymond säger. les «mœurs» = la brigade des mœurs sedlighetsroteln. (Jfr les mœurs sederna.) *mettre une femme en carte registrera en kvinna som prostituerad, vilket, på den tiden då detta var aktuellt, medförde att hon skulle genomgå regelbundna läkarundersökningar. le milieu undre världen. faire remarquer qqch. à qqn påpeka ngt för ngn. Page 53 marquer qqn märka ngn (med kniv, som bestraffning). je comprenais qu il veuille la punir När comprendre betyder ha förståelse för följs det av konjunktiv. découvrir qqch. à qqn här: avslöja ngt för ngn. cracher à la figure de qqn spotta ngn i ansiktet. mettre qqn dehors kasta ut ngn. Page 54 ça m ennuie [de faire qqch.] jag tycker att det är besvärligt [att göra ngt]. repousser qqch. skjuta undan ngt, skjuta ngt ifrån sig. essuyer qqch. torka av ngt. (Jfr les essuie-glaces vindrutetorkarna.) la toile cirée vaxduken. un tiroir en låda. du papier quadrillé rutat papper. un porte-plume en pennhållare. un encrier ett bläckhorn. (Jfr l encre f bläcket.) *une Mauresque en nordafrikanska, en arabiska. au hasard på måfå. s appliquer à faire qqch. bemöda sig om att göra ngt. tutoyer qqn dua ngn. (Jfr vouvoyer qqn nia ngn.) Page 55 *cacheter une lettre klistra igen ett kuvert ursprungligen använde man sigill, un cachet, i st. för kuvert. (Man säger normalt fermer/coller une enveloppe, men verbet cacheter finns kvar i uttrycket sous pli cacheté i slutet kuvert.) dans un sens på sätt och vis. se laisser aller ge upp, tappa modet. dans le noir i mörkret. (Synonym: dans l obscurité.) la profondeur, les profondeurs djupet. la cage d escalier trapphuset. un souffle obscur et humide en mörk och fuktig fläkt. (Märk att un souffle obscur återkommer sid. 183.) bourdonner susa. Page 56 immobile orörlig. sourdement dovt. (Jfr un bruit sourd ett dovt ljud.) Page 57 (Première partie, chapitre IV) l écran m [bio]duken. (Även skärmen. Man talar ibland om le grand écran biografen i mostsats till le petit écran tv-n.) 13

15 convenir de qqch. komma överens om ngt. (Förr skulle man ha hjälpverbet être i denna betydelsen, men numera går det bra med avoir också.) une raie en rand. (Synonym: une rayure.) une plage resserrée entre les rochers en strand som är inklämd mellan klippor. (Jfr serrer trycka ihop.) être bordé de qqch. vara kantad med ngt. (Jfr le bord kanten.) des roseaux m vass. (Un roseau ett vasstrå, ett vassrör.) du côté de la terre på landsidan. Page 58 tiède ljum. un jeu en lek, ett spel. (Jfr jouer leka, spela.) la crête [tupp]kammen (la crête du coq), och därav bergkammen, vågkammen, toppen. accumuler qqch. samla ihop ngt. l écume f skummet. projeter qqch. contre qqch. slunga, kasta (här: spruta ut) ngt mot ngt. une dentelle här: ett spetsmönster. mousseux, mousseuse skummande. Jfr la mousse skummet (t.ex. på öl), och du mousseux mousserande vin. au bout de + tidsuttryck eller avstånd efter. l amertume f beskheten, bitterheten. (Ordet används egentligen mest i bildlig betydelse.) se coller à qqn/qqch. trycka sig mot ngn/ngt. (Jfr coller klistra.) rafraîchir svalka. (Jfr frais, fraîche sval.) se rouler dans qqch. tumla om någonstans, vältra sig i ngt. couler eg. rinna, här: O fläkta. Page 59 en remontant när jag var på väg upp igen. gronder qqn gräla på ngn. (Oftast om att gräla på barn. Om att gräla/skälla på vuxna används mest réprimander qqn eller sermonner qqn, och det allra vanligaste familjära ordet är engueuler qqn.) la semelle sulan. (Jfr ressemeler des chaussures sula om ett par skor.) la griffe klon. une marche [d escalier] ett trappsteg. retrousser les manches kavla upp ärmarna. (Förväxla inte la manche ärmen och le manche skaftet, handtaget.) il me semblait que non det föreföll mig att så inte var fallet. à propos de qqch. med anledning av ngt, på tal om ngt. (À propos de rien utan någon speciell anledning, plötsligt bara.) de telle façon que så att. (Synonym: de telle sorte que.) un bruit éclate ett ljud hörs plötsligt, ett oväsen bryter ut. une voix aiguë en gäll, genomträngande röst. (Observera maskulinum aigu och femininum aiguë, med trema på e:t. I den nya stavningen som än så länge inte är så utbredd har man dock prickarna på u:t: aigüe.) un bruit sourd ett dovt ljud. (Sourd om en person betyder döv.) Page 60 toujours här: fortfarande. un agent [de police] en polis. il en est arrivé un det kom en. (Observera en här, som alltid behövs efter un eller räkneord: j en connais un, j en ai deux, j en voudrais trois.) le locataire hyresgästen. (Jfr louer hyra och la location uthyrningen.) un plombier en rörmokare. (Förr var rörledningarna av bly le plomb.) une cigarette à la bouche en cigarett i munnen. (Jfr l eau m en vient à la bouche det vattnas i munnen på mig, men qu estce que tu as dans la bouche? vad har du i munnen?) doucereux, doucereuse inställsam, insmickrande. se précipiter quelque part rusa, kasta sig någonstans. tirer sur sa cigarette dra ett bloss. gifler qqn à toute volée ge ngn en rungande örfil. (Jfr une gifle en örfil. Synonymer: une claque och, i familjär franska, une baffe.) en pleine joue mitt på kinden. (Jfr t.ex. en plein jour mitt på dagen, eller en plein dans le mille mitt i prick.) sur le moment först, just då. humble ödmjuk. Page 61 ramasser qqch. ta upp ngt, plocka upp ngt. un mégot en fimp. un guignol eg. en kasperdocka, och i överförd betydelse en pajas. Kommentar: Lägg märke till att polisen duar Raymond, vilket den franska polisen ofta gör eller åtminstone gjorde förr med bovar och andra. Tänk på det nästa gång du tvekar mellan att dua och att nia någon på franska ett felaktigt duande kan uppfattas som mycket kränkande. un maquereau fam. en hallick. (Förkortas ofta un mac att inte förväxla med un mec en kille. Synonymer i 14

16 standardfranska: un souteneur och framför allt i tidningar och polisrapporter un proxénète.) la loi lagen. (Jfr det latinska Dura lex, sed lex, som på franska blir La loi est dure, mais c est la loi.) ordonner à qqn de faire qqch. befalla ngn att göra ngt. fermer sa gueule fam. hålla käften. se retrouver här: träffas igen. fermer ça fermer sa gueule. convoquer qqn kalla ngn. (Ordet kan även betyda sammankalla, men det allra vanligaste är nog att det används om en enda person som kallas till polisen, till en myndighet, till en överordnad, till läkarkontroll o.d. Jfr une convocation en kallelse.) avoir honte skämmas. (La honte skammen.) soûl full. Ordet är en aning familjärt. Även stavningen saoul förekommer. (Jfr se soûler/se saouler supa sig full.) Icke-familjär synonym (i dagligt bruk mycket mindre vanligt): ivre. Till det senare ordet finns substantiven l ivresse fylleriet, ruset, berusningen och un ivrogne en fyllbult. Jfr ett fyllo i familjär franska un soûlaud/un soulot. Slutligen kan detta vara rätt tillfälle att påpeka att en alkoholist på franska heter un alcoolique. au point de faire qqch. så till den grad att man gör ngt. trembler comme il le faisait darra (skälva) som han gjorde. (Observera att man på franska måste ha ett le.) c est forcé det är tvunget, det rår jag inte för. (Jfr forcer qqn à faire qqch. tvinga ngn att göra ngt.) Page 62 vers trois heures vid tretiden. rester couché ligga kvar i sängen. punir qqn straffa ngn. (Jfr la punition straffet.) content här: nöjd. observer qqch. här: konstatera, eller, helt enkelt, säga. qqn a beau faire vad ngn än gör. (Jfr t.ex. tu as beau essayer, tu n y arriveras pas hur mycket du än försöker kommer du inte att lyckas, eller on a beau dire, les vins français sont les meilleurs vad man än säger, så är de franska vinerna ändå de bästa.) comment s y prendre avec qqn hur man [ska] handskas med ngn. se peigner kamma sig. (Jfr un peigne en kam.) servir de témoin à qqn ställa upp som vittne för ngn. (Jfr témoigner en faveur de qqn vittna för ngn och le témoignage vittnesmålet.) ça m est égal det gör mig detsamma. selon enligt. (Synonym i sådana kontexter: d après.) Page 63 une fine en konjak. (Benämningen fine champagne har ingenting med bubbelvinet att göra utan syftar på trakten kring staden Cognac.) de justesse med knapp marginal, nätt och jämnt. (På franska kan man både gagner och perdre de justesse. På svenska säger man vinna med knapp marginal, men vad säger när man förlorar de justesse?!) un bon moment en trevlig stund. de loin på långt håll. apercevoir [qqch./qqn] kan betyda få syn på, lägga märke till, men den bästa översättningen är ofta bara se. le pas de la porte tröskeln. agité orolig. se rapprocher närma sig. de tous les côtés åt alla håll. (Synonymer: dans tous les sens, dans toutes les directions.) tourner sur soi-même svänga runt, vrida sig. tenter de faire qqch. försöka göra ngt. (Vanligare synonym: essayer de faire qqch.) percer qqch. genomtränga, genomborra ngt. le noir mörkret. le couloir korridoren. marmonner qqch. muttra, mumla ngt. (Även marmotter finns, med samma betydelse.) des mots sans suite osammanhängande ord. fouiller qqch. leta igenom ngt. vaguement otydligt. murmurer qqch. mumla ngt. s agiter här skulle man kanske kunna översätta med vara upprörd, hetsa upp sig. brusquement här: bryskt, tvärt. (Observera att ordets vanligaste betydelse är plötsligt.) Page 64 la volubilité talförheten. le Champ de Manœuvres här rör det sig förmodligen om ett (större) torg i dåvarande Alger som tjänat som exercisplats (un champ de manœuvres) och som även kunde användas som nöjesfält. une baraque foraine en marknadsbod. le Roi de l Évasion utbrytarkungen. (Jfr l évasion f rymningen, och s évader rymma.) un collier ett halsband. 15

17 s égarer gå vilse. le maître [d un chien] husse. malgré trots. recueillir qqn ta hand om ngn (i betydelsen erbjuda ngn ett hem, en tillflykt). la fourrière ställe där herrelösa djur förvaras tillfälligt. (Även beteckning på uppställningsplats för bilar som trafikövervakningen och polisen har tagit hand om.) moyennant mot, i utbyte mot, tack vare. un droit här: en avgift. Page 65 se mettre en colère bli arg. crever dö. (Om djur är crever det vanliga ordet för dö. När ordet används i betydelsen dö på riktigt om personer är det däremot slangbetonat och nedvärderande. I bildlig betydelse är det mycket vanligt och bara lite familjärt i uttryck som crever de faim, crever de froid, crever d ennui.) pénétrer quelque part gå in någonstans. (Det normala vore här att man sa Raymond est entré dans la maison.) se quitter skiljas. le pas fotstegen (som sätt att gå som kan kännas igen för steg som man tar används plural om det rör sig om flera: je ne fais plus un pas, faites quelques pas en arrière). la pointe spetsen. *croûteux, croûteuse täckt med skorpor. faire face à qqn vända sig/vara vän mot ngn. Qu est-ce que je vais devenir? Vad ska det bli av mig? à la disposition de qqn till någons förfogande. le propriétaire ägaren. ce que bon lui semblait här: vad de själva ville. aller et venir gå fram och tillbaka. craquer knaka, knarra. une cloison en [tunn] mellanvägg. Page 66 le lendemain dagen därpå. (Jfr le surlendemain två dagar senare. Förväxla inte le lendemain med demain, som betyder i morgon: Je viendrai demain men il est venu le lendemain.) Page 67 (Première partie, chapitre V) inviter qqn à [faire] qqch. bjuda in ngn till [att göra] ngt. (Jfr une invitation en inbjudan och un(e) invité(e) en gäst.) un cabanon I Sydfrankrike och i detta fall i Algeriet ett litet ställe på landet. (I standardfranska är en cabanon en liten bod i trädgården, för verktyg o.d.) raccrocher lägga på luren. transmettre (un message, etc.) framföra (ett meddelande osv.). parmi lesquels bland vilka. Page 68 son ancienne maîtresse hans förra älskarrinna. I denna betydelse står ancien(ne) före substantivet: une ancienne usine är till exempel en gammal fabriksbyggnad som nu används till ett annat ändamål. Lägg också märke till skillnaden mellan ancien och vieux: des livres anciens är böcker från en annan epok som därför har fått ett visst värde, medan de vieux livres är gamla utan att för den skull behöva ha något värde, snarare tvärtom. J ai dit que c était entendu Jag sa att jag skulle göra det. (C est entendu, eller bara Entendu! kan oftast översättas med Okej!) faire appeler qqn be ngn komma, kalla in ngn. sur le moment först, just då. j ai été ennuyé här: jag tyckte att det var besvärligt, jobbigt, pinsamt. un projet en plan. installer un bureau här: öppna ett kontor/en filial. traiter les affaires sköta affärerna. *sur la place handelsterm i den staden. (Det är inte riktigt detsamma som det mycket vanligare uttrycket sur place på ort och ställe.) être disposé à faire qqch. vara villig/beredd att göra ngt. qqch. permet à qqn de faire qqch. ngt gör det möjligt för ngn att göra ngt. il me semble que... (+ indikativ) jag tycker att, jag tror att... c est une vie qui doit vous plaire det är ett liv som ni antagligen trivs med. dans le fond i grund och botten. être intéressé par un changement de vie vara intresserad av att börja ett nytt liv, av att sadla om. on ne change jamais de vie Det här avsnittet med changement de vie och changer de vie är lite svårt att återge på svenska eftersom det bygger på en tvetydighet i uttrycket changer de qqch., som både kan betyda ändra ngt och byta till ngt annat. Om en person som alltför lätt ändrar åsikt säger man t.ex. il change d opinion comme de chemise (han ändrar åsikt lika lätt och lika ofta som han/man byter skjorta). Meursaults chef menar att Meursault borde vara intresserad av ett nytt liv, dvs. av att leva på ett annat sätt, medan Meursault själv svarar att man inte 16

18 kan byta till ett annat liv än ens eget. toutes les vies se valent alla liv är lika mycket värda. qqch. déplaît à qqn ngn tycker inte om ngt. avoir l air mécontent se missnöjd ut. Page 69 répondre à côté kan betyda både svara undvikande (om det finns en avsikt bakom) eller ej svara på frågan. l ambition f framåtandan, driftigheten, ärelystnaden. (Observera att ambitieux betyder driftig, som vill komma fram, ärelysten, äregirig det har alltså ofta en negativ biklang och att svenskans ambitiös i betydelsen flitig, nitisk osv. måste översättas med travailleur, assidu, consciencieux, appliqué.) désastreux, désastreuse här: förödande. mécontenter qqn göra ngn missnöjd. en y réfléchissant bien vid närmare eftertanke. (Réfléchir tänka efter.) épouser qqn gifta sig med ngn. (Jfr denna konstruktion med synonymen se marier avec qqn. Observera att verbet marier qqn betyder gifta bort ngn och används t.ex. om en far som gifter bort sin dotter.) se contenter de faire qqch. nöja sig med att göra ngt. Page 70 elle s est tue passé composé av se taire tystna, vara tyst. venant d une autre femme om det hade kommit från en annan kvinna. être attaché à qqn d une certaine manière ha ett visst förhållande till ngn. (Jfr il lui est très attaché han är mycket fäst vid henne/honom.) bizarre egendomlig, underlig. n ayant rien à ajouter eftersom jag inte hade någonting att tillägga. dès que så snart som. connaître här: lära känna. j ai vécu passé composé av vivre. *dans un temps en gång [i världen]. (Vanligare synonymer: à un certain moment, une fois, dans le temps.) un pigeon en duva. une cour en [bak]gård. la peau huden. Page 71 avoir à faire vara upptagen, ha någonting att göra. *un air empêtré en generad, besvärad min, en tafatt uppsyn. tendre qqch. à qqn räcka ngn ngt. des gestes saccadés ryckiga rörelser. une petite figure de pomme ett litet ansikte som ett äpple (dvs. antagligen runt, rödlätt och glänsande). se débarrasser de (son manteau, etc.) ta av sig (om ytterplagg). *une jaquette föråldrat om damplagg: jacka. (Om herrplagg: en jackett.) consulter la carte titta på matsedeln. fiévreusement febrilt, otåligt. (Jfr la fièvre febern.) Page 72 un plat en rätt. précis här: distinkt. précipité [för] snabb, hastig. (På svenska måste man strukturera om meningen: Hon talade snabbt men ändå med distinkt röst.) un petit carré de papier en fyrkantig papperslapp. d avance i förväg, på förhand eller (om betalning) i förskott. (Synonymer: à l avance och lite litterärt par avance. Inte att förväxla med en avance, som betyder för tidigt, före utsatt tid: Mieux vaut en général arriver en avance qu en retard.) un gousset en liten ficka (i väst där man förut hade fickuret, la montre de gousset eller i byxa under midjan). la somme exacte augmentée du pourboire det exakta beloppet utökat med dricksen. engloutir qqch. sluka ngt. un magazine en [illustrerad] tidskrift. Synonym: une revue, som dock inte behöver vara illustrerad och som även kan behandla allvarligare ämnen. (Man kan tala om en revue scientifique men knappast om en magazine scientifique.) les émissions radiophoniques radioprogrammen. Petit Robert använder den här meningen ur L Étranger som exempel för radiophonique. I dagligt tal säger man idag snarare des émissions /programmes de radio. avec beaucoup de soin mycket omsorgsfullt. cocher qqch. bocka för ngt, pricka för ngt. un à un den ena efter den andra. méticuleusement minutiöst, mycket noggrant. l application f fliten, nitet, ivern. J avais déjà fini qu elle cochait encore avec la même application jag var redan färdig när hon fortfarande prickade för med samma iver. la bordure kanten. (Vanligare synonym: le bord [du trottoir].) 17

19 dévier avvika [från vägen]. Page 73 perdre qqn de vue förlora ngn ur sikte. revenir sur ses pas komma/gå tillbaka samma väg. (Jfr un pas ett steg.) apprendre qqch. à qqn här: tala om ngt för ngn. écraser qqn köra över ngn. on ne gardait pas trace de ces choses-là O de förde inte anteckningar om sådana saker. (Jfr une trace ett spår.) faire remarquer qqch. à qqn påpeka ngt för ngn. être accroupi sitta på huk. mâchonner qqch. eg. tugga ngt långsamt, och bildl. mumla ngt. (Jfr mâcher qqch. tugga [på] ngt, och la mâchoire käken.) jauni gulnad. interroger qqn fråga ut ngn. (I polisiära sammanhang: förhöra ngn. Jfr un interrogatoire ett [polis]förhör, och i skolsammanhang une interrogation écrite ett skriftligt förhör.) il l avait eu han hade fått den, skaffat sig den. Page 74 il avait eu envie de faire du théâtre han hade velat bli skådespelare. au régiment i militären, under sin militärtjänst. un vaudeville typ av lättsam komedi, populär i början av 1900-talet. entrer dans [les chemins de fer] ta anställning [vid järnvägen]. la retraite pensionen. (Även pensioneringen. Jfr un retraité en pensionär.) dans l ensemble på det hela taget. s habituer à qqn/qqch. vänja sig vid ngn/ngt. un atelier en verkstad. il avait eu ce chien très jeune Tänk på att avoir i passé composé och plus-que-parfait ofta måste översättas med att få. nourrir un enfant/un animal au biberon föda upp ett barn/ett djur med flaska. (Le biberon nappflaskan.) avoir des prises de bec gräla, munhuggas. (Le bec näbben.) il passait le chien à la pommade han smorde in hunden med salva. (Observera att svenskans pomada att ha i håret heter brillantine på franska.) Page 75 bâiller gäspa. (Un bâillement en gäspning.) annoncer qqch. à qqn här helt enkelt säga. (Franskan förefaller ha ett helt annat behov än svenskan att variera framställningen med hjälp av synonymer.) émettre une supposition uttala ett antagande. (Supposition är ett viktigt ord, men émettre une supposition är inget vanligt uttryck att lägga på minnet.) mal juger qqn missbedöma ngn. faire garder qqn be ngn vaka över ngn/ta hand om ngn. du moins åtminstone. (Här skulle även au moins passa in, men dessa två uttryck är inte alltid utbytbara.) Page 76 il ne savait pas trop han visste inte riktigt. un geste furtif en förstulen rörelse. les écailles f fjällen. aboyer skälla. Page 77 (Première partie, chapitre VI) le dimanche Kom ihåg att dimanche (utan artikel) betyder i söndags eller nästa (kommande) söndag. Le dimanche betyder denna söndag då eller på söndagar i allmänhet. appeler qqn ropa på ngn. (Ordet kan också betyda ringa ngn, men det är knappast troligt att Meursault, i 1930-talets Alger, hade telefon.) secouer qqn ruska om ngn, ruska liv i ngn. amer, amère besk. se moquer de qqn göra narr av ngn, driva med ngn. avoir/faire une tête d enterrement fam. se dyster ut. une robe de toile blanche ung. en enkel vit klänning. elle avait lâché ses cheveux hon hade utslaget hår. Page 78 ne pas arrêter de faire qqch. göra ngt hela tiden. s apercevoir que... märka att... la toile cirée vaxduken. (Jfr la cire vaxet, le cirage skokrämen och cirer ses chaussures putsa skorna.) une serviette en handduk. (Ordet serviette kan alltså betyda handduk, servett eller portfölj.) il n y a plus qu à + inf. det återstår bara att... siffler vissla. Salut, vieux Vieux och mon vieux är mycket vanliga som familjärt tilltal vänner emellan, och det känns meningslöst att försöka översätta dem eftersom svenskan inte har någonting motsvarande. Bäst är därför att översätta Salut, vieux med bara Tjänare!. 18

20 la veille dagen innan. (När du översätter, skilj mellan la veille dagen innan och hier igår.) témoigner vittna. (Jfr le témoin vittnet och le témoignage vittnesmålet.) en être quitte pour qqch. slippa undan med ngt. une affirmation ett påstående. Page 79 faire signe à qqn de faire qqch. göra tecken åt ngn att göra ngt. être adossé quelque part vara lutad (stå, sitta) med ryggen mot ngt. (Jfr le dos ryggen.) la devanture framsidan eller skyltfönstret. (I modern franska är nog den andra betydelsen vanligast synonym la vitrine men här avses antagligen den första. un bureau de tabac en tobaksaffär. à leur manière på sitt sätt. une pierre en sten. à partir de från. son type här: den som han hade talat om. avoir l air préoccupé se bekymrad ut. en vouloir à qqn vara sur på ngn, eller, som här, ha något otalt med ngn, vara ute efter ngn. se redresser strama upp sig. l indifférence f likgiltigheten. (Jfr indifférent likgiltig.) soulagé lättad. (Jfr le soulagement lättnaden.) faire des plaisanteries skämta, dra lustigheter. Page 80 la banlieue d Alger en förort till Alger. På franska använder man oftast banlieue med bestämd artikel eller med bara en: Solna est dans la banlieue de Stockholm. J habite en banlieue. Une banlieue får lätt (men inte nödvändigtvis) biklangen förort med tråkiga höghus och sociala problem. (Märk uttrycket un train de banlieue ett pendeltåg.) un plateau vanligen: en högslätt, här: en kulle. dominer qqch. höja sig över ngt. dévaler här: slutta ner. un asphodèle en affodill (sydländsk liljeväxt, ca 60 cm hög, med vita eller gula blommor). éparpiller qqch. sprida omkring ngt. les pétales m blombladen. une file en rad. une villa Fransmän associerar oftast ordet villa med något ganska stort och lyxigt. En mer beskedlig vanlig förortsvilla brukar på franska kallas för un pavillon [de banlieue]. För villa i motsats till lägenhet används termen une maison individuelle. une barrière ett staket. enfoui sous begravd under, gömd under. un tamaris en tamarisk (typ av buske för den som är väldigt nyfiken finns det en bild i Nationalencyklopedin). un cap en udde. somnolent dåsig, sömnig. massif, massive här: stor, tung. un chalutier en trålare. imperceptiblement omärkligt. cueillir qqch. plocka ngt. (Observera stavningen cuei...) un iris de roche tydligen någon sorts iris som växer på klipporna (les roches). une pente en sluttning. Page 81 un rocher en klippa, ett klippblock. les pilotis m pålarna, pålverket. massif de taille et d épaules kraftigt byggd och med breda axlar. se mettre à l aise göra det bekvämt för sig. (Vanlig artighetsfras när man tar emot gäster: Mettez-vous à l aise.) une friture de poissons friterad småfisk. le matin même på morgonen [samma dag]. (Observera placeringen av même.) s entendre bien komma bra överens. Page 82 et je dirai plus variant av je dirais même plus (Dupontarnas älsklingsfras i Tintin) jag skulle till och med vilja säga... épatant fam. toppen. un tic [de langage] en ovana (att hela tiden säga vissa ord/ uttryck). éprouver qqch. känna ngt. retarder qqch. skjuta upp ngt. (Jfr retarder qqn uppehålla, sinka ngn.) perdre pied förlora fotfästet, inte bottna längre. nager à la brasse simma bröstsim. de sorte que... så att... rejoindre qqn gå (åka, simma osv.) till ngn. 19

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet

Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet 1 Stockholms universitet, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 2 Stockholms universitet, Institutionen för

Läs mer

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Här nedan finns några meningar på svenska. I programmet säger berättarrösten dessa fraser, på franska, när han berättar om sitt äventyr. När du hör dem skriver du dem

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie!

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV6 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 6 Ah! La belle vie! Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning

Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning Bon voyage bygger det franska språket med hjälp av tydlig struktur, lättbegripliga förklaringar och progression i lagom takt. Den metodiska uppbyggnaden

Läs mer

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren.

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren. KAPITEL 11 I kapitel 11 kommer du att lära dig en del ord som har med tv och musik att göra. Grammatiskt kommer vi att gå igenom objektsformer samt jobba en del med passé composé av både regelbundna och

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV1 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 1 La rentrée des classes Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103260/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume (1880-1918); écrivain français 1. bonjour, je voudrais trois baguettes, s il vous plaît 2. bonjour, bien sûr, et avec ça? 3. je prends aussi deux pains au chocolat,

Läs mer

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet.

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. NOËL NOUVELET TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. Keyte och Parrott: The New Oxford Book of Carols (1992) innehåller 13 verser på franska. De påpekar att ordet

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Mr Gaspacho (lätt) Innehåll 1. Vilket intryck får ni av Méline i början av filmen? 2. Vem

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

A; du översätter alla udda nummer (1,3,5,etc) 1. han har gröna ögon. 2. il est neuf heures moins dix 3. 17.45. 4. j'ai des cheveux blonds

A; du översätter alla udda nummer (1,3,5,etc) 1. han har gröna ögon. 2. il est neuf heures moins dix 3. 17.45. 4. j'ai des cheveux blonds Verne Jules (1828-1905) ; écrivain; gör dessa 2 och 2; A börjar översätta nr 1, B kontrollerar rätt svar på 1 och översätter sedan nr 2 A; du översätter alla udda nummer (1,3,5,etc) 1. han har gröna ögon

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1 Ingen gråter (Katarina och Alf) Inledning Bastian kan inte sova. Han ligger i sängen och tittar rakt upp i taket, vänder och vrider på täcket och puffar till kudden. Det är tyst, det enda Bastian hör är

Läs mer

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp Talar du engelska? Parlez-vous anglais? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Parlez-vous

Läs mer

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Inför 1FR112 - Förkunskapstest Om du har sökt till kursen 1FR112 i Nice, men undrar hur långt dina förkunskaper räcker till inför en hel termin i Frankrike och lektioner som ges på franska kan du göra

Läs mer

Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest

Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Översätt till svenska de med fetstil markerade orden i de franska meningarna. De svenska orden ges den form som passar i

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISOD 4: LA PORTE Hej! Välkommen

Läs mer

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska,

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, singalesiska, somaliska, sydkurdiska, syrianska, tagalog,

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISOD 1: LA BANQUE DU PÈRE Hej! Välkommen till

Läs mer

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV11 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 11 Ce n est pas qu un au revoir Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV10 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire Familjerna Lepic och Bouley

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den? Anaconda Société Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den? Viktiga ord liberté (f) égalité (f) fraternité (f) prévoir naissance (f) se permettre exceptionnel

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 5 : «Quels sont les droits des homosexuels en France?» - Om att vara gay i Frankrike och välja den man vill trots fördomar. Viktiga ord rendre visite compagnon (m) en retard (m)

Läs mer

4. La revanche des fesses

4. La revanche des fesses SÄNDNINGSDATUM: 2008-03-05 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie redonner le sourire déprimé, -e ça va aller

Läs mer

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Franska Svenska Monsieur le Président, Bäste herr ordförande, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Monsieur, Formellt, manlig mottagare, namnet

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 1 Provdatum: 2007.03.19 Skrivtid:

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Var hittar jag?... une chambre à louer?... ett rum att hyra?... une auberge de jeunesse?... ett vandrarhem?... un hôtel?... ett hotell?...

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

KAMIKAZE LA FRANCE DEL 1 HITTA HEM

KAMIKAZE LA FRANCE DEL 1 HITTA HEM DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det franska ordet eller uttrycket och dess korrekta svenska översättning. Två svenska uttryck blir över. savoir une île tout droit une horloge une rue Excusez-moi, est-ce

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Felix och gammelgäddan

Felix och gammelgäddan Felix och gammelgäddan Tycker du om den här sagan? Surfa in på www.smasagor.se Där kan du hitta fler sagor Har du funderingar, kommentarer eller frågor skicka ett epostmeddelande till jonny_carlsson@passagen.se

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment!

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment! ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV67 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La fugue (lätt) Innehåll 1. Var bor Sabrina? 2. Varför letar

Läs mer

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord Hjälpa 6 personer Franska Aider Je peux vous aider? Voulez-vous traverser? C est gentil. Merci Bonne journée Je peux vous aider avec votre chien? Non, merci D accord L église Merci beaucoup Pardon monsieur,

Läs mer

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger!

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger! 301 Jours, France En ville 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-17 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV5 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 5: LA CLÉ Hej! Välkommen

Läs mer

GLÖMSKANS KATAKOMBER. Anders Larsson

GLÖMSKANS KATAKOMBER. Anders Larsson GLÖMSKANS KATAKOMBER av Anders Larsson PERSONER: Gäst på småstadshotell Hotellets innehavare C: Stadens kyrkoherde Alla tre är i samma ålder Ett hotellrum: Dubbelsäng med nattygsbord, telefon. Attachéportfölj

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom:

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom: La grammaire française Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid Nom: Le présent Presensformen av verbet använder när man pratar om nutid. I franska

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Men jag försov mig! Ge mig en andra chans! Snälla Om du tar dig hit på 10 minuter så kan vi forsätta prata. Men det tar 15 minuter med bil!

Men jag försov mig! Ge mig en andra chans! Snälla Om du tar dig hit på 10 minuter så kan vi forsätta prata. Men det tar 15 minuter med bil! En brottslig polis Jag känner hur jag börjar kallsvettas, att jag nästan får panik när jag hör att telefonen börjar ringa. Jag slänger mig över den och svarar med ett svagt hej. Det är en man som svarar,

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Plan d étude = studieplan

Plan d étude = studieplan Nom de l élève : Classe: Français au 8-9-ième, printemps 2013 - wictoria.majby@edu.botkyrka.se Inloggningsuppgifter till det digitala materialet www.studentlitteratur.se Nom d utilisateur : Mot de passe

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Réplique (Lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Réplique (Lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GARIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV77 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Réplique (Lätt) Innehåll 1. Varför letar Tony efter Steven?

Läs mer

1) Les deux familles font des choses différentes pour la Toussaint Vem gör vad? Dra streck!

1) Les deux familles font des choses différentes pour la Toussaint Vem gör vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV8 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 8 Toussaint Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer