Anslutningsavgifter Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp"

Transkript

1 Anslutningsavgifter 2014 Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

2 Elnät Anslutningsavgifter Avgifterna anges dels exkl. moms, dels inkl. 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. Högspänning Vid permanent anslutning av högspänningskund till elnätet uttages en avgift som motsvarar Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB:s kostnader för byggnation och förstärkning av elnätet fram till centralt högspänningsnät (schakt, kabelförläggning och anslutning). Offert lämnas i varje enskilt fall. Lågspänning Avgiften för nyanslutning baseras på servissäkringens storlek och avståndet fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät. Anslutningspunkt i befintligt nät defineras som närmsta punkt i nätet som kunden kan anslutas till utan att bakomliggande nät behöver förstärkas. Avgifterna som är specificerade nedan gäller för permanent anslutning till elnätet med tillämpning från 1 januari, Offert lämnas i varje enskilt fall. För tillfällig elanslutning gäller speciella regler. Uttagsabonnemang A Vid permanent anslutning av lågspänningskund med uttagsabonnemang inom säkringsintervallet A utgår en grundavgift på kr exkl. moms ( kr inkl moms) om anslutningspunkten är belägen mindre än 200 meter (fågelvägsavstånd) från anslutningspunkt i befintligt nät. Vid längre fågelvägsavstånd utgår grundavgiften med ett tillägg på 189 kr/meter för fågelvägsavståndet utöver fågelvägsavståndet på 200 meter. Se tabell 1 nedan. Uttagsabonnemang A Vid permanent anslutning av lågspänningskund med uttagsabonnemang A utgår en fast kostnad upp till ett avstånd på 200 meter från anslutningspunkt i befintligt nät. 2

3 Vid längre avstånd lämnas pris/offert efter förfrågan. Uttagsabonnemang över 100 A Anslutningar över 100 A kalkyleras i varje enskilt fall. Tabell 1 Anslutningsavgifter angivna exkl. moms Servissäkring (A) Anslutningsavgifter angivna inkl. moms Servissäkring (A) Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) i befintligt nät m m över 600 m (kr) (kr) (kr) kr/m kr/m Offereras Offereras Offereras Offereras Över 100 Offereras Offereras Offereras Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) i befintligt nät m m över 600 m (kr) (kr) (kr) kr kr/m kr/m kr Offereras Offereras kr Offereras Offereras Över 100 Offereras Offereras Offereras Allmänna regler för lågspänning Tekniska anvisningar Anslutningsavgiften inkluderar kabel fram till anslutningspunkten, vilken normalt är avgreningsplint i mätarskåp alternativt servissäkringens anslutningsklämmor. 3

4 Kabelrör för förläggning innanför fastighetsgräns, dock maximalt för 40 m schaktlängd, ingår i avgiften och tillhandahålles av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, som även eventuellt utför besiktning efter förläggning och före återfyllning. Kunden ansvarar för, samt ombesörjer och bekostar, grävning, förläggning av kabelrör enligt gällande installationsbestämmelser (SS ) och Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB:s anvisningar, samt markåterställning från fastighetsgräns till anslutningspunkt, liksom håltagning och tätning i grundmur. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar inte för eventuellt vattenläckage som kan uppstå på grund av håltagningen. Avgifter och tider Vid utökning av befintlig servissäkring uttages verkliga kostnader: dock lägst skillnaden i avgift mellan nya och gamla servissäkringen. dock högst avgiften för den högre säkringen enligt tabell 1. Vid nedsäkring sker ingen återbetalning. För återgång till högre säkring, upp till den säkring som tidigare har avtalats, uttages verkliga kostnader, dock högst avgift enligt tabell 1. Angivna avgifter i tabell 1 gäller för en maximal ledningslängd av 40 meter innanför fastighetsgräns. I de fall då ledningslängden är längre än ovanstående uttages verkliga merkostnader. För ändring av befintlig servis från 1-fas till 3-fas, eller från luftledning till jordkabel, tas verklig kostnad ut, dock högst avgift enligt tabell 1. I tabellen angivna avgifter förutsätter att det råder normala förhållanden för etablering av ledningsnät. Vintertid kan tillägg för tjältining tas ut. Anslutningen skall kunna utföras med en etablering. Vidare gäller att Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB:s arbeten kan ske under ordinarie arbetstid, d.v.s. vardagar kl

5 En mätare per servis ingår i anslutningsavgiften. Extra mätare debiteras med kr per styck (1 875 kr inkl. moms). Samma avgift uttages vid byte mellan enfas- och trefasmätare samt vid byte mellan direktmätning och strömtransformatormätning (och omvänt). Abonnemang på 80 A och större skall vara utformade för strömtransformatormätning, abonnemang på 63 A och mindre skall vara utformade för direktmätning. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB förbehåller sig rätten att för anläggning där anslutning, ändring och utökning medför särskilt hög kostnad ta ut förhöjd avgift. Avgiften ska betalas i förskott och återbetalning görs inte om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänning. Om abonnemanget har upphört och kunden åter vill nyttja servisen upp till den säkring som tidigare har avtalats uttages verkliga kostnader, dock högst avgift enligt tabell 1. Om anläggningen varit bortkopplad i över tre månader krävs ny färdiganmälan från behörig installatör innan återinkoppling. Anslutningsavgiftens skälighet kan prövas av Energimarknadsinspektionen på kundens begäran. 5

6 Fjärrvärme Avgifter vid anslutning till fjärrvärme Avgifterna anges dels exkl. moms dels inkl. 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. 1. Vid anslutning av enbostadshus till fjärrvärme uttages en avgift om kr exkl. moms respektive kr inkl. moms. 2. Vid anslutning av övriga fastigheter eller vid ändring av gällande abonnemang uttages en avgift som beräknas vid varje enskilt fall av Eskilstuna Energi och Miljö AB. 3. Samtliga priser offereras av Eskilstuna Energi och Miljö AB. 6

7 Vatten och avlopp Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Avgifterna anges dels exkl. moms dels inkl. 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. 1 Till täckande av nödvändiga kostnader för Eskilstuna Energi och Miljö AB skall ägare av fastighet inom den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde och annan som enligt Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 jämställs med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna taxa. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS På vatten- och avloppsavgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Inledande bestämmelser 3 Fastigheterna indelas i denna taxa i bostadsfastighet och annan fastighet. Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för kontors-, förvaltnings-, affärs-, hotell-, skol-, daghems-, hantverks- eller småindustriändamål och andra därmed jämförbara verksamheter. Med lägenhet i bostadsfastighet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet. 7

8 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller eljest efter ritning eller uppmätning som Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänner. I fråga om fastighet som är jämställd med bostadsfastighet och sådana utrymmen i bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas även varje påbörjad 150-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS som en (1) lägenhet. Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt tredje stycket jämställs med bostadsfastighet. 4 Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger enligt 9 och 10 va-lagen för följande ändamål: a) V Vattenförsörjning b) S Spillvattenavlopp c) D Dag- och dräneringsavlopp från fastighet inom detaljplan och dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom detaljplan. Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt mom 1 inträder när Eskilstuna Energi och Miljö AB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga i 9 första stycket va-lagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. Avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inträder först sedan åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 8

9 Anläggningsavgifter 5 Bostadsfastighet m.m. Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt 3 jämställd fastighet skall vid avgiftsskyldighet för samtliga i 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift enligt följande: Anläggningsavgift = k (V + S + D + F + L x N + M x A) k = Tillämpad områdesfaktor V = En servisavgift per fastighet avseende servisledning för vattenförsörjning S = En servisavgift per fastighet avseende servisledning för spillvattenavlopp D = En servisavgift per fastighet avseende servisledning för dagoch dränvattenavlopp från fastighet F = En avgift per fastighet L = En avgift per lägenhet N = Antal lägenheter inom fastigheten M = En avgift per m 2 tomtyta A = Fastighetens tomtyta (m 2 ) Områdesfaktorn, c, bestäms efter beräknad anläggningskostnad eller verklig kostnad om den är känd. c = Σ Total anläggningskostnad för området Total anläggningsavgift för området För sambandet mellan k och c gäller följande: - om c är mindre än 0,8 är k = c + 0,2 - om c är mellan 0,8 och 1,3 är k = 1,0 - om c är större än 1,3 är k = c - 0,3 k och c räknas med två decimaler. 9

10 Den tillämpade områdesfaktorn k fastställs av Eskilstuna Energi och Miljö AB områdesvis och som regel i samband med att ny eller ändrad detaljplan fastställs. a) För bostadsfastighet med högst två lägenheter är: Exkl moms Inkl moms V = kr kr S = kr kr D = kr kr F = kr kr L = kr kr M = 12,70 kr 15,90 kr b) För bostadsfastighet med tre eller flera lägenheter är: Exkl moms Inkl moms V = kr kr S = kr kr D = kr kr F = kr kr L = kr kr M = 12,70 kr 15,90 kr Mom 2. Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning av Eskilstuna Energi och Miljö AB utförts fram till förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkommer till följd av att den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % av denna avgift. 10

11 Servisledning som ej används proppas av Eskilstuna Energi och Miljö AB. För varje uppschaktning inkl återställning debiteras enligt taxa för övriga avgifter. Mom 3. Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt mom 1 avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Mom 4. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänner. Mom 5. Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 för tillkommande tomtyta och för tillkommande lägenhet. Om fastighetens tomtyta eller antalet lägenheter inom byggnad minskas sker ingen återbetalning av erlagd anläggningsavgift. Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen nyttjats före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta. 11

12 6 Annan fastighet Mom 1. För annan fastighet enligt 3 skall vid avgiftsskyldighet för samtliga i 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift enligt följande: Anläggningsavgift = k (V + S + D + F + M x A) k = Tillämpad områdesfaktor V = En servisavgift per fastighet avseende servisledning för vattenförsörjning S = En servisavgift per fastighet avseende servisledning för spill vattenavlopp D = En servisavgift per fastighet avseende servisledning för dagoch dränvattenavlopp från fastighet F = En avgift per fastighet M = En avgift per m 2 tomtyta A = Fastighetens tomtyta (m 2 ) Områdesfaktorn, c, bestäms efter beräknad anläggningskostnad eller verklig kostnad om den är känd. c = Σ Total anläggningskostnad för området Total anläggningsavgift för området För sambandet mellan k och c gäller följande: - om c är mindre än 0,8 är k = c + 0,2 - om c är mellan 0,8 och 1,3 är k = 1,0 - om c är större än 1,3 är k = c - 0,3 k och c räknas med två decimaler. Den tillämpade områdesfaktorn k fastställs av Eskilstuna Energi och Miljö AB områdesvis och som regel i samband med att ny eller ändrad detaljplan fastställs. För annan fastighet är: Exkl moms Inkl moms V = kr kr S = kr kr D = kr kr F = kr kr M = 44,70 kr 55,80 kr 12

13 Mom 2. Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning av Eskilstuna Energi och Miljö AB utförts fram till förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkommer till följd av att den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % av denna avgift. Servisledning som ej används proppas av Eskilstuna Energi och Miljö AB. För varje uppschaktning inkl. återställning debiteras enligt taxa för övriga avgifter. Mom 3. Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt mom 1 avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Mom 4. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänner. Mom 5. Eskilstuna Energi och Miljö AB äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighetens areal som tillsvidare inte utnyttjas. Mom 6. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 för tillkommande tomtyta. 7 Gemensamma bestämmelser Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i 4 mom 1 angivna ändamålen, reduceras den enligt 5 mom 1 respektive 6 mom 1 beräknade avgiften med procentsats som anges i tabell på sid

14 Reduktion procent vid avgiftsuttag för ett av ända- målen V, S, D vid avgiftsuttag för två av ändamålen V, S, D a) Servisavgift Avgift tas ut endast för faktiskt framdragen servisledning } b) Avgift per fastighet c) Avgift per m 2 tomtyta c) Avgift per lägenhet Föreligger avgiftsskyldighet endast för dag- och dränvatten-avlopp från fastighet, erläggs enbart servisavgift enligt 5 mom 1 respektive 6 mom 1 avseende detta ändamål. 8 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enl 5-7 eller tilläggsavgift enl 5 mom 5 respektive 6 mom 6 på grund av; bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållanden eller att kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen är avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet eller av andra omständigheter, äger Eskilstuna Energi och Miljö AB träffa avtal om anläggningsavgiftens storlek. Om den allmänna anläggningen erfordrar särskilda anordningar vid anslutning av fastighet (t.ex. pumpanläggningar) eller djupare förläggning av va-ledningar, äger Eskilstuna Energi och Miljö AB rätt att träffa avtal om ersättning utöver ovan angivna anläggningsavgifter. 14

15 Vid ingående av avtal enligt föregående stycke skall iakttas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa. 9 Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt 4 mom 2, skall anläggningsavgift enligt 5-8 och tilläggsavgift enligt 5 mom 5 respektive 6 mom 6 betalas inom tid som anges i räkning. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett, d.v.s. en räntesats som vid varje tid överstiger det av Riksbanken fastställda diskontot med åtta procentenheter. Avgiftsskyldighet enligt 5 mom 5 respektive 6 mom 6 föreligger, då bygglov för däri avsett ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande - t.ex. ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Eskilstuna Energi och Miljö AB när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut som i andra stycket sägs för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 10 Om efter ansökan och särskilt medgivande av Eskilstuna Energi och Miljö AB ledning utförs på annat sätt än vad Eskilstuna Energi och Miljö AB anger. ledning försetts med andra anordningar än vad Eskilstuna Energi och Miljö AB funnit erforderligt. extra servisledning anlagts. förbindelsepunkt ändrats. fastighet belägen utanför verksamhetsområdet skall slutas särskilt avtal härom. 15

16 Vi gör det vi är bäst på. För våra kunder och för miljön. Med kunderna i fokus gör våra engagerade medarbetare det de är bäst på; förenklar vardagen för de som lever och verkar i Eskilstuna. Vi levererar självklara nödvändigheter som vatten, el, värme och återvinning. Vi erbjuder också bekvämligheter som kyla, stadsnät och energitjänster. Det är viktigt för oss att det vi gör är hållbart. Våra tjänster och produkter ska gynna våra kunder och miljön. Idag och imorgon. Affärerna präglas därför av kretsloppstänkande där alla blir vinnare. Även nästa generation. Eskilstuna Energi och Miljö Kungsgatan ESKILSTUNA Kundcenter eem.se

Anslutningsavgifter 2012. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter 2012. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Anslutningsavgifter 2012 Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Elnät Anslutningsavgifter Avgifterna anges dels exkl moms dels inkl 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. Högspänning Vid permanent

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

VA - TAXA 2015. för Vilhelmina kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 58.

VA - TAXA 2015. för Vilhelmina kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 58. VA - TAXA 2015 1 TAXA för Vilhelmina kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 58. 1 Till täckande av nödvändiga kostnader för Vilhelmina kommuns allmänna

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

TAXA för Stöten Vatten ABs vatten- och avloppsanläggning.

TAXA för Stöten Vatten ABs vatten- och avloppsanläggning. TAXA för Stöten Vatten ABs vatten- och avloppsanläggning. 1 (5) Antagen vid styrelsemöte den 20 maj 2016. Huvudman för vatten- och avloppsanläggningen är Stöten Vatten AB. 1 För att täcka nödvändiga kostnader

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare. TAXA FÖR ALE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 (Alla belopp redovisas både exklusive och inklusive mervärdesskatt på 25 %.) 1 Avgiftsskyldighet För att täcka

Läs mer

Tranemo kommun VA-taxa 2013 Tekniksektionen. TAXA för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Tranemo kommun VA-taxa 2013 Tekniksektionen. TAXA för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-TAXA 2013 TAXA för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 2012-11-19 141. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tranemo kommun.

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Piteå Renhållning & Vatten AB 2013 års Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Piteå Kommun

Piteå Renhållning & Vatten AB 2013 års Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Piteå Kommun Piteå Renhållning & Vatten AB 2013 års Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Piteå Kommun www.pireva.se info@pireva.se TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I PITEÅ KOMMUN att

Läs mer

TAXA FÖR SMEDJEBACKEN ENERGI & VATTEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ÅR 2018.

TAXA FÖR SMEDJEBACKEN ENERGI & VATTEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ÅR 2018. 1 TAXA FÖR SMEDJEBACKEN ENERGI & VATTEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ÅR 2018. 1 Till täckande av nödvändiga kostnader för Smedjebacken Energi & Vatten, nedan kallad huvudman för kommunens allmänna

Läs mer

T A X A FÖR ÖRKELLJUNGA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

T A X A FÖR ÖRKELLJUNGA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING T A X A FÖR ÖRKELLJUNGA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 1 Till täckande av nödvändiga kostnader för Örkelljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom

Läs mer

Bilaga 1 (Dnr 2017/S277) Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018

Bilaga 1 (Dnr 2017/S277) Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018 Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018 TAXA för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2017-12-06

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

Taxa för Jönköpings kommuns VA-VERKSAMHET 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-29 267

Taxa för Jönköpings kommuns VA-VERKSAMHET 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-29 267 Taxa för Jönköpings kommuns VAVERKSAMHET 2016 Antagen av kommunfullmäktige 20151029 267 1 TAXA För Jönköpings kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 20151029 1 Till

Läs mer

VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN. Tillämpning 1-4. Anläggningsavgifter 5-12. Brukningsavgifter 13-19. Taxans införande 20

VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN. Tillämpning 1-4. Anläggningsavgifter 5-12. Brukningsavgifter 13-19. Taxans införande 20 VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN Tillämpning 1-4 Anläggningsavgifter 5-12 Brukningsavgifter 13-19 Taxans införande 20 1 Tillämpning Taxa för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i enlighet

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30.

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. VA-taxa 2016 Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. 1 TAXA för ASKERSUNDS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (12) TEKNIK-, SERVICE- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VA-taxa för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 271 Bollnäs kommun är huvudman för den allmänna

Läs mer

Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013

Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 FÖRFATTNING 4.7.2 Antagen av kommunfullmäktige 200/12 Reviderad kommunfullmäktige 37/13 Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 1(14) 2015 ÅRS VA-TAXA 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 för Åre kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2(14) Taxa för Åre kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för Sala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för Sala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för Sala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning KFS 070 revision 02 TAXA ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2013-01-01 ERSÄTTER: 427/2008, 356/2003

Läs mer

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n VA TAXA HEBY KOMMUN 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 V A & A v f a l l s e n h e t e n TAXA FÖR HEBY KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 186.

Läs mer

Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar, taxa för tillfällig VA-leveranser

Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar, taxa för tillfällig VA-leveranser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2009-01-01 Beslut: Beslut: KF Antagen: KF 165, 2008-12-01 Justerad av KF: 1987-11-16, 1991-11-18, 1993-02-08, 1994-11-14, 1996-11-25, 2001-05-07,

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-16 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun.

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun. Författning 4.7.2 Antagen av kommunfullmäktige 200/12 Reviderad kommunfullmäktige 37/13 Reviderad av kommunfullmäktige 72/15 Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 Huvudman

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN. TAXEFÖRESKRIFTER OCH TAXA FÖR RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:s VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN. TAXEFÖRESKRIFTER OCH TAXA FÖR RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:s VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN TAXEFÖRESKRIFTER OCH TAXA FÖR RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:s VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige under 318 2008.att gälla från och

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa 2018 SÄVSJÖ KOMMUN

VA-taxa 2018 SÄVSJÖ KOMMUN VA-taxa 2018 SÄVSJÖ KOMMUN 1 TAXA för Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-13 Antagen av Njudung Energi AB:s styrelse 2017-10-18 Huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Enligt särskilt ägardirektiv fastställer Vimmerby Energi & Miljö AB:s styrelse prissättningen för vatten och avlopp. Senaste prisjustering gäller fr.o.m.

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-TAXA för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Ändrad genom beslut av Tekniska nämnden 2008-06-18 57. Förvaltningen av va-anläggningarna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01)

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) TAXA för ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) 1 För att täcka kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa för Älvsbyns Kommun

VA-taxa för Älvsbyns Kommun VA-taxa för Älvsbyns Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 Reviderad 2016-01-01 ( 56 Styrelse Älvsbyns Energi AB 2015-12-18) Älvsbyns Energi AB TAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa Torsås kommun

VA-taxa Torsås kommun VA-taxa Torsås kommun TAXA för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24, 40. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Torsås kommun.

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014.

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. VA-taxa 2014 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa...2 Anläggningsavgifter ( 5-13).4 Brukningsavgifter ( 14-21)..9 Taxans införande.

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA för Karlskoga Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 (11) VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-20, 206 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av SEVAB Strängnäs Energi AB nedan

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus.

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus. FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Gäller från: 2016 03 15 Antagen: KF 4, 2016 02 15 TAXA för Karlshamns kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(7) TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av Va-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att täcka kostnader

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA 2015 för Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt särtaxa gällande anläggningsavgifter för verksamhetsområde Uvberget, delplan 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-18. Huvudman

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer