Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7"

Transkript

1 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI

2 Tusental byggnadstillstånd USAs bostadsmarknad januari februari/april 28 Huspriser Byggnadstillstånd Huspriser Index 2= Säsongrensad Källa: EcoWin

3 14 BNP-utvecklingen utvalda länder i Asien Kina Indien Japan kv kv 1 28 Källa: EcoWin

4 Index 12 Barometerindikatorn för eurozonen januari april 28 Låg tillväxt Normal tillväxt Hög tillväxt Säsongrensad Källa: EcoWin

5 Procent 2 Harmoniserad arbetslöshet januari feb/april 28 Norge Danmark Finland Säsongrensad Källa: Eurostat

6 Procent 7 Nominella styrräntor i Eurozonen, USA och Sverige januari april 28 Sverige Euro-området USA Källa: Riksbanken, Konjunkturinstitutet

7 Kronans växelkurser SEK/nationell valuta januari maj 28 Dollar Pund Euro Källa: Riksbanken och Konjunkturinstitutet

8 Dollar 15 Oljeprisets utveckling januari 21 - maj Brent månadsvärden, USD Källa: EcoWin

9 Index 15 Låg tillväxt Barometerindikatorn augusti maj 28 Normal tillväxt Hög tillväxt Källa: Konjunkturinstitutet

10 Procent 5 BNP-tillväxten Heldragen linje = historiskt genomsnitt , prognos för 28 och Källa: OECD, Konjunkturinstitutet, Arbetsförmedlingen

11 Tusental 12 Tjänsteexport Fasta priser referensår 2 kv kv Säsongrensad Källa: SCB

12 Procent 5 Löneökning hos företag som upplevt brist resp. inte upplevt brist Privat sektor, minst 5 anställda Brist Ej brist Byggnads Finans/uppdrag Handel Industri Trp. hotell rest. m.m. Summa Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 28

13 Procent 2 Konsumentprisindex (KPI samt KPIX) 12-månaders förändring (inflationstakten) januari april 28 KPI KPIX Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

14 Nettotal 4 Hushållens förtroendeindikator (CCI) januari maj Källa: Konjunkturinstitutet

15 Procent Sparkvot Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Sparkvot Sparkvot exkl. avtalspension Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

16 Tusental Nyanmälda lediga platser exkl. försäljningsyrken januari april Med mer än 1 dagars varaktighet. Säsongrensad och trendad serie Källa: Arbetsförmedlingen

17 Tusental 48 Sysselsatta januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: Länkad serie enligt SCB

18 Sysselsatta och arbetskraften för åldrarna år januari april 28 Tusental personer 8 Arbetskraften Sysselsatta Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

19 Tillfälliga och fasta anställningar januari april 28 Tillfälliga anställningar Tillfälliga anställningar, tusental Fasta anställningar Fasta anställningar, tusental Källa: SCB 29

20 Tusental Antal personer med deltid och tillfällig timanställning januari april 28 Deltidsanställda Timanställda Säsongrensad och trendad serie Källa: Arbetsförmedlingen

21 Andel i procent Utlandsföddas andel av de tillkommande jobben de senaste åren kv kv Kv 2 26 Kv 3 26 Kv 4 26 Kv 1 27 Kv 2 27 Kv 3 27 Kv 4 27 Kv 1 28 Källa: SCB

22 Sysselsättningsförändring åren 27 till 29 Utfall 27 Prognos 28 Prognos 29 Tusental Jord- och skogsbruk Industrin Byggnadsverksamhet Offentliga tjänster Privata tjänster Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

23 Industrins orderingång och produktion Förändring i procent från föregående månad, årstakt, trendad Orderingång Produktion Procent Källa: SCB

24 Tusental 9 Sysselsatta inom tillverkningsindustrin januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

25 Procent Förändring av antalet industrisysselsatta på ett års sikt, fördelat på storleksklass Företagsstorlek Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 28 5 och över 2-499

26 Tusental 4 Sysselsatta inom byggnadsindustrin januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

27 Tusental 2 Sysselsatta inom privata tjänster januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

28 Tusental Sysselsatta inom finans- och uppdragsverksamhet januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

29 Tusental 85 Sysselsatta inom handel och transport januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

30 Tusental 4 Sysselsatta inom personliga tjänster januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

31 Tusental 16 Sysselsatta inom offentliga tjänster januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: SCB

32 Förändring antal personer Befolkningens förändring år och effekt på arbetskraften , prognos för 28 och 29 Befolkningsökning Nettoeffekt på utbudet Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

33 Arbetskraftens ökning, uppdelad på andel svenskfödda respektive andel utlandsfödda kv kv 1 28 Svenskfödda Utlandsfödda Andel i procent kv 2 26 kv 3 26 kv 4 26 Kv 1 27 Kv 2 27 Kv 3 27 Kv 4 27 Kv 1 28 Källa: SCB

34 Procent av arbetskraften 12 Relativ arbetslöshet januari april Säsongrensad och trendad serie Källa: Länkad serie enligt SCB (ej heltidsstuderande som sökt arbete)

35 Procent av arbetskraften Relativ arbetslöshet fördelat efter kön januari april 28 Män Kvinnor Säsongrensad och trendad serie Källa: Länkad serie enligt SCB (ej heltidsstuderande som sökt arbete)

36 Procent av arbetskraften Arbetslösa fördelat på ålder januari april år år år Säsongrensad och trendad Källa: SCB

37 Förgymansial utbildning Svenskfödda Utrikesfödda Utomeuropeiskt födda Gymansial utbildning Svenskfödda Utrikesfödda Utomeuropeiskt födda Kort högskoleutbildning Svenskfödda Utrikesfödda Utom europeiskt födda Lång högskoleutbildning Svenskfödda Utrikesfödda Utomeuropeiskt födda Arbetslöshetsnivå Genomsnitt kv 2 27 till kv Procent av arbetskraften Källa: SCB

38 I arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetstöd och i arbete med stöd samt arbetslösheten Program med aktivitetsstöd I arbete med stöd Procent av arbetskraften år , prognos för 28 och 29 Arbetslösa I arbete med stöd exkluderar särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Källa: Af

39 Sysselsättningsdiskrepansen Uppräknat till hela privata näringslivet Bristvakanser, ej besatta Bristvakanser, ej rekryterat 7 Antal vakanser Arbetsställestorlek 1- Hösten 27 Våren 28 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 28

40 Antal personer Antal arbetslösa och i program i utsatta grupper och övriga arbetslösa och i program Utsatta grupper Ej i utsatta grupper (ej dubbelräkning mellan grupperna) Arbetslösa utsatta grupper Arbetslösa ej i utsatta grp Högst grundskoleutb,äldre över 55 år, utomeuropeiskt födda och funktionsh. nedsatt arbetsf.

41 Arbetslösa Antal personer ,5% 5 (22,8) 4 3 Sammanlagd tid i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd januari 2 - april 28 Program med aktivitetsstöd 29,1% (25,8) 2,6 % 15,2% (21,8) 15,7% (13,7) (15,7) 2 1 Under 6 mån 6-12 mån mån mån Över 36 mån Källa: Arbetsförmedlingen (talen inom parantes anger resultaten hösten 27)

42 6 Andel i procent Andel utan arbete med högst förgymnasial utbildning av samtliga utan arbete i resp. ålder Utlandsfödda Svenskfödda Utomeuropeiskt födda Årsgenomsnitt Ålder Källa: Arbetsförmedlingen

43 Antal 2-åringar Framskrivning av antalet 2-åringar som ej erhåller slutbetyg från gymnasieskolan varje år Framskrivning baserat på uppföljning mellan åren 23 och 27 Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen

44 Sammanlagd tid utan arbete för personer med förgymnasial utbildning januari 2 - april 28 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd Antal personer 3,% 2 (27,7) 19,5% 2,2 % 16 (19,3) 14,1% (22,2) 16,2% 12 (13,7) (17,1) 8 4 Under 6 mån 6-12 mån mån mån Över 36 mån Källa: Arbetsförmedlingen (talen inom parantes anger resultaten hösten 27)

45 Antal personer i kommunal vuxenutbildning Grundvux Gymnasienivå Påbyggnad Omräknat till heltidsplatser 1997/ / 21/2 23/4 25/6 1998/99 2/1 22/3 24/5 26/7 Källa. Skolverket, Arbetsförmedlingen

46 Antal personer 14 24,3% Sammanlagd tid utan arbete för utomeuropeiskt födda januari 2 - april 28 (22,8) Arbetslösa 16,8% (13,7) 19,7 % (21,9) Program med aktivitetsstöd 13,9% (15,7) 25,2% (25,9) Under 6 mån 6-12 mån mån mån Över 36 mån Källa: Arbetsförmedlingen (talen inom parantes anger resultaten hösten 27)

47 Andel av arbetskraften Arbetslösa, i program med aktivitetsstöd samt i arbete med stöd för funktionshindrade Totalt inskrivna Arbetslösa Program/Aktivitetsstöd kv kv 1 28 Arbetslösa+Program/Akt.stöd Arbete/Stöd Källa: Arbetsförmedlingen

48 Sammanlagd tid utan arbete för funktionshindrade januari 2 - april 28 2 Arbetslösa Antal personer Program med aktivitetsstöd 44,4% (41,5) ,3% 1,1% (8,8) (1,) 19,% 18,2% (2,7) (19,) Under 6 mån 6-12 mån mån mån Över 36 mån Källa: Arbetsförmedlingen (talen inom parentes anger resultaten hösten 27)

49 Antal personer 2 16 Sammanlagd tid utan arbete för personer över 55 år januari 2 - april 28 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd 42,1% (36,7) ,1% 17,% (21,4) (17,6) 1,4% 12,3% (12,2) (12,2) Under 6 mån 6-12 mån mån mån Över 36 mån Källa: Arbetsförmedlingen (talen inom parantes anger resultaten hösten 27)

50 Index 24=1 Lönesummor i länen 27 1,15 1,1 1,5 AB M N G X BD C AC F T O E K D S Z U W H Y I Källa: SCB

51 Sysselsättningsökning 27 jämfört med Ökning enl AKU Ökning enl KS Befolkningen 27 Storlän Övriga län Skogslän Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik och AKU

52 Procent 82 Sysselsättningsgraden 27, år G N F AB Z O Y AC I H K W S X C D M T BD U E Källa: SCB

53 1 Förändring av arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd 27 jämfört med H N W F Z G AC K O BD C U X S D I M AB Y U E Källa: Arbetsförmedlingen

54 Efterfrågan på varor och tjänster 5 Kommande 6 månader 6-12 månader N T S X Y AB AC W C U BD Z F M K H I O D E G Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 28

55 Procent 4 Brist på arbetskraft Andel företag som upplevt brist G Z D AB U T O E W C F X N S M H AC I K Y BD Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 28

56 Procent 2,5 Förväntad sysselsättningsutveckling kv kv , 1,5 1,,5, M N F O I D T C AB U S Y AC X G E BD H Z W K Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Analysavdelningen Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna för år 29 och 21 Analysavdelningen Bild 2 7 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Heldragen linje = historiskt genomsnitt 197-29

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år Bilder till rapport Ura 2005:5

Arbetsmarknadsutsikterna för år Bilder till rapport Ura 2005:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 26 Bilder till rapport Ura 25:5 Arbetslösa och typ av programinsats Arbetslösa Utbildningsprogram Sysselsättningsprogram 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Procent av arbetskraften

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2010 och 2011

Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2010 och 2011 Bild 1 Bilder ur rapporten Ura 29:2 Arbetsmarknadsutsikterna för åren 21 och 211 Bild 2 7 6 5 4 3 2 1-1 Procent Globala BNP-tillväxten Prognos för 29-211 Heldragen linje = historiskt genomsnitt -2 197

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Analysavdelningen Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 29 Analysavdelningen Bild 2 7 6 5 4 3 2 1-1 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 29 och 21 Heldragen linje = historiskt genomsnitt

Läs mer

Ledande indikator, USA. Källa: EcoWin

Ledande indikator, USA. Källa: EcoWin 12 Ledande indikator, USA 115 11 15 1 2 21 22 23 24 25 Källa: EcoWin Procent av disponibel inkomst 15 Sparkvot, USA 1 5 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 23 1961 1965 1969 1973 1977

Läs mer

10-åriga obligationsräntan i USA

10-åriga obligationsräntan i USA Procent 2 1-åriga obligationsräntan i USA 15 1 5 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 Källa: Procent 5 Förändring av

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Uppläggning av föreläsningen Begrepp och grundläggande fakta Den tredje industriella

Läs mer

Tabell 2.1 BNP i utvalda länder och regioner

Tabell 2.1 BNP i utvalda länder och regioner Tabell 2.1 BNP i utvalda länder och regioner Källa: OECD februari 2016, för Spanien OECD november 2015 och för de nordiska länderna: Konjunkturinstitutet Index Basår 2005=100 300 Diagram 2.1 Råvaruprisutvecklingen

Läs mer

Ekonomiska bedömningar

Ekonomiska bedömningar Ekonomiska bedömningar Inför optionsbeslutet September 2014 Kapitel 2 - Omvärlden BNP-utveckling 1998-2015 Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2014 samt IMFs prognos från juli 2014 för euroområdet, USA

Läs mer

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 1 Prognos 2007 Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 Prognosantaganden 2 Att den globala ekonomin växer med drygt 5 procent 2006 och med knappt 4,5 procent 2007 Att oljepriset uppgår

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs Mars 2010 Arbetsvetenskap

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs Mars 2010 Arbetsvetenskap Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden Föreläsning Lena Gonäs Mars 2010 Arbetsvetenskap Uppläggning av föreläsningen Begrepp och grundläggande fakta Den tredje industriella

Läs mer

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2009, de som används för bedömningen Dia 1 BNP i 5 länder Källa: Reuters EcoWIn * 2 Brentolja Källa: Reuters

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2009, de som används för bedömningen Dia 1 BNP i 5 länder Källa: Reuters EcoWIn * 2 Brentolja Källa: Reuters Diagram till Ekonomiska utsikter våren 9, de som används för bedömningen Dia BNP i länder Källa: Reuters EcoWIn * Brentolja Källa: Reuters EcoWIn * Växelkurs EUR/USD Källa: Riksbanken * Svenska växelkurser

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län Olle Ahlberg,

Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län Olle Ahlberg, Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2019 Olle Ahlberg, 2018-12-12 Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar 2 gånger per år (1 riksprognos och 21 länsprognoser) Arbetsförmedlarna intervjuar arbetsgivare

Läs mer

PROGNOS 2010 Jämtlands län Östersund Arbetsmarknadsområdeschef: Christina Storm Wiklander Utredare: Timo Mulk-Pesonen

PROGNOS 2010 Jämtlands län Östersund Arbetsmarknadsområdeschef: Christina Storm Wiklander Utredare: Timo Mulk-Pesonen PROGNOS 2010 Östersund 2009-12-09 Arbetsmarknadsområdeschef: Christina Storm Wiklander Utredare: Timo Mulk-Pesonen Nyanmälda platser (med mer än 10 dagars varaktighet) januari 1992 - oktober 2009 1 200

Läs mer

Diagram till Ekonomiska utsikter hösten 2009, de som används för bedömningen

Diagram till Ekonomiska utsikter hösten 2009, de som används för bedömningen Diagram till Ekonomiska utsikter hösten 9, de som används för bedömningen Dia Växelkurs EUR/USD Källa: Riksbanken * Svenska växelkurser Källa: Riksbanken * Brentolja Källa: Reuters EcoWIn * Aktieindex

Läs mer

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2010, de som används för bedömningen

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2010, de som används för bedömningen Diagram till Ekonomiska utsikter våren, de som används för bedömningen Dia Växelkurs EUR/USD Källa: Riksbanken * Svenska växelkurser Källa: Riksbanken * Brentolja Källa: Reuters EcoWIn * Aktieindex Sverige

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

BNP-UTVECKLING I OMVÄRLDEN ENLIGT HANDELSVÄGT INDEX (KIX)

BNP-UTVECKLING I OMVÄRLDEN ENLIGT HANDELSVÄGT INDEX (KIX) KAPITEL 2 BNP-UTVECKLING I OMVÄRLDEN ENLIGT HANDELSVÄGT INDEX (KIX) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1998-2007 2008-2013 2014-2016 Källa: Konjunkturinstitutet BNP-UTVECKLING 1998-2017 PROCENT 8 6 4 2 0-2 -4

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Färre nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter

Arbetsmarknadsutsikter Arbetsmarknadsutsikter Dalarnas län, våren 2018 2018-06-13 Jan Sundqvist öjdpunkterna i vårens prognos ögkonjunkturen biter sig fast o men allt fler tecken på avmattning. Stark global handel gynnar tillväxten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Brentolja USD / fat

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Brentolja USD / fat ,,,,,,,,9 7,,,, -, Dia -, 9 9 99 7 9 7 Växelkurs EUR/USD Brentolja USD / fat 9 9 7 BNP i Sverige -, årstakt -, års pris -7, 9: 9: : : 7: : : : 9 7 9 7 SEK/EUR SEK/USD 9 9 99 7,,,,,, -, -, Bidrag till BNP-tillväxten

Läs mer

Valda indikatorer. 1 Resultat före extraordinära kostnader. Källa: Kommunförbundet

Valda indikatorer. 1 Resultat före extraordinära kostnader. Källa: Kommunförbundet Valda indikatorer 2001 2002 2003 2004 2005 BNP, till marknadspris, proc förändr 0,9 2,1 1,6 2,7 2,8 Antal arbetade timmar, proc förändr 0,5-1,2-1,3 0,3 0,7 Produktivitetstillväxt, proc förändr 0,4 3,3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är positiva inför 2013

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna våren Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 11 mars-17 april Prognosen

Läs mer

Arbetsmarknad matchning och etablering

Arbetsmarknad matchning och etablering Arbetsmarknad matchning och etablering Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 20 november 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Stark sysselsättningsutveckling kv1 2001 kv3 2017, 15 74 år

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden Finanspolitiska rådets rapport 2014 Arbetsmarknaden 1 Arbetsmarknaden Arbetskraftsdeltagande, arbetade timmar och sysselsättningsgrad har utvecklats förhållandevis väl: Förändringar i befolkningens sammansättning

Läs mer

1 Dia 1-8 Växelkurs EUR/USD 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1. Affärsvärldens generalindex och USA Dow Jones Industrial Average

1 Dia 1-8 Växelkurs EUR/USD 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1. Affärsvärldens generalindex och USA Dow Jones Industrial Average Dia - Växelkurs EUR/USD,,,,,,,,9, 9 9 97 9 Svenska växelkurser 9 7 SEK/EUR SEK/USD 9 9 97 9,,, 9 7 Brentolja USD / fat 9 9 7 BNP i Sverige 9 -, 7 -, -, Förändring års pris -, 9: 9: : : 7: : : Affärsvärldens

Läs mer

Löneekvationen. Ökad vinstandel och/eller importpriser. Real löner 0% Inflation 3,5% Produktivitet 1,5% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5%

Löneekvationen. Ökad vinstandel och/eller importpriser. Real löner 0% Inflation 3,5% Produktivitet 1,5% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5% Löneekvationen Produktivitet 1,5% Löneinflation 2% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5% Inflation 3,5% Real löner 0% Ökad vinstandel och/eller importpriser Löneandelen föll mellan 1975-1995 75,0 Löneandel

Läs mer

Mdr kr

Mdr kr Dia -,,,,,,,,9 Växelkurs EUR/USD, 9 9 97 9 9 7 Brentolja USD / fat 9 9 7 9 7 Svenska växelkurser SEK/EUR USD/SEK 9 9 97 9 Affärsvärldens generalindex och USA Dow Jones Industrial Average 99 99 999 SWE(vä)

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, ,,,,,,,,9 7,,,, -, Dia -, 9 9 99 7 9 7 Växelkurs EUR/USD Brentolja USD / fat 9 9 7 BNP i Sverige -, -, års pris -7, 9: 9: : : 7: : : 9 9 7 7 9 7 SEK/EUR SEK/USD 9 9 99 7,,,,,, -, Bidrag till BNP-tillväxten

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Erik Huldt & Julia Asplund Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Erik Huldt & Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2015 Erik uldt & Julia Asplund Analysavdelningen 2014-12-09 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014 I Stockholms

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Utvecklingen på arbetsmarknaden Utvecklingen på arbetsmarknaden Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Gustavsson Analysavdelningen -10-23 Procent 8 Sverige, BNP, marknadspris kalenderkorrigerat, säsongrensat, konstanta priser kv 1 -

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något färre nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Pressmeddelande. juli 2012

Pressmeddelande. juli 2012 Pressmeddelande Inskrivna öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen i procent av arbetskraften* 0 1 2 3 4 5 6 Procent Källa: Arbetsförmedlingen, SCB (*Registerbaserad arbetskraft) Förändring av inskrivna

Läs mer

Pressmeddelande. augusti 2013

Pressmeddelande. augusti 2013 Pressmeddelande Totalt inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Procent Källa: Arbetsförmedlingen, SCB (*Registerbaserad arbetskraft) Förändring av totalt inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Lätt inbromsning på regionens viktiga marknader framöver REAL BNP-TILLVÄXT PROGNOS 2018-2019 (I PROCENT) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER

Läs mer

Konjunkturen #2 2019

Konjunkturen #2 2019 Konjunkturen #2 2019 Giganternas kamp kan kyla ner tempot REAL BNP-TILLVÄXT PROGNOS 2019-2020 (I PROCENT) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER LAND ANDEL AV REGIONENS

Läs mer

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist EFTERFRÅGAN Svag uppgång i orderingång Färre nyanmälda platser, men utplaning Något högre kapacitetsutnyttjande Avtagande arbetskraftsbrist Antalet varsel minskar Cirka 1 färre sysselsatta fram till slutet

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2011 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2011 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 211 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 1-487 2 37 Maria Salomonsson, utredare, 1-487 67 19 Fler nyanmälda platser Antalet varsel minskar Ökad

Läs mer

Konjunkturer, investeringar och räntor. Lars Calmfors Svenskt Vattens VD-nätverk

Konjunkturer, investeringar och räntor. Lars Calmfors Svenskt Vattens VD-nätverk Konjunkturer, investeringar och räntor Lars Calmfors Svenskt Vattens VD-nätverk 217-11-13 Disposition Aktuellt konjunkturläge Konjunkturprognos Bostadsinvesteringar och bostadspriser Kommunsektorns ekonomi

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Inriktningen på jobbpolitiken 216 Investeringar för jobb och tillväxt Bostadbyggande

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Arbetsmarknaden och arbetskraften i Sverige. Igår, idag och imorgon..

Arbetsmarknaden och arbetskraften i Sverige. Igår, idag och imorgon.. Arbetsmarknaden och arbetskraften i Sverige Igår, idag och imorgon.. Arbetskraft Arbetsmarknad Befolkning Sysselsättning Studerande Sjukskrivna Arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd

Läs mer

Pressmeddelande. Februari 2016

Pressmeddelande. Februari 2016 Pressmeddelande Februari 2016 Inskrivna arbetslösa 16-64 år i procent av registerbaserad arbetskraft februari 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Procent Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Förändring av inskrivna

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Stabil tillväxt för viktiga marknader * Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, Swedbank, Riksbanken, Riksgäldskontoret och Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009 Arbetsmarknadsprognos, Våren 009 Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. Arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB: s företagsregister. Urvalet är stratifierat utifrån bransch,

Läs mer

Kortfattad ekonomisk information

Kortfattad ekonomisk information Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. Kortfattad ekonomisk information 2016-01-27 Procent Procent Diagram

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

PROGNOS våren Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS våren Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS våren 2012 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 60 Efterfrågan på varor och tjänster Andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 Fått arbete 1 394 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Det ekonomiska läget. KOMMEK augusti. Vice riksbankschef Svante Öberg

Det ekonomiska läget. KOMMEK augusti. Vice riksbankschef Svante Öberg Det ekonomiska läget KOMMEK 8 augusti Vice riksbankschef Svante Öberg Det ekonomiska läget BNP-tillväxten dämpas i år och nästa år. Sysselsättningen stagnerar och arbetslösheten börjar öka. Inflationen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Prognos för arbetsmarknaden 2017 2019 Text Annelie Almérus Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Petra Nyberg Text- och bildredigering Marcus Löwing Avstämningsdag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Seminarium om den svenska ungdomsarbetslösheten

Seminarium om den svenska ungdomsarbetslösheten Seminarium om den svenska ungdomsarbetslösheten 2012-06-14 Prognoschef Tord Strannefors Valda indikatorer Procentuell förändring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BNP, till marknadspris 3,3-0,6-5,0 6,2

Läs mer

Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland

Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland Ekonomin i stort Index 50 Sentix index USA j anuari 2003 - oktober 2010 25 0-25 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden Västra Götalands län. Per Olsson Jens Sandahl

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden Västra Götalands län. Per Olsson Jens Sandahl Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2013 Västra Götalands län Per Olsson Jens Sandahl Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2013 Arbetslösheten ökar i länet under

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 och 2016 2015-06-10 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i april 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Nyanländas etablering - insatser för hållbart mottagande och effektiv etablering

Nyanländas etablering - insatser för hållbart mottagande och effektiv etablering Nyanländas etablering - insatser för hållbart mottagande och effektiv etablering Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 27 november 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Stark sysselsättningsutveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Index Riket Normalt Dalarna 12 11 1 9 8 7 27 27 28 28 29 29

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Statssekreterare Erik Thedéen 22 november 213 1, IMF: Gradvis ljusning i tillväxtutsikterna BNP-tillväxt, prognos från 213 8, 6, 4, 2,, -2, -4, EU27 USA

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Svensk ekonomi växer genomsnittligt SVERIGES BNP-UTVECKLING I PROCENT T O M FJÄRDE KVARTALET 2018 FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN 8% 6% 4% 2% 2,4% 0% -2% -4%

Läs mer

Diagram 1.1. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring. Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Diagram 1.1. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring. Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Diagram 1.1. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källa: SCB Diagram 1.2. Inflationsförväntningar, penningmarknadens aktörer Procent Källa: TNS Sifo

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Utsikterna för den svenska konjunkturen

Utsikterna för den svenska konjunkturen KONJUNKTURINSTITUTET 7 september 13 Utsikterna för den svenska konjunkturen en uppdatering av prognosen i Konjunkturläget, Augusti 13 Peter Svensson ENS1 Mycket ringa påverkan på KI:s prognosarbete Nytt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 Fått arbete 1 239 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Omvärlden planar ut och Sveriges ekonomi bromsar in REAL BNP-TILLVÄXT PROGNOS 2018-2019 (I PROCENT) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER LAND

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016 Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 December 215 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Sammanfattning Svag sysselsättningsutveckling, industrin fortfarande negativ Ökat utbud

Läs mer

Kortfattad ekonomisk information

Kortfattad ekonomisk information Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. Kortfattad ekonomisk information 2016-02-18 Facken inom industrin (FI)

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer