Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt"

Transkript

1 Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264 Mkr (150). Resultatet före skatt för perioden uppgick till 263 Mkr (149). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 192 Mkr (108). Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,76 kr (1,56). Om Axis Communications. Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på

2 VD-kommentar Omsättning Fakturering per produktgrupp, Print & Scan 6 % Produktområde Video utgör 93 % av Axis fakturering. Fakturering per region, Asia 8 % Americas 1) 45 % 1) Inkl Nord-, Syd- och Centralamerika 2) Inkl Europa, Mellanöstern och Afrika Övrigt 1 % Video 93 % EMEA 2) 47 % Intresset för mer omfattande installationer har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade projekt har ökat inom bland annat kundsegmenten Transport och Detaljhandel. Axis nettoomsättning under januari-september uppgick till Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år Mkr utgjordes av produktområde Video, vilket gav en tillväxt på 48 procent och utgjorde 93 procent av Axis totala omsättning i tredje kvartalet. Ray Mauritsson Verkställande direktör Perioden januari september Axis nettoomsättning under januari september uppgick till Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år Mkr utgjordes av produktområde Video, som visar en tillväxt på 48 procent. Valutaeffekter har påverkat omsättningen negativt med 61 Mkr. Tredje kvartalet Nettoomsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 444 Mkr (301), vilket motsvarar en tillväxt med 47 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Produktområde Video visade en försäljning på 413 Mkr (269), vilket ger en tillväxt på 54 procent och området utgör nu 93 procent av Axis totala omsättning. Produktområde Dokument (Print och Scan) försäljning uppgick under perioden till 25 Mkr (28) och utgör nu 6 procent av den totala försäljningen. Försäljningsutvecklingen var positiv i region EMEA som redovisade en försäljning på 212 Mkr (140), vilket ger en tillväxt på 52 %. Den starka tillväxten förklaras av en jämn orderingång trots semesterperioden. Region Americas redovisade en försäljning på 198 Mkr (129), vilket ger en tillväxt på 53 procent. Tillväxten inom region Americas förklaras av en ökad lokal närvaro som följd av etableringen av lokalkontor inom regionen. Region Asia redovisade en försäljning på 34 Mkr (32). Den svaga tillväxten beror på den vikande printförsäljningen. Fakturering per produktgrupp, tkr Q1 Q1 Helår Q månader Video Print Scan Övrigt TOTALT Fakturering per region, tkr Q1 Q1 Helår Q månader EMEA Americas Asia TOTALT

3 Mkr Rörelseresultat Rörelseresultat / EBIT Perioden januari september Rörelseresultatet för perioden januari september uppgick till 264 Mkr (150), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,1 procent (17,8). Bruttomarginalen uppgick till 55,3 procent (54,6). Resultatet före skatt steg till 263 Mkr (149) och resultatet efter skatt uppgick till 192 Mkr (108). Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 13 Mkr. Tredje kvartalet I tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 102 Mkr (68), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,1 procent (22,7). Bruttomarginalen uppgick för tredje kvartalet till 54,5 procent (55,3). Resultatet före skatt blev 102 Mkr (68). Resultatet efter skatt uppgick till 72 Mkr (50). Resultaträkning i sammandrag, tkr Q1 Q1 Helår Q månader Nettoomsättning Bruttovinst Bruttomarginal 54,5 % 55,3 % 55,3 % 54,6 % 54,8 % 55,3 % Rörelseresultat Rörelsemarginal 23,1 % 22,7 % 22,1 % 17,8 % 18,6 % 21,7 % Resultat före skatt Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Eget kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden januari september starkt och uppgick till 213 Mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 18 Mkr, varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 14 Mkr. Vid periodens slut hade Axis 306 Mkr i likvida medel samt icke utnyttjade lånefaciliteter om 60 Mkr. Därmed disponerade bolaget totalt 366 Mkr per den 30 september,. Koncernens eget kapital uppgick till 490 Mkr. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner uppgår antalet aktier till Koncernens soliditet var, per den 30 september, 59 procent. (tkr) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Totalt eget kapital Ingående balans Valutakurseffekter Utnyttjande av optionsrätter Utdelning Periodens resultat Utgående balans Affärsutveckling Teknologiskiftet från analoga till digitala lösningar fortsätter i stabil takt, vilket gynnar Axis såsom global marknadsledare inom nätverksvideo. Axis har under perioden fortsatt stärka sin position på den växande marknaden för nätverksvideoprodukter och idag 3

4 har omkring Axis nätverkskameror installerats i säkerhetsinstallationer på marknaden. Omfattande nätverksvideoprojekt Intresset för omfattande säkerhetsinstallationer med nätverksvideoprodukter har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade stora projekt ökat. Axis på kasino Axis har under perioden meddelat att nätverkskameror har installerats på tre kasinon som ägs av Choctaw Nation of Oklahoma i USA. Axis nätverkskameror finns på kasinona i Durant, Broken Bow och Pocola för övervakning av spellokaler, pokerbord med höga insatser och spelmaskiner. Choctaw Nation valde en nätverksbaserad lösning då de ville kunna hantera flöden av personer i existerande och nya kasinon. Ökad lokal närvaro I augusti öppnade Axis ett säljkontor i Bangalore i Indien. Med en lokal närvaro kommer Axis att fullt ut kunna dra fördel av den snabbt växande indiska marknaden. Fokus kommer till en början att ligga på transportsektorn och detaljhandeln. STS-marknaden I september offentliggjorde Axis att företagets nätverkskameror ingår i det svenska teleoperatörsbolaget TeliaSoneras tjänst Telia HemKoll. Tjänsten gör det möjligt för kunderna att, även när de inte är på plats, enkelt få en överblick av hemmet eller av företaget. Det är en variant av nätverkskameran AXIS 207W STS som TeliaSoneras kunder via tjänsten Telia HemKoll ges möjlighet att installera i sina hem eller på mindre företag. Intensifierad rekrytering För att möta det ökande intresset från marknaden har Axis intensifierat rekryteringen. Nyanställningar har gjorts, och kommer att genomföras, främst inom försäljning och support, men även inom utvecklingsverksamheten. Antalet anställda var i slutet av perioden 523 personer. Nätverkskameror annonserade under perioden Under perioden juli till september har Axis annonserat nätverkslösningar som visats stort intresse på marknaden. AXIS 209FD och AXIS 209MFD är en vidareutveckling av den tidigare annonserade AXIS 209FD-R. De senaste annonserade nätverkskamerorna är utvecklade för att installeras i inomhusmiljöer där diskret över- 4

5 vakning önskas t.ex. affärer, receptioner och kontor. Nätverkskamerorna är endast fyra centimeter höga och enkla att installera på väggar och i tak. AXIS 211W, som lanserats under perioden, är en trådlös nätverkskamera idealisk för säkerhetsövervakning inom detaljhandel, kontor, hotell och universitetsområden. Hög marknadsaktivitet Axis fortsätter att fokusera på att utbilda marknaden i övergången från analog till digital teknik för att påskynda teknologiskiftet. Under perioden har Axis medverkat i ett antal mässor i Frankrike, USA, Argentina, Danmark, Australien och Vietnam. Framgångsrikt partnerprogram Axis säljer genom en indirekt affärsmodell och företaget fortsätter att stärka sin närvaro på marknaden genom att utbilda partners i ett av Axis framtaget partnerprogram. Programmet innebär att partners utbildas i fördelarna med nätverksvideo i allmänhet och Axis produkter i synnerhet, kunskaper som kommer till användning i diskussioner med slutkunder. Inom partnerprogrammet återfinns även ett konsultprogram som innebär att konsulter utbildas i fördelarna med nätverksvideo. Idag har Axis över 400 registrerade konsulter, med geografisk tyngdpunkt på Nordamerika. Utvecklingen under återstoden av Axis övergripande mål är oförändrat. Företagets målsättning är att behålla och stärka företagets position som marknadsledande leverantör av nätverksbaserade videolösningar. För att behålla marknadsandelar och den ledande positionen samt för att möta den ökande konkurrensen på marknaden kommer Axis under året fortsätta sin fokuserade strategi. En strategi som innebär lansering av innovativa nätverksvideoprodukter, vidareutveckling av partnerskap samt expansion och rekrytering. Axis aktie Axis är noterat på Stockholmsbörsens Large cap. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med 30 september uppgick till 18 Mkr/dag. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period uppgick till aktier per dag. Snittkurs för perioden var 131,98 kr. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut Valberedning Axis valberedning består av representanter från de tre största ägarna; Therese Karlsson (LMK Industri AB), Christer Brandberg (Inter Indu S.P.R.L) och Martin Gren (AB Grenspecialisten). Christer Brandberg är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning 5

6 kan lämnas antingen skriftligen till adress: Axis AB, att. Adrienne Jakobsson, Emdalavägen 14, Lund, eller per telefon Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tilllämpades. Risker och osäkerhetsfaktorer Moderbolaget I Axis verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen. Per den 30 september bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har inga anställda. Rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (-1). Likvida medel på koncernkontot uppgick till -104 Mkr (253 vid årets början) och upplåningen var 0 Mkr (0 vid årets början). Investeringar under perioden uppgick till 0 Mkr (0). Rapporttillfällen Bolagsstämma Bokslutskommuniké ( ) presenteras den 31 januari Bolagsstämma i Axis AB hålls i Lund den 17 april 2008 kl Lokal meddelas senare. Lund den 19 oktober Ray Mauritsson Verkställande direktör 6

7 Resultaträkning (tkr) Q1 Q1 Helår Q månader Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttovinst Andra intäkter och värdeförändringar Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, kr 1,03 0,72 2,76 1,56 2,28 3,48 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,03 0,72 2,76 1,56 2,27 3,47 Antal aktier före utspädning, genomsnitt, tusental Antal aktier efter utspädning, genomsnitt, tusental Kassaflödesanalys (tkr) Q1 Q1 Helår Q månader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa

8 Nyckeltal Q1 Q1 Helår Nettoomsättningstillväxt (%) 47,4 28,4 41,7 32,4 34,3 Bruttomarginal (%) 54,5 55,3 55,3 54,6 54,8 Rörelsemarginal (%) 23,1 22,7 22,1 17,8 18,6 Vinstmarginal (%) 23,0 22,6 22,1 17,7 18,5 Avskrivningar (MSEK) , Eget kapital (MSEK) Sysselsatt kapital (MSEK) Räntebärande skulder (MSEK) Netto räntebärande skulder (MSEK) Balansomslutning (MSEK) Avkastning på sysselsatt kapital (%) 81,0 62,5 69,5 45,6 48,1 Avkastning på totalt kapital (%) 50,6 43,6 43,4 31,8 32,6 Avkastning på eget kapital (%) 59,6 45,8 51,1 33,4 35,3 Räntetäckningsgrad (ggr) 578,6 251,2 435,8 264,8 297,5 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Soliditet (%) 58,7 66,6 58,7 66,6 63,5 Andel riskbärande kapital (%) 68,0 69,9 68,0 69,9 64,1 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,5 2,8 3,1 2,6 2,6 Antal anställda (genomsnitt för perioden) Omsättning per anställd (MSEK) 3,5 2,9 3,2 2,7 2,8 Rörelseresultat per anställd (MSEK) 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till helårsvärden. Data per aktie Börskurs vid utgången av perioden, kr 139,00 64,50 91,75 Utdelning, kr 3,00 1,00 1,00 P/E-tal Resultat per aktie före utspädning, kr 2,76 1,56 2,28 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,76 1,56 2,27 Antal aktier före utspädning, genomsnitt, tusental Antal aktier efter utspädning, genomsnitt, tusental Antal utestående aktier (tusental) Kvartalsdata Fakturering per produktgrupp (tkr) 2005 Q Q1 Q2 Video Print Scan Övrigt TOTALT Q4 Q1 Q2 Fakturering per region (tkr) 2005 Q Q1 Q2 EMEA Americas Asia TOTALT Q4 Q1 Q2 8

9 Moderbolagets resultaträkning (tkr) Q1 Q1 Nettoomsättning Bruttovinst Administrationskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Periodens resultat Moderbolagets balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Kundfordringar och andra fordringar Skattefordringar Likvida medel Summa Eget kapital Obeskattade reserver Skulder till koncernbolag Koncernkonto Kortfristiga skulder Summa

10 Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Axis AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Lund den 19 oktober Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bertil Johanson Auktoriserad revisor Huvudansvarig 10

11 För mer information Välkommen att delta i Axis telefonkonferens för media och finansanalytiker i dag den 19 oktober kl En presentation finns tillgänglig på Tid: 19 oktober kl Telefonnummer: Ange Axis Communications. Eller kontakta: Margareta Lantz Manager, Investor Relations & Corporate Communications Tel: Årsredovisning för finns på Axis hemsida, Ytterligare information kan erhållas av Ray Mauritsson, Verkställande direktör, Fredrik Sjöstrand, CFO eller Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications, tel Axis AB Emdalavägen 14, Lund, Org.nr:

Fortsatt lönsam tillväxt

Fortsatt lönsam tillväxt Delårsrapport januari september Fortsatt lönsam tillväxt Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 1 474 Mkr (1 193). Rörelseresultatet uppgick under delårsperioden till 291 Mkr (264). Resultatet

Läs mer

Axis tillväxt i takt med marknaden

Axis tillväxt i takt med marknaden Bokslutskommuniké Axis tillväxt i takt med marknaden Nettoomsättningen för året uppgick till 1 671 Mkr (1 202). Rörelseresultatet för året uppgick till 368 Mkr (223). Resultatet före skatt för året uppgick

Läs mer

Fokus på expansion av produktportfölj

Fokus på expansion av produktportfölj Delårsrapport januari mars Fokus på expansion av produktportfölj och rekryteringar Nettoomsättningen uppgick under perioden till 438 Mkr (338). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 69 Mkr (67).

Läs mer

Fortsatt framgångsrik expansion

Fortsatt framgångsrik expansion Halvårsrapport januari-juni Fortsatt framgångsrik expansion Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 931 Mkr (748). Rörelseresultatet uppgick under halvåret till 160 Mkr (161). Resultatet före skatt

Läs mer

Fortsatt stark försäljningsoch resultatutveckling

Fortsatt stark försäljningsoch resultatutveckling Halvårsrapport januari juni Fortsatt stark försäljningsoch resultatutveckling Nettoomsättningen uppgick under perioden till 748 Mkr (540). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 161 Mkr (81). Resultatet

Läs mer

Stabil utveckling för nätverksvideo

Stabil utveckling för nätverksvideo Delårsrapport januari september Stabil utveckling för nätverksvideo Nettoomsättningen under perioden uppgick till 841 Mkr (636). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 150 Mkr (96). Resultatet före

Läs mer

Niomånadersrapport Januari september 2010

Niomånadersrapport Januari september 2010 Niomånadersrapport Januari september Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 058 Mkr (1 642), för tredje kvartalet uppgick omsättningen till 737 Mkr (568). Rörelseresultatet uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2010

Delårsrapport Januari mars 2010 Delårsrapport Januari mars Nettoomsättningen uppgick under perioden till 643 Mkr (532). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 95 Mkr (46). Resultatet före skatt uppgick under perioden till 95 Mkr

Läs mer

Stark avslutning på året

Stark avslutning på året Bokslutskommuniké Stark avslutning på året Nettoomsättningen uppgick under året till 2 301 Mkr (1 975), för fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 659 Mkr (501). Rörelseresultatet uppgick för året

Läs mer

Starka trenden för nätverksvideo

Starka trenden för nätverksvideo Delårsrapport januari mars Starka trenden för nätverksvideo fortsätter Nettoomsättningen uppgick under perioden till 257 Mkr (175). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 38 Mkr (14). Resultatet

Läs mer

Förbättrad försäljning över kvartalen

Förbättrad försäljning över kvartalen Niomånadersrapport januari september Förbättrad försäljning över kvartalen Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1 642 Mkr (1 474), för tredje kvartalet uppgick omsättningen till 568 Mkr (543).

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2012

Delårsrapport Januari juni 2012 Delårsrapport Januari juni Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade till 1 044 Mkr (747), motsvarande en tillväxt under andra kvartalet på 40 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 31 procent.

Läs mer

Oförändrad försäljningsutveckling

Oförändrad försäljningsutveckling Halvårsrapport januari juni Oförändrad försäljningsutveckling Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1 074 Mkr (931), för andra kvartalet 542 Mkr (494) Rörelseresultatet uppgick under perioden till

Läs mer

Fortsatt tillväxt för nätverksvideo

Fortsatt tillväxt för nätverksvideo Halvårsrapport januari-juni Fortsatt tillväxt för nätverksvideo Nettoomsättningen uppgick under perioden till 540 Mkr (401). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 81 Mkr (55). Resultatet före skatt

Läs mer

Fokuserad strategi gav fortsatt fart på försäljningen

Fokuserad strategi gav fortsatt fart på försäljningen Delårsrapport januari mars Fokuserad strategi gav fortsatt fart på försäljningen Nettoomsättningen uppgick under perioden till 338 Mkr (257). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 67 Mkr (38).

Läs mer

Fortsatt marknadsledarskap på snabbväxande marknad

Fortsatt marknadsledarskap på snabbväxande marknad Bokslutskommuniké Fortsatt marknadsledarskap på snabbväxande marknad Nettoomsättningen för året uppgick till 1 202 Mkr (895). Rörelseresultatet för året uppgick till 223 Mkr (128). Resultatet före skatt

Läs mer

Rekordresultat för första halvåret

Rekordresultat för första halvåret Delårsrapport januari juni Rekordresultat för första halvåret Nettoomsättningen uppgick under perioden till 401 Mkr (320). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 55 Mkr (3). Resultatet före skatt

Läs mer

Ökad vinst och tillväxt

Ökad vinst och tillväxt Delårsrapport januari september 2002 Ökad vinst och tillväxt Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under perioden januari-september till 502 Mkr (487). Rörelseresultatet för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2011

Delårsrapport Januari mars 2011 Delårsrapport Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 88 Mkr (643), motsvarande en tillväxt på 26 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 39 procent. Rörelseresultatet ökade till 126

Läs mer

Avvaktande marknad påverkade försäljningen

Avvaktande marknad påverkade försäljningen Delårsrapport januari mars 2003 Avvaktande marknad påverkade försäljningen Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 153 Mkr (164). Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (11). Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 12 procent till 1 180 Mkr (1 051). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 15 procent Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 1 procent till 747 Mkr (678). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 27 procent. Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport. Januari-mars VD-kommentar. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari-mars VD-kommentar. Första kvartalet Delårsrapport Januari-mars Första kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 20 procent till 1 354 Mkr (1 129). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 2 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2011

Delårsrapport Januari september 2011 Delårsrapport Januari september Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 32 procent till 971 Mkr (737). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 45 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt återhållsam marknad

Fortsatt återhållsam marknad Delårsrapport januari juni 2003 Fortsatt återhållsam marknad Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 305 Mkr (335). Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (18). Resultatet efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde

Fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde Delårsrapport januari juni 2002 Fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under halvåret till 335 Mkr (332). Rörelseresultatet för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport. Januari september VD-kommentar. Tredje kvartalet. Januari - september

Delårsrapport. Januari september VD-kommentar. Tredje kvartalet. Januari - september Delårsrapport Januari september Tredje kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 30 procent till 1 906 Mkr (1 462). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2012

Delårsrapport Januari september 2012 Delårsrapport Januari september Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 11 procent till 1 079 Mkr (971). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké. Utveckling i linje med förväntningar. Fjärde kvartalet. Januari - december

Bokslutskommuniké. Utveckling i linje med förväntningar. Fjärde kvartalet. Januari - december Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 10 procent till 1 299 Mkr (1 180). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari september VD-kommentar. Tredje kvartalet. Januari - september

Delårsrapport. Januari september VD-kommentar. Tredje kvartalet. Januari - september Delårsrapport Januari september Tredje kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 11 procent till 1 462 Mkr (1 322). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Tillväxten för nätverksvideo ökar i takt med marknaden

Tillväxten för nätverksvideo ökar i takt med marknaden Delårsrapport januari september Tillväxten för nätverksvideo ökar i takt med marknaden Nettoomsättningen under perioden uppgick till 636 Mkr (492). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 96 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet Halvårsrapport Januari-juni Andra kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 19 procent till 1 616 Mkr (1 355). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 1 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 2 procent till 1 51 Mkr (875). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 22 procent. Rörelseresultatet ökade till

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars VD-kommentar. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari - mars VD-kommentar. Första kvartalet Delårsrapport Januari - mars Första kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 29 procent till 2 027 Mkr (1 567). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 21 procent. > > Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad

Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad Bokslutskommuniké 2002 Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under räkenskapsåret 2002 till 670 Mkr (676) Rörelseresultatet för jämförbara

Läs mer

Fortsatt tillväxt inom Video

Fortsatt tillväxt inom Video Delårsrapport januari mars 2005 Fortsatt tillväxt inom Video Nettoomsättningen uppgick under perioden till 175 Mkr (152). Rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr (-5). Resultatet före skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. VD-kommentar. Fjärde kvartalet. Januari - december

Bokslutskommuniké. VD-kommentar. Fjärde kvartalet. Januari - december Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 17 procent till 1 758 Mkr (1 504). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2013

Delårsrapport Januari-juni 2013 Delårsrapport Januari-juni Andra kvartalet > Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 7 procent till 1 114 Mkr (1 044). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent > Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Förbättrat resultat och fortsatt tillväxt inom video

Förbättrat resultat och fortsatt tillväxt inom video Bokslutskommuniké 2004 Förbättrat resultat och fortsatt tillväxt inom video Nettoomsättningen uppgick under perioden till 691 Mkr (624). Rörelseresultatet uppgick till 48 Mkr (1). Resultatet före skatt

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer