Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt"

Transkript

1 Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264 Mkr (150). Resultatet före skatt för perioden uppgick till 263 Mkr (149). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 192 Mkr (108). Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,76 kr (1,56). Om Axis Communications. Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på

2 VD-kommentar Omsättning Fakturering per produktgrupp, Print & Scan 6 % Produktområde Video utgör 93 % av Axis fakturering. Fakturering per region, Asia 8 % Americas 1) 45 % 1) Inkl Nord-, Syd- och Centralamerika 2) Inkl Europa, Mellanöstern och Afrika Övrigt 1 % Video 93 % EMEA 2) 47 % Intresset för mer omfattande installationer har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade projekt har ökat inom bland annat kundsegmenten Transport och Detaljhandel. Axis nettoomsättning under januari-september uppgick till Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år Mkr utgjordes av produktområde Video, vilket gav en tillväxt på 48 procent och utgjorde 93 procent av Axis totala omsättning i tredje kvartalet. Ray Mauritsson Verkställande direktör Perioden januari september Axis nettoomsättning under januari september uppgick till Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år Mkr utgjordes av produktområde Video, som visar en tillväxt på 48 procent. Valutaeffekter har påverkat omsättningen negativt med 61 Mkr. Tredje kvartalet Nettoomsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 444 Mkr (301), vilket motsvarar en tillväxt med 47 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Produktområde Video visade en försäljning på 413 Mkr (269), vilket ger en tillväxt på 54 procent och området utgör nu 93 procent av Axis totala omsättning. Produktområde Dokument (Print och Scan) försäljning uppgick under perioden till 25 Mkr (28) och utgör nu 6 procent av den totala försäljningen. Försäljningsutvecklingen var positiv i region EMEA som redovisade en försäljning på 212 Mkr (140), vilket ger en tillväxt på 52 %. Den starka tillväxten förklaras av en jämn orderingång trots semesterperioden. Region Americas redovisade en försäljning på 198 Mkr (129), vilket ger en tillväxt på 53 procent. Tillväxten inom region Americas förklaras av en ökad lokal närvaro som följd av etableringen av lokalkontor inom regionen. Region Asia redovisade en försäljning på 34 Mkr (32). Den svaga tillväxten beror på den vikande printförsäljningen. Fakturering per produktgrupp, tkr Q1 Q1 Helår Q månader Video Print Scan Övrigt TOTALT Fakturering per region, tkr Q1 Q1 Helår Q månader EMEA Americas Asia TOTALT

3 Mkr Rörelseresultat Rörelseresultat / EBIT Perioden januari september Rörelseresultatet för perioden januari september uppgick till 264 Mkr (150), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,1 procent (17,8). Bruttomarginalen uppgick till 55,3 procent (54,6). Resultatet före skatt steg till 263 Mkr (149) och resultatet efter skatt uppgick till 192 Mkr (108). Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 13 Mkr. Tredje kvartalet I tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 102 Mkr (68), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,1 procent (22,7). Bruttomarginalen uppgick för tredje kvartalet till 54,5 procent (55,3). Resultatet före skatt blev 102 Mkr (68). Resultatet efter skatt uppgick till 72 Mkr (50). Resultaträkning i sammandrag, tkr Q1 Q1 Helår Q månader Nettoomsättning Bruttovinst Bruttomarginal 54,5 % 55,3 % 55,3 % 54,6 % 54,8 % 55,3 % Rörelseresultat Rörelsemarginal 23,1 % 22,7 % 22,1 % 17,8 % 18,6 % 21,7 % Resultat före skatt Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Eget kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden januari september starkt och uppgick till 213 Mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 18 Mkr, varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 14 Mkr. Vid periodens slut hade Axis 306 Mkr i likvida medel samt icke utnyttjade lånefaciliteter om 60 Mkr. Därmed disponerade bolaget totalt 366 Mkr per den 30 september,. Koncernens eget kapital uppgick till 490 Mkr. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner uppgår antalet aktier till Koncernens soliditet var, per den 30 september, 59 procent. (tkr) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Totalt eget kapital Ingående balans Valutakurseffekter Utnyttjande av optionsrätter Utdelning Periodens resultat Utgående balans Affärsutveckling Teknologiskiftet från analoga till digitala lösningar fortsätter i stabil takt, vilket gynnar Axis såsom global marknadsledare inom nätverksvideo. Axis har under perioden fortsatt stärka sin position på den växande marknaden för nätverksvideoprodukter och idag 3

4 har omkring Axis nätverkskameror installerats i säkerhetsinstallationer på marknaden. Omfattande nätverksvideoprojekt Intresset för omfattande säkerhetsinstallationer med nätverksvideoprodukter har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade stora projekt ökat. Axis på kasino Axis har under perioden meddelat att nätverkskameror har installerats på tre kasinon som ägs av Choctaw Nation of Oklahoma i USA. Axis nätverkskameror finns på kasinona i Durant, Broken Bow och Pocola för övervakning av spellokaler, pokerbord med höga insatser och spelmaskiner. Choctaw Nation valde en nätverksbaserad lösning då de ville kunna hantera flöden av personer i existerande och nya kasinon. Ökad lokal närvaro I augusti öppnade Axis ett säljkontor i Bangalore i Indien. Med en lokal närvaro kommer Axis att fullt ut kunna dra fördel av den snabbt växande indiska marknaden. Fokus kommer till en början att ligga på transportsektorn och detaljhandeln. STS-marknaden I september offentliggjorde Axis att företagets nätverkskameror ingår i det svenska teleoperatörsbolaget TeliaSoneras tjänst Telia HemKoll. Tjänsten gör det möjligt för kunderna att, även när de inte är på plats, enkelt få en överblick av hemmet eller av företaget. Det är en variant av nätverkskameran AXIS 207W STS som TeliaSoneras kunder via tjänsten Telia HemKoll ges möjlighet att installera i sina hem eller på mindre företag. Intensifierad rekrytering För att möta det ökande intresset från marknaden har Axis intensifierat rekryteringen. Nyanställningar har gjorts, och kommer att genomföras, främst inom försäljning och support, men även inom utvecklingsverksamheten. Antalet anställda var i slutet av perioden 523 personer. Nätverkskameror annonserade under perioden Under perioden juli till september har Axis annonserat nätverkslösningar som visats stort intresse på marknaden. AXIS 209FD och AXIS 209MFD är en vidareutveckling av den tidigare annonserade AXIS 209FD-R. De senaste annonserade nätverkskamerorna är utvecklade för att installeras i inomhusmiljöer där diskret över- 4

5 vakning önskas t.ex. affärer, receptioner och kontor. Nätverkskamerorna är endast fyra centimeter höga och enkla att installera på väggar och i tak. AXIS 211W, som lanserats under perioden, är en trådlös nätverkskamera idealisk för säkerhetsövervakning inom detaljhandel, kontor, hotell och universitetsområden. Hög marknadsaktivitet Axis fortsätter att fokusera på att utbilda marknaden i övergången från analog till digital teknik för att påskynda teknologiskiftet. Under perioden har Axis medverkat i ett antal mässor i Frankrike, USA, Argentina, Danmark, Australien och Vietnam. Framgångsrikt partnerprogram Axis säljer genom en indirekt affärsmodell och företaget fortsätter att stärka sin närvaro på marknaden genom att utbilda partners i ett av Axis framtaget partnerprogram. Programmet innebär att partners utbildas i fördelarna med nätverksvideo i allmänhet och Axis produkter i synnerhet, kunskaper som kommer till användning i diskussioner med slutkunder. Inom partnerprogrammet återfinns även ett konsultprogram som innebär att konsulter utbildas i fördelarna med nätverksvideo. Idag har Axis över 400 registrerade konsulter, med geografisk tyngdpunkt på Nordamerika. Utvecklingen under återstoden av Axis övergripande mål är oförändrat. Företagets målsättning är att behålla och stärka företagets position som marknadsledande leverantör av nätverksbaserade videolösningar. För att behålla marknadsandelar och den ledande positionen samt för att möta den ökande konkurrensen på marknaden kommer Axis under året fortsätta sin fokuserade strategi. En strategi som innebär lansering av innovativa nätverksvideoprodukter, vidareutveckling av partnerskap samt expansion och rekrytering. Axis aktie Axis är noterat på Stockholmsbörsens Large cap. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med 30 september uppgick till 18 Mkr/dag. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period uppgick till aktier per dag. Snittkurs för perioden var 131,98 kr. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut Valberedning Axis valberedning består av representanter från de tre största ägarna; Therese Karlsson (LMK Industri AB), Christer Brandberg (Inter Indu S.P.R.L) och Martin Gren (AB Grenspecialisten). Christer Brandberg är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning 5

6 kan lämnas antingen skriftligen till adress: Axis AB, att. Adrienne Jakobsson, Emdalavägen 14, Lund, eller per telefon Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tilllämpades. Risker och osäkerhetsfaktorer Moderbolaget I Axis verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen. Per den 30 september bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har inga anställda. Rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (-1). Likvida medel på koncernkontot uppgick till -104 Mkr (253 vid årets början) och upplåningen var 0 Mkr (0 vid årets början). Investeringar under perioden uppgick till 0 Mkr (0). Rapporttillfällen Bolagsstämma Bokslutskommuniké ( ) presenteras den 31 januari Bolagsstämma i Axis AB hålls i Lund den 17 april 2008 kl Lokal meddelas senare. Lund den 19 oktober Ray Mauritsson Verkställande direktör 6

7 Resultaträkning (tkr) Q1 Q1 Helår Q månader Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttovinst Andra intäkter och värdeförändringar Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, kr 1,03 0,72 2,76 1,56 2,28 3,48 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,03 0,72 2,76 1,56 2,27 3,47 Antal aktier före utspädning, genomsnitt, tusental Antal aktier efter utspädning, genomsnitt, tusental Kassaflödesanalys (tkr) Q1 Q1 Helår Q månader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa

8 Nyckeltal Q1 Q1 Helår Nettoomsättningstillväxt (%) 47,4 28,4 41,7 32,4 34,3 Bruttomarginal (%) 54,5 55,3 55,3 54,6 54,8 Rörelsemarginal (%) 23,1 22,7 22,1 17,8 18,6 Vinstmarginal (%) 23,0 22,6 22,1 17,7 18,5 Avskrivningar (MSEK) , Eget kapital (MSEK) Sysselsatt kapital (MSEK) Räntebärande skulder (MSEK) Netto räntebärande skulder (MSEK) Balansomslutning (MSEK) Avkastning på sysselsatt kapital (%) 81,0 62,5 69,5 45,6 48,1 Avkastning på totalt kapital (%) 50,6 43,6 43,4 31,8 32,6 Avkastning på eget kapital (%) 59,6 45,8 51,1 33,4 35,3 Räntetäckningsgrad (ggr) 578,6 251,2 435,8 264,8 297,5 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Soliditet (%) 58,7 66,6 58,7 66,6 63,5 Andel riskbärande kapital (%) 68,0 69,9 68,0 69,9 64,1 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,5 2,8 3,1 2,6 2,6 Antal anställda (genomsnitt för perioden) Omsättning per anställd (MSEK) 3,5 2,9 3,2 2,7 2,8 Rörelseresultat per anställd (MSEK) 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till helårsvärden. Data per aktie Börskurs vid utgången av perioden, kr 139,00 64,50 91,75 Utdelning, kr 3,00 1,00 1,00 P/E-tal Resultat per aktie före utspädning, kr 2,76 1,56 2,28 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,76 1,56 2,27 Antal aktier före utspädning, genomsnitt, tusental Antal aktier efter utspädning, genomsnitt, tusental Antal utestående aktier (tusental) Kvartalsdata Fakturering per produktgrupp (tkr) 2005 Q Q1 Q2 Video Print Scan Övrigt TOTALT Q4 Q1 Q2 Fakturering per region (tkr) 2005 Q Q1 Q2 EMEA Americas Asia TOTALT Q4 Q1 Q2 8

9 Moderbolagets resultaträkning (tkr) Q1 Q1 Nettoomsättning Bruttovinst Administrationskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Periodens resultat Moderbolagets balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Kundfordringar och andra fordringar Skattefordringar Likvida medel Summa Eget kapital Obeskattade reserver Skulder till koncernbolag Koncernkonto Kortfristiga skulder Summa

10 Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Axis AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Lund den 19 oktober Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bertil Johanson Auktoriserad revisor Huvudansvarig 10

11 För mer information Välkommen att delta i Axis telefonkonferens för media och finansanalytiker i dag den 19 oktober kl En presentation finns tillgänglig på Tid: 19 oktober kl Telefonnummer: Ange Axis Communications. Eller kontakta: Margareta Lantz Manager, Investor Relations & Corporate Communications Tel: Årsredovisning för finns på Axis hemsida, Ytterligare information kan erhållas av Ray Mauritsson, Verkställande direktör, Fredrik Sjöstrand, CFO eller Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications, tel Axis AB Emdalavägen 14, Lund, Org.nr:

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer