Delårsrapport 2016/17 Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2016/17 Q2"

Transkript

1 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2016) Nettoomsättningen uppgick till 684 MSEK (711). EBITA ökade med 15% till 94 MSEK (82), vilket innebar en EBITA marginal om 13,7% (11,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 311 MSEK att jämföra med 257 MSEK för räkenskapsåret. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 % till 82 MSEK (73), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,0 % (10,3). Resultat efter finansiella poster ökade med 11 % till 81 MSEK (73) och resultat efter skatt ökade med 12 % till 63 MSEK (56). Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,72 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret. Avkastning på eget kapital uppgick till 26 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 % jämfört med 40 % vid räkenskapsårets början. Under kvartalet förvärvades Skomø A/S, med en årlig omsättning om ca 45 MDKK. Första halvåret (1 april 30 september 2016) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till MSEK (1 499). EBITA ökade med 10 % till 188 MSEK (171), vilket innebar en EBITA marginal om 12,8 % (11,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 138 MSEK (84). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9 % till 165 MSEK (152), motsvarande en rörelsemarginal om 11,3 % (10,1). Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 163 MSEK (149) och resultat efter skatt ökade med 11 % till 126 MSEK (114). Lagercrantz Group AB (publ) PO Box 3508 SE Stockholm, Sweden Phone +46 (0) Corporate identity no

2 NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Kvartal 2 (juli september 2016) Affärsläget på koncernens huvudmarknader, Sverige och Danmark var stabilt. Även verksamheten i Tyskland utvecklades väl. I Norge och Finland är stämningsläget något mera positivt än tidigare, men några tydliga tecken på återhämtning noterades inte. Koncernens nettoomsättning för räkenskapsårets andra kvartal uppgick till 684 MSEK (711). Effekten från valuta i nettoomsättningen var -1 MSEK (4). Jämförelsen mellan åren påverkades positivt av förvärvade verksamheter med 59 MSEK och negativt av avyttrad verksamhet som föregående år ingick med med 37 MSEK. Tillväxten för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, uppgick till -7 %. Affärsvolymen påverkades av att utfasningen av standardkomponenter med låga marginaler fortsatt på flera håll i koncernen samt att enskilda enheter hade svårt att nå föregående års höga försäljningsnivå. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet ökade med 12 % till 82 MSEK (73), motsvarande en rörelsemarginal om 12,0 % (10,3). Resultatet innebar att koncernen nådde ett nytt årshögsta på rullande 12 månader sedan noteringen. Resultatförbättringen förklaras främst av förvärvade enheter, och en god marginalutveckling inom division Mechatronics. Några av de danska enheterna hade svårt att leva upp till föregående års starka resultat men marginalerna har generellt stärkts också av utfasning av volymer med låga marginaler och att andelen egna produkter stadigt ökar som andel av koncernens försäljning. Resultatet efter finansnetto ökade med 11 % till 81 MSEK (73). Totala valutaeffekter i resultatet efter finansnetto uppgick till 1 MSEK (3). Resultat efter skatt för perioden ökade till 63 MSEK (56), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 0,92 SEK (0,82). Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,72 SEK att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret. Första halvåret (april september 2016) För räkenskapsårets första halvår uppgick nettoomsättningen till MSEK (1 499). Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 165 MSEK (152), motsvarande en ökning med 9 % och en rörelsemarginal om 11,3 % (10,1). Resultatet efter finansnetto för första halvåret ökade med 9% till 163 MSEK (149). Den totala valutaeffekten i resultatet efter finansnetto uppgick till -2 MSEK (5). Resultat efter skatt för första halvåret ökade med 11 % till 126 MSEK (114), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,85 SEK (1,67). LÖNSAMHET OCH FINANSIELL STÄLLNING Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 26 % (24) och avkastningen på sysselsatt kapital var 19 % (21). Koncernens mått för avkastning på rörelsekapitalet (R/RK) uppgick till 53 % (56). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) för räkenskapsårets andra kvartal var 94 MSEK (82), motsvarande en EBITA marginal om 13,7 % (11,5). För räkenskapsårets första halvår uppgick EBITA till 188 MSEK (171), motsvarande en EBITA marginal om 12,8 % (11,4) Soliditeten uppgick till 38 %, att jämföra med 40 % vid räkenskapsårets början. Eget kapital per aktie uppgick till 15,63 SEK vid periodens utgång, att jämföra med 15,22 SEK vid räkenskapsårets ingång och påverkades förutom av resultatet även av betald utdelning, valutarelaterade omräkningseffekter och optionslösen. Under perioden har utdelning om 119 MSEK (102) lämnats, motsvarande 1,75 SEK (1,50) per aktie. Vid periodens slut uppgick den finansiella nettoskulden till 720 MSEK exklusive pensionsskuld, att jämföra med 551 MSEK vid årets början. Ökningen är främst hänförlig till förvärv av verksamheter. Nettoskuldsättningsgraden, exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,7 (0,6). Pensionsskulden uppgick per den sista september 2016 till 55 MSEK, samma som vid räkenskapsårets ingång. 2

3 Divisioner Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT) MSEK 12 mån apr-mar 12 mån apr-mar Electronics Rörelsemarginal 6,7% 9,5% 7,3% 9,5% 8,5% Mechatronics Rörelsemarginal 19,3% 15,7% 17,5% 15,5% 14,9% Communications Rörelsemarginal 7,4% 5,4% 6,3% 4,3% 6,5% Niche Products Rörelsemarginal 15,8% 15,0% 14,7% 15,0% 15,0% Moderbolaget/ koncernposter KONCERNEN TOTALT Rörelsemarginal 12,0% 10,3% 11,3% 10,1% 10,3% Finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER DIVISION FÖRSTA KVARTALET Electronics Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 193 MSEK (210). Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (20), motsvarande en rörelsemarginal om 6,7 % (9,5). Affärsläget inom divisionen är i stort sett detsamma som tidigare men med en lägre försäljning för två av divisionens danska enheter. Den ena enheten inom elektronikdistribution genomgår en generationsväxling på tekniksidan och den andra enheten upplever en försvagad marknad inom marin elektronik. Inom elektronikdistributionen i Norge pågår också en utfasning av standardkomponenter med låga marginaler. Bolagen inom ljusstyrning och LED visar fortsatt en god utveckling, liksom divisonens tyska enhet. Mechatronics Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 223 MSEK (254). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 43 MSEK (40), innebärande en rörelsemarginal om 19,3 % (15,7). En god utveckling inom elektriska förbindningssystem och elkomponenter var viktiga orsaker till resultatförbättringen. Även divisionens verksamhet inom kapslingar utvecklas väl. Enheterna inom kundanpassade kablage har upplevt en något svagare efterfrågan, men levererar ändå på en stabil nivå. Divisionens enhet inom fästanordningar för mobila nätverk hade svårt att nå föregående års goda volym. Communications Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 135 MSEK (147). Försäljningen av mjukvarudistributionen under kvartal fyra föregående år, påverkade omsättningen negativt med ca 37 MSEK i jämförelsen med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 10 MSEK (8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,4 % (5,4). En förbättrad lönsamhet inom digital bild/teknisk säkerhet samt accessprodukter förklarar det ökade resultatet. Flertalet av de nyförvärvade enheterna inom styr- och reglerteknik utvecklades också väl, även om några enheter dock hade svårt att leva upp till föregående års starka resultat. Under andra kvartalet genomfördes inom divisionen ett förvärv av Skomø A/S, som beskrivs nedan under punkten Förvärv. Niche Products Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade till 133 MSEK (100). Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 21 MSEK (15), motsvarande en rörelsemarginal om 15,8 % (15,0). Omsättningen påverkades positivt av förvärv och av en god försäljningen av aseptiska lösningar för livsmedelsindustrin. Även divisionens enhet inom industriborstar utvecklades väl, medan divisonens enheter inom spiraltransportörer och stållinor hade en svagare utveckling. 3

4 KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 311 MSEK (249). För första halvåret var motsvarande siffra 138 MSEK (84). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till netto 22 MSEK (33) under första halvåret.och avser främst ny produktionsutrustning. Inga aktier eller optioner har återköpts under det andra kvartalet, och inga återköpta egna aktier av serie B har avyttrats, då ingen lösen av optioner har skett. ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION Moderbolaget och övriga koncernposter Moderbolagets interna nettoomsättning för räkenskapsårets första halvår uppgick till 18 MSEK (17) och resultatet efter finansnetto till 258 MSEK (236). I resultatet ingår kursjusteringar på koncernintern utlåning om 3 MSEK (1) och utdelningar från dotterbolag om 272 MSEK (249). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till netto 0 MSEK (0). Moderbolagets soliditet uppgick till 51 % (52). Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare inom koncernen till 1 264, vilket kan jämföras med vid ingången av räkenskapsåret. Under räkenskapsårets första halvår t har 64 medarbetare tillkommit via förvärv Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 48,9 MSEK. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,70 SEK. Fördelningen på aktieslag var följande per 30 september 2016: Aktieslag A-aktier B-aktier Återköpta B-aktier Totalt Lagercrantz innehav av egna aktier per den 30 september 2016 var aktier av serie B, vilket motsvarar 2,3 % av antalet aktier och 1,6 % av röstetalet i Lagercrantz. Den genomsnittliga anskaffningskostnaden för återköpta aktier uppgår till 18,92 SEK per aktie. Återköpta aktier täcker bland annat bolagets åtagande i utestående köpoptionsprogram på återköpta aktier där totalt optioner har förvärvats av ledande befattningshavare. Detta avser tilldelningen 2013, 2014 och 2015 på optioner som var utestående den 30 september Lösenpriset på respektive program är 41,80, 53,90 och 78,80 SEK per aktie. I samband med lösen av optioner avyttrades under räkenskapsårets första halvår totalt återköpta egna aktier av serie B för totalt 4 MSEK. Dessutom återköptes utestående optioner för totalt 6 MSEK. Efter periodens utgång ställdes optioner för B- aktier ut med lösenkurs 100,10 SEK i enlighet med årsstämmans beslut 2016 och förvärvades av 50-talet chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Totalt utestående antal optioner efter detta och efter slutlösen av 2013 års program om optioner i början av oktober 2016, uppgår till Förvärv Under det andra kvartalet förvärvades verksamheten i Skomø A/S, som utvecklar, tillverkar och marknadsför grafiskt kundanpassat profilmaterial. Kunder utgörs bl.a. av bilåterförsäljare, fastighetsmäklare och detaljhandelsföretag. Bolaget har sin verksamhet i Ebeltoft på Jylland och har en årlig försäljning om cirka 45 MDKK med god lönsamhet. Skomø ingår i Lagercrantz division Communications från september Beräknad köpeskilling för de under räkenskapsårets första halvår förvärvade verksamheterna uppgick till 194 MSEK. I beloppet ingår beräknad villkorad köpeskilling om 44 MSEK, vilket utgör 65 % av maximalt utfall. Utfallet är beroende av resultat som uppnås i bolagen. Transaktionskostnader för förvärvet under det andra kvartalet uppgick till ca 1 MSEK och ingår i Administrationskostnader i resultaträkningen till den del de har uppstått under perioden. Genom förvärven under räkenskapsårets första halvår, har goodwill i koncernen per balansdagen ökat med 79 MSEK och övriga immateriella anläggningstillgångar med 78 MSEK och avser framför allt egna produkter och kundrelationer. Övriga anläggningstillgångar har ökat med 20 MSEK. Uppskjuten skatteskuld relaterat till förvärven uppgick till 15 MSEK. Effekten av det genomförda förvärvet under räkenskapsårets andra kvartal, på koncernens omsättning under andra kvartalet, är 5 MSEK och på resultatet före skatt 0 MSEK efter förvärvskostnader. Om de under räkenskapsårets första halvår förvärvade verksamheterna konsoliderats från och med 1 april 2016 skulle effekten på omsättning och resultat före skatt varit 77 MSEK respektive 8 MSEK efter förvärvskostnader. 4

5 Nedanstående förvärvskalkyl är preliminär vad avser allokering av övervärden för Kondator AB, GasIQ AB och Skomø A/S: Förvärvade bolags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten *) varav likvida medel 19 MSEK Redovisat värde i bolagen Verkligt värde justering Verkligt värde i koncernen Immateriella anläggningstillgångar Byggnad/Mark Övriga anläggningstillgångar Varulager och upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga omsättningstillgångar *) Räntebärande skulder Övriga skulder Netto identifierbara tillgångar/skulder Koncerngoodw ill Beräknad köpeskilling REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lagen om värdepappersmarknaden och bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridisk person. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. I övrigt har samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för använts, inklusive vad som gäller nya IFRS standards eller tolkningsuttalanden som träder i kraft först under kommande perioder. ALTERNATIVA NYCKELTAL Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och aktieägare då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av vissa finansiella mått. ÖVRIG INFORMATION Transaktioner med närstående Transaktioner mellan Lagercrantz och närstående som väsentligen påverkat ställning och resultat har inte ägt rum, förutom lösen och återköp av optioner som redovisats under Aktiekapital ovan. Risker och osäkerhetsfaktorer De riskfaktorer som har störst betydelse för koncernen är konjunkturläget, strukturförändringar på marknaden, leverantörs- och kundberoende, konkurrenssituationen samt valutakursutvecklingen. Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. I övrigt hänvisas till årsredovisning. Händelser efter balansdagen Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 30 september Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 hölls den 30 augusti 2016, i Stockholm, varvid stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för års förvaltning. Kallelse till stämman offentliggjordes den 22 juli Protokoll från årsstämman finns utlagt på bolagets webbplats. 5

6 Intygande Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. Stockholm den 26 oktober 2016 Anders Börjesson Styrelsens ordförande Roger Bergqvist Styrelseledamot Marika Rindborg Holmgren Anna Almlöf Lennart Sjölund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Fredrik Börjesson Peter Hedelius Jörgen Wigh Styrelseledamot Styrelseledamot VD och styrelseledamot Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 6

7 Segmentsinformation per kvartal Nettoomsättning MSEK Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Electronics Mechatronics Communications Niche Products Moderbolaget/koncernposter KONCERNEN TOTALT Rörelseresultat MSEK Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Electronics Mechatronics Communications Niche Products Moderbolaget/koncernposter KONCERNEN TOTALT Resultaträkning för koncernen i sammandrag MSEK Rullande 12 mån,okt-sep Räkenskapsår Nettoomsättning Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatter PERIODENS RESULTAT *) Varav: - avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv: - avskrivningar av övriga anläggningstillgångar: (-12) (-11) (-9) (-10) (-23) (-21) (-19) (-18) (-43) (-37) (-40) (-37) EBITA Resultat per aktie, SEK 0,93 0,82 1,86 1,68 3,73 3,55 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,92 0,82 1,85 1,67 3,72 3,54 Vägt antal aktier efter återköp ( 000) Vägt antal aktier efter återköp justerat efter utspädning ( 000) Antal aktier efter periodens återköp ( 000) Med hänsyn till lösenkursen på utestående köpoptioner under perioden (41,80 SEK, 53,90 SEK samt 78,80 SEK) och genomsnittlig aktiekurs (75,19 SEK) under senaste tolvmånadersperioden, då programmen var utestående, förelåg en utspädningseffekt om 0,3 % för den senaste tolvmånadersperioden. För senaste kvartalet förelåg en utspädningseffekt om 0,4 % då genomsnittlig aktiekurs (80,80 SEK) var högre än genomsnittlig lösenkurs för utestående program. 7

8 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen MSEK Rullande 12 mån,okt-sep Räkenskapsår Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Förändring omräkningsreserv Omräkningsdifferenser överförda till periodens resultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Aktuariella effekter på pensioner Skatt hänförligt till aktuariella effekter PERIODENS TOTALRESULTAT Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder och förskott från kunder Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Räntebärande tillgångar Räntebärande skulder Rapport över förändring i koncernens eget kapital MSEK Rullande 12 mån,okt-sep Räkenskapsår Belopp vid periodens ingång Periodens totalresultat Transaktioner med ägare Utdelning Utnyttjade och förvärv av optioner på återköpta aktier, netto Återköp av egna aktier BELOPP VID PERIODENS UTGÅNG

9 Rapport över kassaflöden för koncernen MSEK Rullande 12 mån,okt-sep Räkenskapsår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för betald skatt, poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i verksamheter Investeringar/avyttringar i övriga anläggningstillgångar netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning, optionslösen & återköp av egna aktier /optioner Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Finansiella instrument För koncernens samtliga finansiella tillgångar uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. Skulder värderade till verkligt värde utgör villkorade köpeskillingar, vilka är värderade genom diskonterat beräknat kassaflöde och ingår därmed i nivå 3 enligt IFRS 13. Redovisat värde, MSEK Tillgångar värderade till verkligt värde - - Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde SUMMA TILLGÅNGAR, FINANSIELLA INSTRUMENT Skulder värderade till verkligt värde Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde SUMMA SKULDER, FINANSIELLA INSTRUMENT Förändring av villkorade köpeskillingar apr sep Räkenskapsår Vid årets början Reglerade skulder under året Omvärdering skulder under året 0-6 Årets skulder från årets förvärv Kursdifferens 2 1 Redovisat värde vid periodens slut

10 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser - Garantiåtaganden, FPG/PRI Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Rullande 12 mån,okt-sep Räkenskapsår Nettoomsättning Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Förändring obeskattade reserver Skatter PERIODENS RESULTAT Övrigt i periodens totalresultat - PERIODENS TOTALRESULTAT

11 Nyckeltal I nedanstående tabell presenteras delvis nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.För definition av dessa se nedan. Rullande 12 Räkenskapsår mån, okt-sep 2014/ / /13 Omsättning Omsättningsförändring, % EBITA Resultat efter skatt EBITA marginal, % 12,3 11,6 10,4 10,1 9,6 Rörelsemarginal, % 10,8 10,3 9,7 9,5 9,1 Vinstmarginal, % 10,6 10,0 9,3 9,0 8,6 Soliditet, % Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 Räntetäckningsgrad, ggr Netto räntebärande skulder (+)/fordran (-), MSEK Antal anställda periodens slut Omsättning utanför Sverige, MSEK Data per aktie I nedanstående tabell presenteras delvis nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.För definition av dessa se nedan. Rullande 12 Räkenskapsår mån, okt-sep 2014/ / /13 Antal aktier vid periodens slut efter återköp ( 000) Vägt antal aktier efter återköp ( 000) Vägt antal aktier efter återköp & utspädning ( 000) Rörelseresultat per aktie efter utspädning, SEK 4,82 4,63 4,06 3,56 3,16 Resultat per aktie, SEK 3,73 3,55 3,00 2,62 2,36 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,72 3,54 2,99 2,60 2,36 Kassaflöde från rörelsen per aktie efter utspädning, SEK 2,03 3,77 3,94 3,40 2,62 Kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 0,01-0,19 0,62 0,03 0,00 Eget kapital per aktie, SEK 15,63 15,22 13,53 11,90 10,33 Senaste betalkurs per aktie, SEK 84,50 77,50 52,67 42,33 29,42 Definitioner Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital (ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med två). Avkastning på rörelsekapital (R/RK) Rörelseresultat i procent av genomsnittligt rörelsekapital (ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med två), där rörelsekapitalet består av lager, kundfordringar och upparbetad men ej fakturerad intäkt minus leverantörsskulder och förskott från kunder. EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med två). Kassaflöde per aktie efter utspädning Kassaflöde dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp justerat för utspädning. 11

12 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp justerat för utspädning. Netto räntebärande skulder/fordran Räntebärande avsättningar och skulder, exklusive pensioner, minus likvida medel och kortfristiga placeringar. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande avsättningar och skulder, exklusive pensioner, minus likvida medel och kortfristiga placeringar, dividerat med eget kapital plus innehav utan bestämmande inflytande. Omsättningsförändring Förändring av nettoomsättningen i procent av föregående års nettoomsättning. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital plus innehav utan bestämmande inflytande. Soliditet Eget kapital plus innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutning reducerat med icke räntebärande avsättningar och skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster minus andel i intressebolag i procent av nettoomsättningen. Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl CET. Rapporttillfällen Kvartalsrapport Q3 för perioden 1 oktober december Bokslutskommuniké för perioden 1 april mars 2017 Årsredovisning för räkenskapsåret publicerades den 1 juli 2016 på För ytterligare information, kontakta Jörgen Wigh, VD, telefon +46 (0) Bengt Lejdström, finansdirektör, telefon +46 (0) Lagercrantz Group AB (publ) Box 3508, Stockholm Telefon +46 (0) Organisationsnummer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 2016/17 Q1

Delårsrapport 2016/17 Q1 Delårsrapport Q1 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 781 (788). EBITA ökade med 9 % till 96 (88), vilket innebar en EBITA marginal om 12,3 % (11,2). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Delårsrapport 2016/17 Q3

Delårsrapport 2016/17 Q3 Delårsrapport Q3 Tredje kvartalet (1 oktober 31 december 2016) Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 798 MSEK (768). Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 17% till 104 MSEK (89), vilket innebar

Läs mer

Delårsrapport 2017/18 Q2

Delårsrapport 2017/18 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen ökade med 13% till 775 MSEK (684). Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 4% till till 98 MSEK (94), vilket innebar en rörelsemarginal

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport 2015/16 Q2

Delårsrapport 2015/16 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2015) Nettoomsättningen ökade med 9 % till 711 (652). Rörelseresultatet ökade med 16 % till 73 (63), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013/14 Q2

Delårsrapport 2013/14 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2013) Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 577 (556). Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 58 (53), motsvarande en rörelsemarginal om 10,1

Läs mer

Delårsrapport Q3 2015/16

Delårsrapport Q3 2015/16 Delårsrapport Q3 Tredje kvartalet (1 oktober 31 december 2015) Nettoomsättningen ökade med 5 % till 768 (733). Rörelseresultatet ökade med 11 % till 79 (71), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 %

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 2015/16 Q1

Delårsrapport 2015/16 Q1 Delårsrapport Q1 1 april 30 juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 788 (677). Försäljningsmixen har fortsatt gått mot en ökad andel egna produkter, som nu utgör drygt 40% av koncernens omsättning,

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q3

Delårsrapport 2014/15 Q3 Delårsrapport Q3 Tredje kvartalet (1 oktober 31 december 2014) Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 733 (663). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +4 procent för jämförbara

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader)

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) 1 2 3 4 Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431). Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21),

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015/16

Bokslutskommuniké 2015/16 Bokslutskommuniké 1 april 2015 31 mars 2016 (12 månader) Nettoomsättningen ökade med 7 % till 3 057 MSEK (2 846). Rörelseresultatet ökade med 14 % till 315 MSEK (276), vilket innebar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13

Bokslutskommuniké 2012/13 Bokslutskommuniké 1 april 2012 31 mars 2013 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 3 procent till 2 328 MSEK (2 265). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till -3 procent för jämförbara

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån)

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) 11 februari 2008 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vice VD, CFO Perioden april december 2007/08 (9 mån) Nettoomsättningen ökade 14 % till 1

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/14

Bokslutskommuniké 2013/14 Bokslutskommuniké 1 april 2013 31 mars 2014 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 9 procent till 2 546 MSEK (2 328), vilket innebar 3 procent i organisk tillväxt, exklusive valutaeffekter. Rörelseresultatet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2).

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2). Bokslutskommuniké 1 april 2011 31 mars 2012 (12 månader) Nettoomsättningen för 2011/12 ökade med 12 procent till 2 265 MSEK (2 029), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter.

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 1 april 2008 31 mars 2009 (12 månader) Nettoomsättningen för uppgick till 2 138 MSEK (2 172). Kraftfulla åtgärder har genomförts under senare delen av året för att reducera kostnader

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2016

Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2016 Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5) Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer