(Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no 556880-1277)"

Transkript

1 kbilaga 2/Exhibit 2 Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2015) The board of directors proposal of resolution regarding long term share based incentive program (LTIP 2015) Sammanfattning av LTIP 2015 Summary of LTIP 2015 (Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no ) Enligt av ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ( LTIP 2015 ). LTIP 2015 föreslås omfatta sammanlagt cirka tio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Transcomkoncernen. För att delta i LTIP 2015 krävs att deltagarna personligen investerar en andel av sin fasta årslön i stamaktier i Transcom WorldWide AB (publ) ( Bolaget ). Dessa stamaktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till LTIP Därefter kommer deltagarna att erhålla vederlagsfria, mål- och prestationsbaserade aktierätter enligt villkoren nedan, vilka kan berättiga till stamaktier i Bolaget utifrån Bolagets (i) totala avkastning på stamaktier, (ii) normaliserade rörelseresultats marginal, (iii) den genomsnittliga normaliserade vinsten per aktie och (iv) totala avkastning på aktier i relation till genomsnittlig avkastning på stamaktier för en i förväg fastställd referensgrupp. Berättigande till stamaktier är vidare villkorat av att befattningshavaren är anställd i Transcomkoncernen och att alla dennes investeringsaktier är allokerade till LTIP 2015 under intjänandeperioden. Upon recommendation of the remuneration committee, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves on a long term share based incentive plan ( LTIP 2015 ). The LTIP 2015 is proposed to include in total approximately ten senior executives and other key employees within the Transcom group. The participants in the LTIP 2015 are required to personally invest a percentage of their annual base salary in ordinary shares in the Transcom WorldWide AB (publ) (the Company ). These ordinary shares may either be ordinary shares already held or ordinary shares purchased on the market in connection the LTIP The participants will thereafter be granted, free of charge, retention and performance share rights on the terms stipulated below, which may entitle to ordinary shares in the Company depending on the Company s (i) total shareholder return, (ii) normalized earnings before interest and tax margin, (iii) the average normalized earning per share and (iv) total shareholder return performance relative to a pre-defined peer group s average total shareholder return. Entitlement to ordinary shares is further conditional upon the senior executive remaining employed by the Transcom group and that all his/her investment shares are retained under the LTIP 2015 during the vesting period. Den föreslagna LTIP:en 2015 har en liknande, men ändå något reviderad, struktur som det incitamentsprogram som antogs av Transcom WorldWide S.A.:s årsstämma The proposed LTIP 2015 has a similar structure, although slightly revised, as the incentive plan that was adopted at Transcom WorldWide S.A.'s annual general meeting in Som ett resultat av LTIP 2015 kan högst stamaktier i Bolaget tilldelas, inklusive ersättning för (eventuell) utdelning på underliggande aktier. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 0,9 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. As a result of the LTIP 2015, a maximum of 235,000 ordinary shares in the Company may be allotted, including compensation for dividends paid (if any) on the underlying share. The dilution impact on the total share capital and voting powers in the Company will as a maximum be app. 0.9 per cent, based on the number of shares in Company currently outstanding. 1

2 Deltagare i LTIP 2015 Participants in LTIP 2015 LTIP 2015 omfattar högst tio anställda bestående av ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom Transcomkoncernen, indelade i två kategorier ( Befattningshavarna ). Den första kategorin omfattar CEO medan den andra kategorin omfattar nio andra Befattningshavare. The LTIP 2015 comprises not more than ten employees consisting of senior executives and certain key employees within the Transcom Group, divided into two categories (the Senior Executives ). The first category comprises the CEO and the second category comprises nine other Senior Executives. Den egna investeringen, tilldelning av Aktierätter samt Intjänandeperiod The personal investment, allotment of Share Rights and Vesting Period För att kunna delta i LTIP 2015, måste en Befattningshavare äga egna stamaktier i Bolaget ( Investeringsaktier ) och allokera dessa till LTIP Investeringsaktierna kan antingen utgöras av stamaktier som redan innehas (förutsatt att sådana stamaktier inte redan har allokerats till ett pågående incitamentsprogram) eller stamaktier som särskilt förvärvats för LTIP Deltagare erbjuds att maximalt investera så många Investeringsaktier i LTIP 2015 som motsvarar tio procent av dennes årslön för 2015 före skatt. Om Befattningshavaren har insiderinformation och denne därför är förhindrad att förvärva stamaktier i Bolaget i anslutning till anmälan om att delta i LTIP 2015 så skall förvärvet av stamaktier ske så snart som möjligt, men innan nästa årsstämma. Befattningshavare kommer vederlagsfritt att tilldelas ett antal aktierätter (envar en Aktierätt ) per Investeringsaktie. Aktierätterna kommer att tilldelas till Befattningshavaren efter årsstämman 2015 i samband med eller snart varefter ett avtal ingåtts mellan Befattningshavaren och Bolaget avseende deltagande i LTIP Varje Aktierätt kommer, vederlagsfritt, om intjänad, berättiga till en stamaktie i Bolaget. Tilldelning av stamaktier under LTIP 2015 skall ske i april 2018, efter det att Bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2018 offentliggjorts. Perioden som löper från datumet för incitamentprogramsavtalet ingående till offentliggörandet av Bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2018 benämns Intjänandeperioden. To participate in the LTIP 2015, an Senior Executive must own ordinary shares in the Company ( Investment Shares ) and allocate these to the LTIP These Investment Shares can either be ordinary shares already held (provided that they have not already been allocated to an on-going incentive plan) or ordinary shares purchased for the purpose to participate in the LTIP The participants are offered to allocate, as a maximum, such number of Investment Shares to the LTIP 2015 that is equal to ten per cent of their respective annual base salary for If the Senior Executive has insider information which prevents him/her from purchasing ordinary shares in the Company in connection with the notification to participate in the LTIP 2015 the ordinary shares shall be purchased as soon as possible, but prior to the next annual general meeting. The Senior Executives will, free of charge, be granted a certain number of share rights (each a Share Right ) per Investment Share. The Share Rights will be granted to the Senior Executive following the annual general meeting 2015 in connection with, or shortly thereafter, an agreement is made between the Senior Executive and the Company concerning participation in the LTIP Each Share Right will, free of charge, if vested, entitle to one ordinary share in the Company. Allotment of ordinary shares under the LTIP 2015 shall be made in April 2018, following the announcement of the interim report for the first quarter The time period that runs from the date the incentive plan agreement is entered into, and which ends in conjunction with the announcement of the interim report for the first quarter 2018, is referred to as the Vesting Period. För det fall leverans av stamaktier under Planen inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning. 2

3 In the event delivery of ordinary shares under the LTIP 2015 cannot be achieved at reasonable costs, with reasonable administrative efforts or due to market conditions, participants may instead be offered a cash-based settlement. Villkor för Aktierätter Conditions for Share Rights Aktierätterna delas in i Serie A, Serie B, Serie C och Serie D. Intjänandet av dessa Aktierätter är beroende av uppfyllnadsgraden av vissa finansiella och operationella prestationsbaserade villkor under mätperioden 1 april mars 2018 (Q Q1 2018) ( Mätperioden ). The Share Rights are divided into Series A Rights, Series B Rights, Series C Rights and Series D Rights. Vesting of these Share Rights is dependent on the degree of fulfillment of certain financial and operational performance conditions during the measurement period 1 April March 2018 (Q Q1 2018) (the Measurement Period ). De finansiella och operationella prestationsbaserade villkoren relaterar till: The financial and operational performance conditions relate to: Serie A: Series A: Serie B: Series B: Serie C: Series C: Total avkastning på Bolagets stamaktier ( TSR ) under Mätperioden >0 procent. Varje Investeringsaktie berättigar till 1 Aktierätt av Serie A. The total shareholder return ( TSR ) of the Company s ordinary shares during the Measurement Period >0 per cent. Each Investment Share entitles to 1 Share Right of Series A. Normaliserad rörelseresultats ( EBIT ) marginal under Mätperioden. Varje Investeringsaktie berättigar CEO till maximalt 2,5 Aktierätter av Serie B och övriga Befattningshavare till maximalt 2,0 Aktierätter av Serie B. The normalized earnings before interest and tax ( EBIT ) margin during the Measurement Period. Each Investment Share entitles to a maximum of 2.5 Share Rights of Series B for the CEO and a maximum of 2.0 Share Rights of Series B for the other Senior Executives. Den genomsnittliga normaliserade vinsten per aktie ( EPS ) av Bolagets stamaktier under Mätperioden. Varje Investeringsaktie berättigar CEO till maximalt 2,5 Aktierätter av Serie C och övriga Befattningshavare till maximalt 2,0 Aktierätter av Serie C. The average normalized earnings per share ( EPS ) of the Company s ordinary shares during the Measurement Period. Each Investment Share entitles to a maximum of 2.5 Share Rights of Series C for the CEO and a maximum of 2.0 Share Rights of Series C for the other Senior Executives. Serie D: Bolagets TSR i relation till genomsnittlig TSR för en i förväg fastställd referensgrupp 1 under Mätperioden. Varje Investeringsaktie berättigar CEO till 1 Aktierätt av Serie D och övriga Befattningshavare till 0,5 Aktierätt av Serie D. Series D: The Company s TSR performance relative to a pre-defined peer group s 2 average TSR during the Measurement Period. Each Investment Share entitles to 1 Share Right 1 Föreslagen referensgrupp består av nio bolag från konsumenttjänstebranschen (5) och servicesektorn (4): Convergys Corporation, Teleperformance, Sykes Enterprises, Teletech Inc, West Corporation, ISS, Securitas, G4S och Sodexo. 3

4 of Series D for the CEO and 0.5 Share Right of Series D for the other Senior Executives. Tilldelning av stamaktier baserat på Aktierätter av Serie B och Serie C beror på i vilken utsträckning två prestationsmål uppfylls varav det ena är relaterat till Bolagets EBIT-marginal och den andra till Bolagets EPS. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om inte miniminivån uppfylls berättigar inte Aktierätterna i den serien till några stamaktier. I fall där graden av uppfyllelse av målnivåerna ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas stegvis på linjär basis, inom de tre nivåer som anges nedan. The number of ordinary shares that will be allotted based on the Share Rights of Series B and Series C will depend on the level of fulfillment of two performance targets, one of which relates to the Company s EBIT margin and the other to the Company s EPS. A minimum level and a maximum level for each of the performance targets have been established by the board of directors. If the minimum level is not achieved, the Share Rights in that series will not give entitlement to any ordinary shares. Where the level of fulfilment is between the minimum and maximum levels, allotment will occur on a linear basis within the three levels as described below. Miniminivån för måluppfyllnad är satt till 70 procent och berättigar till 20 procent av Aktierätterna för respektive mål. The minimum target is set at 70 per cent and entitles to 20 per cent of the Share Rights for the respective target. Budgetuppfyllelse berättigar till 80 procent av Aktierätterna. Budget achievement entitles to 80 per cent of Share Rights. Maxnivån är 110 procent som berättigar till 100 procent av rättigheterna för respektive mål. The maximum target is 110 per cent and entitles to 100 per cent of the rights for respective target. Följande antal Investeringsaktier kan maximalt investeras i LTIP 2015 och följande antal Aktierätter kan maximalt tilldelas för respektive kategori av Befattningshavare: The following maximum number of Investment Shares may be invested in the LTIP 2015 and the following maximum number of Share Rights may be allotted in each respective category of Senior Executives: CEO: får investera högst Investeringsaktier och därigenom högst förvärva stamaktier inom ramen för LTIP 2015 (bortsett från eventuell kompensation för utdelning på underliggande aktie). Varje Investeringsaktie berättigar till högst 1 Aktierätt av Serie A, två 2,5 Aktierätter av Serie B, 2,5 Aktierätter av Serie C och 1 Aktierätt av Serie D, vilket ger CEO en tilldelning om maximalt Aktierätter av Serie A, Aktierätter av Serie B, Aktierätter av Serie C och Aktierätter av Serie D; och CEO: may invest a maximum of 7,082 Investment Shares and thereby acquire a maximum of 49,574 ordinary shares within the LTIP 2015 (excluding any potential compensation for dividend on the underlying share). Each Investment Share entitles to a maximum of 1 Share Right of Series A, 2.5 Share Rights of Series B, 2.5 Share Rights of Series C and 1 Share Right of Series D, which entitles the CEO to a maximum allotment of 7,082 Share Rights of Series A, 17,705 Share Rights of Series B, 17,705 Share Rights of Series C and 7,082 Share Rights of Series D; and 2 The proposed peer group consists of nine companies from the customer services industry (5) and the service sector (4): Convergys Corporation, Teleperformance, Sykes Enterprises, Teletech Inc, West Corporation, ISS, Securitas, G4S and Sodexo. 4

5 ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner: får investera högst Investeringsaktier var och därigenom förvärva högst stamaktier var inom ramen för LTIP 2015 (bortsett från eventuell kompensation för utdelning på underliggande aktie). Varje Investeringsaktie berättigar till högst 1 Aktierätt av Serie A, 2 Aktierätter av Serie B, 2 Aktierätter av Serie C och 0,5 Aktierätt av Serie D, vilket ger respektive Befattningshavarna i kategori 2 en tilldelning om maximalt Aktierätter av Serie A, Aktierätter av Serie B, Aktierätter av Serie C och Aktierätter av Serie D. senior executives and certain key employees: may invest a maximum of 3,778 4 Investment Shares each and thereby acquire a maximum of 20,779 ordinary shares each within the LTIP 2015 (excluding any potential compensation for dividend on the underlying share). Each Investment Share entitles to a maximum of 1 Share Right of Series A, 2 Share Rights of Series B, 2 Share Rights of Series C and one half 0.5 Share Right of Series D, which entitles each of the other Senior Executives to a maximum allotment of 3,778 Share Rights of Series A, 7,556 Share Rights of Series B, 7,556 Share Rights of Series C and 1,889 Share Rights of Series D. Styrelsen avser att presentera utfallet av LTIP 2015 i årsredovisningen för The board of directors intends to disclose the outcome of the LTIP 2015 in the annual report of Vidare skall följande villkor gälla för samtliga Aktierätter: Further, the following conditions shall apply for all Share Rights: Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt. The Share Rights are granted free of charge. Berättigande till stamaktier (baserat på Aktierätter) är vidare villkorat av att Befattningshavaren är anställd i Transcomkoncernen och att alla dennes Investeringsaktier är allokerade till LTIP 2015 under Intjänandeperioden. Entitlement to ordinary shares (based on Share Rights) is further conditional upon the Senior Executive remaining employed by the Transcom group and that all his/her Investment Shares are retained under the LTIP 2015 during the Vesting Period. Befattningshavarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden. The Senior Executives are not entitled to transfer, pledge or dispose of the Share Rights or exercise any shareholders rights regarding the Share Rights during the Vesting Period. Så kallade good leaver - och bad leaver -klausuler kommer att ingås med Befattningshavarna, utformade för att motivera Befattningshavarna att stanna inom Transcomkoncernen. So-called "good leaver" and "bad leaver" provisions will be agreed with the Senior Executives, tailored to incentivize the Senior Executives to stay with Transcom group. Antalet stamaktier som kan tilldelas skall vara föremål för omräkning om Bolaget beslutar om fondemissionen med utgivande av nya aktier, delning av aktier eller sammanläggning av aktier, företrädesemission av aktier eller liknande bolagsrättsliga åtgärder. The number of ordinary shares that may be allotted will be subject to recalculation in case the Company resolves on a bonus issue with issuance of new shares, split of shares or reverse split of shares, issue of new shares with preferential rights for the shareholders or similar corporate actions. 3 Beräknat på den högsta möjliga investeringen inom kategorin. 4 Calculated on the highest possible investment within the category. 5

6 Utdelning hänförlig till underliggande aktier kommer att medföra en ökning av antalet stamaktier som Aktierätterna berättigar till, för att aktieägarna och Befattningshavarna skall behandlas lika. Dividends paid on the underlying share will increase the number of ordinary shares that the Share Rights entitle to in order to treat the shareholders and the Senior Executives equally. Den maximala vinst per Aktierätt som Befattningshavarna kan uppnå är 290 kronor (motsvarande fem gånger den genomsnittliga stängningskursen av Bolagets stamaktier på NASDAQ Stockholm i januari 2015, (avrundat till närmaste 1 krona)). Om värdet av Bolagets stamaktie (inklusive eventuell utdelning och andra justeringar) överstiger 290 kronor vid intjänandetidpunkten, skall antalet stamaktier som varje Aktierätt berättigar Befattningshavare till minskas i förhållande därtill. The Senior Executives' maximum profit per Share Right is SEK 290 (corresponding to five times the average closing price of the Company s ordinary shares on NASDAQ Stockholm in January 2015 (rounded to closest SEK 1)). If the value of the Company s ordinary share (including any dividends paid and other adjustments) exceeds SEK 290 at vesting, the number of ordinary shares that each Share Right entitles the Senior Executive to receive will be reduced correspondingly. Omfattning och effekter på viktiga nyckeltal Scope and effects on important key ratios Som ett resultat av LTIP 2015 kan högst stamaktier i Bolaget tilldelas, inklusive ersättning för (eventuell) utdelning på underliggande aktier. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 0,9 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. As a result of the LTIP 2015, a maximum of 235,000 ordinary shares in the Company may be allotted, including compensation for dividends paid (if any) on the underlying share. The dilution impact on the total share capital and voting powers in the Company will as a maximum be app. 0.9 per cent, based on the number of shares in Company currently outstanding. Vid fullt deltagande i LTIP:en 2015, beräknas Bolagets årliga personalkostnad öka med cirka 2,6 miljoner koronor (0,28 miljoner euro). På en pro forma basis för 2014, har dessa kostnader en obetydlig påverkan på Bolagets rörelsemarginal. In the event of full participation in the LTIP 2015, the Company's annual staff costs are expected to increase by approximately SEK 2.6 million (EUR 0.28 million). On a pro forma basis for 2014, these costs have an insignificant impact on the Company's operating margin. Säkringsåtgärder och leverans av stamaktier under LTIP 2015 Hedging and delivery of shares under the LTIP 2015 Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2015; antingen (1) ingående av ett swap-avtal (s.k. säkringsarrangemang ) med en tredje man (t.ex. en bank) för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller (2) en kombination av omfördelning av C-aktier som innehas av Bolaget och som inte längre behövs i tidigare beslutade incitamentsprogram till LTIP 2015 och överlåtelse av egna stamaktier till berättigade deltagare i LTIP 2015 (det senare alternativet innehåller följande åtgärder utöver omfördelningen från tidigare program: (i) emission av C-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) minskning av Bolagets aktiekapital, (iii) återköp av alla utgivna C-aktier, (iv) omvandling av C-aktier till stamaktier och (v) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTIP 2015). Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet. Styrelsen har därför föreslagit att stämman skall besluta i enlighet med Bilagor 3-6. Kostnaden för LTIP 2015 kommer oberoende av vald säkringsåtgärd att belasta resultatet under intjänandeperioden. 6

7 The board of directors has considered two alternative hedging methods for the LTIP 2015; either (1) entering into an equity swap agreement (so called hedging arrangement ) with a third party (e.g. a bank) securing delivery of shares under the plan or (2) a combination of re-allocating shares of series C held by the Company that are no longer needed in previously resolved incentive programs to the LTIP 2015 and transfer of own ordinary shares to participants in the LTIP 2015 who are entitled to such (the latter option involving the following actions in addition to the re-allocation from previous programs: (i) issuing shares of series C with deviation of the shareholders preferential rights, (ii) reduction of the Company s share capital, (iii) repurchase of all issued shares of series C, (iv) conversion of shares of series C to ordinary shares and (v) transfer of own ordinary shares to participants in the LTIP 2015). The board of directors considers the latter alternative to be the main alternative. The board of directors has therefore proposed that the general meeting shall resolve in accordance with Exhibits 3-6. The cost for the LTIP 2015 will, independent of hedging method, be charged to the income statement during the Vesting Period. För det fall årsstämman inte godkänner styrelsens förslag enligt Bilagor 3-6, skall styrelsen ha rätt att ingå ovannämnda säkringsarrangemang med en tredje man för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera stamaktier enligt programmet. Ett sådant säkringsarrangemang med en tredje man kan även komma att användas i syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer till följd av LTIP Om säkringsarrangemanget tillämpas kommer tredje mannen att leverera stamaktierna till Befattningshavarna i LTIP 2015 när dessa intjänats. Under tiden, medan aktierna befinner sig i tredjemans förvar, kommer Bolaget att betala ränta på kostnaden för att förvärva stamaktierna. Eventuell utdelning som lämnas på stamaktierna under sådan period kommer att återbetalas till Bolaget. Eventuella återstående stamaktier som inte levereras till Befattningshavare kommer att säljas på NASDAQ Stockholm. Eventuell vinst kommer att betalas till Bolaget, som också står risken för potentiella förluster. Alternativt kan stamaktierna i säkringsarrangemanget föras över till framtida långsiktiga incitamentsprogram. If the annual general meeting should not approve the proposal by the board of directors according to Exhibits 3-6, the board of directors may enter into the equity swap arrangement set out above with a third party to secure the obligation of the Company to deliver ordinary shares under the plan. Such a hedging arrangement with a third party may also be used for the purpose to cover social security fees that accrue under the LTIP In case the equity swap arrangement is applied the third party will deliver the ordinary shares to the Senior Executives in the LTIP 2015 once vested. In the meantime, while the shares are in the third party s custody, the Company will pay interest on the cost for purchasing the ordinary shares. Any dividend on the ordinary shares during such period will be refunded to the Company. Any remaining ordinary shares not delivered to the Senior Executives will be sold on the NASDAQ Stockholm. Any profit will be paid to the Company, who also will carry the risk of potential losses. As an alternative, the ordinary shares in the swap arrangement may be rolledover to future LTIP programs. Uppskattade kostnader och värde av LTIP 2015 Estimated costs and value of LTIP 2015 LTIP 2015 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Aktierätterna skall kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen under Intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 73,00 kronor (stängningskurs för aktie den 19 mars 2015), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om tio procent bland deltagarna i LTIP 2015, ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsvillkoren för Serie B, Serie C och Serie D om cirka 50 procent och fullt intjänande av Aktierätterna i alla andra delar, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2015, exklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 6,0 miljoner kronor (0,64 miljoner euro). Kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar. De sociala avgifterna beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor (0,18 miljoner euro). Kostnaden kommer att fördelas över Intjänandeperioden. 7

8 The LTIP 2015 will be accounted for in accordance with IFRS 2 which stipulates that the Share Rights should be recorded as a personnel expense in the income statement during the Vesting Period. Based on the assumptions of a share price of SEK (closing share price on 19 March 2015), a maximum participation, an annual employee turnover of ten percent among the participants of the LTIP 2015, an average fulfillment of performance conditions for Series B, Series C and Series D of approximately 50 per cent, and full vesting of the Share Rights in all other respects, the cost for the LTIP 2015, excluding social security costs, is estimated to approximately SEK 6.0 million (EUR 0.64 million). Social security costs will also be recorded as a personnel expense in the income statement by current reservations. The estimated social security cost is approximately SEK 1.6 million (EUR 0.18 million). The cost will be allocated over the Vesting Period. Förutsatt att maximal vinst om 290 kronor per Aktierätt uppnås, att Befattningshavarna behållit alla sina Investeringsaktier i LTIP 2015 samt ett 100 procentigt uppfyllande av prestationsvillkoren uppgår den maximala kostnaden för LTIP 2015 till cirka 12,5 miljoner kronor (1,35 miljoner euro) i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 8,5 miljoner kronor (0,92 miljoner euro). Assuming that a maximum profit of SEK 290 per Share Right is achieved, all the Senior Executives' allocated Investment Shares have remained in the LTIP 2015 and a 100 per cent fulfillment of the performance conditions, the maximum cost for the LTIP 2015 is approximately SEK 12.5 million (EUR 1.35 million) in accordance with IFRS 2 and the maximum cost for social charges approximately SEK 8.5 million (EUR 0.92 million). För information om LTIP 2012, LTIP 2013, LTIP 2014 och Bolagets tidigare optioner, lämnas referenser till Bolagets årsredovisning för 2014, not 17. For information on LTIP 2012, LTIP 2013, LTIP 2014 and the Company s previous share options, references are made to the annual report for 2014, note 17. Utformning och hantering Preparation and administration Styrelsen, ersättningsutskottet eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott för dessa syften, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2015 mellan Bolaget och Befattningshavarna, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av stamaktier, för det fall det sker betydande förändringar i Transcomkoncernen, eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP:en 2015 inte längre är ändamålsenliga. Styrelsens möjlighet att vidta sådana justeringar innefattar inte rätten att låta Befattningshavare kvarstå som deltagare i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning. Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott för dessa syften, skall vidare ansvara för administrationen av LTIP The board of directors, the remuneration committee or a committee established by the board of directors for these purposes, shall be responsible for preparing the detailed terms and conditions of the LTIP 2015 between the Company and the Senior Executives, within the scope of resolved terms and guidelines. To this end, the board of directors shall be entitled to make adjustments to meet foreign regulations or market conditions. The board of directors may also make other adjustments, including e.g. a right to resolve on a reduced allotment of ordinary shares, if significant changes in the Transcom group, or its operating environment, would result in a situation where the resolved terms and conditions of the LTIP 2015 no longer serve their purpose. The board of directors possibility to make such adjustments does not include the grant of continued participation for Senior Executives in the Company s long-term incentive programs after the termination of their respective 8

9 employments. The board of directors, or a committee established by the board of directors for these purposes, shall further be responsible for the administration of the LTIP Tillkommande personer i ledningsgruppen och/eller nyckelpersoner som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i LTIP 2015 senast skall ske, kan, villkorat av att anställningen påbörjas under 2015, komma att erbjudas att delta i LTIP 2015 om styrelsen anser att det är förenligt med målen för att inför LTIP:en New members of the senior management team and/or other key employees that have not yet commenced their employment at the time when notification to participate in the LTIP 2015 at the latest shall be given, may, upon the condition that the employment commences during 2015, be offered to participate in the LTIP 2015 if the board of directors deems it to be in line with the purpose of the LTIP Motiv för förslaget The rationale for the proposal Syftet med den föreslagna LTIP:en 2015 är att tillåta Bolaget att attrahera erfarna ledande befattningshavare för att säkerställa en stabil ledningsgrupp, att motivera ledamöter av den befintliga ledningsgruppen som skall stanna i Transcomkoncernen, och att motivera befattningshavarna att skapa värde för aktieägarna. LTIP 2015 är baserad på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i Bolaget. Deltagande i LTIP 2015 kräver att deltagaren äger stamaktier i Bolaget, som antingen innehas sedan tidigare eller förvärvats till marknadspris i anslutning till LTIP Genom att erbjuda en tilldelning av prestationsbaserade aktierätter som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Att länka de anställdas ersättning till Bolagets resultat och värdeskapande kommer att även främja en fortsatt lojalitet till Bolaget och därmed dess långsiktiga värde. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av LTIP 2015 kommer att få en positiv effekt på Transcomkoncernen framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både Bolaget och aktieägarna. The purpose of the LTIP 2015 is to allow the Company to attract senior executives in order to ensure a stable leadership team, to encourage members of the existing leadership team selected to stay with Transcom group, and to encourage the executives to drive shareholder value. The LTIP 2015 has been designed based on the view that it is desirable that senior executives and other key employees within the group are shareholders in the Company. Participation in the LTIP 2015 requires that the participants own ordinary shares in the Company, which either are shares already held or shares purchased on the market in connection with the LTIP By offering an allotment of performance rights which are based on profits and other retention and performance based conditions, the participants are rewarded for increased shareholder value. Linking the employees remuneration to the Company's result and value creation will also promote continued loyalty to the Company and thereby long-term value. Against this background, the board of directors is of the opinion that the adoption of the LTIP 2015 as set out above will have a positive effect on the Transcom group s future development and thus be beneficial for both the Company and its shareholders. Beredning av förslaget Preparation of the proposal LTIP 2015 har utarbetats av Bolagets ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Förslaget om LTIP 2015 stöds av större aktieägare i Bolaget. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av The LTIP 2015 has been prepared by the Company s remuneration committee in consultation with external advisors and major shareholders. The proposal of LTIP 2015 is supported by major shareholders in the Company. The Plan has been reviewed by the board of directors at board meetings during the first months of 2015 * * * * 9

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden Bilaga 2 Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra

Läs mer

INFÖRANDE AV AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM

INFÖRANDE AV AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM, BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM RIKTADE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER SAMT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Bilaga 2 Ordning för valberedningen (dagordningens punkt 17) Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2015 med att ta fram förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa, stämmoordförande

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

I. Införande av långsiktiga incitamentsprogram (Long Term Incentive Programmes) ( LTIP 2007 )

I. Införande av långsiktiga incitamentsprogram (Long Term Incentive Programmes) ( LTIP 2007 ) Styrelsens för Billerud AB (publ) ( Billerud ) förslag till beslut vid årsstämman 2007 om införande av långsiktiga incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under programmet I. Införande av långsiktiga

Läs mer

a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM ("LTIP 2011")

a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (LTIP 2011) STYRELSENS FÖR BILLERUD AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIER UNDER PROGRAMMET (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN) a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

Bilaga 2 Ordning för valberedningen (dagordningens punkt 16) Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2015 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses,

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016")

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016) Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016") Programmet i sammandrag Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ett långsiktigt

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

(A) 16 2015 ( LTIP 2015 ), (B)

(A) 16 2015 ( LTIP 2015 ), (B) Punkt 16 Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2015 ( LTIP 2015 ), (B) överlåtelse av Bolagets egna aktier till deltagare i LTIP 2015 och

Läs mer

N.B. The English text is an in-house translation.

N.B. The English text is an in-house translation. N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Aerocrine AB, org. nr 556549-1056, förslag till beslut om införande av ett personaloptionsprogram innefattande emission och överlåtelse

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 ( PSP 2015 ) inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera

Läs mer

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1.

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1. Sida 1/7 Punkt 19 Styrelsens förslag till 2009 års incitamentsprogram i form av kombinerade aktiematchnings- och prestationsaktieprogram och om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att stämman

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

FÖRESLAGEN INCITAMENTSPLAN ( PLANEN ) I KORTHET

FÖRESLAGEN INCITAMENTSPLAN ( PLANEN ) I KORTHET FÖRESLAGEN INCITAMENTSPLAN ( PLANEN ) I KORTHET Planen baseras på följande grundprinciper: Cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen är inbjudna Kräver personlig investering

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

FÖRESLAGEN INCITAMENTSPLAN ( PLANEN ) I KORTHET

FÖRESLAGEN INCITAMENTSPLAN ( PLANEN ) I KORTHET FÖRESLAGEN INCITAMENTSPLAN ( PLANEN ) I KORTHET Planen baseras på följande grundprinciper: Cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen är inbjudna Kräver personlig investering

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

a) Införande av långsiktigt incitamentsprogram

a) Införande av långsiktigt incitamentsprogram 20. Styrelsens för Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ) förslag till beslut vid årsstämman 2007 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under programmet a) Införande av

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, kallas

Läs mer

Punkt 18 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Punkt 18 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram Punkt 18 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom TradeDoubler-koncernen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB (org. nr 556697-7426) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Plats: Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna Tid: Torsdagen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav

Styrelsens förslag till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav Styrelsens förslag till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav Bakgrund Ersättningsstrukturen inom TeliaSonera-koncernen ( Koncernen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer

Bilaga 6. N.B. The English text is an in-house translation.

Bilaga 6. N.B. The English text is an in-house translation. N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Aerocrine AB, org. nr 556549-1056, förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande emission och överlåtelse

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556928-0380 Registration number: 556928-0380 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION 1 Firma / Company name Bolagets firma är Bonava AB (publ). The company name is Bonava AB (publ).

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (6) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram 2012 Dagordningen punkt 13 Fullständigt förslag Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen

Läs mer

STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET

STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

BOARD OF DIRECTORS COMPLETE PROPOSAL FOR INCENTIVE PROGRAMME 2016 IN DUSTIN GROUP AB (PUBL) AND ISSUE OF WARRANTS

BOARD OF DIRECTORS COMPLETE PROPOSAL FOR INCENTIVE PROGRAMME 2016 IN DUSTIN GROUP AB (PUBL) AND ISSUE OF WARRANTS BOARD OF DIRECTORS COMPLETE PROPOSAL FOR INCENTIVE PROGRAMME 2016 IN DUSTIN GROUP AB (PUBL) AND ISSUE OF WARRANTS The board of directors proposes that the meeting resolves to issue not more than 711,731

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Bakgrund Årsstämman i

Läs mer

A. Införande av Programmet

A. Införande av Programmet Förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med (A) samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C) (punkt 17) Bakgrund Styrelsen för Swedish

Läs mer

Bakgrund och motiv Background and reasons. A. Antagande av SAP 2014 Adoption of SAP 2014

Bakgrund och motiv Background and reasons. A. Antagande av SAP 2014 Adoption of SAP 2014 The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Valberedningen förslag till beslut om (A.) antagande

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 1 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i CDON Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB Bakgrund till styrelsens förslag Firmaändring punkt 15 a) Kopylovskoye AB fick ursprungligen sitt namn från

Läs mer

Programmet personaloptioner säkerställda genom teckningsoptioner The program employee stock options secured by warrants

Programmet personaloptioner säkerställda genom teckningsoptioner The program employee stock options secured by warrants Styrelsens, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda i Auriant Mining- koncernen ( Koncernen

Läs mer

Styrelsens förslag avseende ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören ( VD:s Aktieprogram 2011 )

Styrelsens förslag avseende ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören ( VD:s Aktieprogram 2011 ) LEGAL#7195502v1 Styrelsens förslag avseende ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören ( VD:s Aktieprogram 2011 ) Swedish Orphan Biovitrums årsstämma 2011 godkände ett

Läs mer

Bilaga 3/Appendix 3. Överteckning kan inte ske. Over-subscription is not possible. 1 (7)

Bilaga 3/Appendix 3. Överteckning kan inte ske. Over-subscription is not possible. 1 (7) Bilaga 3/Appendix 3 Styrelsens för Flexenclosure AB (publ) förslag avseende nyemission av aktier av serie C med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ( Unit-emission 1 ) The Board of Directors of

Läs mer

Styrelsens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 19 april 2007

Styrelsens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 19 april 2007 Styrelsens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 19 april 2007 Punkt 8b - Disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 2 kronor och 25 öre per aktie

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 2.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

18. Styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram

18. Styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 18. Styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram a) Långsiktigt incitamentsprogram Bakgrund Årsstämman 2007 beslöt införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2007 och programmet har årligen

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i WA Wallvision AB (publ) Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), org. nr. 556809-6191, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 7 december 2015 klockan 14.00, på

Läs mer

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade)

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) 1 Utbetalning av utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro betalas från

Läs mer

Punkt 12. Styrelsens förslag till beslut om a) inrättande av en Långsiktig rörlig ersättningsplan 2007 och b) överlåtelse av egna aktier

Punkt 12. Styrelsens förslag till beslut om a) inrättande av en Långsiktig rörlig ersättningsplan 2007 och b) överlåtelse av egna aktier Punkt 12 Styrelsens förslag till beslut om a) inrättande av en Långsiktig rörlig ersättningsplan 2007 och b) överlåtelse av egna aktier Bakgrund Då spar- och investeringsperioden i pågående Långsiktiga

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Optioner. Programmet Optioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Optioner. Programmet Optioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen genom emission av optioner och teckningsoptioner 2014/2019 serie II Shareholders

Läs mer

Punkt 19 a) c) Bakgrund

Punkt 19 a) c) Bakgrund Punkt 19 a) c) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 29 mars 2012 angående långfristiga aktieprogram för 2012 Bakgrund SEB:s ersättningsstrategi

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Translation the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for REINHOLD POLSKA AB (org nr / Reg.

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15)

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) 1 Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta ett prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram

Läs mer

1 (15) 18 OKTOBER 2007. Bilaga 2. Bakgrund

1 (15) 18 OKTOBER 2007. Bilaga 2. Bakgrund 1 (15) Styrelsens för Skanska AB förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 29 november 2007 om ett långsiktigt aktiesparprogram för koncernens anställda och överlåtelse av aktier under programmet

Läs mer

Förslaget nedan motsvarar de riktlinjer som antogs på Clas Ohlsons AB:s årsstämma den 13 september 2008.

Förslaget nedan motsvarar de riktlinjer som antogs på Clas Ohlsons AB:s årsstämma den 13 september 2008. STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Punkt 17 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Styrelsen

Läs mer

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Rolf Classon. Antecknades att det uppdragits åt Nils Nostell att föra protokollet.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Rolf Classon. Antecknades att det uppdragits åt Nils Nostell att föra protokollet. The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid årsstämma i Aerocrine AB (publ),

Läs mer

Punkt 18 a) b) Bakgrund

Punkt 18 a) b) Bakgrund Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 24 mars 2011 angående långfristiga aktiebaserade program för 2011 Bakgrund SEB strävar efter

Läs mer

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer