Årsredovisning för. Jockeyklubben Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Jockeyklubben 802001-6260. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Årsredovisning för Jockeyklubben Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 6 Underskrifter 9

2 Jockeyklubben 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Jockeyklubben, får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten Styrelse och revisorer Styrelsen har sedan årsmötet 2014 haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter: Christina Odenberg, ordförande Christer Schildt, vice ordförande Björn Edgren, skattmästare Christer Norin, sekreterare Eva Wallén, kassaförvaltare Suppleanter: Håkan Birger, klubbmästare Skåne Eva Isacsson-Sjunnesson, klubbmästare Stockholm Revisorer har varit auktoriserade revisorn Per Gustafsson och medlemmen Christer Gråberg med auktoriserade revisorn Åsa Malmborg och medlemmen Staffan Ohlsson som suppleanter. Valberedningen har bestått av, som ordinarie Ulla Gråberg (sammankallande), Margareta Näsmark, Fredrik Reuterskiöld samt som suppleant Staffan Rosén. Tjänsten som bibliotekarie har upprätthållits av Staffan Ohlsson. Sammanträden Det ordinarie årsmötet, som var det 125:e i ordningen, ägde rum lördagen den 17 maj på Hotel Skeppsholmen, Stockholm. Styrelsen har under 2014 hållit 6 st sammanträden. Medlemmar Vid årsmötet 2014 invaldes som aktiva medlemmar: Mikael Almén, Brottby; Per-Robert Bachrach, Malmö; Hans Hansson, Nacka; Sebastian Lembke, Hong Kong. Medlemmarna Kerstin Helander, Toré Petré, Lars Rahmqvist, Stefan Friborg och Anita Wadström har avlidit sedan föregående årsberättelse utgavs. Vid 2014 års utgång bestod Jockeyklubben av HM Konungen, beskyddare, samt 190 aktiva och 4 passiva medlemmar, sammanlagt 194 medlemmar. Klubbaktiviteter Årsmötet ägde rum 17 maj på Hotel Skeppsholmen, Stockholm. Efter mötet intogs traditionell Vårmiddag. Därefter hölls traditionsenligt en sweepstake på kvarvarande hästar i Svenskt Derby Söndagen den 18 maj gick i Jockeyklubbens tecken, då fyra löpningar avreds i Jockeyklubbens namn. Medlemmarna bjöds på bubbel på altanen utanför restaurangen. På Derbydagen, lördagen den 5 juli, bjöds medlemmarna på champagne, jordgubbar och gemenskap i Jockeyklubbens tält, varifrån tävlingarna kunde följas. Lördagen 8 november arrangerades Gåsmiddag på restaurang Årstiderna i Malmö. Till kaffet presenterade Björn Eklund JK's jubileumsbok "Jockeyklubben, 125 år i galoppsportens tjänst". Boken sändes sedan ut till samtliga medlemmar. En sweepstake på startande hästar i Kriteriet och Jockeyklubbens Avelslöpning avhölls då. Löpningar Jockeyklubben har under 2014 delat ut hederspriser i följande löpningar: Jockeyklubbens Stolöpning, som vanns av Visit Copenhagen, ägd av Kentaur A/S,, riden av Elione Chaves och tränad av Jessica Long. Jockeyklubbens Häcklöpning som vanns av Energia Prince, ägd av Nathalie Mortensen, riden av Christopher Roberts och tränad av Henrik Engblom.

3 Jockeyklubben 2(9) Jockeyklubbens Stora Pris som blev en seger för Monfalcone, ägd av H W Brunla Gård riden av Gerhard Tumelty och tränad av Tor Wiggo Eilefsen. Jockeyklubbens 2000 guineas som vanns av Ascot Hill, riden av Elione Chaves och tränad av Lennart Reuterskiöld Jr. Jockeyklubbens Novis-Hurdle vanns av Superfly, ägd av Stall Kota, riden av Daniel Wirenståhl och tränad av Lotta Lien. Svenskt Derby som blev en seger för Duke Derby, ägd av Fam E Nagell-Erichsen, riden av Per-Anders Gråberg och tränad av Niels Petersen. Jockeyklubbens Avelslöpning som vanns av Rock of Ridd, ägd av IORR Stables, riden av Elione Chaves och tränad av Lennart Reuterskiöld Jr. Svenskt Kriterium som vanns av Shalalee, ägd av Stall Gammel Dansk, riden av Jan-Erik Neuroth och tränad av Wido Neuroth. Stipendier, priser och bidrag Resestipendiet Sportens Riddare på kr erövrades 2014 av Rebecca Colldin. Vid styrelsesammanträdet i november 2014 utdelades tre stipendier, vardera på kr. De tillföll Erik Engblom, Josefin Landgren och Alexandra Wahlgren. Dessutom har Jockeyklubbens Avelspris på kr (2 gånger) för inköp av dräktigt sto på officiell auktion tilldelats av uppfödaren till Paid, Mette Kjelsli. Paid inkom som tre i Jockeyklubbens Stolöpning och två i Jockeyklubbens Avelslöpning. Bidrag på totalt kr har lämnats till uppfödarna av första fölet till sto som löpt upp till FT 80 när fölet registrerats i Sverige som svenskuppfött. Bidrag på kr har utdelats till svenska uppfödare som anmält en svenskuppfödd åring till officiell auktion. Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

4 Jockeyklubben 3(9) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Jubileumsböcker Klubbmärken Medlemsmöten/klubbrum Medlemsinformation Hederspriser Stipendier och bidrag Sponsring löp Resor och representation Administration Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Jockeyklubben 4(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 Finansiella anläggningstillgångar 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och förnödenheter Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Jockeyklubben 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Jockeyklubben 6(9) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Värdepapper Värdepapper värderas det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Innehaven värderas kollektivt. Förekommande nedskrivningar redovisas som finansiell kostnad det år som nedskrivningen verkställs. Om det kollektiva marknadsvärdet därefter skulle stiga justeras det bokförda värdet. Varulager Varulagret har redovisats till inköpsvärde. Lagret avser klubbmärken och jubileumsboken. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Noter Not 1 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut - - Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Redovisat värde vid årets slut

8 Jockeyklubben 7(9) Noterade andelar Redovisat Marknadsvärde värde ABB Ltd Astrazeneca plc Electrolux AB B Ericsson AB B Getinge AB B Svenska Handelsbanken AB Hennes & Mauritz AB B Hexagon AB B Husqvarna AB A Husqvarna AB B Investor AB A Investor AB B Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Ratos AB B Ratos AB C Trelleborg AB B Volvo AB B SEB Sverigefond Småbolag East Capital Rysslandsfonden SEB Europafond 1 Lux Ack Not 3 Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Balanseras i ny räkning Årets resultat Vid årets slut Not 4 Jubileumsbok Arvode Form och layout Bilder Tryck Kuvertering inkl porto Omföring till lager

9 Jockeyklubben 8(9) Not 5 Administration Programvara Kontorsmaterial, trycksaker Telefonmöten Kostnader styrelsens arbete Revisionsarvode Övriga arvoden Internet, hemsida Övriga kostnader Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Aktieutdelning Resultat försäljningar aktier Summa Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Summa Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Summa Not 9 Skatt på årets resultat Aktuellt skattekostnad Periodens skattekostnad Total redovisad skattekostnad

10 Jockeyklubben 9(9) Underskrifter Stockholm den 11 mars 2015 Org.nr Christina Odenberg Styrelseordförande Björn Edgren Christer Norin Christer Schildt Eva Wallén Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars Per Gustafsson Auktoriserad revisor Christer Gråberg

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bro Hof Golf AB. Årsredovisning för 556638-1868. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Bro Hof Golf AB. Årsredovisning för 556638-1868. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: 1(12) Årsredovisning för Bro Hof Golf AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 0-1 Fastställelseintyg 2 Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer