Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv"

Transkript

1 1(23) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Den är inte reklammaterial utan sådan information som krävs enligt lag. Denna informationsbroschyr publicerades den 23 juni 2015.

2 2(23) Denna informationsbroschyr avser Sjunde AP-fondens förvaltning av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond inom premiepensionssystemet i den allmänna pensionen. För fullständighetens skull beskrivs hela det statliga alternativet i premiepensionssystemet. Informationsbroschyren består av följande delar. Allmän information Placeringsinriktning och riskinformation Fondbestämmelser för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Allmän information Det statliga alternativet i premiepensionssystemet Sjunde AP-fondens roll I det allmänna pensionssystemet ingår att en del av pensionsavgiften ska avsättas till s.k. premiepension och förvaltas i värdepappersfonder efter individuella val av pensionsspararna. Premiepensionssystemet administreras av den statliga Pensionsmyndigheten, som fungerar på samma sätt som ett fondförsäkringsbolag. Pensionsmyndigheten för register över samtliga innehavare av andelar i fonden. Sjunde AP-fonden, som är en statlig myndighet, fungerar inom detta system på samma sätt som ett fondbolag med förvaltning av värdepappersfonder. Det statliga erbjudandet Sjunde AP-fonden svarar för det statliga erbjudandet i premiepensionssystemet. Erbjudandet består av sex produkter. Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond, som de fyra övriga produkterna byggs upp med. Dessa byggstensfonder kan också väljas separat hos Pensionsmyndigheten och de kan kombineras med andra fonder inom premiepensionssystemet. Alla premiepensionssparare som inte aktivt valt några andra fonder hos Pensionsmyndigheten får sina premiepensionsmedel placerade i AP7 Såfa (statens årskullsförvaltningsalternativ). AP7 Såfa består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond i olika proportioner som förändras över tiden enligt en livscykelprofil som grundas på spararens ålder. Fram till och med 55 års ålder består AP7 Såfa av 100 % AP7 Aktiefond. Mellan 56 års ålder och 75 års ålder trappas årligen andelen AP7 Aktiefond ned och ersätts med AP7 Räntefond, så att fördelningen från och med 75 års ålder är 33 % AP7 Aktiefond och 67 % AP7 Räntefond. Den fördelningen ligger sedan fast vid högre ålder.

3 3(23) AP7 Såfa kan också väljas aktivt hos Pensionsmyndigheten. AP7 Såfa kan dock inte kombineras med några andra fonder i premiepensionssystemet. Genom att kombinera AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond på olika sätt skapas också tre fondportföljer med olika fasta risknivåer. De tre statliga fondportföljerna är AP7 Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv. AP7 Försiktig består av 33 % AP7 Aktiefond och 67 % AP7 Räntefond. AP7 Balanserad består av 50 % AP7 Aktiefond och 50 % AP7 Räntefond. AP7 Offensiv består av 75 % AP7 Aktiefond och 25 % AP7 Räntefond. Man kan välja någon av de tre statliga fondportföljerna hos Pensionsmyndigheten. En statlig fondportfölj kan inte kombineras med några andra fonder i premiepensionssystemet. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Byggstensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond är avsedda enbart för premiepensionsmedel och är inte öppna för annat sparande. Pensionsmyndigheten är den enda fondandelsägaren i fonderna. Den enskilde pensionsspararen är alltså inte fondandelsägare utan har i stället ett tillgodohavande hos Pensionsmyndigheten i form av sin pensionsrätt. För alla kontakter med pensionsspararna svarar Pensionsmyndigheten. Bestämmelser om Sjunde AP-fonden finns i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). För förvaltningen av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond gäller de bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder som särskilt anges i lagen om AP-fonder. Skattefrågor Någon svensk beskattning sker inte av premiepensionssparandet i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond vare sig på fondnivå eller individnivå, eftersom såväl Sjunde AP-fonden som den enda fondandelsägaren Pensionsmyndigheten är statliga myndigheter och det förvaltade kapitalet utgörs av statliga premiepensionsmedel. För utländska placeringar kan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond i vissa länder komma att betala s.k. definitiv källskatt på utdelningar och räntor. Ändring av fondbestämmelser Fondbestämmelserna för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond kan ändras genom beslut av Sjunde AP-fondens styrelse. En sådan ändring måste godkännas av Finansinspektionen och ligga inom ramen för vad som anges i lagen om AP-fonder. Givet denna begränsning kan ändringar av

4 4(23) fondbestämmelserna komma att påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Upphörande av verksamhet Eftersom Sjunde AP-fondens verksamhet är lagreglerad, kan verksamheten inte upphöra på annat sätt än genom beslut av riksdagen att ändra socialförsäkringsbalken och lagen om AP-fonder. Förvaringsinstitut Eftersom fondförvaltaren Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet omfattas inte de förvaltade fonderna av bestämmelsen att det ska finnas ett särskilt förvaringsinstitut för värdepappersfonder. Sjunde AP-fonden förvarar själv tillgångarna i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond och anlitar BNY Mellon som depåbank. Skadestånd Av 5 kap. 7 lagen om AP-fonder med hänvisning till 2 kap. 21 lagen om värdepappersfonder framgår att om fondandelsägaren tillfogats skada genom att Sjunde AP-fonden överträtt bestämmelser i lag eller fondbestämmelser, ska Sjunde AP-fonden ersätta skadan. Allmän information om fondbolaget Sjunde AP-fonden Namn Sjunde AP-fonden Rättslig form Statlig myndighet Datum för bildande Myndigheten bildades den 1 juli 1998 under namnet Allmänna pensionsfonden, sjunde fondstyrelsen och namnändrades den 1 maj 2000 till Sjunde AP-fonden. Verksamheten med kapitalförvaltning startade den 26 september Säte Stockholm Styrelse (utsedd av regeringen) Bo Källstrand, ordförande Adine Grate Axén, vice ordförande Gunnar Andersson Kerstin Hermansson Mats Kinnwall Patrik Tolf

5 5(23) Rose Marie Westman Hellen Wohlin Lidgard Verkställande direktör Richard Gröttheim Vice verkställande direktör Ingrid Albinsson, chef förvaltning Övriga ledande befattningshavare Svante Linder, chef administration Revisorer (utsedda av regeringen) Sussanne Sundvall, auktoriserad revisor, PwC Peter Nilsson, auktoriserad revisor, PwC Uppdragsavtal För förvaltningen av AP7 Aktiefond anlitar Sjunde AP-fonden ett antal externa kapitalförvaltningsföretag för att utföra delar av kapitalförvaltningen. Information om aktuella kapitalförvaltningsuppdrag finns på AP7:s hemsida, Avgifter Årlig avgift Den årliga avgiften för en fond är ett kostnadsmått för driften av fonden under de senaste 12 månaderna. Från och med augusti 2011 ersätts kostnadsmåtten TER (total expense ratio) och TKA (totalkostnadsandel) med måttet årlig avgift. AP7 Räntefond hade för 2014 en årlig avgift om: 0,05% AP7 Aktiefond hade för 2014 en årlig avgift om: 0,15% Förvaltningsavgift AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond betalar till Sjunde AP-fonden förvaltningsavgifter för att täcka Sjunde AP-fondens kostnader för förvaltning, administration, redovisning, förvaring av värdepapper, revision och tillsyn m.m. Förvaltningsavgiften belastar respektive fond dagligen med 1/365-del av den för helt år beräknade avgiften. Transaktionskostnader vid värdepappersaffärer såsom courtage och transaktionsbaserade avgifter hos depåbanken belastar AP7 Aktiefond respektive AP7 Räntefond.

6 6(23) Inga avgifter tas ut vid försäljning och inlösen av fondandelar. Den högsta förvaltningsavgift som får tas ut är 0,15 % per år av fondens värde för AP7 Aktiefond 0,10 % per år av fondens värde för AP7 Räntefond Den faktiska förvaltningsavgift som tas ut är 0,12 % per år av fondens värde för AP7 Aktiefond 0,05 % av fondens värde för AP7 Räntefond Avgifterna för AP7 Såfa och statens fondportföljer (AP7 Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv) utgörs av avgifterna som tas ut för de ingående andelarna av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Några ytterligare avgifter tillkommer inte. Placeringsinriktning och riskinformation Allmän information om risk och avkastning Risk är ett begrepp som i vardagsspråk kan beskriva olika saker. Ofta är ordet negativt värdeladdat och liktydigt med en fara. Inom kapitalförvaltning har ordet en mer teknisk och specifik innebörd. Med risk avses här hur mycket avkastningen vid olika tidpunkter varierar kring genomsnittet över tiden. Risken mäts då med det statistiska måttet standardavvikelse. För en fond är risken alltså ett mått på hur mycket värdet på fonden svänger. Ju större variation över tiden, desto högre risk. Det är lättare att förutsäga värdet vid en given tidpunkt på en stabil fond med små kurssvängningar än på en fond där värdet varierar kraftigt. På så sätt är risken lägre i den stabila fonden. Den lägsta risken har räntefonder. För dem går det att förutsäga det framtida värdet med större pecision än för aktiefonder. Samtidigt är den förväntade avkastningen lägre för räntefonder än för aktiefonder. Aktiefonder har både högre förväntad avkastning och högre risk jämfört med räntefonder. Högre risk garanterar dock inte större värdeökning. Tvärtom innebär hög risk att värdet kan minska under vissa perioder. Sett över längre perioder finns dock ett samband mellan hög risk och hög avkastning. Detta samband har stöd av både finansiell teori och historiska mätningar. När man som sparare ska välja risknivå, är sparhorisonten en avgörande faktor. Låg risk kan inte på lång sikt förenas med hög avkastning. Pensionssparande sker normalt på lång sikt och kan därför ligga på en högre risknivå, alltså ha större variation i årlig avkastning, än för sparande som ska användas inom en snar framtid. Genom att tillåta högre risk kan

7 7(23) man uppnå högre förväntad avkastning. Detta resonemang leder fram till att man kan ha en relativt hög risk i sitt pensionssparande när det återstår lång tid fram till pensionen. När det återstår kort tid fram till pensionen finns det skäl att minska risken. Olika typer av risker Totalrisken vid förvaltningen av en värdepappersfond kan delas upp i olika typer av underliggande risker. Marknadsrisk: Risken att hela marknaden för ett tillgångsslag, t.ex. aktier, faller och att priser och värden för tillgångarna därmed sjunker. Bakomliggande orsaker kan vara allmänna ekonomiska faktorer, konjunktursvängningar, inflation, politiska beslut etc. Emittentrisk: Risken att den som utfärdat ett värdepapper inte kan fullfölja sitt åtagande att betala ränta, återbetala lånebelopp etc. Motpartsrisk: Risken att motparten vid en värdepappersaffär inte kan fullfölja sin del av avtalet och leverera vad som utlovats. Likviditetsrisk: Risken att ett värdepapper inte kan säljas inom rimlig tid till ett rimligt pris. Likviditeten avser marknadens förmåga att omsätta stora poster utan att priset påverkas. Valutarisk: Risken att innehav i utändsk valuta förändras till följd av ändrade valutakurser. Koncentrationsrisk: Risken som följer av att placeringarna är koncentrerade till ett visst slag av värdepapper eller till en viss marknad. Byggstensfonder AP7 Aktiefond Pensionsmyndigheten för register över samtliga innehavare av andelar i fonden. Fondens placeringar sker i i huvudsak i aktier och aktierelaterade instrument. Placeringar kan göras också i instrument relaterade till utländska valutor. Risk och förväntad avkastning ökas genom att derivatinstrument används för att skapa hävstång i fonden, vilket betyder att aktieexponeringen är större än fondkapitalet. Fonden har en normal hävstångsgrad om 150 % av fondkapitalet. För att öka avkastningsmöjligheterna och för att, när så bedöms lämpligt, minska fondens aktiemarknadsexponering kan hävstångsgraden dock varieras

8 8(23) inom intervallet procent av fondkapitalet. Därutöver sker aktiv förvaltning på vissa utvalda marknader. Hävstångsgrandens normalnivå om 150% medör risk för betydande kurssvängningar när hela marknaden för aktier förändras (marknadsrisk). Genom att huvuddelen av placeringarna utgörs av utländska aktier kan värdet påverkas av förändrade valutakurser (valutarisk). Risken till följd av kraftiga förändringar i värdet på enskilda aktier minskas genom att placeringar sker i cirka olika bolag med stor geografisk och branschmässig spridning. Denna riskspridning ger mindre svängningar i fondens värde än vid placering i endast ett fåtal bolag (liten koncentrationsrisk). För att beräkna AP7 Aktiefonds sammanlagda exponeringar används åtagandemetoden. Sammantaget kan fondens risknivå bedömas vara hög. AP7 Räntefond Pensionsmyndigheten för register över samtliga innehavare av andelar i fonden. Fondens placeringar sker i huvudsak i svenska statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer. Fondens medel får, efter tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om värdepappersfonder, placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av svenska staten till ett värde motsvarande mer än 35 % av fondens värde. Fondmedlen får placeras i ränte- och valutarelaterade derivatinstrument. Denna möjlighet utnyttjas inte för att skapa hävstång, utan endast för att begränsa risker och effektivisera förvaltningen. Placeringar i obligationer varierar i värde när marknadsräntan förändras (marknadsrisk/ränterisk). Denna risk begränsas genom att den genomsnittliga durationen (duration motsvarar ungefär löptid) får uppgå till högst 3 år och normalt är cirka 2 år. Placeringarna är också utsatta för värdeförändringar som är hänförliga till kreditvärdigheten hos emittenten av obligationerna (kreditrisk). Denna risk begränsas genom inriktningen mot svenska statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer. För att beräkna AP7 Räntefonds sammanlagda exponeringar används åtagandemetoden.

9 9(23) Sammantaget kan fondens risknivå bedömas vara låg. AP7 Såfa AP7 Såfa är förvalsalternativet i premiepensionssystemet. Alla som inte har gjort något annat aktivt val hos Pensionsmyndigheten får sina premiepensionsmedel placerade i AP7 Såfa, som också kan väljas aktivt hos Pensionsmyndigheten. AP7 Såfa består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond i olika proportioner som förändras över tiden enligt en livscykelprofil som grundas på spararens ålder. AP7 Såfa är ingen fond utan en instruktion till Pensionsmyndigheten hur placeringar för respektive sparare ska göras i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fördelning utifrån spararens ålder sker enligt följande tabell. Ålder (år) AP7 Aktiefond (%) AP7 Räntefond (%) Upp t.o.m och däröver 33 67

10 10(23) Som framgår av tabellen innebär AP7 Såfa enbart aktieplaceringar fram till och med 55 års ålder. Därefter sker en årlig minskning av andelen aktieplaceringar och ökning av andelen ränteplaceringar fram till 75 års ålder. Vid högre ålder ligger proportionerna fast på 33 % aktieplaceringar och 67 % ränteplaceringar. Sammansättningen av AP7 Såfa innebär att risknivån ligger relativt högt fram till och med 55 års ålder, för sedan minska successivt fram till 75 års ålder. På så sätt anpassas risknivån med hänsyn till att placeringshorisonten förändras. Vid sammansättningen av AP7 Såfa har hänsyn också tagits till att premiepensionen utgör en mindre del av den allmänna pensionen. Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen. Utvecklingen av inkomstpensionen är direkt kopplad till hur Sveriges ekonomi utvecklas och kan därför jämföras med avkastningen på en realränteobligation, som har en låg risknivå. Premiepensionssparandet kan mot den bakgrunden användas för att öka risken och därmed den förväntade avkastningen. Därför består AP7 Såfa av enbart placeringar i AP Aktiefond fram till och med 55 års ålder och av en tredjedel placeringar i AP7 Aktiefond även efter 75 års ålder. Statens fondportföljer Staten erbjuder genom Sjunde AP-fonden tre färdiga premiepensionsportföljer med olika risknivåer. Erbjudandet vänder sig främst till de sparare som vill ha en annan riskprofil än AP7 Såfa, men som inte själva vill sätta samman en portfölj av de fonder som kan väljas hos Pensionsmyndigheten. AP7 Försiktig AP7 Försiktig ska normalt ha en risknivå som är lägre än genomsnittet för samtliga fonder i premiepensionssystemet utom de som förvaltas av Sjunde AP-fonden. AP7 Försiktig består av 33 % AP7 Aktiefond och 67 % AP7 Räntefond. AP7 Försiktig är ingen fond utan en instruktion till Pensionsmyndigheten hur fördelningen ska göras mellan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond för dem som väljer AP7 Försiktig. AP7 Balanserad AP7 Balanserad ska normalt ha en risknivå som är lägre eller lika med genomsnittet för samtliga fonder i premiepensionssystemet utom de som förvaltas av Sjunde AP-fonden. AP7 Balanserad består av 50 % AP7 Aktiefond och 50 % AP7 Räntefond.

11 11(23) AP7 Balanserad är ingen fond utan en instruktion till Pensionsmyndigheten hur fördelningen ska göras mellan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond för dem som väljer AP7 Balanserad. AP7 Offensiv AP7 Offensiv ska normalt ha en risknivå som är högre än genomsnittet för samtliga fonder i premiepensionssystemet utom de som förvaltas av Sjunde AP-fonden. AP7 Offensiv består av 75 % AP7 Aktiefond och 25 % AP7 Räntefond. AP7 Offensiv är ingen fond utan en instruktion till Pensionsmyndigheten hur fördelningen ska göras mellan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond för dem som väljer AP7 Offensiv.

12 12(23) Fondbestämmelser för AP7 Aktiefond Godkända av Finansinspektionen den 31 mars Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop. 1999/2000:12 s och prop. 2009/10:44 s ). Fonden tillförs medel från Pensionsmyndigheten enligt 8 kap. 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. För fonden gäller bestämmelser i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och de bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 som särskilt anges i lagen om AP-fonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt bestämmelserna i nämnda lagar, enligt fondbestämmelserna och de särskilda föreskrifter som utfärdas av myndigheter med stöd av lag och förordning. Fonden är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Pensionsmyndigheten äger således samtliga fondandelar. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Sjunde AP-fonden, som förvaltar fonden, företräder fondandelsägaren i alla frågor som rör fonden. Fonden kan inte själv förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden. 3 Förvaringsinstitut Eftersom fondförvaltaren är en statlig myndighet omfattas inte fonden av bestämmelserna om att det ska finnas ett särskilt förvaringsinstitut för investeringsfonder. Sjunde AP-fonden förvarar fondens egendom. 4 Fondens karaktär Fonden är utformad för att utgöra en byggsten i det allmänna pensionssystemets premiepensionssparande. Den är en global aktiefond med hög risknivå. Målet är att vid den valda risknivån uppnå en långsiktigt hög avkastning som överträffar avkastningen för ett relevant globalt aktieindex. Strategin är att placera fondens tillgångar globalt med en bred branschmässig spridning 1 Numera lag (2004:46) om värdepappersfonder

13 13(23) öka avkastningsmöjligheterna och risken genom att använda hävstång i fonden (hävstång innebär att fondens aktieexponering är större än vad som följer av det tillskjutna kapitalet) ytterligare öka avkastningsmöjligheterna genom aktiv förvaltning på vissa utvalda marknader 5 Fondens placeringsinriktning Fondens tillgångar får placeras 1. i överlåtbara värdepapper 2. i penningmarknadsinstrument 3. i derivatinstrument med underliggande tillgångar som utgörs av eller hänför sig till aktier, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor 4. i fondandelar i sådana typer av fonder som anges i 5 kap. 15 lagen om investeringsfonder (i huvudsak andra värdepappersfonder samt vissa fondföretag och specialfonder) och som har en placeringsinriktning som är förenlig med AP7 Aktiefonds placeringsinriktning i övrigt 5. på konto i kreditinstitut Värdepapper motsvarande högst 20 % av fondens värde får lånas ut mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor. S.k. äkta blankning får förekomma i fonden. Från och med den 1 juni 2010 får högst 10 % av fondens värde placeras i fondandelar. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller en motsvarande marknad utom EES. Fondens medel får även placeras på någon annan marknad inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Till högst 10 % av fondens värde får placeringar ske i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 första stycket lagen om investeringsfonder. Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen. Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket lagen om investeringsfonder (så kallade OTC-derivat) får användas. Före den 1 juni 2010 får en betydande del av fondens tillgångar placeras i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag.

14 14(23) Vid handel med derivatinstrument får täckning ske enligt 16 kap. 8 andra eller fjärde stycket Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Fondens handel med derivatinstrument kan därvid leda till att fonden har en negativ exponering i enskild valuta, enskild aktie, enskild aktiemarknad eller enskilt finansiellt index. Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 16 kap. 10 FFFS 2008:11 för att skapa hävstång i fonden. 8 Värdering Fondens värde utgörs av fondens tillgångar efter avdrag för skulder. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående andelar. Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och utgör försäljnings- och inlösenkurs vid handel med andelar i fonden. Tillgångarnas värde beräknas enligt följande: Den egendom som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärden. Därvid används senaste avslutskurs, eller om avslutskurs saknas, senaste köpkurs. Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Sjunde AP-fondens bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Sjunde AP-fonden på annan objektiv grund fastställer. Det kan t.ex. för överlåtbara värdepapper som innefattar derivat innebära, att värdering sker med hjälp av teoretiska modeller där ingående parametrar hämtas från marknadsnoterade kurser. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Det kan innebära t.ex. att senast tillgängliga uppgift från en oberoende källa om beräknat värde dagligen omräknas med ledning av ett relevant index. OTC-derivat värderas enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller, t.ex. Black & Scholes för optioner. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på konto i kreditinstitut och likvider för sålda värdepapper, tas upp till det belopp som beräknas flyta in. För samtliga tillgångar beaktas tillhörande rättigheter i form av upplupen avkastning, emissionsrätter och dylikt. Skulder utgörs av:

15 15(23) Upplupen ej betald ersättning till Sjunde AP-fonden. Ej erlagda likvider för köpta finansiella instrument. Eventuella skatter. I den dagliga värderingen beräknas och beaktas de på fonden belöpande skulderna. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar lämnas via datamedia, telefax eller bud från Pensionsmyndigheten till Sjunde AP-fonden. En fondandel ska, på begäran av Pensionsmyndigheten, omedelbart lösas in om det finns medel tillgängliga i fonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag och avräkning sker till det fondandelsvärde som fastställs vid slutet av den bankdag då likvid influtit respektive inlösen begärts. Försäljning och inlösen sker således till okänd kurs. Det senast fastställda fondandelsvärdet offentliggörs på Sjunde AP-fondens webbplats Begäran om inlösen får återkallas endast om Sjunde AP-fonden medger det. 10 Stängning av fonden vid extraordinära tillfällen Fonden kan komma att stängas för köp och inlösen av andelar om sådana extraordinära förhållanden har inträffat att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer en lika rätt för de premiepensionssparare som genom Pensionsmyndigheten har placerat premiepensionsmedel i fonden. Detta kan bli aktuellt t.ex. om en betydande del av fondens tillgångar normalt handlas på en marknad som är stängd på grund av naturkatastrof eller liknande händelse. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel betalas ersättning till Sjunde AP-fonden för förvaltningen av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring av värdepapper, tillsyn och revisorer. Ersättningen får uppgå till högst 0,15 % per år av fondens förmögenhet och belastas fonden fortlöpande för varje dag med 1/365-del av den för helt år beräknade ersättningen. Transaktionskostnader vid köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden.

16 16(23) Före den 1 juni 2010 får en betydande del av fondens tillgångar placeras i andra investeringsfonder och fondföretag. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta avgift avgift som får tas ut för förvaltningen av de investeringsfonder eller fondföretag i vilkas fondandelar medlen placeras. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden offentliggörs senast två månader efter senaste halvårs- respektive årsskifte och skickas till regeringen, Pensionsmyndigheten och de pensionssparare hos Pensionsmyndigheten som begärt detta samt hålls tillgängliga hos Sjunde AP-fonden. Ändring av fondbestämmelserna meddelas Pensionsmyndigheten och hålls tillgänglig hos Sjunde AP-fonden samt - i förekommande fall - tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Fondandelar kan inte pantsättas eller överlåtas. 16 Skadestånd Av 5 kap. 7 lagen om AP-fonder med hänvisning till 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder framgår att om fondandelsägaren tillfogats skada genom att Sjunde AP-fonden överträtt bestämmelser i lag eller dessa fondbestämmelser, ska Sjunde AP-fonden ersätta skadan.

17 17(23) Fondbestämmelser för AP7 Räntefond Godkända av Finansinspektionen den 31 mars Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421, prop.1999/2000:12 s och prop. 2009/10:44 s ). Fonden tillförs medel från Pensionsmyndigheten enligt 8 kap. 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. För fonden gäller bestämmelser i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och de bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder 2 som särskilt anges i lagen om AP-fonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt bestämmelserna i nämnda lagar, enligt fondbestämmelserna och de särskilda föreskrifter som utfärdas av myndigheter med stöd av lag och förordning. Fonden är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Pensionsmyndigheten äger således samtliga fondandelar. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Sjunde AP-fonden, som förvaltar fonden, företräder fondandelsägaren i alla frågor som rör fonden. Fonden kan inte själv förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden. 3 Förvaringsinstitut Eftersom fondförvaltaren är en statlig myndighet omfattas inte fonden av bestämmelserna om att det ska finnas ett särskilt förvaringsinstitut för investeringsfonder. Sjunde AP-fonden förvarar fondens egendom. 4 Fondens karaktär Fonden är utformad för att utgöra en byggsten i det allmänna pensionssystemets premiepensionssparande. Den är en räntefond med relativt låg risknivå. Målet är att vid den valda risknivån uppnå en långsiktigt hög avkastning som minst motsvarar avkastningen för ett relevant svenskt obligationsindex. Strategin är att placera fondens tillgångar i ränterelaterade finansiella instrument som har låg kreditrisk 2 Numera lag (2004:46) om värdepappersfonder

18 18(23) med en genomsnittlig duration i fondens totala placeringar på högst 3 år i normalläget som till övervägande del är utfärdade i svenska kronor 5 Fondens placeringsinriktning Fondens tillgångar får placeras 1. i räntebärande överlåtbara värdepapper 2. i penningmarknadsinstrument 3. i derivatinstrument med underliggande tillgångar som utgörs av eller hänför sig till räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor 4. i fondandelar i sådana typer av fonder som anges i 5 kap. 15 lagen om investeringsfonder (i huvudsak andra värdepappersfonder samt vissa fondföretag och specialfonder) och som har en placeringsinriktning som är förenlig med AP7 Räntefonds placeringsinriktning i övrigt 5. på konto i kreditinstitut Placeringar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska uppfylla krav på hög kreditvärdighet och god likviditet. Den genomsnittliga durationen i fondens totala placeringar får normalt uppgå till högst 3 år. Värdepapper motsvarande högst 20 % av fondens värde får lånas ut mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor. Högst 10 % av fondens värde får placeras i fondandelar. Från och med den 1 juni 2010 får högst 30 % av fondens värde placeras på konto i kreditinstitut. Högst 10 % av fondens värde får vara utsatt för valutarisk. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller en motsvarande marknad utom EES. Fondens medel får även placeras på någon annan marknad inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Till högst 10 % av fondens värde får placeringar ske i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 första stycket lagen om investeringsfonder.

19 19(23) Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen. Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket lagen om investeringsfonder (så kallade OTC-derivat) får användas. Fondens medel får, efter tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om investeringsfonder, placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av svenska staten till ett värde motsvarande mer än 35 % av fondens värde. Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 16 kap. 10 FFFS 2008:11 för att skapa hävstång i fonden. 8 Värdering Fondens värde utgörs av fondens tillgångar efter avdrag för skulder. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående andelar. Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och utgör försäljnings- och inlösenkurs vid handel med andelar i fonden. Tillgångarnas värde beräknas enligt följande: Den egendom som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärden. Därvid används senaste avslutskurs, eller om avslutskurs saknas, senaste köpkurs. Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Sjunde AP-fondens bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Sjunde AP-fonden på annan objektiv grund fastställer. Det kan t.ex. för överlåtbara värdepapper som innefattar en derivatdel innebära, att värdering sker med hjälp av teoretiska modeller där ingående parametrar hämtas från marknadsnoterade kurser. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. T.ex. kan en referensvärdering med hjälp av en relevant räntekurva användas. OTC-derivat värderas enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller, t.ex. Black & Scholes för optioner. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på konto i kreditinstitut och likvider för sålda värdepapper, tas upp till det belopp som beräknas flyta in.

20 20(23) För samtliga tillgångar beaktas tillhörande rättigheter i form av upplupen avkastning, emissionsrätter och dylikt.

21 21(23) Skulder utgörs av: Upplupen ej betald ersättning till Sjunde AP-fonden. Ej erlagda likvider för köpta finansiella instrument. Eventuella skatter. I den dagliga värderingen beräknas och beaktas de på fonden belöpande skulderna. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar lämnas via datamedia, telefax eller bud från Pensionsmyndigheten till Sjunde AP-fonden. En fondandel ska, på begäran av Pensionsmyndigheten, omedelbart lösas in om det finns medel tillgängliga i fonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag och avräkning sker till det fondandelsvärde som fastställs vid slutet av den bankdag då likvid influtit respektive inlösen begärts. Försäljning och inlösen sker således till okänd kurs. Det senast fastställda fondandelsvärdet offentliggörs på Sjunde AP-fondens webbplats Begäran om inlösen får återkallas endast om Sjunde AP-fonden medger det. 10 Stängning av fonden vid extraordinära tillfällen Fonden kan komma att stängas för köp och inlösen av andelar om sådana extraordinära förhållanden har inträffat att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer en lika rätt för de premiepensionssparare som genom Pensionsmyndigheten har placerat premiepensionsmedel i fonden. Detta kan bli aktuellt t.ex. om en betydande del av fondens tillgångar normalt handlas på en marknad som är stängd på grund av naturkatastrof eller liknande händelse. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel betalas ersättning till Sjunde AP-fonden för förvaltningen av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring av värdepapper, tillsyn och revisorer. Ersättningen får uppgå till högst 0,1 % per år av fondens förmögenhet och belastas fonden fortlöpande för varje dag med 1/365-del av den för helt år beräknade ersättningen. Transaktionskostnader vid köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden.

22 22(23) 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden offentliggörs senast två månader efter senaste halvårs- respektive årsskifte och skickas till regeringen, Pensionsmyndigheten och de pensionssparare hos Pensionsmyndigheten som begärt detta samt hålls tillgängliga hos Sjunde AP-fonden. Ändring av fondbestämmelserna meddelas Pensionsmyndigheten och hålls tillgänglig hos Sjunde AP-fonden samt - i förekommande fall - tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Fondandelar kan inte pantsättas eller överlåtas. 16 Skadestånd Av 5 kap. 7 lagen om AP-fonder med hänvisning till 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder framgår att om fondandelsägaren tillfogats skada genom att Sjunde AP-fonden överträtt bestämmelser i lag eller dessa fondbestämmelser, ska Sjunde AP-fonden ersätta skadan.

23 23(23) Bilaga: Historisk avkastning för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond För historisk avkastning för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond, se fondernas respektive Key Investor Information Document (KIID) på

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv 1(19) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr VÄRDEPAPPERSFONDER Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap April 2015 DIDNER & GERGE FONDER AB www.didnergerge.se Informationsbroschyren

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Svenska Läkaresällskapets Fond

INFORMATIONSBROSCHYR Svenska Läkaresällskapets Fond INFORMATIONSBROSCHYR Svenska Läkaresällskapets Fond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr PriorNilsson Fonder Informationen för nedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond INFORMATIONSBROSCHYR SEB Latinamerikafond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Mix Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer