Säkerhetsdatablad. AdeKema Balsamterpentin 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. AdeKema Balsamterpentin 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411308-0."

Transkript

1 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Distributör: Utarbetad den: / IRE DAY-system ab Grönkullen Produktanvändning: Lösningsmedel till förtunning och rengöring. SE Bollebygd Tel: Fax: Nödtelefonnummer: Vid akutfall ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Kontaktperson: Miljöavdelningen E-post: 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering Xn;N Brandfarligt. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt. Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring. Irriterar ögonen och huden. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ytterligare information För mer information se under punkterna 11 och Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen DSD-Klassificering w/w% Terpentin R10 Xn;R20/21/22-65 Xi;R36/ R43 N;R51/53 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser 4. Åtgärder vid första hjälpen Inandning Vid illamående förflyttas personen till frisk luft och hålls under uppsyn. Vid medvetslöshet, lossa åtsittande klädsel och lägg i framstupa sidoläge. Om personen inte andas ge konstgjord andning. Tillkalla omedelbart läkare. Förtäring Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. I händelse av kräkning, håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kan tränga in i lungorna. Kontakta läkare om större mängder svalts. Hud Skölj huden med stora mängder vatten och ta av nedspillda kläder, klockor o.d. Använd inte organiska lösningsmedel. Ögon Eventuella kontaktlinser tas bort. Böj huvudet bakåt, håll ögat brett isär och skölj omedelbart med vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare. Brännskador Skölj med vatten tills smärtan upphör. Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus. Om möjligt, fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över. Övrig information Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. Symptom: Se avsnitt Brandbekämpningsåtgärder Brand kan ge upphov till tät svart rök. Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser sök frisk luft. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 1

2 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Rökning och öppen eld förbjudet. Undvik inandning av ångor/sprutdimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämplig skyddsutrustning. Se punkt 8. Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare. Se avsnitt 13 för ytterligare information. Behållarna med uppsamlat spill skall vara noggrant märkta med innehåll och farosymbol. Undvik utsläpp av större mängder produkt i vattendrag, avlopp eller miljön, generellt. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten. 7. Hantering och lagring Hantering Lösningsmedelsångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft. Produkten får ej användas i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Skor och kläder ska vara antistatiska och golven ska vara avledande för statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Förvaring Emballaget skall förvaras torrt och väl tillslutet i ett välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från livsmedel och oåtkomligt för barn. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Försiktighetsåtgärder för användning Sörj för god vädring. Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med gasfilter av typ A (brunt, organiska lösningsmedel). Vid sprutning använd andningsskydd med kombinationsfilter (A och P2). Handskar och skyddskläder Använd skyddshandskar av tex. nitrilgummi. Instruktionerna och informationen tillhandahållen av handsktillverkaren angående användning, förvaring, underhåll och utbyte av använda handskar måste följas. Ögonskydd Använd ögonskydd vid risk för direkt kontakt eller stänk. Gränsvärden för yrkesmässig exponering Ingredienser Exponeringsbegränsning Anmärkningar Terpentin 25 ppm 150 mg/m3 H, S Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2007:2 NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde. Anmärkningar H: Ämnet kan lätt upptas genom huden S: Ämnet är sensibiliserande Kontrollmetoder Förenlighet med gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.; Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende - Klar vätska Lukt - Karakteristisk Relativ densitet (g/cm³): 0,86 Flampunkt ( C): 38 Kokpunkt ( C): Explosivagränser: 0,8-6 Org. lösningsmedel (vikt%): Stabilitet och reaktivitet Stabil vid normal hantering. Vid höga temperaturer kan hälsofarliga nedbrytningsprodukter som kolmonoxid och koldioxid bildas. Undvik kontakt med oxiderande ämnen, starkt basiska ämnen och starka syror för inte at utvickle värmebildande reaktioner. 2

3 11. Toxikologisk information Akut Inandning Kan ge irritation av luftvägarna, hosta, huvudvärk, trötthet och illamående. Höga halter kan ge hjärtklappning och medvetslöshet. Risk ochså för njurpåverkan och blåskatarr. Förtäring Förtäring kan ge brännande sveda i mun och svalg, magsmärtor, kräkningar och diarré samt besvär som vid inandning. Lunginflamation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Hudkontakt Avfettar huden och ger irritation och hudsprickor. Tränger in genom huden och kan vid omfattande kontakt ge samma besvär som vid inandning. Upprepad kontakt kan orsaka allergiskt eksem. Ögonkontakt Stänk i ögonen kan ge intensiv smärta. Ångorna är irriterande. Risk för överkänslighet Produkten innehåller vegetabilisk terpentin, som kan orsaka allergi. Långsiktiga effekter Kan orsaka irreparabla skador Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på lever, njurar, hjärna och det centrala nervsystemet. 12. Ekologisk information Produkten är klassificerad "Miljöfarligt" och har erhållit följande riskfras: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten skall inte släppas ut till avlopp eller vattendrag. Ekotoxicitet Terpentin: LC50 96h för organismer som lever i vatten: mg/l Motståndskraft och nedbrytbarhet Huvudbeståndsdelen, alfa-pinen, bedöms i litteraturen vara biologiskt nedbrytbar enligt aeroba förhållanden i vattenmiljön. Testresultat från lättnedbrytbarhetstest saknas både för terpentin och dess beståndsdelar. Bioackumuleringspotential Bioackumulerbart. 13. Avfallshantering Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall. EWC-kod: Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar. Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. För mer information ring REPA:kundtjänst tel Tömning av flaska/dunk: Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader). Vänta tills fatet är droppfritt. Sköljs emballagen före tömning så skall sköljvattnet användas i processen där produkten ingår. 3

4 14. Transportinformation Produkten måste transporteras i enlighet med nationella och/eller internationella föreskrifter för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG. ADR: UN 1299 ; TERPENTIN ; 3 ; III ; IMDG: UN 1299 ; TURPENTINE ; 3 ( MP) ; III Klassificeringskod: - Etikett ADR: 3 Farlighetsnummer: 30 Flampunkt: 38 C Etikett IMDG: 3 + MP IMDG EmS.: F-E, S-E Undantag från transportmärkning enligt denna klassificering kan förekomma på artikelnivå. Se respektive transportslagsregelverk. 15. Gällande föreskrifter Farobeteckning: Hälsoskadlig; Miljöfarlig Farosymboler: Xn;N Innehåller Terpentin R-fraser Brandfarligt. (R10) Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. (R20/21/22) Kan ge allergi vid hudkontakt. (R43) Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring. (R65) Irriterar ögonen och huden. (R36/38) Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (R51/53) S-fraser Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren). (S23) Undvik kontakt med huden. (S24) Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. (S36/37) Sörj för god ventilation. (S51) Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. (S61) Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. (S62) Förvaras oåtkomligt för barn. (S2) Övrig märkning EG-nummer EG-märkning. Kemikaliesäkerhetsvärdering Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts. Användningsbegränsningar - Hygieniska gränsvärden Se avsnitt 8. 4

5 16. Annan information Utbildningskrav Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning. Utnyttjade källor Leverantörens säkerhetsdatablad samt gällande lagstiftning. Övrig information Upplysningarna i detta säkerhetsblad är baserat på EU's och svensk lagstiftning. Användarens arbetsförhållande är utanför vår kontroll. Upplysningarna bör uppfattas som en beskrivelse av de säkerhetskrav som ställs på produkten, och är ingen garanti för produktens egenskaper. Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3 R10 Brandfarligt. R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring. Tillägg har gjorts i de följande avsnitten Generellt ändrat i alla punkter. (Utarbetad i Toxido ) S 5