Riksförbundet Noaks Ark. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförbundet Noaks Ark. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Riksförbundet Noaks Ark Verksamhetsberättelse 2011

2 Vår vision Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser. yrkesverksamma får färdigheter i att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. även andra yrkeskategorier blir bättre på att hantera hivfrågor i yrkesutövandet, Innehåll Vår vision Noaks Arks historia 2 Det gäller för enskilda och för samhället i stort, så att alla som utsätter sig själva och andra för smittorisk kan skydda sig bättre, hivpositiva och deras närstående får psykosocialt stöd och kunskaper för att komma vidare i sina liv, hivpositiva förmår att aktivt medverka till förebyggande av hiv, det sociala stigma som omgärdar hiv lindras, Noaks Arks mål är att smittspridningen minskar, kunskapen om hiv ökar, allmänhetens delaktighet stärks, det inte upplevs som skamligt att ha hiv, livskvaliteten för hivpositiva ökar, hälso- och sjukvården blir bättre på att bemöta hivpositiva, diagnostisera hivinfektioner och även i övrigt hantera hivfrågor, bidra till sekundärprevention av hiv. Noaks Ark arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på hiv och med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. Noaks Ark ska vara en expertorganisation på hivområdet. Första året med riksförbundet 3 Verksamheten 4 Forskning 8 Internationellt 9 Lokalföreningarna 10 Ekonomi 13 Förtroendevalda 16 Noaks Arks historia Noaks Arks idéer bygger på erfarenheter allt sedan 1982 då läkare och annan vårdpersonal i sitt arbete såg vad den nya hiv/aidsepidemin skulle kunna leda till. Det nya viruset ställde krav på nytänkande. Hiv behöver inte sprida sig snabbt för att ha stora och gradvis ökande medicinska, sociala, psykosociala och ekonomiska följder, skrev Noaks Arks första ordförande Jan-Olof Morfeldt i en av de första verksamhetsberättelserna. Noaks Ark blev namnet på föreningen av den enkla anledningen att det första mötet ägde rum på Noa Arks gränd på Söder i Stockholm. Sommaren 1986 lämnade två personer tryggheten i sina ordinarie anställningar för att tillsammans med några frivilliga medarbetare, volontärer, bygga upp verksamheten. Betydelsefulla kontakter knöts tidigt med Svenska Röda Korset. I oktober 1987 startade man tillsammans Stiftelsen Noaks Ark - Röda Korset. Inom loppet av två år omfattade verksamheten i Stockholm över 30 anställda och volontära insatser som i tid uppskattades till 14 heltidsanställda. Till stor del riktades den utbildning om hiv som stiftelsen anordnade till vårdpersonal och annan personal vars beröringsskräck behövde lindras för att de hivpositiva skulle få den vård och omsorg de behövde. Inom den sociala verksamheten dominerade gästhemmet som bedrevs dygnet runt på Drottninggatan 61. Där kunde aidssjuka få miljöombyte från slutensjukvård och hemvård. Självständiga föreningar och Röda Kors-kretsar startade runt om i landet för att möta behoven av stöd och kunskap enligt Noaks Arks vision. Sedan dess har den medicinska vetenskapen kommit mycket längre, även om vaccin verkar dröja. Det går bra att leva med hiv. Men såväl välbefinnande för hivpositiva som samhällets kunskapsnivå beträffande smittskydd kräver fortsatta insatser. Det är uppgiften för det nya riksförbund som de lokala arkarna bildade på en konstituerande stämma i oktober Stiftelsen Noaks Ark i Stockholm har överlåtit personal och verksamhet på riksförbundet och föreningen i Stockholm. På motsvarande sätt har andra Noaks Ark-föreningar organiserat sig i enlighet med den struktur och stadgar som riksförbundet erbjuder. Omslag: Soluppgång i oktober 2011 vid Eriksbergsgatan 46 i Stockholm, mitt emot Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan. Här finns gemensamt lokaler för riksförbundet och Noaks Ark Stockholm. Foto: Dick Erixon (omslag, sid 3,4,5), Maria Björkqvist (sid 5,7,8,11,15), Jeanne Masimango (sid 7,9). Sida 2

3 Första året med riksförbundet Från och med 1 januari 2011 bedriver Noaks Ark sin verksamhet under ledning av en gemensam förbundsstyrelse. På detta sätt har Noaks Arkföreningar runt om i landet kommit varandra närmare, samtidigt som en öppen och demokratisk organisation har skapats. Den nationella hiv-strategin, som antagits av riksdagen, anger ett antal övergripande mål. Framför allt ska den inhemska hivspridningen halveras. Vi tycker att den nationella strategin är utmärkt. Vi saknar dock tydligare mål för det psykosociala stöd som är en grundbult för att kunna uppnå ambitionerna. Den psykosociala stödverksamheten är en medmänsklig skyldighet och en hivpreventiv nödvändighet. Kunskap och stöd är två sidor av samma mynt. En av riksförbundets viktigaste uppgifter är att lyfta fram dissonanser mellan nationella mål och regional verklighet. styrelsen ansvaret för att utarbeta policy och bedriva opinion för effektivare insatser i arbetet mot hiv och för mänskliga rättigheter. Vi har haft socialminister Göran Hägglund på besök som ett led i att bygga upp goda kontakter med beslutsfattarna i hivrelaterade frågor. Riksförbundet har också varit representerat vid olika seminarier och konferenser på inbjudan av myndigheter och departement. Vid dessa har vi framfört lärdomar som vi är ensamma om eftersom vi arbetar mitt i hivepidemin och dagligen möter behov som finns hos hivpositiva, närstående och deras livssituation. Istället för att tala om att svensk sjukvård skulle diskriminera hivpositiva, som framförts vid en departementskonferens i november, menar vi att torftigt bemötande i sjukvården handlar om brist på erfaren handledning. Den moderna hivbehandlingen innebär att patienterna känner sig friska och vill kunna gå till en vanlig husläkare om de exempelvis får halsfluss. Men när de uppsöker vårdcentral har personalen där inte erfarenhet av patienter med hiv och hänvisar dem därför till specialistsjukvården på sjukhus. Denna särbehandling har inte diskriminering som orsak, utan att vården vill värna hivpatienterna. Samtidigt är det naturligt att hivpositiva inte alltid vill bli sedda ur hivperspektivet, utan bli bemötta som alla andra. Har man ont i halsen vill man ha fokus på det, inte på sin hivstatus. Noaks Ark har som expertorganisation viktiga erfarenheter att bidra med för att göra bemötandet bättre kring hiv. Vårt nya riksförbund är en organisatorisk lösning som kommer att underlätta denna ambition. Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser. Om inte målbilden är klar finns stor risk att samhällets resurser riktas mot fel grupper och fel insatser. Då räcker inte resurserna till för att släcka elden där det brinner, där insatser behövs som mest. När man förebygger hiv innebär det att också förebygga andra sexuellt överförbara infektioner. Det omvända är inte alls lika givet. Riksförbundet anser att hivarbetet ska bygga på epidemiologisk analys, bedrivas med evidensbaserade metoder och utföras av människor med gedigen sakkunskap. På riksnivå har förbunds- Förbundsstyrelsens ledamöter. Stående: Lars Moberg, Karl-Henrik Nanning (ordförande), Gunilla Vahlberg Isaksson, Anna Bergvall. Sittande: Carin Högstedt, Anna Åkerhielm (vice ordförande) och Rickard Eriksson. Sida 3

4 Ny klinisk forskning visar tydligt att tidig hivbehandling drastiskt minskar risken för hivöverföring. Telefonrådgivning Noaks Ark Direkt, tidigare Aidsjouren, har i 25 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dit kan allmänheten vända sig med frågor och oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svårare att diskutera öga mot öga på en mottagning. Genom den individuella rådgivningen kan våra rådgivare rätta till missuppfattningar och ge information som är specifik för klientens livssituation och beteendemönster. Under 2011 tog telefonrådgivningen emot nära samtal. Noaks Ark Direkt är öppen alla vardagar i veckan kl Under normal belastning bemannas två linjer samtidigt. Rådgivningens 020-nummer har exponerats genom såväl annonser i tidningar som i evenemangsmaterial, exempelvis under Prideveckan. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter, öppettider och rutiner hos alla landets hiv- och venerologiska mottagningar för att alltid kunna ge korrekt information om vart den uppringande kan vända sig för exempelvis hivtestning. De vanligaste frågorna vi får handlar om symtom och testning. När man surfat på nätet och sökt svar på upplevda sjukdomssymtom tycks allt stämma in på hiv. De flesta undrar när man efter möjlig riskexponering kan testa sig för hiv, eftersom budskapet är olika beroende på vem man frågar. Många ringer tillbaka flera gånger p g a rädsla för hiv. Noaks Ark Direkt tar emot samtal från oroliga människor i hela landet. Här får man individuellt anpassad rådgivning och information anonymt. Internet och nyhetsbrevet Aktuellt om hiv Riksförbundets hemsida är utformad i första hand för den som söker information om hiv för eget bruk. Det gäller allt från vetenskaplig fakta till vart man kan vända sig för att göra hivtest. Ambitionen är att också när det gäller samhällsdebatt och opinionsbildning utveckla hemsidan som ett effektivare kommunikationsverktyg. Via hemsidan finns möjlighet att gratis prenumerera på nyhetsbrevet Aktuellt om hiv som distribuerades per mejl i 17 nummer under 2011 till över 800 prenumeranter. Nyhetsbrevets redaktör följer den globala vetenskapliga debatten och rapporterar om nya rön samt tipsar om länkar till intressanta artiklar. Några ämnen som avhandlats under 2011: Kanadensisk studie bland hivpositiva visar att de som förmår hantera påfrestningar har bättre mental hälsa. Studien visade också att socialt stöd höjde det psykiska välbefinnandet. En större multinationell klinisk studie, HPTN 052, visar tydligt att tidig hivbehandling drastiskt minskar risken för hivöverföring. WHO har publicerat riktlinjer för arbetet med hivprevention och behandling bland män som har sex med män. En större holländsk studie som följt människor vilka diagnostiserats med hiv visade att de som hivtestat sig ofta hade en bättre prognos. Delresultat från en pågående studie med substansen Victrelis visar lovande resultat för ett nytt sätt att behandla hepatit C bland människor som också har hiv. En studie med hivpositiva i pågående behandling visar att de som använde hivläkemedlet tenofovir löpte en ökad risk för njursjukdom. Profylaxbehandling till ammande spädbarn minskar hivsmitta med 71 procent. En schweizisk kohortstudie visar att hivpositivas sjuklighet ökar men att denna idag orsakas av icke-aidsrelaterade sjukdomar. En undersökning i Australien visar att det går att öka antalet som gör förnyade hivtester genom påminnelser. Testfrekvensen fördubblades bland män som har sex med män vilka fick ett sms om att de bör testa sig igen efter en tid jämfört med de som inte fick något sms. Sida 4

5 Perspektiv på hiv Tidskriften Perspektiv på hiv ges ut i samarbete mellan föreningen Läkare mot AIDS och Riksförbundet Noaks Ark. Redaktör och ansvarig utgivare är dr Lars Moberg. Syftet med Perspektiv på hiv är att ge en saklig och vederhäftig information om olika aspekter av hivepidemin och dess konsekvenser för individer, grupper och samhällen. Från starten 1994 gavs den ut i pappersform, men är sedan 2011 en nätbaserad tidskrift. Under 2011 har artiklar publicerats om flera ämnen. Exempelvis om hivpositiva afrikanska föräldrars situation i Sverige och utförliga referat från medicinska konferenser som 18th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections i Boston. Arket och annat informationsmaterial Riksförbundet distribuerade ett första nummer av medlemstidningen Arket, inför World Aids Day. Där informerades om det nya förbundet och om aktiviteter ute i lokalföreningarna: om snabbtestmottagningen i Stockholm, om utbildning av vårdcentralernas personal i Kalmar län, om hivpositivas möjlighet att träffa andra som lever med hiv i norra Norrland, om sommarläger för familjer i Kolmårdens djurpark, om aktiviteter i Gävle och om migrantprojekt i Skåne. Riksförbundet har distribuerat nytryck av foldrar om hiv, såväl små och korta som mer utförliga. Lite av informationsmaterialet. Från mer omfattande broschyrer om hiv till korta och enkla på åtta språk: engelska, franska, spanska, ryska, somaliska, arabiska, swahili och svenska. Här utanför föreläsningssalen. Kurser om hiv för Migrationsverket, landsting och Karolinska Riksförbundet är part i Migrationsverkets hivprojekt i samarbete med EU:s flyktingfond. Syftet har varit att höja kompetensen om hiv i asylprocessen. Det har skett genom fem heldags eller tvådagarsutbildningar för Migrationsverkets tjänstemän i Malmö, Göteborg, Boden och Stockholm. Ett nätverk med ett 20-tal kontaktpersoner har etablerats i syfte att sprida information om hiv efter projektets slut. För dessa ordnas fördjupningskurser. Utvärderingarna visar att Noaks Arks föreläsare uppskattas som pedagogiska och engagerande. I samarbete med Karolinska Institutet anordnar riksför- bundet 7,5-poängskursen HIV - individen i fokus ur ett globalt perspektiv. Kursen syftar till en bredare och djupare förståelse för den globala HIV-epidemins komplexitet, preventions- och behandlingsmöjligheter. Hiv belyses ur olika perspektiv; medicin, socioekonomi, gender, sexualitet och det svenska förhållningssättet ur en global synvinkel. Kursen är populär och har alltid köplatser. Noaks Ark var i december arrangör av en baskurs om hiv för ett 70-tal tolkar inom vården, på uppdrag av Örebro läns landsting. I samband med informationsinsatser delar Noaks Ark ut kondomer med webbadress och telefonnummer för dem som har frågor om risker och hur man skyddar sig. Sida 5

6 Noaks Ark i medierna Det är problematiskt när alla sexuellt överförbara sjukdomar behandlas identiskt i myndigheters handlingsplaner. Medier hör ofta av sig till riksförbundet i syfte att kontrollera om de har uppfattat fakta korrekt eller för att få svar på frågor om hivnyheter som man behöver tolka. Ett exempel på nyhetsinslag är följande ekonyhet i Sveriges Radio 22 november då man rapporterade om insatserna att minska spridningen av hiv: Under 1990-talet, när rädslan för hiv-viruset var på topp, minskade spridningen i Sverige. Men under 2000-talet har det vänt, och de senaste tio åren har antalet fall i Sverige, liksom i Europa, ökat med ungefär 25 procent. Flera orsaker ligger bakom ett ändrat riskbeteende - bromsmedicinerna som gör att man inte längre dör av viruset, och att vi har en ny generation, som inte har upplevt hiv-skräcken på 80- och 90-talen, säger Staffan Hallin på Smittskyddsinstitutet. Kunskapen och medvetenheten om att det finns behandling gör att man automatiskt placerar det på en annan riskskala, säger han. Män som har sex med män är en extra utsatt grupp. Därför borde det förebyggande arbetet än mer riktas in mot just den gruppen, det anser Jukka Aminoff på organisationen Noaks Ark, som arbetar med hivfrågor. Ser man idag hur långt vi har kommit för att nå de nationella målen, nämligen en halvering av den inhemska smittspridningen till 2016, så tyder de data vi har vid handen inte alls på att vi skulle vara på väg att nå målet. Då måste vi lägga på ett kol och koppla greppet om dagens epidemi. En annan typ av nyhetsinslag är rapporter om Noaks Arks verksamhet, som när nya lokaler i Västernorrland invigdes den 1 december. TV4 rapporterade med påannonsen Noaks Ark slår upp portarna i Sundsvall: På torsdag är det internationella Aidsdagen och då startar Noaks ark verksamhet i Sundsvall. Organisationen ska minska spridningen och öka kunskapen om sjukdomen. Det ska också vara en mötesplats för drabbade och anhöriga, något som inte funnits tidigare i Sundsvall. I inslaget visar volontärer tittarna runt i lokalen och berättar om hur det är att vara anhörig till hivpositiv. P3-nyheterna sände i november ett inslag, Färre dör i Aids i världen: Antalet personer som dör i AIDS har minskat i världen med 21 procent sedan 2005, det visar en ny rapport från FNorganet UNAIDS. Siffrorna i den nya FN-rapporten från UNAIDS är positiva. Färre dör i AIDS och ökningen av personer som smittas med HIV har stannat av i de flesta länder. Men fortfarande saknar runt 9 miljoner människor tillgång till mediciner. Dessutom saknar många tillgång till tester, säger Ophelia Haanyama Ørum på föreningen Noaks ark. Hon lever själv med HIV men mår bra tack vare mediciner. Titta på mig, jag ser frisk ut. Men det är det som är problemet med HIV, det syns inte, påpekar hon. Påverka genom remissyttranden Riksförbundet lämnade i slutet av året synpunkter till Smittskyddsinstitutet på dess förslag till Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM). Vi efterlyser i yttrandet en utvecklad förklaringsmodell eller hypotes för den fortsatta och förhållandevis höga spridningen av hiv/sti bland MSM som utgångspunkt för relevanta åtgärdsförslag. I avsaknad av en specifik problemformulering riskerar planen att bygga på ideologi snarare än vetenskap. Vi föreslår en utvecklad epidemiologisk analys och en åtföljande revidering av åtgärdsförslagen. I synnerhet berör handlingsplanen inte i tillräcklig omfattning det uppenbart problematiska i att behandla alla sexuellt överförbara sjukdomar identiskt trots de betydande skillnader som infektionerna uppvisar i form av smittsamhet, spridningsmönster, epidemiologisk dynamik och drabbade populationer. Vidare saknas det mål för psykosociala stödinsatser, vilka vi ser som centrala för hivförebyggandet bland MSM i Sverige. Planen utgår från den felaktiga föreställningen att alla psykosociala aspekter av hivepidemin av relevans kretsar kring stigma- och diskrimineringsproblematik. Denna utgångspunkt är otillräcklig i relation till både riskbeteende och hivpositiva personers livssituation. Planen kan landa i förenklade slutsatser, bristande åtgärdsförlag och en felaktig definition av de kunskaps- och kompetenskrav som hivsituationen ger upphov till i vården och hos civila samhällets aktörer. Sida 6

7 Sommarkampanjen Under sommaren fanns riksförbundet ute på gator och torg runt om i landet och svarar på frågor om hiv. Bland städer som besöktes var Norrköping, Jönköping, Borås, Göteborg, Söderhamn, Gävle, Sundsvall och Storstockholms förorter. Inriktningen har varit att särskilt försöka inleda samtal och ge information till migranter, därför har migrantprojektens informatörer utgjort stommen i sommarkampanjen. Omfattningen av sommarens kampanj blev dock mindre än tidigare år eftersom Noaks Ark inte beviljats särskilda medel i likhet med föregående år för utåtriktat arbete. Men tack vare Scandinavian Eyewear, som donerat överskottet på försäljning av Sighsten Herrgårds glasögonbågar, har ändå en mindre sommarkampanj kunnat genomföras. Sommarkampanjen är en uppskattad aktivitet bland Noaks Arks lokalt engagerade medlemmar. De får stöd från övriga landet att synas och märkas på orten. Sommarkampanjens informatörer besöker Sundsvall. Politikerveckan i Almedalen Under Almedalsveckan fanns Noaks Ark på plats i Visby med hiv-informatörer, informationsmaterial, kondomer och vår minibuss. samtal med politiker, som näringsminister Maud Olofsson och dåvarande S-ledaren Håkan Juholt. Vi lyfte fram hivfrågan i medier, på gator och torg och genom Dede hälsade på dåvarande S-ledaren Håkan Juholt som besökte Noaks Arks infotorg i Visby hamn. Noaks Ark Cup och Pride Lördagen den 18 juni arrangerades Noaks Ark Cup på Skarpnäcksfältet i Stockholm för över 200 deltagare. Det blev en härlig familjedag med fotboll, hivinformation, skratt och grillning. Under Prideveckan i augusti fanns Noaks Arks informatörer och minibuss på plats för att kunna svara på frågor och samtala om hiv och säkrare sex. Vinnare blev RFSU:s lag. I Prideparaden med ballonger, gröna T-shirts och information. Sida 7

8 Noaks Ark genomför beteendeforskning De grupper som är mest utsatta när det gäller hiv/aids har många gånger även en utsatt hälsosituation i övrigt Den terapiverksamhet som Noaks Ark bedrivit i många år är nu underlag för en vetenskaplig studie. I samarbete med lektor Önver Cetrez vid Uppsala universitet utförs analyser om hur hivpositiva före och efter terapi uppfattar sin självbild, attityder och riskbeteende. Utgångspunkten i studien är den av riksdagen antagna nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. I förarbetet framgår att de grupper som är mest utsatta när det gäller hiv/aids har många gånger även en utsatt hälsosituation i övrigt. Det gäller å ena sidan diagnoser som höga kolesterolvärden, hjärt och kärlsjukdomar, åldersdiabetes och maligna tumörer och å den andra ett socialt stigma som hindrar förebyggande av hiv och välbefinnande bland hivpositiva. Noaks Ark erbjuder kognitiv terapi beträffande depression, ångest och svårigheter med relationer, liksom psykoterapi för högriskbeteende personer. Dessa insatser analyseras nu genom kvalitativa analyser. Deltagarnas livssituation, aktuella besvär och psykosomatiska hälsa kartläggs vid behandlingens start och avslut. Likaså kartläggs deltagarnas upplevda självkänsla/självaktning, meningsskapande resurser och fungerande sociala relationer under den tid som terapi och stödsamtal pågått. Syftet är att undersöka om Noaks Arks insatser påverkar hivpositivas sexuella risktagande. Och därmed skapa ökad kunskap om hur effektivt psykosocialt stöd är för minskad smittspridning av hiv. Internationellt nätverkande för vaccinforskning Den medicinska forskningen som söker vaccinlösning för hiv behöver mer resurser. Noaks Ark bidrar till opinionsbildningen för detta genom kontakter och nätverk. Vi samarbetar med IAVI, The International AIDS Vaccine Initiative, som är en global non-profit organisation. Mer forskning krävs, såväl medicinsk som om sociala aspekter kring hiv. Sida 8

9 Utbildning i Kongo På hösten tog riksförbundet emot en delegation från Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) i syfte att stärka utbildningsinsatser och kunskap kring hiv hos landets kvinnoorganisationer. Under besöket, som finansierades av Svenska Institutet, träffade kongoleserna olika organisationer som arbetar med hivprevention och stöd samt jämställdhet, exempelvis kvinnojourer, RFSL, RFSU, infektionsavdelningar på Danderyds och Huddinge sjukhus, samt afrikanska nätverk i Sverige. Senare på hösten genomförde Noaks Ark utbildning om hiv på plats i Kongo, finansierad av Folke Bernadotteakademien. I projektet ingick att nätverka med olika organisationer i landet. Tillsammans med MGT och ASOV hade Noaks Ark möten i Uviraprovinsen med politiker, präster och rektorer samt föräldrarepresentanter där vi förklarade varför vi var där. Vi besökte också sjukhus och OCOP, en organisation för hivpositiva, för att informera oss om läget när det gäller tillgång på bromsmediciner och statistik om hivprevalens. Tre dagars workshop genomfördes med soldater. Deltagarna var utvalda av MGT och kom från olika distrikt runt om i östra Kongo. Tanken är att informationen om hiv ska komma så många lokalsamhällen till gagn som möjligt. På programmet stod: basfakta om hiv, smittvägar, behandlingar, grundläggande anatomi, jämställdhet och metoder för hur man kan informera om hiv. Soldater i Kongo visar upp sitt diplom efter genomgången utbildning om hiv, arrangerad av Riksförbundet Noaks Ark. Mänskliga rättigheter för hivpositiva i Vitryssland Sedan 2006 har Noaks Ark ansvarat för biståndsprojekt i Vitryssland på uppdrag av Sida. Det har handlat om att stärka det civila samhället och föreningslivet, med särskild inriktning på hivpositivas möjligheter att organisera sig och göra sin röst hörd i ett samhälle ovant vid mänskliga rättigheter. Projektet som kallats The Bell har skett i samarbete med Belarusian People Living With HIV/AIDS Community, en organisation för hivpositiva. Den bedriver ett brett påverkansarbete för att tillvarata hivpositivas rättigheter, lindra hivrelaterat socialt stigma och bidra till förebyggandet av hiv i Vitryssland. Under våren 2011 gick projekttiden ut och Stiftelsen Noaks Ark slutredovisade insatserna. Sida välkomnade att Riksförbundet inkom med en ny ansökan för att fortsätta insatserna i Vitryssland, inte minst på grund av den politiska situationen i landet. En sådan ansökan inlämnades The Bell har varit namnet på det Sidaprojekt som Noaks Ark bedrivit i Vitryssland med projektnamnet The Tocsin (signalen). Projektets mål är att förbättra dialogen mellan hivpositiva och makthavarna som styr sjukvården genom utbildning i mänskliga rättigheter och utvärdering av sjukvårdens tillgänglighet för hivpositiva i Vitryssland. Utvärderingen ska ske genom BPLWH:s lokala föreningsarbete runt om i landet. Ett andra mål är att etablera meningsfull representation av hivpositiva i beslutsfattande forum på lokal, nationell och internationell nivå genom nätverkande. Ett tredje mål i projektansökan är att utveckla partnerskapet mellan vitryska och svenska sammanslutningar för hivpositiva och deras närstående. Detta i syfte att utbyta erfarenhet och stärka varandra i arbetet för bättre villkor i det egna landet. Sida 9

10 Skåne-Blekinge Under 2011 har Noaks Ark Skåne fortsatt sitt arbete med utbildningar riktat till allmänheten, yrkespersonal inom MSM-projektet har under året bytt projektledare och har hivpreventiva och stödjande social och hemtjänst, krimi- fortsatt arbetet med primär insatser, samt bedrivit projekt nalvården och lärare. och sekundärpreventiva insat- Projektet Våga Vara har riktats till barn och unga som lever med hiv inom ramarna för föreningens arbete. Till halvårsskiftet avvecklade vi vårt kontor i Helsingborg och personalen är nu centrerad till lokalen i Malmö. Det fortsatta stödarbetet i Helsingborg sker genom fredagsträffar i Sensus lokaler. Föreningen har en ny ordförande och en ny verksamhetschef sedan mars Under 2011 har en nysatsning på volontärverksamheten påbörjats med regelbundna volontärmöten vilket resulterat i ökade volontärinsatser och engagemang. Information om hiv har bedrivits inom ramarna för våra projekt samt i form av studiebesök och Stödverksamheten har bedrivit psykosocialt stöd och rådgivning, sociala aktiviteter samt föreläsningar. Under året har ett 1-årigt pilotprojekt bedrivits inom kognitiv beteendeterapi (KBT) i form av internat och gruppsamtal. Migrantprojektet har fortskridit sitt arbete med information om sexuell hälsa riktat till asylsökande och migranter samt genomfört utbildningar i hivkunskap till auktoriserade tolkar. Inom ramen av projektet har ett informationsprojekt utvecklats om våld i nära relationer, prostitution och människohandel i samarbete med Länsstyrelsen. ser riktat till MSM med riskbeteende tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från olika organisationer och erfarenheter. Projektet Våga Vara, riktat till barn och unga som lever med hiv, har bedrivit regelbundna träffar och genomfört ett sommarläger i Danmark tillsammans med Noaks Ark Småland. Under 2011 har kartläggningsprojektet om ungdomars kunskaper om hiv slutförts och redovisats i form av en rapport: Ungdomars kunskaper om hiv ett kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne En familjeresa Småland-Halland genomfördes till Föreningen har under 2011 inlett ett strukturerat samar- ekonomiskt. Föreningen upparbetar kontakter med mång- förts. Vi har fört ut kunskap till SFI-elever, anordnat halvdags- Kolmårdens bete med Region Halland och Landstinget Kalmar. Sedan kulturella grupper. I vårt område finns ett flertal flykting- utbildningar på alla vårdcentraler i Kalmar län. Vi har ord- djurpark där ett många år sker samarbete kring psykosocial stödverksamhet förläggningar, som också präglar verksamheten. Flertalet av nat en utbildningsdag om Migranter och hiv för perso- 40-tal föräldrar och preventivt arbete med Landstinget Jönköping och dem vi är i kontakt med är migranter som har en komplex nal som kommer i kontakt med hivpositiva migranter, varit och barn deltog och övernattade i safariparken. Landstinget Kronoberg. Detta innebär att vi idag samarbetar med alla infektionskliniker och folkhälsoavdelningar i Småland och Halland. Arbetet kännetecknas av samförstånd och samarbete för att kunna utföra ett kvalitativt och målgruppsbaserat psykosocialt stödarbete och ett preventivt arbete. flyktingproblematik med sig. Höjdpunkter under året har varit det gemensamma sommarlägret till Legoland/ Lalandia med Noaks Ark Skåne, Liseberg, Tjärö och lillejul. Samtalsgrupperna för hivpositiva män/kvinnor fortlöper och är uppskattade. Stödverksamheten erbjuder KBT-inriktad terapi och samtal. deltagande i en utbildningsdag för personal om Sex- och samlevnadsundervisning i skolan, genomfört utbildning i Kondomkunskap för personal på alla ungdomsmottagningar i Jönköpings län, ordnat grundutbildning för blivande informatörer, liksom utbildning för enhetschefer för ensamkommande flyktingbarn. Den psykosociala stödverksamheten har utmärkts av fler kontakter med hivpositiva och deras närstående under året. Flera av dem vi är i kontakt med befinner sig i en utsatt Det preventiva arbetet har fokuserat på att motverka diskriminering och stigma av hivpositiva genom att ge kunskaper i hiv/aids, STI och bemötande. För övrigt har olika I det preventiva arbete möter vi en mångfald av verksamheter och människor som är i behov av kunskaper. Detta arbete präglas av samarbete och samverkan. situation, både socialt och utbildningsinsatser genom- Sida 10

11 Östergötland Under 2011 har flera sociala aktiviteter av familjekaraktär genomförts för att möjliggöra möten mellan människor som lever under liknande förhållanden. Exempel är familjeutflykter, middagar och picknickar. I Östergötland finns det i dagsläget hivpositiva. Föreningen bedriver stödverksamhet där gruppen träffades regelbundet i vår dåvarande lokal på Kungsgatan i Norrköping. Föreningen har i nuläget kontakt med ca 90 personer ur målgrupperna, som erbjudits allt från terapi och samtal om livssituationen, till lättsammare aktiviteter. Föreningen höll under 2011 en baskurs i hiv där syftet var att öka kunskapen om hiv och dess psykosociala konsekvenser som sjukdomen medför. Under 2011 har en rad aktiviteter genomförts, exempelvis en familjeresa tillsammans med Noaks Ark Stockholm till Kolmårdens djurpark där 40 föräldrar och barn deltog och övernattade i safariparken. Yogaträffar, picknick, månadsbruncher och träffar med hivpositiva i Örebro är andra exempel. Föreningen har deltagit med informationsbord under Augustifesten, Norrköpings största sommarfestival. Där samarbetade vi även med Somaliska föreningen för att bättre nå ut i migrantgruppen. Vi deltog i Norrköping Pride, liksom i Linköpings Kärleksparad. Föreningen genomförde en informationskampanj som lanserades under festivalen Kulturnatten i Norrköping. Syftet var att på ett enkelt och lättsamt sätt skapa en dialog i en allvarsam fråga. Stor delen av Östergötlands befolkning deltog under denna kulturfestival. Noaks Ark Östergötland arrangerade World Aids Day tillsammans med Norrköping Pride, RFSL och Svenska Kyrkan där vi gick fackeltåg, serverade mat, bjöd på inspirerande tal och sång. Från nyåret har vi kommit över nya och ändamålsenliga lokaler i centrala Norrköping, vilket innebär att verksamheten har goda möjligheter att utvecklas. Stockholm Föreningen har fortsatt stiftelsens arbete med att verka för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället i stort. Genom information, utbildningar, enskild rådgivning och uppsökande verksamhet har vi bidragit till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom psykoterapi, sociala aktiviteter och andra stödinsatser har vi verkat för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående, och hjälpt dem hitta verktyg för att leva med hiv. Hos oss har den som är hivpositiv eller närstående kunnat träffa anda i samma situation, få hjälp och råd, tala om sin oro eller bara ta del av gemenskapen. I förhållande till tidigare år har både antalet klienter som behövt psykoterapeutiskt stöd och deltagare i det sociala programmet ökat tydligt. Därför har personalresurserna för kognitiv psykoterapi och sociala aktiviteter förstärkts och möjliggjort utökade öppettider och bättre tillgänglighet i dagverksamheten terapeutiska samtal och kurativa samtal genomfördes Föreningen har förmedlat kunskap till en bredare allmänhet som känner oro för hiv och behöver lära sig mer. Vid tillfällen erbjöds stöd i form av telefonrådgivning, som är öppen för allmänheten. Vi anordnade 172 föreläsningar inför åhörare och 24 kurser med 930 deltagare. Våra informatörer har träffat cirka personer ute i samhället och delat ut en mängd informationsmaterial och kondomer. Våra hemsidor har besökts av över unika besökare. De särskilda projekt som bedrivs i avsikt att nå migranter har genomfört uppsökande verksamhet, bl a 31 Home- Information-träffar i invandrartäta områden med 612 deltagare som informerats om hiv och hur man kan testa sig. Den testmottagning som drivs i Noaks arks lokaler har vänt sig till riskgrupper såsom migranter och män som har sex med män. Andelen hivpositiva besked har varit högre än hos andra mottagningar, vilket tyder på att vi når rätt målgrupper. Väntrummet till Noaks Arks testmottagning för snabbtest av hiv. Sida 11

12 Södra Norrland-Dalarna På World Aids Day invigdes nya Noaks Ark-lokaler i Sundsvall där fokus ligger på Föreningen bildades 1993 med stöd av Röda Korset. Sedan 1995 har föreningen en förenings och samlingslokal i centrala Gävle. Under 2011 har föreningen lämnat Röda Korset och ingår i Riksförbundet Noaks Ark. Föreningen driver verksamhet där medmänsklighet och omtanke kommer till uttryck i praktisk handling. Syftet är att verka för en begränsning av hivepidemin och för att öka välbefinnandet bland hivpositiva samt närstående i södra Norrland och Dalarna. Föreningen har kontakt med drygt 70 hivpositiva. Under året har 200 stödsamtal genomförts i lokalen samt 155 inbokade samtal per telefon. Utöver detta har ett stort antal icke bokade samtal ägt rum med nysmittade och oroliga. Tre dagar i veckan har varit vigda åt inbokade samtal, kurativt stöd, hembesök, sjukhusbesök samt föreläsningar. I föreningslokalen är det öppet hus en dag i veckan. Storhelgsfirande har skett vid jul, påsk och midsommar. Antalet migranter ökar och under 2011 har vår anställda haft tät kontakt med 19 personer från högepidemiska länder, samt ett antal mer sporadiska kontakter. Studenter från högskolor och universitet har vid tolv tillfällen gjort besök i våra lokaler, ofta i samband med intervjuer av hivpositiva. Föreningen har delat ut informationsfoldrar på vårdcentraler och mottagningar. I Gävle anordnades i vanlig ordning fackeltåg under World Aids Day, med efterföljande evenemang i Heliga Trefaldighetskyrkan. Sång, musik och tal i kyrkan följdes av öppet hus med fika hos Noaks Ark. I Falun ordnades en torgkampanj där man informerade allmänheten om säkrare sex och vart man vänder sig med frågor om hiv. På World Aids Day invigdes nya Noaks Ark-lokal i Sundsvall. Verksamheten är under uppbyggnad enligt Noaks Ark-modellen. Fokus är stöd och förebyggande genom kunskap. stöd och Norra Norrland förebyggande. Volontära informatörer har rest runt i Norrbotten för att informera SFI-studerande om hiv/sti, säkrare sex, smittskyddslagen och testning. De har även, med hjälp av tolk, informerat asylsökande grupper. Informationsinsatser om hiv för hela skolor på gymnasienivå har genomförts i några av Norrbottens kommuner. Under Internationella aidsdagen anordnades (tillsammans med bl a Luleå domkyrkoförsamling, Studenthälsan och RFSU) ett evenemang i Luleå. Filmen Hur kunde hon? visades och efteråt blev det ett panelsamtal. Förutom individuella samtal för stöd och rådgivning har månatliga gruppträffar för hivpositiva män och kvinnor anordnats i Luleå. Även närstående har varit välkomna. Träffarna har innehållit såväl kunskapshöjande inslag som sociala aktiviteter. I slutet av augusti arrangerade föreningen ett veckoslutsläger för hivpositiva som bor i Norrbotten. Programmet innehöll utbildningen Hiv och din kropp, men även Zumba och andra sociala aktiviteter. Parallellt arrangerades aktiviteter för de mindre barn som kommit med sina föräldrar. I Västerbotten hölls månatliga träffar för personer som lever med hiv. Stödpersoner i Umeå har haft flera individuella samtal med både hivpositiva och närstående. Volontärerna har lagt extra krut på marknadsföring och uppbyggnad av kontaktnät i Västerbotten. Under Aidsloppet, som organiserades av läkarstuderande i Umeå i oktober, gjordes en marknadsföringsinsats med bl a Red Ribbon. Dessutom hölls en föreläsning. I samband med Internationella aidsdagen utbildades personal från Svenska Kyrkan om hiv. Även personal och gäster på Öppen Gemenskap, som arbetar med utslagna människor, informerades om hiv. I samarbete med andra hivorganisationer bjöds drygt 200 gymnasieelever och journaliststuderande in för att se filmen Hur kunde hon?, med efterföljande panelsamtal. Evenemanget fick stor exponering i media, med både helsidesartikel i Norra Västerbotten och ett inslag i TV4- nyheterna samma dag. Sida 12

13 Ekonomisk översikt Riksförbundet hade 2011 en omsättning som sammanlagt uppgick till 26,3 miljoner kr. Fördelningen i landet såg ut enligt följande: Skåne-Blekinge Småland-Halland Östergötland Stockholm Södra Norrland Norra Norrland Riksorganisationen Stiftelsen Totalt 4,4 mkr 1,3 mkr 0,8 mkr 11,6 mkr 0,6 mkr 0,4 mkr 5,7 mkr 1,5 mkr 26,3 mkr Trenden jämfört med tidigare år är en minskande omsättning i de större lokalföreningarna medan flera av de mindre har ökat sin verksamhet under När det gäller personal hade Noaks Ark tjänster på helårsbasis enligt följande: Skåne-Blekinge 6,00 Småland-Halland 1,50 Östergötland 0,50 Stockholm 10,90 Södra Norrland 0,90 Norra Norrland 0,25 Riksorganisationen 4,30 Stiftelsen 0 Totalt 24,35 Av totalt 33 anställda var 19 kvinnor och 14 män. Därutöver är medlemmarna och de volontära insatserna en mycket viktig resurs. Stiftelsen har under 2011 erhållit anslag på 479 tkr från Sida för de avslutande månaderna av Vitrysslandsprojektet. Övriga omsättning härrör främst gåvor och insamlingar, huvudsakligen till Kids Ark i Thailand. Verksamheten har inbringat drygt 300 tkr från faddrar och 474 tkr från Radiohjälpen. Förvaltningsberättelse När det gäller riksorganisationens ekonomi, startade den med en balansräkning på 0 kr per 1 januari 2011, då förbundet tog över verksamhet från stiftelsen Noaks Ark. Eftersom en ideell förening inte erhåller något eget kapital vid starten, så som aktiebolag och stiftelser, är förbundets ekonomi sårbar. Det finns inga egna reserver att använda vid oförutsedda händelser. Förbundsstyrelsen har beslutat att all personal i Noaks Ark ska vara anställd i lokalföreningen på orten där man arbetar. Det innebär att riksorganisationen inte har någon egen anställd personal och inget tecknat kollektivavtal. Tjänsterna köps från Noaks Ark Stockholm, som är den juridiska person på vilken Stiftelsen Noaks Ark överlät kollektivavtal, kollektivavtalsförsäkringar och andra avtal i samband med omorganisationen per 1 januari Riksorganisationens personalstyrka omfattar verksamhetschef, informatörer, redaktör, telefonrådgivare och kansli. Totalt har arbetstid motsvarande 4,3 tjänster anlitats av riksförbundet under Riksorganisationen är samlokaliserat med Noaks Ark Stockholm. För 18 procent av de samlade lokalkostnaderna har riksförbundet tillgång till arbetsplatser, personalrum, konferensrum och föreläsningssal på totalt 925 kvm. Även kontorsutrustning som datorer, skrivare, kopiator och datanätverk är samordnade med Noaks Ark Stockholm för att hålla kostnaderna nere. Riksförbundet betalar sin andel i gemensamma kostnader. När en ny telefonväxel införskaffas på det nya året kommer riksförbundet att äga den, medan lokalföreningarna betalar för de anknytningar de utnyttjar. I den nya växeln blir telefonsamtal mellan anknytningar gratis, vilket underlättar kommunikationen i Noaks Ark-Sverige. Även på andra områden, som adress- och medlemsregisterhållning, kommer riksförbundet att försöka underlätta föreningarnas arbete. Men framför allt är det riksförbundets uppgiften att utveckla policy och metoder för att förbättra Noaks Arks arbete och för att sprida goda exempel och erfarenheter mellan föreningarna och externt. Sida 13

14 Styrelsen vill tacka Resultaträkning Not /1-31/12 29/10-31/12 Intäkter Nettoomsättning Bidrag Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Årets resultat Fördelning av årets resultat Kvarstående belopp för året alla lokalföreningar, deras medlemmar, volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Balansräkning Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Föreningskapital Balanserat resultat 0 Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Projekt- och aktivitetsmedel Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 14

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Noter 1. Nettoomsättning Avser kurs- och aktivitetsintäkter. 2. Bidrag Smittskyddsinstitutet 4,5 mkr och Landstinget Västernorrland 0,2 mkr. 3. Övriga intäkter Företagssponsring kr och projektintäkter kr. Inhyrd personal utgjorde 4,29 årstjänster fördelade på 8 personer (2,29 årstjänster innehades av män och 2,0 av kvinnor). 5. Personalkostnader Arvode i form av förlorad arbetsinkomst till styrelseledamöter har uppgått till kr. Därutöver har informatörsarvoden och artikelarvoden utbetalts. 4. Övriga externa kostnader Inhyrd personal Lokal Kontor Information Resor Reservering av ändamålsbestämda medel L Oréal/Kiehl Body Shop Slutord Styrelsen vill tacka alla lokalföreningar, deras medlemmar, grundbulten i riksförbundets verksamhet. Särskilt glädjande är det nya samarbetet med Landstinget Vi överlämnar härmed styrelsens berättelse till förbunds- volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Omorganiserandet under 2011 har krävt en hel del resurser, men inför det nya året står vi väl rustade att satsa offensivt. Vi vill också tacka våra finansiärer. Smittskyddsinstitutets statliga hiv/sti-anslag är Men alla andra bidrag under 2011 har varit varmt välkomna eftersom de offentliga anslagen har urholkats över tid. Vi tänker på Scandinavian Eyewear, Body Shop, L'Oréal, Folke Bernadotteakademien, Svenska Institutet, Gilead, Bristol-Myers Squibb och IAVI. Västernorrland som gjort nyetablering av Noaks Ark i Sundsvall möjlig. Det Västernorrländska landstingets engagemang är ett gott exempel som andra landsting och myndigheter borde följa. Fokus ligger på genomförande istället för att konstruera blanketter i en aldrig sinande ström. stämman och ser fram emot fortsatt utveckling kommande år. Stockholm den 26 mars 2012 Karl-Henrik Nanning Anna Åkerhielm Anna Bergvall förbundsordförande vice förbundsordförande Rickard Eriksson Carin Högstedt Lars Moberg Gunilla Vahlberg-Isaksson Min revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2012 Kerstin Hedberg auktoriserad revisor Sida 15

16 Riksförbundet Noaks Ark Eriksbergsgatan Stockholm Telefon: Bankgiro: Org.nr: Förtroendevalda Förbundsstyrelsen Karl-Henrik Nanning, ordf, Stockholm Anna Åkerhielm, vice ordf, Skåne Anna Bergvall, Södra Norrland Rickard Eriksson, Östergötland Carin Högstedt, Småland & Halland Birgitta Hall, Norra Norrland Lars Moberg, Stockholm Styrelsen Östergötland Björn Malmquist, ordf Ina Gruffman Nyberg, vice ordf Hannah Gruffman, kassör Rickard Eriksson, sekr Mohammed Farah, ledamot Styrelsen Norra Norrland Åsa Nordberg, ordf Anna-Stina Svedberg, vice ordf Bodil Edenhagen, sekr Christer Johansson, kassör Helge Stålnacke, ledamot Michel Ntot, ersättare Styrelsen Skåne-Blekinge Christine Fernström, ordf Ib Nilsson, vice ordf Sven-Olof Orback, sekr Hans-Bertil Hansson Isaac Isaacsson Martin Nkoubou Carita Ibarra Kristensen Svante Malmström Ann Johansson Styrelsen Stockholm Bernhard Grewin, ordf Karl-Henrik Nanning, vice ordf Anita Carlstedt Anna Maria Ekström Anders Karlsson Lars Moberg Irene Opira Stiftelsen Noaks Arks styrelse Karl-Henrik Nanning, ordf Anna Åkerhielm, vice ordf Bernhard Grewin Lars Moberg Anders Karlsson Bo Hedquist Styrelsen Småland-Halland Suzana Moćević, ordf Lennart Värmby, vice ordf Lina Ekberg, sekr Lars Lennartsson, ekonomiansvarig Lena Rask, personalansvarig Annica Boija Conny Carlsson Gunilla Carlström Gunilla Henriksson Lena Håkansson Annica Lindén Charlotte Svensson Styrelsen Södra Norrland-Dalarna Magnus Norman, ordf Calle Risslinge, vice ordf Jenny Bergander, sekr Anna Bergvall Maria Davik Föreningslokaler Noaks Ark Skåne-Blekinge Barkgatan Malmö Telefon: Noaks Ark Småland-Halland Kungsgatan 15 B Box 98, Växjö Telefon: Noaks Ark Östergötland Teatergatan, Stadshuset Norrköping Telefon: Noaks Ark Stockholm Eriksbergsgatan Stockholm Telefon: Noaks Ark Södra Norrland-Dalarna Norra Köpmangatan 24 A Gävle Telefon: Östra långgatan Sundsvall Noaks Ark Norra Norrland Repslagargatan 2C, Luleå Box 11, Gammelstad Telefon: Gårdshuset, Kungsgatan 79 c/o Öppen gemenskap, Umeå Telefon: Skänk en gåva till Noaks Ark Bankgiro:

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015

STÄMMOHANDLINGAR 2015 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner.... 5 Verksamhetsplan 2015 17. 6 Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Foto: Lena Söderquist. Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne. Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark

Foto: Lena Söderquist. Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne. Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark Foto: Lena Söderquist Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark Innehåll 1. Noaks Ark Skånes verksamhet 2012 s. 3 2. Arbetssätt och verksamhetsområden

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet... 11 Gymnasieskolan Futurum... 12 Opinion, information och samverkan....

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

4/10 Om hiv, sex & sånt. World Aids Day på Kulturhuset. Vårens Lafakurser

4/10 Om hiv, sex & sånt. World Aids Day på Kulturhuset. Vårens Lafakurser 4/10 Om hiv, sex & sånt World Aids Day på Kulturhuset Vårens Lafakurser INSIKT 4/10 8 Hur gör de för att få till det? MISEX studerar ungdomars sexuella kontaktmönster. 10 Tydliga regler saknas fortfarande

Läs mer

Regional STI-konferens

Regional STI-konferens Regional STI-konferens Visingsö, 25-26 augusti 2010 1 Schema över Regional STI-konferens på Visingsö Onsdagen den 25 augusti 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.15 Inledning Rune Backlund, landstingsråd, Landstinget

Läs mer

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 1 Innehåll Inledning 3 Föreningens styrelse 4 Sammanträden 4 Arbetsutskottet 4 Sexualpolitiska utskottet 4 Kulturutskottet 5 Internationella utskottet 5 Föreningens bolag 5 Huset

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

grafisk form & illustrationer

grafisk form & illustrationer grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Robert Samsonowitz (s. 3, 10, 15, 22, 28, 34) Fub.se (s. 6, 13, 18) Gustav Mårtensson (s. 33) Ola Elmqvist (s. 45) Avbildade fotografier

Läs mer

Äldreomsorgskontoret. Social- och omsorgskontoret. Anhörigstöd. Delrapport 110823 Utvecklingsförslag. Projektledare Linnea Näsman

Äldreomsorgskontoret. Social- och omsorgskontoret. Anhörigstöd. Delrapport 110823 Utvecklingsförslag. Projektledare Linnea Näsman Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Delrapport 110823 Utvecklingsförslag Projektledare Linnea Näsman Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Uppdraget...4 Begreppsförklaring...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 Reumatikerförbundet Kontaktuppgifter Adress: Reumatikerförbundet, Box 12851, 112 98 Stockholm Organisationsnummer: 802002-7838 Besöksadress: Alströmergatan

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer