RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK. Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2012

2 Inledning Mitt i den verklighet som hiv skapar Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och stödja hivpositiva och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv sprids och genom åren har en ojämförlig kunskap samlats under ett och samma tak. Som expertorganisation arbetar Noaks Ark utifrån ett helhetsperspektiv på hiv. Med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen, med en tydlig resultatinriktning, kompetenta, och erfarna medarbetare och volontärer samt ett aktivt nätverksbyggande bidrar Noaks Ark till en trovärdig, djupgående och bred kunskap om hiv. Med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser, som bygger på evidensbaserade metoder, hjälper vi varje år hivpositiva och närstående att komma vidare i sina liv. Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma lokalföreningar, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vid sidan av operativ verksamhet i form av telefonrådgivning, utbildningsinsatser, opinionsbildning samt bevakning av forskning inom hivområdet är riksförbundets främsta uppgift att samla Noaks Ark-rörelsen till en gemensam ansats för att förhindra spridningen av hiv och motverka dess följder för individen och samhället. Mål och vision Noaks Arks övergripande mål är att verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället i stort. Vi vill att alla ska bli bättre på att skydda sig själva och andra och att hivpositiva och närstående ska få det stöd och de kunskaper de behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi vill öka kunskapen och stärka allmänhetens delaktighet i frågor kring hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi vill bekämpa fördomar och okunskap om hiv och att det sociala stigma som omgärdar hiv lindras. Vi vill också att yrkesverksamma får bättre färdigheter i att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och spridningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. Hivpositivas livskvalitet har ökat och de bemöts med respekt och utan rädsla ute i samhället och i kontakten med myndigheter. Hälsooch sjukvården har blivit bättre på att bemöta hivpositiva och på att diagnostisera hivinfektioner. Även andra yrkesgrupper har blivit bättre på att bemöta hivpositiva i sitt arbete. I vår vision får alla hivpositiva tillräckligt med kunskap för att ta hand om sig själva, skydda andra och komma vidare i sina liv. Noaks Arks historia Sommaren 1986 lämnade två personer tryggheten i sina ordinarie anställningar för att tillsammans med några frivilliga bygga upp verksamheten. Kontakter knöts tidigt med Svenska Röda Korset och i oktober 1987 startade man tillsammans Stiftelsen Noaks Ark - Röda Korset. 2

3 Inom loppet av två år omfattade verksamheten i Stockholm över 30 anställda och ett stort antal volontärer. Hiv/aids hade upptäckts några år tidigare och sjukvården hade svårt att möta de behov som hivepidemin skapade. Noaks Ark blev därför en viktig plattform för stöd till hivpositiva och närstående. Ett viktigt inslag i verksamheten var att utbilda vårdpersonal och annan personal vars beröringsskräck behövde lindras för att de hivpositiva och aidssjuka skulle få den vård och omsorg de behövde. I Stockholm öppnade Noaks Ark ett gästhem på Drottninggatan 61 där aidssjuka kunde få miljöombyte från slutensjukvård och hemvård. Självständiga föreningar och Röda Kors-kretsar startade runt om i landet för att möta behoven av stöd och kunskap enligt Noaks Arks vision. När broms-medicinerna kom började de flesta hivpositiva må mycket bättre. Behovet av gästhemmet minskade och det lades ned 2002, en utveckling liknande den på andra håll i landet där gästrum och andra övernattningsmöjligheter inte längre behövdes. Verksamhetens inriktning idag och framöver Mycket har hänt sedan det första aidsfallet i Sverige upptäcktes De flesta hivpositiva i Sverige idag har en bättre livskvalitet än tidigare, då effektiv behandling inte fanns. Idag ser man framåt. Man bildar familj, skaffar barn och har i sig att det går att leva ett fullgott liv, trots hiv. Fungerande behandling har också bidragit till en minskad smittspridning. Medvetenheten och förståelsen hos allmänheten har ökat. Attityden har förändrats till det bättre och det råder inte längre samma rädsla. Fler hivpositiva vågar framträda offentligt, vilket gör att människor förstår att vem som helst kan drabbas. Men, vi kan inte slå oss till ro. Mycket återstår att göra och inför framtiden vill vi särskilt lyfta några eftersatta områden och utmaningar som vi inom Noaks Ark idag redan arbetar med och framöver kommer att arbeta vidare med inom våra verksamheter. Rikta samhällets resurser dit de gör störst nytta Vi har trettio års forskning bakom oss av hivepidemins dynamik, men det som vi lär oss av denna tar lång tid att komma till uttryck i form av relevanta åtgärder och strategier från samhällets sida. Inför framtiden är det viktigt att vi identifierar nyckelpopulationer med hög risk för exponering för hiv och riktar resurserna ditåt. Inom de grupperna är det viktigt att försöka nå personer som är särskilt sårbara och möta deras behov med relevanta stödinsatser. När det gäller nyckelpopulationer har vi centralt och ute i föreningarna under 2012 arbetat främst mot grupperna män som har sex med män (MSM) och migranter. Det kommer vi fortsätta med. Gör hivtestning mer lättillgänglig Hivtestning måste göras mer lättillgänglig för allmänheten. Vi måste även utöka möjligheten att hivtesta sig med snabbsvar, något som idag erbjuds endast av ett fåtal aktörer, däribland Noaks Ark Stockholm. Vårdvalsreformen måste inkludera hivtestning och det är viktigt att testning erbjuds av flera aktörer än den allmänna hälso- och sjukvården. Vi kommer framöver arbeta för att fler Noaks Ark-föreningar och även andra aktörer ska kunna erbjuda snabbtester. 3

4 Mer fokus på psykosocialt stöd i det hivpreventiva arbetet Hivprevention handlar inte enbart om medicinska framsteg, sexualundervisning och kondomkampanjer. Att leva med hiv innebär en utmaning som många behöver professionell hjälp för att hantera. Vår samlade erfarenhet från mer än 25 års verksamhet visar också på ett tydligt samband mellan psykosocialt stöd och en framgångsrik hivprevention. Vi har lärt oss att benägenheten att skydda sig själv och andra ofta hänger ihop självkänsla och självbild. Mer resurser och ökat fokus måste därför läggas på det psykosociala stödarbetet. Emotionellt, socialt och praktiskt stöd i att hantera vardagen är och har ända från starten varit en viktig del av Noaks Arks arbete. Vi kommer även framöver ha som mål att alla som kontaktar oss ska kunna erbjudas enskilda stödsamtal, psykoterapi, deltagande i samtalsgrupper eller sociala aktiviteter. Öka kunskapen om hiv Vi som jobbar inom Noaks Ark stöter ofta på bristande kunskaper om hiv både bland allmänheten och yrkesverksamma. Okunskap spär på stigmatiseringen, sprider fördomar och gör att många fortfarande har en överdriven rädsla för att bli smittade av hiv. Sedan starten 1986 har överföring av kunskap om hiv till olika målgrupper varit en viktig grundbult för verksamheten. Vi kommer framöver fortsätta att satsa på information via hemsidan och trycksaker, ge föreläsningar, hålla utbildningar, ta emot studiebesök och samverka med andra för att öka kunskapsnivån om hiv i Sverige. Få bort skuld och skam kring hiv För många som vi möter i våra verksamheter är det fortfarande väldigt skambelagt att bära på infektionen. Man smyger med sin hiv för att inte riskera att bli utsatt för omgivningens fördomar och okunskap. En stor utmaning framöver är att få sjukdomen mindre laddad, så att vi kan se på den som andra kroniska sjukdomar. Utbildning, rådgivning, information och ett aktivt mediearbete är exempel på verksamheter inom Noaks Ark som direkt eller indirekt bidrar till att lindra det sociala stigma som omgärdar hiv. Under framförallt hösten 2012 upplevde vi en stor massmedial uppmärksamhet kring hiv. Vanligtvis är det dock mycket tyst kring frågan, nästan som om sjukdomen inte fanns. Vi ser en utmaning i att det inte blir tyst kring frågan igen och att vi forsätter att prata om hiv i såväl det offentliga som privata rummet. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Ser vi till det epidemiologiska läget i idag finns det inget som tyder på att vi kommer att nå de nationella målen om en halvering av den inhemska smittspridningen till Tar vi gruppen män som har sex med män som exempel är situationen alarmerande. Andelen hivpositiva inom gruppen forsätter att öka och det preventiva arbetet innehåller stora brister. Framför allt saknas insikten bland beslutsfattare och forskare om betydelsen av psykosocialt stöd. Riksförbundet Noaks Ark ser som en av sina främsta uppgifter att samla Noaks Ark-rörelsen till en gemensam ansats för att bidra till uppfyllelsen av Nationella hivstrategins mål. 4

5 Verksamhet 2012 Noaks Ark Direkt Noaks Ark Direkt, tidigare Aidsjouren, har i 25 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) dit allmänheten har kunnat vända sig med sina frågor och sin oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svårare att diskutera öga mot öga på en mottagning. Genom den individuella rådgivningen kan våra rådgivare rätta till missuppfattningar och ge information som är specifik för klientens livssituation och beteendemönster. Mycket oroliga patienter, personer med hög risk för hiv och patienter med svår hivrelaterad hälsoångest har även erbjudits möjlighet att boka enskilda terapeutiska samtal med terapeuter och rådgivare på Noaks Ark. Under 2012 tog telefonrådgivningen emot nära samtal och 200 e-postförfrågningar om hiv/sti. Absoluta majoriteten av samtalen kom från ängsliga enskilda som utsatt sig för risker för smitta. Noaks Ark Direkt har varit öppen 9-17 måndag, tisdag, torsdag och fredag. På onsdagar, då rådgivarna även tagit emot patienter på Noaks Ark Stockholms testmottagning, har öppettiderna varit begränsade till Samverkan med testmottagningen har inneburit en betydande ökning av telefonrådgivningens servicekvalitet och tillgänglighet, då många oroliga patienter kunnat erbjudas hivtestning med snabbsvar omgående. Rådgivarna har även kunnat boka patienter för enskild testning dagtid hela veckan. Erfarenheterna har varit mycket positiva och de utvärderingsenkäter som samlats in från alla patienter vittnar om att testverksamheten möter ett viktigt behov hos allmänheten. Riksförbundet kommer därför att verka för att fler Noaks Ark-föreningar kan erbjuda hivtestning med snabbsvar framöver. Under normal belastning bemannas två linjer samtidigt. Riksförbundet har infört ett nytt växelsystem som möjliggör att upp till femton linjer kan bemannas samtidigt. Detta möjliggör större kapacitet vid hög belastning, till exempel i samband med TV-program som handlar om hiv. Sålunda ökades kapaciteten i samband med att TV-serien Torka aldrig tårar utan handskar visades i SVT. I takt med att lokala Noaks Ark-föreningar ansluter sig till växelsystemet kommer föreningarna kunna bidra med sin erfarenhet och kompetens då samtalsbelastningen är hög. Rådgivningens 020-nummer har exponerats genom såväl annonser i tidningar som i evenemangsmaterial, exempelvis under Prideveckan. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter, öppettider och rutiner hos alla landets hiv- och venereologiska mottagningar för att alltid kunna ge korrekt information om vart den uppringande kan vända sig för exempelvis STI-testning. 5

6 Aktuellt om hiv Riksförbundet har under året följt internationell forskning kring hela fältet som rör hiv och aidsrelaterade frågor. De nya resultaten har sammanfattats och utkommit i femton elektroniska nyhetsbrev, Aktuellt om hiv. Brevet innehåller länkar till längre populärvetenskapliga artiklar samt till originalartiklarna för forskningsresultaten och har distribuerats till ca 800 prenumeranter samt publicerats på webbplatsen. Det har också använts av föreningarna, telefonrådgivare och hivutbildare för att ta reda på fakta som efterfrågas i samband med utbildningar och förfrågningar. Nyhetsbrevets redaktör följer den globala vetenskapliga debatten, vetenskapliga tidskrifter och internationella vetenskapliga konferenser och rapporterar om nya rön samt tipsar om länkar till intressanta artiklar. Perspektiv på hiv Tidskriften Perspektiv på hiv ges ut i samarbete mellan föreningen Läkare mot AIDS och Riksförbundet Noaks Ark. Redaktör och ansvarig utgivare är dr Lars Moberg. Syftet med Perspektiv på hiv är att ge en saklig och vederhäftig information om olika aspekter av hivepidemin och dess konsekvenser för individer, grupper och samhällen. Från starten 1994 gavs den ut i pappersform men är sedan 2011 en nätbaserad tidskrift. Under 2012 har Perspektiv om hiv bland annat rapporterat från Riksstämman för läkare och om hivtestning på vårdcentraler. Arket I Riksförbundets informationsblad Arket berättar vi om Noaks Arks verksamhet och tar upp aktuella frågor om hivsituationen i Sverige. Under året utkom Arket med två nummer. Det första numret i juni belyste hiv som en social fråga. Det andra numret utkom inför Internationella aidsdagen 1december och hade temat 30 år med hiv i Sverige. Upplagan var 5500 respektive 6500 ex. Arket distribuerades direkt till 3000 fasta prenumeranter och till ytterligare mottagare via Noaks Ark-föreningarna. Övrigt informationsmaterial En presentationsbroschyr för Riksförbundet togs fram och var klar i slutet av maj. I broschyren presenteras riksförbundet, våra mål och metoder och vad Noaks Ark-föreningarna kan erbjuda. Upplagan låg på 3000 ex. Något som på senare år blivit populär hos många organisationer och föreningar är att använda tatueringar. Tanken bakom metoden är att man under de två till tre minuter det tar att tatuera en person har dennes odelade uppmärksamhet. Två motiv om vardera 2500 ex togs fram och användes under sommarkampanjen och aidskonferensen i Washington. Till Internationella aidskonferensen producerades även en informationsfolder om verksamheten på engelska. Informationsfoldern Hivfakta i fickformat har distribuerats över hela landet. Under året nytrycktes foldern, som är tillgänglig på åtta språk, på engelska. 6

7 Avtal tecknades med Done Print avseende en webbaserad lösning för beställning av repetitiva produkter som används i verksamheten. I dagsläget är det möjligt för Noaks Ark-föreningarna att härifrån beställa visitkort och konferensblock enligt mall. Hemsida Via Noaks Arks hemsida har personer kunnat söka fakta om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) och få information om vår stödverksamhet. På det viset fyller hemsidan en viktig funktion för hivpreventionen och i arbetet med att ge stöd åt hivpositiva och närstående. Den bidrar även till att öka kunskapsnivån om hiv hos allmänheten, vilket är en viktig del i motverkandet av stigmatiseringen kring hiv. Varje lokal Noaks Ark-förening har haft en egen delwebb under riksförbundets hemsida. Under året har arbetet med att utveckla hemsidan varit inriktat främst mot sökoptimering och att göra strukturen mer enhetlig. Även arbetet med sidor för press och media har prioriterats. Ett stort arbete har lagts ned för att hålla faktasidor och länksidor för hivinformation aktuella och pålitliga. Adress: Noaks Ark i medierna Noaks Ark är en viktig källa för medier och journalister. De hör ofta av sig till Noaks Ark i syfte att kontrollera att de uppfattat och tolkat fakta korrekt eller för att ta del av den senaste informationen inom hivområdet. Medier är också en viktig kanal för oss som organisation för att göra vår verksamhet mer känd hos allmänheten och för att lyfta våra frågor. Under året har en målmedveten satsning gjorts för att synas mer i olika medier. Detta har skett med hjälp av pressmeddelanden och personliga kontakter med journalister och redaktörer. Antalet publiceringar under året uppgick till 135, att jämföra med ett sextiotal under Siffran avser artiklar som handlar om Noaks Arks verksamhet eller där Noaks Ark citeras eller omnämns. Antal radioinslag var 18 och TV-inslag 3. Inslagen utgjordes av allt från längre intervjuer med medarbetare från olika Noaks Ark-föreningar till kortare nyhetsinslag i radio och TV. Vi kan se hur uppmärksamheten i media under året varit kopplad till enskilda händelser, dagar eller företeelser. Pressmeddelanden i samband med vår sommarkampanj, då informatörer syntes på gator och torg på flera håll i landet, gjorde att Noaks Ark fick uppmärksamhet i ett stort antal regionala medier. Inför aidskonferensen i Washington intervjuades deltagare från olika Noaks Ark-föreningar. Uppmärksamheten kring 30 år med hiv i Sverige bidrog till att fler journalister än vanligt hörde av sig för att få kommentarer, intervjuer eller fakta. TV-serien Torka aldrig tårar utan handskar gjorde att många oroliga hörde av sig till Noaks Ark om hivtestning och personal från Noaks Ark medverkade i ett stort antal nyhetsinslag, både i tidningar och i radio. Inför och på Internationella aidsdagen var antalet förfrågningarna från media som störst sett till hela året. Under året fick riksförbundet en debattartikel, författad av psykoterapeuterna Björn Malmquist och Stina Gräntz, publicerad i Svenska Dagbladet. I artikeln belyste författarna brister i det 7

8 hivpreventiva arbetet för gruppen män som har sex med män. Den publicerades senare i ytterligare åtta tidningar. På internationella aidsdagen hade Svenska Dagbladet en bilaga på temat Att leva med hiv i vilken Noaks Ark deltog aktivt. I artikeln På Noaks Ark stärks självkänslan, berättade Björn Malmquist, psykoterapeut och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm, om vår stödverksamhet. Ophelia Haanyama Ørum, senior rådgivare på Noaks Ark, medverkade som en av flera hivpositiva i en artikel om hur det är att leva med hiv. Leg. läkaren Lars Moberg, styrelsemedlem i Riksförbundet Noaks Ark, fick en helsidesartikel publicerad med titeln Smittskyddslagen i myt och verklighet. Tidigare under året genomförde Riksförbundet Noaks Ark en webbaserad enkätunderökning i samarbete med Gilead Sciences och Netdoktor. Resultatet presenterades i form av en artikel i bilagan. Sociala medier Sociala medier är en av flera kanaler Noaks Ark använder för att nå ut med våra frågor och information om vår verksamhet. I sociala medier sprids även desinformation och fördomar, grundade på okunskap. Därför är det viktigt för oss att inte bara närvara i utan även bevaka vad som sägs i sociala medier och om möjligt reagera. Blogg Inför aidskonferensen i Washington togs en bloggsida fram för att rapportera och nå ut med nyheter och intryck från konferensen. Sammanlagt gjordes 19 blogginlägg under konferensen. Den har sedan fortsatt att användas även efter konferensen och är idag Noaks Arks officiella blogg. Senare under året gjordes bland annat inlägg i samband med den fjällresa till Björkliden som anordnades för ungdomar med hiv och av gästbloggare på temat 30 år med hiv i Sverige. Det totala antalet inlägg perioden juli till december uppgick till 26. Adress: blogg.noaksark.org Facebook Facebook är idag en viktig kanal för att snabbt nå ut med information till ingen kostnad. Riksförbundet har en organisationssida på Facebook och även en vanlig personsida. Dem vi har nått direkt i form av inlägg, eller så kallade statusuppdateringar, är de som gillat sidan. Beroende på i vilken omfattning våra gillare delar med sig av information till sina egna vänner på Facebook finns dock potential att nå många fler. Noaks Ark hade vid året slut 336 gilla-markeringar, att jämföra med 188 vid årets början. Under året gjordes 39 inlägg med sammanlagt ca 6600 visningar. Adress: Utbildning På uppdrag av Örebro läns landsting var Noaks Ark arrangör av en baskurs om hiv för ett 80- tal tolkar inom vården. I samarbete med STI-samordnarna och smittskyddsläkarna i ett flertal landsting anordnades heldagsutbildningar för vårdpersonal om hiv ur medicinska, epidemiologiska, psykosociala och preventiva perspektiv. Riksförbundets personal har på begäran av lokalföreningarna föreläst i samband med regionala utbildningar. Utbildningar har hållits för vårdpersonal i Luleå, Jönköping, Göteborg, Lund och Malmö, läkarstuderande vid 8

9 Karolinska Institutet, sjuksköterskor i Norge och vårdpersonal vid infektionskliniker i de nordiska länderna. Internkommunikation Varje Noaks Ark-förening har haft en kommunikatör som fungerat som kontakperson mot riksförbundet. På förbundskansliet finns en kommunikationsansvarig med ansvar för att samordna internkommunikationen. Skypemöten på webben och fysiska träffar ute hos de olika Noaks Ark-föreningarna är de metoder vi använt för att träffas. Utöver fyra Skypemöten har under 2012 två fysiska träffar hållits, i Norrköping och Luleå. Intern samverkan, stöd och handledning En viktig målsättning för riksförbundet är att bistå och stötta de lokala Noaks Ark-föreningarna i kommunikationsarbetet. På förbundskansliet har funnits en kommunikationsansvarig med ansvar för denna uppgift. Under året har detta arbete främst utgjorts av administration av föreningarnas hemsidor, såsom uppdatering av kontaktuppgifter, presentation av föreningarna och marknadsföring av deras olika evenemang. Även hjälp med pressmeddelanden har getts vid ett antal tillfällen. Föreningarnas kommunikatörer har vid behov kunnat begära råd och handledning i kommunikationsfrågor från riksförbundet. Riksförbundet har anordnat regelbundna möten med föreningarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter och gemensamt höja kompetensen i insatserna. Föreningarnas medarbetare har kunnat begära handledning av riksförbundet för det psykosociala- och psykoterapeutiska arbete man bedriver. Noaks Arks erfarenheter av stödverksamhet sammanställdes även i form av en skrift som beskriver Noaks Arks stödmodell. Skriften har kunnat användas som en hjälp i det dagliga stödarbete som bedrivs av föreningarna. Sommarkampanjen Under sommaren fanns riksförbundet ute på gator och torg runt om i landet i avsikt att svara på frågor om hiv och väcka uppmärksamhet om hiv hos allmänheten. Sommarkampanjen anordnades i samarbete med de lokala Noaks ark-föreningarna i landet. Inriktningen har varit att särskilt försöka inleda samtal och ge information till migranter, därför har migrantprojektens informatörer utgjort stommen i sommarkampanjen. Kampanjinformatörerna delade ut en mängd informationsfoldrar och kondomer. Under politikerveckan i Almedalen fanns Noaks Ark-föreningarna på plats i Visby med kampanjbil, hivinformatörer, informationsmaterial och kondomer. Ett särskilt temanummer av informationsbladet Arket distribuerades till politiker, beslutsfattare, medierepresentanter och allmänheten. Numret belyste hiv som en social fråga och argumenterade för en ändamålsenlig användning av samhällets resurser genom ökade insatser till nyckelpopulationer. Detta ämne identifierade förbundsstyrelsen som en priorited policyfråga. 9

10 Internationella aidsdagen Internationella aidsdagen den 1 dec uppmärksammades av Noaks Ark-föreningar över hela Sverige. Riksförbundet arbetade här främst medialt i form av pressmeddelanden, deltagande i radio, TV och tidningar och genom att besvara förfrågningar från journalister. Ett temanummer av Arket, 30 år med hiv i Sverige gavs ut och på samma tema engagerade vi gästskribenter. Bland andra bidrog Inger Atterstam och Kjell Olof Feldt med krönikor till vår hemsida och blogg. Organisationsutveckling Riksförbundet har stått till tjänst med en regional utbildning i föreningskunskap, hjälpt till att ta fram styrdokument och ta fram informationsmaterial till medlemmar, tjänstemän och förtroendevalda. Riksförbundet påbörjade under året insatser för att etablera verksamhet i Västra Götaland och mot slutet av året bildades föreningen Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland. Syftet med verksamheten är att kunna erbjuda adekvat och lokalt efterfrågade insatser enligt Noaks Arkmodellen, som sammanbinder primär- och sekundärpreventiva insatser med arbete mot hivrelaterad social utsatthet. Riksförbundet har fortsatt ett treårigt projekt tillsammans med landstinget Västernorrland för att bygga upp adekvat och lokalt efterfrågade insatser enligt Noaks Ark-modellen i Sundsvall. På begäran av lokalföreningen i Östergötland har riksförbundet också fortsatt hjälpa föreningen att konsolidera sin verksamhet. Internationella aidskonferensen På den internationella aidskonferensen i Washington, DC anordnades en utställning med syftet att beskriva Noaks Arks erfarenheter av psykosocialt stödarbete och knyta kontakter med andra professionella med erfarenhet och kunskap i ämnet. Utställningen bemannades samfällt av delegater från flera Noaks Ark-föreningar. Riksförbundet var också samarrangör av fyra seminarier med sammanlagt ca 7000 åhörare. Seminarierna fokuserade på olika aspekter av hivpositivas livssituation och hivpositiva kvinnors erfarenheter av vård och behandling. Under konferensen startade riksförbundet en blogg i vilken föreningarnas delegater rapporterade och kommenterade från konferensen. Särskilda sidor med kontaktuppgifter till lokalföreningarnas delegater öppnades. Riksförbundet sände också ut pressmeddelanden från konferensen. 10

11 Enkätundersökning om hiv I oktober 2012 genomfördes en webbaserad enkät av Noaks Ark i samarbete med Gilead och Netdoktor med syfte att kartlägga kunskapen och attityder om hiv bland allmänheten. 903 personer valde att besvara frågorna i enkäten varav 788 avslutade hela enkäten. Samverkan och nätverkande Private-Public Partnership Riksförbundet har under året sökt samverkan med privata aktörer och sponsorer vilket gjort det möjligt att utöka antalet utbildningar, föreläsningar och seminarier och bidragit till kompetensutveckling av personalen. Samarbetet har under 2012 bland annat möjliggjort studiebesök på hivkliniker och testmottagningar i Storbritannien, Rumänien, Portugal och Italien, distribution av filmen Get tested get treated och ett seminarium och paneldiskussion på Internationella aidsdagen med Hans Rosling som huvudtalare. Noaks Ark har under 2012 även fortsatt att utveckla samarbetet med afrikanska ambassader i Stockholm vilket bland annat resulterade i en utbildning av personal från Kenyas, Zimbabwes, Zambias, Sydafrikas och Angolas ambassader. Samarbetspartners under 2012 utgjordes huvudsakligen av läkarbolag som tillverkar hivmediciner: BMS, Gilead, Johnson & Johnson / Jensen, Abbott, Merck och GSK. Nationella Hivrådet Noaks Ark är medlemmar i Nationella Hivrådet, som är ett av regeringen inrättat råd med uppgift att samordna insatser i Sverige mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Ledamöterna i rådet utgörs av representanter från olika ideella organisationer, myndigheter, landsting och kommuner som på olika vis verkar för att minska effekterna av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Rådet sammanträder normalt fyra gånger per år. SMI:s organisationsforum Noaks Ark är medlemmar i organisationsforum, som är ett råd för samverkan mellan ideella organisationer och Smittskyddsinstitutet. Hivbloggen Röda Bandet Noaks Ark deltog tillsammans med Smittskyddsinstitutet, Hiv-Sverige, RFSL och RFSU i framtagandet av en bloggportal som belyser hur det är att leva med hiv. Noaks Arks representant har suttit i redaktionsrådet för bloggen och deltagit i planerings- och utvärderingsmöten. Internationell referensgrupp I samband med Internationella aidskonferensen deltog förbundsordföranden i ett internationellt nätverkssammanträde med en veckas program. Riksförbundet ska inbjuda deltagarna i ett uppföljningsseminarium i Stockholm under 2013 i avsikt att på sikt knyta till sig 11

12 en ny internationell referensgrupp, som även lokala Noaks Ark-föreningar kommer att kunna föreslå medlemmar till. International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) Den medicinska forskningen som söker vaccinlösning för hiv behöver mer resurser. Riksförbundet Noaks Ark har bidragit till detta genom opinionsbildning, kontakter och nätverk i samverkan med andra hivorganisationer som partner till International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). Riksförbundet har deltagit i två Partner Meetings-konferenser i Amsterdam och regelbundna telefonmöten med IAVI:s stab, bevakat den svenska samhällsdebatten om vaccinforskning å IAVI:s vägnar, anordnat träffar mellan IAVI:s handläggare och svenska beslutsfattare och varit de svenska medierna behjälplig med informationsmateral från IAVI i Amsterdam och New York. ICASO Noaks Ark är medlemmar i ICASO (International Council of AIDS Service Organizations) via AIDS Action Europe. ICASO är ett globalt nätverk av organisationer som arbetar med frågor och insatser kring hiv. 12

13 Organisation Riksförbundet Verksamheten inom Noaks Ark bedrivs sedan 1 januari 2011 under ledning av en gemensam förbundsstyrelse. På detta sätt har Noaks Ark-föreningar runt om i landet kommit varandra närmare, samtidigt som en öppen och demokratisk organisation har skapats. Varje Noaks Arkförening är dock egna juridiska personer med egna styrelser och där inriktningen på verksamheten bestäms utifrån de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Kansliet delar lokaler med Noaks Ark Stockholm. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under 2012 hållit sex protokollförda sammanträden. Förbundsstämma hölls i Stockholm i april, då förbundsstyrelsen fick följande sammansättning: Karl-Henrik Nanning, ordförande Anna Åkerhielm, Skåne, vice ordförande Anna Bergwall, Södra Norrland/Dalarna Elisabeth Hanser, Östergötland Carin Högstedt, Småland/Halland Lars Moberg, Stockholm Gunilla Vahlberg-Isaksson, Norra Norrland Revisor Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor, med Peter Olofson, auktoriserad revisor, som ersättare. Valberedning Bernhard Grewin, Stockholm, Monica Hultman, Luleå och Hans Bertil Hansson, Eslöv Noaks Ark-föreningar Våra Noaks Ark-föreningar är för många en oas där det går att träffa andra i samma situation, få hjälp och råd eller bara ta del av gemenskapen. Här finns möjlighet att delta i aktiviteter som luncher, middagar, träffar och mycket annat. Till föreningarnas terapeuter eller stödpersoner kan hivpositiva och närstående höra av sig vid behov av stöd eller för att få svar på frågor. Informationsinsatser och utbildning är föreningarnas andra centrala uppgift. Det finns idag sju regionalt verksamma lokalföreningar. Noaks Ark Norra Norrland Föreningen har Norrbotten och Västerbotten som verksamhetsområde med huvudsäte i Luleå. Utöver detta finns en lokalavdelning i Umeå och stödpersoner i Gällivare och Skellefteå. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Norra Norrland: Åsa Nordberg, ordförande Anna-Stina Svedberg, vice ordförande 13

14 Bodil Edenhagen Christer Johansson Helge Stålnacke Anna Påhlson, ersättare Noaks Ark Södra Norrland & Dalarna Föreningen har Gävleborgs och Västernorrlands län som sina huvudsakliga verksamhetsområden, men i detta ingår även Dalarnas och Jämtlands län. Föreningen har sitt huvudsäte i Gävle med en lokalavdelning i Sundsvall. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Södra Norrland & Dalarna: Carl-Eric Risslinge, ordförande Anna Bergvall, vice ordförande Maria Davik Jenny Bergander Anna Kajsa Måhl Noaks Ark Stockholm Föreningen har Stockholms län som sitt huvudsakliga verksamhetsområde men i detta ingår även Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län samt Region Gotland. Med sitt läge centralt i Stockholm drar föreningen till sig besökare från hela landet. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Stockholm: Bernhard Grewin, ordförande Karl-Henrik Nanning, vice ordförande Anita Carlstedt Anders Karlsson Lars Moberg Irene Opira Eleonor Wahter Noaks Ark Östergötland & Örebro län Föreningen har Östergötland som sitt huvudsakliga verksamhetsområde men bedriver även regelbundet verksamhet i Örebro län. Under 2012 invigdes nya lokaler centralt i Norrköping. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Östergötland: Björn Malmquist, ordförande Ina Nyberg Gruffman, vice ordförande Hannah Gruffman Rickard Eriksson Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland Under 2012 omstartade Noaks Ark verksamhet i Västra Götalandsregionen. Föreningen kommer initialt inte att hyra egna lokaler utan bedriva verksamheten i internat- och konferensform. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Göteborg: Sören Rafstedt, ordförande Bosse Andersen 14

15 Oskar Linderoth Björn Malmquist Dick Erixon Noaks Ark Småland & Halland Föreningen har Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län som sitt verksamhetområde, med huvudsäte i Växjö. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland: Suzana Mozevic, ordförande Lennart Värmby, vice ordförande Lars Lennartsson Lena Rask Marianne Tollin Lina Ekberg Conny Karlsson Charlotte Svensson Annica Lindén Annicka Bojja Gunilla Henriksson Frida Arvidsson (sekreterare; adjungerad) Noaks Ark Skåne Föreningen har region Skåne och Blekinge län som sitt verksamhetsområde. Noaks Ark Skåne är en av våra största föreningar med lokaler centralt i Malmö. Följande personer har under året ingått i styrelsen för Noaks Ark Skåne och Blekinge: Pernilla Berlin, ordförande Ann Johansson, vice ordförande Christine Fernström Anna Thim Isaac Isaacsson Knut Bergknut Stiftelsen Noaks Ark Stiftelsen bedriver fortsatt insamlingsarbete, främst till internationella biståndsinsatser. Följande personer har under året ingått i stiftelsens styrelse: Karl-Henrik Nanning, ordförande Anna Åkerhielm Bo Hedquist Bernhard Grewin Anders Karlsson Lars Moberg 15

16 Ekonomisk översikt Riksförbundet hade 2012 en omsättning som sammanlagt uppgick till 28,0 (26,3) miljoner kr. Fördelningen i landet såg ut enligt följande: Skåne-Blekinge Småland-Halland Östergötland Stockholm Södra Norrland Norra Norrland Förbundskansliet Stiftelsen Totalt 5,2 mkr 2,3 mkr 0,9 mkr 10,6 mkr 0,6 mkr 0,4 mkr 5,5 mkr 2,5 mkr 28,0 mkr Trenden från tidigare år fortsätter, där en minskande omsättning noteras i Stockholmsregionen medan den ökar i övriga landet. När det gäller personal hade Noaks Ark tjänster på helårsbasis enligt följande: Skåne-Blekinge 7,50 Småland-Halland 3,00 Östergötland 1,00 Stockholm 8,40 Södra Norrland 0,10 Norra Norrland 0,25 Förbundskansliet 4,40 Stiftelsen 0 Totalt 24,65 Av totalt 31 (33) anställda var 17 (19) kvinnor och 14 (14) män. Därutöver är medlemmarna och de volontära insatserna en mycket viktig resurs. Förbundskansliets personalstyrka omfattar kanslichef, informatörer, vetenskapsredaktör, telefonrådgivare och administration. Totalt har arbetstid motsvarande 4,4 tjänster anlitats inom riksförbundets kansli under Vid bildandet av riksförbundet 2011 beslutades att all personal i Noaks Ark ska vara anställd i föreningen på orten där man arbetar. Det innebär att riksförbundets kansli inte har egen anställd personal och inget tecknat kollektivavtal. Tjänsterna köps från Noaks Ark Stockholm. Förbundets kansli är samlokaliserat med Noaks Ark Stockholm vilket innebär att man för 18 procent av de samlade lokalkostnaderna har tillgång till arbetsplatser, personalrum, konferensrum och föreläsningssal på totalt 925 kvm. Också administrationen är samordnad, vilket innebär lägre kostnad för kopiering, datorer och andra kontorskostnader. 16

17 Resultaträkning Not Intäkter Nettoomsättning Bidrag Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Årets resultat Fördelning av årets resultat Kvarstående belopp för året Balansräkning Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Föreningskapital Balanserat resultat Reserveringar Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Projekt- och aktivitetsmedel Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Noter 1. Nettoomsättning: Avser kurs- och aktivitetsintäkter. 2. Bidrag: Smittskyddsinstitutet 4,5 mkr och Landstinget Västernorrland 335 tkr. 3. Övriga intäkter: Företagssponsring 161 tkr och projektintäkter 397 tkr. 4. Övriga externa kostnader: Inhyrd personal tkr, lokal (inkl Sundsvall) 636 tkr, kontor 279 tkr, information tkr och resor 782 tkr. Inhyrd personal utgjorde 4,4 årstjänster fördelade på 8 personer (3,15 årstjänster innehades av män och 1,25 av kvinnor). 5. Personalkostnader: Arvode i form av förlorad arbetsinkomst till styrelseledamöter har uppgått till kr. Därutöver har informatörs- och artikelarvoden utbetalts. 6. Reserveringar, uttagna: L Oréal/Kiehl kr och Body Shop kr. Avsättning: nystartsverksamhet om kr. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentlig-rättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget 18

19 Slutord Trots minskade ekonomiska resurser har verksamheten utvecklats under året. Nystart har skett i Västra Götalandsregionen, Noaks Arks modell för socialt arbete har publicerats i skrift, ny växel med större flexibilitet för telefonjouren är igång. Nysatsningen i Sundsvall har utökats med projekt riktat till iv-missbrukare. Noaks Ark medverkade under Internationella aidskonferensen i Washington DC i juli och de bekräftelser vi fick på egna erfarenheter innebar publicering av debattartikel om hur de preventiva insatserna måste förändras för att uppnå nationella hivstrategins mål. Detta blev förstasidesnyhet i Svenska Dagbladet i augusti. Styrelsen vill tacka alla föreningar, deras medlemmar, volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Omorganiserandet under 2011 och 2012 har krävt en hel del energi, men nu står vi väl rustade att satsa offensivt framåt. Vi vill också tacka våra finansiärer. Smittskyddsinstitutets statliga hiv/sti-medel utgör grundbulten i riksförbundets verksamhetsfinansiering. Läkemedelsbolag har bidragit till informations- och utbildningsaktiviteter. Vi överlämnar härmed styrelsens verksamhetsberättelse till förbundsstämman och ser fram emot fortsatt utveckling kommande år. Stockholm den 27 februari 2013 Karl-Henrik Nanning Anna Åkerhielm Anna Bergvall förbundsordförande vice förbundsordförande Elisabeth Hanser Carin Högstedt Lars Moberg Gunilla Vahlberg-Isaksson Min revisionsberättelse angående verksamhetsåret har avgivits den 5 april Kerstin Hedberg auktoriserad revisor 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.10 Påverkansarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2015 INNEHÅLL FÖRORD... 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 4 ÖKAD KUNSKAP OCH MEDVETENHET OM HIV. 5 TIDIGARE DIAGNOSTICERING 8 MEDIEKOMMUNIKATION OCH WEBB... 10 SAMORDNING,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Q3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Q3 verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, stiftelsens femtonde verksamhetsår.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark. Verksamhetsberättelse

Riksförbundet Noaks Ark. Verksamhetsberättelse Riksförbundet Noaks Ark Verksamhetsberättelse 2011 Vår vision Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser. yrkesverksamma får färdigheter i att bemöta hivproblematiken i sitt

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, stiftelsens nittonde verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 16

VERKSAMHETSPLAN 2014 16 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2014 16 VERKSAMHETSPLAN 2014 16 Förslag till årsmötet 25 mars 2014 Fokuserad och evidensbaserad hivprevention och stöd i Stockholmsregionen Noaks Ark arbetar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Barnkörveckan på Fårö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015

STÄMMOHANDLINGAR 2015 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner.... 5 Verksamhetsplan 2015 17. 6 Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. www.helasverige.se

Årsredovisning 2012. www.helasverige.se Årsredovisning 2012 www.helasverige.se Å R S R E D O V I S N I N G för Hela Sverige ska leva Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer