Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ)"

Transkript

1 Medcore AB (Publ) Org.nr Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ) Jan dec 2009 Nettoomsättning uppgick till 55,4 (28,2) MSEK +96% EBITDA 1,6 (-0,1) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (-0,7) MSEK Resultat per aktie 0 (0) kr. Omsättningsprognosen om 55,2 MSEK uppnåddes, resultatet efter skatt 0,5 MSEK sämre än prognos främst på grund av tagen kundförlust om 0,3 MSEK. Bolaget har under året förvärvat två agenturer från Haemedic Sweden AB. Juli dec 2009 Nettoomsättning uppgick till 29,1 (14,3) MSEK +103% EBITDA 0,9 (-0,5) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-0,7) MSEK Resultat per aktie 0 (0) kr. 1

2 Detta är Medcore AB (publ) Medcore startade sin verksamhet under slutet av år Företaget skall agera som representant för internationella bolag som behöver en professionell marknadsförare på den Nordiska marknaden. Medcore skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet. För att säkerställa våra mål och för att Medcore skall vara en bra samarbetspartner ställer vi höga krav både på våra produkter och vår organisation. Företaget har i huvudsak den Nordiska sjukvårdsmarknaden som sin plattform och arbetar idag med direkt försäljning i Sverige och Danmark medan försäljningen i Finland och Norge sköts av lokala agenter. Målet är att under den kommande treårsperioden etablera direktförsäljning även i Finland och Norge antingen genom företagsförvärv eller genom att bygga upp egen organisation. Medcore representerar idag ett Kanadensiskt företag beträffande oxygen produkter för hela den Europeiska marknaden och har etablerat agenter i Italien, Spanien, Benelux, Österrike, Schweiz, England och Irland. Företaget har idag en stark fokusering på respiration, temperaturreglering, infusionsterapi och diabetes. Inom de flesta av de aktuella områdena har företaget introducerat både nya terapier samt nya produkter som förbättrat den aktuella behandlingen för den enskilda patienten samt bidragit till minskade kostnader för sjukvården i form av bland annat kortare behandlingstider. Medcore är certifierat enligt standarden ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. Verksamheten Försäljningen under 2009 uppgick till 55,4 MSEK (28,2 MSEK) vilket är överensstämmande med den lagda prognosen. Detta innebär en ökning med 96 % mot föregående år. Den organiska tillväxten blev 38 %. Implementeringen av diabetesverksamheten som förvärvades av Haemedic Sweden AB har gått enligt den fastställda planen. Medicinteknik Försäljningen av medicintekniska produkter ökade med 61 % jämfört med föregående år. Det som bland annat bidragit till ökningen är försäljningen av ambulatoriska pumpar som möjliggör att patienter kan behandlas i hemmet beträffande smärtlindring, cytostatikaterapi och TPN. Genom att använda ambulatoriska pumpar ökar livskvaliteten för den enskilda patienten samtidigt som sjukvården uppnår effektiviseringsvinster. Att kunna behandla patienten i hemmet är något som sjukvården idag ser som en mycket intressant utvecklingstrend och detta är ett marknadssegment som är under stark tillväxt. 2

3 Criticool ( temperaturregleringssystem ) som idag är förstahands alternativet vid behandling av bland annat cardiac arrest ( hjärtstillestånd ) har visat sig vara en kraftfull behandlingsmetod av barn med diagnosenasphyxia. Detta i sin tur har bidragit till att försäljningen av Criticool ökat med 109 % jämfört med Det som nu står för dörren är att börja behandla strokepatienterna på ett motsvarande sätt som cardiac arrest och asphyxia. Sverige hade under 2009, diagnostiserade strokepatienter. Förbrukningsartiklar Bolaget lyckades att försvara sina marknadsandelar från Den direkta orsaken till att försäljningen enbart ökade med 3 % beror på den ökade konkurrensen av lågprisprodukter från Kina. Det som bidragit till försäljningsökningen under året har varit Oxymask, det först öppna systemet för att leverera syrgas. Etableringen av produkten i övriga Europa har nu också påbörjats, vilket är av stor betydelse för de kommande åren. De aktuella produkterna har en betydande marknadspotential. Medcore har marknadsföringsrättigheterna för hela Europa beträffande Oxymask - produkterna. Diabetes Företaget sålde diabetesprodukter för 28,3 MSEK vilket är en ökning med 290 % jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten beträffande Medcores försäljning 2008/2009 var 58 %. Det som starkast bidragit till ökningen är försäljningen av pennkanyler. Under 2009 var Medcore det första bolaget på marknaden med en 32G pennkanyl. Produkten har under året fått en mycket god marknadsacceptans. Fördelen med en 32G pennkanyl är att smärtupplevelsen för diabetespatienten nästan blir försumbar, på grund av att pennkanylen idag har den minsta diametern på själva nålen som penetrerar patientens hud. Medcore har under 2009 påbörjat lanseringen av Dermacyn, som är en ny produkt för behandling av bland annat diabetiska fotsår. Dermacyn möjliggör en snabbare läkning av diabetiska fotsår som i sin tur kan möjliggöra att ett större antal amputationer kan undvikas. Idag amputeras årligen 1000 svenska diabetespatienter som en direkt följd av diabetiska fotsår. Koncernens resultat och finansiella ställning Januari december 2009 Nettoomsättningen för året uppgick till 55,4 (28,2) MSEK, en ökning med 96% jämfört med förgående år. Ökningen har till största delen skett inom affärsområdet Diabetes i och med förvärvet av verksamheten i Haemedic och dess agenturer. Rörelsens kostnader uppgick till 53,9 (28,4) MSEK. Av de totala rörelsekostnaderna utgjorde handelsvaror 34,3 MSEK (63%), personalkostnader 7,9 MSEK (15%) och övriga externa kostnader 11,7 MSEK (22%). Övriga externa kostnader avsåg lokalhyror transportkostnader och konsultarvoden. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,6 (-0,1) MSEK. Resultatförbättringen är främst en följd av ökade rörelseintäkter. 3

4 Juli december 2009 Nettoomsättningen uppgick till 29,1 (14,3) MSEK, en ökning med 14,8 MSEK jämfört med motsvarande period förgående år. Ökningen har till största delen skett inom affärsområdet diabetes och medicinteknik Rörelsens kostnader uppgick till 28,2 (14,8) MSEK, vilket resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar om 0,9 (-0,5) MSEK. Av de totala rörelsekostnaderna 28,2 utgjorde handelsvaror 18,6 MSEK (66%), personalkostnader 4,1 MSEK (15%) och övriga externa kostnader 5,5 MSEK (19%). Under perioden har bolaget tvingats realisera en större kundförlust om 0,3 MSEK. Till följd av konkurrs. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 (1,0) MSEK vilket är en förändring med -4,3 MSEK. Jämfört med förgående år har kassaflödet från den löpande verksamheten minskat av förändringen i rörelsekapital, främst av ökade fordringar och lager. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 35 (1,4) MSEK. Under andra halvåret 2009 inbringade en nyemission 8,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Koncernens soliditet vid utgången av året uppgick till 66% (13,7%) Likvida medel uppgick vid årets slut till 13,8 (0) MSEK. Investeringar och avskrivningar Medcores Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under året om 17,8 MSEK varav 12,6 MSEK avser förvärvet av verksamheten i Haemedic och 5,2 MSEK det omvända förvärvet av Medcore AB. Avskrivningstiden för verksamheten i Haemedic löper på 5 år medan avskrivningstiden för förvärvet av Medcore AB är 10år. Av bolagets totala avskrivningar om 2,6 MSEK avser 2,4 MSEK avskrivningar på goodwill. Eget kapital Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 34,2 vilket ger en synlig soliditet på 66,4% Under hösten 2009 genomfördes en nyemission av aktier som tillförde bolaget 8,6 MSEK efter emissionskostnader. Det finns ett program för teckningsoptioner. Det består av utestående teckningsoptioner i Medcore AB med en teckningskurs till 10 öre per aktie. Vid full teckning av dessa optioner kommer bolaget att tillföras ytterligare 4,9 MSEK under hösten

5 Medarbetare Antalet anställda vid årets slut var 12 (8) varav 6 (50 %) var kvinnor. Moderbolaget Medcore AB är moderbolag i koncernen. Verksamheten i koncernen bedrivs främst i Medcore Sweden AB. Nettoomsättningen under året uppgick till 0,2 (0,6) MSEK och rörelsens kostnader till 0,6 (0,5)MSEK. Finansiella poster uppgick till 9,2 (-17,3) vilket resulterade i ett resultat om 8,7 (-17,2) MSEK Risker Merparten av Medcores inköp och försäljning sker idag i EUR och USD. Till följd av detta kan Bolagets omsättning och rörelseresultat komma att påverkas av växelkursförändringar. Fluktuationer i växelkursen för utländska valutor i förhållande till den svenska kronan kan därför påverka Medcores omsättning och rörelseresultat. För en mer utförlig beskrivning av företagets risker finns de beskrivna i företagets prospekt 2009 sidan 6. Framtidsutsikter Medcore kommer under det kommande verksamhetsåret att introducera ett antal nya produkter inom våra befintliga affärsområden samtidigt som vi kommer att starta ett helt nytt affärsområde inriktat mot kirurgi. Satsningen innebär att vi avser att förvärva ett redan etablerat bolag samtidigt som vi kommer att starta marknadsföringen av ett flertal nya produkter. Tester av de nya produkterna har till viss del genomförts under det föregående året med goda resultat. Under 2010 kommer vi utöka antalet agenter för den europeiska representationen i bland annat Frankrike, Tyskland, Polen, Grekland och Portugal. Medore kommer under innevarande år att starta lanseringen av produkter under eget varumärke. Händelser efter balansdagen Medcore har skrivit ett Letter of Intent avseende förvärv av en etablerad agentur på den Nordiska marknaden inom affärsområdet kirurgi. 5

6 Resultaträkning i sammandrag för koncernen (tkr) Juli-Dec Juli-Dec Rörelsensintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr 0,00-0,01 0,00-0,01 Resultat per aktie efter utspädning 0,00-0,01 0,00-0,01 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

7 Balansräkning i sammandrag för koncernen (tkr) TILLGÅNGAR Annläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändringar i koncernens eget kapital (tkr) Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission netto Eget kapital vid periodens utgång

8 Kassaflödesanalys för koncernen (tkr) Juli-Dec Juli-Dec Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av rörelsefordringar Minskning/ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal för koncernen Juli-Dec Juli-Dec Omsättningstillväxt % 103% 24% 96% 30% EBITDA marginal % 3,0% -3,4% 2,8% -0,4% Vinstmarginal % -3,6% -4,9% -3,3% -2,5% Soliditet % 66,4% 3,9% 66,4% 13,7% Kassalikviditet,% 188,7% 91,8% 188,7% 91,8% Förändrigar i koncernens eget kapital (tkr) Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission Eget kapital vid periodens utgång Data per aktie för koncernen Juli-Dec Juli-Dec Resultat per aktie, kr 0,00-0,01 0,00-0,01 Eget kapital per aktie, kr 0,08 0,02 0,08 0,02 Antal aktier vid periodens slut

9 Resultaträkning i sammandrag för Moderbolaget (tkr) Juli-Dec Juli-Dec Rörelsensintäkter Rörelsens kostnader Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Balansräkning i sammandrag för Moderbolaget (tkr) Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Principer för delårsrapportens upprättande Denna rapport är upprättad enligt kraven i Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2007:1. I samband med MedCores förvärv av Medcore Sweden fick de tidigare aktieägarna i Medcore Sweden ett bestämmande inflytande över MedCore i den nya koncernen, vilket medför att förvärvet skall redovisas enligt reglerna i Årsredovisningslagen kap 7 22A om omvända förvärv. Redovisningen enligt ett omvänt förvärv innebär att det redovisas som om det legalt förvärvade bolaget, dvs. Medcore Sweden, vore förvärvare av aktierna i MedCore. Mot denna bakgrund är MedCores bokslutskommuniké för perioden januari till december 2009, framtagen enligt ovan beskrivna regler i Årsredovisningslagen. 9

10 Granskning av revisorer Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall ske till aktieägarna. Årsstämma och årsredovisning Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Kista måndagen den 26 april 2010 Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för tre månader publiceras den 27 april 2010 Årsstämma hålls den 26 april 2010 Delårsrapport för 6 månader publiceras den 24 augusti 2010 Frågor angående rapporten ställs till: VD Sverker Olofsson, tel , CFO Thomas Broberger, tel , 10

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB MEDIAPROVIDER KONCERNEN SAMMANFATTNING Koncernen har under året genomfört en strategiförändring

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer