Årsredovisning. Koncernredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Koncernredovisning 2014"

Transkript

1 Årsredovisning och Koncernredovisning 2014

2 1 Innehåll Förvaltningsberättelse... 1 Allmänt om verksamheten... 1 Väsentliga händelser under Årsstämma Årsstämma Extra bolagsstämma Medarbetare och organisation... 3 Finansiell ställning och utveckling... 4 Moderföretag... 5 Ägarförhållanden... 5 Nyckeltal,... 5 Närståendetransaktioner... 5 Likviditet... 5 Investeringar... 5 Säsongsvariationer... 6 Miljöinformation... 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång... 6 Framtida utveckling... 6 Förslag till disposition av årets resultat... 7 Väsentliga risker... 7 Finansiella rapporter Noter till Koncern- och Årsredovisning Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Ledande befattningshavare Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SciBase Holding AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor. Allmänt om verksamheten SciBase är en medicinteknisk koncern som fokuserar på att förbättra och effektivisera diagnostiken av förändringar i kroppens hudvävnad. Detta för att i ett tidigt stadie kunna upptäcka förändringar som kan vara cancerogena, specifikt malignt melanom. SciBase har utvecklat en unik metod och teknologi baserat på Elektrisk Impedans (se vidare nedan) för detektion av hudcancer och då specifikt malignt melanom. Den patenterade tekniken/metoden, som har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet, möjliggör detektion av förändringar i hudvävnad. Systemet består av en handhållen sond med en engångselektrod ansluten till ett instrument som analyserar mätsignalerna. Över hudfläckar har under utvecklingen av produkten kliniskt dokumenterats. Nevisense är sedan 2013 CE-märkt. Produkten är i sin nuvarande form färdigutvecklad, nödvändiga kliniska studier genomförda och produkten har nyligen lanserats på utvalda marknader. Väsentliga händelser under 2014 Försäljningsutveckling Nettoomsättningen för helåret 2014 uppgick till (97) tkr. sålde sitt första Nevisense system, i slutet av 2013 men började effektivt marknadsföra produkten, på utvalda marknader, under det andra halvåret 2014 efter publicering av Bolagets stora kliniska studie varpå försäljningen efter det utvecklats positivt. Marknadskanaler SciBase har initialt valt att lansera och sälja sina produkter inom Europa och Australien. Försäljning i Norden och Tyskland bearbetas initialt genom egen säljkår och distribution av instrument och elektroder sker för närvarande direkt från SciBase till slutkund. Försäljning i övriga regioner kommer att ske och sker via distributörer. SciBase har sedan tidigare avtal med distributör i Australien, men har under slutet av 2014 även slutit avtal med distributörer i Belgien och Storbritannien. Acceptans för metod I maj publicerades i tidskriften British Journal of Dermatology en internationell klinisk studie

3 2 avseende detektion av malignt melanom den dödligaste formen av hudcancer. Resultaten av denna studie den största av sitt slag som hittills genomförts visar att bolagets produkt Nevisense är ett viktigt nytt icke-invasivt verktyg som med hög precision möjliggör för dermatologer att bättre utvärdera hudförändringar där misstanke finns om malignt melanom. Studien är en förutsättning för en bredare acceptans av metoden. Den prospektiva, blindade multicenterstudien genomfördes på 5 amerikanska och 17 europeiska kliniker. Totalt 1,951 personer med sammanlagt hudförändringar inkluderades i studien; 1,943 hudförändringar inklusive 265 maligna melanom uppfyllde kriterierna för analys. Nevisense uppvisade en sensitivitet på 97 % (förmåga att detektera malignt melanom) och en specificitet på 34 % (förmåga att utesluta förekomst av malignt melanom). Instrumentet uppvisade därutöver en sensitivitet på 100% när det gäller detektion av andra former av hudcancer än malignt melanom. Nevisense teknologin bygger på Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vilken möjliggör en objektiv analys av hudförändringar med misstanke om malignt melanom. Nevisense har, som det första icke-visuella verktyget för melanom detektion, redan väckt stort intresse hos dermatologer och SciBase förväntar att publiceringen av denna viktiga studie kommer att leda till en i framtiden bredare användning av Nevisense i den ofta svåra processen att tidigt diagnosticera maligna melanom. Produkt- och marknadsgodkännanden Den medicintekniska marknaden kännetecknas av ett strikt regelverk för att ett bolag ska kunna sälja och marknadsföra sina produkter. I Europa regleras detta av MDD (the Medical Device Directive) vilket innebär att produkter ska ha en CE-märkning. I USA hanteras godkännanden för marknadsföring av FDA (the Food and Drug Adminstration). Bolagets produkt, Nevisense, är för närvarande godkänd för marknadsföring i Europa (CE-märkning 2013) och Australien (TGA). Arbetet pågår för att ansöka om marknadsgodkännande i USA en sk PMA (pre market approval). SciBase ansöker för närvarande om marknadsgodkännande från FDA för kommersialiseringen av Nevisense i USA med målet att erhålla godkännande under Patent Ett tidigt fokus på patent från SciBase grundare utgör basen för Bolagets breda patentportfölj. Bolagets patent är indelade i sex separata patentfamiljer. Bolaget har pågående patentansökningar i USA, Japan, Australien samt Europa. Vid utgången av 2014 hade Bolaget 3 patentfamiljer godkända i Europa, Japan samt Australien samt 1 i USA. Under 2014 godkändes 1 patent i USA, 1 i Japan och 1 i Australien. Totalt har nu Bolaget 45 patent godkända. Förutom patent har även Bolaget ett tekniskt kunnande inom området som gör det svårt för eventuella konkurrenter att kopiera Bolagets produkter och metod. Finansiering Styrelsen ser på regelbunden basis, minst vid varje styrelsemöte, över Bolagets befintliga och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att Bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrik nuvarande produkt kommer bli/är på marknaden, utvecklings och regulatoriska händelser som kan påverka Bolagets möjligheter att sälja sina produkter eller påverka ersättningsnivåer i försäkringssystemen vid användandet av Bolagets produkter samt kostnader associerade med dessa ansträngningar. Utöver detta kan Bolagets framtida kassabehov påverkas av förseningar i projekt avseende automatisering av produktion för att nå framtida bruttomarginalförbättringar. Aktieägarna beslutade på extra bolagsstämma den 24 september 2013 om två nyemissioner av aktier, som tidigare delvis tecknats och tilldelats. I februari 2014 tecknades och tilldelades aktier i emission (1) och aktier i emission (2) genom kvittning av återstående del av brygglån. I slutet av 2013 konstaterade styrelsen att inte hade de finansiella medlen för att bedriva verksamheten enligt den fastlagda strategiska planen för den kommande 12- månaders perioden. Styrelsen beslutade därigenom om att genomföra en kapitalanskaffning via en riktad nyemission. Vid Extra bolagsstämma den 7 januari 2014 beslutades om nyemission, av högst aktier till en emissionskurs om 0, kr per aktie (motsvarande en total emissionslikvid om tkr) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till SEB pensionsstiftelse samt FourierTransform AB.

4 3 Samtliga aktier tecknades och tilldelades och Bolagets aktiekapital ökade genom nyemissionen med kr. Baserat på nuvarande prognoser, är det styrelsens uppfattning att Bolaget inte har de nödvändiga finansiella resurserna att bedriva verksamheten enligt den beslutade planen för den kommande 12- månadersperioden. Styrelsen har dock fått garantier från två av s huvudägare, SEB pensionsstiftelse och Fouriertransform AB, att man avser att finansiera Bolagets verksamhet i tillräcklig omfattning för att täcka rörelsekapitalbehovet. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att säkerställa s långsiktiga finansiering. Extra bolagsstämma 2014 Extra bolagsstämma den 7 januari Vid stämman invaldes Per Aniasson, Renee Lucander samt Andreas Pennervall som nya styrelseledamöter. I samband med stämman avgick Axel Broms samt Lennart Jacobsson. Vid stämman fattades även beslut om nyemission (se ovan). Extra bolagsstämma den 18 mars Vid stämman invaldes Tord Lendau samt Carsten Browall till nya ledamöter. Tord Lendau valdes även till styrelsens ordförande. I samband med stämman avgick Anders Eriksson samt Andreas Pennervall. Årsstämma 2014 Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets verksamhet utövas vid bolagsstämman. Årsstämma i SciBase ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad aktieägare får rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begränsning. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på stämman företrädda och avgivna rösterna. Årsstämma 2014 hölls den 2 juni 2014 i Bolagets lokaler i Stockholm. Vid stämman deltog aktieägare som tillsammans representerade 70,8 procent av Bolagets totala antal aktier och röster. Vid stämman beslutades: Moderföretagets och s resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att årets förlust skulle föras över i ny räkning. Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150 Tkr till styrelsens ordförande samt 100 Tkr till extern ledamot som inte innehar/representerar aktieägare i Bolaget. Stämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd räkning. Tord Lendau, Per Aniasson, Carsten Browall, Viktor Dvrota, Renee Lucander och Stig Ollmar omvaldes som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Tord Lendau valdes till styrelsens ordförande. Ernst & Young omvaldes som revisor och Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Detta kan ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Årsstämma 2015 Årsstämma i Scibase Holding AB kommer att hållas den 13 maj i Bolagets lokaler på Kammakargatan 22, kl Extra bolagsstämma 2015 Extra bolagsstämma i Scibase Holding AB kommer hållas den 28 april i Bolagets lokaler på Kammakargatan 22, kl Medarbetare och organisation Verksamheten ställer höga krav på såväl medarbetare som på en innovativ och högpresterande företagskultur. Vi arbetar med målstyrning och uppföljning där chef och medarbetare gemensamt sätter upp individuella mål för året baserat på företagets övergripande mål samt utvärderar och bedömer tidigare insatser. Det är viktigt för engagemanget att varje medarbetare har förståelse för företagets uppdrag och mål och för hur den egna prestationen bidrar till dessa. består av moderföretaget SciBase Holding AB med 0 (0) anställda, de helägda svenska dotterbolagen SciBase AB med 11 (11) anställda, varav 3 (4) kvinnor, samt SciBase Intressenter AB och dotterbolaget SciBase Inc.. s

5 4 egentliga verksamhet bedrivs i SciBase AB. Här finns alla funktioner representerade. Under 2014 har Anders Lundqvist avgått som VD samt Simon Grant tillträtt som ny VD i april. Finansiell ställning och utveckling Nettoomsättning Nettoomsättningen för perioden januari december uppgick till (97) tkr, varav 750 (7) tkr utgjordes av försäljning av elektroder. Den första försäljningen av Nevisense var under det fjärde kvartalet Dock påbörjades inte någon egentlig försäljningsverksamhet förrän under andra halvåret 2014 efter publiceringen av Bolagets stora kliniska studie (se ovan). Ett viktigt nyckeltal för att kunna bedöma bolagets utveckling är antal test per sålt instrument. Detta beräknas baserat på antal sålda elektroder genom antal sålda instrument och resulterar i en beräknad snittförbrukning per vecka per kund. Då bolaget precis börjat sälja och placera instrument ska detta nyckeltal nu enbart tolkas som en preliminär beräkning då kundunderlaget är för litet. För närvarande ligger snittförbrukningen per kund på cirka 3 test per kund och vecka med en stor spridning mellan kunder. Rörelseresultat Rörelseresultatet för perioden januari december 2014 uppgick till ( ) tkr, en ökad förlust med tkr. Den främsta orsaken till detta är ökade kostnader på grund av uppsägningstid och reservering avseende avgångsvederlag för tidigare VD om totalt cirka 2,5 MSEK samt ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader. Utöver det är förlusten hänförbar till marknads- och försäljningsaktiviteter i samband med lansering av Bolagets produkt. Det bedrivs även aktiviteter för att få Nevisense godkänd för marknadsföring på den amerikanska marknaden av FDA. Detta innefattar en s.k. Reader study samt processer för sk Premarket approval (PMA). Bruttomarginalen för perioden är negativ då nuvarande produktion av elektroder sker via en manuell process med därtill hörande höga kostnader. En automatisering av denna produktionsprocess är under utveckling och beräknas vara klar under det första halvåret Denna process förväntas leda till kraftigt förbättrad marginal. Bolaget förväntar sig dock redan under andra halvåret 2015 en viss förbättring av marginalen på grund av volymsfördelar. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna ökade med tkr och uppgick för helåret till (13 916) tkr. Ökningen är framförallt hänförbar till lanseringskostnader för Nevisense men innehåller även en engångspost avseende avgångsvederlag för tidigare försäljningsansvarig i Norden om 0,6 MSEK. Administrationskostnaderna uppgick för helåret till (10 253) tkr, en ökning om tkr beroende främst på uppsägningstid och reservering avseende avgångsvederlag för tidigare VD om totalt 2,5 MSEK. Utvecklingskostnaderna uppgick för helåret till (10 606) tkr, en minskning med tkr. Kostnaderna minskade på grund av minskade kostnader för utveckling av produkten Nevisense. Övriga rörelseintäkter 354 (0) Tkr avser framförallt kreditering av tidigare kostnadsfört belopp från leverantör. Övriga rörelsekostnader, 104 (22) Tkr, avser till största delen valutaomräkningseffekter av fordringar och skulder. Finansnettot uppgick till 26 ( ) tkr. Föregående års negativa finansnetto är framförallt hänförbart till kostnader för under 2013 konverterat brygg-lån och avsåg ränta och riskpremie. Årets resultat, efter finansnetto, uppgick till ( ) tkr. Årets resultat efter skatt uppgick till ( ) Tkr. Årets skattekostnad uppgick till 110 (- 349) Tkr och avser för 2014 temporära skillnader i förutbetalda kostnader samt för 2013 temporära skillnader vid värdering av tidigare brygglån. Segmentsrapportering delar in segmentrapporteringen i primärt rörelsesegment och sekundärt i geografiska marknader. har idag enbart ett rörelsesegment, detektion av malignt melanom. SciBase geografiska segment utgörs av Europa/Övriga världen, Nordamerika/USA samt Asien/Oceanien. har valt att slå ihop segmenten NordAmerika/USA och Asien/Oceanien då de inte uppgår till en väsentlig del av totalen. Segment Europa/Övriga världen Nettoomsättningen i segmentet blev (97) tkr. Under andra halvåret lanserades s produkt Nevisense på utvalda marknader. Bruttoresultatet i segmentet var -512 (-140) tkr.

6 5 Övriga segment Nettomsättningen blev 56 (0) tkr i segmentet. Under 2014 är det enbart Australien som Bolaget, via distributör, har en närvaro på. Bruttoresultatet i segmentet var -65 (0) tkr. Moderföretag, org nr , är moderföretag i koncernen. Bolaget bildades 2009 efter en omstrukturering av koncernen. Den egentliga verksamheten bedrivs av det helägda dotterbolaget SciBase AB. Moderföretaget har ingen operativ verksamhet eller anställda. Bolagets huvudsakliga uppgift är av finansiell karaktär för att finansiera s operativa verksamhet. Under 2014 genomfördes en riktad kapitalanskaffning till 2 nya huvudägare (se beskrivning ovan). Kostnader som uppstått i moderföretaget under 2014 är primärt hänförligt till styrelsearvoden samt vissa administrativa aktiviteter såsom årsstämma. Moderföretagets resultat efter skatt var -673 ( ) Tkr. Föregående års resultat belastades med kostnader för upptagna lån för finansiering av verksamheten. Dessa lån, inklusive räntekostnader och riskpremier, konverterades till aktier och eget kapital under Moderbolagets likvida medel uppgick till (29 020) tkr. Moderbolaget har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti gentemot det helägda dotterbolaget Scibase AB om för att säkerställa att det egna kapitalet hålls intakt. Ägarförhållanden Vid utgången av perioden fanns 34 aktieägare i varav de 4 största svarade för cirka 79,8% av kapitalet och rösterna. Totalt antal aktier uppgår till Största ägare per 30/ är SEB Venture Capital (30%), SEB pensionsstiftelse (21%), Fouriertransform AB (20%) samt Omega fund IV L.P. (9%). Närståendetransaktioner För beskrivning av närståendetransaktioner se not 7 samt not 24. Likviditet Vid ingången av 2014 uppgick likvida medel till tkr och vid utgången av året till tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för året uppgick till ( ) tkr. Det negativa löpande kassaflödet ökade främst på grund av ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader i samband med lansering av Nevisense. Det totala kassaflödet uppgick till (14 144) tkr. Det totala kassaflödet har för 2014 påverkats positivt av genomförd kapitalanskaffning som netto, efter avdrag för emissionskostnader, tillförde Bolaget tkr samt kassaflödet för 2013 påverkades positivt av under 2013 genomförda kapitalanskaffningar om netto tkr. Investeringar Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till (4 926) tkr och avsåg främst investeringar i produktionsverktyg vilka har aktiverats (se beskrivning nedan) men ej belastat resultatet i form av avskrivningar än då de avser ny automatiserad produktionslinje (se beskrivning nedan) som ej är i drift än. Investeringarna minskade främst på grund av att de faktiska investeringarna i verktyg för det pågående projektet för en ny automatiserad produktionslinje Nyckeltal, Belopp i tkr Nettoomsättning Bruttomarginal, % -36% -144% Soliditet, % 78% 83% Skuldsättningsgrad, ggr 0,27 0,21 Likvida medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,19-1,75 Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,16 0,80 Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal utestående aktier, tusental Medelantal anställda För definitioner, se not 32.

7 6 minskade. Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (0) tkr. Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar belastar periodens resultat med 316 (504) tkr. Avskrivningar för immateriella anläggningstillgångar belastar periodens resultat med 6 (16) tkr. bedriver ett projekt som avser att upprätta ett automatiserat produktionsverktyg för att minska tillverkningskostnaden av förbrukningsvaran (elektroden). Projektet har under 2014 blivit försenat och förväntas att vara färdigställt och i produktion under mitten av Det finns dock inga garantier för detta då det är en helt ny process som utvecklas. Förseningen beror till största del på vissa specialinstrument som tagit längre tid att utveckla och färdigställa än initialt uppskattat. Säsongsvariationer Scibase försäljning och rörelseresultat är i viss utsträckning beroende av säsongsmässiga variationer som bolaget inte kan påverka. Under det tredje kvartalet förväntas antalet utförda test gå ned, och därmed som en följd av det s försäljning, på grund av semesterperiod. Miljöinformation SciBase AB bedriver ett systematiskt arbete med att reducera speciellt farliga substanser i elektriskoch elektronisk utrustning genom att uppfylla EUdirektivet RoHS och ger kunder information om återvinning av produkterna genom märkning enligt WEEE direktivet. Enligt WEEE direktivet är SciBase vidare producentansvarig för elektrisk- och elektronisk utrustning samt för batterier är Scibase AB anmäld hos Naturvårdsverket och redovisar årligen bl.a. insamlingssystem och återvinning enligt förordningarna 2005:209 och 2014:1075 och för batterier enligt förordningen 2008:834. Datorer och annan elektronisk utrustning i kontoret är valda utifrån låg energiförbrukning. Utnyttjande av IT-system för informationslagring och dokumenthantering har reducerat pappersförbrukningen. arbetar även för ett minskat resande genom telefon och videokonferenser för att därigenom spara både miljö, tid och pengar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I februari 2015 bildades s helägda dotterbolag, SciBase GmbH, i Tyskland för att skapa ett ökat fokus på den tyska marknaden. Tyskland är idag Bolagets viktigaste marknad och med hjälp av lokal närvaro kan vi därigenom säkerställa ett ökat marknads- och säljfokus. Tobias Bergenblad utsågs till ny global försäljningschef. I januari 2015 godkändes 1 patent i Japan. I mars 2015 godkändes en patentfamilj i Australien. I april bildades bolagets vetenskapliga råd bestående av internationella experter inom hudcancerområdet. Rådet hade sitt första möte i april. Som ett led i s expanderade kommersialisering har ett exklusivt distributörsavtal i april 2015 ingåtts för den österrikiska marknaden med Intramed Handels gesmbh. Styrelsen har beslutat om att ansöka om notering av moderföretagets,, aktier på Nasdaq First North. Styrelsen och SciBases ledande befattningshavare anser att det kommer främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling samt är ett logiskt och viktigt steg i dess utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om SciBase och dess verksamhet. Vid extra bolagsstämma den 28 april beslutades om: att ändra bolagsordning och bolagskategori från ett privat aktiebolag till ett publikt, att en sammanläggning av bolagets aktier ska genomföras, 1:40 dvs att 40 aktier läggs samman till 1aktie, en minskning av aktiekapitalet, införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram riktat mot nuvarande och kommande anställda samt delar av styrelsen i syfte att behålla och attrahera kompetent personal och styrelse, bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Framtida utveckling Baserat på nuvarande prognoser, är det styrelsens uppfattning att Bolaget inte har de nödvändiga finansiella resurserna att bedriva verksamheten enligt den beslutade planen för den kommande 12-

8 7 månadersperioden. Styrelsen har dock fått garantier från två av s huvudägare, SEB pensionsstiftelse och Fouriertransform AB, att man avser att finansiera Bolagets verksamhet i tillräcklig omfattning för att täcka rörelsekapitalbehovet. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att säkerställa s långsiktiga finansiering. Bolaget kommer under 2015 fortsatt investera i och fokusera på försäljnings- och lanseringsaktiviteter för Nevisense på befintliga marknader samt vissa utvalda nya marknader. Vidare är viktiga fokusområden inlämning av PMAansökan för försäljning och marknadsföring av Nevisense i USA till FDA, fortsatt arbete med att få Bolagets metod inkluderad i nationella riktlinjer för diagnos av malignt melanom samt erhållandet av kostnadsersättning för metoden från nationella försäkringssystem. Bolaget kommer även att påbörja arbetet med utveckling av nästa generations produkt. Förslag till disposition av årets resultat Till årsstämmans förfogande finns följande fritt eget kapital: Överkursfond, kr Ansamlat resultat, kr Årets resultat, kr Summa Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Väsentliga risker SciBase verksamhet är föremål för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis står utanför Bolagets kontroll och därmed påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat, och därmed bolagets värde. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Bolagets framtida utveckling Verksamhets- och branschrelaterade risker Myndighetsgodkännanden SciBase är i sin verksamhet beroende av att Bolagets produkter och metod godkänns genom kliniska prövningar och myndighetsbeslut. Det går inte att i förväg garantera positiva resultat av olika prövningar och inte heller att varje ansökan om produkt- och försäljningsgodkännande verkligen resulterar i ett godkännande. Krav på ytterligare kliniska studier, prövningar eller produktmodifieringar kan framläggas för att få ett godkännande. Sådana tillägg kan både försena och öka kostnaderna för en ny produkt. Får SciBase problem med att erhålla eller behålla de tillstånd och godkännanden som Bolaget redan har kan det komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadsacceptans och kommersialisering Att de som använder SciBase metod får ersättning från nationella försäkringssystem och att metoden införs i nationella kliniska riktlinjer för diagnos och hantering av patienter med risk för malignt melanom är nyckelförutsättningar för en bred användning av Bolagets produkter. SciBase arbetar för att så ska bli fallet, men kan inte garantera att metod och produkter kommer att kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs för att få ersättning från nationella försäkringssystem på de olika marknader som SciBase är verksamt inom. Det går inte heller att garantera tillräckligt fördelaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem eller att systemen kommer att betala ut någon sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Varje marknad har sin egen process för kostnadsersättning och den mängd data och den tid det tar att erhålla detta varierar. Det finns inte heller några garantier för att Bolagets produkter och metod får klinisk acceptans och införs i nationella kliniska riktlinjer. Om det på vissa marknader inte blir någon ersättning från försäkringssystemen och inte heller någon klinisk acceptans för metoden kommer det ha avsevärd negativ påverkan på den framtida försäljningstillväxten och därigenom Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. SciBase verksamhet baseras på att en stor del av Bolagets framtida försäljning sker utanför Sverige. En internationell expansion är förknippad med osäkerhet och ställer stora krav på organisation och resurser. Kostnaderna för att etablera egna lokala säljbolag, om så beslutas vara rätt strategi, är betydande.

9 8 Patent och andra immateriella rättigheter samt skydd av dessa SciBase är beroende av möjligheten att registrera och bevara patent samt att skydda andra immateriella rättigheter och specifik kunskap. SciBase söker kontinuerligt patent och varumärkesskydd för den metod och de produkter som Bolaget utvecklar på utvalda marknader om det bedöms vara väsentligt för Bolagets framtida utveckling. Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till godkända patent. Det finns alltid en risk för att SciBase konkurrenter, med eller utan avsikt, gör intrång i Bolagets patent. Om det bedöms erforderligt kommer Bolaget att skydda sina patent och andra immateriella rättigheter genom juridiska processer. Det finns dock en risk att SciBase inte kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. Detta skulle kunna komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare utmärks den bransch som SciBase verkar inom av snabb teknisk utveckling. Det finns därför alltid en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Bolagets nuvarande och framtida patent eller andra immateriella rättigheter. Det kan inte uteslutas att SciBase oavsiktligt kan anses göra intrång i annans patent och/eller andra immateriella rättigheter. Det kan inte heller uteslutas att SciBase dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i konkurrenters patent eller rättigheter. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande, även om utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel, och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konjunkturutveckling SciBase framtida försäljning är till viss del beroende av den generella konjunkturen. På marknader där Bolagets metod ännu inte är inkluderad i de nationella kliniska riktlinjerna är SciBase försäljningsutveckling särskilt känslig för konjunkturförändringar. En konjunkturnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på Bolagets produkter, vilket kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroende av nyckelpersoner SciBase är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. En eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av produkter kan fördröjas eller reduceras. Bolagets förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i SciBase. SciBase har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner och ett bortfall av någon av nyckelpersonerna skulle på kort sikt kunna leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroende av underleverantörer och distributörer SciBase är och kommer även i framtiden att vara beroende av samarbeten med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. Om en eller flera av Bolagets leverantörer skulle avbryta samarbetet med SciBase eller om produktionsstörningar såsom försenade leveranser eller kvalitetsproblem skulle uppstå kan det orsaka följdproblem i SciBase åtaganden gentemot sina kunder. Detta skulle kunna skada SciBase rykte och resultera i förlust av både kunder och intäkter. Att som SciBase ha distributionsavtal för försäljning av Bolagets produkter medför också en risk att distributören inte uppfyller sina åtaganden eller att dessa avtal kan sägas upp. Ett uppsagt avtal kan leda till en oförutsedd försäljningsminskning och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det finns heller inga garantier att Bolagets produkter erhåller erforderligt fokus hos de valda distributörerna för att nå tillräcklig framtida försäljningstillväxt. SciBase gör en kontinuerlig utvärdering av sina nuvarande distributörskanaler för att minimera dessa risker. Försening av lanseringar SciBase arbetar löpande med att vidareutveckla sitt produkterbjudande samt att introducera detta på nya marknader. En eventuell försening i utvecklings- och marknadsaktiviteterna eller regulatoriska godkännanden skulle även kunna medföra försening av lanseringen av Bolagets nuvarande och framtida produkter. När Bolaget utvecklar nya produkter görs det ofta i samarbete med andra aktörer, vilket medför att utförande och resultat från dessa prövningar, och därigenom risken för förseningar, delvis ligger utanför Bolagets kontroll. Det går därmed inte att utesluta att sådana förseningar kan uppkomma, vilka följaktligen skulle kunna komma att inverka negativt på SciBase framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.

10 9 Tvister SciBase har inte varit inblandat i rättsprocesser förknippade med Bolagets löpande verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att detta kan ske i framtiden. Sådana rättsprocesser skulle kunna vara tvister gällande bland annat intrång i immateriella rättigheter, vissa patents giltighet samt kommersiella tvister. Det skulle även kunna vara tvister hänförliga till personer som undersökts med hjälp av Bolagets produkter. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den löpande verksamheten, avse betydande belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktansvar och försäkringsskydd SciBase verksamhet inbegriper tester, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter, vilket innebär att SciBase riskerar att tvingas åtgärda, ersätta, återkalla eller återköpa produkter som inte fungerar som de ska. Det finns en risk för att Bolaget ställs inför produktansvarskrav om en produkt orsakar skada på en person eller egendom. För att möta denna risk har SciBase tecknat produktansvarsförsäkringar som Bolaget anser ger ett tillfredsställande försäkringsskydd avseende nuvarande produktansvarsrisker. Nya produktansvarsförsäkringar tecknas löpande i den mån det bedöms nödvändigt. Trots detta kan inga garantier lämnas för att Bolagets nuvarande eller framtida försäkringsskydd är tillräckligt för att täcka de eventuella krav som kan komma att ställas kring produktansvar. Det kan därmed inte uteslutas att sådana krav kan komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan även visa sig att Bolaget inte heller i övrigt har tillräckligt omfattande försäkringar och Bolaget kanske inte är fullt försäkrat mot alla risker vilket kan få en negativ inverkan på Scibase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tillstånd och lagstiftning Eftersom SciBase forsknings- och utvecklingsarbete, produktion och marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn från myndigheter finns det ingen garanti för att Bolagets nuvarande tillstånd i framtiden kommer att kunna förnyas på samma villkor som tidigare. Det finns inte heller någon garanti för att sådana tillstånd inte skulle kunna komma att dras in eller begränsas. Ändringar i lagstiftning, försäkringssystem eller tillståndsregler, upptäckt av problem med en produkt eller hos tillverkaren kan därmed komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nya metoder Betydande resurser satsas idag på att finna nya metoder inom cancerdiagnostik. Även om forskning inom SciBase tillämpningsområde pågått under ett flertal år och det byggts upp en avsevärd klinisk dokumentation inom området, så kan det komma nya metoder som kan konkurrera med Bolagets metod för diagnos av malignt melanom. Detta skulle kunna påverka SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Konkurrens Det finns konkurrenter inom Bolagets verksamhet för diagnos av malignt melanom och det kan heller inte uteslutas att det kan starta nya bolag med större kapital och kompetens. Hårdare konkurrens kan bidra till lägre priser och därmed försämrad marginal för SciBase. Finansiella risker Valutarisker transaktions- och omräkningsexponering Valutarisk föreligger genom att valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat och eget kapital. Valutaexponering förekommer i samband med betalningsflöden i annan valuta än Bolagets funktionella valuta, det vill säga svenska kronor (transaktionsexponering), vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar. s valutaexponering avser för närvarande primärt EURO. Kreditrisk När SciBase säljer sina produkter till sina kunder finns det en risk för utebliven betalning. Även om har riktlinjer för att försöka säkerställa att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund kan Bolagets kreditrisker komma att leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Likviditetsrisk Likviditetsrisk avser risken för att SciBase på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller får minskad möjlighet att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. SciBase likviditet påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter till kunder och krediter från leverantörer. Det kan inte uteslutas att Bolaget som en följd av idag okända händelser kan komma att få en brist på likvida medel, vilket i sin tur skulle kunna komma att inverka negativt på

11 10 Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Risker förenade med framtida vinstgenereringsförmåga Sedan verksamheten startade har Bolaget redovisat förlust, vilket främst beror på att betydande kostnader för utveckling och marknadsföring av produkterna har krävts. SciBase framtida tillväxt och lönsamhet är beroende av att användarna av Bolagets metod erhåller ersättning från nationella försäkringssystem samt att metoden införs i nationella kliniska riktlinjer för diagnos och uppföljning av malignt melanom. Det kan inte uteslutas att Bolagets metod inte i tillräckligt stor utsträckning inkluderas i nationella ersättningssystem och nationella kliniska riktlinjer för att Bolaget ska nå en framtida lönsamhet. Dessutom finns det inga garantier att det projekt med avsikt att förbättra tillverkningskostnaderna av Bolagets förbrukningsartikel, elektroden, kan slutföras på ett för Bolaget gynnsamt utfall vilket skulle kunna påverka Bolagets långsiktiga lönsamhet negativt. Risker förenade med framtida kapitalbehov Även om den under 2014 genomförda kapitalanskaffningen stärkte SciBase finansiella ställning betydande kan det inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering av Bolaget. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången på krediter samt SciBase kreditvärdighet och kreditkapacitet. Även störningar och osäkerhet på kredit- och kapitalmarknaderna kan begränsa tillgången till ytterligare kapital. Det finns ingen garanti för att Bolaget framgent kommer att ha tillräckliga intäkter eller positivt kassaflöde för att upprätthålla verksamheten. Skatterisk SciBase verksamhet bedrivs i flera länder och såvitt styrelsen känner till sker detta i enlighet med gällande skattelagstiftning för såväl den verksamhet som bedrivs i Sverige som den som bedrivs utomlands. Det kan dock inte uteslutas att Bolagets tolkning av dessa skatteregler är felaktig eller att lagstiftningen förändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom svenska och utländska skattemyndigheters beslut kan därför Bolagets tidigare eller nuvarande skattesituation komma att förändras, vilket kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan inte garanteras att Bolaget kan utnyttja de ackumulerade skattemässiga underskottsavdragen. Ägare med betydande inflytande Bolagets fyra största ägare, SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform AB och Omega Fund IV L.P., ägde per den sista december 2014 tillsammans ca 79,8% av Bolagets aktier. Dessa fyra ägare kan komma att, med stöd av sina röster, utöva ett betydande inflytande över samtliga frågor som rör Bolaget. Detta kan gynna Bolaget men också vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform AB och Omega Fund IV L.P. Bolagets större aktieägare kan komma att avyttra sina aktieinnehav vilket kan leda till kursfall och/eller att Bolaget får andra större ägare. Denna redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk på att vara heltäckande och görs utan inbördes rangordning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.

12 11 Finansiella rapporter s resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 5, Bruttoresultat Försäljningskostnader 7, 8, 14, Administrationskostnader 6, 7, 8, 14, Forsknings- och utvecklingskostnader 7, 8, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie räknat på årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare (uttryckt i kronor per aktie) Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning) 25-0,19-1,75 s rapport över totalresultat Belopp i tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatteeffekt hänförlig till förändring av verkligt värde på finansiella 26, tillångar som kan säljas Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Summa övrigt totalresultat 1 5 Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

13 12 s rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 16, Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Aktuell skattefordran Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 29 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Konvertibellån Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 30.

14 13 s rapport över förändringar i eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare EGET KAPITAL Årets resultat Övrigt totalresultat 5 5 Summa årets totalresultat Transaktioner med aktieägare: Nyemission Kostnader i samband med nyemission Summa transaktioner med aktieägare EGET KAPITAL EGET KAPITAL Årets resultat Övrigt totalresultat 1 1 Summa årets totalresultat Transaktioner med aktieägare: Nyemission Kostnader i samband med nyemission Summa transaktioner med aktieägare EGET KAPITAL

15 14 s rapport över kassaflöden Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändringar i ränteskulder Övriga ej likviditetspåverkande poster 35 - Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring i varulager Förändring i kundfordringar och övriga rörelsefordringar Förändring i leverantörsskulder och övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Kostnader i samband med emissioner Upptagna kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Effekter av valutakursförändringar i likvida medel 8-2 Likvida medel vid årets slut

16 15 Moderföretagets resultaträkning Belopp i tkr Not Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Moderföretagets rapport över totalresultat Belopp i tkr Årets resultat Övrigt totalresultat: - - Summa övrigt totalresultat - - Årets totalresultat

17 16 Moderföretagets balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 29 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Konvertibellån Leverantörsskulder 55 - Skulder till koncernföretag 98 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 30.

18 17 Moderföretagets utveckling av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital EGET KAPITAL Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma: Årets resultat Nyemission Kostnader i samband med nyemission EGET KAPITAL EGET KAPITAL Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma: Årets resultat Nyemission Kostnader i samband med nyemission EGET KAPITAL

19 18 Moderföretagets kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaföldet Förändringar i ränteskuld Betald inkomstskatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsefordringar Förändring i rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Kostnader i samband med emissioner Upptagna kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 19 Noter till Koncern- och Årsredovisning 1. Allmän information (Moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget ) är verksamma inom branschen för medicin teknik och utvecklar och säljer hjälpmedel vid diagnostik av förändringar i hudvävnad. Verksamheten bedrivs uteslutande i dotterföretaget SciBase AB. Moderföretaget, med säte i Stockholm, är ett svenskt aktiebolag och bildades i maj 2009 vid en omstrukturering av SciBase koncernen. Idag bedrivs ingen verksamhet i bolaget, utan bolaget verkar enbart som ett holdingbolag. Adressen till huvudkontoret är Kammakargatan 22 i Stockholm. Styrelsen har den 29 april 2015 godkänt denna koncernredovisning och årsredovisning, som upprättats enligt fortlevnadsprincipen, för offentliggörande och den kommer föreläggas stämman för fastställelse den 13 maj, Koncern- och Årsredovisningen presenteras i tusentals kronor. 2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen för koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Detta är s första finansiella rapporter i enlighet med IFRS med tidpunkt för övergång 1 januari tillämpade tidigare årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. En beskrivning av övergången till IFRS, dess effekter på s finansiella ställning, resultat och kassaflöde presenteras i not 33. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 2.19 Moderföretagets redovisningsprinciper. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i stycket Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål, not 4. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs de IFRS som väntas ha en påverkan eller kan komma att ha en påverkan på koncernens finansiella rapporter. Övriga nyheter som IASB har godkänt per den 31 december 2014 bedöms inte ha någon påverkan på koncernens finansiella rapporter. IFRS 9 Financial Instruments Denna standard träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden har omarbetats i olika delar, en del avser redovisning och värdering av finansiella tillgångar samt finansiella skulder, en del avser säkringsredovisning och en del avser nedskrivningar av finansiella tillgångar. EU har ännu inte godkänt standarden. kommer under kommande år att påbörja arbetet med att utvärdera hur IFRS 9 kommer påverka koncernens finansiella rapporter.

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 VIKTIGT USA-GODKÄNNANDE OCH FÖRSÄLJNING I NORDEN PÅBÖRJAD Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,1 MSEK (1,2 MSEK) Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer