Årsredovisning. Koncernredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Koncernredovisning 2014"

Transkript

1 Årsredovisning och Koncernredovisning 2014

2 1 Innehåll Förvaltningsberättelse... 1 Allmänt om verksamheten... 1 Väsentliga händelser under Årsstämma Årsstämma Extra bolagsstämma Medarbetare och organisation... 3 Finansiell ställning och utveckling... 4 Moderföretag... 5 Ägarförhållanden... 5 Nyckeltal,... 5 Närståendetransaktioner... 5 Likviditet... 5 Investeringar... 5 Säsongsvariationer... 6 Miljöinformation... 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång... 6 Framtida utveckling... 6 Förslag till disposition av årets resultat... 7 Väsentliga risker... 7 Finansiella rapporter Noter till Koncern- och Årsredovisning Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Ledande befattningshavare Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SciBase Holding AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor. Allmänt om verksamheten SciBase är en medicinteknisk koncern som fokuserar på att förbättra och effektivisera diagnostiken av förändringar i kroppens hudvävnad. Detta för att i ett tidigt stadie kunna upptäcka förändringar som kan vara cancerogena, specifikt malignt melanom. SciBase har utvecklat en unik metod och teknologi baserat på Elektrisk Impedans (se vidare nedan) för detektion av hudcancer och då specifikt malignt melanom. Den patenterade tekniken/metoden, som har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet, möjliggör detektion av förändringar i hudvävnad. Systemet består av en handhållen sond med en engångselektrod ansluten till ett instrument som analyserar mätsignalerna. Över hudfläckar har under utvecklingen av produkten kliniskt dokumenterats. Nevisense är sedan 2013 CE-märkt. Produkten är i sin nuvarande form färdigutvecklad, nödvändiga kliniska studier genomförda och produkten har nyligen lanserats på utvalda marknader. Väsentliga händelser under 2014 Försäljningsutveckling Nettoomsättningen för helåret 2014 uppgick till (97) tkr. sålde sitt första Nevisense system, i slutet av 2013 men började effektivt marknadsföra produkten, på utvalda marknader, under det andra halvåret 2014 efter publicering av Bolagets stora kliniska studie varpå försäljningen efter det utvecklats positivt. Marknadskanaler SciBase har initialt valt att lansera och sälja sina produkter inom Europa och Australien. Försäljning i Norden och Tyskland bearbetas initialt genom egen säljkår och distribution av instrument och elektroder sker för närvarande direkt från SciBase till slutkund. Försäljning i övriga regioner kommer att ske och sker via distributörer. SciBase har sedan tidigare avtal med distributör i Australien, men har under slutet av 2014 även slutit avtal med distributörer i Belgien och Storbritannien. Acceptans för metod I maj publicerades i tidskriften British Journal of Dermatology en internationell klinisk studie

3 2 avseende detektion av malignt melanom den dödligaste formen av hudcancer. Resultaten av denna studie den största av sitt slag som hittills genomförts visar att bolagets produkt Nevisense är ett viktigt nytt icke-invasivt verktyg som med hög precision möjliggör för dermatologer att bättre utvärdera hudförändringar där misstanke finns om malignt melanom. Studien är en förutsättning för en bredare acceptans av metoden. Den prospektiva, blindade multicenterstudien genomfördes på 5 amerikanska och 17 europeiska kliniker. Totalt 1,951 personer med sammanlagt hudförändringar inkluderades i studien; 1,943 hudförändringar inklusive 265 maligna melanom uppfyllde kriterierna för analys. Nevisense uppvisade en sensitivitet på 97 % (förmåga att detektera malignt melanom) och en specificitet på 34 % (förmåga att utesluta förekomst av malignt melanom). Instrumentet uppvisade därutöver en sensitivitet på 100% när det gäller detektion av andra former av hudcancer än malignt melanom. Nevisense teknologin bygger på Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vilken möjliggör en objektiv analys av hudförändringar med misstanke om malignt melanom. Nevisense har, som det första icke-visuella verktyget för melanom detektion, redan väckt stort intresse hos dermatologer och SciBase förväntar att publiceringen av denna viktiga studie kommer att leda till en i framtiden bredare användning av Nevisense i den ofta svåra processen att tidigt diagnosticera maligna melanom. Produkt- och marknadsgodkännanden Den medicintekniska marknaden kännetecknas av ett strikt regelverk för att ett bolag ska kunna sälja och marknadsföra sina produkter. I Europa regleras detta av MDD (the Medical Device Directive) vilket innebär att produkter ska ha en CE-märkning. I USA hanteras godkännanden för marknadsföring av FDA (the Food and Drug Adminstration). Bolagets produkt, Nevisense, är för närvarande godkänd för marknadsföring i Europa (CE-märkning 2013) och Australien (TGA). Arbetet pågår för att ansöka om marknadsgodkännande i USA en sk PMA (pre market approval). SciBase ansöker för närvarande om marknadsgodkännande från FDA för kommersialiseringen av Nevisense i USA med målet att erhålla godkännande under Patent Ett tidigt fokus på patent från SciBase grundare utgör basen för Bolagets breda patentportfölj. Bolagets patent är indelade i sex separata patentfamiljer. Bolaget har pågående patentansökningar i USA, Japan, Australien samt Europa. Vid utgången av 2014 hade Bolaget 3 patentfamiljer godkända i Europa, Japan samt Australien samt 1 i USA. Under 2014 godkändes 1 patent i USA, 1 i Japan och 1 i Australien. Totalt har nu Bolaget 45 patent godkända. Förutom patent har även Bolaget ett tekniskt kunnande inom området som gör det svårt för eventuella konkurrenter att kopiera Bolagets produkter och metod. Finansiering Styrelsen ser på regelbunden basis, minst vid varje styrelsemöte, över Bolagets befintliga och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att Bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrik nuvarande produkt kommer bli/är på marknaden, utvecklings och regulatoriska händelser som kan påverka Bolagets möjligheter att sälja sina produkter eller påverka ersättningsnivåer i försäkringssystemen vid användandet av Bolagets produkter samt kostnader associerade med dessa ansträngningar. Utöver detta kan Bolagets framtida kassabehov påverkas av förseningar i projekt avseende automatisering av produktion för att nå framtida bruttomarginalförbättringar. Aktieägarna beslutade på extra bolagsstämma den 24 september 2013 om två nyemissioner av aktier, som tidigare delvis tecknats och tilldelats. I februari 2014 tecknades och tilldelades aktier i emission (1) och aktier i emission (2) genom kvittning av återstående del av brygglån. I slutet av 2013 konstaterade styrelsen att inte hade de finansiella medlen för att bedriva verksamheten enligt den fastlagda strategiska planen för den kommande 12- månaders perioden. Styrelsen beslutade därigenom om att genomföra en kapitalanskaffning via en riktad nyemission. Vid Extra bolagsstämma den 7 januari 2014 beslutades om nyemission, av högst aktier till en emissionskurs om 0, kr per aktie (motsvarande en total emissionslikvid om tkr) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till SEB pensionsstiftelse samt FourierTransform AB.

4 3 Samtliga aktier tecknades och tilldelades och Bolagets aktiekapital ökade genom nyemissionen med kr. Baserat på nuvarande prognoser, är det styrelsens uppfattning att Bolaget inte har de nödvändiga finansiella resurserna att bedriva verksamheten enligt den beslutade planen för den kommande 12- månadersperioden. Styrelsen har dock fått garantier från två av s huvudägare, SEB pensionsstiftelse och Fouriertransform AB, att man avser att finansiera Bolagets verksamhet i tillräcklig omfattning för att täcka rörelsekapitalbehovet. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att säkerställa s långsiktiga finansiering. Extra bolagsstämma 2014 Extra bolagsstämma den 7 januari Vid stämman invaldes Per Aniasson, Renee Lucander samt Andreas Pennervall som nya styrelseledamöter. I samband med stämman avgick Axel Broms samt Lennart Jacobsson. Vid stämman fattades även beslut om nyemission (se ovan). Extra bolagsstämma den 18 mars Vid stämman invaldes Tord Lendau samt Carsten Browall till nya ledamöter. Tord Lendau valdes även till styrelsens ordförande. I samband med stämman avgick Anders Eriksson samt Andreas Pennervall. Årsstämma 2014 Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets verksamhet utövas vid bolagsstämman. Årsstämma i SciBase ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad aktieägare får rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begränsning. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på stämman företrädda och avgivna rösterna. Årsstämma 2014 hölls den 2 juni 2014 i Bolagets lokaler i Stockholm. Vid stämman deltog aktieägare som tillsammans representerade 70,8 procent av Bolagets totala antal aktier och röster. Vid stämman beslutades: Moderföretagets och s resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att årets förlust skulle föras över i ny räkning. Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150 Tkr till styrelsens ordförande samt 100 Tkr till extern ledamot som inte innehar/representerar aktieägare i Bolaget. Stämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd räkning. Tord Lendau, Per Aniasson, Carsten Browall, Viktor Dvrota, Renee Lucander och Stig Ollmar omvaldes som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Tord Lendau valdes till styrelsens ordförande. Ernst & Young omvaldes som revisor och Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Detta kan ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Årsstämma 2015 Årsstämma i Scibase Holding AB kommer att hållas den 13 maj i Bolagets lokaler på Kammakargatan 22, kl Extra bolagsstämma 2015 Extra bolagsstämma i Scibase Holding AB kommer hållas den 28 april i Bolagets lokaler på Kammakargatan 22, kl Medarbetare och organisation Verksamheten ställer höga krav på såväl medarbetare som på en innovativ och högpresterande företagskultur. Vi arbetar med målstyrning och uppföljning där chef och medarbetare gemensamt sätter upp individuella mål för året baserat på företagets övergripande mål samt utvärderar och bedömer tidigare insatser. Det är viktigt för engagemanget att varje medarbetare har förståelse för företagets uppdrag och mål och för hur den egna prestationen bidrar till dessa. består av moderföretaget SciBase Holding AB med 0 (0) anställda, de helägda svenska dotterbolagen SciBase AB med 11 (11) anställda, varav 3 (4) kvinnor, samt SciBase Intressenter AB och dotterbolaget SciBase Inc.. s

5 4 egentliga verksamhet bedrivs i SciBase AB. Här finns alla funktioner representerade. Under 2014 har Anders Lundqvist avgått som VD samt Simon Grant tillträtt som ny VD i april. Finansiell ställning och utveckling Nettoomsättning Nettoomsättningen för perioden januari december uppgick till (97) tkr, varav 750 (7) tkr utgjordes av försäljning av elektroder. Den första försäljningen av Nevisense var under det fjärde kvartalet Dock påbörjades inte någon egentlig försäljningsverksamhet förrän under andra halvåret 2014 efter publiceringen av Bolagets stora kliniska studie (se ovan). Ett viktigt nyckeltal för att kunna bedöma bolagets utveckling är antal test per sålt instrument. Detta beräknas baserat på antal sålda elektroder genom antal sålda instrument och resulterar i en beräknad snittförbrukning per vecka per kund. Då bolaget precis börjat sälja och placera instrument ska detta nyckeltal nu enbart tolkas som en preliminär beräkning då kundunderlaget är för litet. För närvarande ligger snittförbrukningen per kund på cirka 3 test per kund och vecka med en stor spridning mellan kunder. Rörelseresultat Rörelseresultatet för perioden januari december 2014 uppgick till ( ) tkr, en ökad förlust med tkr. Den främsta orsaken till detta är ökade kostnader på grund av uppsägningstid och reservering avseende avgångsvederlag för tidigare VD om totalt cirka 2,5 MSEK samt ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader. Utöver det är förlusten hänförbar till marknads- och försäljningsaktiviteter i samband med lansering av Bolagets produkt. Det bedrivs även aktiviteter för att få Nevisense godkänd för marknadsföring på den amerikanska marknaden av FDA. Detta innefattar en s.k. Reader study samt processer för sk Premarket approval (PMA). Bruttomarginalen för perioden är negativ då nuvarande produktion av elektroder sker via en manuell process med därtill hörande höga kostnader. En automatisering av denna produktionsprocess är under utveckling och beräknas vara klar under det första halvåret Denna process förväntas leda till kraftigt förbättrad marginal. Bolaget förväntar sig dock redan under andra halvåret 2015 en viss förbättring av marginalen på grund av volymsfördelar. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna ökade med tkr och uppgick för helåret till (13 916) tkr. Ökningen är framförallt hänförbar till lanseringskostnader för Nevisense men innehåller även en engångspost avseende avgångsvederlag för tidigare försäljningsansvarig i Norden om 0,6 MSEK. Administrationskostnaderna uppgick för helåret till (10 253) tkr, en ökning om tkr beroende främst på uppsägningstid och reservering avseende avgångsvederlag för tidigare VD om totalt 2,5 MSEK. Utvecklingskostnaderna uppgick för helåret till (10 606) tkr, en minskning med tkr. Kostnaderna minskade på grund av minskade kostnader för utveckling av produkten Nevisense. Övriga rörelseintäkter 354 (0) Tkr avser framförallt kreditering av tidigare kostnadsfört belopp från leverantör. Övriga rörelsekostnader, 104 (22) Tkr, avser till största delen valutaomräkningseffekter av fordringar och skulder. Finansnettot uppgick till 26 ( ) tkr. Föregående års negativa finansnetto är framförallt hänförbart till kostnader för under 2013 konverterat brygg-lån och avsåg ränta och riskpremie. Årets resultat, efter finansnetto, uppgick till ( ) tkr. Årets resultat efter skatt uppgick till ( ) Tkr. Årets skattekostnad uppgick till 110 (- 349) Tkr och avser för 2014 temporära skillnader i förutbetalda kostnader samt för 2013 temporära skillnader vid värdering av tidigare brygglån. Segmentsrapportering delar in segmentrapporteringen i primärt rörelsesegment och sekundärt i geografiska marknader. har idag enbart ett rörelsesegment, detektion av malignt melanom. SciBase geografiska segment utgörs av Europa/Övriga världen, Nordamerika/USA samt Asien/Oceanien. har valt att slå ihop segmenten NordAmerika/USA och Asien/Oceanien då de inte uppgår till en väsentlig del av totalen. Segment Europa/Övriga världen Nettoomsättningen i segmentet blev (97) tkr. Under andra halvåret lanserades s produkt Nevisense på utvalda marknader. Bruttoresultatet i segmentet var -512 (-140) tkr.

6 5 Övriga segment Nettomsättningen blev 56 (0) tkr i segmentet. Under 2014 är det enbart Australien som Bolaget, via distributör, har en närvaro på. Bruttoresultatet i segmentet var -65 (0) tkr. Moderföretag, org nr , är moderföretag i koncernen. Bolaget bildades 2009 efter en omstrukturering av koncernen. Den egentliga verksamheten bedrivs av det helägda dotterbolaget SciBase AB. Moderföretaget har ingen operativ verksamhet eller anställda. Bolagets huvudsakliga uppgift är av finansiell karaktär för att finansiera s operativa verksamhet. Under 2014 genomfördes en riktad kapitalanskaffning till 2 nya huvudägare (se beskrivning ovan). Kostnader som uppstått i moderföretaget under 2014 är primärt hänförligt till styrelsearvoden samt vissa administrativa aktiviteter såsom årsstämma. Moderföretagets resultat efter skatt var -673 ( ) Tkr. Föregående års resultat belastades med kostnader för upptagna lån för finansiering av verksamheten. Dessa lån, inklusive räntekostnader och riskpremier, konverterades till aktier och eget kapital under Moderbolagets likvida medel uppgick till (29 020) tkr. Moderbolaget har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti gentemot det helägda dotterbolaget Scibase AB om för att säkerställa att det egna kapitalet hålls intakt. Ägarförhållanden Vid utgången av perioden fanns 34 aktieägare i varav de 4 största svarade för cirka 79,8% av kapitalet och rösterna. Totalt antal aktier uppgår till Största ägare per 30/ är SEB Venture Capital (30%), SEB pensionsstiftelse (21%), Fouriertransform AB (20%) samt Omega fund IV L.P. (9%). Närståendetransaktioner För beskrivning av närståendetransaktioner se not 7 samt not 24. Likviditet Vid ingången av 2014 uppgick likvida medel till tkr och vid utgången av året till tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för året uppgick till ( ) tkr. Det negativa löpande kassaflödet ökade främst på grund av ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader i samband med lansering av Nevisense. Det totala kassaflödet uppgick till (14 144) tkr. Det totala kassaflödet har för 2014 påverkats positivt av genomförd kapitalanskaffning som netto, efter avdrag för emissionskostnader, tillförde Bolaget tkr samt kassaflödet för 2013 påverkades positivt av under 2013 genomförda kapitalanskaffningar om netto tkr. Investeringar Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till (4 926) tkr och avsåg främst investeringar i produktionsverktyg vilka har aktiverats (se beskrivning nedan) men ej belastat resultatet i form av avskrivningar än då de avser ny automatiserad produktionslinje (se beskrivning nedan) som ej är i drift än. Investeringarna minskade främst på grund av att de faktiska investeringarna i verktyg för det pågående projektet för en ny automatiserad produktionslinje Nyckeltal, Belopp i tkr Nettoomsättning Bruttomarginal, % -36% -144% Soliditet, % 78% 83% Skuldsättningsgrad, ggr 0,27 0,21 Likvida medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,19-1,75 Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,16 0,80 Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal utestående aktier, tusental Medelantal anställda För definitioner, se not 32.

7 6 minskade. Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (0) tkr. Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar belastar periodens resultat med 316 (504) tkr. Avskrivningar för immateriella anläggningstillgångar belastar periodens resultat med 6 (16) tkr. bedriver ett projekt som avser att upprätta ett automatiserat produktionsverktyg för att minska tillverkningskostnaden av förbrukningsvaran (elektroden). Projektet har under 2014 blivit försenat och förväntas att vara färdigställt och i produktion under mitten av Det finns dock inga garantier för detta då det är en helt ny process som utvecklas. Förseningen beror till största del på vissa specialinstrument som tagit längre tid att utveckla och färdigställa än initialt uppskattat. Säsongsvariationer Scibase försäljning och rörelseresultat är i viss utsträckning beroende av säsongsmässiga variationer som bolaget inte kan påverka. Under det tredje kvartalet förväntas antalet utförda test gå ned, och därmed som en följd av det s försäljning, på grund av semesterperiod. Miljöinformation SciBase AB bedriver ett systematiskt arbete med att reducera speciellt farliga substanser i elektriskoch elektronisk utrustning genom att uppfylla EUdirektivet RoHS och ger kunder information om återvinning av produkterna genom märkning enligt WEEE direktivet. Enligt WEEE direktivet är SciBase vidare producentansvarig för elektrisk- och elektronisk utrustning samt för batterier är Scibase AB anmäld hos Naturvårdsverket och redovisar årligen bl.a. insamlingssystem och återvinning enligt förordningarna 2005:209 och 2014:1075 och för batterier enligt förordningen 2008:834. Datorer och annan elektronisk utrustning i kontoret är valda utifrån låg energiförbrukning. Utnyttjande av IT-system för informationslagring och dokumenthantering har reducerat pappersförbrukningen. arbetar även för ett minskat resande genom telefon och videokonferenser för att därigenom spara både miljö, tid och pengar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I februari 2015 bildades s helägda dotterbolag, SciBase GmbH, i Tyskland för att skapa ett ökat fokus på den tyska marknaden. Tyskland är idag Bolagets viktigaste marknad och med hjälp av lokal närvaro kan vi därigenom säkerställa ett ökat marknads- och säljfokus. Tobias Bergenblad utsågs till ny global försäljningschef. I januari 2015 godkändes 1 patent i Japan. I mars 2015 godkändes en patentfamilj i Australien. I april bildades bolagets vetenskapliga råd bestående av internationella experter inom hudcancerområdet. Rådet hade sitt första möte i april. Som ett led i s expanderade kommersialisering har ett exklusivt distributörsavtal i april 2015 ingåtts för den österrikiska marknaden med Intramed Handels gesmbh. Styrelsen har beslutat om att ansöka om notering av moderföretagets,, aktier på Nasdaq First North. Styrelsen och SciBases ledande befattningshavare anser att det kommer främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling samt är ett logiskt och viktigt steg i dess utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om SciBase och dess verksamhet. Vid extra bolagsstämma den 28 april beslutades om: att ändra bolagsordning och bolagskategori från ett privat aktiebolag till ett publikt, att en sammanläggning av bolagets aktier ska genomföras, 1:40 dvs att 40 aktier läggs samman till 1aktie, en minskning av aktiekapitalet, införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram riktat mot nuvarande och kommande anställda samt delar av styrelsen i syfte att behålla och attrahera kompetent personal och styrelse, bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Framtida utveckling Baserat på nuvarande prognoser, är det styrelsens uppfattning att Bolaget inte har de nödvändiga finansiella resurserna att bedriva verksamheten enligt den beslutade planen för den kommande 12-

8 7 månadersperioden. Styrelsen har dock fått garantier från två av s huvudägare, SEB pensionsstiftelse och Fouriertransform AB, att man avser att finansiera Bolagets verksamhet i tillräcklig omfattning för att täcka rörelsekapitalbehovet. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att säkerställa s långsiktiga finansiering. Bolaget kommer under 2015 fortsatt investera i och fokusera på försäljnings- och lanseringsaktiviteter för Nevisense på befintliga marknader samt vissa utvalda nya marknader. Vidare är viktiga fokusområden inlämning av PMAansökan för försäljning och marknadsföring av Nevisense i USA till FDA, fortsatt arbete med att få Bolagets metod inkluderad i nationella riktlinjer för diagnos av malignt melanom samt erhållandet av kostnadsersättning för metoden från nationella försäkringssystem. Bolaget kommer även att påbörja arbetet med utveckling av nästa generations produkt. Förslag till disposition av årets resultat Till årsstämmans förfogande finns följande fritt eget kapital: Överkursfond, kr Ansamlat resultat, kr Årets resultat, kr Summa Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Väsentliga risker SciBase verksamhet är föremål för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis står utanför Bolagets kontroll och därmed påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat, och därmed bolagets värde. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Bolagets framtida utveckling Verksamhets- och branschrelaterade risker Myndighetsgodkännanden SciBase är i sin verksamhet beroende av att Bolagets produkter och metod godkänns genom kliniska prövningar och myndighetsbeslut. Det går inte att i förväg garantera positiva resultat av olika prövningar och inte heller att varje ansökan om produkt- och försäljningsgodkännande verkligen resulterar i ett godkännande. Krav på ytterligare kliniska studier, prövningar eller produktmodifieringar kan framläggas för att få ett godkännande. Sådana tillägg kan både försena och öka kostnaderna för en ny produkt. Får SciBase problem med att erhålla eller behålla de tillstånd och godkännanden som Bolaget redan har kan det komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadsacceptans och kommersialisering Att de som använder SciBase metod får ersättning från nationella försäkringssystem och att metoden införs i nationella kliniska riktlinjer för diagnos och hantering av patienter med risk för malignt melanom är nyckelförutsättningar för en bred användning av Bolagets produkter. SciBase arbetar för att så ska bli fallet, men kan inte garantera att metod och produkter kommer att kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs för att få ersättning från nationella försäkringssystem på de olika marknader som SciBase är verksamt inom. Det går inte heller att garantera tillräckligt fördelaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem eller att systemen kommer att betala ut någon sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Varje marknad har sin egen process för kostnadsersättning och den mängd data och den tid det tar att erhålla detta varierar. Det finns inte heller några garantier för att Bolagets produkter och metod får klinisk acceptans och införs i nationella kliniska riktlinjer. Om det på vissa marknader inte blir någon ersättning från försäkringssystemen och inte heller någon klinisk acceptans för metoden kommer det ha avsevärd negativ påverkan på den framtida försäljningstillväxten och därigenom Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. SciBase verksamhet baseras på att en stor del av Bolagets framtida försäljning sker utanför Sverige. En internationell expansion är förknippad med osäkerhet och ställer stora krav på organisation och resurser. Kostnaderna för att etablera egna lokala säljbolag, om så beslutas vara rätt strategi, är betydande.

9 8 Patent och andra immateriella rättigheter samt skydd av dessa SciBase är beroende av möjligheten att registrera och bevara patent samt att skydda andra immateriella rättigheter och specifik kunskap. SciBase söker kontinuerligt patent och varumärkesskydd för den metod och de produkter som Bolaget utvecklar på utvalda marknader om det bedöms vara väsentligt för Bolagets framtida utveckling. Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till godkända patent. Det finns alltid en risk för att SciBase konkurrenter, med eller utan avsikt, gör intrång i Bolagets patent. Om det bedöms erforderligt kommer Bolaget att skydda sina patent och andra immateriella rättigheter genom juridiska processer. Det finns dock en risk att SciBase inte kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. Detta skulle kunna komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare utmärks den bransch som SciBase verkar inom av snabb teknisk utveckling. Det finns därför alltid en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Bolagets nuvarande och framtida patent eller andra immateriella rättigheter. Det kan inte uteslutas att SciBase oavsiktligt kan anses göra intrång i annans patent och/eller andra immateriella rättigheter. Det kan inte heller uteslutas att SciBase dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i konkurrenters patent eller rättigheter. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande, även om utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel, och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konjunkturutveckling SciBase framtida försäljning är till viss del beroende av den generella konjunkturen. På marknader där Bolagets metod ännu inte är inkluderad i de nationella kliniska riktlinjerna är SciBase försäljningsutveckling särskilt känslig för konjunkturförändringar. En konjunkturnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på Bolagets produkter, vilket kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroende av nyckelpersoner SciBase är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. En eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av produkter kan fördröjas eller reduceras. Bolagets förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i SciBase. SciBase har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner och ett bortfall av någon av nyckelpersonerna skulle på kort sikt kunna leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroende av underleverantörer och distributörer SciBase är och kommer även i framtiden att vara beroende av samarbeten med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. Om en eller flera av Bolagets leverantörer skulle avbryta samarbetet med SciBase eller om produktionsstörningar såsom försenade leveranser eller kvalitetsproblem skulle uppstå kan det orsaka följdproblem i SciBase åtaganden gentemot sina kunder. Detta skulle kunna skada SciBase rykte och resultera i förlust av både kunder och intäkter. Att som SciBase ha distributionsavtal för försäljning av Bolagets produkter medför också en risk att distributören inte uppfyller sina åtaganden eller att dessa avtal kan sägas upp. Ett uppsagt avtal kan leda till en oförutsedd försäljningsminskning och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det finns heller inga garantier att Bolagets produkter erhåller erforderligt fokus hos de valda distributörerna för att nå tillräcklig framtida försäljningstillväxt. SciBase gör en kontinuerlig utvärdering av sina nuvarande distributörskanaler för att minimera dessa risker. Försening av lanseringar SciBase arbetar löpande med att vidareutveckla sitt produkterbjudande samt att introducera detta på nya marknader. En eventuell försening i utvecklings- och marknadsaktiviteterna eller regulatoriska godkännanden skulle även kunna medföra försening av lanseringen av Bolagets nuvarande och framtida produkter. När Bolaget utvecklar nya produkter görs det ofta i samarbete med andra aktörer, vilket medför att utförande och resultat från dessa prövningar, och därigenom risken för förseningar, delvis ligger utanför Bolagets kontroll. Det går därmed inte att utesluta att sådana förseningar kan uppkomma, vilka följaktligen skulle kunna komma att inverka negativt på SciBase framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.

10 9 Tvister SciBase har inte varit inblandat i rättsprocesser förknippade med Bolagets löpande verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att detta kan ske i framtiden. Sådana rättsprocesser skulle kunna vara tvister gällande bland annat intrång i immateriella rättigheter, vissa patents giltighet samt kommersiella tvister. Det skulle även kunna vara tvister hänförliga till personer som undersökts med hjälp av Bolagets produkter. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den löpande verksamheten, avse betydande belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktansvar och försäkringsskydd SciBase verksamhet inbegriper tester, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter, vilket innebär att SciBase riskerar att tvingas åtgärda, ersätta, återkalla eller återköpa produkter som inte fungerar som de ska. Det finns en risk för att Bolaget ställs inför produktansvarskrav om en produkt orsakar skada på en person eller egendom. För att möta denna risk har SciBase tecknat produktansvarsförsäkringar som Bolaget anser ger ett tillfredsställande försäkringsskydd avseende nuvarande produktansvarsrisker. Nya produktansvarsförsäkringar tecknas löpande i den mån det bedöms nödvändigt. Trots detta kan inga garantier lämnas för att Bolagets nuvarande eller framtida försäkringsskydd är tillräckligt för att täcka de eventuella krav som kan komma att ställas kring produktansvar. Det kan därmed inte uteslutas att sådana krav kan komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan även visa sig att Bolaget inte heller i övrigt har tillräckligt omfattande försäkringar och Bolaget kanske inte är fullt försäkrat mot alla risker vilket kan få en negativ inverkan på Scibase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tillstånd och lagstiftning Eftersom SciBase forsknings- och utvecklingsarbete, produktion och marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn från myndigheter finns det ingen garanti för att Bolagets nuvarande tillstånd i framtiden kommer att kunna förnyas på samma villkor som tidigare. Det finns inte heller någon garanti för att sådana tillstånd inte skulle kunna komma att dras in eller begränsas. Ändringar i lagstiftning, försäkringssystem eller tillståndsregler, upptäckt av problem med en produkt eller hos tillverkaren kan därmed komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nya metoder Betydande resurser satsas idag på att finna nya metoder inom cancerdiagnostik. Även om forskning inom SciBase tillämpningsområde pågått under ett flertal år och det byggts upp en avsevärd klinisk dokumentation inom området, så kan det komma nya metoder som kan konkurrera med Bolagets metod för diagnos av malignt melanom. Detta skulle kunna påverka SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Konkurrens Det finns konkurrenter inom Bolagets verksamhet för diagnos av malignt melanom och det kan heller inte uteslutas att det kan starta nya bolag med större kapital och kompetens. Hårdare konkurrens kan bidra till lägre priser och därmed försämrad marginal för SciBase. Finansiella risker Valutarisker transaktions- och omräkningsexponering Valutarisk föreligger genom att valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat och eget kapital. Valutaexponering förekommer i samband med betalningsflöden i annan valuta än Bolagets funktionella valuta, det vill säga svenska kronor (transaktionsexponering), vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar. s valutaexponering avser för närvarande primärt EURO. Kreditrisk När SciBase säljer sina produkter till sina kunder finns det en risk för utebliven betalning. Även om har riktlinjer för att försöka säkerställa att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund kan Bolagets kreditrisker komma att leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Likviditetsrisk Likviditetsrisk avser risken för att SciBase på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller får minskad möjlighet att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. SciBase likviditet påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter till kunder och krediter från leverantörer. Det kan inte uteslutas att Bolaget som en följd av idag okända händelser kan komma att få en brist på likvida medel, vilket i sin tur skulle kunna komma att inverka negativt på

11 10 Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Risker förenade med framtida vinstgenereringsförmåga Sedan verksamheten startade har Bolaget redovisat förlust, vilket främst beror på att betydande kostnader för utveckling och marknadsföring av produkterna har krävts. SciBase framtida tillväxt och lönsamhet är beroende av att användarna av Bolagets metod erhåller ersättning från nationella försäkringssystem samt att metoden införs i nationella kliniska riktlinjer för diagnos och uppföljning av malignt melanom. Det kan inte uteslutas att Bolagets metod inte i tillräckligt stor utsträckning inkluderas i nationella ersättningssystem och nationella kliniska riktlinjer för att Bolaget ska nå en framtida lönsamhet. Dessutom finns det inga garantier att det projekt med avsikt att förbättra tillverkningskostnaderna av Bolagets förbrukningsartikel, elektroden, kan slutföras på ett för Bolaget gynnsamt utfall vilket skulle kunna påverka Bolagets långsiktiga lönsamhet negativt. Risker förenade med framtida kapitalbehov Även om den under 2014 genomförda kapitalanskaffningen stärkte SciBase finansiella ställning betydande kan det inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering av Bolaget. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången på krediter samt SciBase kreditvärdighet och kreditkapacitet. Även störningar och osäkerhet på kredit- och kapitalmarknaderna kan begränsa tillgången till ytterligare kapital. Det finns ingen garanti för att Bolaget framgent kommer att ha tillräckliga intäkter eller positivt kassaflöde för att upprätthålla verksamheten. Skatterisk SciBase verksamhet bedrivs i flera länder och såvitt styrelsen känner till sker detta i enlighet med gällande skattelagstiftning för såväl den verksamhet som bedrivs i Sverige som den som bedrivs utomlands. Det kan dock inte uteslutas att Bolagets tolkning av dessa skatteregler är felaktig eller att lagstiftningen förändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom svenska och utländska skattemyndigheters beslut kan därför Bolagets tidigare eller nuvarande skattesituation komma att förändras, vilket kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan inte garanteras att Bolaget kan utnyttja de ackumulerade skattemässiga underskottsavdragen. Ägare med betydande inflytande Bolagets fyra största ägare, SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform AB och Omega Fund IV L.P., ägde per den sista december 2014 tillsammans ca 79,8% av Bolagets aktier. Dessa fyra ägare kan komma att, med stöd av sina röster, utöva ett betydande inflytande över samtliga frågor som rör Bolaget. Detta kan gynna Bolaget men också vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform AB och Omega Fund IV L.P. Bolagets större aktieägare kan komma att avyttra sina aktieinnehav vilket kan leda till kursfall och/eller att Bolaget får andra större ägare. Denna redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk på att vara heltäckande och görs utan inbördes rangordning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.

12 11 Finansiella rapporter s resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 5, Bruttoresultat Försäljningskostnader 7, 8, 14, Administrationskostnader 6, 7, 8, 14, Forsknings- och utvecklingskostnader 7, 8, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie räknat på årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare (uttryckt i kronor per aktie) Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning) 25-0,19-1,75 s rapport över totalresultat Belopp i tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatteeffekt hänförlig till förändring av verkligt värde på finansiella 26, tillångar som kan säljas Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Summa övrigt totalresultat 1 5 Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

13 12 s rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 16, Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Aktuell skattefordran Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 29 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Konvertibellån Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 30.

14 13 s rapport över förändringar i eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare EGET KAPITAL Årets resultat Övrigt totalresultat 5 5 Summa årets totalresultat Transaktioner med aktieägare: Nyemission Kostnader i samband med nyemission Summa transaktioner med aktieägare EGET KAPITAL EGET KAPITAL Årets resultat Övrigt totalresultat 1 1 Summa årets totalresultat Transaktioner med aktieägare: Nyemission Kostnader i samband med nyemission Summa transaktioner med aktieägare EGET KAPITAL

15 14 s rapport över kassaflöden Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändringar i ränteskulder Övriga ej likviditetspåverkande poster 35 - Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring i varulager Förändring i kundfordringar och övriga rörelsefordringar Förändring i leverantörsskulder och övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Kostnader i samband med emissioner Upptagna kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Effekter av valutakursförändringar i likvida medel 8-2 Likvida medel vid årets slut

16 15 Moderföretagets resultaträkning Belopp i tkr Not Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Moderföretagets rapport över totalresultat Belopp i tkr Årets resultat Övrigt totalresultat: - - Summa övrigt totalresultat - - Årets totalresultat

17 16 Moderföretagets balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 29 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Konvertibellån Leverantörsskulder 55 - Skulder till koncernföretag 98 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 30.

18 17 Moderföretagets utveckling av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital EGET KAPITAL Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma: Årets resultat Nyemission Kostnader i samband med nyemission EGET KAPITAL EGET KAPITAL Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma: Årets resultat Nyemission Kostnader i samband med nyemission EGET KAPITAL

19 18 Moderföretagets kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaföldet Förändringar i ränteskuld Betald inkomstskatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsefordringar Förändring i rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Kostnader i samband med emissioner Upptagna kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 19 Noter till Koncern- och Årsredovisning 1. Allmän information (Moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget ) är verksamma inom branschen för medicin teknik och utvecklar och säljer hjälpmedel vid diagnostik av förändringar i hudvävnad. Verksamheten bedrivs uteslutande i dotterföretaget SciBase AB. Moderföretaget, med säte i Stockholm, är ett svenskt aktiebolag och bildades i maj 2009 vid en omstrukturering av SciBase koncernen. Idag bedrivs ingen verksamhet i bolaget, utan bolaget verkar enbart som ett holdingbolag. Adressen till huvudkontoret är Kammakargatan 22 i Stockholm. Styrelsen har den 29 april 2015 godkänt denna koncernredovisning och årsredovisning, som upprättats enligt fortlevnadsprincipen, för offentliggörande och den kommer föreläggas stämman för fastställelse den 13 maj, Koncern- och Årsredovisningen presenteras i tusentals kronor. 2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen för koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Detta är s första finansiella rapporter i enlighet med IFRS med tidpunkt för övergång 1 januari tillämpade tidigare årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. En beskrivning av övergången till IFRS, dess effekter på s finansiella ställning, resultat och kassaflöde presenteras i not 33. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 2.19 Moderföretagets redovisningsprinciper. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i stycket Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål, not 4. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs de IFRS som väntas ha en påverkan eller kan komma att ha en påverkan på koncernens finansiella rapporter. Övriga nyheter som IASB har godkänt per den 31 december 2014 bedöms inte ha någon påverkan på koncernens finansiella rapporter. IFRS 9 Financial Instruments Denna standard träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden har omarbetats i olika delar, en del avser redovisning och värdering av finansiella tillgångar samt finansiella skulder, en del avser säkringsredovisning och en del avser nedskrivningar av finansiella tillgångar. EU har ännu inte godkänt standarden. kommer under kommande år att påbörja arbetet med att utvärdera hur IFRS 9 kommer påverka koncernens finansiella rapporter.

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer