NYCKELN TILL VÅR FINANSIELLA INFORMATION OCH STYRNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYCKELN TILL VÅR FINANSIELLA INFORMATION OCH STYRNING"

Transkript

1 NYCKELN TILL VÅR FINANSIELLA INFORMATION OCH STYRNING ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Koncernen Fem år i sammandrag...10 Resultaträkning...11 Rapport över totalresultat...11 Balansräkning...12 Rapport över förändringar i eget kapital...14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16 Moderbolaget Resultaträkning...44 Rapport över totalresultat...44 Balansräkning...44 Rapport över förändringar i eget kapital...45 Kassaflödesanalys...45 Noter...46 Styrelsens underskrifter...48 Revisionsberättelse...49 Ordföranden har ordet...50 Bolagsstyrningsrapport...52 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten...61 Styrelse...62 Koncernledning...64 Aktien...66 Årsstämma och finansiell information...68 Definitioner DIN NYCKEL Som grafiskt huvudkoncept för årsredovisningen, öppnar nyckelkortet dörrarna till vår värld. Den här årsredovisningen utgör den andra delen av de två nycklarna till vår verksamhet Vi vill att nyckelkortets traditionella utseende ska påminna om vårt passionerade åtagande som är och förblir detsamma: att vara en hotellkoncern som tillhandahåller en unik Yes I Can!-service. NYCKLARNA TILL VÅR VERKSAMHET innehåller två delar: en KONCERNPRESENTATION och en ÅRSREDOVISNING med finansiell information och bolagsstyrningsrapport. På hittar du vår ansvarsrapport enligt GRI:s riktlinjer (endast engelsk version). II REZIDOR ANNUAL REPORT 2014

3 LOREM IPSUM VIKTIGA FAKTA 432 HOTELL RUM 73 LÄNDER MEDARBETARE 143 NATIONALITETER Rezidor är ett av världens mest dynamiska hotellföretag och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens största hotellkoncerner. Sedan november 2006 är Rezidor börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Rezidors nyckelvarumärken är Radisson Blu, Europas största varumärke i förstaklassegmentet, och Park Inn by Radisson i mellanklassegmentet. Sedan 2014 driver och utvecklar Rezidor även varumärkena Quorvus Collection i lyxsegmentet och Radisson Red i Lifestyle Select-segmentet. Rezidors affärsmodell är asset-light, med management- och franchiseavtal, och målet är att uppnå lönsam, hållbar tillväxt inom EMEA med fokus på tillväxtmarknaderna. Den unika servicefilosofin Yes I Can! och värderingarna Being Host, Living Trust och Fighting Z-pirit gör att Rezidor skiljer sig från andra företag i den internationella hotellbranschen. Rezidor har ett branschledande program för ansvarsfullt företagande, baserat på pelarna Think Planet, Think People och Think Together. REZIDOR ÅRSREDOVISNING

4 RESULTATET 2014 RevPAR för jämförbara hotell ökade med 2,7% (5,8). Intäkerna ökade med 1,9% till 937,3 MEUR (919,5). EBITDA upgick till 71,3 MEUR (80,7). EBITDA-marginalen minskade till 7,6% (8,8). Resultat efter skatt uppgick till 14,2 MEUR (23,2). Cirka nya rum (32 hotell) kontrakterades. Cirka nya rum (18 hotell) togs i drift. Cirka rum lämnade verksamheten. Föreslagen utdelning om 0,03 EUR per aktie. 2,7% ökning av RevPAR för jämförbara hotell L/L L/L REVPAR RevPAR TILLVÄXT, growth, % % 10 7,5 5 2,5 EBITDA-MARGINAL, % EBITDA margin, % 10,0 7,5 5,0 2, EBITDA, MEUR EBITDA, M RESULTAT EFTER SKATT, MEUR Profit/Loss, MEUR REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Rezidor Hotel Group AB, organisationsnummer , för år Verksamheten Rezidor Hotel Group AB ( Rezidor ) förvaltar hotell, varumärken och tillgångar som ägs av tredje part. Rezidor driver hotell under nyckelvarumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson. I februari 2014 lade Rezidor ytterligare två varumärken till sin portfölj: Radisson Red i Lifestyle Select-segmentet och Quorvus Collection i lyxsegmentet. Samtliga varumärken utvecklas och licensieras av Rezidor i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) under masterfranchise avtal med Carlson, ett privatägt, globalt rese- och hotellföretag. Vid utgången av året drev Rezidor 340 hotell med cirka rum i 58 länder. Strategi och hotellutveckling Hotellen i Rezidors portfölj drivs antingen av Rezidor i egen regi under ett hyresavtal, genom att tillhandahålla tjänster till en hotellägare under ett managementavtal, eller av en separat aktör som använder ett av varumärkena under ett franchiseavtal. Rezidors strategi är att växa med management- och franchise avtal och endast selektivt med hyresavtal. Managementoch franchise avtal ger en högre vinstmarginal och stabilare intäkts flöden. Av Rezidors cirka rum i drift i slutet av året var 77 procent under managementeller franchiseavtal. Rezidors strategi är att fokusera sin expansion på tillväxtmarknaderna i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Dessa marknader representerar långsiktigt attraktiva utvecklingsmöjligheter som drivs av en stark tillväxt i efterfrågan av hotellrum i kombination med ett underskott av hotell och låga driftskostnader. Jämfört med de mogna marknaderna i Västeuropa så medför dessa marknader en större osäkerhet när det gäller finansiering och större risk för förseningar och inställda hotellprojekt. Under 2014 öppnades 18 nya hotell med cirka nya rum, samtliga under management- och franchiseavtal, i fokusstäder såsom Istanbul, Oslo, Moskva, Sankt Petersburg, Kapstaden och Belgrad. 15 hotell med cirka rum lämnade verksamheten, vilket resulterade i en netto ökning på cirka rum. Två hotell i Danmark konverterades från managementavtal till hyresavtal per den 1 januari Rezidors pipeline består av cirka rum under utveckling, vilka beräknas öppna inom fyra år och motsvarar 25 procent av rummen i drift. Samtliga rum är under management- och franchiseavtal och 90 procent i tillväxtmarknader. Rezidor växer organiskt genom att omvandla befintliga hotell till ett av Rezidors varumärken och genom att öppna nybyggda hotell. Under 2014 tecknade Rezidor avtal för 32 nya hotell med cirka rum, samtliga under management- och franchise avtal. I drift Fokus på lönsamhet En av Rezidors viktigaste utmaningar de senaste åren har varit att förbättra lönsamheten i hyresportföljen i Övriga Västeuropa. I december 2011 lanserade Rezidor Route 2015, en rad initiativ som tillsammans förväntas öka företagets EBITDAmarginal med 6 till 8 procentenheter till 2015 (jämfört med 2011 års siffror), med antagandet att RevPAR för marknaden växer i linje med inflationen. Initiativen är avgörande för att nå bolagets EBITDAmarginalmål på 12 procent över en konjunktur cykel. En viktig del i strategin, som kommer gynna Rezidor och dess aktieägare, är ett ökat fokus på intäktsgenerering, delvis genom fler synergier från samarbetet med Rezidors partner och varumärkesägare Carlson. Rezidor och Carlson arbetar tillsammans inom flera områden, till exempel lojalitetsprogrammet Club Carlson, försälj Under utveckling 2014 Hotell Rum Hotell Rum Per region: Norden Övriga Västeuropa Östeuropa Mellanöstern, Afrika och Övriga Totalt Per varumärke: Radisson Blu Park Inn by Radisson Övriga Totalt Per avtalstyp: Hyresavtal Managementavtal Franchiseavtal Totalt REZIDOR ÅRSREDOVISNING

6 ning, reseförmedlare, hemsidor, intäktsgenererande optimeringsverktyg och viktiga mellanhänder. Sedan januari 2012 marknadsförs Rezidor och Carlson under namnet Carlson Rezidor Hotel Group för att underlätta detta samarbete. Förutom olika initiativ för att öka intäkterna innefattar åtgärderna för att förbättra Rezidors EBITDA-marginal även att öka andelen av hotell under management- och franchiseavtal och kostnadsbesparingsinitiativ samt mekanismen för garantitak för fast hyra. Rezidor har även upprättat en särskild avdelning för portföljförvaltning för att optimera den befintliga portföljen av hotell under hyresavtal. Det uppskattas att initiativen medförde en ökning av EBITDA-marginalen på 1,9 procent enheter under 2014, varav 0,3 procent enheter kom från intäktsgenerering, 0,4 procentenheter från tillväxt genom management- och franchiseavtal, 0,6 procent enheter från kostnadsbesparingar, 0,1 procentenheter från garantitak och 0,5 procentenheter från portföljför valtning. Ackumulerat för perioden 2012 till 2014 uppgår den uppskattade EBITDA-marginalökningen till 6,3 procentenheter. EBITDA-marginalen minskade emellertid totalt sett under Den negativa utvecklingen är främst hänförlig till stängningen av Radisson Blu Hotel Lyon för renovering samt försvagningen på några av de viktigaste marknaderna som Norge och Ryssland. Målet att förbättra EBITDA-marginalen med 6 8 procentenheter från det faktiska resultatet 2011 kvarstår, men tidsplanen har fått justeras på grund av det nuvarande marknadsläget. En annan viktig strategisk satsning är att fortsätta öka investeringarna i Rezidors hyresportfölj, vilket skulle positionera bolaget för att dra fördel av den positiva marknadsutvecklingen. Rezidor investerar för närvarande cirka 7 procent av intäkterna årligen i sin hyresportfölj, jämfört med en normal förväntad run-rate över tid på cirka 5 procent. Rezidor avser att fortsätta investera i denna högre takt under de kommande två till tre åren, för att ytterligare förbättra kvaliteten och erbjudandet till kunderna. RevPAR-utveckling RevPAR för jämförbara hotell under hyresoch managementavtal ökade med 2,7 procent jämfört med 2013, främst till följd av en ökning av rumspriserna. RevPAR för jämförbara hotell under hyresavtal ökade med 1,5 procent. Samtliga geografiska områden rapporterade en RevPAR-tillväxt för jämförbara hotell jämfört med föregående år, förutom Östeuropa. Den starkaste utvecklingen noterades i Mellanöstern och Afrika, vilket är ett resultat av den starka utvecklingen i Saudiarabien, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Även i Övriga Västeuropa var RevPARutvecklingen bättre än föregående år och samtliga fokusländer visade tillväxt. Utvecklingen var som allra starkast i Irland och Storbritannien. Tillväxten i Norden var blygsam, då tillväxten i Sverige och i Danmark motverkades av den svaga RevPAR-utvecklingen i Norge. RevPAR för jämförbara hotell i Östeuropa minskade till följd av den politiska situationen i Ryssland och Ukraina. RevPAR 2014 Jämförbara hotell 2,7% Valutakurseffekter 3,0% Hotell som lämnat systemet eller stängt för renovering 1,1% Nya hotell 0.0% Omallokering intäkter mat & dryck i Norge 0.3% Rapporterad tillväxt 1,7% Resultaträkning Totala intäkter ökade med 1,9 procent, eller 17,8 MEUR, till 937,3 MEUR. Intäkterna påverkades positivt av övergången från management- till hyresavtal för två hotell i Köpenhamn, vilket delvis motverkades av stängningen av Radisson Blu Hotel Lyon för renovering, en generellt svagare efterfrågan i Norge, situationen i Ryssland, vissa avgiftsintäktsposter av engångskaraktär samt förstärkningen av euron. EBITDA minskade med 9,4 MEUR till 71,3 MEUR och EBITDA-marginalen med 1,2 procentenheter till 7,6 procent. Den huvudsakliga orsaken till minskningen är den ovannämnda nedgången i avgiftsintäkter, den besvärliga situationen i Norge samt RevPAR-utveckling per varumärke Beläggning (L/L) Rumspriser (L/L) RevPAR (L/L) RevPAR (rapporterad) EUR 2014 vs vs vs vs Radisson Blu 68,4% 0,6 pp 117,7 1,8% 80,5 2,5% 76,2 2,5% Park Inn by Radisson 64,7% 0,4 pp 70,3 3,8% 45,5 3,3% 43,2 0,0% Totalt 67,4% 0,4 pp 106,6 2,3% 71,9 2,7% 68,0 1,7% RevPAR-utveckling per region Beläggning (L/L) Rumspriser (L/L) RevPAR (L/L) RevPAR (rapporterad) EUR 2014 vs vs vs vs Norden 71,0% 0,5 pp 133,8 0,2% 95,0 0,3% 88,5 6,3% Övriga Västeuropa 73,2% 1,6 pp 106,7 2,7% 78,1 4,4% 78,8 7,5% Östeuropa 57,9% 5,2 pp 89,3 3,4% 51,8 1,9% 45,5 13,0% Mellanöstern, Afrika & Övriga 68,7% 5,8 pp 105,2 1,1% 72,2 7,3% 69,1 4,6% Totalt 67,4% 0,4 pp 106,6 2,3% 71,9 2,7% 68,0 1,7% Intäkter MEUR L/L Nya hotell Lämnade hotell Valutaeffekter Förändring Rumsintäkter 5,1 27,9 5,5 8,9 18,6 Intäkter mat & dryck 2,7 13,1 3,9 5,2 6,7 Övriga hotellintäkter 0,2 2,1 0,9 0,3 0,7 Totala hotellintäkter 7,6 43,1 10,3 14,4 26,0 Avgiftsintäkter 2,2 4,2 7,5 3,0 8,5 Övriga intäkter 0,6 0,3 0,3 Totala intäkter 6,0 47,3 17,8 17,7 17,8 4 REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE stängningen av ett hotell för renovering. Den negativa påverkan på EBITDA enbart från hotellet som var stängt uppgår till 7,9 MEUR, varav 3,5 MEUR hänför sig till en avsättning för förlustkontrakt. Hotellet väntas öppna igen under andra halvåret Hyreskostnader som andel av intäkter från hyresavtal minskade från 30,0 procent till 29,1 procent, på grund av omstruktureringen av hyresavtal. Den positiva påverkan på EBITDA till följd av omstruktureringen av hyresavtal motverkades delvis av avyttringen av Casino Copenhagen. Vidare hade garantibetalningar och öppningskostnader för ett norskt hotell under managementavtal med garanti, som öppnade under andra kvartalet och är under upprampning, en negativ påverkan på EBITDA. EBIT uppgick till 30,7 MEUR jämfört med 44,2 MEUR föregående år, och EBIT-marginalen minskade med 1,5 procentenheter till 3,3 procent. Utöver ovannämnda faktorer påverkades EBIT-marginalen av ökade kostnader om 6,0 MEUR för av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar, vilket delvis uppvägdes av att det inte förekom några kostnader för avslut av avtal under 2014, jämfört med kostnader om 1,9 MEUR föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 14,2 MEUR jämfört med 23,2 MEUR föregående år. MEUR Intäkter 937,3 919,5 EBITDAR 313,8 317,0 EBITDA 71,3 80,7 EBIT 30,7 44,2 Resultat efter skatt 14,2 23,2 EBITDAR-marginal, % 33,5% 34,5% EBITDA-marginal, % 7,6% 8,8% EBIT-marginal, % 3,3% 4,8% Norden RevPAR för jämförbara hotell ökade med 0,3 procent, vilket drevs av en ökad beläggning. Utvecklingen var som allra starkast i Danmark med en RevPAR-tillväxt på 4,5 procent kopplat till större volymer inom affärsgrupper. Tillväxten i Sverige var blygsamma 2,6 procent. I Norge minskade Rev PAR med 1,9 procent till följd av större utbud på marknaden och lägre efterfrågan. Totala intäkter ökade med 17,0 MEUR, eller 4,0 procent, jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av de två konverterade hotellen i Köpenhamn, vilket delvis motverkades av den svaga RevPARutvecklingen i Norge samt förstärkningen av euron. Minskningen av EBITDA-marginalen med 1,1 procentenheter, från 13,2 procent till 12,1 procent, beror främst på utmaningarna i Norge, inklusive öppnandet av ett hotell under management avtal med garanti i Norge, och avyttringen av Casino Copenhagen. Minskningen motvägs delvis av vinster till följd av förändringar i pensionsplanerna i Norge och omklassificeringar från centrala kostnader. Minskningen av EBIT-marginalen med 1,7 procentenheter från 9,1 procent till 7,4 procent är, i tillägg till ovanstående, en följd av högre kostnader för av- och nedskrivningar jämfört med föregående år. MEUR Förändr. RevPAR (L/L), EUR 95,0 94,7 0,3% Intäkter 438,7 421,7 4,0% EBITDA 52,9 55,5 2,6% EBITDA-marginal, % 12,1% 13,2% 1,1 pp EBIT 32,6 38,3 14,9% EBIT-marginal, % 7,4% 9,1% 1,7 pp Övriga Västeuropa RevPAR för jämförbara hotell ökade med 4,4 procent, till följd av högre rumspriser och ökad beläggning. Utvecklingen drevs främst av Irland (9,8 procent) och Storbritannien (7,2 procent). Även övriga fokusländer rapporterade en RevPAR-tillväxt. Intäkterna ökade med 5,6 MEUR, eller 1,3 procent, jämfört med föregående år. Den starka RevPAR-utvecklingen och utvecklingen av det brittiska pundet motverkades av den tillfälliga stängningen av Radisson Blu Hotel Lyon för renovering. Minskningen av EBITDA med 1,9 MEUR, eller 7,1 procent. är huvudsakligen en följd av den tillfälliga stängningen av hotellet i Lyon, vilket delvis har motvägts av RevPAR- tillväxten. Minskningen av EBIT-marginalen med 0,7 procentenheter från 1,9 procent till 1,2 procent, är i tillägg till ovanstående, en följd av högre kostnader för av- och nedskrivningar jämfört med föregående år, vilket delvis uppvägdes av att det inte förekom några kostnader för avslut av avtal under 2014, jämfört med kostnader om 1,9 MEUR föregående år. MEUR Förändr. RevPAR (L/L), EUR 78,1 74,8 4,4% Intäkter 437,8 432,2 1,3% EBITDA 25,0 26,9 7,1% EBITDA-marginal, % 5,7% 6,2% 0,5 pp EBIT 5,1 8,1 37,0% EBIT-marginal, % 1,2% 1,9% 0,7 pp Östeuropa RevPAR för jämförbara hotell minskade med 1,9 procent, vilket huvudsakligen är kopplat till den rådande situationen i Ukraina ( 11,8 procent) och Ryssland ( 7,9 procent). RevPAR i Baltikum (3,3 procent) och Polen (0,6 procent) var högre än föregående år, vilket delvis motverkade minskningen. Minskningen av avgiftsintäkter på 3,8 MEUR, eller 10,1 procent, är främst hänförlig till RevPAR-utvecklingen i Ukraina och Ryssland samt försvagningen av rubeln. Ökningen av EBIT-marginalen med 7,1 procentenheter, från 61,1 procent till 68,2 procent, är främst en följd av lägre kostnader för osäkra kundfordringar. MEUR Förändr. L/L RevPAR, EUR 51,8 52,8 1,9% Avgiftsintäkter 34,0 37,8 10,1% EBITDA 23,4 23,4 0,0% EBITDA-marginal, % 68,8% 61,9% 6,9 pp EBIT 23,2 23,1 0,4% EBIT-marginal, % 68,2% 61,1% 7,1 pp Mellanöstern, Afrika & Övriga RevPAR för jämförbara hotell förbättrades med 7,3 procent, främst till följd av ökad beläggning. Nyckelmarknaderna i Saudiarabien (7,0 procent), Sydafrika (6,6 procent) och Förenade Arab emiraten (3,2 procent) redovisade tillväxt från föregående år. Minskningen av avgiftsintäkter på 1,0 MEUR, eller 3,6 procent, beror främst på utfärdade kreditnotor, hänförliga till arvodesrelaterade fordringar, lägre incitamentsrelaterade avgifter för ett fåtal hotell samt minskad verksamhet på ett hotell i Afrika. Minskningen av EBITDA-marginalen med 3,7 procentenheter, från 61,9 procent till 58,2 procent, är främst en följd av upplupna kostnader för juridiska arvoden hänförliga till ett hotellavtal i Mellanöstern. REZIDOR ÅRSREDOVISNING

8 MEUR Förändr. L/L RevPAR, EUR 72,2 67,3 7,3% Avgiftsintäkter 26,8 27,8 3,6% EBITDA 15,6 17,2 9,3% EBITDA-marginal, % 58,2% 61,9% 3,7 pp EBIT 15,4 17,0 9,4% EBIT-marginal, % 57,5% 61,2% 3,7 pp Balansräkning vid utgången av 2014 Anläggningstillgångarna ökade med 13,4 MEUR sedan utgången av 2013 och uppgick till 250,1 MEUR. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till investeringar i materiella anläggningstillgångar (52,0 MEUR) och motvägs delvis av av- och nedskrivningar (40,6 MEUR). Rörelsekapitalet netto, exklusive likvida medel, men inklusive skattefordringar och -skulder, uppgick i slutet av året till 42,3 MEUR jämfört med 48,4 MEUR vid utgången av Ökningen är huvudsakligen hänförlig till högre skattefordringar. Likvida medel ökade med 28,6 MEUR sedan utgången av 2013 till 35,5 MEUR. Skulderna till kreditinstitut, som uppgick till 17,5 MEUR vid utgången av 2013, har reglerats med medel från nyemissionen. Eget kapital ökade med 64,4 MEUR, jämfört med utgången av 2013, och uppgick till 219,4 MEUR. Ökningen förklaras huvudsakligen av nyemissionen som slutfördes i juni och av periodens resultat. Nyemissionen ökade det egna kapitalet med 58,4 MEUR, efter beaktande av 1,2 MEUR i transaktionskostnader. MEUR 31 dec dec. 13 Balansomslutning 427,5 381,7 Rörelsekapital netto ,4 Nettoskuld 35,5 10,5 Eget kapital 219,4 155,0 Kassaflöde och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) uppgick till 44,5 MEUR, vilket är en minskning med 13,8 MEUR jämfört med föregående år och är till följd av lägre EBITDA. Kassaflödet från förändring av rörelsekapital uppgick till 6,7 MEUR, jämfört med 3,7 MEUR föregående år. Förändringen är huvudsakligen hänförlig till operationella skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten var 4,4 MEUR högre jämfört med föregående år och uppgick till 53,3 MEUR. Detta var huvudsakligen till följd av 4,7 MEUR högre investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 40,9 MEUR ( 7,2). Erhållna medel från nyemissionen på netto 58,5 MEUR användes delvis för att reglera skulder till kreditinstitut. I slutet av 2014 hade Rezidor 35,5 MEUR i likvida medel. De totalt tillgängliga krediterna uppgick till 200,0 MEUR i slutet av året. 1,2 MEUR användes för bankgarantier, vilket lämnade 198,8 MEUR i outnyttjade krediter. Kreditramen har en löptid på upp till fyra år, kombinerat med sedvanliga sidoförpliktelser (covenants). Räntebärande nettoskulder uppgick till 46,3 MEUR (4,5 per den 2013). Minskningen var huvudsakligen till följd av erhållna medel från nyemissionen. Nettokassan (-skulden), definierat som likvida medel plus kortfristiga räntebärande tillgångar minus räntebärande finansiella skulder (kortfristiga och långfristiga), uppgick till 35,5 MEUR ( 10,5 per den 31 december 2013). Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. Riskhantering Rezidor är utsatt för operativa och finansiella risker i den dagliga verksamheten. Operativa risker föreligger huvudsakligen vid driften av de lokala verksamheterna, men inkluderar även implementationsrisker relaterade till centrala initiativ tagna för att förbättra marginalerna. Sådana initiativ inkluderar bland annat aktiviteter för ökade marknadsandelar, kostnadsbesparingsprogram, rumstillväxt och förvaltningsaktiviteter relaterade till vår befintliga portfölj av hotell. Finansiella risker uppstår då Rezidor har behov av extern finansiering och arbetar med ett antal utländska valutor. För att de lokala verksamheterna helt och hållet ska kunna inrikta sig på hotelldrift har hanteringen av de finansiella riskerna centraliserats så långt det är möjligt och styrs av Rezidors finanspolicy. Målet för Rezidors riskhantering kan samman fattas i följande punkter: Säkerställa att risker och fördelar med nya investeringar och ansvarsförbindelser överensstämmer med Rezidors finanspolicy. Minska konjunkturrelaterade risker genom varumärkesspridning, geografisk spridning och genom att se till att öka andelen hotell under management- och franchiseavtal i portföljen. Noggrant utvärdera investeringar i högriskregioner för att säkerställa en avkastning som motsvarar den högre risken i dessa regioner. Skydda värdet av varumärkena genom strategisk kontroll och verksamhetspolicys. Fortlöpande granska och utvärdera Rezidors försäkringsprogram. Operativa risker Marknadsrisker Den allmänna marknaden, liksom den ekonomiska och finansiella situationen och utvecklingen av RevPAR på de marknader där Rezidor verkar, är de viktigaste faktorerna som påverkar företagets lönsamhet. Då hotellindustrin är cyklisk till sin natur medför en låg konjunktur att RevPAR för branschen pressas. För att balansera de marknadsrelaterade riskerna använder Rezidor tre olika avtals typer: Företaget hyr hotellfastigheter och driver hotellen som sin egen verksamhet. Företaget driver hotell på uppdrag av en hotellägare och erhåller en managementavgift. Företaget beviljar franchiseavtal för ett av sina varumärken till en oberoende ägare och erhåller en franchiseavgift. Av de tre avtalstyperna är managementoch franchiseavtal minst känsliga medan hyresavtal är mer osäkra och känsliga för konjunktursvängningar. Rezidor driver hotell under hyresavtal endast i Norden och Övriga Västeuropa. Rezidors strategi är att växa genom att öka andelen hotell under management- och franchiseavtal i portföljen. Kundbasen är väl diversifierad med cirka 58 procent affärsgäster. Rezidor är inte beroende av en viss kundkrets eller någon särskild bransch. Rezidor har en väl definierad portfölj med flera varumärken som täcker olika segment på marknaden och verkar i 58 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. 6 REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Politiska risker och landsrisker Företagets tillväxtfokus inkluderar tillväxtmarknader såsom Ryssland & OSSländerna, Mellanöstern och Afrika. Några av länderna i dessa marknader har en högre politisk risk än länderna i de mer mogna marknaderna i Norden och Övriga Väst europa. För att lindra de politiska riskerna driver Rezidor endast hotell i dessa marknader under managementoch franchiseavtal med begränsad eller minimal finansiell exponering. Rezidor är medvetet om att terrorism, såväl som ökad spänning mellan länder, social osäkerhet, arbetskraftsstörningar, sjukdomsutbrott, brottslighet och en försvagning av lokal infrastruktur (inklusive rättssystem) kan utgöra ett hot mot en säker hotelldrift vid vissa tillfällen på vissa platser. Rezidors förmåga att utföra eller fullgöra sina skyldigheter kan även påverkas av handlingar av regeringar eller andra internationella organ, som till exempel införandet av sanktioner. Med hjälp av externa experter utförs kontinuerligt hotbildsbedömningar och hotellen uppmärksammas om potentiella väsentliga förändringar i hotbilden upptäcks. Risk för tvister Rezidor är exponerat för risken för tvister med sina gäster, kunder, potentiella partners, leverantörer, anställda, myndigheter, franchisetagare och/eller hotellägare med vilka Rezidor har hyres- eller managementavtal. Risker förknippade med genomförande av affärsstrategin Rezidors framtida tillväxt och förmåga att uppnå de effektivitetsvinster som förutses av Rezidor kommer att bero på ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi, inklusive genomförande av de initiativ inom portföljförvaltningen som syftar till att optimera hotellportföljen samt andra åtgärder för att förbättra effektiviteten och lönsamheten i verksamheten. Rezidors förmåga att genomföra affärsstrategin och expandera verksamheten är beroende av en rad faktorer, av vilka många är utom Rezidors kontroll, däribland Rezidors förmåga att avveckla olönsamma hyresavtal eller i övrigt omförhandla förmånligare villkor, liksom att förlänga lönsamma avtal expandera den arvodesbaserade (s.k. asset-light ) verksamheten genom att gradvis öka antalet hotell under management- och franchiseavtal i förhållande till andelen hotell under hyresavtal renovera och uppgradera befintliga hotell och stärka intäktsbasen och öka lönsamheten uppnå tillväxt i Ryssland, OSS-länderna, Afrika och andra identifierade viktiga fokusländer upprätthålla och förstärka sin position som en leverantör av högkvalitativa tjänster och hotellprodukter uppnå uppskattade kostnadsbesparingar på förväntat sätt förbättra effektiviteten i verksamheten och den totala lönsamheten. Andra potentiella risker identifierade hänförliga till genomförandet av Rezidors strategi är; Nya varumärken, produkter och tjänster som lanseras i framtiden blir inte lika framgångsrika som förväntat, vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Rezidors verksamhet, finansiella ställning och resultat. Rezidors strategi att växa på tillväxtmarknaderna kan fresta på dess lednings-, verksamhets- och kontrollsystem. Risker relaterade till Rezidors planer att upprätthålla och uppgradera portföljen av hotell under hyresavtal. Nyöppning av hotell i Rezidors nuvarande utvecklingsplan kan komma att försenas eller inte resultera i nya hotell, vilket skulle kunna inverka negativt på Rezidors tillväxtutsikter. Fel i, skada på, eller avbrott i de ITsystem som Rezidor använder, samt brister i att uppdatera sådana system i takt med teknikutvecklingen, kan få en väsentlig negativ inverkan på Rezidors verksamhet, finansiella ställning och resultat. Partnerrisker Företaget äger inte de varumärken som hotellen drivs under. Rezidor utvecklar och driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson. I februari 2014 adderade Rezidor två varumärken till sin portfölj: Radisson Red och Quorvus Collection. Samtliga varumärken utvecklas och licensieras av Rezidor i EMEA under masterfranchiseavtal fram till 2052 med Carlson, ett privatägt, globalt rese- och hotellföretag. Carlson är även majoritetsägare i Rezidor och innehar 51,3 procent av de ute stående aktierna. Rezidor äger inte fastigheterna i vilka företaget driver hotell. Företaget samarbetar med ett stort antal hotellägare och fastighetsägare och är inte beroende av någon enskild partner. Med en affärsmodell som fokuserar på att förvalta samarbetspartners tillgångar är Rezidor beroende av dessa partners operationella och finansiella förmåga. Personalrelaterade risker Personalomsättningen i hotellindustrin är relativt hög. Arbetstillfredsställelse bland anställda på Rezidors hotell utvärderas årligen av en oberoende organisation. Resultatet från utvärderingen 2014 uppgick till 87,5 jämfört med 87,0 år 2013 för jämförbara hotell. Finansiella risker Rezidors finansiella riskhantering styrs av en finanspolicy som är antagen av styrelsen. I enlighet med finanspolicyn övervakar och utvärderar företagets treasuryavdelning systematiskt de finansiella riskerna, såsom valuta-, ränte-, kredit-, likviditets- och marknadsrisker. Åtgärder för hantering och begränsning av dessa finansiella risker för hotell på lokal nivå finns inom ramen för de parametrar och riktlinjer som finns i Rezidors finans policy. Operativa rutiner och tillstånd att delegera hanteringen av finansiella risker dokumenteras i finanspolicyn. För ytterligare information om dessa identifierade risker hänvisas till not 4. Känslighetsanalys En försämring av de allmänna marknadsvillkoren har normalt sett en negativ inverkan på hotellens RevPAR. Eftersom Rev PAR är en funktion av genomsnittliga rumspriser per sålt rum (AHR) och beläggning orsakas en nedgång av RevPAR antingen av lägre rumspriser eller minskad beläggning, eller en kombination av båda. Om RevPAR minskar på grund av lägre rumspriser blir möjligheterna att sänka driftskostnaderna mindre, eftersom hotellet fortfarande måste ha samma service för samma beläggningsnivå. Om RevPAR däremot minskar på grund av lägre beläggningsgrad kan Rezidor justera kost REZIDOR ÅRSREDOVISNING

10 nadsstrukturen mer effektivt genom olika kostnads besparande åtgärder. En minskning av RevPAR har större inverkan på hotell under hyresavtal, eftersom Rezidor får hela intäkten från dessa hotell och ansvarar även för samtliga kostnader. Vid en jämförelse har en minskning av RevPAR en mer begränsad inverkan på intäkter från hotell under managementavtal, eftersom Rezidors intäkter från dessa hotell är en andel av hotellintäkterna och rörelseresultatet. Minskad Rev PAR för hotell under franchiseavtal får ännu mer begränsad påverkan eftersom Rezidor bara tar ut en andel av rumsintäkterna som royalty, vilken inte är knuten till hotellens resultat. Med den nuvarande affärsmodellen uppskattar Rezidor att en RevPAR-variation på 1 EUR leder till en förändring av EBITDA på 6 8 MEUR. Framtida kassaflödesprognoser avseende hyres- eller managementavtal med resultatgaranti är känsliga för förändringar i diskonteringsräntor, beläggning och rumspriser. Förändringar i sådana antaganden kan leda till en förnyad bedömning av värdet av vissa tillgångar och risken för förlust kontrakt. IFRS och föreslagen ändring avseende redovisning av hyresavtal Rezidor har i egenskap av hyrestagare ingått hyresavtal som i första hand gäller fullt inredda hotellfastigheter. Varje hyresavtal är föremål för en bedömning huruvida det är en finansiell eller operationell leasing. Hyresavtal där i stort sett alla rättigheter och skyldigheter överförs från hyresvärden till hyrestagaren definieras som finansiella leasingavtal. Icke-finansiella leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga Rezidors hyresavtal klassificeras för närvarande som operationella leasingavtal, vilket innebär att hyresbetalningarna redovisas linjärt över kontraktsperioden som rörelsekostnader i resultaträkningen eller, i fråga om rörlig hyra, när kostnaden uppstod. IASB, The International Accounting Standards Board, utvecklar just nu, tillsammans med den amerikanska myndigheten för redovisningsstandarder en ny redovisningsstandard där i princip alla framtida leasingåtaganden, med hyresperioder längre än ett år, oavsett om de avser finansiell eller operationell leasing, ska aktiveras i balansräkningen som en ränte bärande skuld och på tillgångssidan balanseras med motsvarande anläggningstillgång. Idag aktiveras endast finansiell leasing. Om en sådan redovisningsstandard skulle införas skulle den få omfattande konsekvenser för Rezidors balansräkning på grund av antalet hyresavtal. Påverkan på resultaträkningen är fortfarande oviss eftersom den slutgiltiga standarden ännu inte har offentliggjorts och olika alternativ har presenterats under projektets gång. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgår till TEUR, fördelat på registrerade aktier av vilka företaget innehar Detta ger utestående aktier per den 31 december Det finns inga skillnader i aktieslag. Alla aktieägare i bolaget har utan begränsningar rätt till en röst per aktie vid bolagsstämman. Aktier som innehas av företaget eller något av dotterbolagen medför inga av de rättig heter som är förknippade med ägande av aktier. Det finns ingenting i bolagsordningen eller lagstiftningen som begränsar rätten att överlåta aktier från en ägare till en annan. Företaget har heller ingen kännedom om något avtal mellan olika aktie ägare som kan medföra en sådan begränsning. Bemyndigande att återköpa aktier har givits för att säkra tilldelningen av aktier till deltagarna i de aktierelaterade incitamentsprogrammen och för att täcka de sociala avgifterna för dessa program samt för att försäkra att koncernen har en mer effektiv kapitalstruktur. Inga aktier har återköpts under För ytterligare information hänvisas till not 31. Bolagsordning Bolagsordningen innehåller inga ytterligare villkor utöver de som anges i aktiebolagslagen när det gäller ändringar av bolagsordningar. Klausuler avseende ägarförändringar Vissa hyres- och managementavtal som ingåtts av koncernbolag innehåller klausuler avseende ägarförändringar i dessa bolag eller deras moderbolag som kan leda till förändringar i affärsvillkor och/eller förtida uppsägning. Inga hyres- eller managementavtal berör dock ägandet av moderbolaget, Rezidor Hotel Group AB. Avtalen ingångna för Rezidors långfristiga krediter innehåller sedvanliga klausuler avseende ägarförändringar och avnotering. Förslag till resultatdisposition Fritt eget kapital i moderbolaget tillgängligt för utdelning uppgår till (TEUR): Överkursfond Balanserat resultat Årets vinst Summa Styrelsen föreslår, i enlighet med utdelningspolicyn, årsstämman 2015 att utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2014 om 0,03 euro per aktie, motsvarande TEUR, och att återstående disponibla medel om TEUR balanseras i ny räkning. Ansvarsfullt företagande Rezidors program för ansvarsfullt företagande bygger på principerna om hållbar utveckling, där alla hotell ska sträva efter att förbättra sitt sociala engagemang och miljömässiga resultat jämte sitt ekonomiska resultat. Programmet uppmuntrar alla anställda att ta sociala, etiska och miljöfrågor i beaktande när de fattar beslut i det dagliga arbetet och att sätta tydliga mål inom viktiga områden. Varje hotell har en samordnare för ansvarsfullt företagande som arbetar nära hotellchefen och hotellets Responsible Business team för att genomföra det koncernövergripande programmet. Sedan 2002 utbildas alla nya medarbetare i ansvarsfullt företagande. Programmet omfattar tre viktiga pelare: minska företagets negativa påverkan på miljön, ta ansvar för medarbetares och gästers hälsa och säkerhet samt respektera sociala och etiska frågor såväl inom företaget som i samhället. Prioriteringar för Rezidors program för ansvarsfullt företagande är att minska energiförbrukningen med 25 procent före utgången av 2016, att uppnå 100 procent eko logisk märkning före utgången av 2015, att fortsätta öka hotellens deltagande i före tagets årliga Responsible Business Action Month till över de 79 procent 8 REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE som upp nåddes Rezidor har undertecknat FN:s Global Compact sedan 2009 och tecknade FN:s CEO Water Mandate Under 2014 utsågs Rezidor till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute, en utmärkelse som bolaget fått fem år i rad. Hotelldrift omfattas inte av några miljötillstånd, dock förses Rezidors hotell med en översikt över lämplig miljö-, hälso- och säkerhetslagstiftning. Lagstadgade miljökrav rör huvudsakligen avfallsåtervinning, energieffektivitet i byggnader, förebyggande av legionella och kontroll av avloppsvatten. Rezidor har inte varit part i någon rättslig miljötvist eller fått klagomål som rör miljön under 2014 och har inte heller några kända miljörelaterade skulder. En mer heltäckande beskrivning av företagets program för ansvarsfullt företagande återfinns i Rezidors Hållbarhetsredovisning som återfinns på Rezidors hemsida, Ersättning till ledande befattningshavare godkänd av årsstämman 2014 Information om detaljerna för de ersättningsprinciper som godkändes vid den senaste årsstämman finns i not 10 och följer i stort sett det som föreslås för Förslag till årsstämman 2015 avseende ersättning till ledande befattnings havare Styrelsen kommer att föreslå följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (VD och fem personer) till årsstämman i april 2015: Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med internationell marknadspraxis med referens till en grupp av internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de olika ersättningskomponenterna. De olika ersättningskomponenterna kan bestå av fast årlig ersättning, rörlig ersättning (årliga program och program över flera år), pensionspremier och andra förmåner. Den årliga grundersättningen utgör en rimligt avvägd del av den totala ersättningen och utvärderas, och kan komma att justeras, årligen baserat på ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem i bolagsledningen. Den rörliga ersättningen kommer att bestå av årliga program och program över flera år och bygger på principen om betalning efter prestation. Det årliga rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara kontantbaserat och representerar en möjlighet att tjäna en andel av den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de ambitiösa men uppnåbara fördefinierade finansiella, operativa och individuella målen möts. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning upp till 75 procent av den årliga grundersättningen för medlemmar i bolagsledningen och upp till 150 procent för VD. De långsiktiga programmen för rörlig ersättning kan vara aktierelaterade och täcker normalt en treårig kvalifikationsperiod. Utformningen är avsedd att förbättra företagets resultatutveckling och uppmuntra till en samsyn med bolagets aktieägare på lång sikt. De långsiktiga programmen omfattar bolagets VD, bolagsledningen och ett begränsat antal andra ledande befattningshavare. De materiella villkoren för aktierelaterade rörliga ersättningsprogram ska beslutas vid en bolagsstämma. Alla framtida pensionsåtaganden kommer att vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentsats av den årliga grundersättningen och kommer inte att beräknas på några rörliga delar av ersättningen. Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för barn och reseersättningar. Uppsägningsperioden ska normalt sett inte överstiga 12 månader eller 3 månader för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från bolagets sida, kommer normalt inte att överstiga 24 månader. Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till VD. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från VD, ersättningsnivåer med mera för de andra medlemmarna i bolagsledningen. Dessutom förbereder ersättningsutskottet principer för ersättning till företagets ledande befattningshavare för beslut i styrelsen och som förslag till årsstämman. Styrelsen föreslår, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att genomföra ett aktierelaterat rörligt ersättningsprogram för treårsperioden , i enlighet med de uppgifter som anges i kallelsen till årsstämman. För en beskrivning av bolagets övriga utestående aktierelaterade rörliga ersättningsprogram, hänvisas till not 32. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl för detta föreligger i ett enskilt fall. Moderbolaget Moderbolaget registrerades i början av 2005 och bolagets huvudsyfte är att fungera som holdingbolag för koncernens investeringar i rörelsedrivande dotter bolag med hotellverksamhet i en mängd olika länder. Utöver detta fungerar moderbolaget även som gemensamt servicecenter för Rezidors hotell i Sverige. Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från koncerninterna avgifter som tas ut av hotellen i Sverige för administrativa tjänster som det gemensamma service centret tillhandahåller. Förutom kostnader relaterade till det gemensamma servicecentrets verksamhet står moderbolaget också för kostnader hänförliga till börs notering och koncernrelaterade kostnader. Risker och osäkerhetsfaktorer i koncernens verksamhet beskrivs i förvaltnings berättelsen för koncernen. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten för 2014 presenteras på sidorna och finns tillgänglig på bolagets hemsida REZIDOR ÅRSREDOVISNING

12 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER FEM ÅR I SAMMANDRAG MEUR (om inget annat anges) Resultaträkning Intäkter 937,3 919,5 923,7 864,2 785,7 EBITDAR 313,8 317,0 300,3 274,6 254,1 EBITDA 71,3 80,7 50,7 35,1 31,5 EBIT 30,7 44,2 1,1 7,7 3,9 Finansiella poster, netto 1,5 1,7 0,9 1,0 3,7 Årets resultat 14,2 23,2 17,0 11,9 2,7 Balansräkning Balansomslutning 427,5 381,7 375,4 364,6 377,8 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 219,4 155,0 145,8 151,3 175,1 Summa investeringar (materiella och immateriella tillgångar) 53,8 49,1 40,2 37,9 24,3 Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 54,6 16,5 14,1 47,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten 53,3 48,8 41,5 39,5 12,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40,8 7,2 23,7 8,5 13,4 Finansiella nyckeltal 4) EBITDAR-marginal, % 33,5 34,5 32,5 31,8 32,3 EBITDA-marginal, % 7,6 8,8 5,5 4,1 4,0 EBIT-marginal, % 3,3 4,8 0,1 0,9 0,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 27,2 33,4 Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital % 7,6 15,4 Neg Neg Neg Operativa nyckeltal 4) Antal hotell 1) Antal rum 1) Antal anställda 3) Beläggning, % 2) RevPAR, EUR 2) Aktierelaterade nyckeltal 4) Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, EUR 0,09 0,16 0,12 0,08 0,02 Resultat per aktie efter utspädning, EUR 0,09 0,16 0,12 0,08 0,02 Föreslagen utdelning per aktie, EUR 0,03 1) Inkluderar hotell i drift under hyres-, management- och franchiseavtal. 2) Inkluderar hotell i drift under hyres- och managementavtal. 3) Inkluderar konsoliderade enheter (hotell under hyresavtal och administrativa enheter). 4) Definition av nyckeltal återfinns på sida REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

13 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1 januari TEUR (med undantag för aktierelaterade uppgifter) Not Intäkter 7, 8, Kostnad sålda varor avseende mat och dryck samt övriga liknande kostnader Personalkostnader och kontraktsanställningar Övriga rörelsekostnader Försäkring av fastigheter och fastighetsskatt Rörelseresultat före hyreskostnader och resultatandelar i intresseföretag, av- och nedskrivningar, kostnader för avslutade kontrakt och realisationsresultat vid försäljning av aktier och materiella anläggningstillgångar (EBITDAR) Hyreskostnader Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures 20, Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, kostnader för avslutade kontrakt och realisationsresultat vid försäljning av aktier och materiella anläggningstillgångar (EBITDA) Avskrivningar 18, Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 6, 18, Kostnader för avslutade kontrakt Realisationsresultat vid försäljning av aktier samt immateriella och materiella tillgångar 8 Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning Genomsnittligt antal utestående akter efter utspädning Resultat per aktie efter allokering till minoritetsintressen (EUR) Före utspädning 17 0,09 0,16 Efter utspädning 17 0,09 0,16 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari TEUR Not Årets resultat Övrigt totalresultat: Komponenter som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Aktuariella vinster och förluster Skatt på aktuariella vinster och förluster Komponenter som kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Valutaskillnader vid omräkning av utländska verksamheter Skatt på valutaskillnader vid omräkning av utländska verksamheter Kassaflödessäkringar Skatt på kassaflödessäkringar Summa övrigt totalresultat för perioden, netto Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande REZIDOR ÅRSREDOVISNING

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING TEUR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Licenser och tillhörande rättigheter Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Fasta installationer på hyrda anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i joint ventures 21 Övriga aktier och andelar Övriga långfristiga räntebärande fordringar Övriga långfristiga icke räntebärande fordringar Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar Finansiella derivatinstrument Övriga kortfristiga placeringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Totala omsättningstillgångar Summa tillgångar REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

15 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER TEUR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar Övriga långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Avsättningar Övriga kortfristiga räntebärande skulder Finansiella derivatinstrument Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder REZIDOR ÅRSREDOVISNING

16 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL TEUR Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Verkligt värde reserv finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Verkligt värde reserv kassaflödessäkringar 1) Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktie ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Periodens resultat ÖVRIGT TOTALRESULTAT: Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Skatt på aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Skatt på valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Kassaflödessäkringar Skatt på kassaflödessäkringar Summa totalresultat för perioden TRANSAKTIONER MED ÄGARE: Långfristigt incitamentsprogram Utgående balans Periodens resultat ÖVRIGT TOTALRESULTAT: Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Skatt på aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Skatt på valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Kassaflödessäkringar Skatt på kassaflödessäkringar Summa totalresultat för perioden TRANSAKTIONER MED ÄGARE: Nyemission (inkl transaktionskostnader 2) ) Långfristigt incitamentsprogram 3) Utgående balans per ) Se vidare not 33 2) Totala transaktionskostnader uppgår till TEUR 3) Se vidare not REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 29 OKTOBER REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER TREDJE KVARTALET Intäkterna ökade med 11,6% till 201,0 MEUR (180,0). EBITDA uppgick

Läs mer

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL)

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Helåret Intäkterna ökade till 707,3 MEUR (587,0). Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MEUR (23,2). Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor...

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... Årsredovisning 2012 Innehåll På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... 6 Varumärken Radisson Blu... 8 Park Inn

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014

ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Recipharm AB (publ), org nr 556498-8425 med säte i Stockholm,

Läs mer

Please, do not disturb.

Please, do not disturb. Please, do not disturb. Come inside and join our world of hospitality! Årsredovisning 2013 Innehåll Rezidor på 30 sekunder... Flik VD-ord...2 4D-strategin...6 Våra varumärken...10 Marknadsutveckling...16

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared).

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). ÅRSREDOVISNING 2012 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - vara införd

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision.

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision. Årsredovisning 2012/2013 Året i korthet 3 Mål och strategi 3 VD har ordet 4 RNB RETAIL AND BRANDS värld 6 Förvaltningsberättelse 2012/2013 8 Koncernens totalresultaträkningar 12 Koncernens rapport över

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 DENNA ÅRSREDOVISNING ÖVERSATT TILL SVENSKA, ORIGINAL PÅ ENGELSKA (SE HEMSIDA WWW.FENIXOUTDOOR.SE), ÄR EJ SPECIELLT GRANSKAD AV BOLAGETS REVISORER. ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se

BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se BILIA ÅRSREDOVISNING 07 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Förslag till vinstdisposition 6 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens resultaträkning (TEUR)

Koncernens resultaträkning (TEUR) Räkenskaper Koncernens resultaträkning (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not Intäkter 8, 9 587 046 498 728 389 964 Kostnad sålda varor -47 130-41 255-37 028 Personalkostnader 10-207 295-182

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Förvaltningsberättelse 1. förslag till vinstdisposition 6. Koncernens rapport över. förändringar i eget kapital 16

Förvaltningsberättelse 1. förslag till vinstdisposition 6. Koncernens rapport över. förändringar i eget kapital 16 Årsredovisning 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 förslag till vinstdisposition 6 KONCERNENS rapport över totalresultat 8 KONCERNENS rapport över finansiell ställning 9 s rapport över förändringar

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer