NYCKELN TILL VÅR FINANSIELLA INFORMATION OCH STYRNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYCKELN TILL VÅR FINANSIELLA INFORMATION OCH STYRNING"

Transkript

1 NYCKELN TILL VÅR FINANSIELLA INFORMATION OCH STYRNING ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Koncernen Fem år i sammandrag...10 Resultaträkning...11 Rapport över totalresultat...11 Balansräkning...12 Rapport över förändringar i eget kapital...14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16 Moderbolaget Resultaträkning...44 Rapport över totalresultat...44 Balansräkning...44 Rapport över förändringar i eget kapital...45 Kassaflödesanalys...45 Noter...46 Styrelsens underskrifter...48 Revisionsberättelse...49 Ordföranden har ordet...50 Bolagsstyrningsrapport...52 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten...61 Styrelse...62 Koncernledning...64 Aktien...66 Årsstämma och finansiell information...68 Definitioner DIN NYCKEL Som grafiskt huvudkoncept för årsredovisningen, öppnar nyckelkortet dörrarna till vår värld. Den här årsredovisningen utgör den andra delen av de två nycklarna till vår verksamhet Vi vill att nyckelkortets traditionella utseende ska påminna om vårt passionerade åtagande som är och förblir detsamma: att vara en hotellkoncern som tillhandahåller en unik Yes I Can!-service. NYCKLARNA TILL VÅR VERKSAMHET innehåller två delar: en KONCERNPRESENTATION och en ÅRSREDOVISNING med finansiell information och bolagsstyrningsrapport. På hittar du vår ansvarsrapport enligt GRI:s riktlinjer (endast engelsk version). II REZIDOR ANNUAL REPORT 2014

3 LOREM IPSUM VIKTIGA FAKTA 432 HOTELL RUM 73 LÄNDER MEDARBETARE 143 NATIONALITETER Rezidor är ett av världens mest dynamiska hotellföretag och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens största hotellkoncerner. Sedan november 2006 är Rezidor börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Rezidors nyckelvarumärken är Radisson Blu, Europas största varumärke i förstaklassegmentet, och Park Inn by Radisson i mellanklassegmentet. Sedan 2014 driver och utvecklar Rezidor även varumärkena Quorvus Collection i lyxsegmentet och Radisson Red i Lifestyle Select-segmentet. Rezidors affärsmodell är asset-light, med management- och franchiseavtal, och målet är att uppnå lönsam, hållbar tillväxt inom EMEA med fokus på tillväxtmarknaderna. Den unika servicefilosofin Yes I Can! och värderingarna Being Host, Living Trust och Fighting Z-pirit gör att Rezidor skiljer sig från andra företag i den internationella hotellbranschen. Rezidor har ett branschledande program för ansvarsfullt företagande, baserat på pelarna Think Planet, Think People och Think Together. REZIDOR ÅRSREDOVISNING

4 RESULTATET 2014 RevPAR för jämförbara hotell ökade med 2,7% (5,8). Intäkerna ökade med 1,9% till 937,3 MEUR (919,5). EBITDA upgick till 71,3 MEUR (80,7). EBITDA-marginalen minskade till 7,6% (8,8). Resultat efter skatt uppgick till 14,2 MEUR (23,2). Cirka nya rum (32 hotell) kontrakterades. Cirka nya rum (18 hotell) togs i drift. Cirka rum lämnade verksamheten. Föreslagen utdelning om 0,03 EUR per aktie. 2,7% ökning av RevPAR för jämförbara hotell L/L L/L REVPAR RevPAR TILLVÄXT, growth, % % 10 7,5 5 2,5 EBITDA-MARGINAL, % EBITDA margin, % 10,0 7,5 5,0 2, EBITDA, MEUR EBITDA, M RESULTAT EFTER SKATT, MEUR Profit/Loss, MEUR REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Rezidor Hotel Group AB, organisationsnummer , för år Verksamheten Rezidor Hotel Group AB ( Rezidor ) förvaltar hotell, varumärken och tillgångar som ägs av tredje part. Rezidor driver hotell under nyckelvarumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson. I februari 2014 lade Rezidor ytterligare två varumärken till sin portfölj: Radisson Red i Lifestyle Select-segmentet och Quorvus Collection i lyxsegmentet. Samtliga varumärken utvecklas och licensieras av Rezidor i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) under masterfranchise avtal med Carlson, ett privatägt, globalt rese- och hotellföretag. Vid utgången av året drev Rezidor 340 hotell med cirka rum i 58 länder. Strategi och hotellutveckling Hotellen i Rezidors portfölj drivs antingen av Rezidor i egen regi under ett hyresavtal, genom att tillhandahålla tjänster till en hotellägare under ett managementavtal, eller av en separat aktör som använder ett av varumärkena under ett franchiseavtal. Rezidors strategi är att växa med management- och franchise avtal och endast selektivt med hyresavtal. Managementoch franchise avtal ger en högre vinstmarginal och stabilare intäkts flöden. Av Rezidors cirka rum i drift i slutet av året var 77 procent under managementeller franchiseavtal. Rezidors strategi är att fokusera sin expansion på tillväxtmarknaderna i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Dessa marknader representerar långsiktigt attraktiva utvecklingsmöjligheter som drivs av en stark tillväxt i efterfrågan av hotellrum i kombination med ett underskott av hotell och låga driftskostnader. Jämfört med de mogna marknaderna i Västeuropa så medför dessa marknader en större osäkerhet när det gäller finansiering och större risk för förseningar och inställda hotellprojekt. Under 2014 öppnades 18 nya hotell med cirka nya rum, samtliga under management- och franchiseavtal, i fokusstäder såsom Istanbul, Oslo, Moskva, Sankt Petersburg, Kapstaden och Belgrad. 15 hotell med cirka rum lämnade verksamheten, vilket resulterade i en netto ökning på cirka rum. Två hotell i Danmark konverterades från managementavtal till hyresavtal per den 1 januari Rezidors pipeline består av cirka rum under utveckling, vilka beräknas öppna inom fyra år och motsvarar 25 procent av rummen i drift. Samtliga rum är under management- och franchiseavtal och 90 procent i tillväxtmarknader. Rezidor växer organiskt genom att omvandla befintliga hotell till ett av Rezidors varumärken och genom att öppna nybyggda hotell. Under 2014 tecknade Rezidor avtal för 32 nya hotell med cirka rum, samtliga under management- och franchise avtal. I drift Fokus på lönsamhet En av Rezidors viktigaste utmaningar de senaste åren har varit att förbättra lönsamheten i hyresportföljen i Övriga Västeuropa. I december 2011 lanserade Rezidor Route 2015, en rad initiativ som tillsammans förväntas öka företagets EBITDAmarginal med 6 till 8 procentenheter till 2015 (jämfört med 2011 års siffror), med antagandet att RevPAR för marknaden växer i linje med inflationen. Initiativen är avgörande för att nå bolagets EBITDAmarginalmål på 12 procent över en konjunktur cykel. En viktig del i strategin, som kommer gynna Rezidor och dess aktieägare, är ett ökat fokus på intäktsgenerering, delvis genom fler synergier från samarbetet med Rezidors partner och varumärkesägare Carlson. Rezidor och Carlson arbetar tillsammans inom flera områden, till exempel lojalitetsprogrammet Club Carlson, försälj Under utveckling 2014 Hotell Rum Hotell Rum Per region: Norden Övriga Västeuropa Östeuropa Mellanöstern, Afrika och Övriga Totalt Per varumärke: Radisson Blu Park Inn by Radisson Övriga Totalt Per avtalstyp: Hyresavtal Managementavtal Franchiseavtal Totalt REZIDOR ÅRSREDOVISNING

6 ning, reseförmedlare, hemsidor, intäktsgenererande optimeringsverktyg och viktiga mellanhänder. Sedan januari 2012 marknadsförs Rezidor och Carlson under namnet Carlson Rezidor Hotel Group för att underlätta detta samarbete. Förutom olika initiativ för att öka intäkterna innefattar åtgärderna för att förbättra Rezidors EBITDA-marginal även att öka andelen av hotell under management- och franchiseavtal och kostnadsbesparingsinitiativ samt mekanismen för garantitak för fast hyra. Rezidor har även upprättat en särskild avdelning för portföljförvaltning för att optimera den befintliga portföljen av hotell under hyresavtal. Det uppskattas att initiativen medförde en ökning av EBITDA-marginalen på 1,9 procent enheter under 2014, varav 0,3 procent enheter kom från intäktsgenerering, 0,4 procentenheter från tillväxt genom management- och franchiseavtal, 0,6 procent enheter från kostnadsbesparingar, 0,1 procentenheter från garantitak och 0,5 procentenheter från portföljför valtning. Ackumulerat för perioden 2012 till 2014 uppgår den uppskattade EBITDA-marginalökningen till 6,3 procentenheter. EBITDA-marginalen minskade emellertid totalt sett under Den negativa utvecklingen är främst hänförlig till stängningen av Radisson Blu Hotel Lyon för renovering samt försvagningen på några av de viktigaste marknaderna som Norge och Ryssland. Målet att förbättra EBITDA-marginalen med 6 8 procentenheter från det faktiska resultatet 2011 kvarstår, men tidsplanen har fått justeras på grund av det nuvarande marknadsläget. En annan viktig strategisk satsning är att fortsätta öka investeringarna i Rezidors hyresportfölj, vilket skulle positionera bolaget för att dra fördel av den positiva marknadsutvecklingen. Rezidor investerar för närvarande cirka 7 procent av intäkterna årligen i sin hyresportfölj, jämfört med en normal förväntad run-rate över tid på cirka 5 procent. Rezidor avser att fortsätta investera i denna högre takt under de kommande två till tre åren, för att ytterligare förbättra kvaliteten och erbjudandet till kunderna. RevPAR-utveckling RevPAR för jämförbara hotell under hyresoch managementavtal ökade med 2,7 procent jämfört med 2013, främst till följd av en ökning av rumspriserna. RevPAR för jämförbara hotell under hyresavtal ökade med 1,5 procent. Samtliga geografiska områden rapporterade en RevPAR-tillväxt för jämförbara hotell jämfört med föregående år, förutom Östeuropa. Den starkaste utvecklingen noterades i Mellanöstern och Afrika, vilket är ett resultat av den starka utvecklingen i Saudiarabien, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Även i Övriga Västeuropa var RevPARutvecklingen bättre än föregående år och samtliga fokusländer visade tillväxt. Utvecklingen var som allra starkast i Irland och Storbritannien. Tillväxten i Norden var blygsam, då tillväxten i Sverige och i Danmark motverkades av den svaga RevPAR-utvecklingen i Norge. RevPAR för jämförbara hotell i Östeuropa minskade till följd av den politiska situationen i Ryssland och Ukraina. RevPAR 2014 Jämförbara hotell 2,7% Valutakurseffekter 3,0% Hotell som lämnat systemet eller stängt för renovering 1,1% Nya hotell 0.0% Omallokering intäkter mat & dryck i Norge 0.3% Rapporterad tillväxt 1,7% Resultaträkning Totala intäkter ökade med 1,9 procent, eller 17,8 MEUR, till 937,3 MEUR. Intäkterna påverkades positivt av övergången från management- till hyresavtal för två hotell i Köpenhamn, vilket delvis motverkades av stängningen av Radisson Blu Hotel Lyon för renovering, en generellt svagare efterfrågan i Norge, situationen i Ryssland, vissa avgiftsintäktsposter av engångskaraktär samt förstärkningen av euron. EBITDA minskade med 9,4 MEUR till 71,3 MEUR och EBITDA-marginalen med 1,2 procentenheter till 7,6 procent. Den huvudsakliga orsaken till minskningen är den ovannämnda nedgången i avgiftsintäkter, den besvärliga situationen i Norge samt RevPAR-utveckling per varumärke Beläggning (L/L) Rumspriser (L/L) RevPAR (L/L) RevPAR (rapporterad) EUR 2014 vs vs vs vs Radisson Blu 68,4% 0,6 pp 117,7 1,8% 80,5 2,5% 76,2 2,5% Park Inn by Radisson 64,7% 0,4 pp 70,3 3,8% 45,5 3,3% 43,2 0,0% Totalt 67,4% 0,4 pp 106,6 2,3% 71,9 2,7% 68,0 1,7% RevPAR-utveckling per region Beläggning (L/L) Rumspriser (L/L) RevPAR (L/L) RevPAR (rapporterad) EUR 2014 vs vs vs vs Norden 71,0% 0,5 pp 133,8 0,2% 95,0 0,3% 88,5 6,3% Övriga Västeuropa 73,2% 1,6 pp 106,7 2,7% 78,1 4,4% 78,8 7,5% Östeuropa 57,9% 5,2 pp 89,3 3,4% 51,8 1,9% 45,5 13,0% Mellanöstern, Afrika & Övriga 68,7% 5,8 pp 105,2 1,1% 72,2 7,3% 69,1 4,6% Totalt 67,4% 0,4 pp 106,6 2,3% 71,9 2,7% 68,0 1,7% Intäkter MEUR L/L Nya hotell Lämnade hotell Valutaeffekter Förändring Rumsintäkter 5,1 27,9 5,5 8,9 18,6 Intäkter mat & dryck 2,7 13,1 3,9 5,2 6,7 Övriga hotellintäkter 0,2 2,1 0,9 0,3 0,7 Totala hotellintäkter 7,6 43,1 10,3 14,4 26,0 Avgiftsintäkter 2,2 4,2 7,5 3,0 8,5 Övriga intäkter 0,6 0,3 0,3 Totala intäkter 6,0 47,3 17,8 17,7 17,8 4 REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE stängningen av ett hotell för renovering. Den negativa påverkan på EBITDA enbart från hotellet som var stängt uppgår till 7,9 MEUR, varav 3,5 MEUR hänför sig till en avsättning för förlustkontrakt. Hotellet väntas öppna igen under andra halvåret Hyreskostnader som andel av intäkter från hyresavtal minskade från 30,0 procent till 29,1 procent, på grund av omstruktureringen av hyresavtal. Den positiva påverkan på EBITDA till följd av omstruktureringen av hyresavtal motverkades delvis av avyttringen av Casino Copenhagen. Vidare hade garantibetalningar och öppningskostnader för ett norskt hotell under managementavtal med garanti, som öppnade under andra kvartalet och är under upprampning, en negativ påverkan på EBITDA. EBIT uppgick till 30,7 MEUR jämfört med 44,2 MEUR föregående år, och EBIT-marginalen minskade med 1,5 procentenheter till 3,3 procent. Utöver ovannämnda faktorer påverkades EBIT-marginalen av ökade kostnader om 6,0 MEUR för av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar, vilket delvis uppvägdes av att det inte förekom några kostnader för avslut av avtal under 2014, jämfört med kostnader om 1,9 MEUR föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 14,2 MEUR jämfört med 23,2 MEUR föregående år. MEUR Intäkter 937,3 919,5 EBITDAR 313,8 317,0 EBITDA 71,3 80,7 EBIT 30,7 44,2 Resultat efter skatt 14,2 23,2 EBITDAR-marginal, % 33,5% 34,5% EBITDA-marginal, % 7,6% 8,8% EBIT-marginal, % 3,3% 4,8% Norden RevPAR för jämförbara hotell ökade med 0,3 procent, vilket drevs av en ökad beläggning. Utvecklingen var som allra starkast i Danmark med en RevPAR-tillväxt på 4,5 procent kopplat till större volymer inom affärsgrupper. Tillväxten i Sverige var blygsamma 2,6 procent. I Norge minskade Rev PAR med 1,9 procent till följd av större utbud på marknaden och lägre efterfrågan. Totala intäkter ökade med 17,0 MEUR, eller 4,0 procent, jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av de två konverterade hotellen i Köpenhamn, vilket delvis motverkades av den svaga RevPARutvecklingen i Norge samt förstärkningen av euron. Minskningen av EBITDA-marginalen med 1,1 procentenheter, från 13,2 procent till 12,1 procent, beror främst på utmaningarna i Norge, inklusive öppnandet av ett hotell under management avtal med garanti i Norge, och avyttringen av Casino Copenhagen. Minskningen motvägs delvis av vinster till följd av förändringar i pensionsplanerna i Norge och omklassificeringar från centrala kostnader. Minskningen av EBIT-marginalen med 1,7 procentenheter från 9,1 procent till 7,4 procent är, i tillägg till ovanstående, en följd av högre kostnader för av- och nedskrivningar jämfört med föregående år. MEUR Förändr. RevPAR (L/L), EUR 95,0 94,7 0,3% Intäkter 438,7 421,7 4,0% EBITDA 52,9 55,5 2,6% EBITDA-marginal, % 12,1% 13,2% 1,1 pp EBIT 32,6 38,3 14,9% EBIT-marginal, % 7,4% 9,1% 1,7 pp Övriga Västeuropa RevPAR för jämförbara hotell ökade med 4,4 procent, till följd av högre rumspriser och ökad beläggning. Utvecklingen drevs främst av Irland (9,8 procent) och Storbritannien (7,2 procent). Även övriga fokusländer rapporterade en RevPAR-tillväxt. Intäkterna ökade med 5,6 MEUR, eller 1,3 procent, jämfört med föregående år. Den starka RevPAR-utvecklingen och utvecklingen av det brittiska pundet motverkades av den tillfälliga stängningen av Radisson Blu Hotel Lyon för renovering. Minskningen av EBITDA med 1,9 MEUR, eller 7,1 procent. är huvudsakligen en följd av den tillfälliga stängningen av hotellet i Lyon, vilket delvis har motvägts av RevPAR- tillväxten. Minskningen av EBIT-marginalen med 0,7 procentenheter från 1,9 procent till 1,2 procent, är i tillägg till ovanstående, en följd av högre kostnader för av- och nedskrivningar jämfört med föregående år, vilket delvis uppvägdes av att det inte förekom några kostnader för avslut av avtal under 2014, jämfört med kostnader om 1,9 MEUR föregående år. MEUR Förändr. RevPAR (L/L), EUR 78,1 74,8 4,4% Intäkter 437,8 432,2 1,3% EBITDA 25,0 26,9 7,1% EBITDA-marginal, % 5,7% 6,2% 0,5 pp EBIT 5,1 8,1 37,0% EBIT-marginal, % 1,2% 1,9% 0,7 pp Östeuropa RevPAR för jämförbara hotell minskade med 1,9 procent, vilket huvudsakligen är kopplat till den rådande situationen i Ukraina ( 11,8 procent) och Ryssland ( 7,9 procent). RevPAR i Baltikum (3,3 procent) och Polen (0,6 procent) var högre än föregående år, vilket delvis motverkade minskningen. Minskningen av avgiftsintäkter på 3,8 MEUR, eller 10,1 procent, är främst hänförlig till RevPAR-utvecklingen i Ukraina och Ryssland samt försvagningen av rubeln. Ökningen av EBIT-marginalen med 7,1 procentenheter, från 61,1 procent till 68,2 procent, är främst en följd av lägre kostnader för osäkra kundfordringar. MEUR Förändr. L/L RevPAR, EUR 51,8 52,8 1,9% Avgiftsintäkter 34,0 37,8 10,1% EBITDA 23,4 23,4 0,0% EBITDA-marginal, % 68,8% 61,9% 6,9 pp EBIT 23,2 23,1 0,4% EBIT-marginal, % 68,2% 61,1% 7,1 pp Mellanöstern, Afrika & Övriga RevPAR för jämförbara hotell förbättrades med 7,3 procent, främst till följd av ökad beläggning. Nyckelmarknaderna i Saudiarabien (7,0 procent), Sydafrika (6,6 procent) och Förenade Arab emiraten (3,2 procent) redovisade tillväxt från föregående år. Minskningen av avgiftsintäkter på 1,0 MEUR, eller 3,6 procent, beror främst på utfärdade kreditnotor, hänförliga till arvodesrelaterade fordringar, lägre incitamentsrelaterade avgifter för ett fåtal hotell samt minskad verksamhet på ett hotell i Afrika. Minskningen av EBITDA-marginalen med 3,7 procentenheter, från 61,9 procent till 58,2 procent, är främst en följd av upplupna kostnader för juridiska arvoden hänförliga till ett hotellavtal i Mellanöstern. REZIDOR ÅRSREDOVISNING

8 MEUR Förändr. L/L RevPAR, EUR 72,2 67,3 7,3% Avgiftsintäkter 26,8 27,8 3,6% EBITDA 15,6 17,2 9,3% EBITDA-marginal, % 58,2% 61,9% 3,7 pp EBIT 15,4 17,0 9,4% EBIT-marginal, % 57,5% 61,2% 3,7 pp Balansräkning vid utgången av 2014 Anläggningstillgångarna ökade med 13,4 MEUR sedan utgången av 2013 och uppgick till 250,1 MEUR. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till investeringar i materiella anläggningstillgångar (52,0 MEUR) och motvägs delvis av av- och nedskrivningar (40,6 MEUR). Rörelsekapitalet netto, exklusive likvida medel, men inklusive skattefordringar och -skulder, uppgick i slutet av året till 42,3 MEUR jämfört med 48,4 MEUR vid utgången av Ökningen är huvudsakligen hänförlig till högre skattefordringar. Likvida medel ökade med 28,6 MEUR sedan utgången av 2013 till 35,5 MEUR. Skulderna till kreditinstitut, som uppgick till 17,5 MEUR vid utgången av 2013, har reglerats med medel från nyemissionen. Eget kapital ökade med 64,4 MEUR, jämfört med utgången av 2013, och uppgick till 219,4 MEUR. Ökningen förklaras huvudsakligen av nyemissionen som slutfördes i juni och av periodens resultat. Nyemissionen ökade det egna kapitalet med 58,4 MEUR, efter beaktande av 1,2 MEUR i transaktionskostnader. MEUR 31 dec dec. 13 Balansomslutning 427,5 381,7 Rörelsekapital netto ,4 Nettoskuld 35,5 10,5 Eget kapital 219,4 155,0 Kassaflöde och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) uppgick till 44,5 MEUR, vilket är en minskning med 13,8 MEUR jämfört med föregående år och är till följd av lägre EBITDA. Kassaflödet från förändring av rörelsekapital uppgick till 6,7 MEUR, jämfört med 3,7 MEUR föregående år. Förändringen är huvudsakligen hänförlig till operationella skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten var 4,4 MEUR högre jämfört med föregående år och uppgick till 53,3 MEUR. Detta var huvudsakligen till följd av 4,7 MEUR högre investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 40,9 MEUR ( 7,2). Erhållna medel från nyemissionen på netto 58,5 MEUR användes delvis för att reglera skulder till kreditinstitut. I slutet av 2014 hade Rezidor 35,5 MEUR i likvida medel. De totalt tillgängliga krediterna uppgick till 200,0 MEUR i slutet av året. 1,2 MEUR användes för bankgarantier, vilket lämnade 198,8 MEUR i outnyttjade krediter. Kreditramen har en löptid på upp till fyra år, kombinerat med sedvanliga sidoförpliktelser (covenants). Räntebärande nettoskulder uppgick till 46,3 MEUR (4,5 per den 2013). Minskningen var huvudsakligen till följd av erhållna medel från nyemissionen. Nettokassan (-skulden), definierat som likvida medel plus kortfristiga räntebärande tillgångar minus räntebärande finansiella skulder (kortfristiga och långfristiga), uppgick till 35,5 MEUR ( 10,5 per den 31 december 2013). Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. Riskhantering Rezidor är utsatt för operativa och finansiella risker i den dagliga verksamheten. Operativa risker föreligger huvudsakligen vid driften av de lokala verksamheterna, men inkluderar även implementationsrisker relaterade till centrala initiativ tagna för att förbättra marginalerna. Sådana initiativ inkluderar bland annat aktiviteter för ökade marknadsandelar, kostnadsbesparingsprogram, rumstillväxt och förvaltningsaktiviteter relaterade till vår befintliga portfölj av hotell. Finansiella risker uppstår då Rezidor har behov av extern finansiering och arbetar med ett antal utländska valutor. För att de lokala verksamheterna helt och hållet ska kunna inrikta sig på hotelldrift har hanteringen av de finansiella riskerna centraliserats så långt det är möjligt och styrs av Rezidors finanspolicy. Målet för Rezidors riskhantering kan samman fattas i följande punkter: Säkerställa att risker och fördelar med nya investeringar och ansvarsförbindelser överensstämmer med Rezidors finanspolicy. Minska konjunkturrelaterade risker genom varumärkesspridning, geografisk spridning och genom att se till att öka andelen hotell under management- och franchiseavtal i portföljen. Noggrant utvärdera investeringar i högriskregioner för att säkerställa en avkastning som motsvarar den högre risken i dessa regioner. Skydda värdet av varumärkena genom strategisk kontroll och verksamhetspolicys. Fortlöpande granska och utvärdera Rezidors försäkringsprogram. Operativa risker Marknadsrisker Den allmänna marknaden, liksom den ekonomiska och finansiella situationen och utvecklingen av RevPAR på de marknader där Rezidor verkar, är de viktigaste faktorerna som påverkar företagets lönsamhet. Då hotellindustrin är cyklisk till sin natur medför en låg konjunktur att RevPAR för branschen pressas. För att balansera de marknadsrelaterade riskerna använder Rezidor tre olika avtals typer: Företaget hyr hotellfastigheter och driver hotellen som sin egen verksamhet. Företaget driver hotell på uppdrag av en hotellägare och erhåller en managementavgift. Företaget beviljar franchiseavtal för ett av sina varumärken till en oberoende ägare och erhåller en franchiseavgift. Av de tre avtalstyperna är managementoch franchiseavtal minst känsliga medan hyresavtal är mer osäkra och känsliga för konjunktursvängningar. Rezidor driver hotell under hyresavtal endast i Norden och Övriga Västeuropa. Rezidors strategi är att växa genom att öka andelen hotell under management- och franchiseavtal i portföljen. Kundbasen är väl diversifierad med cirka 58 procent affärsgäster. Rezidor är inte beroende av en viss kundkrets eller någon särskild bransch. Rezidor har en väl definierad portfölj med flera varumärken som täcker olika segment på marknaden och verkar i 58 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. 6 REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Politiska risker och landsrisker Företagets tillväxtfokus inkluderar tillväxtmarknader såsom Ryssland & OSSländerna, Mellanöstern och Afrika. Några av länderna i dessa marknader har en högre politisk risk än länderna i de mer mogna marknaderna i Norden och Övriga Väst europa. För att lindra de politiska riskerna driver Rezidor endast hotell i dessa marknader under managementoch franchiseavtal med begränsad eller minimal finansiell exponering. Rezidor är medvetet om att terrorism, såväl som ökad spänning mellan länder, social osäkerhet, arbetskraftsstörningar, sjukdomsutbrott, brottslighet och en försvagning av lokal infrastruktur (inklusive rättssystem) kan utgöra ett hot mot en säker hotelldrift vid vissa tillfällen på vissa platser. Rezidors förmåga att utföra eller fullgöra sina skyldigheter kan även påverkas av handlingar av regeringar eller andra internationella organ, som till exempel införandet av sanktioner. Med hjälp av externa experter utförs kontinuerligt hotbildsbedömningar och hotellen uppmärksammas om potentiella väsentliga förändringar i hotbilden upptäcks. Risk för tvister Rezidor är exponerat för risken för tvister med sina gäster, kunder, potentiella partners, leverantörer, anställda, myndigheter, franchisetagare och/eller hotellägare med vilka Rezidor har hyres- eller managementavtal. Risker förknippade med genomförande av affärsstrategin Rezidors framtida tillväxt och förmåga att uppnå de effektivitetsvinster som förutses av Rezidor kommer att bero på ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi, inklusive genomförande av de initiativ inom portföljförvaltningen som syftar till att optimera hotellportföljen samt andra åtgärder för att förbättra effektiviteten och lönsamheten i verksamheten. Rezidors förmåga att genomföra affärsstrategin och expandera verksamheten är beroende av en rad faktorer, av vilka många är utom Rezidors kontroll, däribland Rezidors förmåga att avveckla olönsamma hyresavtal eller i övrigt omförhandla förmånligare villkor, liksom att förlänga lönsamma avtal expandera den arvodesbaserade (s.k. asset-light ) verksamheten genom att gradvis öka antalet hotell under management- och franchiseavtal i förhållande till andelen hotell under hyresavtal renovera och uppgradera befintliga hotell och stärka intäktsbasen och öka lönsamheten uppnå tillväxt i Ryssland, OSS-länderna, Afrika och andra identifierade viktiga fokusländer upprätthålla och förstärka sin position som en leverantör av högkvalitativa tjänster och hotellprodukter uppnå uppskattade kostnadsbesparingar på förväntat sätt förbättra effektiviteten i verksamheten och den totala lönsamheten. Andra potentiella risker identifierade hänförliga till genomförandet av Rezidors strategi är; Nya varumärken, produkter och tjänster som lanseras i framtiden blir inte lika framgångsrika som förväntat, vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Rezidors verksamhet, finansiella ställning och resultat. Rezidors strategi att växa på tillväxtmarknaderna kan fresta på dess lednings-, verksamhets- och kontrollsystem. Risker relaterade till Rezidors planer att upprätthålla och uppgradera portföljen av hotell under hyresavtal. Nyöppning av hotell i Rezidors nuvarande utvecklingsplan kan komma att försenas eller inte resultera i nya hotell, vilket skulle kunna inverka negativt på Rezidors tillväxtutsikter. Fel i, skada på, eller avbrott i de ITsystem som Rezidor använder, samt brister i att uppdatera sådana system i takt med teknikutvecklingen, kan få en väsentlig negativ inverkan på Rezidors verksamhet, finansiella ställning och resultat. Partnerrisker Företaget äger inte de varumärken som hotellen drivs under. Rezidor utvecklar och driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson. I februari 2014 adderade Rezidor två varumärken till sin portfölj: Radisson Red och Quorvus Collection. Samtliga varumärken utvecklas och licensieras av Rezidor i EMEA under masterfranchiseavtal fram till 2052 med Carlson, ett privatägt, globalt rese- och hotellföretag. Carlson är även majoritetsägare i Rezidor och innehar 51,3 procent av de ute stående aktierna. Rezidor äger inte fastigheterna i vilka företaget driver hotell. Företaget samarbetar med ett stort antal hotellägare och fastighetsägare och är inte beroende av någon enskild partner. Med en affärsmodell som fokuserar på att förvalta samarbetspartners tillgångar är Rezidor beroende av dessa partners operationella och finansiella förmåga. Personalrelaterade risker Personalomsättningen i hotellindustrin är relativt hög. Arbetstillfredsställelse bland anställda på Rezidors hotell utvärderas årligen av en oberoende organisation. Resultatet från utvärderingen 2014 uppgick till 87,5 jämfört med 87,0 år 2013 för jämförbara hotell. Finansiella risker Rezidors finansiella riskhantering styrs av en finanspolicy som är antagen av styrelsen. I enlighet med finanspolicyn övervakar och utvärderar företagets treasuryavdelning systematiskt de finansiella riskerna, såsom valuta-, ränte-, kredit-, likviditets- och marknadsrisker. Åtgärder för hantering och begränsning av dessa finansiella risker för hotell på lokal nivå finns inom ramen för de parametrar och riktlinjer som finns i Rezidors finans policy. Operativa rutiner och tillstånd att delegera hanteringen av finansiella risker dokumenteras i finanspolicyn. För ytterligare information om dessa identifierade risker hänvisas till not 4. Känslighetsanalys En försämring av de allmänna marknadsvillkoren har normalt sett en negativ inverkan på hotellens RevPAR. Eftersom Rev PAR är en funktion av genomsnittliga rumspriser per sålt rum (AHR) och beläggning orsakas en nedgång av RevPAR antingen av lägre rumspriser eller minskad beläggning, eller en kombination av båda. Om RevPAR minskar på grund av lägre rumspriser blir möjligheterna att sänka driftskostnaderna mindre, eftersom hotellet fortfarande måste ha samma service för samma beläggningsnivå. Om RevPAR däremot minskar på grund av lägre beläggningsgrad kan Rezidor justera kost REZIDOR ÅRSREDOVISNING

10 nadsstrukturen mer effektivt genom olika kostnads besparande åtgärder. En minskning av RevPAR har större inverkan på hotell under hyresavtal, eftersom Rezidor får hela intäkten från dessa hotell och ansvarar även för samtliga kostnader. Vid en jämförelse har en minskning av RevPAR en mer begränsad inverkan på intäkter från hotell under managementavtal, eftersom Rezidors intäkter från dessa hotell är en andel av hotellintäkterna och rörelseresultatet. Minskad Rev PAR för hotell under franchiseavtal får ännu mer begränsad påverkan eftersom Rezidor bara tar ut en andel av rumsintäkterna som royalty, vilken inte är knuten till hotellens resultat. Med den nuvarande affärsmodellen uppskattar Rezidor att en RevPAR-variation på 1 EUR leder till en förändring av EBITDA på 6 8 MEUR. Framtida kassaflödesprognoser avseende hyres- eller managementavtal med resultatgaranti är känsliga för förändringar i diskonteringsräntor, beläggning och rumspriser. Förändringar i sådana antaganden kan leda till en förnyad bedömning av värdet av vissa tillgångar och risken för förlust kontrakt. IFRS och föreslagen ändring avseende redovisning av hyresavtal Rezidor har i egenskap av hyrestagare ingått hyresavtal som i första hand gäller fullt inredda hotellfastigheter. Varje hyresavtal är föremål för en bedömning huruvida det är en finansiell eller operationell leasing. Hyresavtal där i stort sett alla rättigheter och skyldigheter överförs från hyresvärden till hyrestagaren definieras som finansiella leasingavtal. Icke-finansiella leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga Rezidors hyresavtal klassificeras för närvarande som operationella leasingavtal, vilket innebär att hyresbetalningarna redovisas linjärt över kontraktsperioden som rörelsekostnader i resultaträkningen eller, i fråga om rörlig hyra, när kostnaden uppstod. IASB, The International Accounting Standards Board, utvecklar just nu, tillsammans med den amerikanska myndigheten för redovisningsstandarder en ny redovisningsstandard där i princip alla framtida leasingåtaganden, med hyresperioder längre än ett år, oavsett om de avser finansiell eller operationell leasing, ska aktiveras i balansräkningen som en ränte bärande skuld och på tillgångssidan balanseras med motsvarande anläggningstillgång. Idag aktiveras endast finansiell leasing. Om en sådan redovisningsstandard skulle införas skulle den få omfattande konsekvenser för Rezidors balansräkning på grund av antalet hyresavtal. Påverkan på resultaträkningen är fortfarande oviss eftersom den slutgiltiga standarden ännu inte har offentliggjorts och olika alternativ har presenterats under projektets gång. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgår till TEUR, fördelat på registrerade aktier av vilka företaget innehar Detta ger utestående aktier per den 31 december Det finns inga skillnader i aktieslag. Alla aktieägare i bolaget har utan begränsningar rätt till en röst per aktie vid bolagsstämman. Aktier som innehas av företaget eller något av dotterbolagen medför inga av de rättig heter som är förknippade med ägande av aktier. Det finns ingenting i bolagsordningen eller lagstiftningen som begränsar rätten att överlåta aktier från en ägare till en annan. Företaget har heller ingen kännedom om något avtal mellan olika aktie ägare som kan medföra en sådan begränsning. Bemyndigande att återköpa aktier har givits för att säkra tilldelningen av aktier till deltagarna i de aktierelaterade incitamentsprogrammen och för att täcka de sociala avgifterna för dessa program samt för att försäkra att koncernen har en mer effektiv kapitalstruktur. Inga aktier har återköpts under För ytterligare information hänvisas till not 31. Bolagsordning Bolagsordningen innehåller inga ytterligare villkor utöver de som anges i aktiebolagslagen när det gäller ändringar av bolagsordningar. Klausuler avseende ägarförändringar Vissa hyres- och managementavtal som ingåtts av koncernbolag innehåller klausuler avseende ägarförändringar i dessa bolag eller deras moderbolag som kan leda till förändringar i affärsvillkor och/eller förtida uppsägning. Inga hyres- eller managementavtal berör dock ägandet av moderbolaget, Rezidor Hotel Group AB. Avtalen ingångna för Rezidors långfristiga krediter innehåller sedvanliga klausuler avseende ägarförändringar och avnotering. Förslag till resultatdisposition Fritt eget kapital i moderbolaget tillgängligt för utdelning uppgår till (TEUR): Överkursfond Balanserat resultat Årets vinst Summa Styrelsen föreslår, i enlighet med utdelningspolicyn, årsstämman 2015 att utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2014 om 0,03 euro per aktie, motsvarande TEUR, och att återstående disponibla medel om TEUR balanseras i ny räkning. Ansvarsfullt företagande Rezidors program för ansvarsfullt företagande bygger på principerna om hållbar utveckling, där alla hotell ska sträva efter att förbättra sitt sociala engagemang och miljömässiga resultat jämte sitt ekonomiska resultat. Programmet uppmuntrar alla anställda att ta sociala, etiska och miljöfrågor i beaktande när de fattar beslut i det dagliga arbetet och att sätta tydliga mål inom viktiga områden. Varje hotell har en samordnare för ansvarsfullt företagande som arbetar nära hotellchefen och hotellets Responsible Business team för att genomföra det koncernövergripande programmet. Sedan 2002 utbildas alla nya medarbetare i ansvarsfullt företagande. Programmet omfattar tre viktiga pelare: minska företagets negativa påverkan på miljön, ta ansvar för medarbetares och gästers hälsa och säkerhet samt respektera sociala och etiska frågor såväl inom företaget som i samhället. Prioriteringar för Rezidors program för ansvarsfullt företagande är att minska energiförbrukningen med 25 procent före utgången av 2016, att uppnå 100 procent eko logisk märkning före utgången av 2015, att fortsätta öka hotellens deltagande i före tagets årliga Responsible Business Action Month till över de 79 procent 8 REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE som upp nåddes Rezidor har undertecknat FN:s Global Compact sedan 2009 och tecknade FN:s CEO Water Mandate Under 2014 utsågs Rezidor till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute, en utmärkelse som bolaget fått fem år i rad. Hotelldrift omfattas inte av några miljötillstånd, dock förses Rezidors hotell med en översikt över lämplig miljö-, hälso- och säkerhetslagstiftning. Lagstadgade miljökrav rör huvudsakligen avfallsåtervinning, energieffektivitet i byggnader, förebyggande av legionella och kontroll av avloppsvatten. Rezidor har inte varit part i någon rättslig miljötvist eller fått klagomål som rör miljön under 2014 och har inte heller några kända miljörelaterade skulder. En mer heltäckande beskrivning av företagets program för ansvarsfullt företagande återfinns i Rezidors Hållbarhetsredovisning som återfinns på Rezidors hemsida, Ersättning till ledande befattningshavare godkänd av årsstämman 2014 Information om detaljerna för de ersättningsprinciper som godkändes vid den senaste årsstämman finns i not 10 och följer i stort sett det som föreslås för Förslag till årsstämman 2015 avseende ersättning till ledande befattnings havare Styrelsen kommer att föreslå följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (VD och fem personer) till årsstämman i april 2015: Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med internationell marknadspraxis med referens till en grupp av internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de olika ersättningskomponenterna. De olika ersättningskomponenterna kan bestå av fast årlig ersättning, rörlig ersättning (årliga program och program över flera år), pensionspremier och andra förmåner. Den årliga grundersättningen utgör en rimligt avvägd del av den totala ersättningen och utvärderas, och kan komma att justeras, årligen baserat på ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem i bolagsledningen. Den rörliga ersättningen kommer att bestå av årliga program och program över flera år och bygger på principen om betalning efter prestation. Det årliga rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara kontantbaserat och representerar en möjlighet att tjäna en andel av den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de ambitiösa men uppnåbara fördefinierade finansiella, operativa och individuella målen möts. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning upp till 75 procent av den årliga grundersättningen för medlemmar i bolagsledningen och upp till 150 procent för VD. De långsiktiga programmen för rörlig ersättning kan vara aktierelaterade och täcker normalt en treårig kvalifikationsperiod. Utformningen är avsedd att förbättra företagets resultatutveckling och uppmuntra till en samsyn med bolagets aktieägare på lång sikt. De långsiktiga programmen omfattar bolagets VD, bolagsledningen och ett begränsat antal andra ledande befattningshavare. De materiella villkoren för aktierelaterade rörliga ersättningsprogram ska beslutas vid en bolagsstämma. Alla framtida pensionsåtaganden kommer att vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentsats av den årliga grundersättningen och kommer inte att beräknas på några rörliga delar av ersättningen. Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för barn och reseersättningar. Uppsägningsperioden ska normalt sett inte överstiga 12 månader eller 3 månader för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från bolagets sida, kommer normalt inte att överstiga 24 månader. Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till VD. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från VD, ersättningsnivåer med mera för de andra medlemmarna i bolagsledningen. Dessutom förbereder ersättningsutskottet principer för ersättning till företagets ledande befattningshavare för beslut i styrelsen och som förslag till årsstämman. Styrelsen föreslår, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att genomföra ett aktierelaterat rörligt ersättningsprogram för treårsperioden , i enlighet med de uppgifter som anges i kallelsen till årsstämman. För en beskrivning av bolagets övriga utestående aktierelaterade rörliga ersättningsprogram, hänvisas till not 32. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl för detta föreligger i ett enskilt fall. Moderbolaget Moderbolaget registrerades i början av 2005 och bolagets huvudsyfte är att fungera som holdingbolag för koncernens investeringar i rörelsedrivande dotter bolag med hotellverksamhet i en mängd olika länder. Utöver detta fungerar moderbolaget även som gemensamt servicecenter för Rezidors hotell i Sverige. Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från koncerninterna avgifter som tas ut av hotellen i Sverige för administrativa tjänster som det gemensamma service centret tillhandahåller. Förutom kostnader relaterade till det gemensamma servicecentrets verksamhet står moderbolaget också för kostnader hänförliga till börs notering och koncernrelaterade kostnader. Risker och osäkerhetsfaktorer i koncernens verksamhet beskrivs i förvaltnings berättelsen för koncernen. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten för 2014 presenteras på sidorna och finns tillgänglig på bolagets hemsida REZIDOR ÅRSREDOVISNING

12 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER FEM ÅR I SAMMANDRAG MEUR (om inget annat anges) Resultaträkning Intäkter 937,3 919,5 923,7 864,2 785,7 EBITDAR 313,8 317,0 300,3 274,6 254,1 EBITDA 71,3 80,7 50,7 35,1 31,5 EBIT 30,7 44,2 1,1 7,7 3,9 Finansiella poster, netto 1,5 1,7 0,9 1,0 3,7 Årets resultat 14,2 23,2 17,0 11,9 2,7 Balansräkning Balansomslutning 427,5 381,7 375,4 364,6 377,8 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 219,4 155,0 145,8 151,3 175,1 Summa investeringar (materiella och immateriella tillgångar) 53,8 49,1 40,2 37,9 24,3 Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 54,6 16,5 14,1 47,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten 53,3 48,8 41,5 39,5 12,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40,8 7,2 23,7 8,5 13,4 Finansiella nyckeltal 4) EBITDAR-marginal, % 33,5 34,5 32,5 31,8 32,3 EBITDA-marginal, % 7,6 8,8 5,5 4,1 4,0 EBIT-marginal, % 3,3 4,8 0,1 0,9 0,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 27,2 33,4 Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital % 7,6 15,4 Neg Neg Neg Operativa nyckeltal 4) Antal hotell 1) Antal rum 1) Antal anställda 3) Beläggning, % 2) RevPAR, EUR 2) Aktierelaterade nyckeltal 4) Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, EUR 0,09 0,16 0,12 0,08 0,02 Resultat per aktie efter utspädning, EUR 0,09 0,16 0,12 0,08 0,02 Föreslagen utdelning per aktie, EUR 0,03 1) Inkluderar hotell i drift under hyres-, management- och franchiseavtal. 2) Inkluderar hotell i drift under hyres- och managementavtal. 3) Inkluderar konsoliderade enheter (hotell under hyresavtal och administrativa enheter). 4) Definition av nyckeltal återfinns på sida REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

13 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1 januari TEUR (med undantag för aktierelaterade uppgifter) Not Intäkter 7, 8, Kostnad sålda varor avseende mat och dryck samt övriga liknande kostnader Personalkostnader och kontraktsanställningar Övriga rörelsekostnader Försäkring av fastigheter och fastighetsskatt Rörelseresultat före hyreskostnader och resultatandelar i intresseföretag, av- och nedskrivningar, kostnader för avslutade kontrakt och realisationsresultat vid försäljning av aktier och materiella anläggningstillgångar (EBITDAR) Hyreskostnader Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures 20, Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, kostnader för avslutade kontrakt och realisationsresultat vid försäljning av aktier och materiella anläggningstillgångar (EBITDA) Avskrivningar 18, Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 6, 18, Kostnader för avslutade kontrakt Realisationsresultat vid försäljning av aktier samt immateriella och materiella tillgångar 8 Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning Genomsnittligt antal utestående akter efter utspädning Resultat per aktie efter allokering till minoritetsintressen (EUR) Före utspädning 17 0,09 0,16 Efter utspädning 17 0,09 0,16 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari TEUR Not Årets resultat Övrigt totalresultat: Komponenter som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Aktuariella vinster och förluster Skatt på aktuariella vinster och förluster Komponenter som kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Valutaskillnader vid omräkning av utländska verksamheter Skatt på valutaskillnader vid omräkning av utländska verksamheter Kassaflödessäkringar Skatt på kassaflödessäkringar Summa övrigt totalresultat för perioden, netto Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande REZIDOR ÅRSREDOVISNING

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING TEUR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Licenser och tillhörande rättigheter Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Fasta installationer på hyrda anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i joint ventures 21 Övriga aktier och andelar Övriga långfristiga räntebärande fordringar Övriga långfristiga icke räntebärande fordringar Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar Finansiella derivatinstrument Övriga kortfristiga placeringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Totala omsättningstillgångar Summa tillgångar REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

15 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER TEUR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar Övriga långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Avsättningar Övriga kortfristiga räntebärande skulder Finansiella derivatinstrument Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder REZIDOR ÅRSREDOVISNING

16 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL TEUR Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Verkligt värde reserv finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Verkligt värde reserv kassaflödessäkringar 1) Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktie ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Periodens resultat ÖVRIGT TOTALRESULTAT: Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Skatt på aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Skatt på valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Kassaflödessäkringar Skatt på kassaflödessäkringar Summa totalresultat för perioden TRANSAKTIONER MED ÄGARE: Långfristigt incitamentsprogram Utgående balans Periodens resultat ÖVRIGT TOTALRESULTAT: Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Skatt på aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer Valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Skatt på valutaeffekter vid omräkning av utländska verksamheter Kassaflödessäkringar Skatt på kassaflödessäkringar Summa totalresultat för perioden TRANSAKTIONER MED ÄGARE: Nyemission (inkl transaktionskostnader 2) ) Långfristigt incitamentsprogram 3) Utgående balans per ) Se vidare not 33 2) Totala transaktionskostnader uppgår till TEUR 3) Se vidare not REZIDOR ÅRSREDOVISNING 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 29 OKTOBER REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER TREDJE KVARTALET Intäkterna ökade med 11,6% till 201,0 MEUR (180,0). EBITDA uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL)

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Helåret Intäkterna ökade till 707,3 MEUR (587,0). Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MEUR (23,2). Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer