Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades Verksamheten vilar på kristen grund. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt. Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis. Detta ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån. På Ersta diakoni möter vi människor inte livskriser, sjukdomar och symptom. Omslagsbild: Stefan är en av de många volontärer som väljer att ge av sin tid till Ersta diakoni. I årets årsredovisning har vi valt att visa några av all de fantastiska volontärer som hjälper Ersta diakoni att bli ännu bättre. Vi vill framföra ett varmt tack till alla volontärer som engagerar sig i Ersta diakoni.

3 Innehåll Verksamhetsredovisning 5 Året som gått 7 Ersta sjukhus 9 Ersta socialt arbete 11 Ersta fastigheter 13 Ersta kyrka 15 Insamling 17 Medarbetare och kvalitetsarbete 18 Ledning 20 Hur styrs den ideella föreningen Ersta diakoni? 24 Styrelse Ekonomisk redovisning 27 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 Noter 42 Revisionsberättelse Årsredovisningens produktion Ansvar: Sara Gustafsson, Ersta diakoni Form: Done Foto: Alison De Mars von Blixen Tryck: Done Ersta diakoni - Årsredovisning

4 Mariahemmet är Ersta diakonis äldreboende med inriktning mot demensvård och somatisk vård. Jenny kommer hit två dagar i veckan. Hon fixar fika och pratar med de boende. Det ger fantastiskt mycket att se hur glada de blir över sällskapet och man får alltid ett leende. Tack Jenny! 4 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

5 Året som gått Läget på Ersta diakoni efter 2011 kan beskrivas som ett tillstånd av allvarlig tillförsikt och framtidstro. Vi ser positiva signaler i såväl verksamhet som ekonomi och vi märker också ett ökat intresse för oss som ideell aktör inom vård och socialt arbete. Detta ger oss anledning att känna tillförsikt och framtidstro. Allvaret kommer sig av att vi ännu har mycket som vi behöver göra för att bli ännu bättre och att konkurrensen är hård. Vi kan inte luta oss tillbaka. Ledningssituationen fortsätter att utvecklas gynnsamt. Såväl styrelse, som ledning och chefskollegium arbetar i god anda och strävar åt samma håll. En vakans på ekonomichefstjänsten uppstod under 2011 och en ny ekonomichef, som tillträder april 2012, har rekryterats. Under 2011 har ett arbete kring ledningsstrukturerna inom Ersta diakoni inletts som ska leda till ytterligare tydlighet och förenkling i arbetet. Sjukhuset gör sitt bästa ekonomiska resultat någonsin och tillförsikten inför framtiden är stor. Vi har investerat i en ny operationssal och ny röntgenutrustning. Ett bättre och effektivare utnyttjande av sjukhusets resurser har möjliggjort en stark volymökning inom befintliga lokaler. Ersta diakonis goda kvalitet står sig väl och vi har fog för att kalla oss ett av Sveriges bästa sjukhus inom de områden vi verkar. Ersta fastigheter redovisar ett bra resultat och vi har under 2011 påbörjat en kartläggning av våra fastigheter, både vad avser renoveringsbehov i nuvarande bestånd, och framtida behov av nya lokaler för våra olika verksamheter. Vi ser stora möjligheter att expandera vår verksamhet. Vi vill hjälpa fler. Ersta kyrka har under 2011 inlett ett arbete med att göra Ersta diakonis värdegrund mer konkret i verksamheternas dagliga arbete och därmed tillförsäkra att den är väl förankrad genom organisationens alla delar. Den genomgående känslan just nu från styrelse till medarbetare är att Ersta diakonis utveckling och framgång ligger i våra egna händer. Vi har tagit betydelsefulla steg under 2011 och vi fortsätter nu 2012 och vidare. Under kommande verksamhetsår kommer fokus att ligga på arbetet med att göra Ersta diakoni än mer konkurrenskraftigt, på fortsatt arbete med utveckling av ledarskapet samt på framtida expansion av verksamheten. Som sagt, vi vill hjälpa fler. Staffan Bohman Styrelseordförande Stefan Nilsson Direktor Inom det sociala området har vi en bit kvar innan vi har ett resultat i balans, men resultatförbättringen 2011 var mycket glädjande och det visar att vi går åt rätt håll. Under året fick vi inviga ännu en ny verksamhet, Barnrättsbyrån, som kommer att arbeta med barn och ungdomar som behöver hjälp att få rätt stöd av samhället. Stora investeringar har under året gjorts på Ersta Flickhem. Flickhemmet kan nu erbjuda en helhet med både skola och behandling. Ersta diakoni - Årsredovisning

6 Erstabacken är Ersta diakonis slutenvårdsenhet för svårt sjuka hemlösa. Petter kommer hit varannan vecka efter jobbet. Det kan vara motigt ibland efter en arbetsdag att cykla över till Ersta när man är trött och känner sig sliten. Men efteråt har man nästan alltid fått så mycket positiv energi så man glömt sin egen trötthet men också fått perspektiv på sin egen tillvaro. Man känner glädje. Tack Petter! 6 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

7 Ersta sjukhus Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård. Vår medicinklinik hjälper patienter med besvär från mage, tarm, lever, bukspottskörtel och hjärta. Här finns också en diabetesmottagning. Röntgenkliniken tar emot patienter från övriga delar av Ersta sjukhus samt patienter med remisser från primärvård och andra sjukhus. Kirurgkliniken är sjukhusets största klinik och har sin tyngdpunkt inom tarmkirurgi med cancerdiagnoser. En viktig tillgång för såväl kirurgi som annan vård är anestesikliniken och dess intensivvårdsavdelning. Vi har flera verksamheter för vård i livets slutskede på hospicekliniken samt Nordens enda barn- och ungdomshospice, Lilla Erstagården. Vår psykiatriska klinik har ett huvudsakligt uppdrag att ta emot vårdanställd personal inom Stockholms läns landsting. Ersta sjukhus sjukgymnastikverksamhet är inriktad på bland annat led- och muskelrelaterade besvär, långvarig smärta och neurologiska skador. Verksamheten för hemlösa består av två delar, Pelarbacken, en allmänläkarmottagning och Erstabacken, en vårdavdelning för svårt sjuka. Bra resultat och nya investeringar Ersta sjukhus har som ständigt mål att hjälpa fler och under året har vi varit framgångsrika. Tack vare förbättrade processer och rutiner har vi kunnat öka verksamheten inom kirurgi och medicin med över 25 % utan att tillföra nämnvärt mer resurser. Vi har också investerat i en toppmodern operationssal för bland annat titthålskirurgi, en ny datortomograf och MR-kamera har inneburit förändringar i sjukhuset ledningsgrupp. Ny verksamhetschef har rekryterats till medicinkliniken och medicinklinikens tidigare chef har tillträtt som chefläkare. Ett viktigt uppdrag för chefläkaren är att samordna sjukhusets kvalitetsarbete. En sjukhusgemensam handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet 2012 är framtagen och målet är att vi, vid utgången av året, ska redovisa vårt arbete i ett kvalitetsbokslut. Fokus på utveckling Enligt Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården växer Stockholm med invånare per år och efterfrågan på vård utanför storsjukhusen kommer att öka. Inom Stockholms läns landsting pågår ett utvecklingsarbete med att skapa 8 10 specialistcentrum i länet. Ersta sjukhus är ett självklart specialistcentrum. Alla verksamheter kommer under 2012 att fortsätta sitt utvecklingsarbete inom ramen för Ett konkurrenskraftigt Ersta diakoni. Vi tror att Ersta sjukhus som non-profitsjukhus har en viktig roll att spela i framtiden. Vi vill hjälpa fler. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus Telefon: Ersta diakoni - Årsredovisning

8 Maria hjälper till på Mariahemmet några dagar i veckan. Mötet mellan generationer är fantastiskt, det spelar ingen roll om man är 22 eller 102. Tack Maria! 8 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

9 Ersta socialt arbete Ersta socialt arbete består av flera olika verksamheter inom både äldre-, individoch familjeomsorg. Inom äldreomsorgen driver vi Mariahemmet, ett äldreboende med inriktning mot demensvård och somatisk vård. Mariahemmet har totalt 68 lägenheter. Vi har dessutom en dagverksamhet med 15 platser för personer med demenssjukdomar. Ersta Flickhem, Valåkers gård, är vårt HVB-hem. Här bor och behandlas flickor mellan 13 och 18 år som utsatts för eller misstänks varit utsatta för sexuella övergrepp. Valåkers gård är en hästgård och behandlingen innehåller hästunderstödd terapi. Ersta Fristad är ett skyddat boende för kvinnor och barn som varit utsatta för våld eller barn som bevittnat våld. Ersta Vändpunkten är en stödverksamhet för anhöriga till missbrukare och vänder sig både till barn och vuxna. Under senare delen av 2011 öppnade även en ny verksamhet med namnet Ersta Barnrättsbyrå. Barnrättsbyrån är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar för barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Tanken är att Barnrättsbyrån ska vara en länk mellan barnet och olika myndigheter eller instanser. Jubileum och ny skola 2011 gick i jubileets tecken. Ersta Fristad firade sin 40-årsdag i april och året avslutades med att Vändpunkten fyllde 25 år samt att Barnrättsbyrån invigdes. Under våren och sommaren byggdes annexet på Ersta Flickhem om till skola och verksamheten utökades med fem platser för utslussningsboende, ett så kallat steg 2-boende. Det gör att vi idag har en unik möjlighet att bedriva skola på den nivå som svårt traumati serade barn klarar av. Dessutom kan vi nu slussa ut flickorna i samhället stegvis. Skolan är ett treårigt projekt som också syftar till att ta fram metoder som andra institutioner kan använda. Två nya chefer började under året. Bo Blåvarg tillträdde som chef för Ersta Vändpunkten i april och Pia Doverhagen började som chef för Ersta Fristad i september. Fortsatt utveckling Vi ser en stor utvecklingspotential vad gäller HVBhem och under det kommande året ska vi se över möjligheterna att öppna fler. Vi ska även undersöka om det kan vara ett bra tillfälle att ytterligare utöka vår äldreomsorg. Fokus kommer också att ligga på den fortsatta utvecklingen av vårt kvalitetsarbete samt förbättring av processer och rutiner. Samhället är under ständig utveckling och vår ambition är att alltid vara mottagliga om nya vägar öppnas för våra verksamheter. Vi vill hjälpa fler. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Telefon Ersta diakoni - Årsredovisning

10 Marianne har varit med ända sedan Ersta Loppis, numera Ersta Second Hand, startade. Från början kände jag att en dag i veckan kan jag ge till loppisen; i dag känner jag att jag får igen mycket mer än jag kan ge. Tack Marianne! 10 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

11 Ersta fastigheter Ersta fastigheter omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor och ansvarar för Ersta diakonis fastigheter samt hotell- och konferensanläggning. Fastighetsbeståndet består av cirka kvm bebyggd yta samt cirka 60 hektar skogs- och jordbruksmark. Förvaltningsobjekten består av bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidshus, hotell- och konferensanläggning samt kyrka och parkeringsgarage. Överskottet från Ersta fastigheter går tillbaka till Ersta diakonis verksamheter för vård och socialt arbete. Renovering och bra hotell- och konferensår En av årets stora händelser var färdigställandet av den nyrenoverade operationssal 2, som nu är en av Sveriges modernaste operationssalar. På röntgenavdelningen har en ny magnetröntgen och datortomograf inneburit ombyggnadsarbeten. Båda projekten ställde höga krav på samarbete mellan Ersta diakonis olika personalgrupper och kunde genomföras på ett bra sätt. Under året har mycket utredningsarbete lagts ner på en fastighetsutveckling på Erstaklippan, som innebär förslag till kraftfull expansion under kommande år. Även detta år har varit positivt för konferens- och hotellverksamheten. Försäljningssiffrorna är jämförbara med 2008, som var mötesbranschens bästa år någonsin. 400 nätter. Numera görs de flesta hotellbokningar på nätet och det är självklart viktigt att vi är en del av den utvecklingen. På konferensdelen ligger försäljning och beläggning jämförbart med föregående år och vi kan konstatera att många av de som tidigare förlagt sina konferenser hit väljer att göra det igen. Vi har fortsatt att arbeta aktivt med miljö- och kvalitets arbetet, dels för att det är viktigt för oss att ta ansvar, dels för att det är ett måste i den hårda konkurrensen. Under 2011 har vi påbörjat en utbildning för perso na len i service och merförsäljning. I linje med den satsningen har vi också tillsatt en ny halvtidstjänst med fokus på försäljning och marknadsföring. Under året har vi tecknat avtal, som garanterar oss leverans av så kallad grön el, det vill säga el som kommer från förnybara energikällor. Upprustning och utveckling Under 2012 kommer den successiva upprustningen av personalbostäderna på Erstaklippan att fortsätta. Vi genomför stambyten och renoverar kök och badrum. Vi har även beslutat att under 2012 övergå till fjärrvärmeanslutning, vilket innebär en avsevärd ökning av säkerheten för värmeproduktion i fastigheterna. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Telefon: Under året har vi startat ett samarbete med en av de ledande bokningssajterna. Samarbetet har visat sig vara lyckat då vi ökat beläggningen på hotellet med Ersta diakoni - Årsredovisning

12 Tommy är i kyrkan några dagar i veckan. Tack vare honom finns det någon där för besökare att ställa frågor till eller prata med om de vill. Man känner att man gör nytta och det känns bra. Tack Tommy! 12 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

13 Ersta kyrka Kyrkan är en självklar del av Ersta diakonis historia och en levande mötesplats för anställda, boende och andra som känner engagemang för Ersta diakoni. Ersta kyrka har stått stadigt på Erstaklippan sedan 1872 och nu som då har vi ett regelbundet och levande gudstjänstoch andaktsliv. Vi finns tillgängliga för enskilda samtal och själavård för patienter och boende. För att möta dagens behov av att varva ned, reflektera och av andlig fördjupning erbjuder vi retreater och pilgrimsvandringar för våra anställda. Samtal och musik Ersta diakonis värdegrund understryker vikten av att vi i våra verksamheter visar öppenhet för existentiella frågor och andliga behov hos dem som söker vård eller stöd hos oss. Detta är ett av kyrkans kompetens - om råden och vi spelar en viktig roll när det gäller att hålla dessa värden ständigt aktuella inom Ersta diakoni. Som exempel har vi under året anordnat livsåskådningskurser och vi har funnits med i etiksamtal på sjukhuset. I samarbete med Ersta Sköndal högskola arrangerade vi dessutom utbildningsdagar inom livs åskådning och identitet vid demens för extern sjukvårdspersonal och kyrkligt anställda. Under året inledde vi ett samarbete med en av Sveriges främsta körer, Gustaf Sjökvists kammarkör med dirigent Gustaf Sjökvist. Kören medverkar i gudstjänster och i vår konsertserie Musik som gör skillnad, där en del av biljettintäkterna tillfaller Ersta Barnrättsbyrå och Ersta Vändpunkten. En vecka efter tillkännagivandet av nobelpristagaren i litteratur framförde Gustaf Sjökvists kammarkör Tomas Tranströmers Frihetsmässa med musik av Sven-David Sandström vid en fullsatt högmässa. Ersta diakoni är en mångfald av verksamheter som är beroende av många medarbetares kompetens och insats. Mångfalden berikar men gör också att man som enskild medarbetare kanske känner att man vet för lite om andra verksamheter. Under hösten startade vi en serie intervjuer i kyrkan med syftet att ge plats för medarbetare att dela med sig av drivkrafter och visioner i en personlig intervju. Intervjuerna sker vid lunchtid för att skapa bästa möjliga tillgänglighet. Livsåskådning och etik Under kommande år ser vi att Ersta kyrka kommer att fylla en allt viktigare funktion när det gäller att erbjuda kurser och dialog kring livsåskådning, etik och de värden som kommer till uttryck i Ersta diakonis värdegrund. Ersta diakonkår Under 2011 har Ersta diakonkår bedrivit olika verksamheter, till exempel Vinterkursen. Man har också fortsatt att se över framtida organisation och verksamhet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Telefon: Ersta diakoni - Årsredovisning

14 Ersta diakonis frimärksavdelning samlar in och säljer frimärken. Birger är avdelningens äldsta medlem. Han har varit intresserad av frimärken hela livet, men det är först för tre år sedan som han engagerade sig i Ersta diakonis frimärksavdelning. Tack Birger! 14 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

15 Insamling Gåvor, donationer och volontärer gör att Ersta diakoni kan erbjuda lite mer och några av våra sociala verk samheter är mer eller mindre beroende av gåvor för att kunna utföra sina uppdrag. Insam lings verksamhetens fokus ligger på att samla in pengar och ge stöd med följande inriktning: Verksamheter för utsatta grupper i samhället Patientnära forskning Utrustning och teknik som innebär förbättringar både för de människor vi möter och för med arbetare. I insamlingsarbetet fokuserar vi på stora givare men värderar även våra många små givare högt. Fördelningen av inkomster samt vilka verksamheter som tagit emot gåvor redovisas i diagrammen nedan. Insamlingsåret 2011 var lyckat. Totalt samlade vi in drygt 33 miljoner kronor. Vi kan dessutom lägga till volontärtimmar till ett värde av cirka 2,4 miljoner kronor. Utöver detta beräknas vi fått skänkta varor och tjänster till ett värde av cirka 0,6 miljoner kronor. En av årets absoluta höjdpunkter var när vi i början på juni fick besked från Familjen Erling Perssons stiftelse om fortsatt och utvidgat stöd till forskningen på Ersta sjukhus och vid Ersta Sköndal högskola. Gåvan omfattar 53 miljoner fördelat på tre år från och med En annan höjdpunkt var invigningen av en ny operationssal på Ersta sjukhus. All teknisk utrustning i salen har bekostats med hjälp av en generös gåva från Rut och Richard Julins stiftelse. Satsning på företag En av faktorerna bakom det framgångsrika året är en ökad satsning på företag. Det kan till exempel innebära att företag hjälper oss med varor, tjänster eller volontärinsatser. Satsningen har redan börjat ge resultat och vi har stora förhoppningar inför kommande år. I framtiden väntar spännande utmaningar och för att kunna öka volymen vad gäller stora gåvor behöver vi utvidga vårt kontaktnät. Under 2012 kommer vi därför fokusera insamlingsarbetet på att hitta fler som vill hjälpa oss. Vi kommer att målmedvetet arbeta under parollen hjälpa att hjälpa vilket i realiteten betyder att hitta fler som vill hjälpa oss. Vill du stödja oss? Ta kontakt med oss så berättar vi mer. Per Larhed Chef för kommunikation och insamling Telefon: Du kan också ge ditt stöd på postgiro Givare Församlingar & syföreningar 2 % Företag Dödsbon 2 % 4 % Personer 6 % Stiftelser & organisationer 86 % Ändamål Forskning, ESH 12 % Forskning, Ersta sjukhus 15 % Ersta diakoni 3 % Ersta socialt arbete 43 % Diagrammet givare till vänster visar resultatet av årets insamling. Vårt 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som garanterar en trygg insamling med sunda marknadsföringsmetoder. Ersta sjukhus 27 % Ersta diakoni - Årsredovisning

16 Att som företag ge av sin tid är inte bara en gåva till oss, det är också ett bra teambuilding-tillfälle. Jonas var en av de många företagsvolontärer som hjälpte till när Ersta Loppis blev Ersta Second Hand. Tack Jonas! 16 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

17 Medarbetare Ersta diakoni har cirka 700 anställda och utbildningsnivån inom organisationen är hög. Personalavdelningen arbetar som en service- och stödfunktion gentemot organisationens chefer. Förbättrade rutiner Under året har vi arbetat mycket med förbättringar av våra rutiner och processer. Vi har bland annat deltagit i ett projektarbete kring vårdadministrativa rutiner. Det har skett flera personalrelaterade förändringar under 2011 och flera nyckelpersoner till både Ersta sjukhus och Ersta socialt arbete har rekryterats. Personalavdelningen har genomfört ett antal utbildningar, till exempel så har alla chefer utbildats inom lönebildning och lönesamtal. Vi har också tagit fram ett introduktionsprogram för nyanställda Fokus på kompetensförsörjning Under 2012 kommer vi att fortsätta arbetet med att förbättra våra rutiner och processer. Kompetensförsörjning kommer också att vara ett viktigt område under det kommande året. Rein Nyman Personalchef Kvalitetsarbete Sedan 2009 pågår ett för Ersta diakoni gemensamt kvalitetsarbete i form av ett projekt. Syftet är att förbättra våra processer och ta fram nya standardiserade arbetssätt som minimerar slöseri och tidsspill. Effektivare pro cesser underlättar inte bara för våra medarbetare utan gör också att våra patienter, kunder och brukare kan känna sig trygga i att våra tjänster håller hög kvalitet. Till utgången av 2011 har alla verksamheter kartlagt och analyserat sina processer och vi har nu ett bra underlag för det fortsatta förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet utgår från ett linjeansvar, där chefen ansvarar för att det finns ett system för förbättringar och där medarbetarna lämnar förslag på vad och hur det ska göras. Flera av verksamheterna har medar betare med specifika uppdrag just att stödja och samordna kvalitetsarbetet inom den egna verksamheten. Till detta kommer områdesgemensamma resurser som medicinskt ansvarig sjuksköterska, chefläkare, patientvägledare och hygiensjuksköterska. En gemensam kvalitetsorganisation för Ersta diakoni finns som stöd och samordning av arbetet. Under 2012 ska vi fortsätta att utveckla strukturen för kvalitetsarbete inom Ersta kvalitet samt förbättra redovisningen av kvalitet avseende både form och innehåll. Kerstin Dahlgren Kvalitetssamordnare Ersta diakoni - Årsredovisning

18 Ledning Stefan Nilsson Direktor Christian Ödman Ekonomichef Tillträdde april 2012 Mats Hagner IT-chef Ola Kroon Inköpschef Per Larhed Chef för kommunikation och insamling Rein Nyman Personalchef 18 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

19 Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Jan- Åke Zetterström Chef för Ersta Sjukhus Under verksamhetsåret har följande personer ingått i ledningsgruppen: Pia Laakkonen, tf ekonomichef fram till Ersta diakoni - Årsredovisning

20 Hur styrs den ideella föreningen Ersta diakoni? Styrning och kontroll utgår från gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Ersta diakonisällskaps ( Ersta diakoni ) kvalitetskod grundar sig på den av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, beslutade och antagna Kvalitetskoden vars syfte är att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. En kodrapport har i enlighet med nämnda kvalitetskod upprättats för verksamhetsåret Styrelsen för Ersta diakoni har fastlagt en värdegrund i vilken de viktigaste hörnstenarna i det arbete som bedrivs inom Ersta diakoni beskrivs. Värdegrunden gäller för samtliga företrädare och anställda i arbetet inom och för Ersta diakoni. Årsmöte Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer. Styrelsen väljer ordförande inom sig. Årsmötet fastställer årligen ett årsmötesdirektiv som beskriver valberedningens och styrelsens uppgifter, arbetsformer, arvodering m.m. Valberedning Föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna. Vid årsmötet 2011 valdes en valberedning bestående av Dan Brändström, tillika valberedningens sammankallande, Hans Dalborg och Maud Lundin Olsson samt Staffan Bohman och Lotta Persson. Styrelsen Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter. Vid årsmötet omvaldes Åke Dahlman samt fyllnadsvaldes Lisbeth Gustafsson, varefter styrelsen består av ovan nämnda två ledamöter samt tidigare valda ledamöter Staffan Bohman, Inga-May Petersson, Erik Blennberger, Anders Milton, Lotta Persson, Anette Sand samt Göran Wrangö Callmer. Vid konstituerande styrelsemöte utsåg styrelsen Staffan Bohman till ordförande, Inga-May Petersson till 1:e vice ordförande samt Åke Dahlman till 2:a vice ordförande. Under 2011 har styrelsen således haft nio ledamöter samt en representant för de anställda, Mikael Machado. En plats som personalrepresentant i styrelsen är vakant. Göran Wrangö Callmer har på grund av sjukdom inte deltagit i styrelsens arbete. Årsmötet beslutade om arvode till styrelsens ledamöter med kronor till ordföranden, kronor till respektive vice ordförande samt kronor vardera till samtliga övriga ledamöter. Dessutom avsattes en särskild pott om kr för utskottsarbete. Dessa pengar fördelas av styrelsen. Styrelsens arbete Styrelsen svarar för Ersta diakonis organisation och förvaltningen av Ersta diakonis angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter Ersta diakonis direktor och kontrollerar att direktorn uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av sällskapets angelägenheter. 20 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

21 Styrelsen bedömer Ersta diakonis ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att Ersta diakonis organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Ersta diakonis ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. En gång per år antar styrelsen riktlinjer för styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och Ersta diakonis direktor, en Arbetsordning, samt Arbetsinstruktion för Ersta diakonis direktor. Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen delges resultatet av utvärderingen. Ersta diakonis styrelse hade under 2011 tio styrelsemöten, varav tre per capsulam. Viktiga frågor som särskilt behandlats under året omfattar bland annat: budget och verksamhetsplan för 2012 fastställande av verksamhetspolicies utvärdering av ledningens arbete strategiska fastighetsfrågor inklusive försäljningar och förvärv alternativ för framtida äldreboenden större investeringsbeslut inom sjukhuset upphandlingsärenden inom sjukhuset och omsorgen övergripande strategidiskussioner för sällskapets inriktning regelbundna genomgångar av periodbokslut samt ekonomisk och finansiell planering Utskottsorganisation Ersättningsutskottet Bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Ersta diakonis ledning där beslut ska fattas av styrelsen. Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Inga-May Petersson, Åke Dahlman samt Stefan Nilsson, adjungerad. Revisionsutskottet Bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Ersta diakonis finansiella rapportering, träffar fortlöpande sällskapets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning. Utskottet samordnar den externa och interna revisionen, synen på sällskapets risker, fastställer riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Ersta diakoni får upphandla av Ersta diakonis revisor, utvärderar revisionsinsatsen samt biträder valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Utskottets ledamöter är: Åke Dahlman, ordförande, Anders Milton och Lotta Persson. Placerings- och fastighetsutskottet Förvaltar sällskapets värdepappersportfölj och andra placeringstillgångar i enlighet med särskild placeringspolicy fastställd av styrelsen. Bereder större fastighetsinvesteringar respektive avyttringar. Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Åke Dahlman, Anette Sand och Per Ljungberg, adjungerad extern ledamot. Sjukhusutskottet, Sociala utskottet och Kyrkoutskottet Sjukhusutskottet, Sociala utskottet och Kyrkoutskottet ska, utifrån direktiv och förutsättningar som ges av Ersta diakonis styrelse och direktor, bereda övergripande strategiska frågor för respektive verksamhet, bereda budget, investeringsplaner, upphandlingsärenden m.m. Utskotten ska följa upp och utvärdera verksamhet, ekonomi, förvaltning och organisationens funktion samt bistå respektive verksamhetsledning i omvärldsbevakning och kontaktskapande åtgärder. Sjukhusutskottet Utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Lisbeth Gustafsson, Anders Milton, Anette Sand och Anders Sätterberg, extern ledamot. Sociala utskottet Utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Lotta Persson och Gun-Lis Angsell, extern ledamot. Kyrkoutskottet Utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Inga-May Petersson och Göran Wrangö Callmer. Ersta diakoni - Årsredovisning

22 Revisorer och intern kontroll Vid årsmötet valdes Ulf Järlebro, auk to riserad revisor, med Mats Jacobsson, auktoriserad revisor, som ersättare, för perioden fram till årsmötet 2012, båda från BDO Nordic Stockholm AB. Årsmötet beslutade även att välja, för perioden fram till årsmötet 2012, Björn Larsson som förtroenderevisor, med Katarina Olofsgård som ersättare. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av direktorn eller annan person från Ersta diakonis ledning, träffa Ersta diakonis revisor för att gå igenom revisorernas rapporter. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i Ersta diakonis system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsens rapport om Intern Kontroll Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, samt FARs/SRS vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporteringen är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen i form av månadsbokslut och årsredovisning. Den interna kontrollen syftar även till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder. Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner beträffande befogenheter och ansvar samt redovisningsoch rapporteringsinstruktioner. Styrelsen har fastställt arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som ska företräda styrelsen med att övervaka föreningens finansiella rapportering och därmed övervaka effektiviteten i föreningens interna kontroll och riskhantering. Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för direktor. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till direktor. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs framförallt av upprättade rutinbeskrivningar, kontoplan, månatliga avstämningar samt rapporteringsmallar. Det finns en ekonomihandbok som ett led i att stärka den interna kontrollen och den pågående översynen av kvaliteten inom organisationen. Ekonomihandboken har till syfte att ge en överskådlig bild av befintliga policys, instruktioner och rutiner inom ekonomiområdet. Detta är ett levande dokument som ska uppdateras löpande och anpassas till förändringar inom Ersta diakonis verksamhet. Vidare finns en controllerverksamhet som månatligen analyserar verksamheternas utfall. Tillsammans är detta grunden till en korrekt och enhetlig finansiell rapportering. Riskbedömning Ersta diakonis riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen resulterar i en överblick över de risker som kan påverka föreningens möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen behandlas i revisionsutskottet. 22 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

23 Vidare behandlas risker i särskilda forum. Risker inom värdepappersportföljen samt större ombyggnationer och avyttringar av fastigheter behandlas i fastighetsoch placeringsutskottet. Risker vid upphandlingar inom sjukvård och socialt arbete behandlas i sjukvårdsutskottet respektive sociala utskottet. Kontrollaktivitet I föreningen finns en attestinstruktion som tydligt reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen. I föreningens affärsprocesser ingår kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar. Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen. Områdeschef och verksamhetsansvariga planerar, utvärderar och analyserar respektive verksamhet. Controllers är delaktiga vid utvärdering och analyser av verksamheternas utfall. Information och kommunikation Information om interna styrdokument för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga på intranätet samt i kvalitetsledningssystemet. Revisorerna har kontinuerliga möten med revisionsutskottet vad gäller resultatet av genomförda revisioner. Revisionskommitténs arbete rapporteras till styrelsen. Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, direktor och ledningsgruppen. Uppföljning inbegriper bland annat genomgång av föreningens månadsbokslut mot budget och mål. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är ett effektivt sätt att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare. Staffan Bohman Ordförande Ersta diakoni - Årsredovisning

24 Vår styrelse Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 År i styrelsen: 3 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Boliden, Atlas Copco, Ratos, Inter- Ikea Holding, OSM, CibesLift mfl. Vice ordförande i SNS Förtroenderåd 1:e vice ordförande Inga-May Peterson Fängelsediakon, född 1955 År i styrelsen: 9 2:e vice ordförande Åke Dahlman Civilingenjör, senior project manager, född 1950 År i styrelsen: 16 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal högskola Erik Blennberger Docent och teologie doktor, född 1948 År i styrelsen: 10 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd Lisbeth Gustafsson Socionom, född 1947 År i styrelsen: 1 Andra uppdrag: Ordförande i Trygga Hem Skandinavien AB, Orre & Nyberg Capital AB. Styrelse leda mot i Kitron AS, EVRY AS. Lekmannarevisor i Svenskt Näringsliv, Alecta, Fora och AFA. Är ordförande i en rådgivargrupp på Ersta diakoni Anders Milton Läkare, född 1947 År i styrelsen: 4 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Evidens AB, Uppsala Monitoring Centre. Styrelseledamot i Tikemed AB, WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening 24 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

25 Lotta Persson Socionom, född 1949 År i styrelsen: 2 Andra uppdrag: Ordförande i föreningen Sveriges social chefer, styrelseledamot i European social Network, vice ordf. i Centralföreningen för socialt arbete Anette Sand VD i Fastighets AB Förvaltaren, född 1957 År i styrelsen: 3 Andra uppdrag: Ordförande i Sundbybergs Stadsnät AB, Ordförande i Sundbybergs Bredband AB, Ordförande i BFAB:s fastighetskommitté, Suppleant i Haninge Bostäders styrelse Göran Wrangö Callmer Kyrkoherde, prost, född 1948 År i styrelsen: 2 Andra uppdrag: Ordförande och ledamot i ett 25-tal stiftelser i Malmö S:t Petri församling och Malmö stad Mikael Machado Personalrepresentant Kirurg, född 1957 År i styrelsen: 4 Under året har Christer Engelhardt lämnat styrelsen. Ersta diakoni - Årsredovisning

26 Varannan vecka kommer Siw till Mariahemmet och spelar piano. Det har hon gjort i flera år. Tack Siw! 26 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

27 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelse och direktor för Ersta diakonisällskap ( Ersta diakoni ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Information om verksamheten Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom avtal med staten, landsting, kommuner, Svenska kyrkan och försäkringsbolag. Gåvor och bidrag erhålls från privatpersoner, stiftelser, församlingar inom svenska kyrkan, syföreningar och företag. Ersta diakoni grundades Finansiella instrument Kapitalförvaltningen följer placeringsreglementets framtagna etiska riktlinjer och restriktioner. Den övergripande målsättningen med förvaltningen är att tillgångarna ska generera en långvarig real avkastning om 4 % per år. Etiska restriktioner grundas på Global Ethical Standard (GES) som utgår ifrån internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Vidare ska man även undvika att investera i företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Enligt fastställt placeringsreglemente ska totalportföljen förvaltas med nedanstående strategiska normal allokering som riktmärke men där de angivna limiterna är absoluta, dvs får ej överträdas. Min Normal Max Aktier 0 % 30 % 50 % varav globala aktier 0 % 0 % 15 % Räntebärande papper 20 % 40 % 100 % varav nom obligationer 20 % 40 % 100 % varav reala obligationer 0 % 0 % 50 % Alternativa placeringar 0 % 30 % 40 % varav hedgefonder 0 % 30 % 40 % Under 2011 har den totala portföljen minskat i värde med ca 1,4 % vilket kan jämföras med SIX Return Index (svenskt börsindex) som för helåret 2011 minskat med 13,5 %. Resultat och ställning Årets resultat uppgår till tkr ( tkr). Verksamhetens resultat, dvs resultatet efter avskrivningar, uppgår till tkr ( tkr). Sjukhuset uppvisar ett starkt positivt resultat för Den sociala verksamheten redovisar ett underskott men har förbättrat sitt resultat betydligt i jämförelse mot föregående år. Ersta diakoni har ett fastighetsbestånd på totalt drygt kvm. Omfattande fastighetsunderhåll har fortsatt under Underhållen omfattar stambyten, ombyggnad av hyresfastighet, standardhöjning av entré och korridorer på Ersta sjukhus samt verksamhetsanpassning av Ersta Flickhem. Målsättningen är att verksamheterna ska uppvisa ett positivt verksamhetsresultat. Detta kräver avtal som ger kostnadstäckning, anpassad bemanning, effektivitet samt styrning mot uppsatta mål. Kassalikviditeten 125 % (135 %) och soliditeten 44 % (45 %) har försämrats något jämfört med föregående år. Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader utgör 63 % (62 %). Ersta diakoni - Årsredovisning

28 Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar Antal medlemmar varav diakoner Intäkts och kostnadsanalys (tkr) Verksamhetens intäkter varav gåvor och bidrag Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Resultat före finansiella poster Årets resultat Ekonomisk ställning Eget kapital, (tkr) Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad 1,29 1,22 1,59 1,62 1,10 Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader, % Av- och nedskrivningar i förhållande till verksamhetens totala kostnader, % 6,1 7,6 5,3 3,5 2,9 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Barnrättsbyrån startades upp som ett treårigt projekt under hösten Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar genom hjälp att bevaka deras rättigheter i samhället. Under året har Ersta sjukhus investerat i två nya röntgenutrustningar vilket möjliggör utökad kapacitet och bättre kvalitet. Man har dessutom byggt om operationssal 2 samt installerat ny ventilation. En förprojektering av sjukhusparken är påbörjad under Ersta diakonis ändamål och ändamålsuppfyllelse Ersta diakonis ändamål, mål och strategi är följande: Övergripande målsättning Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Målgrupp Människor i utsatta livssituationer. Verksamhetsmål och strategi Ersta diakoni är en fristående och nytänkande aktör som utmanar inom hälso- och sjukvård, socialt arbete samt utbildning och forskning. Det vi gör präglas av högsta kvalitet, resultatorientering, respektfullt och empatiskt bemötande. Ändamålsuppfyllelse Ersta diakoni uppfyller målet: fristående och nytänkande aktör som utmanar genom att: regelbundet arbeta med förnyelse inom alla våra verksamheter strategiskt arbeta med och planera för förnyelse och utveckling av våra verksamheter agera som en fristående aktör inom våra verksamhetsområden 28 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

29 målet högsta kvalitet genom att: arbeta med vårt certifierade kvalitetsledningssystem som följer den internationella standarden ISO 9001 och som har införts på alla nivåer i organisationen målet resultatorientering genom att: samtliga verksamheter mäter och utvärderar sitt resultat kontinuerligt. Då våra verksamheter spänner över olika områden används olika mått beroende på verksamhet. målet respektfullt och empatiskt bemötande genom att: vi i interna arbetsprocesser arbetar med hur vi efterlever vår värdegrund i samtliga verksamheter Medlemskap i FRII Ersta diakoni är medlem i FRII, insamlingsorganisationernas egen branschorganisation och följer därmed FRIIs kvalitetskod. Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten vad gäller att uppfylla mål, god styrning och intern kontroll. Kvalitet och professionalitet i verksamheterna är avgörande för att insamlingsbranschen ska behålla allmänhetens förtroende. Andelar i Ersta Sköndal högskola AB Ersta diakoni äger 40 % (40 %) av andelarna i Ersta Sköndal högskola AB. Övriga delägare är stiftelsen Stora Sköndal 40 % (40 %) och stiftelsen Bräcke diakoni 20 % (20 %). Högskolan bedriver grund- och vidareutbildningar samt forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik. Förvaltade stiftelser Ersta diakoni förvaltar 13 (14) stiftelser där den totala förmögenheten uppgår till tkr ( tkr). Föregående år redovisades det totala egna kapitalet till tkr. Framtida utveckling Ersta diakoni ser ett allt större intresse för ideella organisationer inom vård och omsorg. Under de kommande åren är det viktigt att fortsätta arbeta konkurrenskraftigt och med fokus på framtida expansion av verksamheter. Ersta diakoni - Årsredovisning

30 Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Årsavgifter Kollekter, testamentsmedel och gåvor Erhållna bidrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Pågående projekt Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Pågående projekt Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Resultatdispositioner Ianspråktagande av disponibla fonder Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Avsättning till disp. fonder och ändamålsb. medel Summa resultatdispositioner Skatt Skatt Årets resultat Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

31 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Ersta diakoni - Årsredovisning

32 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Förvaltade fonder Kapitalbehållning Fritt eget kapital Egna disponibla fonder Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Pågående projekt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

33 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar Reaförlust (+) reavinst ( ) på anläggningstillgångar Ökning (+) minskning ( ) av långfristiga avsättningar Minskning av långa fordringar Kassaflöde före räntor och inkomstskatter m.m Erhållen ränta och utdelningar Erlagd ränta Aktuell skatt Kassaflöde före förändring i rörelsekapital Ökning ( ) minskning (+) av lager 9 14 Ökning ( ) minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) minskning ( ) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Erhållna räntor och utdelningar på finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+) minskning ( ) långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ersta diakoni - Årsredovisning

34 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ersta diakoni. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem. Gåvor Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsmedel och donationer samt värdet av skänkta tillgångar. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Erhållna gåvor i form av tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, värderas till verkligt värde vid gåvotillfället, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Bidrag Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en bidragsgivare baserat på ett ansökningsförfarande. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Bidrag som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan. Balanserade utgifter för programvara 20 % Byggnader 1,5 5 % Inventarier % Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Om värdet på aktier och/eller andelar minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde vid gåvotillfället. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras över löptiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. 34 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer