Kurvorna vänder upp i Sigma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurvorna vänder upp i Sigma"

Transkript

1 Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-september Kurvorna vänder upp i Sigma Januari september Omsättning 811,0 mkr (840,5) Rörelseresultatet 32,5 mkr (36,6) Rörelsemarginal 4,0 % (4,4) Kassaflöde 33,6 mkr (69,4) Resultat efter skatt 24,7 mkr (21,3) Resultat per aktie 0,28 kr (0,25) Juli september Omsättning 246,8 mkr (229,4) Rörelseresultatet 10,1 mkr (3,7) Rörelsemarginal 4,1 % (1,6) Kassaflöde 34,4 mkr (7,4) Resultat efter skatt 6,3 mkr (0,6) Resultat per aktie 0,07 kr (0,01) Koncernchefen Håkan Karlssons kommentarer Den kvartalsvisa jämförelsen mot är följande: Q1 Q2 Q3 Omsättning Omsättning Skillnad Rörelseresultat 11,0 11,4 10,1 Rörelseresultat 22,3 10,6 3,7 Skillnad -11,3 +0,8 +6,4 Kurvorna vänder nu uppåt i Sigma. Vi växer både organiskt och genom förvärv, vi visar högre marginaler och har åter ett starkt kassaflöde i det tredje kvartalet. Antalet anställda har ökat med mer än 100 personer utöver förvärv. Jag ser optimistiskt på kommande perioder, både med positiv marknadsutveckling och förbättrad inre effektivitet. Det tredje kvartalet hade en svag inledning precis som förra året. Först långt in i september blev det fart i verksamheten. Vissa kompetenser eller regioner såsom Skåne har fortsatt svag efterfrågan. Marknaden i västra Sverige har förbättrats markant, ledd av fordonsindustrin. I det tredje kvartalet visar koncernen en organisk tillväxt jämfört med föregående år. Båda affärsområdena visar både högre omsättning och resultat. Det förvärvade bolaget Cypoint förstärker ökningen i IT & Management. I augusti förvärvade vi Cypoint. Bolaget har knappt 100 personer anställda med kontor i Stockholm, Umeå och Göteborg. De är specialiserade på att leverera funktionsåtaganden inom mobila lösningar, e-handel och infrastruktur. Cypoint har vunnit ett flertal branschutmärkelser och har de senaste åren visat stark tillväxt i försäljning och resultat. Cypoint passar väl in i Sigmas strategi att öka andelen åtagandeprojekt. Cypoints teknikhöjd och förmåga att skräddarsy lösningar kombinerat med drift bedömer vi ha god utvecklingspotential. Förvärvet stärker således Sigmas erbjudanden. Vi ser en ökande volym av uppdrag i konsultmarknaden, såväl kortare resursuppdrag som längre åtagandekontrakt och stora ramavtalsupphandlingar. Konkurrensen ökar både från inhemska företag och från internationella företag med närvaro i Sverige men med produktion utomlands, främst i Indien. Sigma har en övervägande del av kunderna bland stora industriföretag och mindre andel bland offentlig sektor och finans/försäkring. I den lågkonjunktur som varit har industrin påverkats mer av konjunkturen. Inköpsavdelningar i stora företag har samtidigt bedrivit omfattande prissänkningar. Detta påverkar Sigmas resultat som svänger i takt med den allmänna konjunkturen. Våra satsningar på offentlig sektor och finans/försäkring har gett effekt och dessa marknadssegment ökar nu i Sigma. Mobila tjänster är ett område som växer tydligt. Företag söker efter lösningar som tar deras respektive affär ut till sin kund genom mobiltelefonen. De ser telefonen som vilken dator eller terminal som helst för att driva och informera om sin affär. Vi har stor kompetens på att bygga sådana komplexa lösningar som börjar i affärskritiska system hela vägen ut till gränssnittet i telefonen. Outsourcing har åter tagit fart. Flera av Sigmas stora kunder diskuterar olika former av outsourcing. För oss innebär det affärsmöjligheter. Stora kontrakt tenderar att hamna i exempelvis Indien, men det finns många kontrakt och områden som inte passar för den typen av outsourcing där vår etablerade leveransform åtagande träder in. Att konjunkturen inom IT-tjänster har vänt syns nu också på en ökad tendens till personalomsättning. Samtidigt fortsätter vår egen kompetensväxling. Sammanfattningsvis innebär det att vi ser på framtiden med tillförsikt. Kombinationen av förbättringar i marknaden och resultat av de effektiviseringsprogram som pågår, lägger grunden för ökade resultat och marginaler i kommande perioder. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 1(11)

2 Kommentarer till utvecklingen per segment IT & Management Informationslogistik Övriga verksamheter Elimineringar TOTALT KONCERNEN Rörelsens intäkter 652,9 679,7 177,0 172,8 31,7 29,2-50,6-41,2 811,0 840,5 Rörelsens kostnader -639,0-649,3-154,4-160,4-38,5-34,7 50,6 41,2-781,3 803,2 Övriga intäkter, inkl. intressebolag 2,3 0,4 0,1 0,1 0,4-1,1 2,8-0,6 Rörelseresultat 16,1 30,7 22,8 12,5-6,4-6,6 32,5 36,6 Rörelsemarginal, % 2,5% 4,5% 12,8% 7,2% 4,0 4,4 Andel av koncernens intäkter, % 78% 79% 20% 19% 2% 2% Antal anställda, periodens slut Redovisning per segmenten enligt IFRS standard och segmentsdefinitioner återfinns i slutet av denna rapport. Affärsområde IT & Management levererar tjänster inom områdena systemutveckling, management och affärssystem. Verksamheten bedrivs främst i Sverige men också i Finland och England. Cypoint som förvärvades i augusti ingår i detta affärsområde. Affärsområde Informationslogistik levererar tjänster inom områdena produktdokumentation, information management och inbyggda system. Erbjudandet riktar sig främst till kundernas utvecklingsenheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Ungern, Kina och Ukraina. Bolaget i Ukraina samarbetar också med affärsområde IT & Management. Övriga verksamheter omfattar moderbolaget, vissa administrativa enheter samt intresseföretag i Danmark och Tyskland. Koncern Omsättningen har minskat med 29,5 mkr (3,5 %). Förvärvade bolag bidrar med 17,2 mkr och försålda bolag har minskat faktureringen med 25,9 mkr. Resterande skillnad om -20,8 mkr är främst beroende på lägre genomsnittspris. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 32,5 mkr (36,6) med en rörelsemarginal på 4,0 % (4,4 %). Från och med det andra kvartalet är både resultat och marginal högre än föregående år. I resultatet ingår förvärvskostnader för Cypoint Group med 1,8 mkr. Det finansiella nettot uppgår till -2,2 mkr (-2,3). Skatt redovisas med -5,6 mkr (-13,1). Skattekostnader består till övervägande delen av betalbar skatt. Omsättningen i det tredje kvartalet har ökat med 17,5 mkr. Förvärvade bolag bidrar med 17,2 mkr och försålda bolag har minskat faktureringen med 4,0 mkr. Resterande skillnad om 4,7 mkr är organisk tillväxt. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 10,1 mkr (3,7) med en rörelsemarginal på 4,0 % (1,6 %). Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,28 (0,25) kronor. Kassaflöde per aktie (från rörelsen inklusive betald skatt) uppgår till 0,38 kronor (0,69). Affärsområde IT & Management Det ackumulerade resultatet är betydligt lägre än föregående år där i princip hela skillnaden uppstod i det första kvartalet. I det tredje kvartalet har trenden vänt och affärsområdet visar vinst om 5,4 mkr mot föregående år på 1,9 mkr. Det första kvartalet hade fler antal konsulter mellan uppdrag jämfört med. Det lägre genomsnittliga priset kompenseras till stora delar genom bättre effektivitet. Affärsområdet bär också kostnader för uppsägningar i samband med kompetensväxling. Nästa steg i Sigmas effektiviseringsprogram har initierats vilket innebär att från 2011 avser vi att driva merparten av den svenska verksamheten i ett bolag genom tre affärsdrivande regioner med gemensamma stödjande funktioner. Marknaden kännetecknas av ökad efterfrågan men i hård konkurrens och pressade priser. Affärsområde Informationslogistik Affärsområdet fortsätter sin starka utveckling med en rörelsemarginal på 12,8 % vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år. Verksamheten har en mycket hög grad av åtaganden med effektiva processer. Tillväxten sedan årsskiftet mätt i antal medarbetare är 16 %. Omsättningstillväxten är dock mindre då tillväxten till stora delar sker i länder med lägre snittpris per timma. Nettotillväxten mätt som antal anställda i Kina, Ukraina och Ungern är 54 personer och 20 i Sverige och Finland. Affärsområdet svarar för 20 % av koncernens fakturering och står för 37 % av koncernens antal anställda. De största marknadssegmenten i affärsområdet är telekom och industri. Fördelning mellan marknadssegment Handel 9% (12%) Finans/ Försäkring 7% (3%) Offentlig verksamhet 12% (11%) Övrigt 6% (8%) Industri 30% (32%) Telekom/ IT 36% (35%) Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 2(11)

3 Historisk trend Intäkterna är lägre som effekt av lägre prisnivå och sålda bolag men börjar åter vända uppåt. Kostnadsmassan minskades när konjunkturen försvagades med början. Trots minskade intäkter om 223 mkr under påverkades resultatet endast med 20 mkr. Kostnadsmassan är nu lägre än tidigare justerat för volymförändringar. Rörelseresultatet och marginalen börjar åter att vända uppåt. Fakturering årstakt, mkr: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelseresultat årstakt, mkr: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelsemarginal årstakt, % 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Likvida medel och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten efter räntor och skatt uppgick till 33,6 mkr (69,4) för perioden. Under perioden har investerats i Cypoint med en total köpeskilling om 184,2 mkr plus förvärvskostnader om 1,8 mkr. Cypoint hade i de konsoliderade räkenskaperna en kassa om 39,0 mkr varför nettoskulden i koncernen ökar med 137,9 genom förvärvet. Betalning har gjorts kontant med 96,9 mkr som finansieras genom utnyttjande av checkkrediter och lån. Därtill har utställts reversskulder och konvertibla skuldebrev till säljarna om totalt 80 mkr med betalning intill år Tilläggsköpeskilling för förvärv av minoriteter ingår i total köpeskilling med 7,3 mkr och bedöms utbetalas 2013 respektive Den räntebärande nettoskulden vid utgången av perioden uppgick till 153,7 mkr (17,6), vid årsskiftet 10,4 mkr. I nettoskulden ingår konvertibla skuldebrev om 40 mkr. Den disponibla likviditeten vid periodens slut uppgick till 87,3 mkr (113,4), vid årsskiftet 120,9. De villkor för krediter som tecknats med banker rörande soliditet och räntetäckningsgrad uppfylls med god marginal. Investeringar och konsolideringseffekter Utöver löpande investeringar har Cypoint Group förvärvats. En preliminär förvärvsberäkning avseende materiella-, immateriella tillgångar och goodwill har upprättats vilken redogörs för bland noter. Totala aktiverade investeringar under perioden uppgick till 148,5 mkr (4,6) enligt nedanstående tabell. Av detta avser förvärvet av Cypoint 145,4 mkr. Till det kommer konsolideringseffekt av anläggningstillgångar i Cypoint om totalt 5,7 mkr. Minoritetens aktier i dotterföretaget Sigma imål Projektlednign AB har förvärvats under perioden men redovisas direkt mot eget kapital enligt gällande regelverk. Under perioden har också intressebolaget Outsmart sålts utan resultateffekt för koncernen. Investeringar som kostnadsförts direkt har gjorts med 7,4 mkr (5,3). Därtill har internt arbete med konceptutveckling också kostnadsförts direkt. Investeringar mkr perioden (föregående år) Goodwill 126,1 (2,1) Övriga immateriella anläggningstillgångar 5,4 (0,1) Materiella anläggningstillgångar 17,0 (2,3) Summa investeringar 148,5 (4,6) Personal Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till personer (1 106), vid årsskiftet personer. Medeltalet för perioden var (1 157). Jämfört med utgången av har antalet anställda ökat med 196 personer netto varav genom förvärv 87 och resterande 109 genom rekryteringar. Antalet medarbetare i länder med lägre kostnadsnivå såsom Ungern, Ukraina, Indien och Kina utgör 19 % (17 %) av totalt antal medarbetare. Merparten av de anställda är civilingenjörer, civilekonomer, systemvetare eller motsvarande och medelåldern är cirka 37 år. Könsfördelningen i koncernen är 73 % män och 27 % kvinnor. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 3(11)

4 Koncernens mål Sigmas övergripande mål är att återta vår tidigare position på marknaden avseende både tillväxt och lönsamhet. Mer konkret har dessa delats in i fyra mätbara mål för kalenderåret : Leverans Andelen åtaganden av faktureringen ska överstiga 50 %. Marknad Öka affärsvolymen hos Sigmas prioriterade kunder. Lönsamhet I en utsikt mot en sakta konjunkturförbättring skall Sigma redovisa betydligt förbättrad marginal jämfört med. Tillväxt Successivt en ökande tillväxt i takt med att konjunkturen förbättras. Utsikt Tidigare aviserade resultatförbättringar visar sig nu både under andra och tredje kvartalet. Det är vår bedömning att trenden är bruten och vi har en bättre utveckling framför oss. Som tidigare aviserats lämnar Sigma ingen prognos. Valberedning I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning tillsatts bestående av styrelseordföranden Dan Olofsson, Caroline af Ugglas representerande Skandia, Thomas Ehlin representerande Nordea fonder samt Mikael Nordberg representerande Danske Capital. Förslag till valberedningen på styrelseledamöter mm. kan lämnas till styrelsens ordförande Dan Olofsson på telefon Årsstämma Sigma AB (publ) håller årsstämma torsdag 28 april 2011, klockan i Malmö. Kallelse med förslag till dagordning till stämman kommer att ske i mitten av mars. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall senast 28 februari 2011 meddela sådan önskan till bolagets CFO Lars Sundqvist på telefon , eller via e-post Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets riskbild beskrevs i årsredovisningen för föregående år. Koncernens lönsamhet påverkas främst av faktorerna timpris och debiteringsgrad. Risken att de förändras påverkar bolagets lönsamhet. Andra risker är att behålla och attrahera nya medarbetare samt att behålla och etablera nya kundrelationer. Fastprisuppdrag utgör också en ekonomisk risk i verksamheten. Andra finansiella risker såsom likviditet, kundkrediter, valutaexponering eller ränteutveckling bedöms som små. Händelser efter periodens utgång Den tember fattade en extra bolagsstämma beslut om att utge konvertibler till ett belopp om 20,5 mkr. Personalen har tecknat cirka 9,5 mkr och garanten har tecknat resterande belopp. Några andra väsentliga händelser efter periodens utgång har ej förekommit. Transaktioner med närstående Reverser och konvertibla skuldebrev är utfärdade till säljarna av Cypoint Group AB som ingår i ett dotterbolags företagsledning. Transaktionen enligt föregående avsnitt har skett med en närstående till styrelseledamoten Christina Ramberg. Styrelsens och Verkställande Direktörens intygande Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat per tember samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisor. Granskningsrapporten återfinns på sidan 11 i denna rapport. Göteborg den 28 oktober Sigma AB (publ) (Org. nr ) Dan Olofsson, Ordförande Konstantin Caliacmanis Christina Ramberg Lars Wollung Henrietta Hansson, Sune Nilsson Johan Glennmo Håkan Karlsson VD Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 4(11)

5 Resultaträkning i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Intäkter 811,0 840,5 246,8 229, ,2 Övriga rörelseintäkter 2,4 0,5 0,2 0,1 0,7 Handelsvaror och underkonsulter -167,7-171,7-49,5-49,6-242,0 Bruttoresultat 645,7 669,3 197,5 179,9 889,9 Personal- och övriga externa kostnader -606,9-622,4-185,3-172,9-830,2 Avskrivningar och nedskrivningar -6,7-9,1-2,5-2,9-11,8 Resultatandelar från intressebolag 0,4-1,1 0,3-0,4-0,9 Rörelseresultat 32,5 36,6 10,1 3,7 46,9 Rörelsemarginal, % 4,0 4,4 4,1 1,6 4,1 Finansiella intäkter 2,4 4,1 0,3 0,8 4,8 Finansiella kostnader -4,6-6,4-2,0-1,7-7,4 Resultat efter finansiella poster 30,3 34,4 8,4 2,8 44,4 Skatter -5,6-13,1-2,1-2,3-9,3 Resultat efter skatt 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 22,9 23,4 5,8 2,1 36,0 Minoritetsintresse 1,8-2,1 0,5-1,5-0,9 Summa 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, före utspädning 0,28 0,25 0,07 0,01 0,36 Antal aktier efter utspädning *) Resultat per aktie, efter utspädning *) 0,26 0,23 0,07 0,01 0,37 *) Utspädningen baseras på totalt tillkommande aktier i de konvertibelprogram som beslutats fram till avlämnandet av denna rapport. Avseende de konvertibla lån som utställts till säljarna av Cypoint Group baseras utspädningen på en konverteringskurs om 10 kronor per aktie. Rapport över totalresultatet i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Resultat efter skatt enligt ovan 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska enheter -5,0-4,4-4,4-3,4-3,5 Summa övrigt totalresultat -5,0-4,4-4,4-3,4-3,5 SUMMA TOTALRESULTAT 19,7 16,9 1,9-2,8 31,6 Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 17,3 19,9 4,8 0,1 33,2 Minoritetsintresse 2,4-3,0-2,9-2,9-1,6 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, mkr - koncern 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 31,0 12,4 12,1 Goodwill 410,5 287,7 285,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 7,4 7,1 5,4 Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande 15,9 11,4 17,1 Omsättningstillgångar, ej räntebärande 303,4 268,2 301,1 Likvida medel (kassa och banktillgodohavanden) 34,7 9,1 11,1 S:a tillgångar 803,0 595,8 631,9 Eget kapital och skulder Eget kapital *) 386,7 377,0 391,6 Konvertibla skuldebrev **) 40,0 - - Långfristiga skulder, räntebärande 38,7 - - Långfristiga skulder och avsättningar, ej räntebärande 36,5 21,8 25,0 Kortfristiga skulder, räntebärande 109,6 26,7 21,5 Kortfristiga skulder och avsättningar, ej räntebärande 191,5 170,4 193,7 S:a eget kapital och skulder 803,0 595,8 631,9 *) Minoritetens andel av det egna kapitalet framgår av nedanstående tabell över förändringar i eget kapital. **) De konvertibla skuldebrevens konverteringsvillkor respektive förfall beskrivs på sidan 9 under noter. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 5(11)

6 Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, mkr - koncern Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Deltotal Moderbolagets ägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 60,2-2,3 188,4 368,8 6,0 374,8 Årets resultat perioden ,4 23,4-2,1 21,3 Omräkningsdifferenser valutor perioden ,5 - -3,5-0,9-4,4 Summa totalresultat perioden ,5 23,4 19,9-3,0 16,9 Utdelning ,7-14, ,7 Förändring av minoritetens andel ,2-1,2 1,2 - Utgående balans tember 86,7 35,8 60,2-5,8 195,9 372,7 4,2 377,0 Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 60,2-2,3 188,4 368,8 6,0 374,8 Årets resultat ,0 36,0-1,0 35,0 Omräkningsdifferenser valutor ,8 - -2,8-0,7-3,5 Summa totalresultat ,8 36,0 33,2-1,7 31,6 Utdelning ,7-14, ,7 Förskjutningar inom eget kapital - - 5,0 - -5, Förändring av minoritetens andel ,9-1,9 1,9 - Utgående balans 31 december 86,7 35,8 65,2-5,1 202,8 385,4 6,2 391,6 Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 65,2-5,1 202,8 385,4 6,2 391,6 Årets resultat ,9 22,9 1,8 24,7 Omräkningsdifferenser valutor ,9 - -3,9-1,1-5,0 Valutadifferens sålda dotterföretag 3,6-3, Summa totalresultat ,3 19,3 19,0 0,7 19,7 Utdelning ,7-21, ,7 Förvärv av minoritet ,9-2,9 - -2,9 Förändring av minoritetens andel ,8 0,8-0,8 - Utgående balans tember 86,7 35,8 65,2-5,4 198,4 380,7 6,1 386,7 Rapport över kassaflödesanalys i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Kassaflöde från rörelsen 39,0 38,8 12,2 2,1 59,9 Förändring av rörelsekapital -6,4 42,0 14,5 11,2 30,4 Betalda räntor och skatt 1,0-11,4 7,8-6,1-15,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,6 69,4 34,4 7,2 75,0 Investeringsverksamheten -150,8 2,9-146,4 4,1 8,1 Finansieringsverksamheten 140,8-75,9 132,6-14,8-84,7 Förändring av likvida medel 23,6-3,6 20,6-3,5-1,7 Nyckeltal Sigmakoncernen 31 dec Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, medeltal Nettoomsättning per anställd, tkr Förädlingsvärde per anställd Avkastning sysselsatt kapital, % 7,1 9,5 11,9 Avkastning eget kapital, % 5,9 6,2 9,4 Räntebärande nettokassa/nettoskuld, mkr -153,7-17,6-10,4 Netto skuldsättningsgrad/nettokassa, % 39,7 4,7-2,6 Kassalikviditet, ggr (checkkredit klassad som lång skuld) 1,2 1,6 1,6 Soliditet, % 48,2 63,3 62,0 Rörelsemarginal, % 4,0 4,4 4,1 Vinstmarginal, % 3,7 4,1 3,9 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie efter full skatt, före utspädning, kr 0,28 0,25 0,36 Eget kapital per aktie, kr 4,49 4,35 4,51 Definitioner till nyckeltalen återfinns i bolagets årsredovisning. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 6(11)

7 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, mkr jan-sep jan-sep jan-dec Intäkter 27,5 24,3 8,1 6,9 32,3 Handelsvaror och underkonsulter -15,8-12,2-4,1-2,8-16,2 Bruttoresultat 11,7 12,1 4,0 4,1 16,1 Personal- och övriga externa kostnader -17,1-13,8-6,8-3,5-19,4 Avskrivningar och nedskrivningar -0,1-0,2 0,0-0,1-0,3 Rörelseresultat -5,5-1,9-2,9 0,5-3,5 Resultat från andelar i dotterföretag -3,7 0,5-5,4 0,2 0,4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,1 3,1 1,4 0,4 3,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -2,9-3,9-1,4-1,3-4,5 Resultat efter finansiella poster -10,0-2,2-8,3-0,2-3,8 Bokslutsdispositioner ,0 Skatter ,9 Resultat efter skatt -10,0-2,2-8,3-0,2-13,9 Moderbolagets balansräkning i sammandrag, mkr 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,7 0,6 Finansiella anläggningstillgångar 376,8 205,9 205,9 Omsättningstillgångar 309,9 312,2 341,2 S:a tillgångar 687,1 518,7 547,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 338,9 335,4 370,6 Obeskattade reserver 62,4 47,3 62,4 Konvertibla skuldebrev 40,0 - - Långfristiga skulder, räntebärande 38,7 - - Avsättningar - 8,4 2,5 Kortfristiga skulder 207,2 127,7 112,3 S:a eget kapital och skulder 687,1 518,7 547,7 Redovisning per segment, mkr IT & Management Informationslogistik Övriga verksamheter Elimineringar TOTALT KONCERNEN Externa intäkter 636,1 665,2 161,4 163,3 15,8 12, ,4 840,9 Interna intäkter 19,0 14,8 15,7 9,6 15,9 16,7-50,6-41,2 - - Summa intäkter 655,1 680,0 177,2 172,9 31,7 29,2-50,6-41,2 813,4 840,9 Resultat från intresseföretag ,4-1, ,4-1,1 Rörelsens kostnader, exkl. avskrivning -634,9-645,0-152,7-158,1-37,6-32,3 50,6 41,2-774,5-794,1 Avskrivningar -4,1-4,4-1,7-2,4-0,9-2, ,7-9,1 Rörelseresultat 16,1 30,7 22,8 12,5-6,4-6, ,5 36,6 Rörelsemarginal, % 2,5 4,5 12,8 7,2 4,0 4,4 Finansiella intäkter, inkl. räntor 2,2 0,1 1,5 2,3 2,7 3,3 2,4 4,4 Finansiella kostnader, inkl. räntor -1,2-0,8-1,5-3,4-2,9-3,9-4,6-6,6 Skatter -3,2-11,7-4,4-4,8 1,9 3,4-5,6-13,1 Resultat efter skatt 13,6 18,3 15,4 6,7-4,6-3,8 24,7 21,3 Segmentsredovisade tillgångar 616,6 434,6 118,7 120,0 234,6 248,4-228,1-250,9 741,7 552,1 Investeringar i intresseföretag ,7 6, ,7 6,6 Icke segmentsredovisade tillgångar 57,5 37,2 Summa tillgångar 803,0 595,8 Segmentsredovisade skulder 367,0 338,9 40,4 44,8 17,8 28,2-228,1-250,9 197,2 161,2 Icke segmentsredovisade skulder 219,1 57,7 Summa skulder 416,3 218,9 Investeringar i anläggningstillgångar 128,5 4,3 0,7 0,3 0,0 0,0 129,2 4,6 Antal anställda i snitt Antal anställda vid slutet av perioden ,106 Interna intäkter mellan affärsområden och inom affärsområden, sker till marknadspris. I vissa fall kan rabatter motsvarande bästa kund ges. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 7(11)

8 Koncernens två affärsområden utgör koncernens rapporterbara segment. Dessa utgör den nivå som såväl ledning som styrelse följer verksamheten på. Segmenten styrs på operativt resultat och operativa fordringar respektive skulder. Övriga verksamheter utgör inte ett rapporterbart segment. Finansiellt resultat, skatter och finansiering såsom bankkrediter hanteras på koncernnivå och ingår inte i segmenten. Högsta verkställande funktion är VD. Till sin hjälp har VD en koncernledning som omfattar representanter från båda affärsområdena samt staber för försäljning och ekonomi. Koncernledningen består av sju personer. Beskrivning över de olika verksamheterna tillsammans med en ekonomisk översikt återfinns på sidan 2 i denna rapport. Fördelning av intäkter och anläggningstillgångar för rapportperioden respektive bokslutsdatum mkr % mkr % Intäkter från Sverige 753, ,2 92 Intäkter från övriga länder 59,7 7 65,8 8 Summa intäkter 813, ,9 100 Intäkter till fast pris 91, ,3 10 Intäkter såsom åtaganden 399, ,9 41 Intäkter till enskilt största kund 103, ,8 10 Anläggningstillgångar i Sverige 50, ,7 87 Anläggningstillgångar i övriga länder 3,5 6 4,2 13 Summa anläggningstillgångar 54, ,9 100 Goodwill ingår inte i anläggningstillgångarna ovan då de inte kan fördelas per land. Årets förändring av goodwill, koncern Ingående anskaffningsvärden 1 januari 352,8 357,3 Inköp 126,1 2,2 Valutaomräkning -1,2-4,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 477,7 355,5 Ingående nedskrivningar -67,8-68,1 Valutaomräkning 0,6 0,3 Utgående nedskrivningar -67,2-67,8 Utgående planenligt restvärde 410,5 287,7 Noter till koncernen och moderföretaget Redovisningsprinciper Delårsrapporter har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen och för moderbolaget enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Samma principer och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen med nedanstående undantag. Tillämpade redovisningsprinciper har beskrivits i årsredovisningen för, not 3. Sedan dess har mindre justeringar av IFRS och IAS rekommendationer uppdaterats. Endast ett fåtal påverkar Sigma i form av uppställningar av rapporter och definitioner. Exempel på sådan är IAS 27 med reviderad standard avseende presentation av finansiella rapporter samt IAS 39 avseende definitioner av finansiella instrument och IFRS 3 vilket redogörs för nedan. Andra ändringar i rekommendationer som trätt ikraft påverkar inte Sigma. De reviderade IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas för förvärv och transaktioner som skett den 1 januari eller senare. Ändringarna i dessa standarder innebär bland annat att transaktioner med minoritetsägare, varvid det bestämmande inflytandet kvarstår, skall redovisas som transaktioner mellan ägarna (inom eget kapital). Vidare har reglerna för redovisning av villkorad köpeskilling ändrats så att anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv redovisas vid en tidpunkt. Efterföljande justeringar av anskaffningsvärdet påverkar resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader får inte inkluderas i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Ansatsen vid redovisning av successiva förvärv har ändrats, vilket medför att vid transaktionstidpunkten (då bestämmande inflytande erhålls) beräknas verkligt värde på tidigare ägd andel. Anskaffningskostnaden utgörs därmed av det verkliga värdet på tidigare ägd andel plus köpeskillingen för den nya förvärvade andelen. Eventuell värdeförändring avseende tidigare ägd andel redovisas som en vinst eller förlust i resultaträkningen. Förvärv före redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisning för. Säsongsfluktuationer Olika helgdagars placering under ett år påverkar resultaten mellan olika kvartal under ett år. Påskhelgen kan infalla i såväl det första som andra kvartalet. Senare delen av det andra kvartalet påverkas också av att semesterperioden inleds med något minskad omsättning. Den största semestereffekten uppstår dock i det tredje kvartalet. Julhelgens placering med hänsyn till olika veckodagar påverkar antalet arbetsdagar i det fjärde kvartalet, då medarbetarna tar ut olika antal dagar semester i anslutning till julhelgen. I och med Sigmas metod för redovisning av lönekostnader Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 8(11)

9 påverkas omsättningen med knappt 4 mkr och cirka 1 mkr i resultat för varje dag i skillnad mellan olika kvartal. En dag i skillnad mellan olika kalenderår representerar knappt 4 mkr i både omsättning och resultat. Förvärv av Cypoint Group (koncern) Per den 13 augusti förvärvades samtliga aktier i Cypoint Group AB. Nedanstående förvärvsredovisning är preliminär, på grund av den korta tid från förvärv till bokslutsdagen, och kan komma att ändras i mindre avseenden. Tilläggsköpeskilling I skall utgå om 1,7 mkr om vissa affärsmässiga villkor gentemot kunder uppnåtts under september. Dessa villkor uppfylldes före balansdagen. Tilläggsköpeskilling II skall utgå som inlösen av minoritetsägare i två av dotterföretagen i Cypointkoncernen vilka är reglerade i avtal när och till vilket pris dessa aktier skall förvärvas. Det beräknade beloppet på sådan tillkommande köpeskilling för minoritetsandelar är nedan benämnda Tilläggsköpeskilling II. Beräkningen baseras på utvecklingen i dotterföretagen utan någon maximal tilläggsköpeskilling. En specifikation över den totala köpeskillingens erläggande återfinns nedan (tkr): Kontant betalt Reverser Verkligt värde konvertibla skuldebrev Senarelagd betalning för Tilläggsköpeskilling I Inlösen av minoritetsandelar i dotterföretag, Tilläggsköpeskilling II Sammanlagd köpeskilling Förvärvade fordringar avser fordringar såsom kundfordringar och andra normala rörelsefordringar vilka bedöms inflyta enligt villkoren för respektive fordran. Reverser utställda till säljarna förfaller med tkr i december samt med i januari 2011 samt två konvertibla skuldebrev om vardera tkr. Det första konvertibellånet, förfaller till betalning den tember Konvertering till B-aktier kan ske (i) under perioden från och med den 4 juli 2011 till och med den 5 juli 2011 till en konverteringskurs om 10 kronor och (ii) under perioden från och med den 8 juli 2011 till och med den tember 2011 till en konverteringskurs om 2,50 kronor. Det andra konvertibellånet, som förfaller till betalning den tember Konvertering till B-aktier kan ske (i) under perioden från och med den 6 juli 2011 till och med den 29 juni 2012 till en konverteringskurs om 10 kronor och (ii) under perioden från och med den 6 juli 2012 till och med den tember 2012 till en konverteringskurs om 2,50 kronor. Både konvertiblerna löper med ränta om 3,5 % intill 30 juni respektive år för konvertering, därefter med 20 % ränta. Sigma avser att återbetala konvertibellånen omedelbart efter konverteringsdatumen passerats såvida inte konvertering till Sigmaaktier till konverteringskursen 10 kronor skett därförinnan. Om Sigma inte skulle återbetala lånen löper de vidare med högre ränta (20 % i stället för 3,5 %) och en lägre konverteringskurs (2,50 kronor i stället för 10 kronor). Lånen medför, om de i sin helhet konverteras till aktier i Sigma till konverteringskursen 10 kronor, en utspädning om cirka 4,4 % av samtliga aktier i Sigma. Vid konvertering till konverteringskursen 2,50 kronor blir motsvarande utspädning 15,6 %. De konvertibla skuldebreven är redovisade till verkligt värde vilket är det samma som det nominella värdet. Tilläggsköpeskilling I är erlagd i oktober och tilläggsköpeskilling II beräknas erläggas år 2013 och Några eventualfordringar eller eventualskulder finns inte utöver de som är redovisade i Cypoint Group årsredovisning. Goodwill är hänförlig till den know how i form av processer och kompetens och därmed den lönsamhet Cypoint uppnår samt de synergier som förväntas uppstå med övriga Sigmakoncernen. Inte någon del av goodwill bedöms som avdragsgill. Övriga immateriella tillgångar avser varumärket samt den konkurrensklausul som är förknippat med säljarna av Cypoint. Materiella tillgångar avser anpassning av redovisningsprinciper kring aktivering av tillgångar i balansräkningen avseende de datahallar Cypoint har. Den balansräkning som förvärvets baseras på innehöll likvida medel om 39,0 mkr vilka tillförts till koncernens likvida medel. Koncernens kassaflöde har påverkats från och med denna konsoliderade balansräkning. Omsättningen och resultat som konsoliderats i perioden i Sigma är 17,2 mkr respektive 2,9 mkr inklusive förvärvskostnader. Hade förvärvet skett 1 januari skulle motsvarande belopp vara 77,7 mkr respektive 14,6 mkr. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 9(11)

10 De förvärvade tillgångarna och skulderna samt deras verkliga värde uppgår till (tkr): Balans- Justering räkning enl. till verkligt Verkligt bokföring värde värde Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Nettotillgångar Kvartalsvis utveckling, koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr 34,1 15,2 10,3 15,5 24,4 24,7-4,1 22,0 22,3 10,6 3,7 10,3 11,0 11,4 10,1 Marginal 9,3 4,3 3,5 4,2 6,7 6,7-1,4 6,6 7,0 3,6 1,6 3,6 4,0 4,0 4,1 Antal arbetsdagar Anställda/periodslut Med rörelseresultat avses EBITA, dvs. före nedskrivning av goodwill (år 2007). Rapporten kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida Sigma är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Stockholm, Small Cap. För ytterligare information kontakta: Håkan Karlsson, CEO, mobil , e-post: Lars Sundqvist, CFO, mobil , e-post: Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) 4 februari 2011 Delårsrapport 3 mån (Q1) april 2011 Delårsrapport 6 mån (Q2) juli 2011 Delårsrapport 9 mån (Q3) oktober 2011 Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) februari 2012 Sigma AB (publ) Lindholmspiren Göteborg Tel , Fax Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 10(11)

11 Revisorns rapport avseende översiktlig granskning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Sigma AB per den tember och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Göteborg 28 oktober Deloitte AB Jan Nilsson Auktoriserad revisor Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 11(11)

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010 Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 Done Management and Systems AB (publ) Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010 Omsättningen för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer