Kurvorna vänder upp i Sigma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurvorna vänder upp i Sigma"

Transkript

1 Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-september Kurvorna vänder upp i Sigma Januari september Omsättning 811,0 mkr (840,5) Rörelseresultatet 32,5 mkr (36,6) Rörelsemarginal 4,0 % (4,4) Kassaflöde 33,6 mkr (69,4) Resultat efter skatt 24,7 mkr (21,3) Resultat per aktie 0,28 kr (0,25) Juli september Omsättning 246,8 mkr (229,4) Rörelseresultatet 10,1 mkr (3,7) Rörelsemarginal 4,1 % (1,6) Kassaflöde 34,4 mkr (7,4) Resultat efter skatt 6,3 mkr (0,6) Resultat per aktie 0,07 kr (0,01) Koncernchefen Håkan Karlssons kommentarer Den kvartalsvisa jämförelsen mot är följande: Q1 Q2 Q3 Omsättning Omsättning Skillnad Rörelseresultat 11,0 11,4 10,1 Rörelseresultat 22,3 10,6 3,7 Skillnad -11,3 +0,8 +6,4 Kurvorna vänder nu uppåt i Sigma. Vi växer både organiskt och genom förvärv, vi visar högre marginaler och har åter ett starkt kassaflöde i det tredje kvartalet. Antalet anställda har ökat med mer än 100 personer utöver förvärv. Jag ser optimistiskt på kommande perioder, både med positiv marknadsutveckling och förbättrad inre effektivitet. Det tredje kvartalet hade en svag inledning precis som förra året. Först långt in i september blev det fart i verksamheten. Vissa kompetenser eller regioner såsom Skåne har fortsatt svag efterfrågan. Marknaden i västra Sverige har förbättrats markant, ledd av fordonsindustrin. I det tredje kvartalet visar koncernen en organisk tillväxt jämfört med föregående år. Båda affärsområdena visar både högre omsättning och resultat. Det förvärvade bolaget Cypoint förstärker ökningen i IT & Management. I augusti förvärvade vi Cypoint. Bolaget har knappt 100 personer anställda med kontor i Stockholm, Umeå och Göteborg. De är specialiserade på att leverera funktionsåtaganden inom mobila lösningar, e-handel och infrastruktur. Cypoint har vunnit ett flertal branschutmärkelser och har de senaste åren visat stark tillväxt i försäljning och resultat. Cypoint passar väl in i Sigmas strategi att öka andelen åtagandeprojekt. Cypoints teknikhöjd och förmåga att skräddarsy lösningar kombinerat med drift bedömer vi ha god utvecklingspotential. Förvärvet stärker således Sigmas erbjudanden. Vi ser en ökande volym av uppdrag i konsultmarknaden, såväl kortare resursuppdrag som längre åtagandekontrakt och stora ramavtalsupphandlingar. Konkurrensen ökar både från inhemska företag och från internationella företag med närvaro i Sverige men med produktion utomlands, främst i Indien. Sigma har en övervägande del av kunderna bland stora industriföretag och mindre andel bland offentlig sektor och finans/försäkring. I den lågkonjunktur som varit har industrin påverkats mer av konjunkturen. Inköpsavdelningar i stora företag har samtidigt bedrivit omfattande prissänkningar. Detta påverkar Sigmas resultat som svänger i takt med den allmänna konjunkturen. Våra satsningar på offentlig sektor och finans/försäkring har gett effekt och dessa marknadssegment ökar nu i Sigma. Mobila tjänster är ett område som växer tydligt. Företag söker efter lösningar som tar deras respektive affär ut till sin kund genom mobiltelefonen. De ser telefonen som vilken dator eller terminal som helst för att driva och informera om sin affär. Vi har stor kompetens på att bygga sådana komplexa lösningar som börjar i affärskritiska system hela vägen ut till gränssnittet i telefonen. Outsourcing har åter tagit fart. Flera av Sigmas stora kunder diskuterar olika former av outsourcing. För oss innebär det affärsmöjligheter. Stora kontrakt tenderar att hamna i exempelvis Indien, men det finns många kontrakt och områden som inte passar för den typen av outsourcing där vår etablerade leveransform åtagande träder in. Att konjunkturen inom IT-tjänster har vänt syns nu också på en ökad tendens till personalomsättning. Samtidigt fortsätter vår egen kompetensväxling. Sammanfattningsvis innebär det att vi ser på framtiden med tillförsikt. Kombinationen av förbättringar i marknaden och resultat av de effektiviseringsprogram som pågår, lägger grunden för ökade resultat och marginaler i kommande perioder. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 1(11)

2 Kommentarer till utvecklingen per segment IT & Management Informationslogistik Övriga verksamheter Elimineringar TOTALT KONCERNEN Rörelsens intäkter 652,9 679,7 177,0 172,8 31,7 29,2-50,6-41,2 811,0 840,5 Rörelsens kostnader -639,0-649,3-154,4-160,4-38,5-34,7 50,6 41,2-781,3 803,2 Övriga intäkter, inkl. intressebolag 2,3 0,4 0,1 0,1 0,4-1,1 2,8-0,6 Rörelseresultat 16,1 30,7 22,8 12,5-6,4-6,6 32,5 36,6 Rörelsemarginal, % 2,5% 4,5% 12,8% 7,2% 4,0 4,4 Andel av koncernens intäkter, % 78% 79% 20% 19% 2% 2% Antal anställda, periodens slut Redovisning per segmenten enligt IFRS standard och segmentsdefinitioner återfinns i slutet av denna rapport. Affärsområde IT & Management levererar tjänster inom områdena systemutveckling, management och affärssystem. Verksamheten bedrivs främst i Sverige men också i Finland och England. Cypoint som förvärvades i augusti ingår i detta affärsområde. Affärsområde Informationslogistik levererar tjänster inom områdena produktdokumentation, information management och inbyggda system. Erbjudandet riktar sig främst till kundernas utvecklingsenheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Ungern, Kina och Ukraina. Bolaget i Ukraina samarbetar också med affärsområde IT & Management. Övriga verksamheter omfattar moderbolaget, vissa administrativa enheter samt intresseföretag i Danmark och Tyskland. Koncern Omsättningen har minskat med 29,5 mkr (3,5 %). Förvärvade bolag bidrar med 17,2 mkr och försålda bolag har minskat faktureringen med 25,9 mkr. Resterande skillnad om -20,8 mkr är främst beroende på lägre genomsnittspris. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 32,5 mkr (36,6) med en rörelsemarginal på 4,0 % (4,4 %). Från och med det andra kvartalet är både resultat och marginal högre än föregående år. I resultatet ingår förvärvskostnader för Cypoint Group med 1,8 mkr. Det finansiella nettot uppgår till -2,2 mkr (-2,3). Skatt redovisas med -5,6 mkr (-13,1). Skattekostnader består till övervägande delen av betalbar skatt. Omsättningen i det tredje kvartalet har ökat med 17,5 mkr. Förvärvade bolag bidrar med 17,2 mkr och försålda bolag har minskat faktureringen med 4,0 mkr. Resterande skillnad om 4,7 mkr är organisk tillväxt. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 10,1 mkr (3,7) med en rörelsemarginal på 4,0 % (1,6 %). Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,28 (0,25) kronor. Kassaflöde per aktie (från rörelsen inklusive betald skatt) uppgår till 0,38 kronor (0,69). Affärsområde IT & Management Det ackumulerade resultatet är betydligt lägre än föregående år där i princip hela skillnaden uppstod i det första kvartalet. I det tredje kvartalet har trenden vänt och affärsområdet visar vinst om 5,4 mkr mot föregående år på 1,9 mkr. Det första kvartalet hade fler antal konsulter mellan uppdrag jämfört med. Det lägre genomsnittliga priset kompenseras till stora delar genom bättre effektivitet. Affärsområdet bär också kostnader för uppsägningar i samband med kompetensväxling. Nästa steg i Sigmas effektiviseringsprogram har initierats vilket innebär att från 2011 avser vi att driva merparten av den svenska verksamheten i ett bolag genom tre affärsdrivande regioner med gemensamma stödjande funktioner. Marknaden kännetecknas av ökad efterfrågan men i hård konkurrens och pressade priser. Affärsområde Informationslogistik Affärsområdet fortsätter sin starka utveckling med en rörelsemarginal på 12,8 % vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år. Verksamheten har en mycket hög grad av åtaganden med effektiva processer. Tillväxten sedan årsskiftet mätt i antal medarbetare är 16 %. Omsättningstillväxten är dock mindre då tillväxten till stora delar sker i länder med lägre snittpris per timma. Nettotillväxten mätt som antal anställda i Kina, Ukraina och Ungern är 54 personer och 20 i Sverige och Finland. Affärsområdet svarar för 20 % av koncernens fakturering och står för 37 % av koncernens antal anställda. De största marknadssegmenten i affärsområdet är telekom och industri. Fördelning mellan marknadssegment Handel 9% (12%) Finans/ Försäkring 7% (3%) Offentlig verksamhet 12% (11%) Övrigt 6% (8%) Industri 30% (32%) Telekom/ IT 36% (35%) Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 2(11)

3 Historisk trend Intäkterna är lägre som effekt av lägre prisnivå och sålda bolag men börjar åter vända uppåt. Kostnadsmassan minskades när konjunkturen försvagades med början. Trots minskade intäkter om 223 mkr under påverkades resultatet endast med 20 mkr. Kostnadsmassan är nu lägre än tidigare justerat för volymförändringar. Rörelseresultatet och marginalen börjar åter att vända uppåt. Fakturering årstakt, mkr: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelseresultat årstakt, mkr: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelsemarginal årstakt, % 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Likvida medel och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten efter räntor och skatt uppgick till 33,6 mkr (69,4) för perioden. Under perioden har investerats i Cypoint med en total köpeskilling om 184,2 mkr plus förvärvskostnader om 1,8 mkr. Cypoint hade i de konsoliderade räkenskaperna en kassa om 39,0 mkr varför nettoskulden i koncernen ökar med 137,9 genom förvärvet. Betalning har gjorts kontant med 96,9 mkr som finansieras genom utnyttjande av checkkrediter och lån. Därtill har utställts reversskulder och konvertibla skuldebrev till säljarna om totalt 80 mkr med betalning intill år Tilläggsköpeskilling för förvärv av minoriteter ingår i total köpeskilling med 7,3 mkr och bedöms utbetalas 2013 respektive Den räntebärande nettoskulden vid utgången av perioden uppgick till 153,7 mkr (17,6), vid årsskiftet 10,4 mkr. I nettoskulden ingår konvertibla skuldebrev om 40 mkr. Den disponibla likviditeten vid periodens slut uppgick till 87,3 mkr (113,4), vid årsskiftet 120,9. De villkor för krediter som tecknats med banker rörande soliditet och räntetäckningsgrad uppfylls med god marginal. Investeringar och konsolideringseffekter Utöver löpande investeringar har Cypoint Group förvärvats. En preliminär förvärvsberäkning avseende materiella-, immateriella tillgångar och goodwill har upprättats vilken redogörs för bland noter. Totala aktiverade investeringar under perioden uppgick till 148,5 mkr (4,6) enligt nedanstående tabell. Av detta avser förvärvet av Cypoint 145,4 mkr. Till det kommer konsolideringseffekt av anläggningstillgångar i Cypoint om totalt 5,7 mkr. Minoritetens aktier i dotterföretaget Sigma imål Projektlednign AB har förvärvats under perioden men redovisas direkt mot eget kapital enligt gällande regelverk. Under perioden har också intressebolaget Outsmart sålts utan resultateffekt för koncernen. Investeringar som kostnadsförts direkt har gjorts med 7,4 mkr (5,3). Därtill har internt arbete med konceptutveckling också kostnadsförts direkt. Investeringar mkr perioden (föregående år) Goodwill 126,1 (2,1) Övriga immateriella anläggningstillgångar 5,4 (0,1) Materiella anläggningstillgångar 17,0 (2,3) Summa investeringar 148,5 (4,6) Personal Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till personer (1 106), vid årsskiftet personer. Medeltalet för perioden var (1 157). Jämfört med utgången av har antalet anställda ökat med 196 personer netto varav genom förvärv 87 och resterande 109 genom rekryteringar. Antalet medarbetare i länder med lägre kostnadsnivå såsom Ungern, Ukraina, Indien och Kina utgör 19 % (17 %) av totalt antal medarbetare. Merparten av de anställda är civilingenjörer, civilekonomer, systemvetare eller motsvarande och medelåldern är cirka 37 år. Könsfördelningen i koncernen är 73 % män och 27 % kvinnor. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 3(11)

4 Koncernens mål Sigmas övergripande mål är att återta vår tidigare position på marknaden avseende både tillväxt och lönsamhet. Mer konkret har dessa delats in i fyra mätbara mål för kalenderåret : Leverans Andelen åtaganden av faktureringen ska överstiga 50 %. Marknad Öka affärsvolymen hos Sigmas prioriterade kunder. Lönsamhet I en utsikt mot en sakta konjunkturförbättring skall Sigma redovisa betydligt förbättrad marginal jämfört med. Tillväxt Successivt en ökande tillväxt i takt med att konjunkturen förbättras. Utsikt Tidigare aviserade resultatförbättringar visar sig nu både under andra och tredje kvartalet. Det är vår bedömning att trenden är bruten och vi har en bättre utveckling framför oss. Som tidigare aviserats lämnar Sigma ingen prognos. Valberedning I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning tillsatts bestående av styrelseordföranden Dan Olofsson, Caroline af Ugglas representerande Skandia, Thomas Ehlin representerande Nordea fonder samt Mikael Nordberg representerande Danske Capital. Förslag till valberedningen på styrelseledamöter mm. kan lämnas till styrelsens ordförande Dan Olofsson på telefon Årsstämma Sigma AB (publ) håller årsstämma torsdag 28 april 2011, klockan i Malmö. Kallelse med förslag till dagordning till stämman kommer att ske i mitten av mars. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall senast 28 februari 2011 meddela sådan önskan till bolagets CFO Lars Sundqvist på telefon , eller via e-post Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets riskbild beskrevs i årsredovisningen för föregående år. Koncernens lönsamhet påverkas främst av faktorerna timpris och debiteringsgrad. Risken att de förändras påverkar bolagets lönsamhet. Andra risker är att behålla och attrahera nya medarbetare samt att behålla och etablera nya kundrelationer. Fastprisuppdrag utgör också en ekonomisk risk i verksamheten. Andra finansiella risker såsom likviditet, kundkrediter, valutaexponering eller ränteutveckling bedöms som små. Händelser efter periodens utgång Den tember fattade en extra bolagsstämma beslut om att utge konvertibler till ett belopp om 20,5 mkr. Personalen har tecknat cirka 9,5 mkr och garanten har tecknat resterande belopp. Några andra väsentliga händelser efter periodens utgång har ej förekommit. Transaktioner med närstående Reverser och konvertibla skuldebrev är utfärdade till säljarna av Cypoint Group AB som ingår i ett dotterbolags företagsledning. Transaktionen enligt föregående avsnitt har skett med en närstående till styrelseledamoten Christina Ramberg. Styrelsens och Verkställande Direktörens intygande Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat per tember samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisor. Granskningsrapporten återfinns på sidan 11 i denna rapport. Göteborg den 28 oktober Sigma AB (publ) (Org. nr ) Dan Olofsson, Ordförande Konstantin Caliacmanis Christina Ramberg Lars Wollung Henrietta Hansson, Sune Nilsson Johan Glennmo Håkan Karlsson VD Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 4(11)

5 Resultaträkning i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Intäkter 811,0 840,5 246,8 229, ,2 Övriga rörelseintäkter 2,4 0,5 0,2 0,1 0,7 Handelsvaror och underkonsulter -167,7-171,7-49,5-49,6-242,0 Bruttoresultat 645,7 669,3 197,5 179,9 889,9 Personal- och övriga externa kostnader -606,9-622,4-185,3-172,9-830,2 Avskrivningar och nedskrivningar -6,7-9,1-2,5-2,9-11,8 Resultatandelar från intressebolag 0,4-1,1 0,3-0,4-0,9 Rörelseresultat 32,5 36,6 10,1 3,7 46,9 Rörelsemarginal, % 4,0 4,4 4,1 1,6 4,1 Finansiella intäkter 2,4 4,1 0,3 0,8 4,8 Finansiella kostnader -4,6-6,4-2,0-1,7-7,4 Resultat efter finansiella poster 30,3 34,4 8,4 2,8 44,4 Skatter -5,6-13,1-2,1-2,3-9,3 Resultat efter skatt 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 22,9 23,4 5,8 2,1 36,0 Minoritetsintresse 1,8-2,1 0,5-1,5-0,9 Summa 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, före utspädning 0,28 0,25 0,07 0,01 0,36 Antal aktier efter utspädning *) Resultat per aktie, efter utspädning *) 0,26 0,23 0,07 0,01 0,37 *) Utspädningen baseras på totalt tillkommande aktier i de konvertibelprogram som beslutats fram till avlämnandet av denna rapport. Avseende de konvertibla lån som utställts till säljarna av Cypoint Group baseras utspädningen på en konverteringskurs om 10 kronor per aktie. Rapport över totalresultatet i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Resultat efter skatt enligt ovan 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska enheter -5,0-4,4-4,4-3,4-3,5 Summa övrigt totalresultat -5,0-4,4-4,4-3,4-3,5 SUMMA TOTALRESULTAT 19,7 16,9 1,9-2,8 31,6 Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 17,3 19,9 4,8 0,1 33,2 Minoritetsintresse 2,4-3,0-2,9-2,9-1,6 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, mkr - koncern 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 31,0 12,4 12,1 Goodwill 410,5 287,7 285,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 7,4 7,1 5,4 Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande 15,9 11,4 17,1 Omsättningstillgångar, ej räntebärande 303,4 268,2 301,1 Likvida medel (kassa och banktillgodohavanden) 34,7 9,1 11,1 S:a tillgångar 803,0 595,8 631,9 Eget kapital och skulder Eget kapital *) 386,7 377,0 391,6 Konvertibla skuldebrev **) 40,0 - - Långfristiga skulder, räntebärande 38,7 - - Långfristiga skulder och avsättningar, ej räntebärande 36,5 21,8 25,0 Kortfristiga skulder, räntebärande 109,6 26,7 21,5 Kortfristiga skulder och avsättningar, ej räntebärande 191,5 170,4 193,7 S:a eget kapital och skulder 803,0 595,8 631,9 *) Minoritetens andel av det egna kapitalet framgår av nedanstående tabell över förändringar i eget kapital. **) De konvertibla skuldebrevens konverteringsvillkor respektive förfall beskrivs på sidan 9 under noter. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 5(11)

6 Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, mkr - koncern Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Deltotal Moderbolagets ägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 60,2-2,3 188,4 368,8 6,0 374,8 Årets resultat perioden ,4 23,4-2,1 21,3 Omräkningsdifferenser valutor perioden ,5 - -3,5-0,9-4,4 Summa totalresultat perioden ,5 23,4 19,9-3,0 16,9 Utdelning ,7-14, ,7 Förändring av minoritetens andel ,2-1,2 1,2 - Utgående balans tember 86,7 35,8 60,2-5,8 195,9 372,7 4,2 377,0 Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 60,2-2,3 188,4 368,8 6,0 374,8 Årets resultat ,0 36,0-1,0 35,0 Omräkningsdifferenser valutor ,8 - -2,8-0,7-3,5 Summa totalresultat ,8 36,0 33,2-1,7 31,6 Utdelning ,7-14, ,7 Förskjutningar inom eget kapital - - 5,0 - -5, Förändring av minoritetens andel ,9-1,9 1,9 - Utgående balans 31 december 86,7 35,8 65,2-5,1 202,8 385,4 6,2 391,6 Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 65,2-5,1 202,8 385,4 6,2 391,6 Årets resultat ,9 22,9 1,8 24,7 Omräkningsdifferenser valutor ,9 - -3,9-1,1-5,0 Valutadifferens sålda dotterföretag 3,6-3, Summa totalresultat ,3 19,3 19,0 0,7 19,7 Utdelning ,7-21, ,7 Förvärv av minoritet ,9-2,9 - -2,9 Förändring av minoritetens andel ,8 0,8-0,8 - Utgående balans tember 86,7 35,8 65,2-5,4 198,4 380,7 6,1 386,7 Rapport över kassaflödesanalys i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Kassaflöde från rörelsen 39,0 38,8 12,2 2,1 59,9 Förändring av rörelsekapital -6,4 42,0 14,5 11,2 30,4 Betalda räntor och skatt 1,0-11,4 7,8-6,1-15,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,6 69,4 34,4 7,2 75,0 Investeringsverksamheten -150,8 2,9-146,4 4,1 8,1 Finansieringsverksamheten 140,8-75,9 132,6-14,8-84,7 Förändring av likvida medel 23,6-3,6 20,6-3,5-1,7 Nyckeltal Sigmakoncernen 31 dec Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, medeltal Nettoomsättning per anställd, tkr Förädlingsvärde per anställd Avkastning sysselsatt kapital, % 7,1 9,5 11,9 Avkastning eget kapital, % 5,9 6,2 9,4 Räntebärande nettokassa/nettoskuld, mkr -153,7-17,6-10,4 Netto skuldsättningsgrad/nettokassa, % 39,7 4,7-2,6 Kassalikviditet, ggr (checkkredit klassad som lång skuld) 1,2 1,6 1,6 Soliditet, % 48,2 63,3 62,0 Rörelsemarginal, % 4,0 4,4 4,1 Vinstmarginal, % 3,7 4,1 3,9 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie efter full skatt, före utspädning, kr 0,28 0,25 0,36 Eget kapital per aktie, kr 4,49 4,35 4,51 Definitioner till nyckeltalen återfinns i bolagets årsredovisning. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 6(11)

7 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, mkr jan-sep jan-sep jan-dec Intäkter 27,5 24,3 8,1 6,9 32,3 Handelsvaror och underkonsulter -15,8-12,2-4,1-2,8-16,2 Bruttoresultat 11,7 12,1 4,0 4,1 16,1 Personal- och övriga externa kostnader -17,1-13,8-6,8-3,5-19,4 Avskrivningar och nedskrivningar -0,1-0,2 0,0-0,1-0,3 Rörelseresultat -5,5-1,9-2,9 0,5-3,5 Resultat från andelar i dotterföretag -3,7 0,5-5,4 0,2 0,4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,1 3,1 1,4 0,4 3,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -2,9-3,9-1,4-1,3-4,5 Resultat efter finansiella poster -10,0-2,2-8,3-0,2-3,8 Bokslutsdispositioner ,0 Skatter ,9 Resultat efter skatt -10,0-2,2-8,3-0,2-13,9 Moderbolagets balansräkning i sammandrag, mkr 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,7 0,6 Finansiella anläggningstillgångar 376,8 205,9 205,9 Omsättningstillgångar 309,9 312,2 341,2 S:a tillgångar 687,1 518,7 547,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 338,9 335,4 370,6 Obeskattade reserver 62,4 47,3 62,4 Konvertibla skuldebrev 40,0 - - Långfristiga skulder, räntebärande 38,7 - - Avsättningar - 8,4 2,5 Kortfristiga skulder 207,2 127,7 112,3 S:a eget kapital och skulder 687,1 518,7 547,7 Redovisning per segment, mkr IT & Management Informationslogistik Övriga verksamheter Elimineringar TOTALT KONCERNEN Externa intäkter 636,1 665,2 161,4 163,3 15,8 12, ,4 840,9 Interna intäkter 19,0 14,8 15,7 9,6 15,9 16,7-50,6-41,2 - - Summa intäkter 655,1 680,0 177,2 172,9 31,7 29,2-50,6-41,2 813,4 840,9 Resultat från intresseföretag ,4-1, ,4-1,1 Rörelsens kostnader, exkl. avskrivning -634,9-645,0-152,7-158,1-37,6-32,3 50,6 41,2-774,5-794,1 Avskrivningar -4,1-4,4-1,7-2,4-0,9-2, ,7-9,1 Rörelseresultat 16,1 30,7 22,8 12,5-6,4-6, ,5 36,6 Rörelsemarginal, % 2,5 4,5 12,8 7,2 4,0 4,4 Finansiella intäkter, inkl. räntor 2,2 0,1 1,5 2,3 2,7 3,3 2,4 4,4 Finansiella kostnader, inkl. räntor -1,2-0,8-1,5-3,4-2,9-3,9-4,6-6,6 Skatter -3,2-11,7-4,4-4,8 1,9 3,4-5,6-13,1 Resultat efter skatt 13,6 18,3 15,4 6,7-4,6-3,8 24,7 21,3 Segmentsredovisade tillgångar 616,6 434,6 118,7 120,0 234,6 248,4-228,1-250,9 741,7 552,1 Investeringar i intresseföretag ,7 6, ,7 6,6 Icke segmentsredovisade tillgångar 57,5 37,2 Summa tillgångar 803,0 595,8 Segmentsredovisade skulder 367,0 338,9 40,4 44,8 17,8 28,2-228,1-250,9 197,2 161,2 Icke segmentsredovisade skulder 219,1 57,7 Summa skulder 416,3 218,9 Investeringar i anläggningstillgångar 128,5 4,3 0,7 0,3 0,0 0,0 129,2 4,6 Antal anställda i snitt Antal anställda vid slutet av perioden ,106 Interna intäkter mellan affärsområden och inom affärsområden, sker till marknadspris. I vissa fall kan rabatter motsvarande bästa kund ges. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 7(11)

8 Koncernens två affärsområden utgör koncernens rapporterbara segment. Dessa utgör den nivå som såväl ledning som styrelse följer verksamheten på. Segmenten styrs på operativt resultat och operativa fordringar respektive skulder. Övriga verksamheter utgör inte ett rapporterbart segment. Finansiellt resultat, skatter och finansiering såsom bankkrediter hanteras på koncernnivå och ingår inte i segmenten. Högsta verkställande funktion är VD. Till sin hjälp har VD en koncernledning som omfattar representanter från båda affärsområdena samt staber för försäljning och ekonomi. Koncernledningen består av sju personer. Beskrivning över de olika verksamheterna tillsammans med en ekonomisk översikt återfinns på sidan 2 i denna rapport. Fördelning av intäkter och anläggningstillgångar för rapportperioden respektive bokslutsdatum mkr % mkr % Intäkter från Sverige 753, ,2 92 Intäkter från övriga länder 59,7 7 65,8 8 Summa intäkter 813, ,9 100 Intäkter till fast pris 91, ,3 10 Intäkter såsom åtaganden 399, ,9 41 Intäkter till enskilt största kund 103, ,8 10 Anläggningstillgångar i Sverige 50, ,7 87 Anläggningstillgångar i övriga länder 3,5 6 4,2 13 Summa anläggningstillgångar 54, ,9 100 Goodwill ingår inte i anläggningstillgångarna ovan då de inte kan fördelas per land. Årets förändring av goodwill, koncern Ingående anskaffningsvärden 1 januari 352,8 357,3 Inköp 126,1 2,2 Valutaomräkning -1,2-4,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 477,7 355,5 Ingående nedskrivningar -67,8-68,1 Valutaomräkning 0,6 0,3 Utgående nedskrivningar -67,2-67,8 Utgående planenligt restvärde 410,5 287,7 Noter till koncernen och moderföretaget Redovisningsprinciper Delårsrapporter har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen och för moderbolaget enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Samma principer och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen med nedanstående undantag. Tillämpade redovisningsprinciper har beskrivits i årsredovisningen för, not 3. Sedan dess har mindre justeringar av IFRS och IAS rekommendationer uppdaterats. Endast ett fåtal påverkar Sigma i form av uppställningar av rapporter och definitioner. Exempel på sådan är IAS 27 med reviderad standard avseende presentation av finansiella rapporter samt IAS 39 avseende definitioner av finansiella instrument och IFRS 3 vilket redogörs för nedan. Andra ändringar i rekommendationer som trätt ikraft påverkar inte Sigma. De reviderade IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas för förvärv och transaktioner som skett den 1 januari eller senare. Ändringarna i dessa standarder innebär bland annat att transaktioner med minoritetsägare, varvid det bestämmande inflytandet kvarstår, skall redovisas som transaktioner mellan ägarna (inom eget kapital). Vidare har reglerna för redovisning av villkorad köpeskilling ändrats så att anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv redovisas vid en tidpunkt. Efterföljande justeringar av anskaffningsvärdet påverkar resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader får inte inkluderas i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Ansatsen vid redovisning av successiva förvärv har ändrats, vilket medför att vid transaktionstidpunkten (då bestämmande inflytande erhålls) beräknas verkligt värde på tidigare ägd andel. Anskaffningskostnaden utgörs därmed av det verkliga värdet på tidigare ägd andel plus köpeskillingen för den nya förvärvade andelen. Eventuell värdeförändring avseende tidigare ägd andel redovisas som en vinst eller förlust i resultaträkningen. Förvärv före redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisning för. Säsongsfluktuationer Olika helgdagars placering under ett år påverkar resultaten mellan olika kvartal under ett år. Påskhelgen kan infalla i såväl det första som andra kvartalet. Senare delen av det andra kvartalet påverkas också av att semesterperioden inleds med något minskad omsättning. Den största semestereffekten uppstår dock i det tredje kvartalet. Julhelgens placering med hänsyn till olika veckodagar påverkar antalet arbetsdagar i det fjärde kvartalet, då medarbetarna tar ut olika antal dagar semester i anslutning till julhelgen. I och med Sigmas metod för redovisning av lönekostnader Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 8(11)

9 påverkas omsättningen med knappt 4 mkr och cirka 1 mkr i resultat för varje dag i skillnad mellan olika kvartal. En dag i skillnad mellan olika kalenderår representerar knappt 4 mkr i både omsättning och resultat. Förvärv av Cypoint Group (koncern) Per den 13 augusti förvärvades samtliga aktier i Cypoint Group AB. Nedanstående förvärvsredovisning är preliminär, på grund av den korta tid från förvärv till bokslutsdagen, och kan komma att ändras i mindre avseenden. Tilläggsköpeskilling I skall utgå om 1,7 mkr om vissa affärsmässiga villkor gentemot kunder uppnåtts under september. Dessa villkor uppfylldes före balansdagen. Tilläggsköpeskilling II skall utgå som inlösen av minoritetsägare i två av dotterföretagen i Cypointkoncernen vilka är reglerade i avtal när och till vilket pris dessa aktier skall förvärvas. Det beräknade beloppet på sådan tillkommande köpeskilling för minoritetsandelar är nedan benämnda Tilläggsköpeskilling II. Beräkningen baseras på utvecklingen i dotterföretagen utan någon maximal tilläggsköpeskilling. En specifikation över den totala köpeskillingens erläggande återfinns nedan (tkr): Kontant betalt Reverser Verkligt värde konvertibla skuldebrev Senarelagd betalning för Tilläggsköpeskilling I Inlösen av minoritetsandelar i dotterföretag, Tilläggsköpeskilling II Sammanlagd köpeskilling Förvärvade fordringar avser fordringar såsom kundfordringar och andra normala rörelsefordringar vilka bedöms inflyta enligt villkoren för respektive fordran. Reverser utställda till säljarna förfaller med tkr i december samt med i januari 2011 samt två konvertibla skuldebrev om vardera tkr. Det första konvertibellånet, förfaller till betalning den tember Konvertering till B-aktier kan ske (i) under perioden från och med den 4 juli 2011 till och med den 5 juli 2011 till en konverteringskurs om 10 kronor och (ii) under perioden från och med den 8 juli 2011 till och med den tember 2011 till en konverteringskurs om 2,50 kronor. Det andra konvertibellånet, som förfaller till betalning den tember Konvertering till B-aktier kan ske (i) under perioden från och med den 6 juli 2011 till och med den 29 juni 2012 till en konverteringskurs om 10 kronor och (ii) under perioden från och med den 6 juli 2012 till och med den tember 2012 till en konverteringskurs om 2,50 kronor. Både konvertiblerna löper med ränta om 3,5 % intill 30 juni respektive år för konvertering, därefter med 20 % ränta. Sigma avser att återbetala konvertibellånen omedelbart efter konverteringsdatumen passerats såvida inte konvertering till Sigmaaktier till konverteringskursen 10 kronor skett därförinnan. Om Sigma inte skulle återbetala lånen löper de vidare med högre ränta (20 % i stället för 3,5 %) och en lägre konverteringskurs (2,50 kronor i stället för 10 kronor). Lånen medför, om de i sin helhet konverteras till aktier i Sigma till konverteringskursen 10 kronor, en utspädning om cirka 4,4 % av samtliga aktier i Sigma. Vid konvertering till konverteringskursen 2,50 kronor blir motsvarande utspädning 15,6 %. De konvertibla skuldebreven är redovisade till verkligt värde vilket är det samma som det nominella värdet. Tilläggsköpeskilling I är erlagd i oktober och tilläggsköpeskilling II beräknas erläggas år 2013 och Några eventualfordringar eller eventualskulder finns inte utöver de som är redovisade i Cypoint Group årsredovisning. Goodwill är hänförlig till den know how i form av processer och kompetens och därmed den lönsamhet Cypoint uppnår samt de synergier som förväntas uppstå med övriga Sigmakoncernen. Inte någon del av goodwill bedöms som avdragsgill. Övriga immateriella tillgångar avser varumärket samt den konkurrensklausul som är förknippat med säljarna av Cypoint. Materiella tillgångar avser anpassning av redovisningsprinciper kring aktivering av tillgångar i balansräkningen avseende de datahallar Cypoint har. Den balansräkning som förvärvets baseras på innehöll likvida medel om 39,0 mkr vilka tillförts till koncernens likvida medel. Koncernens kassaflöde har påverkats från och med denna konsoliderade balansräkning. Omsättningen och resultat som konsoliderats i perioden i Sigma är 17,2 mkr respektive 2,9 mkr inklusive förvärvskostnader. Hade förvärvet skett 1 januari skulle motsvarande belopp vara 77,7 mkr respektive 14,6 mkr. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 9(11)

10 De förvärvade tillgångarna och skulderna samt deras verkliga värde uppgår till (tkr): Balans- Justering räkning enl. till verkligt Verkligt bokföring värde värde Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Nettotillgångar Kvartalsvis utveckling, koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr 34,1 15,2 10,3 15,5 24,4 24,7-4,1 22,0 22,3 10,6 3,7 10,3 11,0 11,4 10,1 Marginal 9,3 4,3 3,5 4,2 6,7 6,7-1,4 6,6 7,0 3,6 1,6 3,6 4,0 4,0 4,1 Antal arbetsdagar Anställda/periodslut Med rörelseresultat avses EBITA, dvs. före nedskrivning av goodwill (år 2007). Rapporten kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida Sigma är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Stockholm, Small Cap. För ytterligare information kontakta: Håkan Karlsson, CEO, mobil , e-post: Lars Sundqvist, CFO, mobil , e-post: Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) 4 februari 2011 Delårsrapport 3 mån (Q1) april 2011 Delårsrapport 6 mån (Q2) juli 2011 Delårsrapport 9 mån (Q3) oktober 2011 Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) februari 2012 Sigma AB (publ) Lindholmspiren Göteborg Tel , Fax Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 10(11)

11 Revisorns rapport avseende översiktlig granskning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Sigma AB per den tember och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Göteborg 28 oktober Deloitte AB Jan Nilsson Auktoriserad revisor Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 11(11)

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer