Kurvorna vänder upp i Sigma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurvorna vänder upp i Sigma"

Transkript

1 Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-september Kurvorna vänder upp i Sigma Januari september Omsättning 811,0 mkr (840,5) Rörelseresultatet 32,5 mkr (36,6) Rörelsemarginal 4,0 % (4,4) Kassaflöde 33,6 mkr (69,4) Resultat efter skatt 24,7 mkr (21,3) Resultat per aktie 0,28 kr (0,25) Juli september Omsättning 246,8 mkr (229,4) Rörelseresultatet 10,1 mkr (3,7) Rörelsemarginal 4,1 % (1,6) Kassaflöde 34,4 mkr (7,4) Resultat efter skatt 6,3 mkr (0,6) Resultat per aktie 0,07 kr (0,01) Koncernchefen Håkan Karlssons kommentarer Den kvartalsvisa jämförelsen mot är följande: Q1 Q2 Q3 Omsättning Omsättning Skillnad Rörelseresultat 11,0 11,4 10,1 Rörelseresultat 22,3 10,6 3,7 Skillnad -11,3 +0,8 +6,4 Kurvorna vänder nu uppåt i Sigma. Vi växer både organiskt och genom förvärv, vi visar högre marginaler och har åter ett starkt kassaflöde i det tredje kvartalet. Antalet anställda har ökat med mer än 100 personer utöver förvärv. Jag ser optimistiskt på kommande perioder, både med positiv marknadsutveckling och förbättrad inre effektivitet. Det tredje kvartalet hade en svag inledning precis som förra året. Först långt in i september blev det fart i verksamheten. Vissa kompetenser eller regioner såsom Skåne har fortsatt svag efterfrågan. Marknaden i västra Sverige har förbättrats markant, ledd av fordonsindustrin. I det tredje kvartalet visar koncernen en organisk tillväxt jämfört med föregående år. Båda affärsområdena visar både högre omsättning och resultat. Det förvärvade bolaget Cypoint förstärker ökningen i IT & Management. I augusti förvärvade vi Cypoint. Bolaget har knappt 100 personer anställda med kontor i Stockholm, Umeå och Göteborg. De är specialiserade på att leverera funktionsåtaganden inom mobila lösningar, e-handel och infrastruktur. Cypoint har vunnit ett flertal branschutmärkelser och har de senaste åren visat stark tillväxt i försäljning och resultat. Cypoint passar väl in i Sigmas strategi att öka andelen åtagandeprojekt. Cypoints teknikhöjd och förmåga att skräddarsy lösningar kombinerat med drift bedömer vi ha god utvecklingspotential. Förvärvet stärker således Sigmas erbjudanden. Vi ser en ökande volym av uppdrag i konsultmarknaden, såväl kortare resursuppdrag som längre åtagandekontrakt och stora ramavtalsupphandlingar. Konkurrensen ökar både från inhemska företag och från internationella företag med närvaro i Sverige men med produktion utomlands, främst i Indien. Sigma har en övervägande del av kunderna bland stora industriföretag och mindre andel bland offentlig sektor och finans/försäkring. I den lågkonjunktur som varit har industrin påverkats mer av konjunkturen. Inköpsavdelningar i stora företag har samtidigt bedrivit omfattande prissänkningar. Detta påverkar Sigmas resultat som svänger i takt med den allmänna konjunkturen. Våra satsningar på offentlig sektor och finans/försäkring har gett effekt och dessa marknadssegment ökar nu i Sigma. Mobila tjänster är ett område som växer tydligt. Företag söker efter lösningar som tar deras respektive affär ut till sin kund genom mobiltelefonen. De ser telefonen som vilken dator eller terminal som helst för att driva och informera om sin affär. Vi har stor kompetens på att bygga sådana komplexa lösningar som börjar i affärskritiska system hela vägen ut till gränssnittet i telefonen. Outsourcing har åter tagit fart. Flera av Sigmas stora kunder diskuterar olika former av outsourcing. För oss innebär det affärsmöjligheter. Stora kontrakt tenderar att hamna i exempelvis Indien, men det finns många kontrakt och områden som inte passar för den typen av outsourcing där vår etablerade leveransform åtagande träder in. Att konjunkturen inom IT-tjänster har vänt syns nu också på en ökad tendens till personalomsättning. Samtidigt fortsätter vår egen kompetensväxling. Sammanfattningsvis innebär det att vi ser på framtiden med tillförsikt. Kombinationen av förbättringar i marknaden och resultat av de effektiviseringsprogram som pågår, lägger grunden för ökade resultat och marginaler i kommande perioder. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 1(11)

2 Kommentarer till utvecklingen per segment IT & Management Informationslogistik Övriga verksamheter Elimineringar TOTALT KONCERNEN Rörelsens intäkter 652,9 679,7 177,0 172,8 31,7 29,2-50,6-41,2 811,0 840,5 Rörelsens kostnader -639,0-649,3-154,4-160,4-38,5-34,7 50,6 41,2-781,3 803,2 Övriga intäkter, inkl. intressebolag 2,3 0,4 0,1 0,1 0,4-1,1 2,8-0,6 Rörelseresultat 16,1 30,7 22,8 12,5-6,4-6,6 32,5 36,6 Rörelsemarginal, % 2,5% 4,5% 12,8% 7,2% 4,0 4,4 Andel av koncernens intäkter, % 78% 79% 20% 19% 2% 2% Antal anställda, periodens slut Redovisning per segmenten enligt IFRS standard och segmentsdefinitioner återfinns i slutet av denna rapport. Affärsområde IT & Management levererar tjänster inom områdena systemutveckling, management och affärssystem. Verksamheten bedrivs främst i Sverige men också i Finland och England. Cypoint som förvärvades i augusti ingår i detta affärsområde. Affärsområde Informationslogistik levererar tjänster inom områdena produktdokumentation, information management och inbyggda system. Erbjudandet riktar sig främst till kundernas utvecklingsenheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Ungern, Kina och Ukraina. Bolaget i Ukraina samarbetar också med affärsområde IT & Management. Övriga verksamheter omfattar moderbolaget, vissa administrativa enheter samt intresseföretag i Danmark och Tyskland. Koncern Omsättningen har minskat med 29,5 mkr (3,5 %). Förvärvade bolag bidrar med 17,2 mkr och försålda bolag har minskat faktureringen med 25,9 mkr. Resterande skillnad om -20,8 mkr är främst beroende på lägre genomsnittspris. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 32,5 mkr (36,6) med en rörelsemarginal på 4,0 % (4,4 %). Från och med det andra kvartalet är både resultat och marginal högre än föregående år. I resultatet ingår förvärvskostnader för Cypoint Group med 1,8 mkr. Det finansiella nettot uppgår till -2,2 mkr (-2,3). Skatt redovisas med -5,6 mkr (-13,1). Skattekostnader består till övervägande delen av betalbar skatt. Omsättningen i det tredje kvartalet har ökat med 17,5 mkr. Förvärvade bolag bidrar med 17,2 mkr och försålda bolag har minskat faktureringen med 4,0 mkr. Resterande skillnad om 4,7 mkr är organisk tillväxt. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 10,1 mkr (3,7) med en rörelsemarginal på 4,0 % (1,6 %). Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,28 (0,25) kronor. Kassaflöde per aktie (från rörelsen inklusive betald skatt) uppgår till 0,38 kronor (0,69). Affärsområde IT & Management Det ackumulerade resultatet är betydligt lägre än föregående år där i princip hela skillnaden uppstod i det första kvartalet. I det tredje kvartalet har trenden vänt och affärsområdet visar vinst om 5,4 mkr mot föregående år på 1,9 mkr. Det första kvartalet hade fler antal konsulter mellan uppdrag jämfört med. Det lägre genomsnittliga priset kompenseras till stora delar genom bättre effektivitet. Affärsområdet bär också kostnader för uppsägningar i samband med kompetensväxling. Nästa steg i Sigmas effektiviseringsprogram har initierats vilket innebär att från 2011 avser vi att driva merparten av den svenska verksamheten i ett bolag genom tre affärsdrivande regioner med gemensamma stödjande funktioner. Marknaden kännetecknas av ökad efterfrågan men i hård konkurrens och pressade priser. Affärsområde Informationslogistik Affärsområdet fortsätter sin starka utveckling med en rörelsemarginal på 12,8 % vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år. Verksamheten har en mycket hög grad av åtaganden med effektiva processer. Tillväxten sedan årsskiftet mätt i antal medarbetare är 16 %. Omsättningstillväxten är dock mindre då tillväxten till stora delar sker i länder med lägre snittpris per timma. Nettotillväxten mätt som antal anställda i Kina, Ukraina och Ungern är 54 personer och 20 i Sverige och Finland. Affärsområdet svarar för 20 % av koncernens fakturering och står för 37 % av koncernens antal anställda. De största marknadssegmenten i affärsområdet är telekom och industri. Fördelning mellan marknadssegment Handel 9% (12%) Finans/ Försäkring 7% (3%) Offentlig verksamhet 12% (11%) Övrigt 6% (8%) Industri 30% (32%) Telekom/ IT 36% (35%) Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 2(11)

3 Historisk trend Intäkterna är lägre som effekt av lägre prisnivå och sålda bolag men börjar åter vända uppåt. Kostnadsmassan minskades när konjunkturen försvagades med början. Trots minskade intäkter om 223 mkr under påverkades resultatet endast med 20 mkr. Kostnadsmassan är nu lägre än tidigare justerat för volymförändringar. Rörelseresultatet och marginalen börjar åter att vända uppåt. Fakturering årstakt, mkr: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelseresultat årstakt, mkr: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelsemarginal årstakt, % 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Likvida medel och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten efter räntor och skatt uppgick till 33,6 mkr (69,4) för perioden. Under perioden har investerats i Cypoint med en total köpeskilling om 184,2 mkr plus förvärvskostnader om 1,8 mkr. Cypoint hade i de konsoliderade räkenskaperna en kassa om 39,0 mkr varför nettoskulden i koncernen ökar med 137,9 genom förvärvet. Betalning har gjorts kontant med 96,9 mkr som finansieras genom utnyttjande av checkkrediter och lån. Därtill har utställts reversskulder och konvertibla skuldebrev till säljarna om totalt 80 mkr med betalning intill år Tilläggsköpeskilling för förvärv av minoriteter ingår i total köpeskilling med 7,3 mkr och bedöms utbetalas 2013 respektive Den räntebärande nettoskulden vid utgången av perioden uppgick till 153,7 mkr (17,6), vid årsskiftet 10,4 mkr. I nettoskulden ingår konvertibla skuldebrev om 40 mkr. Den disponibla likviditeten vid periodens slut uppgick till 87,3 mkr (113,4), vid årsskiftet 120,9. De villkor för krediter som tecknats med banker rörande soliditet och räntetäckningsgrad uppfylls med god marginal. Investeringar och konsolideringseffekter Utöver löpande investeringar har Cypoint Group förvärvats. En preliminär förvärvsberäkning avseende materiella-, immateriella tillgångar och goodwill har upprättats vilken redogörs för bland noter. Totala aktiverade investeringar under perioden uppgick till 148,5 mkr (4,6) enligt nedanstående tabell. Av detta avser förvärvet av Cypoint 145,4 mkr. Till det kommer konsolideringseffekt av anläggningstillgångar i Cypoint om totalt 5,7 mkr. Minoritetens aktier i dotterföretaget Sigma imål Projektlednign AB har förvärvats under perioden men redovisas direkt mot eget kapital enligt gällande regelverk. Under perioden har också intressebolaget Outsmart sålts utan resultateffekt för koncernen. Investeringar som kostnadsförts direkt har gjorts med 7,4 mkr (5,3). Därtill har internt arbete med konceptutveckling också kostnadsförts direkt. Investeringar mkr perioden (föregående år) Goodwill 126,1 (2,1) Övriga immateriella anläggningstillgångar 5,4 (0,1) Materiella anläggningstillgångar 17,0 (2,3) Summa investeringar 148,5 (4,6) Personal Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till personer (1 106), vid årsskiftet personer. Medeltalet för perioden var (1 157). Jämfört med utgången av har antalet anställda ökat med 196 personer netto varav genom förvärv 87 och resterande 109 genom rekryteringar. Antalet medarbetare i länder med lägre kostnadsnivå såsom Ungern, Ukraina, Indien och Kina utgör 19 % (17 %) av totalt antal medarbetare. Merparten av de anställda är civilingenjörer, civilekonomer, systemvetare eller motsvarande och medelåldern är cirka 37 år. Könsfördelningen i koncernen är 73 % män och 27 % kvinnor. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 3(11)

4 Koncernens mål Sigmas övergripande mål är att återta vår tidigare position på marknaden avseende både tillväxt och lönsamhet. Mer konkret har dessa delats in i fyra mätbara mål för kalenderåret : Leverans Andelen åtaganden av faktureringen ska överstiga 50 %. Marknad Öka affärsvolymen hos Sigmas prioriterade kunder. Lönsamhet I en utsikt mot en sakta konjunkturförbättring skall Sigma redovisa betydligt förbättrad marginal jämfört med. Tillväxt Successivt en ökande tillväxt i takt med att konjunkturen förbättras. Utsikt Tidigare aviserade resultatförbättringar visar sig nu både under andra och tredje kvartalet. Det är vår bedömning att trenden är bruten och vi har en bättre utveckling framför oss. Som tidigare aviserats lämnar Sigma ingen prognos. Valberedning I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning tillsatts bestående av styrelseordföranden Dan Olofsson, Caroline af Ugglas representerande Skandia, Thomas Ehlin representerande Nordea fonder samt Mikael Nordberg representerande Danske Capital. Förslag till valberedningen på styrelseledamöter mm. kan lämnas till styrelsens ordförande Dan Olofsson på telefon Årsstämma Sigma AB (publ) håller årsstämma torsdag 28 april 2011, klockan i Malmö. Kallelse med förslag till dagordning till stämman kommer att ske i mitten av mars. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall senast 28 februari 2011 meddela sådan önskan till bolagets CFO Lars Sundqvist på telefon , eller via e-post Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets riskbild beskrevs i årsredovisningen för föregående år. Koncernens lönsamhet påverkas främst av faktorerna timpris och debiteringsgrad. Risken att de förändras påverkar bolagets lönsamhet. Andra risker är att behålla och attrahera nya medarbetare samt att behålla och etablera nya kundrelationer. Fastprisuppdrag utgör också en ekonomisk risk i verksamheten. Andra finansiella risker såsom likviditet, kundkrediter, valutaexponering eller ränteutveckling bedöms som små. Händelser efter periodens utgång Den tember fattade en extra bolagsstämma beslut om att utge konvertibler till ett belopp om 20,5 mkr. Personalen har tecknat cirka 9,5 mkr och garanten har tecknat resterande belopp. Några andra väsentliga händelser efter periodens utgång har ej förekommit. Transaktioner med närstående Reverser och konvertibla skuldebrev är utfärdade till säljarna av Cypoint Group AB som ingår i ett dotterbolags företagsledning. Transaktionen enligt föregående avsnitt har skett med en närstående till styrelseledamoten Christina Ramberg. Styrelsens och Verkställande Direktörens intygande Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat per tember samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisor. Granskningsrapporten återfinns på sidan 11 i denna rapport. Göteborg den 28 oktober Sigma AB (publ) (Org. nr ) Dan Olofsson, Ordförande Konstantin Caliacmanis Christina Ramberg Lars Wollung Henrietta Hansson, Sune Nilsson Johan Glennmo Håkan Karlsson VD Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 4(11)

5 Resultaträkning i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Intäkter 811,0 840,5 246,8 229, ,2 Övriga rörelseintäkter 2,4 0,5 0,2 0,1 0,7 Handelsvaror och underkonsulter -167,7-171,7-49,5-49,6-242,0 Bruttoresultat 645,7 669,3 197,5 179,9 889,9 Personal- och övriga externa kostnader -606,9-622,4-185,3-172,9-830,2 Avskrivningar och nedskrivningar -6,7-9,1-2,5-2,9-11,8 Resultatandelar från intressebolag 0,4-1,1 0,3-0,4-0,9 Rörelseresultat 32,5 36,6 10,1 3,7 46,9 Rörelsemarginal, % 4,0 4,4 4,1 1,6 4,1 Finansiella intäkter 2,4 4,1 0,3 0,8 4,8 Finansiella kostnader -4,6-6,4-2,0-1,7-7,4 Resultat efter finansiella poster 30,3 34,4 8,4 2,8 44,4 Skatter -5,6-13,1-2,1-2,3-9,3 Resultat efter skatt 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 22,9 23,4 5,8 2,1 36,0 Minoritetsintresse 1,8-2,1 0,5-1,5-0,9 Summa 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, före utspädning 0,28 0,25 0,07 0,01 0,36 Antal aktier efter utspädning *) Resultat per aktie, efter utspädning *) 0,26 0,23 0,07 0,01 0,37 *) Utspädningen baseras på totalt tillkommande aktier i de konvertibelprogram som beslutats fram till avlämnandet av denna rapport. Avseende de konvertibla lån som utställts till säljarna av Cypoint Group baseras utspädningen på en konverteringskurs om 10 kronor per aktie. Rapport över totalresultatet i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Resultat efter skatt enligt ovan 24,7 21,3 6,3 0,6 35,1 Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska enheter -5,0-4,4-4,4-3,4-3,5 Summa övrigt totalresultat -5,0-4,4-4,4-3,4-3,5 SUMMA TOTALRESULTAT 19,7 16,9 1,9-2,8 31,6 Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 17,3 19,9 4,8 0,1 33,2 Minoritetsintresse 2,4-3,0-2,9-2,9-1,6 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, mkr - koncern 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 31,0 12,4 12,1 Goodwill 410,5 287,7 285,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 7,4 7,1 5,4 Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande 15,9 11,4 17,1 Omsättningstillgångar, ej räntebärande 303,4 268,2 301,1 Likvida medel (kassa och banktillgodohavanden) 34,7 9,1 11,1 S:a tillgångar 803,0 595,8 631,9 Eget kapital och skulder Eget kapital *) 386,7 377,0 391,6 Konvertibla skuldebrev **) 40,0 - - Långfristiga skulder, räntebärande 38,7 - - Långfristiga skulder och avsättningar, ej räntebärande 36,5 21,8 25,0 Kortfristiga skulder, räntebärande 109,6 26,7 21,5 Kortfristiga skulder och avsättningar, ej räntebärande 191,5 170,4 193,7 S:a eget kapital och skulder 803,0 595,8 631,9 *) Minoritetens andel av det egna kapitalet framgår av nedanstående tabell över förändringar i eget kapital. **) De konvertibla skuldebrevens konverteringsvillkor respektive förfall beskrivs på sidan 9 under noter. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 5(11)

6 Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, mkr - koncern Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Deltotal Moderbolagets ägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 60,2-2,3 188,4 368,8 6,0 374,8 Årets resultat perioden ,4 23,4-2,1 21,3 Omräkningsdifferenser valutor perioden ,5 - -3,5-0,9-4,4 Summa totalresultat perioden ,5 23,4 19,9-3,0 16,9 Utdelning ,7-14, ,7 Förändring av minoritetens andel ,2-1,2 1,2 - Utgående balans tember 86,7 35,8 60,2-5,8 195,9 372,7 4,2 377,0 Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 60,2-2,3 188,4 368,8 6,0 374,8 Årets resultat ,0 36,0-1,0 35,0 Omräkningsdifferenser valutor ,8 - -2,8-0,7-3,5 Summa totalresultat ,8 36,0 33,2-1,7 31,6 Utdelning ,7-14, ,7 Förskjutningar inom eget kapital - - 5,0 - -5, Förändring av minoritetens andel ,9-1,9 1,9 - Utgående balans 31 december 86,7 35,8 65,2-5,1 202,8 385,4 6,2 391,6 Ingående balans 1 januari 86,7 35,8 65,2-5,1 202,8 385,4 6,2 391,6 Årets resultat ,9 22,9 1,8 24,7 Omräkningsdifferenser valutor ,9 - -3,9-1,1-5,0 Valutadifferens sålda dotterföretag 3,6-3, Summa totalresultat ,3 19,3 19,0 0,7 19,7 Utdelning ,7-21, ,7 Förvärv av minoritet ,9-2,9 - -2,9 Förändring av minoritetens andel ,8 0,8-0,8 - Utgående balans tember 86,7 35,8 65,2-5,4 198,4 380,7 6,1 386,7 Rapport över kassaflödesanalys i sammandrag, mkr - koncern jan-sep jan-sep jan-dec Kassaflöde från rörelsen 39,0 38,8 12,2 2,1 59,9 Förändring av rörelsekapital -6,4 42,0 14,5 11,2 30,4 Betalda räntor och skatt 1,0-11,4 7,8-6,1-15,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,6 69,4 34,4 7,2 75,0 Investeringsverksamheten -150,8 2,9-146,4 4,1 8,1 Finansieringsverksamheten 140,8-75,9 132,6-14,8-84,7 Förändring av likvida medel 23,6-3,6 20,6-3,5-1,7 Nyckeltal Sigmakoncernen 31 dec Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, medeltal Nettoomsättning per anställd, tkr Förädlingsvärde per anställd Avkastning sysselsatt kapital, % 7,1 9,5 11,9 Avkastning eget kapital, % 5,9 6,2 9,4 Räntebärande nettokassa/nettoskuld, mkr -153,7-17,6-10,4 Netto skuldsättningsgrad/nettokassa, % 39,7 4,7-2,6 Kassalikviditet, ggr (checkkredit klassad som lång skuld) 1,2 1,6 1,6 Soliditet, % 48,2 63,3 62,0 Rörelsemarginal, % 4,0 4,4 4,1 Vinstmarginal, % 3,7 4,1 3,9 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie efter full skatt, före utspädning, kr 0,28 0,25 0,36 Eget kapital per aktie, kr 4,49 4,35 4,51 Definitioner till nyckeltalen återfinns i bolagets årsredovisning. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 6(11)

7 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, mkr jan-sep jan-sep jan-dec Intäkter 27,5 24,3 8,1 6,9 32,3 Handelsvaror och underkonsulter -15,8-12,2-4,1-2,8-16,2 Bruttoresultat 11,7 12,1 4,0 4,1 16,1 Personal- och övriga externa kostnader -17,1-13,8-6,8-3,5-19,4 Avskrivningar och nedskrivningar -0,1-0,2 0,0-0,1-0,3 Rörelseresultat -5,5-1,9-2,9 0,5-3,5 Resultat från andelar i dotterföretag -3,7 0,5-5,4 0,2 0,4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,1 3,1 1,4 0,4 3,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -2,9-3,9-1,4-1,3-4,5 Resultat efter finansiella poster -10,0-2,2-8,3-0,2-3,8 Bokslutsdispositioner ,0 Skatter ,9 Resultat efter skatt -10,0-2,2-8,3-0,2-13,9 Moderbolagets balansräkning i sammandrag, mkr 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,7 0,6 Finansiella anläggningstillgångar 376,8 205,9 205,9 Omsättningstillgångar 309,9 312,2 341,2 S:a tillgångar 687,1 518,7 547,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 338,9 335,4 370,6 Obeskattade reserver 62,4 47,3 62,4 Konvertibla skuldebrev 40,0 - - Långfristiga skulder, räntebärande 38,7 - - Avsättningar - 8,4 2,5 Kortfristiga skulder 207,2 127,7 112,3 S:a eget kapital och skulder 687,1 518,7 547,7 Redovisning per segment, mkr IT & Management Informationslogistik Övriga verksamheter Elimineringar TOTALT KONCERNEN Externa intäkter 636,1 665,2 161,4 163,3 15,8 12, ,4 840,9 Interna intäkter 19,0 14,8 15,7 9,6 15,9 16,7-50,6-41,2 - - Summa intäkter 655,1 680,0 177,2 172,9 31,7 29,2-50,6-41,2 813,4 840,9 Resultat från intresseföretag ,4-1, ,4-1,1 Rörelsens kostnader, exkl. avskrivning -634,9-645,0-152,7-158,1-37,6-32,3 50,6 41,2-774,5-794,1 Avskrivningar -4,1-4,4-1,7-2,4-0,9-2, ,7-9,1 Rörelseresultat 16,1 30,7 22,8 12,5-6,4-6, ,5 36,6 Rörelsemarginal, % 2,5 4,5 12,8 7,2 4,0 4,4 Finansiella intäkter, inkl. räntor 2,2 0,1 1,5 2,3 2,7 3,3 2,4 4,4 Finansiella kostnader, inkl. räntor -1,2-0,8-1,5-3,4-2,9-3,9-4,6-6,6 Skatter -3,2-11,7-4,4-4,8 1,9 3,4-5,6-13,1 Resultat efter skatt 13,6 18,3 15,4 6,7-4,6-3,8 24,7 21,3 Segmentsredovisade tillgångar 616,6 434,6 118,7 120,0 234,6 248,4-228,1-250,9 741,7 552,1 Investeringar i intresseföretag ,7 6, ,7 6,6 Icke segmentsredovisade tillgångar 57,5 37,2 Summa tillgångar 803,0 595,8 Segmentsredovisade skulder 367,0 338,9 40,4 44,8 17,8 28,2-228,1-250,9 197,2 161,2 Icke segmentsredovisade skulder 219,1 57,7 Summa skulder 416,3 218,9 Investeringar i anläggningstillgångar 128,5 4,3 0,7 0,3 0,0 0,0 129,2 4,6 Antal anställda i snitt Antal anställda vid slutet av perioden ,106 Interna intäkter mellan affärsområden och inom affärsområden, sker till marknadspris. I vissa fall kan rabatter motsvarande bästa kund ges. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 7(11)

8 Koncernens två affärsområden utgör koncernens rapporterbara segment. Dessa utgör den nivå som såväl ledning som styrelse följer verksamheten på. Segmenten styrs på operativt resultat och operativa fordringar respektive skulder. Övriga verksamheter utgör inte ett rapporterbart segment. Finansiellt resultat, skatter och finansiering såsom bankkrediter hanteras på koncernnivå och ingår inte i segmenten. Högsta verkställande funktion är VD. Till sin hjälp har VD en koncernledning som omfattar representanter från båda affärsområdena samt staber för försäljning och ekonomi. Koncernledningen består av sju personer. Beskrivning över de olika verksamheterna tillsammans med en ekonomisk översikt återfinns på sidan 2 i denna rapport. Fördelning av intäkter och anläggningstillgångar för rapportperioden respektive bokslutsdatum mkr % mkr % Intäkter från Sverige 753, ,2 92 Intäkter från övriga länder 59,7 7 65,8 8 Summa intäkter 813, ,9 100 Intäkter till fast pris 91, ,3 10 Intäkter såsom åtaganden 399, ,9 41 Intäkter till enskilt största kund 103, ,8 10 Anläggningstillgångar i Sverige 50, ,7 87 Anläggningstillgångar i övriga länder 3,5 6 4,2 13 Summa anläggningstillgångar 54, ,9 100 Goodwill ingår inte i anläggningstillgångarna ovan då de inte kan fördelas per land. Årets förändring av goodwill, koncern Ingående anskaffningsvärden 1 januari 352,8 357,3 Inköp 126,1 2,2 Valutaomräkning -1,2-4,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 477,7 355,5 Ingående nedskrivningar -67,8-68,1 Valutaomräkning 0,6 0,3 Utgående nedskrivningar -67,2-67,8 Utgående planenligt restvärde 410,5 287,7 Noter till koncernen och moderföretaget Redovisningsprinciper Delårsrapporter har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen och för moderbolaget enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Samma principer och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen med nedanstående undantag. Tillämpade redovisningsprinciper har beskrivits i årsredovisningen för, not 3. Sedan dess har mindre justeringar av IFRS och IAS rekommendationer uppdaterats. Endast ett fåtal påverkar Sigma i form av uppställningar av rapporter och definitioner. Exempel på sådan är IAS 27 med reviderad standard avseende presentation av finansiella rapporter samt IAS 39 avseende definitioner av finansiella instrument och IFRS 3 vilket redogörs för nedan. Andra ändringar i rekommendationer som trätt ikraft påverkar inte Sigma. De reviderade IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas för förvärv och transaktioner som skett den 1 januari eller senare. Ändringarna i dessa standarder innebär bland annat att transaktioner med minoritetsägare, varvid det bestämmande inflytandet kvarstår, skall redovisas som transaktioner mellan ägarna (inom eget kapital). Vidare har reglerna för redovisning av villkorad köpeskilling ändrats så att anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv redovisas vid en tidpunkt. Efterföljande justeringar av anskaffningsvärdet påverkar resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader får inte inkluderas i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Ansatsen vid redovisning av successiva förvärv har ändrats, vilket medför att vid transaktionstidpunkten (då bestämmande inflytande erhålls) beräknas verkligt värde på tidigare ägd andel. Anskaffningskostnaden utgörs därmed av det verkliga värdet på tidigare ägd andel plus köpeskillingen för den nya förvärvade andelen. Eventuell värdeförändring avseende tidigare ägd andel redovisas som en vinst eller förlust i resultaträkningen. Förvärv före redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisning för. Säsongsfluktuationer Olika helgdagars placering under ett år påverkar resultaten mellan olika kvartal under ett år. Påskhelgen kan infalla i såväl det första som andra kvartalet. Senare delen av det andra kvartalet påverkas också av att semesterperioden inleds med något minskad omsättning. Den största semestereffekten uppstår dock i det tredje kvartalet. Julhelgens placering med hänsyn till olika veckodagar påverkar antalet arbetsdagar i det fjärde kvartalet, då medarbetarna tar ut olika antal dagar semester i anslutning till julhelgen. I och med Sigmas metod för redovisning av lönekostnader Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 8(11)

9 påverkas omsättningen med knappt 4 mkr och cirka 1 mkr i resultat för varje dag i skillnad mellan olika kvartal. En dag i skillnad mellan olika kalenderår representerar knappt 4 mkr i både omsättning och resultat. Förvärv av Cypoint Group (koncern) Per den 13 augusti förvärvades samtliga aktier i Cypoint Group AB. Nedanstående förvärvsredovisning är preliminär, på grund av den korta tid från förvärv till bokslutsdagen, och kan komma att ändras i mindre avseenden. Tilläggsköpeskilling I skall utgå om 1,7 mkr om vissa affärsmässiga villkor gentemot kunder uppnåtts under september. Dessa villkor uppfylldes före balansdagen. Tilläggsköpeskilling II skall utgå som inlösen av minoritetsägare i två av dotterföretagen i Cypointkoncernen vilka är reglerade i avtal när och till vilket pris dessa aktier skall förvärvas. Det beräknade beloppet på sådan tillkommande köpeskilling för minoritetsandelar är nedan benämnda Tilläggsköpeskilling II. Beräkningen baseras på utvecklingen i dotterföretagen utan någon maximal tilläggsköpeskilling. En specifikation över den totala köpeskillingens erläggande återfinns nedan (tkr): Kontant betalt Reverser Verkligt värde konvertibla skuldebrev Senarelagd betalning för Tilläggsköpeskilling I Inlösen av minoritetsandelar i dotterföretag, Tilläggsköpeskilling II Sammanlagd köpeskilling Förvärvade fordringar avser fordringar såsom kundfordringar och andra normala rörelsefordringar vilka bedöms inflyta enligt villkoren för respektive fordran. Reverser utställda till säljarna förfaller med tkr i december samt med i januari 2011 samt två konvertibla skuldebrev om vardera tkr. Det första konvertibellånet, förfaller till betalning den tember Konvertering till B-aktier kan ske (i) under perioden från och med den 4 juli 2011 till och med den 5 juli 2011 till en konverteringskurs om 10 kronor och (ii) under perioden från och med den 8 juli 2011 till och med den tember 2011 till en konverteringskurs om 2,50 kronor. Det andra konvertibellånet, som förfaller till betalning den tember Konvertering till B-aktier kan ske (i) under perioden från och med den 6 juli 2011 till och med den 29 juni 2012 till en konverteringskurs om 10 kronor och (ii) under perioden från och med den 6 juli 2012 till och med den tember 2012 till en konverteringskurs om 2,50 kronor. Både konvertiblerna löper med ränta om 3,5 % intill 30 juni respektive år för konvertering, därefter med 20 % ränta. Sigma avser att återbetala konvertibellånen omedelbart efter konverteringsdatumen passerats såvida inte konvertering till Sigmaaktier till konverteringskursen 10 kronor skett därförinnan. Om Sigma inte skulle återbetala lånen löper de vidare med högre ränta (20 % i stället för 3,5 %) och en lägre konverteringskurs (2,50 kronor i stället för 10 kronor). Lånen medför, om de i sin helhet konverteras till aktier i Sigma till konverteringskursen 10 kronor, en utspädning om cirka 4,4 % av samtliga aktier i Sigma. Vid konvertering till konverteringskursen 2,50 kronor blir motsvarande utspädning 15,6 %. De konvertibla skuldebreven är redovisade till verkligt värde vilket är det samma som det nominella värdet. Tilläggsköpeskilling I är erlagd i oktober och tilläggsköpeskilling II beräknas erläggas år 2013 och Några eventualfordringar eller eventualskulder finns inte utöver de som är redovisade i Cypoint Group årsredovisning. Goodwill är hänförlig till den know how i form av processer och kompetens och därmed den lönsamhet Cypoint uppnår samt de synergier som förväntas uppstå med övriga Sigmakoncernen. Inte någon del av goodwill bedöms som avdragsgill. Övriga immateriella tillgångar avser varumärket samt den konkurrensklausul som är förknippat med säljarna av Cypoint. Materiella tillgångar avser anpassning av redovisningsprinciper kring aktivering av tillgångar i balansräkningen avseende de datahallar Cypoint har. Den balansräkning som förvärvets baseras på innehöll likvida medel om 39,0 mkr vilka tillförts till koncernens likvida medel. Koncernens kassaflöde har påverkats från och med denna konsoliderade balansräkning. Omsättningen och resultat som konsoliderats i perioden i Sigma är 17,2 mkr respektive 2,9 mkr inklusive förvärvskostnader. Hade förvärvet skett 1 januari skulle motsvarande belopp vara 77,7 mkr respektive 14,6 mkr. Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 9(11)

10 De förvärvade tillgångarna och skulderna samt deras verkliga värde uppgår till (tkr): Balans- Justering räkning enl. till verkligt Verkligt bokföring värde värde Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Nettotillgångar Kvartalsvis utveckling, koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr 34,1 15,2 10,3 15,5 24,4 24,7-4,1 22,0 22,3 10,6 3,7 10,3 11,0 11,4 10,1 Marginal 9,3 4,3 3,5 4,2 6,7 6,7-1,4 6,6 7,0 3,6 1,6 3,6 4,0 4,0 4,1 Antal arbetsdagar Anställda/periodslut Med rörelseresultat avses EBITA, dvs. före nedskrivning av goodwill (år 2007). Rapporten kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida Sigma är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Stockholm, Small Cap. För ytterligare information kontakta: Håkan Karlsson, CEO, mobil , e-post: Lars Sundqvist, CFO, mobil , e-post: Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) 4 februari 2011 Delårsrapport 3 mån (Q1) april 2011 Delårsrapport 6 mån (Q2) juli 2011 Delårsrapport 9 mån (Q3) oktober 2011 Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) februari 2012 Sigma AB (publ) Lindholmspiren Göteborg Tel , Fax Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 10(11)

11 Revisorns rapport avseende översiktlig granskning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Sigma AB per den tember och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Göteborg 28 oktober Deloitte AB Jan Nilsson Auktoriserad revisor Sigma AB (publ) delårsrapport Q3 11(11)

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 01 DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Högre resultat och omsättning Nya satsningar i Norge Fortsatta åtgärder i Finland JANUARI SEPTEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3,4 PROCENT TILL 1 474,9 (1

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september VD-KOMMENTAR Tredje kvartalet Substansvärdet minskade med 4,6 procent under kvartalet och uppgick till 28,7 SEK per aktie. Bure genomförde försäljningen av innehaven i Carnegie

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport

Knowit AB Delårsrapport ... Knowit AB Delårsrapport januari september 2013... Viktiga händelser... Ökat resultat per aktie i tredje kvartalet Förbättrat kassaflöde JANUARI SEPTEMBER 2013 JULI SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2014 Nettoomsättning 217,6 Mkr (192,2) Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (15,7) Rörelsemarginal 12

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012 Tredje kvartalet 2012 Försäljningsintäkterna minskade med 6 procent till 1 773 MSEK (1 891), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 190

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3 Delårsrapport 1 januari 30 september Belopp i Mkr Nettoomsättning 105,6 109,5 415,3 435,6 Rörelseresultat (EBIT) 11,5 5,3 6,2 1,4 Nettoresultat (EBT) 11,8 5,7 7,2 0,0 Resultat per aktie, kr 0,11 0,05 0,06

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer