Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkript

1

2

3

4

5 This volume has been published thanks to the financial support of the Institute of German Studies at the Jagiellonian University Reviewers prof. dr hab. Witold Maciejewski dr hab. Jan Balbierz Cover design Jadwiga Burek Copyright by Ewa Data-Bukowska, Magdalena Wasilewska-Chmura & Jagiellonian University Press First edition, Kraków 2013 All rights reserved No part of this book may be reprinted or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. ISBN Jagiellonian University Press Office: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków Phone: , , Fax: Distribution: Phone: , Fax: Cell Phone: , Bank: PEKAO SA, IBAN PL

6 Innehåll Till läsaren... 9 KRZYSZTOF BAK Svaghetsegoism. Om Andreas Bjerres kriminalpsykologi i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon (The Egocentricity of Weakness. On the Criminal Psychology of Andreas Bjerre in Thorsten Jonsson s Short Story Collection Flee to water and morning) PIOTR de BOŃCZA BUKOWSKI Heresiarchs and Modern Prophets: Czeslaw Milosz on Dostoevsky and Swedenborg EWA DATA-BUKOWSKA Text Creation in Non-professional Translation: The Case of Repetition PIOTR GARBACZ Huvudsatsordföljd i bisatser: skandinaviska skriftspråk v. skandinaviska dialekter (Embedded V2 in Written Swedish, Norwegian, and Danish v. Embedded V2 in Mainland Scandinavian Dialects) MONIKA JAZOWY-JARMUŁ Om demonstrativa pronomen i attributiv funktion ett svensk-polskt studium (Demonstrative Pronouns in Attributive Function a Swedish-Polish Study) MARIUSZ KALINOWSKI Flickan i Katedralen. Om en scen i Goethes Faust och dess vandring genom Strindbergs skrifter (The Girl in the Cathedral. A Scene in Goethe s Faust and it s Journey through Strindberg s Writings) IWONA KOWAL Utveckling av lingvistisk komplexitet i svenska som främmande språk (Development of Linguistic Complexity in Swedish as a Foreign Language) WOJCIECH KRAWCZUK Att översätta Samuel Pufendorf till polska övningar i den svenska stormaktstiden (Translating Samuel Pufendorf into Polish An Exercise in the Sweden s Age of Greatness) LENNART LARSSON Hvarför vordas endast onda makter däruppe? om en lexikal nybildning hos Strindberg och dess förutsättningar ( Hvarför vordas endast onda makter däruppe? On a New Lexical Formation by Strindberg and its Prerequisites) GRAŻYNA PIETRZAK-PORWISZ Goddag, jag heter Fröjd om översättning av semantiskt laddade figurnamn i skönlitterära texter ( Goddag, jag heter Fröjd On Translating Semantically Loaded Names of Literary Characters) MARTA STASIAK-GÓRNA Att utforska översättarstil genom talspråksanalys en svensk-polsk studie av två deckare (Investigating a Translator s Style by Analysing the Spoken Language. A Swedish-Polish Study of Two Criminal Novels)

7 6 Innehåll MAGDALENA WASILEWSKA-CHMURA Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar. Om färgerna i Tomas Tranströmers poetiska seende ( Vowels Were Blue Sky and Consonants Were Black Twigs. On Colours in the Poetic Perception of Tomas Tranströmer) ERIK ZILLÉN Så går ock til/ när wåld för rätt regerar i et land. Historieskrivning och fabelbruk i Polska Kongars Saga och Skald (1736) ( Likewise it Goes when Force in Place of Right Rules in a country. Historical Writing and Fable Use in Saga and Song of Polish Kings (1736)) ELŻBIETA ŻURAWSKA Folkdiktningen i Stig Dagermans novellistik (Traditional Narratives in Stig Dagerman s Short Stories) ALEKSANDER SZULC ( ) Notes on Contributors

8 Till minne av professor ALEKSANDER SZULC vars visioner har blivit verklighet

9

10 Till läsaren Föreliggande bok är en uppföljare till Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków som kom ut 2004 i samband med 30-årsjubileet av skandinaviska studier vid Jagellonska universitetet. Tanken bakom de båda volymerna har varit dels att presentera den pågående forskningen vid Avdelningen för svensk filologi vid Institutionen för germanska språk i Kraków (Polen), dels att spåra den forskningsverksamhet som haft sitt ursprung på institutionen men fortsatt på andra håll. För att följa den tradition som skapades i den första volymen ägnar vi också här några rader åt en person som har bidragit till utvecklingen av skandinaviska studier i Kraków. Avdelningens forskare har rekryterats bland dess före detta studenter och doktorander som slog in på den vetenskapliga banan och som med åren meriterade sig vidare inom sina specialområden. En del av dem sökte sig till universitet i Norden och fortsatte sin akademiska bana där. Några av de svenska lektorerna, som i princip undervisar studenterna i svenska som främmande språk, blev engagerade i språk- resp. litteraturvetenskapliga ämnen som med tiden blev deras forskningsområden på hemmaplan. De upprätthåller kontakter med Kraków genom konferenser och gästföreläsningar. Avdelningen har även kontinuerlig intagning till doktorandutbildning, så en ny generation unga forskare ansluter sig till det etablerade nätverket. Grundidén med denna volym har varit att skapa ett forum för tankeutbyte för forskare som känner band till skandinavistiken i Kraków samt för andra som kan finna bidragen inspirerande. Av detta skäl kännetecknas volymen av heterogenitet och mångfald, vilket är ett medvetet val. En tematisk princip hade nämligen medfört en litteraturvetenskaplig resp. språkvetenskaplig profilering och uteslutit en del potentiella bidragsgivare. Vi lägger alltså fram en samling texter som i enlighet med smörgåsbordets tradition erbjuder dika ämnesområden och vetenskapliga perspektiv. Texterna har ordnats alfabetiskt efter författarnas namn. Den litteratur- och kulturvetenskapliga delen omfattar sju bidrag. Krzysztof Bak fortsätter sina mångfasetterade intertexuella studier i modern svensk prosa med exempel ur Thorsten Jonssons kriminalnoveller. Piotr de Bończa Bukowski, som har sysslat med svensk modernism och idéhistoria, anlägger ett komparatistiskt och receptionsorienterat perspektiv på några stora polska, ryska och svenska författarskap. Mariusz Kalinowski förblir trogen sina mångåriga Strindbergstudier, som har ytterligare stöd i hans översättargärning, och lyfter fram ett motiv i Strindbergs texter som går tillbaka till Goethes Faust. Wojciech Krawczuk, både filolog och historiker, reflekterar över problem vid polsk översättning av en historiografisk skrift av Samuel Pufendorf samt problematiserar historieskrivningens objekti-

11 10 Till läsaren vitet och mytbildning. Magdalena Wasilewska-Chmura bygger på sina tidigare studier i svensk modernistisk lyrik i sin analys av Tomas Tranströmers färglära som belägg för hans prioritering av synen. Erik Zillén tar upp såväl historiografiska som genremässiga synpunkter i sin läsning av två kapitel i Polska Kongars Saga och Skald med anknytning till bl.a. La Fontaine. Elżbieta Żurawska, som är doktorand på institutionen, ventilerar tesen om transtextuella relationer mellan Stig Dagermans modernistiska noveller och folkdiktningsgenrer. Också den lingvistiska och translatologiska delen omfattar sju bidrag. Ewa Data-Bukowska fokuserar på forskningen kring den s.k. tredje koden som uppstår när svenska och polska mötts i översättning och hon belyser de kognitiva processer som kan underbygga ett sådant språks utveckling när det gäller användning av den lexikala upprepningen. Piotr Garbacz fortsätter med sina syntaxstudier men utvidgar forskningsperspektivet till tre skandinaviska språk (svenska, norska och danska) och undersöker de skillnader som råder mellan dessa språks standardvarianter och dialekter i fråga om inbäddad V2-ordföljd. Monika Jazowy-Jarmuł bidrar med kontrastiva studier som är hennes forskningsområde. Hon presenterar en undersökning av svenska demonstrativa pronomen och deras polska motsvarigheter. En annan inriktning, andraspråksinlärning, utgör en central del i Iwona Kowals forskning. Hon belyser utvecklingen av lingvistisk komplexitet hos en grupp polska studenter som läser svenska. Tack vare Lennart Larssons lärobok Svenska språkets historia från urgermansk till nusvensk tid har flera generationer studenter vid vår institution fått en möjlighet att fördjupa sig i språkhistoriska frågor. I sitt bidrag till volymen förblir han trogen sina språkhistoriska intressen och analyserar en unik lexikal enhets invecklade historia i det svenska språket. Grażyna Pietrzak-Porwisz inriktar sig på de lexikala enheternas betydelse och beskriver de tillvägagångssätt som tilllämpas vid översättning av semantiskt laddade figurnamn i litterära texter. Marta Stasiak-Górna, som är doktorand på institutionen, undersöker översättarstil via en analys av återgivningssätt av talspråkliga drag i direkt tal i två översättningar av en svensk deckare. Vi bjuder alltså på en läsning av texter som spänner över en mängd ämnen och problem. Vi vill också rikta varma tackord till vår svenska lektor, Kristin Larsson, för hennes hjälp med alla språkfrågor. Kraków 24 juni 2013 Ewa Data-Bukowska och Magdalena Wasilewska-Chmura

12

13 Notes on Contributors Krzysztof Bak is Associate Professor in Swedish literature at Jagiellonian University, Kraków, and in comparative literature at Stockholm University. He has published scholarly studies on topics including Swedish romantic drama and Christian intertexts in contemporary Swedish prose. Piotr de Bończa Bukowski is Associate Professor of Swedish Studies at Jagiellonian University in Kraków. He is a historian of literature and translation theorist. His recent publications include the books Współczesne teorie przekładu (Contemporary Translation Theories, co-editor M. Heydel) and Suwerenność i posłuch. Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach literackich Augusta Strindberga (Sovereignty and Obedience: The Problem of Authority in Selected Literary Works by August Strindberg). Ewa Data-Bukowska, Ph.D., is Assistant Professor at the Institute of German Studies (Dept. of Swedish Philology) at Jagiellonian University in Kraków. Her main research interests include cognitive linguistics, translation studies and culture studies focused on Scandinavia. She is the author of the book Zaimki wskazujące w języku szwedzkim analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego (Demonstrative Pronouns in Swedish: A Semantic Analysis from the Perspective of Cognitive Linguistics). Piotr Garbacz, Ph.D., is Associate Professor at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies at the University of Oslo. He obtained his Ph.D. from Lund University, after having defended his doctoral dissertation on Word Order in Övdalian. His main research field has been Övdalian and Scandinavian syntax, as well as the parametric approach to syntactic variation within generative grammar, in addition to exploring the syntactic properties of Scandinavian dialect, using speech corpora. He has furthermore published critical editions of Early Modern Swedish letters and taught courses in historical linguistics, dialect syntax, and Swedish and Norwegian morphology and syntax at both Lund University and the University of Oslo. Monika Jazowy-Jarmuł, Ph.D., is Assistant Professor at the Institute of German Studies (Dept. of Swedish Philology) at Jagiellonian University in Kraków. Her academic and teaching interests concentrate on contrastive linguistics and translation studies. She obtained her doctoral degree in the field of the humanities in 2003 on the basis of her dissertation entitled Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska (Translation Possibilities of Swedish Noun Phrases into Polish).

14 210 Notes on Contributors Iwona Kowal, Ph.D., is Assistant Professor of Swedish at Jagiellonian University in Kraków. Her research interests include psycholinguistic aspects of first and second language acquisition, the process of third language acquisition and the writing process in second language acquisition. She has published on the acquisition of Polish and Swedish as a first language, metalinguistic awareness in foreign language writing and the acquisition of Swedish as L3. She is also a co-editor (with P. Bukowski and G. Pietrzak-Porwisz) of Perspektiv på svenska språket och litteraturen (Perspectives on the Swedish Language and Literature) and author of a Swedish-Polish and Polish-Swedish Dictionary. Mariusz Kalinowski, is a Swedish philologist, translator, co-director and screenwriter of several documentaries (Czas Komedy, Był raz dobry świat, Tata Kazika). He has worked in various capacities, including as an academic (at the Universities in Kraków and Poznań) and as a factory worker. He was awarded the Göran O. Eriksson Award (2003). Some of the most interesting works he has translated include Inferno by August Strindberg and Drömboken by Emanuel Swedenborg. He lives in the forest in Sweden. Wojciech Krawczuk, is Associate Professor at the Institute of History at Jagiellonian University in Kraków. His current research themes include: Samuel Pufendorf, the Polish Crown Chancery, archivistics, epigraphics and runic inscriptions in Poland. Lennart Larsson, Ph.D., is Associate Professor at the Dept. of Scandinavian Languages, Uppsala University, and the Swedish Academy Dictionary, Lund. He received his Ph.D. in 2003 with the dissertation Varifrån kom svenskan? Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705 (The Origins of Swedish The Swedish Vocabulary in a Four-language Dictionary Published in Riga in 1705). He has also written on other Swedish dictionaries, both modern and from earlier periods, on various lexicological issues, as well as on the traces of the Polish language in the Swedish language and literature. Besides being a senior lecturer at Uppsala University he is also an editor of Svenska Akademiens ordbok (The Swedish Academy Dictionary). During the 1980 s he was a lecturer at the Dept. of Swedish Philology at Jagiellonian University in Kraków. Grażyna Pietrzak-Porwisz, Ph.D., is Assistant Professor at the Institute of German Studies (Dept. of Swedish Philology) at Jagiellonian University in Kraków. Her research areas include linguistics (lexicology, semantics) and translatology. She is the author of the book Metonimia i metafora w strukturze semantycznej szwedzkich somatyzmów (Metonymy and metaphor in the semantics of Swedish body part terms hjärta ( heart ), ansikte ( face ) and hand ( hand, arm )) Marta Stasiak-Górna graduated in Swedish philology from Jagiellonian University in 2008, and is currently working on her dissertation about translation of literary spoken language from Swedish into Polish. She is a junior lecturer at the Institute of German Studies (Dept. of Swedish Philology) at Jagiellonian University in Kraków. Her research interests are in cognitive linguistics and translation studies.

15 Notes on Contributors 211 Magdalena Wasilewska-Chmura is Associate Professor in Swedish literature at the Institute of German Studies (Dept. of Swedish Philology) at Jagiellonian University in Kraków. She is the author of two books on poetry of Swedish modernism and intermediality (Musik metafor modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion and Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki. Muzyka jako model i tworzywo w poezji szwedzkiej późnego modernizmu i neoawangardy (Literature and Music in Intermedial Space Music as a Model and Material in the Swedish Poetry of the Late Modernism and Neo-Avantgarde), as well as a number of papers and articles on related topics. She has also been dealing with translations of Swedish literature, especially lyric poetry of Tomas Tranströmer. Erik Zillén is Associate Professor in Comparative and Swedish Literature at Lund University, Sweden, and a former Swedish Lecturer at Jagiellonian University in Kraków. He has published mainly and extensively on authors of the Modern Breakthrough in Sweden Gustaf Fröding and August Strindberg as well as on Swedish and European history of the Aesopic fable. Elżbieta Żurawska graduated in Swedish philology from Jagiellonian University in Kraków, and is currently a Ph.D. candidate at Jagiellonian University. She received scholarships from the Swedish Institute and the Georg Brandes School (International PhD School for Scandinavian Literature, Scandinavian Art and Scandinavian Linguistics). She is currently working on her dissertation: The Parable in the Short Stories of Stig Dagerman. Żurawska teaches at the Dept. of Swedish Philology, Institute of German Studies, Jagiellonian University. Her research areas include the prose of Swedish modernism and the theory of literary genres.

16 Technical editor Anna Poinc-Chrabąszcz Proofreader Blanka Szywalska Typesetter Katarzyna Mróz-Jaskuła Jagiellonian University Press Office: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków Phone: , , Fax:

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content Medverkande 4 Contributors

Läs mer

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY.

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. INNEHÅLLSFÖRTECKNING/CONTENTS Inledning/Introduction 5 Om syfte, tillvägagångssätt och avgränsning/ Regarding

Läs mer

På rak sak. Det finns många sätt att uttrycka ett visst innehåll på ett grammatiskt korrekt. På rak sak

På rak sak. Det finns många sätt att uttrycka ett visst innehåll på ett grammatiskt korrekt. På rak sak Julia Prentice På rak sak GÖTEBORGSSTUDIER I NORDISK SPRÅKVETENSKAP 13 Redaktörer för serien: Elisabet Engdahl, Roger Källström, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Barbro Wallgren Hemlin Det finns många

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

idskrift Tema: Litteraturdidaktik för lärarutbildning och forskning nr.4 2002, nr.1 2003 Journal of Research in Teacher Education

idskrift Tema: Litteraturdidaktik för lärarutbildning och forskning nr.4 2002, nr.1 2003 Journal of Research in Teacher Education idskrift för lärarutbildning och forskning Journal of Research in Teacher Education nr.4 2002, nr.1 2003 Tema: Litteraturdidaktik Tidskrift för lärarutbildning och forskning Nr 4 /2002 Nr 1/2003 Årgång

Läs mer

LINGUISTICS ETT LITET SPRÅKS SPÅR I ÖVERSÄTTARVÄRLDEN

LINGUISTICS ETT LITET SPRÅKS SPÅR I ÖVERSÄTTARVÄRLDEN FOLIA SCANDINAVICA VOL. 16 POZNAŃ 2014 LINGUISTICS DOI: 10.1515/fsp-2015-0001 ETT LITET SPRÅKS SPÅR I ÖVERSÄTTARVÄRLDEN PÅ JAKT EFTER ETT SVENSK-POLSKT ÖVERSÄTTNINGSSPRÅK EWA DATA-BUKOWSKA Jagellonian

Läs mer

TWO LECTURES. Stein Rokkan and the Twentieth Century Social Science. Den sociala rapporteringens tidstypiska förankring E RIK A LLARDT

TWO LECTURES. Stein Rokkan and the Twentieth Century Social Science. Den sociala rapporteringens tidstypiska förankring E RIK A LLARDT TWO LECTURES Stein Rokkan and the Twentieth Century Social Science Den sociala rapporteringens tidstypiska förankring E RIK A LLARDT STEIN ROKKAN C ENTRE FOR SOCIAL STUDIES BERGEN UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8

Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8 Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 8 Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013 Göran Svensson Dissertation

Läs mer

FORSKNING OM HÖGRE UTBILDNING AKTÖRER, MILJÖER OCH TEMAN

FORSKNING OM HÖGRE UTBILDNING AKTÖRER, MILJÖER OCH TEMAN 2015 Forskning om högre utbildning aktörer, miljöer och teman av Eva Forsberg och Lars Geschwind beskriver förutsättningarna för att bedriva och sprida forskning inom området högre utbildning. Denna forskningskartläggning

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Farlig historia - arkeologi bland miljögifter

Farlig historia - arkeologi bland miljögifter Redaktionellt Årets sista nummer av META tar oss först till Jönköping, där Claes Pettersson delar med sig av de giftiga erfarenheter arkeologerna på utgrävningen i kv. Apeln gjorde under åren 2003-2004.

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

Det är ju bara serier

Det är ju bara serier Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara

Läs mer

Musikforskning idag 2013. Stockholm. Abstracts

Musikforskning idag 2013. Stockholm. Abstracts Musikforskning idag 2013 Stockholm Abstracts MUSIKVETENSKAP IDAG 2013 SAMARRANGERAS AV KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN STOCKHOLM SVENSKA SAMFUNDET FÖR MUSIKFORSKNING KONFERENSEN STÖDS AV KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF

KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 5 : 1 2 KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor ELISABET JERNSTRÖM Riksföreningen för E-Kompetens

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

The Past, the Present and the Future of Police Research

The Past, the Present and the Future of Police Research Denna dokumentation (proceedings) från den femte nordiska polisforskningskonferensen inleds med fyra bidrag om polisforskningens utveckling från några av de ledande forskarna inom området: David Bayley

Läs mer

IS N: 1654-67 6. ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (eds) ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (EDITORS) gusti 2007. NR 005-2008 NR 005-2008

IS N: 1654-67 6. ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (eds) ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (EDITORS) gusti 2007. NR 005-2008 NR 005-2008 POLICING IN SCANDINAVIA, PROCEEDINGS FROM THE CONFERENCE ON POLICE RESEARCH IN ISSN: 1654-6776 ISSN: 1654-6776 ISSN: 1654-6776 ISSN: 1654-6776 ROLF GRANÉR && PAUL LARSSON ININ SCANDINAVIA, PROCEEDINGS

Läs mer

Universitetspedagogisk konferens

Universitetspedagogisk konferens Utsikter Insikter Avsikter Universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 28 februari 2007 Konferensrapport Konferensrapporten har utgivits av Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet. Redaktionell

Läs mer

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009 KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009 ACSIS Publications 5 ISSN 1653-1507 ISBN-10: 91-975765-4-9 ISBN-13: 978-91-975765-4-3 Grafisk form: Tove Andersson & Malin

Läs mer

HANDLINGSBUREN KUNSKAP Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö

HANDLINGSBUREN KUNSKAP Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö HANDLINGSBUREN KUNSKAP Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö Anders Szczepanski En bra [uppsats] skall vara som en gädda; en spetsig inledning, ett matnyttigt mittparti och en snärtig avslutning.

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Konstmuseiarkitektur. Art Museum Architecture

Konstmuseiarkitektur. Art Museum Architecture GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE DETTA ÄR DET SJUNDE NUMRET AV GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE SKIASCOPE Konstmuseiarkitektur Art Museum Architecture ISBN 978-91-87968-92-1

Läs mer