KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 15 DECEMBER 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 15 DECEMBER 2011"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 15 DECEMBER 2011

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 15 december kl Sammanträdet inleds med att Lunds stadsbyggnadspris 2011 delas ut. Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Valärenden bilaga 175, sid 1 3. Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktiges sammanträde i juni Bestämmande av tidningar, i vilka tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas för tiden till och med 31 oktober Förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden bilaga 176, sid 3 6. Förslag till förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn bilaga 177, sid Omskrivning av överenskommelse om flyktingmottagning med länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning samt förslag på omfattning av avtalet 2012 bilaga 178, sid Förvärv av del av fastigheten Sandby 187, ca 27,7 ha bilaga 179, sid Förvärv av fastigheten Östra Odarslöv 13,4 genom bolagsköp bilaga 180, sid Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Vallkärratorn 614 m. fl. med NCC AB bilaga 181, sid Lunds samordningsförbund - beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 bilaga 182, sid Avveckling av reverser utställda till Kraftringen AB bilaga 183, sid Utökning av medel till kommunstyrelsens förfogade i 2012 års budget bilaga 184, sid 149 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (3) Kulturgaranti i Lunds skolor bilaga 185, sid 161 Motioner 15. Sven-Bertil Persson (DV) samt Ulf Nymark (DV) Motion "Ge alla barn och ungdomar möjlighet att själva skapa kultur!" bilaga 186, sid 225 Interpellationer 16. Sven-Bertil Perssons (DV) interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Christer Wallin angående målet högst en tredjedel biltrafik till och från Brunnshög bilaga 187 sid Mats Olssons (V) interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson angående Carema bilaga 188, sid Rolf Englessons (MP) interpellation ställd till kommunalrådet Mats Helmfrid (M) angående framtidens transporter bilaga 189, sid 245 Frågor 19. Johan Lambreus Mattsons (MP) fråga ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson (M) angående målen beträffande andelen ekologiskt producerad mat bilaga 190, sid 247 Medborgarförslag 20. Medborgarförslag angående medel för projektering av en Laboratorieskola i Lund bilaga 191, sid Medborgarförslag angående alternativ leverantör av Soptömning inom kv Spexaren i Lund bilaga 192, sid Medborgarförslag angående byggande av tak över järnvägen bilaga 193, sid Medborgarförslag om utplacering av konstgjord älg bilaga 194, sid Medborgarförslag om kommunens hemsida bilaga 195, sid Medborgarförslag Redovisa målen i Lunds miljöbok bilaga 196, sid Medborgarförslag angående summarisk behandling av kommunfullmäktiges förslag bilaga 197, sid 313

4 Kungörelse 3 (3) Medborgarförslag angående valborgsmässoafton i Stadsparken bilaga 198, sid Medborgarförslag angående patientförening på dagcentral bilaga 199, sid 317 Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer och inkomna frågor. Lund den 1 december 2011 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE, samt via Internet. Kungörelser och protokoll publiceras på

5 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 LSS per den 30 september 2011, Dnr KF 2011/0171

6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Bilaga 175 Valberedningen Staffan Fredlunds (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Dnr KF 2011/0157 Beslutsunderlag Staffan Fredlunds (C) avsägelse inkommen den 15 november Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att befria Staffan Fredlunds (C) från uppdraget att utse Erik Ryding (C), Notariegränden 34, Lund, till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Staffan Fredlund (C), för tiden till och med utgången av år

7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Bilaga 175 Valberedningen Val av vice ordförande och andre vice ordförande i överförmyndarnämnden Dnr KS 2011/0743 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 201 Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att utse nuvarande ledamot Sonja Lindlöf (FP) till förste vice ordförande i överförmyndarnämnden för tiden till och med utgången av år 2014, samt att utse nuvarande ledamot Solveig Ekström-Persson (S) till andre vice ordförande i överförmyndarnämnden för tiden till och med utgången av år

8 Lunds kommun 3 Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Bilaga 176 Sammanträdesdatum Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dnr KS 2011/0148 Sammanfattning Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober att återremittera ärendet. Beslutsunderlag Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att sista meningen i kultur- och fritidsnämndens reglemente 2 ska ha följande lydelse: att ha utföraransvar för fritidsverksamhet (fritidsklubb) från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, där inte utbildningsnämnd respektive barn- och skolnämnd själv väljer att ha utföraransvaret. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Akten Justerare Utdragsbestyrkande

9 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND 4 Bilaga Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9 samt den. Ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordningen mellan kommunens företag och mellan företagen och kommunen. Tidigare lydelse Kommunstyrelsen ansvarar för fullgörandet av kommunens uppgifter enligt lagen om civilt försvar, säkerhetsskyddslagen, hemvärnsförordningen samt samordningen av kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor och har därvid befogenhet att utfärda direktiv inom dessa områden till kommunens förvaltningar och bolag. Föreslagen lydelse Kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ansvarar för fullgörandet av kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och hemvärnsförordningen samt samordningen av kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och har därvid befogenhet att utfärda direktiv inom dessa områden till kommunens förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd. 2 I sin lednings- och samordningsfunktion åligger det styrelsen; att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen, att ansvara för den ekonomiska planeringen, att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

10 5 Bilaga 176 att leda och samordna arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen. 2 Det åligger därvid styrelsen särskilt att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att leda och samordna den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och vattenområden, att tillse att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas, att svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning, att leda och samordna den översiktliga planeringen avseende miljövård, park- och naturvård och energi, att verka för en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning i kommunen, att handha det övergripande ansvaret för miljöstrategiska frågor och Agenda 21-arbete, att handha det övergripande ansvaret för kvalitetsutvecklingen i kommunen, att lämna direktiv för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, att i enlighet med av fullmäktige beslutade mål, riktlinjer och direktiv utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i däri inbegripet att bevaka kommunens rätt och intressen vid bolagsoch föreningsstämmor och andra motsvarande sammanträden i sådana företag, att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i företag, som ovan angivits främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt att ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till miljövårdsplan grönplan och naturvårdsplan taxor och regler inom ovannämnda områden Ekonomisk förvaltning 3 Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

11 6 Bilaga Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett och att handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. Personalpolitiken 4 Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har därvid bl.a. att utforma kommunens övergripande personalpolitik och personaladministration, att svara för chefsförsörjning och chefsutveckling, att handha det övergripande ansvaret i kompetensutvecklingsfrågor, att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, att besluta om stridsåtgärd, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, Tidigare lydelse att lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), Föreslagen lydelse att lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, att utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska verksamhetsområdet, att besluta om inskränkningar i nämnders/styrelsers rätt att ledigförklara befattningar, samt besluta om omplaceringar och förflyttningar mellan kommunens förvaltningar, att anställa förvaltningschefer, Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

12 7 Bilaga 176 att besluta om undantag från samordningsbestämmelserna i gällande kollektivavtal. 4 Övriga uppgifter 5 Till kommunstyrelsens uppgifter hör vidare att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, planläggning och byggnadsväsen, att svara för kommunens företagshälsovård, att svara för näringslivsfrågor, att svara för informationsfrågor, Tidigare lydelse att svara för informationsfrågor inklusive medborgarkontoren, Föreslagen lydelse att svara för internationella frågor, inklusive medborgarkontoren, att ansvara för samordning av lokalförsörjningsplaneringen, att vara kommunens arkivmyndighet, att svara för kommunens juridiska verksamhet, att fortlöpande se över det kommunala regelsystemet, att svara för kommunal författningssamling, att svara för utformningen av kommunfullmäktiges handlingar, att svara för utveckling av kommunens ADB- och kommunikationssystem, att på kommunens vägnar motta stämningar samt, i den mån det inte ankommer på annan nämnd, föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, att för kommunen utfärda förbindelser med anledning av fullmäktiges beslut om lån, borgen eller andra kommunens åtaganden, att sköta de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd, att svara för kommunens anslagstavla. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

13 8 Bilaga Delegering från kommunfullmäktige 6 Kommunstyrelsen äger i följande grupper av ärenden rätt att vid behov för kommunens räkning upptaga tillfälliga lån, att, då för erhållande av statsbidrag uppställts särskilt villkor, på kommunens vägnar avge förbindelse att uppfylla sådant villkor, att under kommunfullmäktiges sommaruppehåll på kommunens vägnar besluta i förköps- och hembudsärenden, att för kommunens räkning förvärva fastighet eller fastighetsdel inom kostnadsramen kronor per förvärv, att för tillvaratagande av kommunens intressen vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är pantförskriven för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar, att utöver kronor överlåta av kommunen ägd fastighet eller fastighetsdel, utan beloppsgräns inom detaljplan eller då överlåtelsen villkorats av att detaljplan upprättats, i övrigt inom ett belopp av kronor per överlåtelse, att genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen eller annan lagstiftning tillförsäkra kommunen rätt till servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet samt att upplåta, ändra eller upphäva sådana rättigheter i kommunens fastigheter, att uttaga pantbrev i kommunens fastigheter samt medgiva utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar och utbyte av pantbrev ävensom andra därmed jämförliga åtgärder, att besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde och att besluta i ärenden om kommunens vapen. Ansvar och rapporteringsskyldighet 7 Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

14 Kommunstyrelsens sammansättning och sammanträden 8 Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 9 Bilaga Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter. Är vid sammanträdet varken ordförande, vice ordförande eller andra vice ordförande närvarande äger styrelsen utse ordförande för tillfället. Ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 9 Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och ersättare. Såvitt möjligt skall kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, upptagande ärenden, som skall förekomma på sammanträdet. Ledamot eller ersättare som är förhindrad att bevista sammanträdet, skall skyndsamt göra anmälan härom. Kommunstyrelsen fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna för nästkommande år. Ersättarnas tjänstgöring 10 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 11 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

15 Offentliga sammanträden 10 Bilaga Kommunstyrelsen får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. Tidigare lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Föreslagen lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Justering av protokoll 13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall i sådant fall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. Reservation 14 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Förvaltning m.m. 15 Under kommunstyrelsen lyder kommunkontoret samt de övriga förvaltningsenheter, som efter vederbörligen fattade beslut är eller kan komma att underställas styrelsen. 16 Vid kommunstyrelsens sammanträden har, om styrelsen inte beslutar annat, styrelsens chefstjänstemän rätt att närvara och deltaga i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet. 17 Inkommande ärenden skall genast registreras och därefter snarast möjligt beredas och upptagas till behandling. Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

16 11 Bilaga Av kommunstyrelsen utfärdade skrivelser och handlingar skall försedda med kontrasignation av vederbörande tjänsteman på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade, av två bland övriga ledamöter. 8 Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

17 12 Bilaga 176 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I LUND 1 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173, 27 september samt den. Behörighet och uppgifter 1 Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande ungdomsfrågorna. 2 Det ankommer därvid på nämnden Tidigare lydelse att ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till planer för fritids-, biblioteks-, och kulturverksamhet samt ett ungdomspolitiskt handlingsprogram, att vara huvudman för anläggningarna inom verksamhetsområdet, att svara för konsumentvägledningen, Föreslagen lydelse att ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till program och planer för nämndens verksamhetsområde, samt upprättande av därtill hörande handlingsplaner. att vara huvudman för anläggningar och verksamhet inom verksamhetsområdet, att ansvara för konsumentvägledningen, att ansvara för skolbibliotekscentral, att ansvara för medborgarkontoren, att ansvara för bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområden och till studieförbunden, att ansvara för lokalbokning upp till 75 % av uthyrningsbar tid beträffande idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser, där barnoch skolnämnderna har driftansvaret, att ansvara för bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområden samt till studieförbunden, att ansvara för lokalbokning upp till 75 % av uthyrningsbar tid beträffande idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser samt andra lokaler som är lämpliga för kultur- och fritidsverksamhet, där andra nämnder har driftsansvaret, att bevilja lotteritillstånd, att ansvara för den offentliga utsmyckningen enligt den s k procentregeln, att besluta om kulturpris, kulturstipendier att ansvara för handläggning av ansökningar enligt lotterilagen, att ansvara för den offentliga utsmyckning enligt den så kallade sk pprocentregeln, att besluta om Lundapokalen, kulturpris samt Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

18 och idrottsstipendier, 13 Bilaga 176 kulturstipendier- och idrottsstipendier, 2 att ansvara för pedagogiska mediacentralen. att ansvara för pedagogiska mediacentralen. att ha utföraransvar för fritidsverksamhet (fritidsklubb) från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, där inte utbildningsnämnd respektive barn- och skolnämnd själv väljer att ha utföraransvaret. 3 Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga ackord. Nämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran. Ansvar och rapporteringsskyldighet 4 Kultur- och fritidsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Kultur- och fritidsnämnden skall rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och sammanträden 5 Kultur- och fritidsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter. Är vid sammanträdet varken ordförande, vice ordförande eller andra vice ordförande närvarande, får nämnden utse ordförande för tillfället. Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. 6 Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och ersättare. Såvitt möjligt skall kallelsen vara åtföljd av föredragningslista upptagande ärenden som skall förekomma på sammanträdet. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

19 14 Bilaga 176 Ledamot eller ersättare som är förhindrad att bevista sammanträdet, skall skyndsamt göra anmälan härom. 3 Kultur- och fritidsnämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdes-dagarna för nästkommande år. Ersättarnas tjänstgöring 7 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 8 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Offentliga sammanträden 9 Nämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. Tidigare lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Föreslagen lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

20 Justering av protokoll 15 Bilaga Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall i sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 11 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Förvaltning m m 12 Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 13 Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, förvaltningschefen rätt att närvara och deltaga i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet 14 Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. 15 Av kultur- och fritidsnämnden utfärdade skrivelser och handlingar skall, försedda med kontrasignation av vederbörande tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade, av två bland övriga ledamöter. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

21 Lunds kommun 16 Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Bilaga 176 Sammanträdesdatum Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden Dnr KS 2011/0148 Sammanfattning Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringarna följs upp med en revidering av kommunstyrelsens reglemente. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2011, 76. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 237. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september Förslag till ändring i Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund. Förslag till ändring i Reglemente för kommunstyrelsen i Lund. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Beslut expedieras till: Kommunkontoret/administrativa avdelningen Akten Justerare Utdragsbestyrkande

22 17 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Bilaga 176 Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden KS 2011/0148 Sammanfattning Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringarna följs upp med en revidering av kommunstyrelsens reglemente. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2011, 76 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2011 Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 237 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2011 Förslag till ändring i Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund Förslag till ändring i Reglemente för kommunstyrelsen i Lund Ärendet Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringarna följs också upp med revideringar i kommunstyrelsens reglemente. Organisatoriskt har den pedagogiska mediacentralen avvecklats och ansvaret för medborgarkontoren tillkommit. I nuvarande reglemente saknas två uppgifter som fanns redan vid antagandet av gällande reglemente. Dels är det ansvaret för skolbibliotekscentralen, dels uppdraget att årligen besluta om Lundapokalen. Nämnden föreslås också ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till program och planer för nämndens verksamhetsområde. Efter att kommunfullmäktige har antagit dokumenten ankommer det på nämnden C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS 1. Tjänsteskrivelse Ändring i ks och kfn reglementen.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

23 18 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) Bilaga 176 att ansvara för att ta fram respektive handlingsplan. Reglementet innebär ett tydliggörande av att programmen/planerna för verksamheterna beslutas av kommunfullmäktige och tillhörande handlingsplan tas av kultur- och fritidsnämnden. Begränsningen till barn- och skolnämndernas verksamhet gällande lokalbokning tas bort. Utföraransvar för skolbarnsomsorg har förts in kultur- och fritidsnämndens reglemente. I kommunstyrelsens reglemente har ansvaret för medborgarkontoren, som överförts till kultur- och fritidsnämnden, tagits bort. Vidare har följande ändringar och justeringar gjorts där kommunstyrelsens reglemente blivit obsolet: - tredje stycket i 1 har ändrats då lagen om civilt försvar har upphävts och ersatts av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. - en justering har gjorts i 4 eftersom den kommunala delegationslagen upphävts och bestämmelserna förts in i lagen om vissa kommunala befogenheter - under 6 har att-satsen om förköps- och hembudsärenden tagits bort, då förköpslagen har upphävts Slutligen har i båda regementena sekretesslagen bytts ut mot offentlighetsoch sekretesslagen. Barnkonsekvensanalys Att revidera reglementet för kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha särskild betydelse för barn och unga. C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS 1. Tjänsteskrivelse Ändring i ks och kfn reglementen.doc

24 19 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) Bilaga 176 Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för kultur- och fritidsnämnden i Lund enligt föreliggande förslag, att revidera reglementet för kommunstyrelsen i Lund enligt föreliggande förslag. KOMMUNKONTORET Göran Eriksson Tf Kommundirektör Pontus Gunnarsson Administrativ chef C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS 1. Tjänsteskrivelse Ändring i ks och kfn reglementen.doc

25 20

26 21 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Bilaga 177 Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn KF 2011/0346 Sammanfattning Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen skall teckna avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen skall erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut den 13 april 2011, 79, jämte bilaga Förslag till överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2011 Socialnämndens beslut den 8 juni 2011, 126 Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 13 juni 2011, 264 Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 249 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2011 Ärendet Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen skall teckna avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen skall erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Socialförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse bland annat följande: Lunds kommun har sedan den 1 april 2010 en överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Barnen är placerade i konsultstödda familjehem eller kommunens gruppboende för ensamkommande barn. Det har visat sig att behovet av platser till barn som får permanent uppehållstillstånd inte helt täcks av nuvarande avtal med Migrationsverket. Det finns ett behov, som idag inte helt kan tillgodoses, för de barn som ganska snart kan klara ett eget boende men som i inledningsskedet är i behov av ett stöd. För att tillgodose varje barns behov samt få ett flöde och högre grad av flexibilitet i mottagandet kommer ett träningsboende i kommunens regi med fyra platser C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänsteskrivelse Flexibilitet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

27 22 Tjänsteskrivelse 2 (2) Bilaga 177 att inrättas. För att täcka varje barns behov krävs ett utökat avtal där möjligheten finns till ett mer flexibelt mottagande. För de platser som kommunen har avtal om ersätts kommunen med kr per plats och dygn samt kr om platsen är belagd. Denna ersättning ska täcka kostnaderna för de 14 avtalade platserna; kostnaderna för gruppboendet samt för de barn som bor i familjehem eller träningsboende. För barn som placeras utöver avtalet ansöker kommunen om faktiska kostnader hos Migrationsverket. Det råder i nuläget oklarheter vilka faktiska kostnader Migrationsverket i dessa fall ersätter. Migrationsverket har upprättat förslag till ny överenskommelse som ersätter tidigare överenskommelse. Socialnämndens arbetsutskott har den 13 juni beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta att överenskomma med Migrationsverket om att Lunds kommun ska kunna erbjuda ytterligare tre boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd och ytterligare en asylplats. Beslutet föranleddes av ett missförstånd rörande innebörden i avtalsförslaget från Migrationsverket och innebär en mindre justering av socialnämndens beslut av den 13 april vad avser hur många platser av det totala antalet som ska utgöra asylplatser. Genom beslutet tydliggörs att av de fyra tillkommande platserna är en asylplats. Detta överensstämmer med avtalsförslaget från Migrationsverket. Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2011, 249, att teckna i ärendet föreliggande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet då man ansåg att beslutet var av principiell beskaffenhet och därmed borde fattats av kommunfullmäktige. Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna i ärendet föreliggande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. KOMMUNKONTORET Göran Eriksson Tf Kommundirektör Gunnar Jönsson Kommunjurist C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänsteskrivelse Flexibilitet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.doc

28 23 Tjänsteskrivelse 3 (2) Bilaga 177 C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänsteskrivelse Flexibilitet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.doc

29 Lunds kommun 24 Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Bilaga 177 Sammanträdesdatum Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn Dnr KS 2011/0346 Sammanfattning Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen skall teckna avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen skall erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut den 13 april 2011, 79, jämte bilaga. Förslag till överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni Socialnämndens beslut den 8 juni 2011, 126. Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 13 juni 2011, 264. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 juni Kommunstyrelsen beslutar att teckna i ärendet föreliggande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut expedieras till: Socialnämnden Migrationsverket Länsstyrelsen i Skåne län Akten Justerare Utdragsbestyrkande

30 25 Bilaga 177

31 26 Bilaga 177

32 27 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Bilaga 177 Arbete och försörjning Marie Olsson Telefon: e-post: Socialnämnden Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn Dnr SO 2011/0182 Sammanfattning Lunds kommun har sedan 1 april 2010 en överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst tre platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Barnen är placerade i konsultstödda familjehem eller kommunens gruppboende för ensamkommande barn. För att tillgodose varje barns behov samt få ett flöde och högre grad av flexibilitet i mottagandet kommer ett träningsboende i kommunens regi med fyra platser att inrättas. Socialförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utöka avtalet med Migrationsverket med ytterligare fyra platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Kravet från Migrationsverket är att 25 % av det totala antalet platser ska utgöra asylplatser. Det innebär att det blir fyra asylplatser av totalt 18 platser i Lund. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Beslut KS Ärendet Avtal med Migrationsverket I avtal med Migrationsverket har Lunds kommun åtagit sig att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn varav minst tre av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Sex boendeplatser var tillgängliga 1 april 2010 och de resterande åtta platserna from den 1 november. Antalet mottagna barn räknas in i det totala antalet mottagna flyktingar under förutsättning att de bor i Lund. För närvarande är avtalet 125 per år. Ersättning för mottagandet För de platser som kommunen har avtal om ersätts kommunen med kr per plats och dygn samt kr om platsen är belagd. Denna ersättning ska täcka kostnaderna för de 14 avtalade platserna; kostnaderna för gruppboendet samt för de barn som bor i familjehem eller träningsboende. För barn som placeras utöver avtalet ansöker kommunen om faktiska Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 1255 Bangatan 10A S Lund

33 28 Tjänsteskrivelse 2 (3) Bilaga 177 kostnader hos Migrationsverket. Det råder i nuläget oklarheter vilka faktiska kostnader Migrationsverket i dessa fall ersätter. Allmänt kring mottagandet 1 november 2010 startades ett gruppboende i kommunens lokaler för att ta emot åtta ensamkommande barn. En privat aktör anlitades, efter upphandling, för att driva gruppboendet. Tanken i mottagandet är att barnen i första skedet ska placeras i gruppboendet för att där utreda varje barns förutsättningar och behov. Några av barnen har behov av att stanna en längre tid i boendet eller behöver en annan vårdform som t.ex. familjehem medan några kan flytta ut i träningsboende eller eget boende efter en kortare tid. Erfarenheten från att placera barn i konsultstödd familjehemsverksamhet är god och bedöms ibland vara en förutsättning för att täcka barnens behov av vård. Det är dock av vikt att olika nivåer av stöd kan erbjudas. Behov av platser Det har visat sig att behovet av platser till barn som får permanent uppehållstillstånd inte helt täcks av nuvarande avtal med Migrationsverket. Det finns ett behov, som idag inte helt kan tillgodoses, för de barn som ganska snart kan klara ett eget boende men som i inledningsskedet är i behov av ett stöd. För att täcka varje barns behov krävs ett utökat avtal där möjligheten finns till ett mer flexibelt mottagande. Vad förvaltningen har sett är att det behövs möjlighet att flytta ungdomar som fungerar väl till ett eget boende med stöd. För detta hyrs en villa på Lavendelvägen from maj månad av Lundafastigheter. Villan håller just nu på att byggas om till 4 separata lägenheter och ett personalutrymme. Tanken är att ungdomarna ska kunna flyttas från gruppboende/familjehem till träningsboendet eller placeras i boendet direkt efter mottagandet i kommunen. Boendet kommer att drivas i kommunens regi. För detta ska fungera smidigt och flexibelt behöver avtalet med Migrationsverket utökas med ytterligare fyra platser. Kravet från Migrationsverket är att 25 % av det totala antalet platser ska utgöra asylplatser. Det innebär att det blir fyra asylplatser av totalt 18 platser i Lund. Bedömning Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 14 ensamkommande barn. Dessa barn placeras nu dels i ett gruppboende och dels i familjehem. Av dessa platser tillgodoses de barn som har ett större behov av omhändertagande. Det har utöver detta visat sig finnas ett behov av platser för de barn som fungerar väl och kan klara ett eget boende med stöd. Förvaltningen har börjat planera för ett träningsboende med personalstöd. En villa på Lavendelvägen hyrs from maj månad och byggs

34 29 Tjänsteskrivelse 3 (3) Bilaga 177 om till 4 träningslägenheter. Det är också viktigt att säkra kommunens möjlighet att hålla platser tillgängliga inom avtalets ram då 3 av platserna alltid ska kunna erbjudas asylsökande barn. Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barnens bästa sätts i första rummet? Ja Beslutet är direkt riktat till barn och det är angeläget att kommunen har förutsättningar att ge varje barn möjlighet till ett bra boende och gott omhändertagande både under asyltiden och efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överrenskomma med Migrationsverket om att Lunds kommun ska kunna erbjuda ytterligare tre boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd och ytterligare en asylplats. SOCIALFÖRVALTNINGEN Inga-Lill Sjunnesson Socialdirektör Annika Pettersson Marie Olsson Verksamhetschef Enhetschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Annika Pettersson Enhetschef Marie Olsson

35 30 Bilaga 177

36 31 Bilaga 177

37 32 Bilaga 177

38 33 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Bilaga 177 Arbete och försörjning Marie Olsson Telefon: e-post: Socialnämnden Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn Dnr SO 2011/0182 Sammanfattning Lunds kommun har sedan 1 april 2010 en överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst tre platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Barnen är placerade i konsultstödda familjehem eller kommunens gruppboende för ensamkommande barn. För att tillgodose varje barns behov samt få ett flöde och högre grad av flexibilitet i mottagandet kommer ett träningsboende i kommunens regi med fyra platser att inrättas. Socialförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utöka avtalet med Migrationsverket med ytterligare fyra platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Beslut KS Ärendet Avtal med Migrationsverket I avtal med Migrationsverket har Lunds kommun åtagit sig att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn varav minst tre av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Sex boendeplatser var tillgängliga 1 april 2010 och de resterande åtta platserna from den 1 november. Antalet mottagna barn räknas in i det totala antalet mottagna flyktingar under förutsättning att de bor i Lund. För närvarande är avtalet 125 per år. Ersättning för mottagandet För de platser som kommunen har avtal om ersätts kommunen med kr per plats och dygn samt kr om platsen är belagd. Denna ersättning ska täcka kostnaderna för de 14 avtalade platserna; kostnaderna för gruppboendet samt för de barn som bor i familjehem eller träningsboende. För barn som placeras utöver avtalet ansöker kommunen om faktiska kostnader hos Migrationsverket. Det råder i nuläget oklarheter vilka faktiska kostnader Migrationsverket i dessa fall ersätter. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 1255 Bangatan 10A S Lund

39 34 Tjänsteskrivelse 2 (3) Bilaga 177 Allmänt kring mottagandet 1 november 2010 startades ett gruppboende i kommunens lokaler för att ta emot åtta ensamkommande barn. En privat aktör anlitades, efter upphandling, för att driva gruppboendet. Tanken i mottagandet är att barnen i första skedet ska placeras i gruppboendet för att där utreda varje barns förutsättningar och behov. Några av barnen har behov av att stanna en längre tid i boendet eller behöver en annan vårdform som t.ex. familjehem medan några kan flytta ut i träningsboende eller eget boende efter en kortare tid. Erfarenheten från att placera barn i konsultstödd familjehemsverksamhet är god och bedöms ibland vara en förutsättning för att täcka barnens behov av vård. Det är dock av vikt att olika nivåer av stöd kan erbjudas. Behov av platser Det har visat sig att behovet av platser till barn som får permanent uppehållstillstånd inte helt täcks av nuvarande avtal med Migrationsverket. Det finns ett behov, som idag inte helt kan tillgodoses, för de barn som ganska snart kan klara ett eget boende men som i inledningsskedet är i behov av ett stöd. För att täcka varje barns behov krävs ett utökat avtal där möjligheten finns till ett mer flexibelt mottagande. Vad förvaltningen har sett är att det behövs möjlighet att flytta ungdomar som fungerar väl till ett eget boende med stöd. För detta hyrs en villa på Lavendelvägen from maj månad av Lundafastigheter. Villan håller just nu på att byggas om till 4 separata lägenheter och ett personalutrymme. Tanken är att ungdomarna ska kunna flyttas från gruppboende/familjehem till träningsboendet eller placeras i boendet direkt efter mottagandet i kommunen. För detta ska fungera smidigt och flexibelt behöver avtalet med Migrationsverket utökas med ytterligare fyra platser. Boendet kommer att drivas i kommunens regi. Bedömning Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 14 ensamkommande barn. Dessa barn placeras nu dels i ett gruppboende och dels i familjehem. Av dessa platser tillgodoses de barn som har ett större behov av omhändertagande. Det har utöver detta visat sig finnas ett behov av platser för de barn som fungerar väl och kan klara ett eget boende med stöd. Förvaltningen har börjat planera för ett träningsboende med personalstöd. En villa på Lavendelvägen hyrs from maj månad och byggs om till 4 träningslägenheter. Det är också viktigt att säkra kommunens möjlighet att hålla platser tillgängliga inom avtalets ram då 3 av platserna alltid ska kunna erbjudas asylsökande barn.

40 35 Tjänsteskrivelse 3 (3) Bilaga 177 Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barnens bästa sätts i första rummet? Ja Beslutet är direkt riktat till barn och det är angeläget att kommunen har förutsättningar att ge varje barn möjlighet till ett bra boende och gott omhändertagande både under asyltiden och efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överrenskomma med Migrationsverket om att Lunds kommun ska kunna erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. SOCIALFÖRVALTNINGEN Inga-Lill Sjunnesson Socialdirektör Annika Pettersson Marie Olsson Verksamhetschef Enhetschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Annika Pettersson Enhetschef Marie Olsson

41 36 Bilaga 177

42 37 Bilaga 177

43 38 Bilaga 177

44 39 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Bilaga 178 Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Omskrivning av överenskommelse om flyktingmottagning med länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning samt förslag på omfattning av avtalet 2012 KS 2011/479 Sammanfattning Efter etableringsreformen som trädde i kraft 1 december 2010 ska samtliga överenskommelser om flyktingmottagande i kommunerna skrivas om. Lunds kommun har sedan 2007 ett tillsvidareavtal om att ta emot 125 flyktingar per år. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen om ett mottagande på 125 flyktingar per år. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd mall på avtal om flyktingmottagande Socialnämndens beslut , 125 Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 248 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2011 Ärendet I socialförvaltningens tjänsteskrivelse finns en redogörelse för gällande bestämmelser samt en redovisning av flyktingmottagande under de senaste åren. Av detta kan noteras följande. Lunds kommun har ett befintligt avtal med Migrationsverket om att ta emot 125 flyktingar per år. Avtalet löper till och skall sägas upp senast tre månader innan dess utgång. Med anledning av de förändringar som gjorts i regelverket från den 1 december 2010 skall samtliga överenskommelser i landet revideras på grund av ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Avtal tecknas numera med länsstyrelsen istället för med Migrationsverket. C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänstesrkivelse omskrivning överenskommelse flyktingmottagning.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2012:06 Infördes i författningssamlingen den 6 juli 2012 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade 1 den 20 juni

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3 U21 Ersätter 3.3 U20 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16, 155, senast reviderat av Kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2010-04-26 37 2011-01-01 2010/224-001 Kf 2015-05-25 104 2015-06-01 2014/1026 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun 1(12) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Antaget av kommunfullmäktige. Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun Bakgrund Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kf 112/92 Rev Kf 203/92 Rev Kf 89/93 Rev Kf 6/98 Rev Kf 173/98 Rev Kf 73/00 Rev Kf 104/03 Rev Kf 172/05, 1, gäller fr o m 1 januari 2006 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-20 2(7) Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 2015-05-18 81 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter... 2 Övergripande uppgifter... 2 Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen...

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva april 2015 2:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva april 2015 2:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva april 2015 2:1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige (KF) 13 april 1992, 53 Senast reviderad: KF 2008-02-25 38. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-20 116 med revideringar 1993-12-20, 1995-02-27, 1999-11-15, 2004-02-23, 2004-11-08 och 2007-04-23, 2011-02-14. REGLEMENTE Utöver det

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige: 1999-04-27 80 Reviderad: 2003-04-24 87, 2003-09-25 132, 2004-11-25 10, 2004-11-25 15, 2005-02-24 65, 2007-06-19 173, 2008-05-29 86, 2008-11-27 161, 2008-12-11

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 210. Dnr: KS 1633/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2000-09-26, 55. Reviderat 2002-05-06 60 Reviderat av kommunfullmäktige 2004-02-24 6. Reviderat av kommunfullmäktige 2006-10-31 79 Reviderat

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KFS 072 revision 07 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2015-01-01 ERSÄTTER: 429/2008,- 401/2007,- 305/1999,- 289/1997

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT B1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 272 Reviderat av kommunfullmäktige 1993-05-10, 128 Reviderat av kommunfullmäktige 1993-12-06, 291 Reviderat av

Läs mer

Reglemente. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Reglemente. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Reglemente Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 22/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 81 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 82 Reviderad

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Stöd och service Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum KF 2006-10-23, 179 Reviderad

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Reglemente. kommunstyrelsen. för. Fastställt: 2014-12-11 238. Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen

Reglemente. kommunstyrelsen. för. Fastställt: 2014-12-11 238. Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Kommunstyrelsens verksamhet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-20 141 Gäller fr o m 2015-01-01 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Reglemente. Fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-24, 80 Gällande från 2007-11-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2008-09-29, 79

Kommunstyrelsen. Reglemente. Fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-24, 80 Gällande från 2007-11-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2008-09-29, 79 Kommunstyrelsen Reglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-24, 80 Gällande från 2007-11-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2008-09-29, 79 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens övergripande uppgifter...

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer