KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 15 DECEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 15 DECEMBER 2011"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 15 DECEMBER 2011

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 15 december kl Sammanträdet inleds med att Lunds stadsbyggnadspris 2011 delas ut. Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Valärenden bilaga 175, sid 1 3. Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktiges sammanträde i juni Bestämmande av tidningar, i vilka tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas för tiden till och med 31 oktober Förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden bilaga 176, sid 3 6. Förslag till förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn bilaga 177, sid Omskrivning av överenskommelse om flyktingmottagning med länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning samt förslag på omfattning av avtalet 2012 bilaga 178, sid Förvärv av del av fastigheten Sandby 187, ca 27,7 ha bilaga 179, sid Förvärv av fastigheten Östra Odarslöv 13,4 genom bolagsköp bilaga 180, sid Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Vallkärratorn 614 m. fl. med NCC AB bilaga 181, sid Lunds samordningsförbund - beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 bilaga 182, sid Avveckling av reverser utställda till Kraftringen AB bilaga 183, sid Utökning av medel till kommunstyrelsens förfogade i 2012 års budget bilaga 184, sid 149 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (3) Kulturgaranti i Lunds skolor bilaga 185, sid 161 Motioner 15. Sven-Bertil Persson (DV) samt Ulf Nymark (DV) Motion "Ge alla barn och ungdomar möjlighet att själva skapa kultur!" bilaga 186, sid 225 Interpellationer 16. Sven-Bertil Perssons (DV) interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Christer Wallin angående målet högst en tredjedel biltrafik till och från Brunnshög bilaga 187 sid Mats Olssons (V) interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson angående Carema bilaga 188, sid Rolf Englessons (MP) interpellation ställd till kommunalrådet Mats Helmfrid (M) angående framtidens transporter bilaga 189, sid 245 Frågor 19. Johan Lambreus Mattsons (MP) fråga ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson (M) angående målen beträffande andelen ekologiskt producerad mat bilaga 190, sid 247 Medborgarförslag 20. Medborgarförslag angående medel för projektering av en Laboratorieskola i Lund bilaga 191, sid Medborgarförslag angående alternativ leverantör av Soptömning inom kv Spexaren i Lund bilaga 192, sid Medborgarförslag angående byggande av tak över järnvägen bilaga 193, sid Medborgarförslag om utplacering av konstgjord älg bilaga 194, sid Medborgarförslag om kommunens hemsida bilaga 195, sid Medborgarförslag Redovisa målen i Lunds miljöbok bilaga 196, sid Medborgarförslag angående summarisk behandling av kommunfullmäktiges förslag bilaga 197, sid 313

4 Kungörelse 3 (3) Medborgarförslag angående valborgsmässoafton i Stadsparken bilaga 198, sid Medborgarförslag angående patientförening på dagcentral bilaga 199, sid 317 Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer och inkomna frågor. Lund den 1 december 2011 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE, samt via Internet. Kungörelser och protokoll publiceras på

5 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 LSS per den 30 september 2011, Dnr KF 2011/0171

6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Bilaga 175 Valberedningen Staffan Fredlunds (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Dnr KF 2011/0157 Beslutsunderlag Staffan Fredlunds (C) avsägelse inkommen den 15 november Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att befria Staffan Fredlunds (C) från uppdraget att utse Erik Ryding (C), Notariegränden 34, Lund, till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Staffan Fredlund (C), för tiden till och med utgången av år

7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Bilaga 175 Valberedningen Val av vice ordförande och andre vice ordförande i överförmyndarnämnden Dnr KS 2011/0743 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 201 Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att utse nuvarande ledamot Sonja Lindlöf (FP) till förste vice ordförande i överförmyndarnämnden för tiden till och med utgången av år 2014, samt att utse nuvarande ledamot Solveig Ekström-Persson (S) till andre vice ordförande i överförmyndarnämnden för tiden till och med utgången av år

8 Lunds kommun 3 Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Bilaga 176 Sammanträdesdatum Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dnr KS 2011/0148 Sammanfattning Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober att återremittera ärendet. Beslutsunderlag Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att sista meningen i kultur- och fritidsnämndens reglemente 2 ska ha följande lydelse: att ha utföraransvar för fritidsverksamhet (fritidsklubb) från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, där inte utbildningsnämnd respektive barn- och skolnämnd själv väljer att ha utföraransvaret. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Akten Justerare Utdragsbestyrkande

9 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND 4 Bilaga Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9 samt den. Ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordningen mellan kommunens företag och mellan företagen och kommunen. Tidigare lydelse Kommunstyrelsen ansvarar för fullgörandet av kommunens uppgifter enligt lagen om civilt försvar, säkerhetsskyddslagen, hemvärnsförordningen samt samordningen av kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor och har därvid befogenhet att utfärda direktiv inom dessa områden till kommunens förvaltningar och bolag. Föreslagen lydelse Kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ansvarar för fullgörandet av kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och hemvärnsförordningen samt samordningen av kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och har därvid befogenhet att utfärda direktiv inom dessa områden till kommunens förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd. 2 I sin lednings- och samordningsfunktion åligger det styrelsen; att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen, att ansvara för den ekonomiska planeringen, att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

10 5 Bilaga 176 att leda och samordna arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen. 2 Det åligger därvid styrelsen särskilt att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att leda och samordna den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och vattenområden, att tillse att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas, att svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning, att leda och samordna den översiktliga planeringen avseende miljövård, park- och naturvård och energi, att verka för en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning i kommunen, att handha det övergripande ansvaret för miljöstrategiska frågor och Agenda 21-arbete, att handha det övergripande ansvaret för kvalitetsutvecklingen i kommunen, att lämna direktiv för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, att i enlighet med av fullmäktige beslutade mål, riktlinjer och direktiv utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i däri inbegripet att bevaka kommunens rätt och intressen vid bolagsoch föreningsstämmor och andra motsvarande sammanträden i sådana företag, att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i företag, som ovan angivits främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt att ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till miljövårdsplan grönplan och naturvårdsplan taxor och regler inom ovannämnda områden Ekonomisk förvaltning 3 Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

11 6 Bilaga Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett och att handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. Personalpolitiken 4 Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har därvid bl.a. att utforma kommunens övergripande personalpolitik och personaladministration, att svara för chefsförsörjning och chefsutveckling, att handha det övergripande ansvaret i kompetensutvecklingsfrågor, att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, att besluta om stridsåtgärd, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, Tidigare lydelse att lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), Föreslagen lydelse att lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, att utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska verksamhetsområdet, att besluta om inskränkningar i nämnders/styrelsers rätt att ledigförklara befattningar, samt besluta om omplaceringar och förflyttningar mellan kommunens förvaltningar, att anställa förvaltningschefer, Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

12 7 Bilaga 176 att besluta om undantag från samordningsbestämmelserna i gällande kollektivavtal. 4 Övriga uppgifter 5 Till kommunstyrelsens uppgifter hör vidare att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, planläggning och byggnadsväsen, att svara för kommunens företagshälsovård, att svara för näringslivsfrågor, att svara för informationsfrågor, Tidigare lydelse att svara för informationsfrågor inklusive medborgarkontoren, Föreslagen lydelse att svara för internationella frågor, inklusive medborgarkontoren, att ansvara för samordning av lokalförsörjningsplaneringen, att vara kommunens arkivmyndighet, att svara för kommunens juridiska verksamhet, att fortlöpande se över det kommunala regelsystemet, att svara för kommunal författningssamling, att svara för utformningen av kommunfullmäktiges handlingar, att svara för utveckling av kommunens ADB- och kommunikationssystem, att på kommunens vägnar motta stämningar samt, i den mån det inte ankommer på annan nämnd, föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, att för kommunen utfärda förbindelser med anledning av fullmäktiges beslut om lån, borgen eller andra kommunens åtaganden, att sköta de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd, att svara för kommunens anslagstavla. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

13 8 Bilaga Delegering från kommunfullmäktige 6 Kommunstyrelsen äger i följande grupper av ärenden rätt att vid behov för kommunens räkning upptaga tillfälliga lån, att, då för erhållande av statsbidrag uppställts särskilt villkor, på kommunens vägnar avge förbindelse att uppfylla sådant villkor, att under kommunfullmäktiges sommaruppehåll på kommunens vägnar besluta i förköps- och hembudsärenden, att för kommunens räkning förvärva fastighet eller fastighetsdel inom kostnadsramen kronor per förvärv, att för tillvaratagande av kommunens intressen vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är pantförskriven för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar, att utöver kronor överlåta av kommunen ägd fastighet eller fastighetsdel, utan beloppsgräns inom detaljplan eller då överlåtelsen villkorats av att detaljplan upprättats, i övrigt inom ett belopp av kronor per överlåtelse, att genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen eller annan lagstiftning tillförsäkra kommunen rätt till servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet samt att upplåta, ändra eller upphäva sådana rättigheter i kommunens fastigheter, att uttaga pantbrev i kommunens fastigheter samt medgiva utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar och utbyte av pantbrev ävensom andra därmed jämförliga åtgärder, att besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde och att besluta i ärenden om kommunens vapen. Ansvar och rapporteringsskyldighet 7 Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

14 Kommunstyrelsens sammansättning och sammanträden 8 Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 9 Bilaga Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter. Är vid sammanträdet varken ordförande, vice ordförande eller andra vice ordförande närvarande äger styrelsen utse ordförande för tillfället. Ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 9 Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och ersättare. Såvitt möjligt skall kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, upptagande ärenden, som skall förekomma på sammanträdet. Ledamot eller ersättare som är förhindrad att bevista sammanträdet, skall skyndsamt göra anmälan härom. Kommunstyrelsen fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna för nästkommande år. Ersättarnas tjänstgöring 10 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 11 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

15 Offentliga sammanträden 10 Bilaga Kommunstyrelsen får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. Tidigare lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Föreslagen lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Justering av protokoll 13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall i sådant fall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. Reservation 14 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Förvaltning m.m. 15 Under kommunstyrelsen lyder kommunkontoret samt de övriga förvaltningsenheter, som efter vederbörligen fattade beslut är eller kan komma att underställas styrelsen. 16 Vid kommunstyrelsens sammanträden har, om styrelsen inte beslutar annat, styrelsens chefstjänstemän rätt att närvara och deltaga i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet. 17 Inkommande ärenden skall genast registreras och därefter snarast möjligt beredas och upptagas till behandling. Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

16 11 Bilaga Av kommunstyrelsen utfärdade skrivelser och handlingar skall försedda med kontrasignation av vederbörande tjänsteman på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade, av två bland övriga ledamöter. 8 Reglemente för Kommunstyrelsen i Lund

17 12 Bilaga 176 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I LUND 1 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173, 27 september samt den. Behörighet och uppgifter 1 Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande ungdomsfrågorna. 2 Det ankommer därvid på nämnden Tidigare lydelse att ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till planer för fritids-, biblioteks-, och kulturverksamhet samt ett ungdomspolitiskt handlingsprogram, att vara huvudman för anläggningarna inom verksamhetsområdet, att svara för konsumentvägledningen, Föreslagen lydelse att ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till program och planer för nämndens verksamhetsområde, samt upprättande av därtill hörande handlingsplaner. att vara huvudman för anläggningar och verksamhet inom verksamhetsområdet, att ansvara för konsumentvägledningen, att ansvara för skolbibliotekscentral, att ansvara för medborgarkontoren, att ansvara för bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområden och till studieförbunden, att ansvara för lokalbokning upp till 75 % av uthyrningsbar tid beträffande idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser, där barnoch skolnämnderna har driftansvaret, att ansvara för bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområden samt till studieförbunden, att ansvara för lokalbokning upp till 75 % av uthyrningsbar tid beträffande idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser samt andra lokaler som är lämpliga för kultur- och fritidsverksamhet, där andra nämnder har driftsansvaret, att bevilja lotteritillstånd, att ansvara för den offentliga utsmyckningen enligt den s k procentregeln, att besluta om kulturpris, kulturstipendier att ansvara för handläggning av ansökningar enligt lotterilagen, att ansvara för den offentliga utsmyckning enligt den så kallade sk pprocentregeln, att besluta om Lundapokalen, kulturpris samt Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

18 och idrottsstipendier, 13 Bilaga 176 kulturstipendier- och idrottsstipendier, 2 att ansvara för pedagogiska mediacentralen. att ansvara för pedagogiska mediacentralen. att ha utföraransvar för fritidsverksamhet (fritidsklubb) från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, där inte utbildningsnämnd respektive barn- och skolnämnd själv väljer att ha utföraransvaret. 3 Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga ackord. Nämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran. Ansvar och rapporteringsskyldighet 4 Kultur- och fritidsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Kultur- och fritidsnämnden skall rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och sammanträden 5 Kultur- och fritidsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter. Är vid sammanträdet varken ordförande, vice ordförande eller andra vice ordförande närvarande, får nämnden utse ordförande för tillfället. Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. 6 Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och ersättare. Såvitt möjligt skall kallelsen vara åtföljd av föredragningslista upptagande ärenden som skall förekomma på sammanträdet. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

19 14 Bilaga 176 Ledamot eller ersättare som är förhindrad att bevista sammanträdet, skall skyndsamt göra anmälan härom. 3 Kultur- och fritidsnämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdes-dagarna för nästkommande år. Ersättarnas tjänstgöring 7 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 8 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Offentliga sammanträden 9 Nämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. Tidigare lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Föreslagen lydelse Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

20 Justering av protokoll 15 Bilaga Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall i sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 11 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Förvaltning m m 12 Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 13 Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, förvaltningschefen rätt att närvara och deltaga i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet 14 Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. 15 Av kultur- och fritidsnämnden utfärdade skrivelser och handlingar skall, försedda med kontrasignation av vederbörande tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade, av två bland övriga ledamöter. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund

21 Lunds kommun 16 Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Bilaga 176 Sammanträdesdatum Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden Dnr KS 2011/0148 Sammanfattning Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringarna följs upp med en revidering av kommunstyrelsens reglemente. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2011, 76. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 237. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september Förslag till ändring i Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund. Förslag till ändring i Reglemente för kommunstyrelsen i Lund. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Beslut expedieras till: Kommunkontoret/administrativa avdelningen Akten Justerare Utdragsbestyrkande

22 17 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Bilaga 176 Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden KS 2011/0148 Sammanfattning Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringarna följs upp med en revidering av kommunstyrelsens reglemente. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2011, 76 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2011 Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 237 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2011 Förslag till ändring i Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund Förslag till ändring i Reglemente för kommunstyrelsen i Lund Ärendet Det gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 27 september Sedan dess har såväl förändring i organisation, kommunala riktlinjer och lagstiftning skett. Det finns även uppdrag som förbisågs vid beslutet. Detta innebär att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringarna följs också upp med revideringar i kommunstyrelsens reglemente. Organisatoriskt har den pedagogiska mediacentralen avvecklats och ansvaret för medborgarkontoren tillkommit. I nuvarande reglemente saknas två uppgifter som fanns redan vid antagandet av gällande reglemente. Dels är det ansvaret för skolbibliotekscentralen, dels uppdraget att årligen besluta om Lundapokalen. Nämnden föreslås också ansvara för och samordna arbetet med upprättande av förslag till program och planer för nämndens verksamhetsområde. Efter att kommunfullmäktige har antagit dokumenten ankommer det på nämnden C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS 1. Tjänsteskrivelse Ändring i ks och kfn reglementen.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

23 18 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) Bilaga 176 att ansvara för att ta fram respektive handlingsplan. Reglementet innebär ett tydliggörande av att programmen/planerna för verksamheterna beslutas av kommunfullmäktige och tillhörande handlingsplan tas av kultur- och fritidsnämnden. Begränsningen till barn- och skolnämndernas verksamhet gällande lokalbokning tas bort. Utföraransvar för skolbarnsomsorg har förts in kultur- och fritidsnämndens reglemente. I kommunstyrelsens reglemente har ansvaret för medborgarkontoren, som överförts till kultur- och fritidsnämnden, tagits bort. Vidare har följande ändringar och justeringar gjorts där kommunstyrelsens reglemente blivit obsolet: - tredje stycket i 1 har ändrats då lagen om civilt försvar har upphävts och ersatts av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. - en justering har gjorts i 4 eftersom den kommunala delegationslagen upphävts och bestämmelserna förts in i lagen om vissa kommunala befogenheter - under 6 har att-satsen om förköps- och hembudsärenden tagits bort, då förköpslagen har upphävts Slutligen har i båda regementena sekretesslagen bytts ut mot offentlighetsoch sekretesslagen. Barnkonsekvensanalys Att revidera reglementet för kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha särskild betydelse för barn och unga. C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS 1. Tjänsteskrivelse Ändring i ks och kfn reglementen.doc

24 19 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) Bilaga 176 Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för kultur- och fritidsnämnden i Lund enligt föreliggande förslag, att revidera reglementet för kommunstyrelsen i Lund enligt föreliggande förslag. KOMMUNKONTORET Göran Eriksson Tf Kommundirektör Pontus Gunnarsson Administrativ chef C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS 1. Tjänsteskrivelse Ändring i ks och kfn reglementen.doc

25 20

26 21 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Bilaga 177 Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn KF 2011/0346 Sammanfattning Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen skall teckna avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen skall erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut den 13 april 2011, 79, jämte bilaga Förslag till överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2011 Socialnämndens beslut den 8 juni 2011, 126 Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 13 juni 2011, 264 Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 249 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2011 Ärendet Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen skall teckna avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen skall erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Socialförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse bland annat följande: Lunds kommun har sedan den 1 april 2010 en överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Barnen är placerade i konsultstödda familjehem eller kommunens gruppboende för ensamkommande barn. Det har visat sig att behovet av platser till barn som får permanent uppehållstillstånd inte helt täcks av nuvarande avtal med Migrationsverket. Det finns ett behov, som idag inte helt kan tillgodoses, för de barn som ganska snart kan klara ett eget boende men som i inledningsskedet är i behov av ett stöd. För att tillgodose varje barns behov samt få ett flöde och högre grad av flexibilitet i mottagandet kommer ett träningsboende i kommunens regi med fyra platser C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänsteskrivelse Flexibilitet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

27 22 Tjänsteskrivelse 2 (2) Bilaga 177 att inrättas. För att täcka varje barns behov krävs ett utökat avtal där möjligheten finns till ett mer flexibelt mottagande. För de platser som kommunen har avtal om ersätts kommunen med kr per plats och dygn samt kr om platsen är belagd. Denna ersättning ska täcka kostnaderna för de 14 avtalade platserna; kostnaderna för gruppboendet samt för de barn som bor i familjehem eller träningsboende. För barn som placeras utöver avtalet ansöker kommunen om faktiska kostnader hos Migrationsverket. Det råder i nuläget oklarheter vilka faktiska kostnader Migrationsverket i dessa fall ersätter. Migrationsverket har upprättat förslag till ny överenskommelse som ersätter tidigare överenskommelse. Socialnämndens arbetsutskott har den 13 juni beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta att överenskomma med Migrationsverket om att Lunds kommun ska kunna erbjuda ytterligare tre boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd och ytterligare en asylplats. Beslutet föranleddes av ett missförstånd rörande innebörden i avtalsförslaget från Migrationsverket och innebär en mindre justering av socialnämndens beslut av den 13 april vad avser hur många platser av det totala antalet som ska utgöra asylplatser. Genom beslutet tydliggörs att av de fyra tillkommande platserna är en asylplats. Detta överensstämmer med avtalsförslaget från Migrationsverket. Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2011, 249, att teckna i ärendet föreliggande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet då man ansåg att beslutet var av principiell beskaffenhet och därmed borde fattats av kommunfullmäktige. Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna i ärendet föreliggande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. KOMMUNKONTORET Göran Eriksson Tf Kommundirektör Gunnar Jönsson Kommunjurist C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänsteskrivelse Flexibilitet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.doc

28 23 Tjänsteskrivelse 3 (2) Bilaga 177 C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänsteskrivelse Flexibilitet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.doc

29 Lunds kommun 24 Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Bilaga 177 Sammanträdesdatum Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn Dnr KS 2011/0346 Sammanfattning Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen skall teckna avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen skall erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut den 13 april 2011, 79, jämte bilaga. Förslag till överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni Socialnämndens beslut den 8 juni 2011, 126. Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 13 juni 2011, 264. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 juni Kommunstyrelsen beslutar att teckna i ärendet föreliggande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut expedieras till: Socialnämnden Migrationsverket Länsstyrelsen i Skåne län Akten Justerare Utdragsbestyrkande

30 25 Bilaga 177

31 26 Bilaga 177

32 27 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Bilaga 177 Arbete och försörjning Marie Olsson Telefon: e-post: Socialnämnden Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn Dnr SO 2011/0182 Sammanfattning Lunds kommun har sedan 1 april 2010 en överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst tre platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Barnen är placerade i konsultstödda familjehem eller kommunens gruppboende för ensamkommande barn. För att tillgodose varje barns behov samt få ett flöde och högre grad av flexibilitet i mottagandet kommer ett träningsboende i kommunens regi med fyra platser att inrättas. Socialförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utöka avtalet med Migrationsverket med ytterligare fyra platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Kravet från Migrationsverket är att 25 % av det totala antalet platser ska utgöra asylplatser. Det innebär att det blir fyra asylplatser av totalt 18 platser i Lund. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Beslut KS Ärendet Avtal med Migrationsverket I avtal med Migrationsverket har Lunds kommun åtagit sig att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn varav minst tre av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Sex boendeplatser var tillgängliga 1 april 2010 och de resterande åtta platserna from den 1 november. Antalet mottagna barn räknas in i det totala antalet mottagna flyktingar under förutsättning att de bor i Lund. För närvarande är avtalet 125 per år. Ersättning för mottagandet För de platser som kommunen har avtal om ersätts kommunen med kr per plats och dygn samt kr om platsen är belagd. Denna ersättning ska täcka kostnaderna för de 14 avtalade platserna; kostnaderna för gruppboendet samt för de barn som bor i familjehem eller träningsboende. För barn som placeras utöver avtalet ansöker kommunen om faktiska Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 1255 Bangatan 10A S Lund

33 28 Tjänsteskrivelse 2 (3) Bilaga 177 kostnader hos Migrationsverket. Det råder i nuläget oklarheter vilka faktiska kostnader Migrationsverket i dessa fall ersätter. Allmänt kring mottagandet 1 november 2010 startades ett gruppboende i kommunens lokaler för att ta emot åtta ensamkommande barn. En privat aktör anlitades, efter upphandling, för att driva gruppboendet. Tanken i mottagandet är att barnen i första skedet ska placeras i gruppboendet för att där utreda varje barns förutsättningar och behov. Några av barnen har behov av att stanna en längre tid i boendet eller behöver en annan vårdform som t.ex. familjehem medan några kan flytta ut i träningsboende eller eget boende efter en kortare tid. Erfarenheten från att placera barn i konsultstödd familjehemsverksamhet är god och bedöms ibland vara en förutsättning för att täcka barnens behov av vård. Det är dock av vikt att olika nivåer av stöd kan erbjudas. Behov av platser Det har visat sig att behovet av platser till barn som får permanent uppehållstillstånd inte helt täcks av nuvarande avtal med Migrationsverket. Det finns ett behov, som idag inte helt kan tillgodoses, för de barn som ganska snart kan klara ett eget boende men som i inledningsskedet är i behov av ett stöd. För att täcka varje barns behov krävs ett utökat avtal där möjligheten finns till ett mer flexibelt mottagande. Vad förvaltningen har sett är att det behövs möjlighet att flytta ungdomar som fungerar väl till ett eget boende med stöd. För detta hyrs en villa på Lavendelvägen from maj månad av Lundafastigheter. Villan håller just nu på att byggas om till 4 separata lägenheter och ett personalutrymme. Tanken är att ungdomarna ska kunna flyttas från gruppboende/familjehem till träningsboendet eller placeras i boendet direkt efter mottagandet i kommunen. Boendet kommer att drivas i kommunens regi. För detta ska fungera smidigt och flexibelt behöver avtalet med Migrationsverket utökas med ytterligare fyra platser. Kravet från Migrationsverket är att 25 % av det totala antalet platser ska utgöra asylplatser. Det innebär att det blir fyra asylplatser av totalt 18 platser i Lund. Bedömning Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 14 ensamkommande barn. Dessa barn placeras nu dels i ett gruppboende och dels i familjehem. Av dessa platser tillgodoses de barn som har ett större behov av omhändertagande. Det har utöver detta visat sig finnas ett behov av platser för de barn som fungerar väl och kan klara ett eget boende med stöd. Förvaltningen har börjat planera för ett träningsboende med personalstöd. En villa på Lavendelvägen hyrs from maj månad och byggs

34 29 Tjänsteskrivelse 3 (3) Bilaga 177 om till 4 träningslägenheter. Det är också viktigt att säkra kommunens möjlighet att hålla platser tillgängliga inom avtalets ram då 3 av platserna alltid ska kunna erbjudas asylsökande barn. Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barnens bästa sätts i första rummet? Ja Beslutet är direkt riktat till barn och det är angeläget att kommunen har förutsättningar att ge varje barn möjlighet till ett bra boende och gott omhändertagande både under asyltiden och efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överrenskomma med Migrationsverket om att Lunds kommun ska kunna erbjuda ytterligare tre boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd och ytterligare en asylplats. SOCIALFÖRVALTNINGEN Inga-Lill Sjunnesson Socialdirektör Annika Pettersson Marie Olsson Verksamhetschef Enhetschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Annika Pettersson Enhetschef Marie Olsson

35 30 Bilaga 177

36 31 Bilaga 177

37 32 Bilaga 177

38 33 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Bilaga 177 Arbete och försörjning Marie Olsson Telefon: e-post: Socialnämnden Förslag på förändring för att uppnå flexibilitet i mottagandet av ensamkommande barn Dnr SO 2011/0182 Sammanfattning Lunds kommun har sedan 1 april 2010 en överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst tre platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Barnen är placerade i konsultstödda familjehem eller kommunens gruppboende för ensamkommande barn. För att tillgodose varje barns behov samt få ett flöde och högre grad av flexibilitet i mottagandet kommer ett träningsboende i kommunens regi med fyra platser att inrättas. Socialförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utöka avtalet med Migrationsverket med ytterligare fyra platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Beslut KS Ärendet Avtal med Migrationsverket I avtal med Migrationsverket har Lunds kommun åtagit sig att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn varav minst tre av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Sex boendeplatser var tillgängliga 1 april 2010 och de resterande åtta platserna from den 1 november. Antalet mottagna barn räknas in i det totala antalet mottagna flyktingar under förutsättning att de bor i Lund. För närvarande är avtalet 125 per år. Ersättning för mottagandet För de platser som kommunen har avtal om ersätts kommunen med kr per plats och dygn samt kr om platsen är belagd. Denna ersättning ska täcka kostnaderna för de 14 avtalade platserna; kostnaderna för gruppboendet samt för de barn som bor i familjehem eller träningsboende. För barn som placeras utöver avtalet ansöker kommunen om faktiska kostnader hos Migrationsverket. Det råder i nuläget oklarheter vilka faktiska kostnader Migrationsverket i dessa fall ersätter. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 1255 Bangatan 10A S Lund

39 34 Tjänsteskrivelse 2 (3) Bilaga 177 Allmänt kring mottagandet 1 november 2010 startades ett gruppboende i kommunens lokaler för att ta emot åtta ensamkommande barn. En privat aktör anlitades, efter upphandling, för att driva gruppboendet. Tanken i mottagandet är att barnen i första skedet ska placeras i gruppboendet för att där utreda varje barns förutsättningar och behov. Några av barnen har behov av att stanna en längre tid i boendet eller behöver en annan vårdform som t.ex. familjehem medan några kan flytta ut i träningsboende eller eget boende efter en kortare tid. Erfarenheten från att placera barn i konsultstödd familjehemsverksamhet är god och bedöms ibland vara en förutsättning för att täcka barnens behov av vård. Det är dock av vikt att olika nivåer av stöd kan erbjudas. Behov av platser Det har visat sig att behovet av platser till barn som får permanent uppehållstillstånd inte helt täcks av nuvarande avtal med Migrationsverket. Det finns ett behov, som idag inte helt kan tillgodoses, för de barn som ganska snart kan klara ett eget boende men som i inledningsskedet är i behov av ett stöd. För att täcka varje barns behov krävs ett utökat avtal där möjligheten finns till ett mer flexibelt mottagande. Vad förvaltningen har sett är att det behövs möjlighet att flytta ungdomar som fungerar väl till ett eget boende med stöd. För detta hyrs en villa på Lavendelvägen from maj månad av Lundafastigheter. Villan håller just nu på att byggas om till 4 separata lägenheter och ett personalutrymme. Tanken är att ungdomarna ska kunna flyttas från gruppboende/familjehem till träningsboendet eller placeras i boendet direkt efter mottagandet i kommunen. För detta ska fungera smidigt och flexibelt behöver avtalet med Migrationsverket utökas med ytterligare fyra platser. Boendet kommer att drivas i kommunens regi. Bedömning Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 14 ensamkommande barn. Dessa barn placeras nu dels i ett gruppboende och dels i familjehem. Av dessa platser tillgodoses de barn som har ett större behov av omhändertagande. Det har utöver detta visat sig finnas ett behov av platser för de barn som fungerar väl och kan klara ett eget boende med stöd. Förvaltningen har börjat planera för ett träningsboende med personalstöd. En villa på Lavendelvägen hyrs from maj månad och byggs om till 4 träningslägenheter. Det är också viktigt att säkra kommunens möjlighet att hålla platser tillgängliga inom avtalets ram då 3 av platserna alltid ska kunna erbjudas asylsökande barn.

40 35 Tjänsteskrivelse 3 (3) Bilaga 177 Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barnens bästa sätts i första rummet? Ja Beslutet är direkt riktat till barn och det är angeläget att kommunen har förutsättningar att ge varje barn möjlighet till ett bra boende och gott omhändertagande både under asyltiden och efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överrenskomma med Migrationsverket om att Lunds kommun ska kunna erbjuda ytterligare fyra boendeplatser för ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. SOCIALFÖRVALTNINGEN Inga-Lill Sjunnesson Socialdirektör Annika Pettersson Marie Olsson Verksamhetschef Enhetschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Annika Pettersson Enhetschef Marie Olsson

41 36 Bilaga 177

42 37 Bilaga 177

43 38 Bilaga 177

44 39 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Bilaga 178 Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Omskrivning av överenskommelse om flyktingmottagning med länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning samt förslag på omfattning av avtalet 2012 KS 2011/479 Sammanfattning Efter etableringsreformen som trädde i kraft 1 december 2010 ska samtliga överenskommelser om flyktingmottagande i kommunerna skrivas om. Lunds kommun har sedan 2007 ett tillsvidareavtal om att ta emot 125 flyktingar per år. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen om ett mottagande på 125 flyktingar per år. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd mall på avtal om flyktingmottagande Socialnämndens beslut , 125 Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, 248 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2011 Ärendet I socialförvaltningens tjänsteskrivelse finns en redogörelse för gällande bestämmelser samt en redovisning av flyktingmottagande under de senaste åren. Av detta kan noteras följande. Lunds kommun har ett befintligt avtal med Migrationsverket om att ta emot 125 flyktingar per år. Avtalet löper till och skall sägas upp senast tre månader innan dess utgång. Med anledning av de förändringar som gjorts i regelverket från den 1 december 2010 skall samtliga överenskommelser i landet revideras på grund av ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Avtal tecknas numera med länsstyrelsen istället för med Migrationsverket. C:\Documents and Settings\ej5921\Skrivbord\KS Tjänstesrkivelse omskrivning överenskommelse flyktingmottagning.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

att vara huvudman för anläggningar och verksamhet inom verksamhetsområdet,

att vara huvudman för anläggningar och verksamhet inom verksamhetsområdet, REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 september 2007 141, den 15 december 2011 224 samt den 24 september

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 24 september 2012 och gällande från den 1 oktober 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige den 22 dec 2010. Reviderad den 21 maj 2012, kommunfullmäktige Reviderad den 25 mars 2013, kommunfullmäktige REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(8) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1403 003 Antagen: kommunfullmäktige 2007-03-26 26 och ändrad senast 2014-12-15 139 (ersätter: KF 2013-12-16 158) Reglemente

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 2007 Ändringar införda till och med KF, 93/2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens uppgifter... 2 2 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2011/171 100 KFS 2011:23 Reglemente för tekniska nämnden (Antaget av kommunfullmäktige den 29 augusti 2011) (Gäller från och med den 1 september 2011)

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Byggnadsnämndens verksamhetsområde. I fullgörandet av dessa uppgifter skall byggnadsnämnden

Reglemente REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Byggnadsnämndens verksamhetsområde. I fullgörandet av dessa uppgifter skall byggnadsnämnden Kommunal författningssamling 04.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 04.01.1 Organ Beslut av KF Byggnadsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 rev. 2007-01-29,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som sägs om kommunstyrelsen och dess verksamhet i kommunallagen och i vissa andra författningar ska följande gälla för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

REGLEMENTE. Kompetensnämndens reglemente

REGLEMENTE. Kompetensnämndens reglemente REGLEMENTE Kompetensnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bildningsnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Bildningsnämndens reglemente Bildningsnämnden Bildning Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd..

Reglemente REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.. DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling 09.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 09.01.1 Organ Beslut av KF Tekniska nämnden 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.17 U02 Ersätter 3.4 U01 Gäller fr.o.m. 2016-11-01 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2014, 175, senast reviderad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer