Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för bygg- och trafiknämnden"

Transkript

1 Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, februari 2012, 38

2 1(6) Reglemente för bygg- och trafiknämnden Verksamhetsområde 1 Bygg- och trafiknämnden fullgör uppgifter inom byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet. Vidare fullgör nämnden de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. I fullgörandet av dessa uppgifter ska bygg- och trafiknämnden svara för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen. svara för adressärenden. svara för den kommunala parkeringsövervakningen. svara för kommunens trafiksäkerhetsarbete. I fråga om parkeringsövervakningen svarar nämnden för kommunens policy för den kommunala trafikövervakningen. Beträffande trafiksäkerhetsarbetet svarar nämnden för bl.a. uppföljning av trafiksäkerhetssituationen i kommunen, informationskampanjer, nationellt och regionalt samarbete samt samverkan med organisationer inom kommunen. Nämnden beslutar om fördelning av medel för trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. Bygg- och trafiknämnden ska vidare vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. ha ansvaret för att informera om sin verksamhet. verka för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde. Bygg- och trafiknämnden ska slutligen pröva ansökningar om dispens från förbud inom strandskyddsområden. Befogenheter 2 I fullgörandet av sina uppgifter har bygg- och trafiknämnden rätt

3 2(6) att själv eller genom juridiskt ombud föra kommunens talan i alla mål och i ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och att därvid ingå förlikning och antaga ackord med för kommunen bindande verkan att upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning, allt inom ramen för beviljat anslag. Delegering från fullmäktige 3 Bygg- och trafiknämnden äger rätt att själv fatta beslut i följande ärenden i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 1. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan under följande förutsättningar a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. b) som, på sätt som fullmäktige i sitt beslut närmare anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktliga beslutsunderlag. En förutsättning för nämndens befogenheter är också att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan. Bygg- och trafiknämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 2. Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser under följande förutsättningar a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. b) som, på så sätt som kommunfullmäktige anger, överensstämmer med kommunfullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag. En förutsättning för nämndens befogenheter är också att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan. 3. Efter tillstyrkan av kommunstyrelsen anta planer som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

4 3(6) 4. Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 5. Påkalla fastighetsbestämning om det gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilken fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. Ansvar och rapporteringsskyldighet 4 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mätetal, målvärden och riktlinjer som finnes i de av bygg- och trafiknämnden och kommunfullmäktige fastställda styrkorten samt de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. ARBETSFORMER Sammansättning 5 Bygg- och trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ersättarnas tjänstgöring 6 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en

5 4(6) ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare har yttranderätt vid nämndens sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Växeltjänstgöring 7 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 8 Det ankommer på respektive parti att vid förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde eller del därav, till tjänstgöring i ledamotens ställe inkalla vederbörande ersättare. Ersättare för ordföranden 9 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Utskott 10 Bygg- och trafiknämnden får inrätta ett eller flera utskott.

6 5(6) Ett utskott ska bestå av tre ledamöter och lika många ersättare. Ersättare får endast närvara vid förfall för ordinarie ledamot. Ersättare tjänstgör enligt den av kommunfullmäktige fastställda ordningen för inkallande av ersättare. Om en ledamot eller en ersättare i ett utskott avgår ska, om denne inte utsetts vid ett proportionellt val, fyllnadsval snarast förrättas. Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när två av ledamöterna begär det. Ett utskott får bara handlägga ärenden när två eller tre av ledamöterna är närvarande. Beslut förutsätter att två är ense om beslutet. SAMMANTRÄDENA Tidpunkt 11 Bygg- och trafiknämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 12 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 4 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra detta.

7 6(6) Justering av protokoll 13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från oppositionsparti. Bygg- och trafiknämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 14 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 15 Ordföranden, förvaltningschef eller nämndens sekreterare är behöriga att mottaga delgivning till nämnden. Undertecknande av handlingar 16 Avtal, andra handlingar och skrivelser i bygg- och trafiknämndens namn undertecknas av ordföranden. Nämnden äger därutöver rätt att bestämma att undertecknande kan ske på annat sätt.