Medeltid vid Tidningshyttan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medeltid vid Tidningshyttan"

Transkript

1 Rapport 2008:68 Arkeologisk förundersökning Medeltid vid Tidningshyttan RAÄ 67 Tjällmo socken Motala kommun Östergötlands län iktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I

2

3 Medeltid vid Tidingshyttan Innehåll Sammanfattning Inledning Områdesbeskrivning Syfte Metod och dokumentation Resultat och tolkning Referenser Tekniska uppgifter Bilaga 1. Ritningar Bilaga 2. 1 C-kalibrering Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Box Linköping Tel Fax

4 Sammanfattning I samband med förstärkning av elnätet utmed ovan rubricerade sträcka vid Tidingshyttan gjordes en arkeologisk förundersökning. Hyttan omnämns första gången 1552 och läggs ned 1655 på grund av bristande tillgång på malm. Den drivs vidare som räckhammare för spiksmide och omnämns id undersökningen påträffades sotiga kulturlager och en del av en husgrund. Det understa lagret daterades till e Kr. Detta kan tyda på att hyttan varit i bruk redan under medeltid. iktoria Björkhager antikvarie Finspångng ättern Motala Roxen Norrköping adstena Söderköping Linköping Mjölby Ödeshög Boxholm Åtvidaberg aldemarsvik Kisa Österbymo 2

5 Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:

6 Inledning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk förundersökning i samband med förstärkning av elnätet mellan Klockaretorpet via Kopparfall mot LillaYxhult och Tidingshyttan. Förundersökningen utfördes efter beslut från länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var attenfall Eldistribution AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen samt utformningen av rapporten var undertecknad. Områdesbeskrivning När Godegårds bergslag bildades går inte att få fram ur det skriftliga källmaterialet. Hyttan-namnen, som i Tidingshyttan, ligger oftast på förkastningsbranten ned mot slättområdena såsom Tjällmoslätten och Godegårds lilla slättbygd. Inom de blockrika svallade områdena i zonen mellan högsta kustlinjen och slättternas sedimenttäcke var bebyggelsen sen. Här fanns vattendragen med fall som hyttorna var beroende av. Denna bebyggelse verkar ha funnits före 1500-talet. År 1525 stadfäste Gustav asa Godegårds befintliga bergslagsprivilegier (Bergsten 196:117ff). Hyttorna var produktiva, men under slutet av 1500-talet märks en nedgång som blev definitiv omkring år För sin försörjning var bergsmännen tvungna att finna alternativa försörjningar vilket medförde att bergmanssmidet utvidgades. Tidingshyttan omnämns första gången i Östergötlands handlingar år 1552 och var ett kronohemman (Risegård 1952). Det äldsta bevarade kartmaterialet är den geometriska jordeboken av Jean de Rogier som upprättades (LM i Gävle, LSA D3). På kartan över Tidingshyttan har platsen där hyttan borde vara placerad markerats som en skvaltkvarn (fig. 5). Det märkliga är att hyttan var i bruk vid denna tidpunkt. Har det funnits en hytta och en kvarn på samma plats? Detta är en fråga som inte kommer att besvaras här. Hyttan och var en av de sista bergsmanshyttorna i Godegårds bergslag och lades ned först år 1655 (Bergsten 196:128). Godegårds bergslag upplöstes 1691 på grund av svikande tillgång på malm. Senare blev Tidingshyttan räckhammare för spiksmide och omnämns i Bergslagsregistret 1711 (Bergsten 196:25). I detta område, vid gården Tidingshyttan, finns flera registrerade slaggförekomster. De är av varierande storlek varav den största har en utbredning på 110x10-20 m (RAÄ 67). Dessa utgör resterna av Tidingshyttans masugnsområde. Norr om gården finns en dammvall av kallmurad gråsten och över bäckfåran finns ett kallmurat valv. Söder om vallen finns murrester på ömse sidor av Figur 3. Översiktsbild över schaktsträckan vid Tidingshyttan. Foto ÖLM.

7 bäcken. I den södra delen finns lämningar efter en kvarn (RAÄ 95). Utmed ledningssträckningen var det endast vid Tidingshyttan som risken bedömdes som stor för att fornlämningar skulle beröras av arbetsföretaget. Övriga delar av sträckningen berörde områden med låg arkeologisk potential. Syfte Den arkeologiska förundersökningen utfördes i form av en antikvarisk kontroll. Syftet med undersökningen var att undvika att fast fornlämning berördes. Om detta inte var möjligt skulle lämningarna undersökas och dokumenteras, varvid ålder, karaktär och omfattning skulle fastställas. Metod och dokumentation Den arkeologiska förundersökningen utfördes i form av antikvarisk kontroll. Fornlämningar som påträffades skulle undersökas och dokumenteras genom inmätning, ritning, provtagning och fotografering. Fynd skulle tillvaratas och förvaras på Östergötlands länsmuseum i avvaktan på slutgiltig fyndfördelning. Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum Resultat och tolkning id den antikvariska kontrollen påträffades kulturlager och en anläggning utmed en sträcka av ca 23 m omedelbart söder om mangårdsbyggnaden till Tidingshyttan. Söder om bäcken som försörjde hyttan med kraft påträffades en mur bestående av ett varv med sten och tegel lagda i kallmursteknik. Muren var omgiven av ett grått sotigt lager mo. Norr om vägtrumman över bäcken blev kulturlagren sotigare och mäktigare till omfattningen. I backen upp mot bostadshuset framkom ett kraftigt sotlager som vilade mot berggrunden. Det innehöll kolbitar men saknade förekomst av slagg. Ett kolprov togs i lagret och skickades för analys till Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Det daterades till 1220 e Kr 1270 e Kr med 1 sigma (Ua-3518). Kan detta tyda på en hyttverksamhet redan under 1200-talet? Man antar att Godegårds bergslag är en av de äldsta med en väl utvecklad verksamhet redan under medeltid, även om det inte finns några entydiga skriftliga belägg. Detta gör att det inte är helt otänkbart att kol- och sotlagret kan vara in situ och utgöra en lämning från hyttans äldsta brukningsperiod. Om så är fallet är Tidingshyttan ett av få exempel där man kunnat konstatera en medeltida brukningstid. Men man ska inte glömma att man lika gärna kan ha kolat en gammal trästock som medfört en datering som är betydligt äldre än hyttans brukningsperiod. Referenser Tryckta källor Bergsten, K-E Östergötlands bergslag. Lund. Risegård, E Anteckningar om Godegårds socken. Figur. Sotlagret synligt i schaktkanten. Foto ÖLM. 5

8 Figur 5. Utsnitt ur Geometrisk Jordebok från med platsen för Tidingshyttan markerad. Foto ÖLM. 6

9 Tekniska uppgifter Sträcka Socken Kommun Län och landskap Klockaretorpet via Kopparfall mot Lilla Yxhult och Tidingshyttan. Tjällmo Motala Östergötland Fornlämningsnummer RAÄ 67 Ekonomiska kartans blad Koordinater (9F 2e Tjällmo) X , Y Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Annika Toll Länsstyrelsens beslut - ÖLM dnr 175/06 ÖLM Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare attenfall Eldistribution AB attenfall Eldistribution AB iktoria Björkhager, Petter Nyberg Fältarbetstid Totalt undersöktes ca 125 löpm Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Nej Ja, digitalt Ångströmlaboratoriet, Uppsala (Ua-3518) Johan Levin Lasse Norr Johan Levin Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2008:68 Östergötlands länsmuseum 7

10 Bilaga 1. Ritningar N 1m Tidingshyttan Tjällmo socken Motala kommun, Ög Profilritning Skala 1:20 Dnr 175/ iktoria Björkhager Renritning Lasse Norr Profil mot m 6 S 1 S S 1 T Profil mot m A profil mot S T 00 A0 L Dnr 175/06:1 F0 8 0m 7m

11 Tidingshyttan Tjällmo socken Motala kommun, Ög 0 N 1m Profilritning Skala 1:20 Dnr 175/ iktoria Björkhager Renritning Lasse Norr Kolprov 7 Profil mot m S S m Grått, något sotigt lager. Mo/mjäla. 2 Sandlins. 3 Slagglager. Fyllnadslager. Mo/mjäla. 5 Fyllnadsmassor för bäcken. Sot och sand blandat i linser. 6 Omrört lager. Linser med sand. 7 Kulturlager. Homogent, sotigt. Mo/mjäla med kolbitar, något tigerkaka. 8 Omrört kulturlager. Sotigt, sandlinser och linser med grått kulturlager. 9 Sandlager. 10 Kulturlager. Grå/svart tigerkaka med tunna sandlinser och kolbitar. 11 Kulturlager. Homogent, svart. Mo/mjäla med enstaka inslag av vit sandsten, kolbitar, ingen slagg. A profil mot S T 00 A0 L Dnr 175/06:2 F0 1m 8 21m 9

12 10 Bilaga 2. 1 C-kalibrering

13

14 I samband med förstärkning av elnätet utmed ovan rubricerade sträcka vid Tidningshyttan gjordes en arkeologisk förundersökning. Hyttan omnämns första gången 1552 och läggs ned 1655 på grund av bristande tillgång på malm. Den drivs vidare som räckhammare för spiksmide och omnämns id undersökningen påträffades sotiga kulturlager och en del av en husgrund. Det understa lagret daterades till e Kr. Detta kan tyda på att hyttan varit i bruk redan under medeltid. ISSN Rapport 2008:68

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Romanska murar under domkyrkans golv

Romanska murar under domkyrkans golv Rapport 2004:5 Byggnadsarkeologisk undersökning Romanska murar under domkyrkans golv Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN

KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN RAÄ 21 KV ASYLEN 10 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Kålgårdar och försvarsverk i Asylenparken

Läs mer

En begravningsplats vid Dragsgärdet

En begravningsplats vid Dragsgärdet RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning.

Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:07 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning. Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning.

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer