STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN VASASTADEN. reviderade stadgar och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN VASASTADEN. reviderade stadgar 1991 03 23 och 1992 03 23."

Transkript

1 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN VASASTADEN reviderade stadgar och

2 År 1992 den 9 juni blev dessa stadgar registrerade hos länsstyrelsen i Skaraborgs län.

3 Brf VASASTADEN STADGAR reviderade stadgar. Föreningensfirma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasastaden. 2. Föreningen har tiil ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av upplåtelse som ovan sagts kallas bostadsrätt. Medlem som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 3. Styrelsen skall ha sitt säte i Skövde. Medlemsskap 4. Föreningens medlemmar skall vara bostadsrättshavare som vunnit inträde i enlighet med 5 nedan. 5. Inträde i föreningen kan vinnas av fysisk person, som inköper bostadsrätt enom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. För juridik person kan undantag göras efter föreningsbeslut. Ansökan om medlemsskap görs skriftligt till styrelsen, som har att pröva detsamma. 6. Grundavgift/insats och års-/månadsavgift för bostaden fastställs av styrelsen. Ändring av grundavgift skall dock beslutas av föreningsmöte enligt 31. Månadsavgifter skall betalas senast sista vardagen före varje månads början. Årsavgiften avvägs, så att den i förhållande till bostadens grundavgift kommer att motsvara vad som belöper på bostaden av föreningens drift och kapitalkostnader. Överlåtelseavgift kan tas ut efterbeslut av styrelsen enligt 7. Till täckande av oförutsedda kostnader under ett verksarnhetsår äger styrelsen rätt, efter beslut med 2/3 majoriret vid föreningsmöte, att uttaga ett särskilt tillskott genom tillfällig uttaxering under högst en sex månadersperiod. Det totala beloppet får icke överstiga 1% av årsavgifterna.

4 Övergång av bostadsrätt 7. Bostadsrättshavare som viil överlåta sin bostadsrätt skall anmäla detta skriftligen tiil bostadsrättsföreningen med angivande av överlåtelsedag och övriga villkor. Overlåtelsen handläggs av styrelsen. För arbete med överlåtelsen får styrelsen utaga en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande 1% av årsavgiften för den överlåtna bostadsrätten, dock lägst 100:. 8. Har bostadsrätt övergått tili ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om vederbörande är eller antages som medlem i föreningen. Utan hinder av första stycket, får den till vilken bostadsrätt övergått på grund av giftorätt eller arv, ej vägras inträde såsom medlem. Ej heller får medlemskap förvägras, där bostadsrätt övergått genom testamente. Dödsbo efter bostadsrättshavare får utöva bostadsrätt dock högst i tre år. Därefter får föreningen anmana dödsboet, att inom sex månader visa att bostadsrätten ingår i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får nekas inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemsskap. iakttas inte den tid som meddelats i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning. 9. Den tili vilken bostadsrätt övergått får inte vägras inträde om föreningen skäligen kan godkänna vederbörande som bostadsrättshavare. 1O. Kan den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknade förvärv, inte antas som medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader visa att någon, som inte får nekas inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemsskap. iakttas inte den tid som meddelats i anmaningen får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för innehavarens räkning. Avsägelse av bostadsrätt 11. Medlem får ej uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Bostadsrättshavare kan efter två års innehav av bostadsrätt avsäga sig denna och genom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen. Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast tre månader efter avsägelsedagen eller vid det senare månadsskifte, som angivits i avsägelsen.

5 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. 12. Bostadsrättshavare får ej utan tillstånd av styrelsen företaga omändring av lägenheten. 13. Bostadsrättshavare skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Till lägenhetens inre räknas: Rummens väggar, golv och tak. Inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen i bostaden. (Med inredning menas: Köksskåp, köksbänkar, kyl-frys-svalskåp i kök, spis, handfat, toaletter, badkar, duschkabin, VVS-armatur, strömbrytare, vägguttag och belysningsarmatur i toalett-och badrum. Eldstäder. Elektriska ledningar från mätare. Vatten och avloppsledningar, till den del de befanna sig inom lägenhetens inre. Ringledning. Glas och bågar i bostadens fönster. Lägenhetens yttre och inre dörrar. Föreningen svarar dock för målning av yttersidor på dörrar och fönster. Föreningen svarar för reparationer på stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten. Föreningen svarar också för reparationer med anledning av brand-och vattenskada, som ej uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande. Om skada uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande eller försummelse elier av någon som hör tiil hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i bostaden eller som där utfört arbete för hans räkning, svarar föreningen ej för reparation. Om skadedjur förekommer i bostaden är bostadsrättshavaren skyldig att underrätta styrelsen, så att sanering enligt avtal mellan föreningen och saneringsföretag kan göras. Om föreningen säger upp avtalet med saneringsföretaget, är bostadsrättshavaren skyldig att själv bekosta saneringen enligt bostadsrättslagen (1971:479) 22. Uppsägning av avtalet med saneringsföretaget kan ej ske utan beslut på års- eller föreningsmöte. 14. Bostadsrättshavare är skyldig att vid användande av lägenheten iaktta allt som krävs för att bevara miljö, ordning och skick inom fastigheten. De ordningsföreskrifter föreningen uttärdar skall ovillkorligen följas. (Sammanställning av allmänna ordningsföreskrifter gällande för föreningens medlemmar och hyresgäster kommer efter omarbetning att ingå som bilaga till dessa stadgar.) Bostadsrättshavare skall noggrant tillse att allt vad som åligger honom själv, även iakttas av de för vilka han ansvarar enligt 13 fjärde stycket. Lösöre som är eller kan misstänkas vara behäftat med skadedjur får inte införas bostaden.

6 15. Föreningens styrelse eller funktionär har rätt att erhålla tillträde till lägenheter när så behövs för att utföra nödig tillsyn eller erforderliga arbeten. Underlåter bostadsrättshavare att bereda tillträde till lägenhet enligt första stycket, kan tingsrätten efter begäran förordna om handräekning. 16. Bostad får i sin helhet utan styrelsens prövning ej upplåtas i andra hand till annan än medlem i föreningen. Andrahandsupplåtelse till annan person kan medges enligt nedan: Bostadsrättshavare som under begränsad tid inte kan utnyttja sin bostadsrätt, får med styrelsens tillstånd, upplåta bostaden i sin helhet i andra hand. Bostadsrättshavare söker skriftligt styrelsens tillstånd med angivande av motiv och referenser för föreslagen hyresgäst. Styrelsens tillstånd ges för viss tid och kan förenas med villkor. 17. Bostadsrättshavare får inte stadigvarande inrymma utomstående personer i bostaden, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 18. Bostadsrättshavare får endast använda lägenheten för bostadsändamål. Föreningen kan dock medge undantag, om detta ej medför men för föreningen eller annan medlem. 19. Nyttjanderätten tili Iägenhet, som innehas med bostadsrätt och som tillträtts, är förverkad och föreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren om: 1. Bostadsrättshavaren dröjer med betalning av avgifter enl 6 utöver två veckor från det att han blivit anmanad av styrelsen att fullgöra sina betalningsskyldigheter. 2. Bostadsrättshavaren utan styrelsens samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand. 3. Lägenheten användes i strid med 17 eller Lägenheten vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den till vilken lâgenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt 14 skall iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda åligger bostadsrättshavare. 5. Tillträde till lägenheten enligt 15 vägras och bostadsrättshavaren ej har acceptabla motiv härför. 6. Bostadsrättshavare åsidosätter annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgöres.

7 Nyttjanderätten förverkas ej om det som Iigger bostadsrättshavaren tili Iast är av ringa betydelse. Uppsägning på grund av förhållanden som framgår av p 2..6 i första stycket, får endast ske om bostadsrättshavaren, efter tillsägelse, ej utan dröjsmål vidtager åtgärder för rättelse. Uppsäges bostadsrättshavare till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 20. Är nyttjanderätten förverkad på gnind av förhållanden som avses i 19 första stycket p 2..6, men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren av dessa skäl inte skiljas från Iägenheten. Detsamma gäller om bostadsrättshavaren ej sagts upp tiil avflyttning inom tre månader från det föreningen fick kännedom om förhållanden som avses i 19 första stycket p Är nyttjanderätten enligt 19 första stycket p 1 förverkad och föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne ej skiljas från lägenheten, om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningsdagen. I väntan på att bostadsrättshavaren ev fullgör vad som fordras för att återvinna nyttjanderätten, får beslut om vräkning inte meddelas förrän fjorton vardagar förflutit från uppsägningsdagen. 22. Bostadsrättshavare som uppsäges av orsak som anges i 19 första styeket p 1, är skyldig att genast avflytta om inte annat följer av 21. Uppsäges bostadsrättshavare av annan i 19 angiven orsak, får han bo kvar till månadsskifte tre månader efter uppsägningsdagen. 23. Har bostadsrättshavare blivit skild från lägenhet till följd av orsak av 22, skall bostadsrätten säljas på offentlig auktion så snart ske kan, om inte föreningen och bostadsrättshavaren kommer överens om annat. Försäljningen får dock anstå till dess bostadsrâttshavaren avhjälpt brist, som han varit ansvarig för och denna reparation blivit godkänd. Av vad som försäijningen inbringat får föreningen, sedan ersättning för kostnader för försäljningen tagits ut, uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren. Vad som återstår tillfaller denne. Styrelse och revisorer 24. Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av minst tre och högst sex ledamöter med minst två och högst tre suppleanter. Styrelseledamöter väljes på ordinarie årsmöte för en mandattid av två år och så att en och högst hälften av Iedamöterna avgår samtidigt. Samtidigt väljes styrelsesuppleanter för ett år. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter eller suppleanter är närvararide. Vid lika röstetal gäller den mening som förordas av ordföranden.

8 Ordförande väljes av föreningen vid ordinarie årsmöte för en mandattid av två år, då ny- eller omval skall ske. Styrelsen utser inom sig sekreterare och ev övriga styrelsebefattningar. Föreningens firma tecknas av styrelsen såsorn sådan eller av två styrelsemedlemmar i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan person, som styrelsen utsett. 25. Styrelsen liksom firmatecknare har rätt att själva eller genom ombud i förhållande till tredje man handla på föreningens vägnar och även inför domstolar företräda föreningen. 26. För viss tillsyn och skötsel av föreningens fastigheter kan styrelsen utse vice värd. Denne behöver icke vara Iedamot eller suppleant i styrelsen, men bör helst vara medlem i föreningen. 27. Styrelsen äger ej utan föreningsmötes beslut försälja, nedriva, eller på annat sätt avhända sig föreningens egendom. Styrelsen får dock, utan föreningsmötes beslut, nedriva, ombygga, kassera eller försälja egendom av ringa värde. Styrelsen eller firmatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta gendom eller tomträtt. 28. Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Årligen före februari månads utgång skall styrelsen till revisorerna avlämna resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse samt övriga för revisionen erforderliga handlingar. 29. Styrelsern skall varje år besiktiga föreningens fastigheter till det yttre samt gemensamma utrymmen till det inre och inventera föreningens egendom. Redogörelse för besiktningen skall framgå av årsredovisningen genom förslag tiil ev åtgärder. 3O. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer, utsedda för en tid av ett år. Samtidigt utses en revisorsuppleant. Revisorerna skall en gång om året, före ordinarie årsmöte, verkstäila revision av föreningens likvida medel och inneliggande värdehandlingar och skall också deltaga styrelsens i 29 omnämnda besiktning om styrelsen så påfordrar. Årsrevision skall vara verkställd och berättelse avgiven senast 10 dagar före årsmöte.

9 Föreningsmöten 31. Ordinare årsmöte skall genomföras årligen under mars månad. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller då revisor finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga röstberärtigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. 32. Medlem som önskar ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast sex dagar före mötet. 33. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande för mötet 2. Årsmötets utlysning 3. Närvaroregistrering av medlemmar/fullmakter 4. Godkännande av föredragningslista 5. Val av två justeringsmän 6. Styrelsens förvaltningsberättetse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om föreningens resultat enligt balansräkningen 11. Arvoden till styrelse och funktionärer 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 13. VaI av revisorer och suppleanter 14. Övriga ärenden. På extra föreningsmöte skall utöver ärenden enligt p 1..3 och 5 ovan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till mötet. Kallelse till föreningsmöten sker skriftligen till varje bostadsrättshavare senast 7 dagar före mötet. Andra meddelanden till medlemmar ges i första hand i form av skriftlig medlemsinformation eller i enstaka fall genom anslag på lämplig plats inom föreningens område. Varje medlem har en rösträtt. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka eller varaktigt sammanboende eller annan medlem får vara ombud. Ombud skall medföra fullmakt. Fonder 34. lnom föreningen skall följande fonder bildas: * Fond för yttre underhåll * Dispositionsfond * Reservfond * Fond för inre underhåll (under avveckling)

10 Fond för yttre underhåll Styrelsen avsätter varje verksamhetsår ett belopp som beräknas för yttre reparation och underhåll för fastighetema. Skulle överskott uppstå balanseras överskjutande belopp till reparationer. Om ett års avsättning inte räcker till, används i första hand de fondmedel som finns i fonden. Dispositionsfond Denna fond bildas av överskott, som kan uppstå efter det att avsättning tiil fond för yttre underhåll gjorts och sedan föreskrivna medel till reservfond avsatts. Denna fond bestrider större extra reparationer, därest fond för yttre underhåll ej täcker kostnaderna samt moderniseringsarbeten, hyresförluster och andra förluster på föreningens rörelse, samt andra kostnader för föreningens trevnad om ej annat föreskrivits vid beslutet. Reservfond Av föreningens årsvinst, efter avsättning tili fond för yttre underhåll, skall minst 5% avsättas tiil reservfond, intill denna uppgår till 5% av samtliga föreningen tillhöriga fastigheters bokföringsvärden. Fond för inre underhåll ( Övergångsbestämmetser) Avsättningar tiil fonden göres ej fr o m Fonden kommer att avvecklas på sikt. Nuvarande kapital kvarstår och kan utnyttjas av medlernmar, därest något tillgodohavande finnes att disponera för vederbörande medlem. Uttag kan göras för reparationer i medlems bostad i den mån dessa påyrkas av styrelsen eller godkännes som behövliga. Styrelsen godkännande skall inhämtas innan reparationen påbörjas. Vid förbättringar eller eventuell förändring av bostaden gäller icke något uttag från den inre reparationsfonden. Denna rätt tili disposition av fonden gäiler inte förrän två år efter det att bostadsrättshavaren inflyttat i lägenheten. Allmänna bestämmelser Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem skall, där det ej är fråga om nyttjanderätts förverkande, hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljemän. 2. Beslut som föranleder ändring av dessa stadgar skall tagas på två på varandra följande föreningsmöten, varav det ene skall vara ordinarie årsmöte. 3. I aiit som här ovan ej stadgas gäller nu gällande lag om ekonomiska föreningar och gällande lag om bostadsrättsföreningar.

11 36 Bostadsrätt som äges av föreningen kan av styrelsen uthyras tiil annan person än medlem. För hyresgäst gäller villkor enligt särskilt hyresavtal. Hyresgäst är dock skyldig efterleva av föreningen utfärdade allmänna ordningsföreskrifter. Att ovanstende stadgar blivit antagna av Bostadsrättsföreningen Vasastaden vid sammanträde Skövde den 23 mars 1991 och den 23 mars 1992 betygar undertecknade föreningens styrelse och suppleanter.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Propellern 8 716420 1795, rev. 2009-06-04.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Propellern 8 716420 1795, rev. 2009-06-04. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Propellern 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål 4, Q 4- AVI Laugar - För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slöjdläraren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tomten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Höjdena. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1.

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. S T A D G A R För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten Org nr 702000-9051 1. Firma och ändamål Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Hornlampetten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3

Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3 Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3...2 A. Allmänna bestämmelser...2 B. Medlemskap och upplåtelse...2 C. Avgifter och fonder...3 D. Styrelse och revisorer...4 E. Föreningsstämma...7

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN 1 (9) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN BÅTSMAN LUSTIGS GATA 1 181 (ojämna nummer) HISINGS BACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN Undertecknade styrelseledamöter intygar följande stadgar blivit

Läs mer

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. STADGAR OBS! Detta är endast en avskrift av originalstadgarna upprättade för Brf Bergmansgården 2, under år 1988. Dessa stadgar i pdf-format kan på intet sätt ersätta originalet och kan således inte användas

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819) Sidan 1 av 10 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer