Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 266/ Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Vingåkers kommun avstår möjligheten att yttra sig i ärendet. Beskrivning av ärendet Vingåkers kommun erbjuds att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsens plan för övertagandet av kommunal räddningstjänst. Synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Beslutsunderlag Remiss, Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst. Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 4/ Bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland. Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Godkänna överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland. Godkänna förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med bilagorna Fördelning av underskott och Reglemente för direktionen. Beskrivning av ärendet En överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget har träffats gällande kollektivtrafiken i Sörmland. Överenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för ett funktionellt, attraktivt och hållbart kollektivtrafiksystem för Sörmland, vilket är integrerat i hela storstadsregionen Stockholm. Överenskommelsen reglerar hur kommunerna och landstinget i Södermanlands län organiserar den nya kollektivtrafikmyndigheten och i övrigt hanterar sitt gemensamma ansvar för kollektivtrafiken i enlighet med den nya lagstiftningen som träder i kraft Överenskommelsen ska antas av respektive kommunfullmäktigeförsamling. Beslutsunderlag Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland, Landstingsstyrelsen, Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Bilaga 1 Fördelning av underskott. Bilaga 2 Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Bilaga Förutsättningar för Kollektivtrafikmyndigheten enligt lag. Bilaga Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bildande, etablering och inledande uppgifter. Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland Denna överenskommelse grundar sig på överläggningar mellan ordförandena i landstingsstyrelsen och länets kommunstyrelser den 12 maj 2011 och har slutligen fastställts vid regionstyrelsens sammanträde den 9 juni Bakgrund Denna överenskommelse syftar till att skapa förutsättningar för ett funktionellt, attraktivt och hållbart kollektivtrafiksystem för Sörmland, vilket är integrerat i hela storstadsregionen Stockholm. Kollektivtrafiken ska, med resenären i centrum, bidra till regionförstoringen och härigenom stärka tillväxten och attraktiviteten i regionen. Den vision om en ökad andel kollektivtrafikresande som antagits i länet ska vara vägledande. I det kommande trafikförsörjningsprogrammet ska arbetsresor och studieresor prioriteras. Vidare ska erfarenheterna från de senaste årens utvecklingsarbete avseende kollektivtrafiken i länet beaktas. Slutligen ska de förutsättningar som den nya kollektivtrafiklagen ger utnyttjas. 2 Överenskommelsens status Denna överenskommelse reglerar hur kommunerna och landstinget i Södermanlands län organiserar den nya kollektivtrafikmyndigheten och i övrigt hanterar sitt gemensamma ansvar för kollektivtrafiken i enlighet med den nya lagstiftningen som träder i kraft Överenskommelsen ska antas av respektive fullmäktigeförsamling. Utöver denna överenskommelse kan det komma att krävas ytterligare avtal för att reglera olika åtaganden mellan de berörda parterna. 3 Förbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Landstinget och kommunerna i länet bildar tillsammans kommunalförbundet Förbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med den enda uppgiften att vara myndighet i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen. Förbundet ska ledas av en direktion där varje kommun har 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare. Landstinget har 5 ordinarie och 5 ersättare. Vid sammanträden med direktionen tjänstgör endast 14 ledamöter. Landstinget utser ordförande. Beslut i förbundets direktion avseende budget och övriga ställningstaganden med ekonomiska konsekvenser för medlemmarna kräver koncensus, vilket regleras i förbundsordningen. Förbundet har sitt säte hos och administreras av landstinget. Förbundet stöds i övrigt med personalresurser från landstinget och Regionförbundet Sörmland. Extern kompetens tillhandahålls via nuvarande Länstrafikbolag samt genom inköpta tjänster. 4 Kollektivtrafikens inriktning och omfattning Parterna är överens om att öka ambitionsnivån när det gäller kollektivtrafiken i länet samt till och från länet. Inriktningen ska vara att locka fler resenärer vilket kräver satsningar på relationer med stor potential av kollektivtrafikresande. Nya satsningar ska främst ske på tågtrafik och i andra hand på busstrafik av typ expressbussar. Denna utbyggnad ska bland annat möjliggöras genom effektivisering och anpassning av övrig kollektivtrafik.

18 Kollektivtrafikens inriktning och omfattning ska läggas fast i länets trafikförsörjningsprogram, vilket ska tas fram i samråd mellan kommunerna och landstinget. Trafikförsörjningsprogrammet fastställs därefter av kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafiken i länet ska utformas som ett sammanhållet system med enhetlighet vad avser trafikutbud, trafiktyper, hållplatser, informationssystem och taxor. Avvikelser bör dock tillåtas när särskilda skäl föreligger. Där så är lämpligt ska marknadsanpassade taxor tillämpas. Gemensamma kriterier för det sammanhållna kollektivtrafiksystemet ska utarbetas och föras in i trafikförsörjningsprogrammet. 5 Ansvars- och kostnadsfördelning Kommunerna och landstinget delar ansvaret och kostnaderna för den regionala kollektivtrafik som lagts fast i trafikförsörjningsprogrammet. Målet är att Landstinget tar ansvar för det som kan betraktas som regional kollektivtrafik medan kommunerna tar ansvar för lokal kollektivtrafik. Ett avtal om ansvars- och kostnadsfördelningen ska vara klart före utgången av Avtalet ska ta sin utgångspunkt från den preliminära överenskommelse som träffades Utformning av den nya kollektivtrafiken Det avtal som omnämns i föregående punkt ska åtföljas av en plan för hur utbyggnaden av länets kollektivtrafik ska ske och hur denna ska finansieras. Planen ska utgöra grund för det trafikförsörjningsprogram som ska antas av kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundet Sörmland och Landstinget får i uppdrag att utarbeta en sådan plan. Arbetet med planen ska inledas med en dialog med varje kommun och med landstinget kring ambitionsnivå, önskvärda förändringar och utbyggnader av kollektivtrafiken samt en möjlig finansiering och tidplan för detta. Förslaget till plan ska presenteras under hösten 2011 och därefter utgöra underlag för en förhandling mellan landstinget och kommunerna. Planen ska slutligen tillsammans med ovan nämnda avtal godkännas i respektive fullmäktige. 7 Temporär utjämning av kostnadsökningar För att kompensera de kommuner som vid förändringen av kostnadsfördelningen drabbas kraftigt av ökade kostnader ska ett utjämningssystem tillämpas under en övergångstid. Samtidigt är parterna medvetna om att de kostnadsförändringar som uppkommer, efter hand, kompenseras inom skatteutjämningssystemet. 8 Samarbete med Länstrafikbolaget Ägarna av nuvarande kollektivtrafikhuvudman, Länstrafiken Sörmland AB har förklarat att man avser att behålla bolaget och nyttja deras tjänster under minst 3 år från och med att den nya lagen träder ikraft. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur tillsammans med motsvarande bolag i Örebro och Västmanlands län servicebolaget, Länstrafiken Mälardalen AB. All personal, inventarier och utrustning ägs av servicebolaget medan befintliga affärsavtal och fasta tillgångar tillhör respektive länsbolag. Fortsatt utredning bör ske rörande hanteringen av bolagsfrågorna.

19 9 Beslut och genomförande Så snart denna överenskommelse undertecknats ska den godkännas av kommunerna och landstinget som samtidigt fattar ett formellt beslut om hur kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras. Dessa beslut ska vara fattade senast innan september månads utgång Landstinget och Regionförbundet kan påbörja det praktiska förberedelsearbetet när överenskommelsen är undertecknad. Denna överenskommelse träder ikraft när den godkänts av samtliga parter och gäller tillsvidare. Överenskommelse kan endast brytas vid ett årsskifte och uppsägning ska ske senast 1 år i förväg. Denna överenskommelse har upprättats i 10 likalydande exemplar och utväxlats mellan parterna. Ort och datum För Landstinget Sörmland Ort och datum För Eskilstuna kommun Åsa Kullgren Jimmy Jansson Ort och datum För Flens kommun Ort och datum För Gnesta kommun Anders Berglöv Johan Rocklind Ort och datum För Katrineholms kommun Ort och datum För Nyköpings kommun Göran Dahlström Urban Granström Ort och datum Ort och datum

20 För Oxelösunds kommun För Strängnäs kommun Olov Zakrisson Jens Persson Ort och datum För Trosa kommun Ort och datum För Vingåkers kommun Daniel Portnoff Camilla Anglemark OBS. Ett underskrivet exemplar av detta avtal finns hos Regionförbundet Sörmland.

21 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Per Blomberg Landstingsjurist LS-LED Bildande av Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige att godkänna överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland från den 12 maj Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige att godkänna förslagen till förbundsordning för Kommunalförbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med bilagorna, fördelning av underskott och reglemente för direktionen. 3. Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar motsvarande beslut. Karin Welin Landstingsdirektör Bakgrund Av lag om kollektivtrafikmyndighet framgår att en sådan myndighet skall inrättas från och med Den form som i första hand föreskrivs i lagen är Kommunalförbund. Lagen innebär att ansvaret för kollektivtrafiken flyttas från kommunerna och landstinget till kollektivtrafikmyndigheten. Den 12 maj 2011 har en överenskommelse träffats mellan företrädare för länets kommuner och Landstinget Sörmland om bildande av ett Kommunalförbund som skall ha ansvaret för länets kollektivtrafik. I överenskommelsen anges att denna skall godkännas av samtliga parters fullmäktige. Enligt kommunallagen skall ett kommunalförbund ha en förbundsordning som reglerar förbundets arbete. Förbundsordningen skall godkännas av medlemmarnas fullmäktige liksom reglementet för direktionen. Förslaget till förbundsordning och reglemente har arbetats fram av en grupp jurister från landstinget och kommunerna. I förslaget har frågan om särskilda majoritetskrav särskilt lyfts fram och för vissa preciserade beslut av strategisk betydelse föreslås att det ska krävas en kvalificerad majoritet i förbundsdirektionen. Denna bestämmelse avses motsvara det som i överenskommelsen kallats konsensusbeslut. Med hänsyn till bestämmelsen föreslås även att kravet på närvaro anpassas, vilket betyder att Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR D2_DOWNLOAD /d96d7e6d-ca6a-4583-a5f1-80a2ab2239b4/kfkm_tjut_godkannade_av_av_avtal_om_kf_och_forbundsordning_och_reglemente_for_direktionen_ doc Utskriftsdatum: :37 SID 1(2)

22 för att beslut ska kunna fattas i de aktuella typerna av frågor krävs att 12 av ledamöterna ska vara överens. Därmed kan beslut fattas även om endast dessa 12 är närvarande. Om samtliga 14 ledamöter skall vara eniga om viktiga beslut innebär det en allvarlig risk för att förbundets beslutsförmåga hindras. Arbetsgruppen har också konstaterat att den planerade nya överenskommelsen om underskottstäckning mellan medlemmarna ännu inte är genomförd. I avvaktan på en sådan överenskommelse förslås att den nuvarande överenskommelsen tills vidare behålls. Bilagor Överenskommelse från den 12 maj 2011 mellanföreträdare för länets kommuner och landstinget om bildande av kommunalförbund för kollektivtrafikmyndighet Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med bilagorna, fördelning av underskott från och förslag till reglemente för direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet PM om förutsättningarna för kollektivtrafikmyndigheten enligt lag och fortsatt arbete med myndighetens bildande, etablering och inledande uppgifter Protokollsutdrag till Landstingsstyrelsen Kommunstyrelserna i länets kommuner Regionförbundet Sörmland Akten ORG NR D2_DOWNLOAD /d96d7e6d-ca6a-4583-a5f1-80a2ab2239b4/kfkm_tjut_godkannade_av_av_avtal_om_kf_och_forbundsordning_och_reglemente_for_direktionen_ doc Utskriftsdatum: :37 SID 2(2)

23 Förslag till Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt säte i Nyköping. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker samt Landstinget Sörmland. 4 Förbundets ändamål Förbundets syfte är att fungera som regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förbundet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. 5 Förbundets uppgifter Förbundet är regional kollektivtrafikmyndighet för Södermanlands län och svarar inom länet för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det ankommer på förbundet att bland annat: - Upprätta ett trafikförsörjningsprogram för länet. I programmet ska mål för den regionala kollektivtrafiken fastställas. - Fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet eller efter särskild överenskommelse med annan myndighet. - Ansvara för att trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten genomförs. Förbundet kan överlämna befogenheter till annan i den ordning som föreskrivs i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förbundet har möjlighet att äga bolag. Efter särskild överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana

24 transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. 6 Organisation Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 7 Förbundsdirektionen Förbundsdirektionen väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. I samband med förbundets bildande ska den första mandatperioden utgöras av tiden från och med den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 december Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Respektive medlemskommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. Landstinget utser fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige. Landstingsfullmäktige ska även besluta om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget. Bland de ledamöter som landstinget valt ska landstinget utse en av dem att vara ordförande i direktionen. En vice ordförande utses av direktionen bland ledamöterna från medlemskommunerna. Direktionen kan besluta om att inrätta ett arbetsutskott. Om direktionen beslutar att inrätta ett arbetsutskott ska det bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, varav minst en (1) ledamot från landstinget och en (1) ledamot från kommunerna. Mandattiden för eventuellt arbetsutskott ska vara densamma som för direktionen. 8 Offentlighet Direktionens sammanträden ska vara offentliga. Direktionen kan dock besluta om att helt eller del av sammanträde ska vara slutet. Det sammanträde vid vilket direktionen ska fastställa budgeten ska alltid vara offentligt. 9 Kungörelser och tillkännagivanden Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga meddelanden ska anslås på landstingets anslagstavla, vilken också ska vara officiell anslagstavla för förbundet. Kungörelser om direktionens sammanträden ska annonseras i enlighet med direktionens anvisningar.

25 10 Det första sammanträdet vid ny mandatperiod Den avgående direktionen ska utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion. 11 Rätt att väcka ärenden Ärenden i direktionen får väckas av: Ledamot i direktionen Förbundsmedlems fullmäktige och styrelse Revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 12 Särskilda majoritetskrav Direktionens beslut fattas med enkel majoritet. I följande ärenden ska dock minst tolv (12) av ledamöterna vara överens om beslutet för att det ska gälla: Beslut om trafikförsörjningsprogram Beslut om budget Beslut om förvärv, bildande eller avyttring av bolag 13 Särskilda representanters närvaro- och yttranderätt Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden. 14 Ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare Arvoden och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare i direktionen, revisorerna samt andra, som utfört av direktionen beslutade uppdrag, ska utgå från bestämmelserna om riksdagsarvoden. Arvodeskommittén i Eskilstuna kommun ska bereda beslut i frågan om förslag till arvodesreglemente och annan ekonomisk ersättning för förbundet. Förslaget ska underställas direktionen för beslut. 15 Budget och ekonomisk styrning Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna beslutat om. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska fastställa budgeten senast den 15 maj. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 KL. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 18. Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna minst en gång per år. Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten fastställas av den nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå.

26 16 Skuldsättning m.m. Förbundet får inte ingå borgensförbindelse utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande men däremot kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital. 17 Revision Förbundet ska ha tre revisorer, vilka utses av landstingsfullmäktige. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska granska förbundets verksamhet och avge berättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet. De valda revisorerna har rätt att upphandla sakkunnigt biträde för revisionsarbetet. 18 Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader regleras i enlighet med bilaga. 19 Uppgifter som överförs från medlem Uppgifter som överförs från landstinget eller en eller flera kommuner till förbundet ska regleras i särskild ordning. 20 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder enligt följande fördelning. Landstingets andel är hälften av förbundets tillgångar och skulder. Kommunernas andel är hälften av förbundets tillgångar och skulder fördelat efter respektive kommuns invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. 21 Medlems utträde ur förbundet En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år räknat från den tidpunkt då uppsägningen skriftligen anmäldes till direktionen plus den ytterligare tid som kvarstår fram till nästföljande årsskifte. Vid utträdet har utträdande medlem rätt till sin andel i förbundets tillgångar eller skyldighet att svara för sin andel av förbundets skulder enligt med vad som framgår av Förbundets likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta eller om en eller flera av medlemmarna utträder ur förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sitt ändamål inte längre finns. När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och tillgångar avyttras eller fördelas enligt principerna i 20 i denna förbundsordning. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

27 När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta. 23 Tvister Tvist mellan förbundet och en förbundsmedlem avgörs vid allmän domstol. 24 Ändringar i förbundsordningen Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av direktionen och beslutas av medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till direktionen påkalla ändring av förbundsordningen. 25 Ikraftträdande Denna förbundsordning träder ikraft den 1 januari 2012, då fullmäktige i samtliga medlemskommuner och landstinget godkänt densamma.

28 Bilaga 2 till förbundsordning Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Allmänna bestämmelser 1 Förbundsdirektionen (direktionen) är kommunalförbundets (förbundets) beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och andra författningar som reglerar förbundets verksamhet. För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente. 2 Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra de framställningar som direktionen anser påkallade. Det åligger direktionen att fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi och redovisa detta för förbundsmedlemmarna. Ekonomisk förvaltning Rapporter m.m. 3 Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar överskridanden eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten, ska direktionen till förbundsmedlemmarna redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas. Medelsförvaltning 4 Direktionen ska sköta förbundets medelsförvaltning så att kraven på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Direktionen ska se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar. Direktionen ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. Räkenskapsföring och redovisning 5 Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel den förvaltar. Räkenskaperna ska årligen avslutas med ett bokslut och sammanfattas i en årsredovisning. Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 6 Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen, ska den genast överlämnas till förbundets revisorer. Årsredovisning med revisionsberättelser och granskningsrapporter ska överlämnas till varje förbundsmedlem innan mars månads utgång året efter det budgetår som redovisningen avser. Underlag för koncernbokslut hos förbundsmedlemmarna ska lämnas senast under första veckan i februari året efter det budgetår som redovisningen avser. Egendomsförvaltning 7 Direktionen ska väl underhålla och förvalta förbundets fasta och lösa egendom och se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

29 Arbetsformer Ordförande vid sammanträde 8 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Ersättarnas tjänstgöring 9 Vid förfall för ledamot från landstinget tjänstgör ersättare från landstinget och vid förfall från ledamot från kommun ersättare från samma kommun som ledamoten. Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige har bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid ett proportionellt val inträder ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om proportionellt valsätt. Ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till direktionens kansli som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det finns särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående behandling av ett ärende. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i dennes ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Sammanträden Tidpunkt m.m. 10 Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. Direktionen sammanträder också när ordföranden anser att det behövs eller när minst fem ledamöter begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till direktionens kansli. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden. 11 Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. Direktionens ledamöter och ersättare ska snarast underrättas härom. 12 Om direktionen inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i samråd med vice ordföranden plats för sammanträdena. Dessa bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner som är förbundsmedlemmar. Kallelse 13 Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska, om inte särskilda skäl föranleder annat, vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som hör till ett

30 ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. Justering av protokoll 14 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall i sådant fall redovisas skriftligen innan direktionen justerar den. Reservation 15 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall detta göras skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som upptar det beslut som reservationen gäller, skall motiveringen lämnas innan sammanträdet avslutas. Delegering av beslutanderätt 16 Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt. Direktionen skall i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen delegerar(delegationsordning). Delgivning 17 Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden. Undertecknande av handlingar 18 Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som direktionen utser. Vid förfall för ordföranden skall vice ordföranden underteckna de handlingar som anges i första stycket i ordförandens ställe. Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordföranden skall den till levnadsåren äldste ledamoten i direktionen fullgöra uppgiften.

31

32

33

34

35

36 Bilaga Förutsättningar för Kollektivtrafikmyndigheten enligt lag Den nya lagen om kollektivtrafik börjar gälla den 1 januari 2012 och innebär att dagens trafikhuvudmän ersätts av nya kollektivtrafikmyndigheter i varje län. Lagen anger tre alternativa lösningar för bildande av myndighet i samtliga fall krävs att kommuner och landsting ska komma överens om myndighetens bildande. När landsting och kommuner gemensamt bildar myndighet ska denna organiseras som kommunalförbund detsamma gäller om enbart kommunerna ska bära ansvaret. Alternativt kan landstinget ensamt bära ansvaret och då vara kollektivtrafikmyndighet. Om enighet inte uppnås mellan kommuner och landsting ska myndigheten organiseras som kommunalförbund. I det fallet ska landstinget utse hälften av ledamöterna och kommunerna hälften. Underskottet för trafiken ska i det fallet delas så att landstinget står för hälften och kommunerna tillsammans för resten. Kollektivtrafikmyndighetens bildande, ansvar och övriga uppgifter regleras bl a via Kollektivtrafiklagen (2010:1065) samt EG-förordningen nr 1370/2007. Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter Kollektivtrafikmyndigheten ska definiera behovet av regional kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik menas kollektivtrafik inom ett län eller länsöverskridande trafik över flera län om dess huvudsakliga roll är att tillgodose vardagspendling. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas senast den 1 oktober Programmet ska uppdateras vid behov. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av 1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ta ansvar för efter beslut om allmän trafikplikt, 3. åtgärder för att skydda miljön, 4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning, 5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt 6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, om uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

37 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan, efter överenskommelse med landstinget eller en eller flera kommun/er, få uppdraget att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Kollektivtrafikmyndigheten ska verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper. Kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är behörig lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet. Allmän trafikplikt innebär ett åtagande från myndigheten att sörja för kollektivtrafiken inom ett område. Innan myndigheten fattar beslut om allmän trafikplikt ska en prövning ske om det finns kollektivtrafikföretag som har intresse av att driva trafiken på kommersiell grund, utan ersättning från myndigheten. Uppgifter som myndigheten kan överlåta Kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av sin beslutande församling överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag som myndigheten har inflytande över eller till en kommun för eget område. Fritt marknadstillträde Från 1/ gäller fritt marknadstillträde för kollektivtrafik på kommersiell grund. Ett företag som avser att bedriva sådan trafik ska anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när företag avser upphöra med trafiken. Detta innebär att kommersiella aktörer kan bedriva trafik parallellt med den upphandlade trafiken. Myndighet organiserad i form av kommunalförbund Kommunerna och landstinget bär gemensamt det grundläggande ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. I Sörmland organiseras detta enligt träffad överenskommelse i form av ett kommunalförbund vilket i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet övertar ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet. Kommunalförbundet övertar uppgifter och beslutanderätt från sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med egen budget och räkenskaper. Kommunalförbundet styrs av sina medlemmar genom regler i förbundsordningen. Landstinget och kommunerna har inget juridiskt ansvar för de uppgifter som överlåtits till förbundet, däremot är medlemmarna ytterst politiskt och finansiellt ansvariga för verksamheten. Minimikravet i ett kommunalförbund är att varje medlem ska ha minst en ledamot och en ersättare.

38 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bildande, etablering och inledande uppgifter Genom godkännandet av överenskommelse, förbundsordning och reglemente i de tio fullmäktigeförsamlingarna bildas Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. I det fortsatta arbetet kommer ytterligare beslut behöva tas vilket i vissa fall även förutsätter ställningstaganden i respektive fullmäktigeförsamling. En mer informell beredningsprocess behöver också etableras i syfte att förbereda myndighetens kommande arbete. Fortsatt samverkan inför myndighetens bildande Arbetet med att etablera myndigheten och förbereda dess arbete kommer att fortsätta under hösten under ledning av organisationernas styrelseordförande och med landstingsstyrelsens ordförande som sammankallande. Kommundirektörsgruppen kommer att fungera som beredningsgrupp för arbetet. Till stöd för arbetet bildas arbetsgrupp och juristgrupp med representanter från kommuner, landsting, regionförbundet och länstrafiken. Landstinget som även kommer att vara värd för det kommande kansliet tar på sig uppgiften som sammankallande. Myndighetens kommande arbete och samverkan i länet Förberedelser ska ske så att myndigheten kan påbörja sin verksamhet Ett flertal uppgifter måste lösas under hösten för att möjliggöra en god start för myndigheten. Av särskild betydelse är att finna former för god samverkan mellan de parter kommuner, landsting, länstrafiken, regionförbundet, trafikverket m fl - som på skilda sätt har ansvar för kollektivtrafikens utveckling. Bland uppgifterna hör att beskriva hur samverkan mellan myndigheten och kommuner, landsting samt övriga berörda organisationer ska organiseras, att utveckla uppdraget till länstrafikbolaget samt att organisera myndighetens kansli. I syfte att möjliggöra en smidig övergång förutsätts arbetet till största del utgå från befintliga resurser och redan existerande former för samverkan. Överföring av ägandet av Länstrafiken Sörmland I överenskommelsen anges att ägarna av bolaget avser behålla bolaget och nyttja dess tjänster under minst 3 år från och med att den nya lagen trätt i kraft. Förutsättningarna för bolaget ändras genom den nya lagen. Bl a försvinner begreppet trafikhuvudman i den nya lagstiftningen genom att ansvaret organisation av kollektivtrafiken i länet flyttas till kollektivtrafikmyndigheten. Ägandet av Länstrafikbolaget bör snarast föras till det nya kommunalförbundet. En sådan överlåtelse är nödvändig för att förbundet som kollektivtrafikmyndighet ska kunna använda

39 sig av Länstrafikbolagets kompetens och resurser utan krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förberedelser för detta har inletts och ambitionen är att beslut ska kunna tas i fullmäktigeförsamlingarna före årsskiftet. Övriga bolagsfrågor I överenskommelsen anges att hanteringen av övriga bolagsfrågor - de samägda bolagen Länstrafiken Mälardalen och MÄLAB - ska utredas med start Diskussioner har även inletts kring Sörmlands eventuella inträde i spårfordonsbolaget Transitio. Bolaget ombildas med anledning av den nya kollektivtrafiklagen och de län som tidigare ej varit delägare däribland Sörmland erbjuds nu delägarskap. Övriga Mälarlän är redan delägare i Transitio. Sörmlands delägande bedöms som strategiskt viktigt inför kommande beslut om utveckling av tågtrafiken i Mälardalen. Ägare till Transitio bör vara kollektivtrafikmyndigheten i respektive län. Ändrad finansieringsmodell I överenskommelsen anges att ansvars- och kostnadsfördelningen ska ses över samt att målet är att Landstinget ska ansvar för det som betraktas som regional kollektivtrafik medan kommunerna tar ansvar för lokal kollektivtrafik.1) Förberedelser för detta har pågått under 2010 och 2011 under ledning av Regionförbundet. Enligt överenskommelsen ska Landstinget och Regionförbundet samverka i det fortsatta arbetet, en dialog om förutsättningar för kommande avtal ska föras med kommuner och landsting samt en plan tas fram som underlag för förhandling. Fram till dess att ett nytt avtal kunnat träffas och godkänts i respektive fullmäktige kommer det nu gällande avtalet från 2007 att ges förlängd giltighet. 1) Enligt kollektivtrafiken benämns allt kollektivtrafik inom länet och även viss trafik över länsgräns som regional. Trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafiklagen ställer vissa krav på såväl innehåll, samråd som beslut för de obligatoriska trafikförsörjningsprogrammen. Programmet ska vara beslutat av myndigheten senast den 1/ Arbete pågår med framtagande av underlag till programmet pågår. Länstrafikbolaget gör en kommunvis genomgång i samverkan med respektive kommun. För den gemensamma tågtrafiken i Mälardalen görs motsvarande förberedelsearbete av MÄLAB. Under hösten 2011 kommer det fortsatta arbetet att diskuteras vid kollektivtrafikhandläggarnas möten. Under 2012 kommer myndigheten vara ansvarig för att ett slutligt förslag tas fram samt för att samråd sker med berörda parter. Trafikplikt Enligt den nya lagen måste upphandlingar av trafik ha stöd i trafikförsörjningsprogrammet samt föregås av ett särskilt beslut trafikplikt. Beslut om trafikplikt ska enligt EU-förordning göras offentligt ett år innan upphandling får påbörjas. Framförhållningen måste därför vara

40 lång innan upphandling kan påbörjas och därefter trafik inledas. Beslut om trafikplikt tas av myndigheten. Länstrafiken Sörmland har relativt långa avtal för trafiken. Förutsättningarna för 2013 och 2014 är därmed relativt givna. Men för att möjliggöra upphandling av trafik för 2015 och framåt bör de första trafikpliktsbesluten tas redan hösten Utveckling av järnvägstrafik Inom ramen för det förberedande arbete som sker inom MÄLAB avseende trafikförsörjningsprogram och beslut om trafikplikt för regionaltågstrafiken ingår som ett alternativ att regionen finansierar de järnvägsfordon som krävs. Beslut om en sådan eventuell investering måste fattas i början av 2013 om fordonen skall kunna levereras för trafikstart i samband med Citybanans färdigställande. En uppgift för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Södermanland är att förbereda ett sådant investeringsbeslut under 2012.

41 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Sammanträdestider för 2012 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nedan angivna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under Kommunfullmäktige låter införa kommunfullmäktiges kungörelser i Katrineholmskuriren. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar för egen del med vissa justeringar sammanträdestider för kommunstyrelsen, arbetsutskottet, personalutskottet samt ordförande- och chefsträff. Beskrivning av ärendet Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottets sammanträden. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år bestämma vilka dagar sammanträdena ska äga rum. Följande förslag till sammanträdestider redovisas enligt nedan. Vissa justeringar behöver dock göras om förslaget om förändrad period för delårsbokslut beslutas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Anders Edlund , Sammanträdestider 2012 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige 2012, föreslå kommunfullmäktige låter införa kommunfullmäktiges kungörelser i Katrineholmskuriren. anta förslag på sammanträdestider för kommunstyrelsen, arbetsutskottet, personalutskottet samt ordförande- och chefsträff. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för VK101S v , Tjut Sammanträdestider 2012.doc KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl januari 23 januari 6 februari 13 februari 27 februari 12 mars 19 mars, årsbokslut 2 april, årsbokslut 16 april årsbokslut 14 maj, budget 28 maj, budget 11 juni, budget 18 juni 27 augusti 13 augusti 8 oktober, delårsbokslut 10 september 24 september, 29 oktober, budget 22 oktober, delårsbokslut delårsbokslut 15 oktober, budget 17 december 12 november, budget kl december Kansliförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

43 KS:au Tema KS:pu Måndagar kl 10 Måndagar kl 15 (samma som 2011) 20 februari 13 februari 23 april 19 mars 3 september 14 maj 19 november 18 juni 13 augusti 24 september 15 oktober 3 december 2 (3) Ordförande- och chefsträffar xx-xx mars förvaltningschefer, ordförande samt vice ordförande för kf, ks och nämnderna Planeringsresa kommunstyrelsen xx-xx februari, 24-timmar (lunch till lunch) Ekonomidagar Bokslut Budget Budgetberedningen 6-7 mars Boksluts och september, budgetdagar budgetdagar Ks:au 19 mars årsbokslut 15 oktober budget Kommunstyrelsen 2 april - årsbokslut, 8 oktober delårsbokslut 28 maj 29 oktober kl Kommunfullmäktige 16 april - årsbokslut. 22 oktober - delårsbokslut 11 juni 14 november kl 09.00

44 VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen 3 (3) Helena Viklund Kommunchef Anders Edlund Enhetschef Nämndservice

45 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 224/ Motion om införandet av Stoppa sabbet peng Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren inkommer med en motion om att införa en Soppa sabbet peng. Beslutsunderlag Motion Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 -----Ursprungligt meddelande----- Från: Fredrik O Vera Skickat: den 15 augusti :42 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Motion från Vtl Baggetorp 15/8-11 Motion från Vtl Härmed yrkar Vtl på att det införs en "stoppa sabbet" peng i skolorna i Vingåkers kommun. Varje skola för tex 3.000:- per läsår och i slutet av varje läsår så görs en avräkning av detta. Överskjutande del får eleverna ta del av,antingen genom röstning eller dyligt om vad överskjutande del skall användas till. Samma eller liknande system som Britt-Marie Hult införde på Baggetorpsskolan. Detta system föll väldigt bra ut i Baggetorpsskolan och skadegörelsen minskade oerhört. Samtidigt som det ger eleverna en extra sporre om att vara rädda om både det yttre men även sin arbetsmiljö. Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl D2_DOWNLOAD /d caf9-405b bb774ce94/meddelandehtml.html[ :36:53]

47 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 220/ Medborgarförslag Muddring av Vingåkersån Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Medborgarförslaget skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Margita Beijmo och Bo Janson inkommer med ett medborgarförslag om muddring och rensning av Vingåkersån. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48

49

50 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 211/ Medborgarförslag om trafiken på väg 591 genom Marmorbyn Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Medborgarförslaget skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Hans och Eva Carlsson inkommer med ett medborgarförslag om trafiken på väg 591 genom Marmorbyn. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

51

52

53 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 245/ Medborgarförslag om pendlarparkering vid Henalavägen Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Medborgarförslaget skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Gunilla Porsvant inkommer med ett medborgarförslag om att anordna en upplyst pendlarparkering vid Henalavägen. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

54

55

56 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 70/ Dnr 108/ Dnr 267/ Dnr 268/ Dnr 269/ Delgivningar Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:36 angående att se över dricksvattenproduktionen. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:38 angående förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen RIPS07. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:39 angående preliminär kostnads- och LSS-utjämning Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:40 angående konsekvenser av nya skatteförfarandelagen. Skrivelse från Erik Bogren angående avfallstaxan synpunkter från en abonnent. Förvaltningsrätten i Linköping med dom i mål nr angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, asfaltentreprenad. Viadidaktnämnden med delårsrapport/sammanfattande verksamhetsbeskrivning augusti Viadidaktnämnden med ferierapport/sammanfattande verksamhetsbeskrivning sommaren Viadidaktnämnden med tillgänglighetsinventering Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

57 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Forts Ks Sveriges Kommuner och Landsting med rapporten Jäv och beroende enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna Sveriges Kommuner och Landsting med rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat 2011, insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Länsstyrelsen i Stockholms län med Nationella minoriteters rättigheter en handbok för kommuner, landsting och regioner. Protokoll från Viadidaktnämndens sammanträde Justerandes sign Utdragsbestyrkande

58 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Remiss förslag till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Vingåkers kommun avstår möjligheten att yttra sig över förslaget till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland. Beskrivning av ärendet Regionförbundet Östsam har uppdraget att samordna det regionala utvecklingsarbetet. En viktig del i detta uppdrag är att utarbeta det regionala utvecklingsprogrammet. Syftet med det regionala utvecklingsprogrammet är att ange en strategi för ett samlat regionalt utvecklingsarbete utifrån ett sammanhållet samhällsperspektiv. Remissversionen är en vidareutveckling av det nu gällande regional utvecklingsprogrammet från Det nya förslaget innehåller inga principiella inriktningsförändringar, frågeställningarna har dock breddats och programmet har gjorts mer heltäckande. Vingåkers kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-17 200 (221) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 17 oktober 2011, kl 10.00-14.10 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer