Lindesbergs kommunkoncern. Omstrukturering. Förslag Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB (Ansvarig: Legala frågor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindesbergs kommunkoncern. Omstrukturering. Förslag 2010-04-14. Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB (Ansvarig: Legala frågor)"

Transkript

1 Omstrukturering Lindesbergs kommunkoncern Carl-Johan Isaksson, affärsutvecklingskonsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (Ansvarig: Affärsutvecklingsfrågor) Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB (Ansvarig: Legala frågor) Förslag

2 Lindesbergs kommunkoncern - kärnfrågor vid omstrukturering Varför Kommunala Bolag? Varför förändring av strukturen i den kommunala koncernen? Hur kan bolags- och fastighetsstrukturen ut? Hur ska styrning, rapportering se ut i en ny koncernstruktur? 2

3 1. Varför Kommunala Bolag? De kommunala bolagen har tillkommit i syfte att tillgodose kommunens behov och utgör därför delar av den kommunala organisationen. De begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. 3

4 Motiv som typiskt sett finns för att driva kommunal verksamhet i bolagsform: Ibland effektivare att driva verksamhet i bolagsform. Legala krav på att verksamheten drivs i aktiebolagsform, t.ex elförsäljning. Logiken i vissa branscher kräver bolag som t.ex bostads- och energibranschen. I vissa fall underlättas samverkan med andra kommuner och näringslivet. Juridiskt tydliga och enkla beslutsvägar erhålls. Försäljning av verksamheter underlättas förpackade som bolag. Möjlighet att ge kommunkoncernbidrag om äkta kommunkoncernbildning finns. 4

5 2. Varför förändring av strukturen i den kommunala koncernen? Ökad tydlighet Ökad fokusering Skapa förutsättningar för bättre samordning mellan bolagen och hela den kommunala verksamheten Skapa förutsättningar för mer aktiv ägarstyrning och dialog mellan kommunen och bolagen Anpassning för att möta utvecklingen i konkurrenslagstiftningen (LOU) 5

6 Befintlig bolags- och fastighetsstruktur Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen MoLAB ILAB LEAB Linde Exploatering AB LIBO MUAB Linde energi Försäljnings AB LFAB SKUAB TUAB Verksamhetsfastigheter Näringslivsfastigheter Energi Fritidsfastigheter Bostadsfastigheter Markreserv/ Skogsfastigheter Personal kommer, mot bakgrund av LOU-krav, eventuellt att vara anställda i flera av koncernbolagen. Energikällan Linde AB MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB TUAB Tredingen Utveckling AB MUAB Masugnen Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB SKUAB- Stripa Kultur och Utveckling AB LEAB Linde Energi AB LIBO Lindesbergsbostäder AB 6

7 Slutstruktur bolag och fastigheter Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Linde stadshus AB (NyAB) LEAB Linde energi Försäljnings AB TUAB (MoLAB/MUAB) ILAB Linde Fastighets AB (MoLAB) (LFAB) LIBO Linde Exploatering AB Verksamhetsfastigheter Näringslivsfastigheter Fritidsfastigheter Bostadsfastigheter Markreserv/ Skogsfastigheter Energi Personal kommer, mot bakgrund av LOU-krav, eventuellt att vara anställda i flera av koncernbolagen. SKUAB Energikällan Linde AB NYAB Nytt Aktiebolag MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB TUAB Tredingen Utveckling AB MUAB Masugnen Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB LEAB Linde Energi AB LIBO Lindesbergsbostäder AB 7

8 Huvudskillnader mot den slutstruktur som presenterades den 10 resp. den 23 mars 2010 LEAB lyfts upp som ett dotterbolag till Linde Stadshus AB. Därigenom tillskapas två underkoncerner, en fastighets-underkoncern och en energi-underkoncern. SKUAB blir kvar som ett dotterbolag under MoLAB (Linde Fastighets AB) och läggs således inte som dotterbolag under ILAB. Namnen på koncernbolagen ändras inte med undantag av MoLAB som föreslås namnändra till Linde Fastighets AB. Det nya toppbolaget föreslås heta Linde Stadshus AB. Viss personal kan komma, mot bakgrund av den förändrade LOU:s krav, att vara anställda i flera av koncernbolagen. 8

9 Steg 1: (a) MUAB överlåts från MoLAB till TuAB. (b) TUAB och MUAB fusioneras överlåtelse av MUAB MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB LEAB Linde Energi AB TUAB Tredingen Utveckling AB LBG Energi Försäljning AB Linde energi Försäljnings AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB LIBO Lindesbergsbostäder AB MUAB Masugnen Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB Lexplo Linde Exploatering AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB 9

10 Steg 2: (a) LIBO överlåter LFAB till MoLAB varefter (b) LFAB och MoLAB fusioneras. (c) LFAB och MoLAB överlåter förvaltningsfastigheter till TUAB Överlåtelse förvaltningsfastigheter överlåtelse av LFAB fusion MoLAB - LFAB Överlåtelse förvaltningsfastigheter MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB LEAB Linde Energi AB TUAB Tredingen Utveckling AB LBG Energi Försäljning AB Linde energi Försäljnings AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB LIBO Lindesbergsbostäder AB MUAB Masugnen Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB Lexplo Linde Exploatering AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB 10

11 Steg 3: LiBO överlåter förvaltningsfastigheter till TUAB Överlåtelse förvaltningsfastigheter MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB TUAB Tredingen Utveckling AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB MUAB Masugnen Utveckling AB Lexplo Linde Exploatering AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB LEAB Linde Energi AB LBG Energi Försäljning AB Linde energi Försäljnings AB LIBO Lindesbergsbostäder AB LFAB LFAB i Lindesberg AB 11

12 Steg 4: LiBO överlåter skog till Lexplo Överlåtelse skog MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB TUAB Tredingen Utveckling AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB MUAB Masugnen Utveckling AB Lexplo Linde Exploatering AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB LEAB Linde Energi AB LBG Energi Försäljning AB Linde energi Försäljnings AB LIBO Lindesbergsbostäder AB LFAB LFAB i Lindesberg AB 12

13 Huvudsakliga skäl för steg 1 till 4 Renodling och samordning av MoLAB Gruppens verksamheten genom att samla förvaltningsfastigheter i TUAB och icke bebyggd mark i Lexplo Renodling och samordning medför ökad tydlighet och fokusering och skapar förutsättningar för mer aktiv ägarstyrning och möjliggör fördjupad dialog mellan kommunen och bolagen Det sätt på vilket kommunens förvaltningsfastigheter förvaltas idag strider mot de förändrade reglerna för offentlig upphandling som kommer att gälla från den 1 juli Se vidare bifogad PM avseende förändrade LOU:s krav. Genom att flytta förvaltningsfastigheter till TUAB vilka därefter kommer att förvaltas av ett renodlat MoLAB (namnändrat till Linde Fastighets AB) uppfylles enligt bedömning i bilagd PM den förändrade LOU krav (se vidare bilagd PM) Minskning av antalet bolag i MoLAB Gruppen genom att MUAB fusioneras med TUAB respektive LFAB fusioneras med MoLAB. 13

14 Steg 5: Bildande av Linde Stadshus AB Bildandet av Linde Stadshus AB (LSH) som nytt koncernmoderbolag för MoLAB Gruppen sker i följande steg: 1)Lindesbergs Kommun förvärvar ett lagerbolag, 2)Styrelse / VD för LSH speglas mot nuvarande styrelse / VD för MoLAB, 3)LSH förvärvar MoLAB från Lindesbergs Kommun mot betalning genom revers, 4)LSH genomför en kvittningsemission där Lindesbergs Kommun använder del av sin under punkt 3 erhållna reversfordran på LSH till att teckna aktier i LSH med resultat att aktiekapitalet i LSH stärks. MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB LEAB Linde Energi AB TUAB Tredingen Utveckling AB LBG Energi AB Linde energi Försäljnings AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB LIBO Lindesbergsbostäder AB MUAB Masugnen Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB Lexplo Linde Exploatering AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB 14

15 Steg 6: MoLAB överlåter LEAB till NyAB (per den 1 jan 2011) överlåtelse av LEAB (inklusive dotterbolaget Linde Energi Försäljnings AB) MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB TUAB Tredingen Utveckling AB LEAB Linde Energi AB LIBO Lindesbergsbostäder AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB MUAB Masugnen Utveckling AB Lexplo Linde Exploatering AB 15

16 Skäl för Steg 5 och 6 Linde Stadshus AB (LSH) kommer att vara det nya moderbolaget i Lindesbergs kommuns bolagskoncern. MoLAB gruppen består av en energidel och en fastighetsdel. Därför finns två underkoncerner under LSH, en fastighetskoncern och en energikoncern I LSH kommer koncernbolagens behov av finansiering att lånas upp. LSH kommer därefter att vidare låna medel till övriga koncernbolag I LSH kommer en koncernekonom (controller) att finnas för samordning av koncernbolagens ekonomi Genom att samla och samordna koncernens behov av finansiering i LSH är vår bedömning att samordningsvinster kan uppnås Genom att LSH ligger emellan kommunen och de två underkoncernerna kommer dessa med dagens skattelagstiftning kunna ge/ta koncernbidrag till/från varandra. (Förutsätter att steg 4 genomförs efter den 31 december 2010). 16

17 Översyn - Bolagsordningar (inkl. namn) - Översyn mot bakgrund av de förändringar av respektive verksamhet som sker, ändringar i ABL sedan bolagsordningen antogs samt kommande föreslagna förändringar i ABL m.m. - Vi föreslår att NyAB antar namnet Linde Stadshus AB och att MoLAB namnändrar till Linde Fastighets AB. I övrigt lämnas bolagsnamnen oförändrade. - Flytta personal till rätt bolag - Se vidare PM avseende LOU för bakgrund till problemställning och slutsatser. Se vidare slutstruktur för översikt över hur personalen i koncernen kommer att vara anställd. Omstruktureringen kommer att förhandlas i enlighet med MBL. 17

18 Översyn fortsättning - Rapportinstruktioner / Arbetsordningar - Översyn i syfta att skapa förutsättningar för mer aktiv ägarstyrning och fördjupad dialog mellan kommunen och koncernbolagen - Avtal mellan koncernbolagen / Kommunen och koncernbolagen / med andra avtalsparter - Se vidare PM avseende LOU för bakgrund till problemställning och slutsatser. Avtal mellan koncernbolagen / kommunen och koncernbolagen / med andra avtalsparter, kommer som en del av omstruktureringen att ses över i mod bakgrund av den förändrade LOU. I översynen av avtalen ingår bl.a. upprättande av nytt hyresavtal mellan Lindesbergs Kommun och TUAB, nytt fastighetsförvaltningsavtal mellan Kommunen och MoLAB (Linde Fastighets AB) - Flytt av verksamheter - Avser t.ex. den uppdragsutbildningsverksamhet som f bedrivs i MUAB. Avsikten är att flytta denna till BUF 18

19 Fördjupad analys De frågor som lämnats utanför omstruktureringen för att fördjupad analys setts som nödvändig: - Linde Stadsnät - Fördjupad analys av formerna för hur Linde Stadsnät skall ägas och drivas har ansetts nödvändig innan beslut fattas - Personunion mellan styrelser - Särskilt vad avser de fastighetsägande bolagens styrelser - Fördjupad analys över om suppleanter bör finnas resp. styrelse 19

20 Slutstruktur bolag och fastigheter Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Linde stadshus AB (NyAB) LEAB Linde energi Försäljnings AB TUAB (MoLAB/MUAB) ILAB Linde Fastighets AB (MoLAB) (LFAB) LIBO Linde Exploatering AB Verksamhetsfastigheter Näringslivsfastigheter Fritidsfastigheter Bostadsfastigheter Markreserv/ Skogsfastigheter Energi Personal kommer, mot bakgrund av LOU-krav, eventuellt att vara anställda i flera av koncernbolagen. SKUAB Energikällan Linde AB NYAB Nytt Aktiebolag MoLAB Moderbolaget i Lindesberg AB TUAB Tredingen Utveckling AB MUAB Masugnen Utveckling AB LFAB LFAB i Lindesberg AB ILAB Industrilokaler i Lindesberg AB SKUAB Stripa Kultur och Utveckling AB LEAB Linde Energi AB LIBO Lindesbergsbostäder AB 20

21 4. Styrning och rapportering i ny koncernstruktur ÄGARDIALOG Syfte och Mål: Aktivare ägarstyrning. Tätare dialog, förbättrad kommunikation mellan ägare och bolag Enhetlig struktur för budgetering, rapportering och uppföljning Förbättrad samverkan mellan bolag och övriga kommunala verksamheter Utökad samordning av funktioner inom den kommunala verksamheten inkl. bolag. 21

22 Ambitionsnivåer för strategisk ägarstyrning Graden av samhällsnytta? Den passive ägaren Icke styrning Den administrative ägaren Den aktive ägaren Den värdeskapande ägaren Styrsignal Styrdialog Styrrelation Graden av gemensam ansats 22

23 Styrning och rapportering i ny koncernstruktur ÄGARDIALOG Förstå verksamheten Förändra verksamheten Styra mot uppsatta mål 23

24 Styrning och rapportering i ny koncernstruktur ÄGARDIALOG Ambition: Bättre förståelse för respektive verksamhet och dess del i den kommunala helheten. Förståelse ger förutsättningar för att förändra i riktning mot bättre verksamheter för kommuninvånare, bättre ekonomi i verksamheter och bolag. Förståelse för respektive verksamhet och helheten ger förutsättningar att mäta och styra på ett optimalt sätt. 24

25 Styrning och rapportering i ny koncernstruktur ÅRSCYKELN Gemensamt uppstartsforum inför budget med samtliga verksamheter och bolag i kommunen Nulägesanalys- Planering- Budget Bolagens affärsplan arbetas fram och budget kopplad till affärsplan processas Rapportering Uppföljning - Styrning Formaliserat månatligt rapportpaket med RR-BR, nyckeltal, finansiella och ickefinansiella nyckeltal. Avstämning mot: affärsplan och budget kompletterad med VD-rapport. 1/1 31/3 30/6 30/9 31/12 Regelbundna styrelsemöten minst en gång per kvartal, löpande kommunikation med koncern-vd och minst ett gemensamt strategimöte, utöver höstmöte i samband med budget, med övriga bolag och kommunala verksamheter 25

26 Styrning och rapportering i ny koncernstruktur Gemensamt strategiforum samtliga verksamheter inom kommunen Kommunens övergripande vision, utvecklingsplaner Gemensamma övergripande omvärldsförutsättningar. Gemensamma verksamhetsöverskridande satsningar. Påverkan på olika verksamheter och bolag. Verksamheternas behov av tjänster från andra verksamheter och bolag. Gemensamma samordnings- och effektiviseringsprojekt. Övergripande budgetdirektiv 26

27 Styrning och rapportering i ny koncernstruktur Bolagens affärsplan och budget Nulägesanalys Omvärld, Affären, Inre Styrning, Finansiell situation SWOT-analys, styrkor, svagheter, möjligheter och hot KFF Kritiska framgångsfaktorer identifieras Affärsplan, aktivitetsplan Budget kopplad till affärsplan, aktivitetsplan hänger ihop Görs i samarbete med styrelse och koncern-vd. Allt avstämt mot företagspolicy och ägardirektiv En enhetlig struktur för alla bolag och verksamheter 27

28 Styrning och rapportering i ny koncernstruktur Rapportering, uppföljning Enhetligt standardiserat rapportpaket tas fram för alla verksamheter och bolag. Ansvaret för detta ligger på central ekonomistab på kommunen. Rapporteras varje månad. Innehåller RR och BR samt finansiella och ickefinansiella nyckeltal, specifika för varje verksamhet / bolag och kopplade till affärsplan och budget. Kompletteras med VD-rapport med kommentarer resultat och utveckling. Koncern-VD rapporterar konsoliderat resultat och sammanfattande kommentarer till kommunen/ägare. 28

29 Organisation - Samordning Syfte med samordning: Riskminimering Minskad suboptimering av kommunkoncernens och hela kommunens resurser Skapar möjlighet till effektivisering och stordriftsfördelar Helhetssyn kring t ex IT Finans Upphandling, strategiska inköp Information Marknadsföring, sponsring Personalfrågor 29

30 Organisation - samordning Ekonomi / Administration / Inköp Central ekonomistab på kommunen ansvarar för alla övergripande frågor, rutiner, regelverk, rapportinstruktioner, rapporteringskalender, standardisering etc. En Controller i moderbolaget har ansvaret för konsolidering av koncernen samt månatlig rapportering av koncernens resultat och ställning till kommunen. Controller i Moderbolaget utgör stöd till koncern-vd och VDar i bolagen i utredningsarbeten, ekonomiska kalkyler etc. Finansierings- och Cash Managementfrågor bör samlas i moderbolaget (Controller, VD) i samverkan med kommunledning / koncernledningsstaben. Löpande redovisning i fastighetsbolagen respektive LEAB utförs fortsatt i bolagen. Löneadministration samt HR-frågor bör utredas kring samordning för alla verksamheter i kommunen. Strategiska upphandlings- och inköpsfrågor samordnas med kommunledning / koncernledningsstaben. Löpande utvärderas vidare samordnings- och effektiviseringseffekter inom olika områden (stående punkt för kommunledning / koncernledningsstaben). 30

31 Datum Aktivitet 10/3 23/3 7/4 14/4 19/4 27/4 17/5 25/5 14/6 Förslag MoLAB Leja kl 8:30 Info bolagsstyrelser VD, fack Smedjan kl 13:00 MoLAB möte Leja Kl 13:00 Utskick ber ks Förslag lämnas Ber ks Förslag bereds KS Förslag beslutas KF Förslag beslutas Ber ks Reserv KS Reserv KF Sista mötet våren 31

32 Den värdeskapande ägaren! Bättre samverkan Effektivare resursanvändning Enklare styrning Tydligare ansvar Tydlighet i rapporter Helhetssyn Renodlade verksamheter 32

33 PM Till: Marcus Holmberg, Skarpa AB Från: Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg och Mikael Engström Kopia: Datum: 14 april 2010 Ang: Upphandlingsrättsliga frågeställningar Ett antal upphandlingsrättsliga frågeställningar, meddelade per e-post av den 29 mars 2010 och diskuterade vid telefonmöte den 31 mars respektive 13 april 2010, har uppkommit i samband med fortgående omstruktureringar vid Lindesbergs kommun ( Kommunen ). I det följande redogörs för våra svar på dessa frågeställningar. Inledning Det bör inledningsvis nämnas något om de omfattande regelförändringar på det upphandlingsrättsliga området som förväntas träda i kraft den 1 juli Undantag från upphandlingsskyldighet Regeringen har i proposition av den 11 mars 2010 föreslagit att temporära 1 ändringar görs i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ( LOU ) som möjliggör undantag från upphandlingsskyldighet när stat eller kommun anskaffar varor och tjänster från sina heleller delägda bolag. 2 Undantaget gäller under förutsättning att två kriterier är uppfyllda de s.k. verksamhets- och kontrollkriterierna. 3 Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Verksamhetskriteriet innebär att, för det fall att leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, sådan verksamhet endast får vara av marginell karaktär. Om dessa kriterier är uppfyllda kommer avtalet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören inte att utgöra ett kontrakt i LOU:s mening och någon upphandling enligt samma lag behöver således inte ske. 1 Ändringarna införs i avvaktan av resultatet av en mer omfattande utredning och föreslås därför att upphöra den 1 januari Regeringens proposition 2009/10:134, Upphandling från statliga och kommunala företag. 3 Kriterierna motsvarar de s.k. Teckal-kriterierna som har slagits fast i EU-domstolens praxis. Advokatfirman Lindahl KB Box 1065, Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, tel , fax , PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC

34 Ovan nämnda undantag föreslås emellertid inte omfatta den omvända situationen, dvs. när ett kommunalt bolag sluter avtal om köp av varor och tjänster från sin ägare. Ej heller omfattar undantaget sådana upphandlande myndigheter som utgör offentligt styrda organ enligt 2 kap. 12 LOU, dvs. i förevarande fall de bolag som återfinns i den till frågeställningen anslutna bolags- och fastighetsstrukturen. För kommunen gäller således att MoLAB:s anskaffning av varor eller tjänster från dotterbolagen måste upphandlas i enlighet med LOU, såvida fråga inte är om ett kontrakt av lågt värde eller sådana synnerliga skäl som enligt 15 kap. 3 LOU medger att direktupphandling görs. Motsvarande upphandlingsskyldighet gäller i såväl omvänt förhållande dvs. anskaffningar som dotterbolagen gör från MoLAB som anskaffningar dotterbolagen emellan. I sammanhanget kan nämnas att regeringen, i lagförslag som utvecklas nedan, föreslagit att den upphandlande myndighetens nuvarande möjlighet att få besluta om riktlinjer för vad som utgör lågt värde, dvs. var gränsen för direktupphandling ska ligga, inte längre ska gälla. Istället föreslås att fasta direktupphandlingsgränser anges i LOU. För LOU föreslås dessa gränser utgöras av 15 procent av angivet tröskelvärde för varor och tjänster, dvs. ca kronor. Fram till dess att lagändringarna träder i kraft, vilket sannolikt sker den 1 juli 2010, kan kommunen förslagsvis tillämpa sådan i förslaget angiven direktupphandlingsgräns som riktlinje för vad som utgör lågt värde. - Nya sanktioner mot upphandlande myndigheter EU-rättsliga bestämmelser om nya rättsmedel skulle ha införts i medlemsstaternas lagstiftning den 20 december De svenska reglerna ska planenligt träda ikraft den 1 juli Någon proposition har dock ännu inte lämnats till riksdagen varför tidsramen är osäker. Bland de bestämmelser som ska införas återfinns bl.a. möjligheten för leverantör att i domstol föra talan om ogiltigförklaring av avtal som upphandlats i strid med LOU. Därutöver införs bestämmelser om marknadsskadeavgift som domstol, på talan av Konkurrensverket, kan påföra upphandlande myndigheter vid otillåtna direktupphandlingar. Marknadsskadeavgiften ska enligt förslaget uppgå till lägst kr och högst kr. Avgiften får dock inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet. En otillåten direktupphandling för vilken marknadsskadeavgift kan aktualiseras föreligger bl.a. i fall där en kommun felaktigt tillämpar ovan nämnda undantag om köp från sina hel- eller delägda bolag. Det bör nämnas att Konkurrensverket har tilldelats ökade anslag i syfte att beivra missbruk av undantagsbestämmelsen och föra talan om påförande av marknadsskadeavgift. Det kan förväntas att Konkurrensverket anhängiggör det första målet om marknadsskadeavgift vid domstol så snart möjligt efter reglernas ikraftträdande och att domstolen därigenom får anledning att i det enskilda fallet ta ställning till sanktionsvärde och belopp för viss överträdelse av undantagsbestämmelsen. I frågeställningarna från kommunen nämns att vissa befintliga avtal inte har upphandlats enligt LOU. För det fallet att dessa avtal är av sådant slag som rätteligen skulle ha upphandlats enligt LOU bör kommunen i första hand se över möjligheterna att lagenligt upphandla den ifrågavarande tjänsten eller varan. Om ny upphandling inte är möjlig bör kommunen beakta att ett tidigare ej upphandlat avtal som förlängs eller vars villkor på annat sätt väsentligen förändras riskerar att betraktas som en otillåten direktupphandling. Ändringar av de avtal som kommunen eller dess dotterbolag har idag bör således endast göras i undantagsfall. Om en ändring är nödvändig är det ur ett PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC 2

35 riskperspektiv bättre att göra ändringen så snart som möjligt innan de nya reglerna om ogiltighet och marknadsskadeavgift träder ikraft. 1. Personal i t.ex. LFAB utför arbete även åt LIBO, etc För besvarandet av frågan förutsätts här att LIBO vid direkt eller indirekt anlitande av LFAB:s personal utger någon form av ersättning för utfört arbete och att fråga därför är om sådant ömsesidigt förpliktande avtal med ekonomiska villkor som enligt 2 kap. 10 LOU gör regelverket tillämpligt. Med ekonomiska villkor avses inte endast direkta betalningar. Tvärtom anlägger EU-domstolen ett vitt och funktionellt betraktelsesätt avseende vederlagsbegreppet. Den prestation som entreprenören/konsulten utför åt den upphandlande myndigheten ska kunna värderas ekonomiskt och vara av direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten. Motprestationen från den upphandlande myndigheten kan härvid ta olika former (t.ex. har i ett fall konstaterats att vissa avgifter kopplade till bygglov, som kunde reduceras eller avskrivas helt eller delvid vid tilldelning av kontrakt, utgjorde ekonomiska villkor). Vår uppfattning är att det vid en genomlysning i domstol eller hos Konkurrensverket skulle anses att en indirekt ersättning till LIBO genom t.ex. koncernbidrag eller annan på årsbasis gjord justering vore att betrakta som en motprestation för utförd tjänst och följaktligen ett avtal med ekonomiska villkor i den mening som avses i 2 kap. 10 LOU. Ett sådant avtal är, under ovan exemplifierade förhållanden, att betrakta som anskaffning av en extern tjänst för vilken upphandling ska ske enligt LOU. Av 1 kap. 6 p. 5 LOU följer emellertid att lagen inte gäller för kontrakt som avser anställningar. För det arbete som en person utför för LIBO inom ramen för ett anställningsförhållande föreligger således i regel ingen upphandlingsskyldighet. Med detta sagt bör dock tilläggas att kommunen inte med säkerhet kan undgå upphandlingsskyldighet genom att blott låta upprätta anställningsavtal mellan viss personal och flera av de kommunala bolagen. Det går inte att med rättsligt bindande verkan träffa avtal om att ett visst rättsförhållande alltid ska utgöra en anställning och att den anställde är just arbetstagare och inte uppdragstagare eller entreprenör. En bedömning huruvida fråga är om ett faktiskt anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande som ska upphandlas enligt LOU torde närmast få göras med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet samt med beaktande av arbetstagarbegreppet såsom det utvecklats i arbetsrättslig praxis. 4 En konstruktion varvid en persons anställning utökas till att avse ytterligare ett större antal kommunala bolag riskerar att betraktas som ett kringgående av såväl arbetstagarbegreppet som upphandlingsreglerna. Skulle fråga emellertid vara om arbete som utförs för endast två systerbolag och sådant arbete för respektive bolag kan särskiljas såväl i anställningsavtal som faktiskt utfört arbete, bör förhållandet mellan personen och respektive bolag snarast vara att betrakta som ett anställningsförhållande för vilket upphandlingsskyldighet är undantaget. I detta sammanhang ska slutligen nämnas att, vad gäller undantagsbestämmelser i LOU, sådana bestämmelser enligt EU-domstolen 4 Av betydelse för bedömningen huruvida ett anställningsförhållande föreligger kan nämnas bl.a. om personen tilldelas fortlöpande arbete, om förhållandet mellan parterna är av mer varaktig karaktär, om personen inte samtidigt kan utföra liknande arbete av betydelse för annat bolag m.m. För vidare information, se SOU 2001:31, s PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC 3

36 ska tolkas restriktivt samt att det är den som åberopar undantaget som ska visa omständigheter som gör undantaget tillämpligt. 2. LIBO:s köp av fjärrvärme och el från det kommunala elbolaget LEAB LIBO:s köp av fjärrvärme och el från LEAB ska upphandlas såsom anskaffning av vara enligt reglerna i LOU. I detta sammanhang bör nämnas att LEAB, såvitt kan antagas utifrån frågeställningen liksom den därmed knutna bolags- och fastighetsstrukturen, bedriver verksamhet som består av tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av gas, värme eller el alternativt leverans av gas, värme eller el till sådana fasta publika nät. LEAB torde därmed vara att betrakta som upphandlande enhet i den mening som avses i 1 kap. 4 respektive 2 kap. 12 och 20 (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ( LUF ) och således har att följa bestämmelserna i LUF vid anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader. I motsats till LOU finns i LUF ett antal bestämmelser som möjliggör undantag från upphandlingsskyldighet vid koncerninterna anskaffningar. Dessa undantag föreligger dels för anskaffning från s.k. samriskföretag, dels för anskaffning från s.k. anknutna företag. Av särskilt intresse för LEAB:s dotterbolag torde här främst vara bestämmelserna om s.k. samriskföretag. Av 1 kap. 17 p. 1 LUF framgår att upphandlingsskyldighet inte föreligger för kontrakt som ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 4-10, tilldelar en av dessa upphandlande enheter. Av 1 kap. 17 p. 2 LUF framgår vidare att upphandlingsskyldighet inte heller föreligger för kontrakt som en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten ingår i, om samriskföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och det i den handling som upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst samma tid. Av den till frågeställningen knutna bolags- och fastighetsstrukturen framgår att ett av LEAB:s dotterbolag, Lindesbergs Energi AB, bedriver verksamhet inom området energi. Under förutsättning att den av Lindesbergs Energi AB bedrivna verksamheten är av samma slag som LEAB:s bör Lindesbergs Energi AB:s anskaffningar från moderbolaget kunna ske utan föregående upphandling enligt bestämmelserna i LUF. Under förutsättning att bildandet av Lindesbergs Energi AB uppfyller villkoren enligt 1 kap. 17 p. 2 LUF bör vidare LEAB:s anskaffningar från Lindesbergs Energi AB vara undantagna från upphandlingsskyldighet. PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC 4

37 3. Linde Exploatering AB:s köp av tjänster av socialförvaltningen i Lindesberg Linde Exploatering AB:s köp av tjänster av socialförvaltningen i Lindesberg torde främst behöva upphandlas såsom anskaffning av tjänst enligt reglerna i LOU. Beroende på vad arbetet mer specifikt omfattar kan köpet emellertid vara att betrakta som anskaffning av byggentreprenad Uthyrning av förvaltningslokaler från Tuab till Lindesbergs kommun Enligt 1 kap. 6 p. 1 LOU omfattas inte förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt eller någon annan rättighet till fastighet av lagens tillämpningsområde. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 16 i det bakomliggande EU-direktivet 6 där undantag görs för kontrakt som avser förvärv eller hyra av befintliga byggnader. Uttrycket befintlig byggnad syftar till att klargöra att undantaget inte omfattar byggentreprenadkontrakt. En åtskillnad ska således göras mellan å ena sidan det tillåtna undantaget för hyra och å andra sidan kontrakt som innebär att en upphandlande myndighet uppdrar åt fastighetsägaren att efter anvisning uppföra en byggnad eller utföra en ombyggnad för att sedan hyra ut lokalerna till myndigheten. För besvarandet av frågan görs antagandet att förvaltningslokalerna i förevarande fall utgörs av befintliga byggnader med generellt användningsområde och som inte planerats enkom för kommunen eller särskilt efter kommunens anvisningar. Enligt vår bedömning omfattas således förvärvet av hyresrätt till dessa lokaler av ovan nämnda undantag från upphandlingsskyldighet. Vad sedan beträffar drifts- och underhållstjänsten kan först konstateras att avgörande för hyresundantagets tillämplighet är om den del av avtalet som avser hyra objektivt sett kan anses utgöra det huvudsakliga föremålet för kontraktet. Skulle det i hyresavtalet anges att ansvaret för sådan i förhållande till hyresobjektet sekundär tjänst åvilar Tuab vore avtalet icke desto mindre att betrakta som ett hyresavtal för vilket upphandling är undantaget. Att ansvaret för tjänsten genom hyresavtalet läggs på kommunen innebär ingen förändring i detta avseende, förutsatt att kommunen utför tjänsten i egen regi. Om kommunen emellertid lägger ut drifts- och underhållstjänsten på en i förhållande till kommunen formellt sett fristående enhet, dvs. MoLAB, uppstår en anskaffning av tjänst för vilken upphandling ska ske enligt huvudregeln i LOU, oaktat detta må ha överenskommits om i hyresavtalet. I detta sammanhang kan dock ovan nämnda undantag från upphandlingsskyldighet när stat eller kommun anskaffar varor och tjänster från sina hel- eller delägda bolag bli tillämpligt. För detta fordras, som ovan redogjorts för, att kontroll- respektive verksamhetskriteriet uppfylls. Det torde kunna förutsättas att kommunen utövar en sådan kontroll över MoLAB som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. För bedömningen av huruvida verksamhetskriteriet är uppfyllt finns inte mycket praxis att tillgå. Som ovan nämnts måste det ifrågavarande företaget bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar 5 För vidare information får hänvisas till de till LOU hörande förteckningarna över byggentreprenadkontrakt respektive tjänstekontrakt. 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC 5

38 den. Enligt EU-domstolen är så fallet om företaget huvudsakligen utövar verksamhet åt denna myndighet och all annan verksamhet endast är av marginell karaktär. Den nationella domstolen ska vid denna bedömning beakta alla omständigheter i målet, såväl kvalititativa som kvantitativa. Vidare ska all den verksamhet som det ifrågavarande företaget bedriver inom ramen för en tilldelning som gjorts av den upphandlande myndigheten beaktas, oberoende av vem som betalar denna verksamhet den upphandlande myndigheten eller de som använder de tillhandahållna tjänsterna. Det kan förväntas att förvaltningsdomstolarna i de inledande målen som anhängiggörs av Konkurrensverket kommer att få tillfälle att närmare precisera innebörden i det enskilda fallet av huvuddelen av verksamheten och marginell karaktär. I en situation där kommunens anskaffningar från MoLab kan anses omfattas av undantaget, skulle följande scenario avseende uppförande av t.ex. förskola kunna godtas. Kommunen uppdrar åt MoLab att för kommunens räkning upphandla uppförandet av förskola. Uppdraget från kommunen till MoLab sker utan föregående upphandling enligt reglerna i LOU. MoLab upphandlar därefter byggentreprenaden enligt något av förfarandena i LOU, beroende på värdet av entreprenaden. Kommunen säljer eller uthyr därefter fastigheten till Tuab. Under förutsättning att försäljningen/uthyrningen sker utan ny- eller ombyggnad för anpassning till Tuabs användning av fastigheten, omfattas försäljningen/uthyrningen av undantaget i 1 kap. 6 p. 1 LOU och behöver följaktligen inte upphandlas. 5. Överlåtelse av kioskrörelse från MuAB till MoLAB Med upphandling enligt LOU förstås köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster, byggentreprenader eller byggkoncessioner. En upphandling avser således anskaffning av något, dvs. att den offentliga sektorn tillförs en tillgång eller en tjänst och utger ersättning för detta. MuAB:s överlåtelse av verksamhet utgör således inte en upphandling i LOU:s mening. Ej heller utgör MoLAB:s övertagande av samma rörelse någon sådan anskaffning som avses i 1 kap. 2 LOU, eftersom föremål för anskaffningen inte är en vara, tjänst, byggentreprenad eller byggkoncession. 6. Flytt av serviceavtal med anknytning till fastigheter Flytt/överlåtelse av fastighet omfattas inte, såsom ovan beskrivits under punkt 4, av upphandlingsskyldighet. Vad beträffar flytt/överlåtelse av sådana till dessa fastigheter anknutna serviceavtal kan inledningsvis konstateras att frågan om beställarbyte i ett upphandlat avtal inte regleras i LOU. Eftersom frågan inte heller har prövats av överrätt måste det anses osäkert om en sådan överlåtelse skulle accepteras vid en rättslig prövning. Enligt EU-domstolen utgör ett faktiskt byte av medkontrahent i princip en ändring av ett väsentligt villkor i ett kontrakt, vilket medför krav på en ny upphandling. Detta gäller såvida bytet inte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet, exempelvis genom anlitande av underleverantörer, eller om bytet av medkontrahent är att anse som en intern omorganisation. EU-domstolen har i visst fall (mål C-454/06 Pressetext Nachtrichtenagentur) funnit att en överlåtelse av ett upphandlingskontrakt på leverantörssidan från ett moderbolag till dess helägda dotterbolag utgör en sådan intern omorganisation. Domstolen beaktade i sin bedömning bl.a. att moderbolaget i) ägde 100 PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC 6

39 procent av aktierna i dotterbolaget, ii) hade rätt att ge instruktioner till dotterbolaget och iii) att det mellan de två enheterna fanns ett kontrakt om överföring av vinster och förluster som moderbolaget svarade för. Om andelarna i dotterbolaget hade överlåtits till tredje man under löptiden för kontraktet, skulle det enligt EU-domstolen emellertid inte röra sig om en intern omorganisation utan om ett faktiskt byte av medkontrahent. Detta skulle i princip utgöra en betydande ändring av ett väsentligt villkor i det ursprungliga kontraktet. En sådan omständighet kan medföra att en ny upphandling måste genomföras. Konkurrensverket har i yttrande av den 11 maj 2009, dnr. 213/2009 konstaterat att ovan nämnda dom avsåg ett byte på leverantörssidan och att det får anses oklart i vilken mån rättsfallet även är tillämpligt vid partsbyte på upphandlarsidan. I relation till detta har dock länsrätten i Dalarnas län i mål prövat frågan om en pågående upphandlingen har kunnat överlåtas från Stockholms stad till Vägverket. Frågan avsåg således en överlåtelse av själva upphandlingen och inte ett upphandlat avtal. Länsrätten fann att den klagande leverantören inte hade lidit någon skada på grund av att överlåtelsen skett varför upphandlingen i denna del inte ansågs stå i strid med LOU. Domen överklagades till kammarrätt, varvid frågan om överlåtelsens förenlighet med LOU dock inte prövades. En överlåtelse av en upphandling har således ansetts förenlig med LOU och motsvarande torde principiellt gälla även en överlåtelse av ett upphandlat avtal. Upphandlingsrättsligt torde det vara lättare att byta beställare än leverantör då det vid ett byte av beställare inte uppkommer frågor om den nya parten uppfyller ursprungligen ställda krav. Enligt vår mening talar därför goda skäl för att en överlåtelse på beställarsidan under vissa förutsättningar skulle accepteras. Partsbytet får dock inte innebära några väsentliga förändringar av det upphandlade avtalet, dvs. omfattning eller andra villkor får inte ändras på ett väsentligt sätt. Innebär en övergång av avtalen betydande förändringar avseende t.ex. avropade volymer (som inte hade inträffat utan övergången), villkor etc. kan detta anses innebära en väsentlig förändring av avtalen som därmed fordrar ny upphandling PM - UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR.DOC 7

40

41 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR ENERGIKÄLLAN LINDE AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Energikällan Linde Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, i Lindesberg, bedriva badhusrörelse. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för att bereda kommuninvånarna och kommunens företag möjlighet till bad och rekreation. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en revisor och om bolagsstämman beslutar en revisorssuppleant. Revisorn skall vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

42 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma som skall hållas i Lindesberg skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på ordinarie stämma Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor; 9. Val av revisor och ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

43 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR INDUSTRILOKALER I LINDESBERGS AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Industrilokaler i Lindesberg Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Industrilokaler i Lindesberg Aktiebolag ägs i syfte att vara ett strategiskt instrument till stöd för ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv samt ett rationellt utnyttjande av kommunens näringslivsfastigheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att stödja kommunernas tillväxt genom att främja tillgången till ändamålsenliga näringslivslokaler. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en revisor. Båda skall vara auktoriserade revisorer. 10 Lekmannarevisorer

44 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma, som skall hållas i Lindesberg, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på ordinarie stämma Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer; 9. Val av revisor och ev. revisor; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleant i förekommande fall; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun

45 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Linde Energi Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall till föremål med verksamheten ha att, inom huvudsak Lindesbergs kommunområde, bedriva ledningsbunden energidistributions- och signalöverföringsrörelse med därtill hörande produktion och energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energiverksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjningen inom i huvudsak Lindesbergs kommun, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning skall beaktas. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor. Revisorn skall vara auktoriserad.

46 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma som skall hållas i Lindesberg skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på ordinarie stämma Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ev. suppleanter; 9. Val av revisor och ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ev. suppleant i förekommande fall; 11. Ägardirektiv 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun

47 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum]

48 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDE EXPLOATERING AB 1 Firma Bolagets firma är Linde Exploatering AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall ha som verksamhetsföremål att äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter och tomter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva exploatering av egna och kommunala fastigheter och tomter. Lindesbergs Exploaterings AB skall i sin förvaltning av skogstillgångarna sträva efter en långsiktigt effektiv avkastning på den skog som är avsatt för produktionsändamål stor hänsyn skall även tas till natur- och miljövårdsintressen samt kommuninnevånarnas behov av rekreationsområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktier I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en revisor och om bolagsstämman beslutar en revisorssuppleant. Revisorn och ev. revisorssuppleant skall vara auktoriserad. 8 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205

2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg T FALKENBERG 2013-06-04 153 Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl. 08.30 Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma i Ortivus AB (publ), org.nr. 556259-1205 avhållen den 3 maj 2010 på Karlsrovägen 2 D i Danderyd Närvarande: Se bilaga 1. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer