Handlingar KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar KF 14-01-29"

Transkript

1 Handlingar KF

2 Hö örs kommun Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Slda 3 (14) Innehållsförteckning Ärende Sida 11a.ncl l, 1 Sammanträdets kungörande :... 4 \ 2 Upprop S 3 Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering Bolagsordning, Höörs Fastighets AB ~ \\f 5 Gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne... 8 \ ~ \b * 6 Godkännande att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Höör Ziegler O \t S" l 7 Revidering av tekniska nämndens reglemente '51 S' t 8 Anmälningar &-~9?t 9 Fyllnadsval

3 /. WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäkti ge i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 29 januari 2014, kl Sammanträdet inl eds med en kort föreläsning av Christel Jansson, specialpedagog inom barnoch utbildningssektorn, om inkluderande lärmiljöer. Hur lärare ger stöd och stimulans ti ll va1je elev så att han/hon utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och sin personliga utvecklin g. Under sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas );;> Bolagsordning, Höörs Fastighetsaktiebolag. );;> Gemensam organisation for besöksnäringen i MittSkåne. );;> Godkännande att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Höör Ziegler 2. );;> Revidering av tekniska nämndens reglemente. );;> Anmälningar. );;> Eventuella valärenden. Kommunfullmä ktiges sammanträde är offentligt och alla är hjärtligt välkomna att närvara. Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga för avhämtning på kommun kansliet, kommun huset, Södergatan 28. OBSERVERA! Du kan lyssna på tidigare kommunfullmäktigesammanträden på kommunens hemsida, Januari månads sammanträde går att lyssna på efter det att protokollet från sammanträdet justerats, dvs. fr.o.m. torsdagen den 6 februari. Höör t ll-e-;v/ ~ V Ellinor Dahlgren Ordförande lj vijq1t-0n/ j Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla ~

4 iijj Höörs W kommun Kommunstyrelsen Z. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (27) Dnr KSF 2013/332 5 Bolagsordning, Höörs Fastighets AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagsordningen för Höörs Fastighetsaktiebolag, daterad Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 27, att Höörs Fastighets AB fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs Industribyggnads AB. Höörs Fastighets AB har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen verkställs när Bolagsverket registrerat denna ansökan. I anledning av denna fusion finns det skäl att revidera nu gällande bolagsordning för Höörs Fastighets AB. En arbetsgrupp bestående av kommundirektör Michael Andersson, kanslichef Benny Nilsson, verkställande direktör Kristina Forslund och ekonomichef Lars-Göran Persson arbetar med ett utkast till bolagsordning som kommer att presenteras på arbetsutskottets sammanträde den 12 december och på styrelsesammanträde i Höörs Fastighets AB samma dag. Ett fårdigberett förslag till bolagsordning kommer sedan att skickas ut med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 4. Utkast till ny , Bolagsordning för Höör Fastighets AB. Bolagsordning för Höörs Fastighets AB, antagen av kommunfullmäktige , 51. Bolagsordning för Höörs Industribyggnads AB, antagen av kommunfullmäktige , 16. Bolagsordning för Höörs Byggnads AB, antagen av kommunfullmäktige , 16. Justerande l Utdcog'b"ty'""d'

5 Utkast till ny 3. 1 (3) Bolagsordning för Höörs Fastighetsaktiebolag ( ) l Firma Bolagets firma är Höör Fastighetsaktiebolag. 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Höörs kommun, Skåne län 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska inom Höörs kommun forvärva, forvalta, uppfora, renovera, uthyra och forsälja såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter till fastigheter, uppfora byggnader och anläggningar for bostads-, kontors-, hantverks-, affårs-, industri-, serviceoch allmänna ändamål och kollektiva anordningar samt bedriva fastighetsrelaterade och hushållsnära tjänster. Bolagets verksamhet står under kommunstyrelsens i Höörs kommun uppsiktsplikt, enligt 6 kap. 1 kommunallagen (1991:900), och har att folja av kommunfullmäktige i Höörs kommun utfårdade ägardirektiv samt andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551) eller annan lag eller forfattning. Om det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Höörs kommun och i allmännyttigt syfte medverka till att tillgodose bostadsforsärjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Bolagets verksamhet skall vara forenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt forbudet mot att lämna stöd till enskild. Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Höörs kommun medverka till att tillgodose lokalforsärjningen i kommunen och vara en del av kommunens näringslivspolitik. Bolagets verksamhet skall vara forenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd till enskild. Bolagets verksamhet for att tillgodose små fåretags behov av lokaler i kommunen, under forutsättning att verksamheten inriktas på fåretagarkollektivet i allmänhet, ska bedrivas enligt affårsmässiga principer. Om det finns särskilda skäl får bolaget tillgodose enskilda fåretags behov av lokaler i kommunen. Vid forvattning och tillhandahållande av lokaler till kommunens verksamheter ska bolaget dock iaktta bestämmelsen i 2 kap. 7 kommunallagen (1991 :900) om forbud mot s.k. spekulativ verksamhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Höörs kommun till att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål for vars främjande bolaget bildats.

6 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Lj, 2 (3) Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höörs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst l kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem (s) och högst nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höör för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisningjämte räkenskaper skall två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, varav en revisor och en revisorssuppleant skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra (4) år samt en revisor och en revisorssuppleant utses av kommunfullmäktige för fyra (4) år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val till kommunfullmäktige har ägt rum. 10 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. l. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskn ingsrapport. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare. 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). l O. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen e ller bolagsordningen.

7 3 (3) 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening. 14 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höörs kommun har rätt att ta del av aktiebolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera aktiebolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av forfattningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

8 6. l (3) Antagen av kommunfullmäktige , 51 Bolagsordning för Höörs Fastighets AB l Firma Bolagets firma är Höörs Fastighets AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Höörs kommun, Skåne län 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och lokaler inkl kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget kan organisera delar av verksamheten genom dotterbolag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla affärs- och verksamhetslokaler samt förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företaget eller bildande av dotterbolag samt förvärv av aktier i annat bolag. 6 Allmänhetens rätt att ta del av handlingar Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. 7 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 8 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier.

9 9 styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter (3) Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höör för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledarnöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser. styrelseledamot och verkställande direktören är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper skall två revisorer och två ersättare, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ersättare utses av kornmunfullmäktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val av kornmunfullmäktige har ägt rum. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämrnans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisoms granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

10 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare; 10. Val av revisor och revisorersättare (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledarnot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höör äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höör. 3 (3)

11 q, BOLAGSORDNING FÖR HÖÖRS INDUSTRIBYGGNADS AKTIEBOLAG Godkänd i kommunfullmäktige , $ 16 FIRMA OCH VERKsAMHETSOMRADE M.M. 1 Bolagets firma flr Höörs Industribyggnads Aktiebolag. 2 Bolagets styrelse har sitt säte i Höörs kommun, Skåne län. 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höörs kommun förvärva fastigheter dels för att för industri, kontorsutbildnings- eller hantverksändamål uppföra eller renovera byggnader för försäljning eller uthyrning, dels för att försälja fastigheter för ovanstående ändamål. 4 Bolagets syfte är att främja kommunens näringsliv och vara en del av kommunens näringslivspolitik bl a genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 5 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företag eller bildande av dotterbolag samt förvärv av aktier i annat bolag. 6 Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkstfillande direktören. AKTlEKAPIT AL 7 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst enmiljonfemhundratusen ( )kronor och högst femmiljoner (S.OOO.OOO)kronor.

12 Antal Aktler /6, 8 Antal aktier skall vara lägst st och högst st. STYRELSEN 9 Bolagets styrelse skall bestå av 3 ledamöter och utgöras av Höörs Fastighets ABs presidium/beredningsgrupp. Ledamöterna utses på ordinarie årsstämma. styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet- styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal galler den mening ordföranden biträder. Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen dartill utser. styrelseledamot och verkställande direktören är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10 styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Räkenskapsår och bokslut 11 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Arsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma. REVISORER 12 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning skall två revisorer och två ersättare utses, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ersättare utses av kommunfullmäktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstamma året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

13 ARSSTÄMMA Il. 13 Ordinarie årsstamma hålles en gång om året senast under maj månad. Kallelse till årsstamman skall utfardas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stamman. Kallelsen till årsstamman skall avsandas genom brev till varje aktieägare. På ordinarie årsstamma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordföranden vid stamman 2. Upprattande och faststallande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 5. Godkannande av dagordning 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Faststallande av resultaträkning och balansräkning 8. Disposition beträffande vinst och förlust enligt den faststalida balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 1 O. Faststallande av arvoden till styrelsen och revisorerna 11. l förekommande fall val av revisor och ersattare 12. övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stamman 14 Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. 15 Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Höörs Fastighets AB. 16 Kommunstyrelsen i Höörs kommun ager rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 17 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkannande av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

14 BOLAGSORDNING FÖR HÖÖRS BYGGNADs AKTIEBOLAG Godkänd i kommunfullmäktige , 16 FIRMA OCH VERKsAMHETSOMRADE 1 Bolagets firma är Höörs Byggnads Aktiebolag. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag. 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höörs Kommun fönäna, äga, fönalla fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, försälja småhus. 3 Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen inom kommunen. 4 Bolagets styrelse har sitt säte i Höörs Kommun i Skåne län. 5 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företag eller bildande av dotterbolag samt fönän av aktier i annat bolag. 6 Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. AKTIEKAPITAL 7 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonerfemhundratusen ( ) kronor och högst tio miljoner ( ) kronor.

15 Antal aktier l J. 8 Antal aktier skall vara l~gst st och högst st. STYRELSEN 9 Bolagets styrelse skall bestå av tre ledamöter och utgöras av Höörs Fastighets ABs presidium/ beredningsgrupp. Ledamöterna utses på ordinarie årsstämma. styrelsen ~r beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter ~r n~rvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid sammantrade skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen d~rtill utser. styrelseledamot och verkställande direktören är ber~ttigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10 Syreisen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. RÄKENSKAPSAR OCH BOKSLUT 11 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. Arsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stamma. REVISORER 12 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning skall två revisorer och två ersattare utses, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ers~ttare utses av kommunfullm~ktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 13 Under löptiden för statliga bostadslån skall bolagets revisorer varje år lämna intyg till länsbostadsnämnden om att det krav på bolagets grundkapital som anges i de statliga förordningarna för bostadsfinansiering är uppfyllt. 14 Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före ordinarie årsstämma.

16 ARSSTÄMMA /'1 15 Ordinarie årsst~mma hålles en gång om året senast under maj månad. Kallelse till årsstämman skall utf~rdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen till årsst~mman skall avsändas genom brev till varje aktieägare. På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordföranden vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelse till st~mman skett i behörig ordning 5. Godk~nnande av dagordning 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsber~ttelse 7. Beslut om fastst~llande av resultatr~kning och balansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 11. l förekommande fall val av revisor och ers~ttare 12. övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman 16 Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företradda aktier. 17 l kallelse till årsstämma skall tydligt anges de ärende, som skall förekomma på stämman. 18 Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Höörs Fastighets AB att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen. 19 Kommunstyrelsen i Höörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 20 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

17 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (27) Dnr KSF 2013/346 7 Gemensam organisation för besöksnäringen i Mittskåne Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsammans med Höör, Hörby och Eslövs kommun och MittSkåne Turism ekonomisk förening bilda aktiebolaget MittSkåne Turism AB, att fastställa bolagsordningen för MittSkåne Turism AB, att fastställa bolagets aktiekapital till SEK, att i enlighet med bolagsordningen utse NN tilllekmannarevisor för bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma i MittSkåne Turism AB, att ingå aktieägaravtalet för MittSkåne Turism AB, att godkänna ägardirektivet för MittSkåne Turism AB, att fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) stycken, att fastställa antalet suppleanter till fyra (4) stycken, att utse näringslivschefen/utvecklingschefen som styrelseledamot till nästa ordinarie bolagsstämma i MittSkåne Turism AB, att utse NN som suppleant till styrelsen till nästa ordinarie bolagsstämma i MittSkåne Turism AB, att ingå driftsavtalet för MittSkåne Turism AB, att besluta att avsätta medel i budgeten för 2014 för drift av bolaget enligt bilagt driftsavtal, samt att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Eslöv och Hörby. Ärendebeskrivning Besöksnäringen i MittSkåne består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små företagen har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer. 201 O omsatte besöksnäringen i MittSkåne 498,5 miljoner kronor och antalet årsanställda uppgick till 385 personer räknat som årssysselsatta. Justerande i q_... l """''b'"''''"''

18 Kommunstyrelsen /t. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (27) En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som turisten tolkar som besöksmålet. Det är därför viktigt att öppna upp möjligheterna för att samordna många aktörer och erbjuda ett större utbud utan att vara begränsad av kommungränser. Under flera år har ett systematiskt utvecklingsarbete i projektform bedrivits i MittSkåne. Exempelvis bedrevs "MittSkåne på kartan" under åren , med systematiska insatser i form av affärsutveckling och kompetensutveckling. Sammantaget har effekten varit att företagen nu är mognare, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt "Destinationsnav MittSkåne" har haft som syfte att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt Destinationsnav i MittSkåne. Med destinationsnav menar vi en plats där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, allt i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. Yrkanden Stefan Lissmark (S), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Anders Westergren (SD), Björn Andreasson (M), Margareta Johansson (KD), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottsets förslag till beslut, med den ändringen att fastställa antalet suppleanter till fyra (4) stycken. Beslutsordning Ordföranden Anna Palm (M), flnner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt Stefan Lissmarks (S) med fleras yrkande. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 9. Projektets förslag till framtida gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne - Slutrapport, Kortversion, Organisationsskiss Affärsplan 2014 för MittSkåne Turism AB. Förslag till budget 2014 för MittSkåne Turism AB. Förslag till bolagsordning för MittSkåne Turism AB. Förslag till aktieägaravtal för MittSkåne Turism AB. Förslag till ägardirektiv för MittSkåne Turism AB. Förslag till driftsavtal för MittSkåne Turism AB. Justerande l Utd"l!'b"ty,kood

19 W Höörs SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida WJ kommun /). 13 (27) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KSF 2013/336 9 Godkännande att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Höör Ziegler 2 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kubeliden Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening ( ) tar ut och belånar pantbrev på fastigheten Ziegler 2 till ett belopp om högst sjuttiofem (75) procent av 20 Mnkr för planerad nybyggnation på nämnda fastighet under förutsättning att behöriga firmatecknare för föreningen undertecknar bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", samt att uppdta åt kommunstyrelsens ordförande Anna Palm (M) och kommundirektör Michael Andersson att underteckna bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", för Höörs kommun. Reservation mot beslutet Stefan Lissmark (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt eget med fleras yrkande. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2006, 7, att bevilja Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening kommunal borgen för ett belopp upp till 15 Mnkr samt att som villkor för borgen begära att en kommunal revisor får utses att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Den 25 april2007, 39, beslutade kommunfullmäktige att bevilja Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening utökad kommunal borgen för ett belopp om 8 Mnkr. Den 17 december 2008, 1 08, beslutade kommunfullmäktige att anta en policy för kommunens borgensåtagande. A v denna borgenspolicy framgår under rubriken "Beslutskriterier & riskbedömning" bland annat följande. "Kommunen skall vid kreditprövningen föreskriva om säkerhet för att skydda sitt risktagande i samband med borgensåtagandet. Finns abelånade pantbrev i fast egendom skall dessa pantsättas hos kommunen. Finns inte uttagna pantbrev skall borgenstagare förbinda sig att inte öka belåning av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av kommunen". Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening har i skrivelser till kommun, daterade den 26 respektive den 27 november 2013 framfört bland annat följande. "Kubeliden Montessoriförskola ek. för. (Kubeliden) hat- den resp beviljats kommunal borgen till ett sammanlagt belopp om 23 miljoner kronor. Kubeliden har sedan dess tagit upp lån med nämnda kommunala borgensåtagande som säkerhet. Kubeliden önskar nu ta upp lån för en planerad nybyggnation. Nybyggnationen skall delvis finansieras med egna medel. Kubeliden anhåller om att kommunen skall godkänna att Kubeliden pantsätter som fastighet som säkerhet för lån till nybyggnationen. Justerande l utd.. g bo>tyck'"''

20 W Höörs ~ kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sa mm a n trädesdatum Sida 14 (27) Vad gäller den planerade nybyggnationen, har Kubeliden tidigare erhållit offerter som dock förfallit. Med s~rskild hänsyn till den allmänna prisutvecklingen vad avser entreprenader har Kubeliden tillsammans med sin entreprenör bedömt att produktionskostnaden idag torde uppgår till närmare 22 Mkr. Kubeliden har egna medel uppgående till S Mkr, vilka är tänkta att investeras i p, och med utgångspunkt i nyssnämnda bedömning är Kubelidens behov av nya lån (och således ny pantsättning) ca. 17 Mkr. En samlad pantsättning av fastigheten- efter kornmunens samtycke därtill- kornmer således att uppgå till ca. 18,S Mkr. Med hänsyn till att Kubeliden endast räknar med att låna 17 Mkr av investerade 22 Mkr och således tillför fastigheten nettovärdet S Mkr - torde kornmunens position som borgensman strängt taget förbättras". Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 enligt reglerna om s.k. minoritetsåterremiss i S kap. 36 kommunallagen (1991 :900), återremittera ärendet för att komplettera handlingama med bokslut 2012 och budget 2013, för att göra en sammanvägd bedömning utifrån dessa båda dokument hur skolans finansiella styrka är samt för att frågan om Höörs Fastighetsaktiebolag (HF AB) ska gå in och köpa fastigheten och bygga ut den ställs till skolan/ föreningen. Beslutsmotivering Vid en objektiv försiktig bedömning av Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening planerade nybyggnation på fastigheten Ziegler 2 torde säkerheten i kommunens ursprungliga borgensåtaganden inte påverkas negativt, på så sätt att säkerheten försämras, av det förhållandet att pantbrev, till ett belopp om högst 17 Mnkr, tas ut på nämnda fastighet. Yrkanden Björn Andreasson (M), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Margareta J oh ansson (KD), Christer Olsson (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kubeliden Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening ( ) tar ut och belånar pantbrev på fastigheten Ziegler 2 till ett belopp om högst sjuttiofem (7S) procent av 20 Mnkr för planerad nybyggnation på nämnda fastighet under förutsättning att behöriga firmatecknare för föreningen undertecknar bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anna Palm (M) och kommundirektör Michael Andersson att underteckna bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", för Höörs kommun. Maria Boström Lambren (S), med instämmande av Stefan Lissmark (S) och Suad Korlat (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå att Kubeliden Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening ( ) ansökan om att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Ziegler 2 till ett belopp om högst sjuttiofem (7S) procent av 20 Mnkr för planerad nybyggnation på nämnda fastighet och i stället erbjuda Kubeliden att HF AB köper skolan, gör de utbyggnader som efterfrågas och att verksamheten sedan hyr byggnaderna av HF AB. Justerande Utdragsbestyrka n de

21 ~Höörs ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l ~. Sammanträdesdatum Sida 15 (27) Beslutsordning Ordföranden, Anna Palm (M), ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Andreasson (M) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning. JA-röst för bifall till Björn Andreasson (M) med fleras yrkande. NEJ -röst för bifall till Maria B osttöm Lambren med fleras (S) yrkande. Omröstning Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 8 JA-röster och 4 NEJ-röster samt 1 som A VSTAR. Kommunstyrelsen beslutar således enligt Björn Andreasson (M) med fleras förslag. Christer Olsson (M) -JA Björn Andreasson (M) -JA Tom Ström (M) -JA Margareta Johansson (KD)-JA Lars- Olof Andersson (C) -JA Annagreta Reinholdz (S) - NEJ Suad Korlat (S) - NEJ Maria Boström Lambren -NEJ Bengt Jönsson (MP) - JA Anders Westergren (SD)- AVSTAR Stefan Lissmark (S)- NEJ Hans-Göran Larsson (FP) - JA Anna Palm (M) -JA Beslutsunderlag 2012 Arsredovisning för Kubeliidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek förening. Budget Protokoll från kommunfullmäktige , 113. Protokoll från kommunstyrelsen , 21 Förslag till "AVTAL OM SÄKERHET FÖR BORGEN". Skrivelse från Henrik Johansson, Proforma Juridisk Byrå AB, ombud för Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening, Skrivelse från Henrik Johansson, Proforma Juridisk Byrå AB, ombud för Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening, Av kommunfullmäktige , 108, antagen Borgenspolicy. Justerande Utdragsbestyrkande

22 ,_, Höörs Arbetarekommun Höör Reservation gällande godkännende av att ta ut pantbrev på fastigheten Ziegler 2- Kubeliden. Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutat att medge uttag av pantbrev i fastigheten enligt ovan. Att medge uttag av pantbrev i fastigheten ny eller garnmal underminerar kraftigt medborgamas säkerhet för de borgensåtaganden som är gjorda sedan tidigare. Vi anser istället att Kubeliden skulle erbjudas att HF AB köper skolan, gör de utbyggnader som efterfrågas och att verksamheten sedan hyr byggnaderna av vårt kommunala bostadsbolag. På så sätt kan Kubelidens styrelse koncentrara sig på skolverksamheten och dess utveckling och slipper förvalta och tänka på underhåll av fastigheter. Det blir också en långsiktig kostnadsstabilitet utan fluktuation pga höjt ränteläge framöver. _.....,.-1 / /-----~~~ Stefrui' ~~ark Gruppledare i ks För Socialdemokraterna i Höör

23 2/. Årsredovisning for Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för Räkenskapsåret 2012

24 Kubelidens Montessoriförskola, Grtmdskola & Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr l (8) Styrelsen for Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.tor. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intresse genom att bedriva Montessoriepedagogik i form av heltidsförskola, grundskola, och fritidsverksamhet. Flerårsöversikt (tlcr) Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar l 910 Balansomslutning Resultat efter finansiella poster l l Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till fölfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så ait i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

25 Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr (8) Resultaträkning Not M Nettoomsättning ÖVriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat fore skatt Skatt på årets resultat Årets resultat l l l

26 K u belidens Montessoriförskola, Grundskola & '"2. y Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr (8) Balansräkning Not 2012~ TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella mtuiggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och :llirskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

27 Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek. for. Org.nr (8) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller forlust Årets resultat Summa eget kapital 6 l Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteslmlder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa lmr'tfristiga skulder l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteck.t1ingar l l l AnsvarsfOrhindelser Inga Inga

28 Zl. Kubelidens MontessorifOrskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. 5 (8) Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och vä1 deringsprinciper Allmänna upplysningar Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprincipema är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelama kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%.

29 ;) -~-. Kubelidens Montessoriilirskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek. får. Org.m (8) Noter Not l Anställda och personall{ostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader ÖVriga personalkostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala lwstnader och pensionskostnader Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skr ivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner & Inventarier 2% 20% Not 3 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond

30 26. Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.for. Org.nr (8) Not 4 Byggnader och marl{ Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående aclmmulerade avslcrivningar Utgående redovisat värde l Not 5 Inventarier, verldyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående aclmmulerade anslcaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Förändring av eget kapital Balanserat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av fåregående års resultat: Arets resultat Belopp vid årets utgång Årets l'esultat

31 2~. Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr (8) Not 7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond o Not 8 Långflistiga skulder Förfaller senare än l och tidigare än 5 år efter balansdagen Swedbank Hypotek Färs & Frosta Sparbank ;,l. sorspåteckning evisi,onsberättelse har lämnats tf~ -- Percy Hall uist utsedd revisor

32 30. Årsredovisning for Ko belidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för Räkenskapsåret 2012 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på föreningsstämma den 25 april Föreningsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdispositiou.

33 Revisionsberättelse l (2) TiU foreningsstämman i Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.for. Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. för räkenskapsåret Styrelsens ansvar for årsredovisningen Det lir styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer lir nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfött revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma Iiskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag auser att de revisionsbevis jag har inhämtat lir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens fmansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess fmansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra Iu av enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst samt styrelsens förvaltning för Kubelielens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

34 2 (2) Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande.ft\reningens vinst och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utföt1revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst har jag granskat om förslaget är forenligt med lagen om ekonomiska :llireningar. Som underlag får mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot :llireningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller fåreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i :llirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Höb.Y:~Jh~ /lrr~-- Vercy Hallquist vnld revisor. _..

35 BUDGET Ekonomi check Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör, Ek för Konto Benämning Budget Budget Budget Budget RÖRELSENSINTÄKTER Byggnation Byggnation Byggnation päbörjad avslutad avslutad inkl ny avd smäbarn Nettoomsättning 3010 Mänadsavgift - förskola annan kommun Årsavgift medlemmar Övriga intäkter o o o o Aktivitetsstöd Kommunala bidrag, elever Kommunala bidr annan Kommun Bidrag elevass statsbidrag o o o o Summa nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Ovrigt Summa övriga rörelseintäkter s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4)()()( Läromedel, förbrukning mm skolbibliotek, övrigt Elewärd Livsmedel Spec pedagog läromedel -s ooo -s ooo -s ooo -s ooo Summa material och varor BRUTTOVINST övriga externa kostnader 5310 El Olja Träpellets Vatten och avlopp Lokalhyra Städning och renhällning Inköpt städ Sopor -so ooo -so ooo -so ooo -so ooo 5064 Snöröjning Trädgärdsskötsel -s ooo -s ooo -s ooo -s ooo 5066 Vaktmästeri Reparationer och underh lokal Servicekostnader pä installationer -so ooo so ooo -so ooo 5173 Reparation & underhäll kök so ooo -so ooo -so ooo 5175 Underhäll Utemiljö o o o 5090 Övr kostnad lokal Lokalkostnader, drift, underhåll Företagsförsäkringar Gruppförsäkring KP Försäkringar Förbrukningsinventarier IT Förbrukningsmaterial Rep o underhä ll inventarier :41

36 BUDGET Ekonomi check Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör, Ek för Konto Benämning Budget Budget Budget Budget S800 Resekostnader -s soo -s soo -s soo -s soo S910 Annonsering (reklam) -2S 000-2S Representation - avdragsgill o o o o 6072 Representation - ej avdragsgill -s ooo -s ooo -s 000 -s Kontorsmaterial SO Trycksaker (info material m m ) Telefon TV-licens SO Porto -s ooo -s ooo -s ooo -s ooo 6390 Övr kostnader -s 000 -s ooo -s ooo -s ooo 6420 Revisionskostnader -1S 000-1S 000-1S 000-1S 000 6S20 Kopieringskostnader S60 Serviceavg till branscharg S70 Bankkostnader S90 Övr främmande tjänster -so ooo S91 Bevakningstjänster so ooo -so ooo -so ooo 69SO Tillsynsavg. myndigheter Tidningar o facklitteratur Föreningsavg - avdragsgilla Föreningsavg - ej avdragsgilla o o o o Övrigt Summa övriga externa kostnader S :41

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer