Handlingar KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar KF 14-01-29"

Transkript

1 Handlingar KF

2 Hö örs kommun Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Slda 3 (14) Innehållsförteckning Ärende Sida 11a.ncl l, 1 Sammanträdets kungörande :... 4 \ 2 Upprop S 3 Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering Bolagsordning, Höörs Fastighets AB ~ \\f 5 Gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne... 8 \ ~ \b * 6 Godkännande att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Höör Ziegler O \t S" l 7 Revidering av tekniska nämndens reglemente '51 S' t 8 Anmälningar &-~9?t 9 Fyllnadsval

3 /. WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäkti ge i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 29 januari 2014, kl Sammanträdet inl eds med en kort föreläsning av Christel Jansson, specialpedagog inom barnoch utbildningssektorn, om inkluderande lärmiljöer. Hur lärare ger stöd och stimulans ti ll va1je elev så att han/hon utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och sin personliga utvecklin g. Under sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas );;> Bolagsordning, Höörs Fastighetsaktiebolag. );;> Gemensam organisation for besöksnäringen i MittSkåne. );;> Godkännande att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Höör Ziegler 2. );;> Revidering av tekniska nämndens reglemente. );;> Anmälningar. );;> Eventuella valärenden. Kommunfullmä ktiges sammanträde är offentligt och alla är hjärtligt välkomna att närvara. Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga för avhämtning på kommun kansliet, kommun huset, Södergatan 28. OBSERVERA! Du kan lyssna på tidigare kommunfullmäktigesammanträden på kommunens hemsida, Januari månads sammanträde går att lyssna på efter det att protokollet från sammanträdet justerats, dvs. fr.o.m. torsdagen den 6 februari. Höör t ll-e-;v/ ~ V Ellinor Dahlgren Ordförande lj vijq1t-0n/ j Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla ~

4 iijj Höörs W kommun Kommunstyrelsen Z. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (27) Dnr KSF 2013/332 5 Bolagsordning, Höörs Fastighets AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagsordningen för Höörs Fastighetsaktiebolag, daterad Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 27, att Höörs Fastighets AB fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs Industribyggnads AB. Höörs Fastighets AB har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen verkställs när Bolagsverket registrerat denna ansökan. I anledning av denna fusion finns det skäl att revidera nu gällande bolagsordning för Höörs Fastighets AB. En arbetsgrupp bestående av kommundirektör Michael Andersson, kanslichef Benny Nilsson, verkställande direktör Kristina Forslund och ekonomichef Lars-Göran Persson arbetar med ett utkast till bolagsordning som kommer att presenteras på arbetsutskottets sammanträde den 12 december och på styrelsesammanträde i Höörs Fastighets AB samma dag. Ett fårdigberett förslag till bolagsordning kommer sedan att skickas ut med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 4. Utkast till ny , Bolagsordning för Höör Fastighets AB. Bolagsordning för Höörs Fastighets AB, antagen av kommunfullmäktige , 51. Bolagsordning för Höörs Industribyggnads AB, antagen av kommunfullmäktige , 16. Bolagsordning för Höörs Byggnads AB, antagen av kommunfullmäktige , 16. Justerande l Utdcog'b"ty'""d'

5 Utkast till ny 3. 1 (3) Bolagsordning för Höörs Fastighetsaktiebolag ( ) l Firma Bolagets firma är Höör Fastighetsaktiebolag. 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Höörs kommun, Skåne län 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska inom Höörs kommun forvärva, forvalta, uppfora, renovera, uthyra och forsälja såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter till fastigheter, uppfora byggnader och anläggningar for bostads-, kontors-, hantverks-, affårs-, industri-, serviceoch allmänna ändamål och kollektiva anordningar samt bedriva fastighetsrelaterade och hushållsnära tjänster. Bolagets verksamhet står under kommunstyrelsens i Höörs kommun uppsiktsplikt, enligt 6 kap. 1 kommunallagen (1991:900), och har att folja av kommunfullmäktige i Höörs kommun utfårdade ägardirektiv samt andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551) eller annan lag eller forfattning. Om det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Höörs kommun och i allmännyttigt syfte medverka till att tillgodose bostadsforsärjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Bolagets verksamhet skall vara forenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt forbudet mot att lämna stöd till enskild. Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Höörs kommun medverka till att tillgodose lokalforsärjningen i kommunen och vara en del av kommunens näringslivspolitik. Bolagets verksamhet skall vara forenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd till enskild. Bolagets verksamhet for att tillgodose små fåretags behov av lokaler i kommunen, under forutsättning att verksamheten inriktas på fåretagarkollektivet i allmänhet, ska bedrivas enligt affårsmässiga principer. Om det finns särskilda skäl får bolaget tillgodose enskilda fåretags behov av lokaler i kommunen. Vid forvattning och tillhandahållande av lokaler till kommunens verksamheter ska bolaget dock iaktta bestämmelsen i 2 kap. 7 kommunallagen (1991 :900) om forbud mot s.k. spekulativ verksamhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Höörs kommun till att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål for vars främjande bolaget bildats.

6 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Lj, 2 (3) Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höörs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst l kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem (s) och högst nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höör för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisningjämte räkenskaper skall två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, varav en revisor och en revisorssuppleant skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra (4) år samt en revisor och en revisorssuppleant utses av kommunfullmäktige för fyra (4) år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val till kommunfullmäktige har ägt rum. 10 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. l. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskn ingsrapport. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare. 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). l O. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen e ller bolagsordningen.

7 3 (3) 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening. 14 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höörs kommun har rätt att ta del av aktiebolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera aktiebolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av forfattningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

8 6. l (3) Antagen av kommunfullmäktige , 51 Bolagsordning för Höörs Fastighets AB l Firma Bolagets firma är Höörs Fastighets AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Höörs kommun, Skåne län 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och lokaler inkl kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget kan organisera delar av verksamheten genom dotterbolag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla affärs- och verksamhetslokaler samt förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företaget eller bildande av dotterbolag samt förvärv av aktier i annat bolag. 6 Allmänhetens rätt att ta del av handlingar Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. 7 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 8 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier.

9 9 styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter (3) Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höör för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledarnöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser. styrelseledamot och verkställande direktören är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper skall två revisorer och två ersättare, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ersättare utses av kornmunfullmäktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val av kornmunfullmäktige har ägt rum. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämrnans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisoms granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

10 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare; 10. Val av revisor och revisorersättare (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledarnot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höör äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höör. 3 (3)

11 q, BOLAGSORDNING FÖR HÖÖRS INDUSTRIBYGGNADS AKTIEBOLAG Godkänd i kommunfullmäktige , $ 16 FIRMA OCH VERKsAMHETSOMRADE M.M. 1 Bolagets firma flr Höörs Industribyggnads Aktiebolag. 2 Bolagets styrelse har sitt säte i Höörs kommun, Skåne län. 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höörs kommun förvärva fastigheter dels för att för industri, kontorsutbildnings- eller hantverksändamål uppföra eller renovera byggnader för försäljning eller uthyrning, dels för att försälja fastigheter för ovanstående ändamål. 4 Bolagets syfte är att främja kommunens näringsliv och vara en del av kommunens näringslivspolitik bl a genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 5 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företag eller bildande av dotterbolag samt förvärv av aktier i annat bolag. 6 Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkstfillande direktören. AKTlEKAPIT AL 7 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst enmiljonfemhundratusen ( )kronor och högst femmiljoner (S.OOO.OOO)kronor.

12 Antal Aktler /6, 8 Antal aktier skall vara lägst st och högst st. STYRELSEN 9 Bolagets styrelse skall bestå av 3 ledamöter och utgöras av Höörs Fastighets ABs presidium/beredningsgrupp. Ledamöterna utses på ordinarie årsstämma. styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet- styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal galler den mening ordföranden biträder. Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen dartill utser. styrelseledamot och verkställande direktören är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10 styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Räkenskapsår och bokslut 11 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Arsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma. REVISORER 12 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning skall två revisorer och två ersättare utses, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ersättare utses av kommunfullmäktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstamma året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

13 ARSSTÄMMA Il. 13 Ordinarie årsstamma hålles en gång om året senast under maj månad. Kallelse till årsstamman skall utfardas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stamman. Kallelsen till årsstamman skall avsandas genom brev till varje aktieägare. På ordinarie årsstamma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordföranden vid stamman 2. Upprattande och faststallande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 5. Godkannande av dagordning 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Faststallande av resultaträkning och balansräkning 8. Disposition beträffande vinst och förlust enligt den faststalida balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 1 O. Faststallande av arvoden till styrelsen och revisorerna 11. l förekommande fall val av revisor och ersattare 12. övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stamman 14 Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. 15 Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Höörs Fastighets AB. 16 Kommunstyrelsen i Höörs kommun ager rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 17 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkannande av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

14 BOLAGSORDNING FÖR HÖÖRS BYGGNADs AKTIEBOLAG Godkänd i kommunfullmäktige , 16 FIRMA OCH VERKsAMHETSOMRADE 1 Bolagets firma är Höörs Byggnads Aktiebolag. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag. 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höörs Kommun fönäna, äga, fönalla fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, försälja småhus. 3 Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen inom kommunen. 4 Bolagets styrelse har sitt säte i Höörs Kommun i Skåne län. 5 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företag eller bildande av dotterbolag samt fönän av aktier i annat bolag. 6 Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. AKTIEKAPITAL 7 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonerfemhundratusen ( ) kronor och högst tio miljoner ( ) kronor.

15 Antal aktier l J. 8 Antal aktier skall vara l~gst st och högst st. STYRELSEN 9 Bolagets styrelse skall bestå av tre ledamöter och utgöras av Höörs Fastighets ABs presidium/ beredningsgrupp. Ledamöterna utses på ordinarie årsstämma. styrelsen ~r beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter ~r n~rvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid sammantrade skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen d~rtill utser. styrelseledamot och verkställande direktören är ber~ttigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10 Syreisen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. RÄKENSKAPSAR OCH BOKSLUT 11 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. Arsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stamma. REVISORER 12 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning skall två revisorer och två ersattare utses, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ers~ttare utses av kommunfullm~ktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 13 Under löptiden för statliga bostadslån skall bolagets revisorer varje år lämna intyg till länsbostadsnämnden om att det krav på bolagets grundkapital som anges i de statliga förordningarna för bostadsfinansiering är uppfyllt. 14 Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före ordinarie årsstämma.

16 ARSSTÄMMA /'1 15 Ordinarie årsst~mma hålles en gång om året senast under maj månad. Kallelse till årsstämman skall utf~rdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen till årsst~mman skall avsändas genom brev till varje aktieägare. På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordföranden vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelse till st~mman skett i behörig ordning 5. Godk~nnande av dagordning 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsber~ttelse 7. Beslut om fastst~llande av resultatr~kning och balansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 11. l förekommande fall val av revisor och ers~ttare 12. övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman 16 Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företradda aktier. 17 l kallelse till årsstämma skall tydligt anges de ärende, som skall förekomma på stämman. 18 Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Höörs Fastighets AB att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen. 19 Kommunstyrelsen i Höörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 20 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

17 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (27) Dnr KSF 2013/346 7 Gemensam organisation för besöksnäringen i Mittskåne Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsammans med Höör, Hörby och Eslövs kommun och MittSkåne Turism ekonomisk förening bilda aktiebolaget MittSkåne Turism AB, att fastställa bolagsordningen för MittSkåne Turism AB, att fastställa bolagets aktiekapital till SEK, att i enlighet med bolagsordningen utse NN tilllekmannarevisor för bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma i MittSkåne Turism AB, att ingå aktieägaravtalet för MittSkåne Turism AB, att godkänna ägardirektivet för MittSkåne Turism AB, att fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) stycken, att fastställa antalet suppleanter till fyra (4) stycken, att utse näringslivschefen/utvecklingschefen som styrelseledamot till nästa ordinarie bolagsstämma i MittSkåne Turism AB, att utse NN som suppleant till styrelsen till nästa ordinarie bolagsstämma i MittSkåne Turism AB, att ingå driftsavtalet för MittSkåne Turism AB, att besluta att avsätta medel i budgeten för 2014 för drift av bolaget enligt bilagt driftsavtal, samt att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Eslöv och Hörby. Ärendebeskrivning Besöksnäringen i MittSkåne består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små företagen har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer. 201 O omsatte besöksnäringen i MittSkåne 498,5 miljoner kronor och antalet årsanställda uppgick till 385 personer räknat som årssysselsatta. Justerande i q_... l """''b'"''''"''

18 Kommunstyrelsen /t. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (27) En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som turisten tolkar som besöksmålet. Det är därför viktigt att öppna upp möjligheterna för att samordna många aktörer och erbjuda ett större utbud utan att vara begränsad av kommungränser. Under flera år har ett systematiskt utvecklingsarbete i projektform bedrivits i MittSkåne. Exempelvis bedrevs "MittSkåne på kartan" under åren , med systematiska insatser i form av affärsutveckling och kompetensutveckling. Sammantaget har effekten varit att företagen nu är mognare, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt "Destinationsnav MittSkåne" har haft som syfte att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt Destinationsnav i MittSkåne. Med destinationsnav menar vi en plats där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, allt i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. Yrkanden Stefan Lissmark (S), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Anders Westergren (SD), Björn Andreasson (M), Margareta Johansson (KD), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottsets förslag till beslut, med den ändringen att fastställa antalet suppleanter till fyra (4) stycken. Beslutsordning Ordföranden Anna Palm (M), flnner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt Stefan Lissmarks (S) med fleras yrkande. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 9. Projektets förslag till framtida gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne - Slutrapport, Kortversion, Organisationsskiss Affärsplan 2014 för MittSkåne Turism AB. Förslag till budget 2014 för MittSkåne Turism AB. Förslag till bolagsordning för MittSkåne Turism AB. Förslag till aktieägaravtal för MittSkåne Turism AB. Förslag till ägardirektiv för MittSkåne Turism AB. Förslag till driftsavtal för MittSkåne Turism AB. Justerande l Utd"l!'b"ty,kood

19 W Höörs SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida WJ kommun /). 13 (27) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KSF 2013/336 9 Godkännande att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Höör Ziegler 2 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kubeliden Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening ( ) tar ut och belånar pantbrev på fastigheten Ziegler 2 till ett belopp om högst sjuttiofem (75) procent av 20 Mnkr för planerad nybyggnation på nämnda fastighet under förutsättning att behöriga firmatecknare för föreningen undertecknar bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", samt att uppdta åt kommunstyrelsens ordförande Anna Palm (M) och kommundirektör Michael Andersson att underteckna bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", för Höörs kommun. Reservation mot beslutet Stefan Lissmark (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt eget med fleras yrkande. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2006, 7, att bevilja Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening kommunal borgen för ett belopp upp till 15 Mnkr samt att som villkor för borgen begära att en kommunal revisor får utses att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Den 25 april2007, 39, beslutade kommunfullmäktige att bevilja Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening utökad kommunal borgen för ett belopp om 8 Mnkr. Den 17 december 2008, 1 08, beslutade kommunfullmäktige att anta en policy för kommunens borgensåtagande. A v denna borgenspolicy framgår under rubriken "Beslutskriterier & riskbedömning" bland annat följande. "Kommunen skall vid kreditprövningen föreskriva om säkerhet för att skydda sitt risktagande i samband med borgensåtagandet. Finns abelånade pantbrev i fast egendom skall dessa pantsättas hos kommunen. Finns inte uttagna pantbrev skall borgenstagare förbinda sig att inte öka belåning av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av kommunen". Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening har i skrivelser till kommun, daterade den 26 respektive den 27 november 2013 framfört bland annat följande. "Kubeliden Montessoriförskola ek. för. (Kubeliden) hat- den resp beviljats kommunal borgen till ett sammanlagt belopp om 23 miljoner kronor. Kubeliden har sedan dess tagit upp lån med nämnda kommunala borgensåtagande som säkerhet. Kubeliden önskar nu ta upp lån för en planerad nybyggnation. Nybyggnationen skall delvis finansieras med egna medel. Kubeliden anhåller om att kommunen skall godkänna att Kubeliden pantsätter som fastighet som säkerhet för lån till nybyggnationen. Justerande l utd.. g bo>tyck'"''

20 W Höörs ~ kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sa mm a n trädesdatum Sida 14 (27) Vad gäller den planerade nybyggnationen, har Kubeliden tidigare erhållit offerter som dock förfallit. Med s~rskild hänsyn till den allmänna prisutvecklingen vad avser entreprenader har Kubeliden tillsammans med sin entreprenör bedömt att produktionskostnaden idag torde uppgår till närmare 22 Mkr. Kubeliden har egna medel uppgående till S Mkr, vilka är tänkta att investeras i p, och med utgångspunkt i nyssnämnda bedömning är Kubelidens behov av nya lån (och således ny pantsättning) ca. 17 Mkr. En samlad pantsättning av fastigheten- efter kornmunens samtycke därtill- kornmer således att uppgå till ca. 18,S Mkr. Med hänsyn till att Kubeliden endast räknar med att låna 17 Mkr av investerade 22 Mkr och således tillför fastigheten nettovärdet S Mkr - torde kornmunens position som borgensman strängt taget förbättras". Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 enligt reglerna om s.k. minoritetsåterremiss i S kap. 36 kommunallagen (1991 :900), återremittera ärendet för att komplettera handlingama med bokslut 2012 och budget 2013, för att göra en sammanvägd bedömning utifrån dessa båda dokument hur skolans finansiella styrka är samt för att frågan om Höörs Fastighetsaktiebolag (HF AB) ska gå in och köpa fastigheten och bygga ut den ställs till skolan/ föreningen. Beslutsmotivering Vid en objektiv försiktig bedömning av Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening planerade nybyggnation på fastigheten Ziegler 2 torde säkerheten i kommunens ursprungliga borgensåtaganden inte påverkas negativt, på så sätt att säkerheten försämras, av det förhållandet att pantbrev, till ett belopp om högst 17 Mnkr, tas ut på nämnda fastighet. Yrkanden Björn Andreasson (M), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Margareta J oh ansson (KD), Christer Olsson (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kubeliden Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening ( ) tar ut och belånar pantbrev på fastigheten Ziegler 2 till ett belopp om högst sjuttiofem (7S) procent av 20 Mnkr för planerad nybyggnation på nämnda fastighet under förutsättning att behöriga firmatecknare för föreningen undertecknar bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anna Palm (M) och kommundirektör Michael Andersson att underteckna bilagda "Avtal om säkerhet för borgen", för Höörs kommun. Maria Boström Lambren (S), med instämmande av Stefan Lissmark (S) och Suad Korlat (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå att Kubeliden Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening ( ) ansökan om att ta ut och belåna pantbrev på fastigheten Ziegler 2 till ett belopp om högst sjuttiofem (7S) procent av 20 Mnkr för planerad nybyggnation på nämnda fastighet och i stället erbjuda Kubeliden att HF AB köper skolan, gör de utbyggnader som efterfrågas och att verksamheten sedan hyr byggnaderna av HF AB. Justerande Utdragsbestyrka n de

21 ~Höörs ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l ~. Sammanträdesdatum Sida 15 (27) Beslutsordning Ordföranden, Anna Palm (M), ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Andreasson (M) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning. JA-röst för bifall till Björn Andreasson (M) med fleras yrkande. NEJ -röst för bifall till Maria B osttöm Lambren med fleras (S) yrkande. Omröstning Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 8 JA-röster och 4 NEJ-röster samt 1 som A VSTAR. Kommunstyrelsen beslutar således enligt Björn Andreasson (M) med fleras förslag. Christer Olsson (M) -JA Björn Andreasson (M) -JA Tom Ström (M) -JA Margareta Johansson (KD)-JA Lars- Olof Andersson (C) -JA Annagreta Reinholdz (S) - NEJ Suad Korlat (S) - NEJ Maria Boström Lambren -NEJ Bengt Jönsson (MP) - JA Anders Westergren (SD)- AVSTAR Stefan Lissmark (S)- NEJ Hans-Göran Larsson (FP) - JA Anna Palm (M) -JA Beslutsunderlag 2012 Arsredovisning för Kubeliidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek förening. Budget Protokoll från kommunfullmäktige , 113. Protokoll från kommunstyrelsen , 21 Förslag till "AVTAL OM SÄKERHET FÖR BORGEN". Skrivelse från Henrik Johansson, Proforma Juridisk Byrå AB, ombud för Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening, Skrivelse från Henrik Johansson, Proforma Juridisk Byrå AB, ombud för Kubelidens Montessoriförskola, skola och fritidshem ekonomisk förening, Av kommunfullmäktige , 108, antagen Borgenspolicy. Justerande Utdragsbestyrkande

22 ,_, Höörs Arbetarekommun Höör Reservation gällande godkännende av att ta ut pantbrev på fastigheten Ziegler 2- Kubeliden. Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutat att medge uttag av pantbrev i fastigheten enligt ovan. Att medge uttag av pantbrev i fastigheten ny eller garnmal underminerar kraftigt medborgamas säkerhet för de borgensåtaganden som är gjorda sedan tidigare. Vi anser istället att Kubeliden skulle erbjudas att HF AB köper skolan, gör de utbyggnader som efterfrågas och att verksamheten sedan hyr byggnaderna av vårt kommunala bostadsbolag. På så sätt kan Kubelidens styrelse koncentrara sig på skolverksamheten och dess utveckling och slipper förvalta och tänka på underhåll av fastigheter. Det blir också en långsiktig kostnadsstabilitet utan fluktuation pga höjt ränteläge framöver. _.....,.-1 / /-----~~~ Stefrui' ~~ark Gruppledare i ks För Socialdemokraterna i Höör

23 2/. Årsredovisning for Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för Räkenskapsåret 2012

24 Kubelidens Montessoriförskola, Grtmdskola & Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr l (8) Styrelsen for Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.tor. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intresse genom att bedriva Montessoriepedagogik i form av heltidsförskola, grundskola, och fritidsverksamhet. Flerårsöversikt (tlcr) Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar l 910 Balansomslutning Resultat efter finansiella poster l l Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till fölfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så ait i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

25 Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr (8) Resultaträkning Not M Nettoomsättning ÖVriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat fore skatt Skatt på årets resultat Årets resultat l l l

26 K u belidens Montessoriförskola, Grundskola & '"2. y Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr (8) Balansräkning Not 2012~ TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella mtuiggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och :llirskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

27 Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek. for. Org.nr (8) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller forlust Årets resultat Summa eget kapital 6 l Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteslmlder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa lmr'tfristiga skulder l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteck.t1ingar l l l AnsvarsfOrhindelser Inga Inga

28 Zl. Kubelidens MontessorifOrskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. 5 (8) Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och vä1 deringsprinciper Allmänna upplysningar Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprincipema är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelama kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%.

29 ;) -~-. Kubelidens Montessoriilirskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek. får. Org.m (8) Noter Not l Anställda och personall{ostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader ÖVriga personalkostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala lwstnader och pensionskostnader Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skr ivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner & Inventarier 2% 20% Not 3 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond

30 26. Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.for. Org.nr (8) Not 4 Byggnader och marl{ Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående aclmmulerade avslcrivningar Utgående redovisat värde l Not 5 Inventarier, verldyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående aclmmulerade anslcaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Förändring av eget kapital Balanserat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av fåregående års resultat: Arets resultat Belopp vid årets utgång Årets l'esultat

31 2~. Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. Org.nr (8) Not 7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond o Not 8 Långflistiga skulder Förfaller senare än l och tidigare än 5 år efter balansdagen Swedbank Hypotek Färs & Frosta Sparbank ;,l. sorspåteckning evisi,onsberättelse har lämnats tf~ -- Percy Hall uist utsedd revisor

32 30. Årsredovisning for Ko belidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för Räkenskapsåret 2012 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på föreningsstämma den 25 april Föreningsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdispositiou.

33 Revisionsberättelse l (2) TiU foreningsstämman i Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.for. Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. för räkenskapsåret Styrelsens ansvar for årsredovisningen Det lir styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer lir nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfött revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma Iiskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag auser att de revisionsbevis jag har inhämtat lir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens fmansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess fmansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra Iu av enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst samt styrelsens förvaltning för Kubelielens Montessoriförskola, Grundskola & Fritidshem i Höör Ek.för. för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

34 2 (2) Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande.ft\reningens vinst och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utföt1revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst har jag granskat om förslaget är forenligt med lagen om ekonomiska :llireningar. Som underlag får mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot :llireningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller fåreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i :llirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Höb.Y:~Jh~ /lrr~-- Vercy Hallquist vnld revisor. _..

35 BUDGET Ekonomi check Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör, Ek för Konto Benämning Budget Budget Budget Budget RÖRELSENSINTÄKTER Byggnation Byggnation Byggnation päbörjad avslutad avslutad inkl ny avd smäbarn Nettoomsättning 3010 Mänadsavgift - förskola annan kommun Årsavgift medlemmar Övriga intäkter o o o o Aktivitetsstöd Kommunala bidrag, elever Kommunala bidr annan Kommun Bidrag elevass statsbidrag o o o o Summa nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Ovrigt Summa övriga rörelseintäkter s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4)()()( Läromedel, förbrukning mm skolbibliotek, övrigt Elewärd Livsmedel Spec pedagog läromedel -s ooo -s ooo -s ooo -s ooo Summa material och varor BRUTTOVINST övriga externa kostnader 5310 El Olja Träpellets Vatten och avlopp Lokalhyra Städning och renhällning Inköpt städ Sopor -so ooo -so ooo -so ooo -so ooo 5064 Snöröjning Trädgärdsskötsel -s ooo -s ooo -s ooo -s ooo 5066 Vaktmästeri Reparationer och underh lokal Servicekostnader pä installationer -so ooo so ooo -so ooo 5173 Reparation & underhäll kök so ooo -so ooo -so ooo 5175 Underhäll Utemiljö o o o 5090 Övr kostnad lokal Lokalkostnader, drift, underhåll Företagsförsäkringar Gruppförsäkring KP Försäkringar Förbrukningsinventarier IT Förbrukningsmaterial Rep o underhä ll inventarier :41

36 BUDGET Ekonomi check Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör, Ek för Konto Benämning Budget Budget Budget Budget S800 Resekostnader -s soo -s soo -s soo -s soo S910 Annonsering (reklam) -2S 000-2S Representation - avdragsgill o o o o 6072 Representation - ej avdragsgill -s ooo -s ooo -s 000 -s Kontorsmaterial SO Trycksaker (info material m m ) Telefon TV-licens SO Porto -s ooo -s ooo -s ooo -s ooo 6390 Övr kostnader -s 000 -s ooo -s ooo -s ooo 6420 Revisionskostnader -1S 000-1S 000-1S 000-1S 000 6S20 Kopieringskostnader S60 Serviceavg till branscharg S70 Bankkostnader S90 Övr främmande tjänster -so ooo S91 Bevakningstjänster so ooo -so ooo -so ooo 69SO Tillsynsavg. myndigheter Tidningar o facklitteratur Föreningsavg - avdragsgilla Föreningsavg - ej avdragsgilla o o o o Övrigt Summa övriga externa kostnader S :41

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Rr] Uppvidinge KOMMUN

Rr] Uppvidinge KOMMUN Rr] Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-03-14 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2013-03-26 Tid: 18.30 Plats: Borgen, Lenhovda Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer