Linq Capital Sweden AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linq Capital Sweden AB (publ)"

Transkript

1 1 (9) Årsredovisning för Linq Capital Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2012

2 2 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Linq Capital Sweden AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten Bolagets affärsidé är att förvalta och aktivt företräda ett eget portföljinnehav och med detta kunna skapa långsiktig avkastning. Efter avyttring av rörelsen i tidigare Sting Networks AB (publ.) till Bahnhof AB i november 2010 erhöll bolaget dels kontanter och dels aktier i Bahnhof AB som successivt avyttrats för att skapa likvida resurser för investeringar i såväl befintliga som nya innehav. Värdet på bolagets innehav av aktier i Bahnhof AB har utvecklats positivt och bolaget har utnyttjat att vid lämpliga tidpunkter avyttra delar av innehavet för att stärka den egna kassan i samband med nya investeringar. Under året har bolaget förvärvat aktier från tidigare grundare i Tasty Thai, där bolaget tillsammans med ett investerarkonsortium nu kontrollerar majoriteten av aktierna i moderbolaget. Tasty Thai International Ltd. är baserat i Hong Kong och äger alla rättigheter till konceptet. Tasty Thai grundades 2003 i Thailand och har utvecklat ett globalt franchisekoncept för autentisk thailändsk mat i ett snabbmatskoncept. Bolaget tilldelar regionala aktörer Masterlicenser för vald marknad där innehavaren av Masterlicensen i sin tur kan tilldela lokala licenser till olika restauratörer. Konceptet är väl utvecklat och dokumenterat i olika manualer- allt för att snabbt bygga ett starkt varumärke med tydliga kärnvärden. Idag finns sex restauranger i drift, varav fyra i Sverige. Den planerade expansionen fick avbrytas under finanskrisen men Tasty Thai har genom avtalet med ett investerarkonsortium säkrat nytt kapital för att kunna vidareutveckla konceptet och framtidsutsikterna bedöms som mycket goda mot bakgrund av det allt mer ökade intresset för vällagad thai-mat. Bolaget har under året värderat ett antal nya möjliga investeringar men valt att tills vidare avvakta och i stället koncentrera resurserna till de befintliga innehaven där bolaget ökat sitt ägande. Investeringspolicy och risker Bolaget investerar i mindre bolag där bolaget kan bistå med kapital och rådgivning genom konsultinsatser eller styrelsemedverkan. Bolaget arbetar med en övergripande policy för riskhantering där ett aktivt ägarskap utgör grunden. Med ett aktivt ägarskap och med kunskap om verksamheten kan många operativa risker reduceras väsentligt. De kommersiella riskerna i form av exponering mot olika branscher och olika geografiska marknader kan reduceras genom kontinuerlig omvärldsbevakning och informationsinsamling. Bolaget bevakar också löpande de åtaganden som följer av allmänna lagar och regelverk samt avtalsrelaterade åtaganden. Portföljinnehav Bolagets aktuella innehav av aktier i olika bolag återfinns på bolagets hemsida Medarbetare Bolaget har under räkenskapsåret inte haft någon anställd personal. Bolaget har tidigare ingått ett förvaltningsavtal med CIMG International AB som ansvarar för den löpande förvaltningen samt tillhandahåller extern inhyrd verkställande direktör i syfte att tills vidare minimera bolagets fasta kostnader. Aktien Bolaget hade vid ingången av räkenskapsåret aktier. Genom ett av bolagsstämman 2011 lämnat bemyndigande, genomfördes första kvartalet 2012 ett inlösenprogram där aktier inlöstes till en kurs motsvarande 0,30 kronor. I samband med inlösenprogrammet minskades bolagets aktiekapital med kronor. Bolaget har per den 31 december 2012, aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning samt

3 3 (9) berättigar till en röst vid bolagsstämman. Inga nya aktier har emitterats under räkenskapsåret. Aktieägare/ Förvaltare Antal aktier Röst andel SIX SIS (Schweiz) AG ,91% Tommy Ekström ,78% Övriga ,31% Totalt ,00% Bolagsstyrning Styrelsen har under räkenskapsåret utgjorts av Fred Rosenthal, styrelseordförande samt Tommy Ekström och Mats Jäderberg. Då bolaget tills vidare valt att inte binda fasta personalresurser har styrelsen utöver sedvanligt styrelsearbete engagerat sig direkt i större operativa åtaganden och också i flera fall ingått i portföljföretagens styrelser. Inom ramen för det förvaltningsavtal som bolaget tidigare träffat med CIMG International AB har styrelsen utsett Mats Jäderberg att verka som extern verkställande direktör i bolaget. Framtiden Bolaget värderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter men har beslutat att avvakta mot bakgrund av den allmänekonomiska situationen i Sverige och globalt. Tillgången på investeringsobjekt som passar bolagets affärsidé bedöms som god. Händelser efter räkenskapsåret Det helägda dotterbolaget, Linq Holding Ett AB (lagerbolag) har sålts till bokfört värde då det inte längre fanns behov att behålla i befintliga verksamheten. Förvärv av aktier Bolaget har i samband med en nyemission under april 2013 förvärvat en mindre andel aktier i Knakelibrak Produktion AB och deltar nu aktivt i att tillsammans med företagets grundare expandera verksamheten. Bolaget bedriver utveckling av live, television och artistförmedling inom nöjes-, och underhållningsbranschen. Bolaget har även under april 2013 medverkat i en nyemission av aktier i Nitro Food AB som bedriver tillverkning och försäljning till grossister av frysta basrätter. Investeringen inkluderar även ett aktivt åtagande att utveckla konceptet och kundrelationerna på den svenska marknaden. Förvärv av egendom och rörelse Bolaget har i syfte att samordna sina resurser träffat ett avtal med CIMG International AB med innebörd att bolaget förvärvar egendom (aktier) och rörelse (konsultavtal) i CIMG International AB genom en apportemission. Parterna har vardera betydande innehav i samma bolag och kan genom överlåtelsen slå samman ägarandelarna i sina respektive onoterade bolag. Därmed kan man snabbare nå kritisk massa för fortsatt utveckling av investeringsverksamheterna. Ett samgående av verksamheterna skapar också en tydligare struktur såväl internt som externt. I samband med affären tillförs även bolaget nya rörelseintäkter vilket minskar bolagets förvaltningskostnader och tidigare inhyrd VD kommer istället övergå som anställd i bolaget. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

4 4 (9) Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

5 5 (9) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1, Andelar i intresseföretag 3, Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 6 (9) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Övriga bunda fonder Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 7 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. Noter Not 1 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 2 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Knakelibrak Television AB (fd. Linq Holding Ett AB) Org.nr Säte Knakelibrak Television AB Stockholm Bolaget har inget fastställt bokslut per

8 8 (9) Not 3 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 4 Specifikation andelar i intresseföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Namn andel andel andelar värde Nitro Food AB Org.nr Säte Nitro Food AB Stockholm Bolaget har inget fastställt bokslut per Not 5 Aktier och andelar Namn Bokfört värde Marknadsvärde Noterade aktier Övriga värdepapper Not 6 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Förändring av eget kapital

9 9 (9) Antal aktier: Aktie- Uppskriv- Övr bundna Balanserat Årets kapital ningsfond fonder resultat resultat Belopp vid årets ingång Inlösen aktier Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Stockholm den 14 juni 2013 Fred Rosenthal Ordförande Tommy Ekström Mats Jäderberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 14 juni 2013 Peter Burholm Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 556784-9426 Räkenskapsåret 2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB Årsredovisning för Älvsborgsvind AB 556508-4448 Räkenskapsåret 2009 Älvsborgsvind AB 556508-4448 Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436

Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436 SolTech Energy Årsredovisning Räkenskapsåret 2009 SolTech Energy Sweden AB (publ) Denna avskrift av årsredovisningen har kompletterats med bilder och bildtexter vilka ej återfinns i originaldokumentet.

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer