Jämställdhetsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsstatistik"

Transkript

1 Jämställdhetsstatistik

2 2 Titel: Utgiven av: Projektledare: Jämställdhetsstatistik Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen Malmö Tel 040/ Copyright: Länsstyrelsen i Skåne län ISBN: Länsstyrelserapport: 2011:27 Layout: Fredrik Collijn Årtal: 2011

3 3 Förord Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det utgår från principen om alla människors lika värde och är i grunden en viktig demokrati och maktfråga. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ta del av samhällets välstånd på lika villkor. Varför ska vi ta fram statistik egentligen? Vi vet att det ofta finns många felkällor bakom siffrorna och att ett statistiskt mönster kan vara missvisande därför kan den inledande frågan sägas vara berättigad. Men rätt använt kan ett statistiskt material vara till stor hjälp i både det dagliga arbetet och i mer långsiktigt utvecklande processer. Denna skrift är en del av jämställdhetsstrategin för Skåne län och ska synliggöra vissa strukturer och villkor för kvinnor och män i Skåne. Mycket av innehållet är kommunindelat och kan därför med fördel brukas till jämförelser kommuner emellan. Vi hoppas att dessa siffror ska användas av alla som arbetar med jämställdhet och MR-frågor i Skåne, såväl ledare, politiker, specialister och handläggare, som av allmänhet. Siffrorna kan användas till att söka svar på hur jämställdheten på de flesta punkter är sämre i Skåne än i Sverige i stort eller till att försöka förstå anledningen till de skillnader som finns mellan kommuner i länet. Men de kan också vara ett stöd för att titta in i sin egen organisation och börja undersöka hur det är ställt med jämställdheten där. Läsarna av denna sammanställning uppmanas att bläddra, fundera, analysera och försöka att hitta vägar att utveckla det som behöver förändras på jämställdhetsområdet i Skåne. Det är inte statistiken som ska bli bättre utan verkligheten! Denna statistiksammanställning har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Region Skåne och Skånes jämställdhetsråd 1. Det praktiska arbetet har till största delen utförts av Anna Lindman, praktikant vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sara Lhådö Särskilt sakkunnig i jämställdhet Länsstyrelsen i Skåne län 1 I Skånes jämställdhetsråd har under perioden som denna statistik framtagits ingått följande personer: Jan Lindelöf, Charlotta Lundberg och Bodil Nilsson (alla från Region Skåne), Annica Forsgren (Kommunförbudet Skåne), Ingela Hjelte (Kristianstad kommun), Eva Klevås och Jeanette Heilmann (Malmö stad), Lisbeth Alhorn och Marie-Louise Gullstrand (ESF-rådet Sydsverige), Cristina Liljeroth (Malmö högskola), Martin Ackefelt (Högskolan i Kristianstad), Kajsa Widén (Lunds universitet), Mattias Hansson och Sofie Karlberg (Länsstyrelsen i Skåne län).

4 4 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Inledning Befolkning Kommunfolkmängd efter ålder och kön Befolkningsprognos Befolkningen efter tätort/glesbygd Ohälsotalet Det genomsnittliga ohälsotalet över tid Befolkningsökning per regiondel Dödsorsaksstatistik 2008 antal döda per Befolkningens födelsekommun (%) Andel utrikes födda (%) Flyttningsnetto Fördelning av makt och inflytande Valda ledamöter till kommunfullmäktige (%) Kommunstyrelsernas ledamöter exklusive ersättare (%) Ledamöter i regionfullmäktige (%) Regionstyrelsens medlemmar exklusive ersättare Antal skånska riksdagsledamöter efter valkrets och kön Chefspositioner bland anställda år med arbetsplats i Skåne län Andel kvinnor och män i chefsposition år (avser dagbefolkningen) per kommun 2009 (%).. 20 Ekonomisk jämställdhet Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar 2009 antal anmälningar per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar i Skåne län 2009 per 1000 förvärvsarbetande Sjuk/aktivitetsersättningar sett till december 2010 (%) Pågående sjukfall år per 1000 försäkrade Slutbetyg årskurs nio läsår 2009/ Medelvärde avgångsbetyg gymnasiet i Skåne län VT Antal h ögskolenybörjare per kommun HT Den skånska befolkningens utbildningsgrad år Antal anställda omräknade till helårspersoner fördelade efter universitet/högskola och tjänstekategori Förvärvsintensitet i Skånes kommuner Antal nystartade företag efter ledningens könssammansättning i Skåne län Andel företagare inom olika branscher i Skåne 2008 (%) Andel företagare som driver företag i aktiebolagsform i Skåne län 2008 (%) Företagets marknadsorientering i Skåne län 2008 (%) Andel företagare med eftergymnasial utbildning i Skåne län 2008 (%) Antal pendlare per kommun Antal pendlare från Skåne till Danmark De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i Skåne län De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i riket De 20 vanligaste yrkena för män i Skåne län De 20 vanligaste yrkena för män i riket

5 5 Antal arbetslösa år i Skåne län Antal sökande som har arbete utan stöd år i Skåne län Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor Antal anställda samt genomsnittlig månadslön inom den primärkommunala sektorn i Skåne Antal anställda samt genomsnittlig månadslön inom den landstingskommunala sektorn i Skåne Antal anställda samt genomsnittlig månadslön inom statlig sektor i Skåne Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun för kvinnor och män Pensionsutbetalningar i Skåne län Fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete Antal personer 65+ med permanent särskilt boende i december Antal personer 65+ med pågående hemtjänst i december Summerad fruktsamhet Medelålder vid första barnets födelse Föräldrapenning uttagna nettodagar 2010 (%) Föräldrapenning förändring i uttag av nettodagar i Skåne län (%) Tillfällig föräldrapenning för vård av barn i Skåne län 2010 (%) s våld mot kvinnor Anmälda fall av grov kvinnofridskränkning 2010 (preliminära uppgifter) Anmälda misshandelsbrott 2010 (preliminära uppgifter) Anmälda våldtäkter Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och män 2010 (preliminära uppgifter) Andel män och kvinnor som avstått från att gå ut på kvällen på grund av rädsla för våld (%).50 Personer misstänkta för brott i Skåne län

6 6 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k i n l e d n i n g Inledning Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär: En jämn fördelning av makt och inflytande. och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. s våld mot kvinnor ska upphöra. och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelsens uppdrag Länsstyrelsen i Skåne ska verka för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen i länet och ansvarar för att bedriva, samordna och stödja det övergripande arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå. Som stöd för arbetet på länsstyrelsen finns en särskilt sakkunnig i jämställdhet. För att uppnå jämställdhet i samhället måste de jämställdhetspolitiska målen inkluderas i alla samhällsområden och jämställdhetsintegrering användas som strategi. Planering, utförande och beslutsfattande på alla nivåer måste analyseras utifrån vilka konsekvenser det får för kvinnor respektive män. och män ska vara synliga i statistiken Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg när vi ska lyfta blicken från enskilda företeelser till att se generella och ojämställda mönster i samhället. Riksdagen har beslutat att all individbaserad officiell statistik skall vara könsuppdelad om det inte finns särskilda skäl mot detta. Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken och spegla jämställdhetsfrågor i samhället. Könsuppdelad statistik speglar i första hand den kvantitativa aspekten av jämställdhet, det vill säga var kvinnor och män finns representerade inom olika områden. En jämn könsfördelning innebär att fördelningen av kvinnor respektive män i en viss grupp ligger mellan procent. I Skåne är arbetsmarknaden starkt könsuppdelad. Av de 35 vanligaste yrkena i länet har endast ett fåtal jämn könsfördelning; gymnasielärare, driftoch verksamhetschefer, restaurangpersonal och gruppen företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän.

7 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 7 Befolkning Kommunfolkmängd efter ålder och kön Kommun Ålder Kvinna Man Totalt Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB

8 8 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g Befolkningsprognos Skåne län Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Källa: Region Skåne

9 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 9 Befolkningen efter tätort/glesbygd Kvinna Man Totalt % % Glesbygd ,4% 13,6% Tätorter ,6% 86,4% Skåne län ,0% 100,0% Källa: Region Skåne Ohälsotalet år år år år år år Källa: Försäkringskassan Det genomsnittliga ohälsotalet över tid Källa: Försäkringskassan Statistiken gäller medeltalet för ohälsa inom gruppen kvinnor och män ålder år. Större procentuell minskning för kvinnor än för män under den redovisade tidsperioden.

10 10 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g Befolkningsökning per regiondel Nordvästra Nordöstra Sydvästra Sydöstra Källa: Region Skåne Dödsorsaksstatistik 2008 antal döda per Cirkulationsorganens sjukdomar Tumörer Sjukdomar i andningsorganen Psykiska sjukdomar och syndrom, beteendestörningar¹ Yttre orsaker till sjukdom och död (såsom skador) Sjukdomar i nervsystemet Sjukdomar i matsmältningsorganen Alkoholindex Självmord Skåne län Skåne län Riket Riket Källa: Socialstyrelsen ¹ Psykiska sjukdomar täcker exempelvis depressiva symptom, demenser, ätstörningar såväl som beteendestörningar orsakade av alkohol och droger.

11 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 11 Befolkningens födelsekommun (%) Andel födda i Sverige Andel födda i Norden exkl. Sverige Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden Andel födda i världen exkl. EU/ EFTA Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Skåne län 82,5 82,6 2,9 3 4,4 4 10,3 10,3 Bjuv 80,9 81,2 4,9 5, ,1 8,2 Bromölla 89,1 90,8 2,9 2,5 4 3,6 4 3,1 Burlöv 73,8 73,4 3,2 3,2 5,5 5,8 17,6 17,6 Båstad 90,6 91,3 1,8 1,4 3 3,1 4,6 4,1 Eslöv 85,9 86,8 2,5 2,3 3,1 2,7 8,6 8,2 Helsingborg 80,6 81 2,9 2,8 4,5 3, ,3 Hässleholm 88,6 88,7 2 1,9 3,4 3,3 6 6 Höganäs 89,8 90,4 2,7 2,5 3,4 3,2 4,1 3,9 Hörby 90,1 90,4 2,3 2,3 2,9 3 4,7 4,3 Höör 89,2 90,8 3,5 2,8 3 2,8 4,3 3,6 Klippan 87,2 86,7 4,3 5 4,6 4,7 4 3,5 Kristianstad 86,8 86,9 1, ,8 9 9,3 Kävlinge 91,7 92,8 2 1,8 3,2 2,9 3,1 2,5 Landskrona 75,9 75,9 3,8 4,1 4,5 4,2 15,9 15,9 Lomma 92,4 93,2 1,8 1,5 2,8 2,5 3 2,8 Lund 82,6 83,4 2,2 1,7 4,9 4,5 10,3 10,3 Malmö 70,8 69,6 3,7 4,5 6,5 6 18,9 20 Osby 88,7 89,7 2,2 2 3,1 2,8 6,1 5,4 Perstorp 82,3 82,7 5 5,1 3,4 3,5 9,3 8,6 Simrishamn 91,4 92,2 2,1 1,6 2,8 2,7 3,7 3,5 Sjöbo 91,7 92,1 2, ,2 2,6 1,7 Skurup 90,1 90,3 3,8 3,9 2,6 2,6 3,6 3,2 Staffanstorp 89,1 90,1 2,6 2,4 3,3 3,1 5 4,4 Svalöv 88,1 89,1 3,8 3,5 3,4 3,2 4,7 4,2 Svedala 91,4 91,8 2,4 2,6 3 2,8 3,2 2,8 Tomelilla 91,2 91,9 2 1,7 2,8 2,8 4 3,6 Trelleborg 86 85,7 3,3 3,5 3,4 3,6 7,2 7,2 Vellinge 92,6 93 2,5 2,7 2,6 2,6 2,3 1,8 Ystad 91,3 93 1,9 1,8 3,6 2,5 3,2 2,7 Åstorp 81,4 81,7 3,8 4,1 5,2 5,3 9,6 8,9 Ängelholm 90,8 91,4 2,2 1,8 2,3 2,4 4,7 4,3 Örkelljunga 87,5 87 4,2 5,5 3,6 3,6 4,7 3,9 Östra Göinge 91,9 92,5 2,4 2,4 2,2 2,1 3,4 3 Källa: SCB

12 12 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g Andel utrikes födda (%) Kvinna Man Bjuv 19,6 19,1 Bromölla 11,3 9,6 Burlöv 26,5 27,4 Båstad 9,8 9,1 Eslöv 14,4 13,6 Helsingborg 19,8 19,3 Hässleholm 11,7 11,6 Höganäs 10,4 10,0 Hörby 10,3 9,9 Höör 11,2 9,5 Klippan 13,2 13,6 Kristianstad 13,8 13,7 Kävlinge 8,4 7,6 Landskrona 24,2 24,1 Lomma 7,8 7,1 Lund 17,9 16,9 Malmö 29,6 30,9 Osby 11,7 10,8 Perstorp 18,4 19,2 Simrishamn 8,8 8,1 Sjöbo 8,7 8,0 Skurup 10,1 9,8 Staffanstorp 11,1 10,0 Svalöv 12,3 11,2 Svedala 8,9 8,2 Tomelilla 8,9 8,3 Trelleborg 14,0 14,4 Vellinge 7,5 7,1 Ystad 8,6 7,3 Åstorp 19,3 19,1 Ängelholm 9,7 8,9 Örkelljunga 13,0 13,6 Östra Göinge 8,6 8,3 Källa: SCB samt egna uträkningar

13 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 13 Flyttningsnetto Kommun Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Totalt Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB

14 14 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Fördelning av makt och inflytande Valda ledamöter till kommunfullmäktige (%) Förändring i procentenheter Förändring i procentenheter Riket Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: Valmyndigheten Förändringen mäter skillnaden mellan procentandelen år 2002 och procentandelen år 2010.

15 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e 15 Kommunstyrelsernas ledamöter exklusive ersättare (%) År Förändring i procentenheter Förändring i procentenheter Skåne län Ordförande 2011 Bjuv Man Bromölla Man Burlöv Kvinna Båstad Kvinna Eslöv Kvinna Helsingborg Man Hässleholm Man Höganäs Man Hörby Man Höör Kvinna Klippan Man Kristianstad Man Kävlinge Kvinna Landskrona Man Lomma Man Lund Man Malmö Man Osby Man Perstorp Man Simrishamn Man Sjöbo Man Skurup Man Staffanstorp Man Svalöv Man Svedala Kvinna Tomelilla Man Trelleborg Man Vellinge Man Ystad Kvinna Åstorp Man Ängelholm Kvinna Örkelljunga Kvinna Östra Göinge Man Källa: Kommunernas hemsidor samt tidigare upplagor av jämställdhetsstrategin. Antal män på ordförandeposten: 24. Antal kvinnor på ordförandeposten: 9. Siffrorna avser den första januari respektive år, det vill säga den första dagen i rådande mandatperiod. Förändringen mäter skillnaden mellan procentandelen år 2003 och procentandelen år 2011.

16 16 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Ledamöter i regionfullmäktige (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Skåne län Skåne län Riket Riket Källa: Försäkringskassan Siffrorna visar de valda ledamöterna direkt efter valet. Regionstyrelsens medlemmar exklusive ersättare Källa: Region Skåne

17 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e 17 Antal skånska riksdagsledamöter efter valkrets och kön Malmö kommun Skåne län västra Skåne län södra Skåne län norra och östra Riksdagen total Källa: Valmyndigheten Skåne län norra och östra täcker Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, ängelholm, Örkelljunga samt Östra Göinge. Skåne län södra täcker Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Skåne län västra täcker Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona och Svalöv.

18 18 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Chefspositioner bland anställda år med arbetsplats i Skåne län 2009 Statlig förvaltning Högre ämbetsmän och politiker 2 5 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 1 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 4 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter 4 3 Totalt Procent 34,4% 65,6% Primärkommunal förvaltning Högre ämbetsmän och politiker Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1 2 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 63,2% 36,8% Landsting Högre ämbetsmän och politiker Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 0 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner 1 0 Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 69,8% 30,2% Aktiebolag, ej offentligt ägda Högre ämbetsmän och politiker 0 2 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 2 8 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 22,6% 77,4%

19 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e 19 Övriga företag, ej offentligt ägda Högre ämbetsmän och politiker 0 0 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 1 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 30,6% 69,4% Statligt ägda företag och organisationer Högre ämbetsmän och politiker 0 0 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 0 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 29,9% 70,1% Kommunalt ägda företag och organisationer Högre ämbetsmän och politiker 1 4 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1 2 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 25,5% 74,5% Källa: SCB Det är även värt att sägas att ett summerande av antalet chefer kan vara missvisande då det även bör tas i beaktning på vilken chefsnivå kvinnor respektive män dominerar i statistiken. I både primärkommunal sektor och landstingssektorn ser vi exempelvis att männen dominerar i den högsta chefskategorin högre ämbetsmän och politiker.

20 20 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Andel kvinnor och män i chefsposition år (avser dagbefolkningen) per kommun 2009 (%) Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB Chefsposition definieras som yrkesgrupperna Verkställande direktörer, Verkschefer m.fl, Drifts- och verksamhetschefer, Chefer för särskilda funktioner samt Chefer för mindre företag och enheter. Dagbefolkningen avser förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen.

21 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k h ä l s a 21 Ekonomisk jämställdhet Hälsa Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar 2009 antal anmälningar per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor med sjukfrånvaro Arbetssjukdomar Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: Arbetsmiljöverket Arbetssjukdomar är arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall, te x belastningsskador, allergier och hörselskador.

22 22 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k h ä l s a Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar i Skåne län 2009 per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor med sjukfrånvaro Arbetssjukdomar Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning, energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Finansiell verksamhet, företagstjänster Offentlig förvaltning m.m Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Källa: Arbetsmiljöverket Sjuk/aktivitetsersättningar sett till december 2010 (%) Skåne län Riket 39,8% 60,2% 41,0% 59,0% Källa: Försäkringskassan

23 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k h ä l s a 23 Pågående sjukfall år per 1000 försäkrade Län/Kommun Totalt Riket 7,8 4,8 6,3 Skåne län 7,4 4,6 6,0 Bjuv 7,7 6,9 7,3 Bromölla 8,1 5,3 6,7 Burlöv 8,3 6,0 7,2 Båstad 6,5 5,1 5,8 Eslöv 7,3 4,7 6,0 Helsingborg 7,0 4,2 5,6 Hässleholm 8,1 5,0 6,5 Höganäs 7,2 4,2 5,7 Hörby 9,1 5,4 7,2 Höör 7,8 5,2 6,5 Klippan 10,4 6,4 8,3 Kristianstad 8,6 5,2 6,9 Kävlinge 7,6 4,1 5,8 Landskrona 8,6 6,0 7,3 Lomma 5,4 2,9 4,2 Lund 6,2 3,0 4,6 Malmö 6,9 4,4 5,6 Osby 7,4 5,5 6,4 Perstorp 6,0 5,3 5,7 Simrishamn 8,0 5,0 6,5 Sjöbo 9,7 5,9 7,7 Skurup 9,0 5,4 7,1 Staffanstorp 7,4 3,7 5,5 Svalöv 8,3 5,1 6,7 Svedala 8,2 5,1 6,7 Tomelilla 8,5 5,4 6,9 Trelleborg 8,7 6,2 7,5 Vellinge 6,7 3,3 5,0 Ystad 8,7 5,3 7,0 Åstorp 8,0 4,2 6,1 Ängelholm 6,7 4,9 5,8 Örkelljunga 7,7 6,4 7,0 Östra Göinge 9,6 6,2 7,8 Källa: Försäkringskassan

24 24 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g Utbildning Slutbetyg årskurs nio läsår 2009/2010 Andel uppnått målen i alla ämnen (%) Flickor Andel behöriga till gymnasiet (%) Genomsnittligt meritvärde Andel uppnått målen i alla ämnen (%) Pojkar Andel behöriga till gymnasiet (%) Genomsnittligt meritvärde Skåne totalt , ,4 Bjuv , ,3 Bromölla , ,8 Burlöv , ,7 Båstad , ,3 Eslöv , ,1 Helsingborg , ,3 Hässleholm , ,9 Höganäs , ,4 Hörby , ,2 Höör , ,6 Klippan ,0 Kristianstad , ,1 Kävlinge , ,5 Landskrona , ,6 Lomma , ,3 Lund , ,7 Malmö , ,2 Osby , ,1 Perstorp , ,7 Simrishamn , ,7 Sjöbo ,8 Skurup , ,9 Staffanstorp , ,4 Svalöv , ,8 Svedala ,0 Tomelilla , ,3 Trelleborg ,7 Vellinge , ,1 Ystad , ,2 Åstorp , ,2 Ängelholm , ,1 Örkelljunga , ,8 Östra Göinge , ,2 Källa: Skolverket Högsta nåbara meritvärde är 320.

25 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g 25 Könsfördelning samt avgångsbetyg för gymnasiet i Skåne län VT 2009 Antal elever Andel (%) Snittbetyg Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Pojkar Flickor Barn- och fritidsprogrammet ,5 13,1 Byggprogrammet ,3 13,1 Elprogrammet ,2 12,7 Energiprogrammet ,1 * Estetiska programmet ,3 15,1 Fordonsprogrammet ,4 11,5 Handels- och administrations programmet ,4 13,1 Hotell- och restaurangprogrammet ,8 13,5 Hantverksprogrammet ,6 14,2 Industriprogrammet ,5 15,8 Livsmedelsprogrammet ,3 13,1 Medieprogrammet ,4 13,6 Naturbruksprogrammet ,1 14,8 Naturvetenskapliga programmet ,7 16,3 Omvårdnadsprogrammet ,6 13,2 Samhällsvetenskapliga programmet ,2 15,2 Teknikprogrammet ,7 14,9 Medelvärde: 12,7 14,0 Källa: Skolverket * Urvalet är för litet Statistiken ser till de nationella gymnasieprogrammen. Högsta nåbara betygsmeritvärde är 20,0.

26 26 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g Antal högskolenybörjare per kommun HT 2010 Totalt Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Ängelholm Åstorp Örkelljunga Östra Göinge Källa: Högskoleverket Siffrorna visar var högskolenybörjaren var mantalsskriven i december 2009.

27 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g 27 Den skånska befolkningens utbildningsgrad år 2009 (%) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Bjuv 23,1 28,6 53,4 53,4 20,9 14,1 Bromölla 16,6 25,8 55,5 57,2 27,1 16,0 Burlöv 18,0 19,7 46,3 47,5 33,2 28,1 Båstad 12,1 21,0 47,7 48,8 39,1 28,6 Eslöv 14,7 21,5 47,5 51,0 36,5 25,8 Helsingborg 14,4 17,2 44,0 47,2 40,1 33,5 Hässleholm 16,1 22,3 50,1 50,4 32,5 25,2 Höganäs 10,0 15,3 45,6 47,6 43,3 35,3 Hörby 14,3 23,9 51,0 53,9 33,2 19,4 Höör 12,4 18,7 45,2 49,2 41,4 30,4 Klippan 17,4 23,8 55,3 54,9 25,5 17,4 Kristianstad 12,9 18,2 45,7 49,5 40,1 30,9 Kävlinge 11,0 14,7 45,0 48,3 43,3 35,9 Landskrona 18,4 19,5 47,4 52,8 31,5 24,2 Lomma 6,4 8,1 31,0 34,9 62,1 55,9 Lund 6,0 7,8 23,8 25,2 68,1 64,0 Malmö 13,8 14,3 35,5 38,8 46,7 41,4 Osby 17,3 25,4 53,0 53,2 28,1 19,6 Perstorp 20,5 27,7 52,9 52,9 24,5 16,4 Simrishamn 13,9 23,4 48,0 49,9 37,0 25,4 Sjöbo 14,9 25,5 53,2 52,9 30,5 19,6 Skurup 14,8 22,4 52,1 53,5 31,6 21,4 Staffanstorp 9,8 13,8 42,3 46,7 46,7 38,0 Svalöv 14,0 22,0 52,0 53,0 33,0 22,0 Svedala 11,0 17,9 50,7 53,8 37,4 26,6 Tomelilla 16,0 27,2 52,7 54,2 29,9 17,0 Trelleborg 14,7 20,4 51,7 54,4 32,4 22,8 Vellinge 7,4 11,3 42,8 44,5 48,9 42,7 Ystad 11,3 19,0 48,7 52,0 39,1 28,1 Åstorp 19,8 23,3 55,0 57,2 23,2 16,1 Ängelholm 11,6 16,8 48,4 52,3 39,1 29,5 Örkelljunga 17,7 27,9 53,9 52,7 26,5 16,5 Östra Göinge 20, 26,7 54,7 55,6 24,0 16,4 Källa: SCB Not: där summan inte blir 100% beror detta på att uppgifter i vissa fall saknas. Statistiken mäter högsta avklarade utbildning.

28 28 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g Antal anställda omräknade till helårspersoner fördelade efter universitet/högskola och tjänstekategori Professor Forskarassistent Lektor Adjunkt Gäst- och timlärare Forskarstuderande Högskolan Kristianstad, män Högskolan Kristianstad, kvinnor Lunds universitet, män Lunds universitet, kvinnor Malmö högskola, män Malmö högskola, kvinnor Källa: SCB

29 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 29 Förvärvsarbete Förvärvsintensitet i Skånes kommuner 2009 Dagbefolkning Nattbefolkning Förvärvsintensitet (%) Riket ,1 76,2 Skåne län ,6 71,4 Bjuv ,1 73,2 Bromölla ,5 76,8 Burlöv ,6 70,6 Båstad ,5 79,4 Eslöv ,0 77,2 Helsingborg ,3 71,9 Hässleholm ,4 76,9 Höganäs ,1 79,1 Hörby ,4 78,3 Höör ,3 78,9 Klippan ,2 73,6 Kristianstad ,5 74,5 Kävlinge ,5 83,4 Landskrona ,5 66,1 Lomma ,9 83,7 Lund ,0 66,2 Malmö ,2 61,3 Osby ,5 79,2 Perstorp ,0 71,6 Simrishamn ,1 76,7 Sjöbo ,3 79,0 Skurup ,0 77,0 Staffanstorp ,2 82,1 Svalöv ,4 77,5 Svedala ,5 82,1 Tomelilla ,7 77,7 Trelleborg ,1 75,5 Vellinge ,3 79,5 Ystad ,1 79,1 Åstorp ,5 74,5 Ängelholm ,5 81,0 Örkelljunga ,2 76,1 Östra Göinge ,7 75,4 Källa: SCB Dagbefolkning avser förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen. Nattbefolkning avser förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Förvärvsintensitet avser förvärvsarbetande som andel (%) av kommunens befolkning i åldersgruppen år. Statistiken mäter de som har ett arbete eller en arbetsrelaterad inkomst, exempelvis föräldrapenning. Följaktligen inkluderas exempelvis studenter som har ett arbete vid sidan av studierna medan studenter som inte arbetar redovisas som sysslolösa. Med tanke på att fler kvinnor än män fortsätter till högre studier kan denna skillnad synas i förvärvsintensiteten. Statistiken exkluderar Öresundspendlare. Detta medför att svenskar som arbetar i Danmark framstår som sysslolösa. Detta bör bidra till den anmärkningsvärt stora skillnaden i förvärvsintensitet mellan Skåne och resten av riket. StatNord har statistik för 2008 som inkluderar öresundspendlare. På grund av den ekonomiska krisen ligger förvärvsintensiteten för 2008 betydligt högre än för 2009 och siffrorna för 2009 bedöms därför vara mer lämpliga att redovisa trots bortfallet av gränspendlarna.

30 30 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e Antal nystartade företag efter ledningens könssammansättning i Skåne län Kvinna/kvinnor Man/män och män Källa: Tillväxtanalys Andel företagare inom olika branscher i Skåne 2008 (%) ,1 10,8 27,5 25,8 2,1 18,5 65,3 45 Tillverkning Handel Bygg Tjänster Källa: Tillväxtanalys Andel företagare som driver företag i aktiebolagsform i Skåne län 2008 (%) 54,7% 39,4% Källa: Tillväxtanalys

31 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 31 Företagets marknadsorientering i Skåne län 2008 (%) ,8 68,7 15,4 23,8 2,8 7,4 Lokal orientering Nationell orientering Internationell orientering Företag ledda av kvinnor Företag ledda av män Källa: Tillväxtanalys Andel företagare med eftergymnasial utbildning i Skåne län 2008 (%) 33,1% 48,4% Källa: Tillväxtanalys

32 32 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e Antal pendlare per kommun 2009 Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i kommunen Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB Denna statistik ser bara till inrikes pendling. Pendlare till Danmark syns därför inte.

33 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 33 Antal pendlare från Skåne till Danmark år år år år år år år år år år år Totalt Antal pendlare Källa: StatNord

34 34 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i Skåne län 2008 Alla % % Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Förskollärare, fritidspedagoger Övrig kontorspersonal Säljare, inköpare, mäklare mfl Sjuksköterskor Grundskollärare Städare mfl Bokförings- och redovisningsassistenter Redovisningsekonomer, administrativa assistenter mfl Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Köks- och restaurangbiträden Sekreterare och dataregistrerare Kundinformatörer Gymnasielärare Sjukgymnaster, tandhygienister mfl Drift- och verksamhetschefer Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens Storhushålls- och restaurangpersonal Psykologer, socialsekreterare De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i riket 2008 Alla % % Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Förskollärare, fritidspedagoger Säljare, inköpare, mäklare mfl Övrig kontorspersonal Sjuksköterskor Grundskollärare Städare mfl Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Redovisningsekonomer, administrativa assistenter mfl Bokförings- och redovisningsassistenter Köks- och restaurangbiträden Kundinformatörer Kontorssekreterare och dataregistrerare Storhushålls- och restaurangpersonal Gymnasielärare Drift- och verksamhetschefer Sjukgymnaster, tandhygienister mfl Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens Administratörer i offentlig förvaltning Källa: SCB

35 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 35 De 20 vanligaste yrkena för män i Skåne län 2008 Alla % % Säljare, inköpare, mäklare mfl Byggnads- och anläggningsarbetare Fordonsförare Byggnadshantverkare Ingenjörer och tekniker Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Dataspecialister Lager- och transportassistenter Vård- och omsorgspersonal Civilingenjörer, arkitekter mfl Chefer för mindre företag och enheter Chefer för särskilda funktioner Maskin- och motorreparatörer Drift- och verksamhetschefer Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Montörer Gjutare, svetsare, plåtslagare mfl Maskinförare Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer De 20 vanligaste yrkena för män i riket 2008 Alla % % Säljare, inköpare, mäklare mfl Ingenjörer och tekniker Byggnads- och anläggningsarbetare Fordonsförare Byggnadshantverkare Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Dataspecialister Vård- och omsorgspersonal Civilingenjörer, arkitekter mfl Lager- och transportassistenter Maskin- och motorreparatörer Chefer för mindre företag och enheter Chefer för särskilda funktioner Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Drift- och verksamhetschefer Montörer Datatekniker och dataoperatörer Gjutare, svetsare, plåtslagare mfl Maskinförare Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer Källa: SCB

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet...

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet... Innehåll Befolkning... 3 Hälsa... 9 Utbildning... 14 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 51 Kriminalitet... 59 Makt och inflytande... 65 Producerad av SCB samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012 Lathund om jämställdhet 212 På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 212 212 Women and men in Sweden 212 Facts and figures Statistics Sweden 212 Tidigare publicering Previous publication Producent

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2006

Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Statistiska centralbyrån 2006 Women and men in Sweden 2006 Facts and figures 2006 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2006 Tidigare

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor En jämställdhetsanalys av flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor inom Botkyrka kommun Sara Berggren Tryckt

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2008

Lathund om jämställdhet 2008 Lathund om jämställdhet 28 Lathund om jämställdhet 28 Statistiska centralbyrån 28 Women and men in Sweden 28 Facts and figures Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 28 Tidigare publicering På

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

Arbetshälso rapport 2012

Arbetshälso rapport 2012 Arbetshälso rapport 2012 Centrum för arbetsoch miljömedicin Norrbacka 171 76 Solna ISBN: 978-91-980718-1-8 Omslagsfoto: Chad Ehlers/NordicPhotos Design: Alenäs Grafisk Form Tryck: EO Grafiska, Stockholm

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Titel: Utgiven av: Författare: Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Emma Norrhede Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län Lucie Riad Juli 2010 Regionförbundet Uppsala län, Box 1843, 751 48 Uppsala 018-18 21 00, www.regionuppsala.se

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer