Jämställdhetsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsstatistik"

Transkript

1 Jämställdhetsstatistik

2 2 Titel: Utgiven av: Projektledare: Jämställdhetsstatistik Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen Malmö Tel 040/ Copyright: Länsstyrelsen i Skåne län ISBN: Länsstyrelserapport: 2011:27 Layout: Fredrik Collijn Årtal: 2011

3 3 Förord Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det utgår från principen om alla människors lika värde och är i grunden en viktig demokrati och maktfråga. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ta del av samhällets välstånd på lika villkor. Varför ska vi ta fram statistik egentligen? Vi vet att det ofta finns många felkällor bakom siffrorna och att ett statistiskt mönster kan vara missvisande därför kan den inledande frågan sägas vara berättigad. Men rätt använt kan ett statistiskt material vara till stor hjälp i både det dagliga arbetet och i mer långsiktigt utvecklande processer. Denna skrift är en del av jämställdhetsstrategin för Skåne län och ska synliggöra vissa strukturer och villkor för kvinnor och män i Skåne. Mycket av innehållet är kommunindelat och kan därför med fördel brukas till jämförelser kommuner emellan. Vi hoppas att dessa siffror ska användas av alla som arbetar med jämställdhet och MR-frågor i Skåne, såväl ledare, politiker, specialister och handläggare, som av allmänhet. Siffrorna kan användas till att söka svar på hur jämställdheten på de flesta punkter är sämre i Skåne än i Sverige i stort eller till att försöka förstå anledningen till de skillnader som finns mellan kommuner i länet. Men de kan också vara ett stöd för att titta in i sin egen organisation och börja undersöka hur det är ställt med jämställdheten där. Läsarna av denna sammanställning uppmanas att bläddra, fundera, analysera och försöka att hitta vägar att utveckla det som behöver förändras på jämställdhetsområdet i Skåne. Det är inte statistiken som ska bli bättre utan verkligheten! Denna statistiksammanställning har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Region Skåne och Skånes jämställdhetsråd 1. Det praktiska arbetet har till största delen utförts av Anna Lindman, praktikant vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sara Lhådö Särskilt sakkunnig i jämställdhet Länsstyrelsen i Skåne län 1 I Skånes jämställdhetsråd har under perioden som denna statistik framtagits ingått följande personer: Jan Lindelöf, Charlotta Lundberg och Bodil Nilsson (alla från Region Skåne), Annica Forsgren (Kommunförbudet Skåne), Ingela Hjelte (Kristianstad kommun), Eva Klevås och Jeanette Heilmann (Malmö stad), Lisbeth Alhorn och Marie-Louise Gullstrand (ESF-rådet Sydsverige), Cristina Liljeroth (Malmö högskola), Martin Ackefelt (Högskolan i Kristianstad), Kajsa Widén (Lunds universitet), Mattias Hansson och Sofie Karlberg (Länsstyrelsen i Skåne län).

4 4 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Inledning Befolkning Kommunfolkmängd efter ålder och kön Befolkningsprognos Befolkningen efter tätort/glesbygd Ohälsotalet Det genomsnittliga ohälsotalet över tid Befolkningsökning per regiondel Dödsorsaksstatistik 2008 antal döda per Befolkningens födelsekommun (%) Andel utrikes födda (%) Flyttningsnetto Fördelning av makt och inflytande Valda ledamöter till kommunfullmäktige (%) Kommunstyrelsernas ledamöter exklusive ersättare (%) Ledamöter i regionfullmäktige (%) Regionstyrelsens medlemmar exklusive ersättare Antal skånska riksdagsledamöter efter valkrets och kön Chefspositioner bland anställda år med arbetsplats i Skåne län Andel kvinnor och män i chefsposition år (avser dagbefolkningen) per kommun 2009 (%).. 20 Ekonomisk jämställdhet Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar 2009 antal anmälningar per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar i Skåne län 2009 per 1000 förvärvsarbetande Sjuk/aktivitetsersättningar sett till december 2010 (%) Pågående sjukfall år per 1000 försäkrade Slutbetyg årskurs nio läsår 2009/ Medelvärde avgångsbetyg gymnasiet i Skåne län VT Antal h ögskolenybörjare per kommun HT Den skånska befolkningens utbildningsgrad år Antal anställda omräknade till helårspersoner fördelade efter universitet/högskola och tjänstekategori Förvärvsintensitet i Skånes kommuner Antal nystartade företag efter ledningens könssammansättning i Skåne län Andel företagare inom olika branscher i Skåne 2008 (%) Andel företagare som driver företag i aktiebolagsform i Skåne län 2008 (%) Företagets marknadsorientering i Skåne län 2008 (%) Andel företagare med eftergymnasial utbildning i Skåne län 2008 (%) Antal pendlare per kommun Antal pendlare från Skåne till Danmark De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i Skåne län De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i riket De 20 vanligaste yrkena för män i Skåne län De 20 vanligaste yrkena för män i riket

5 5 Antal arbetslösa år i Skåne län Antal sökande som har arbete utan stöd år i Skåne län Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor Antal anställda samt genomsnittlig månadslön inom den primärkommunala sektorn i Skåne Antal anställda samt genomsnittlig månadslön inom den landstingskommunala sektorn i Skåne Antal anställda samt genomsnittlig månadslön inom statlig sektor i Skåne Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun för kvinnor och män Pensionsutbetalningar i Skåne län Fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete Antal personer 65+ med permanent särskilt boende i december Antal personer 65+ med pågående hemtjänst i december Summerad fruktsamhet Medelålder vid första barnets födelse Föräldrapenning uttagna nettodagar 2010 (%) Föräldrapenning förändring i uttag av nettodagar i Skåne län (%) Tillfällig föräldrapenning för vård av barn i Skåne län 2010 (%) s våld mot kvinnor Anmälda fall av grov kvinnofridskränkning 2010 (preliminära uppgifter) Anmälda misshandelsbrott 2010 (preliminära uppgifter) Anmälda våldtäkter Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och män 2010 (preliminära uppgifter) Andel män och kvinnor som avstått från att gå ut på kvällen på grund av rädsla för våld (%).50 Personer misstänkta för brott i Skåne län

6 6 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k i n l e d n i n g Inledning Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär: En jämn fördelning av makt och inflytande. och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. s våld mot kvinnor ska upphöra. och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelsens uppdrag Länsstyrelsen i Skåne ska verka för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen i länet och ansvarar för att bedriva, samordna och stödja det övergripande arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå. Som stöd för arbetet på länsstyrelsen finns en särskilt sakkunnig i jämställdhet. För att uppnå jämställdhet i samhället måste de jämställdhetspolitiska målen inkluderas i alla samhällsområden och jämställdhetsintegrering användas som strategi. Planering, utförande och beslutsfattande på alla nivåer måste analyseras utifrån vilka konsekvenser det får för kvinnor respektive män. och män ska vara synliga i statistiken Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg när vi ska lyfta blicken från enskilda företeelser till att se generella och ojämställda mönster i samhället. Riksdagen har beslutat att all individbaserad officiell statistik skall vara könsuppdelad om det inte finns särskilda skäl mot detta. Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken och spegla jämställdhetsfrågor i samhället. Könsuppdelad statistik speglar i första hand den kvantitativa aspekten av jämställdhet, det vill säga var kvinnor och män finns representerade inom olika områden. En jämn könsfördelning innebär att fördelningen av kvinnor respektive män i en viss grupp ligger mellan procent. I Skåne är arbetsmarknaden starkt könsuppdelad. Av de 35 vanligaste yrkena i länet har endast ett fåtal jämn könsfördelning; gymnasielärare, driftoch verksamhetschefer, restaurangpersonal och gruppen företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän.

7 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 7 Befolkning Kommunfolkmängd efter ålder och kön Kommun Ålder Kvinna Man Totalt Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB

8 8 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g Befolkningsprognos Skåne län Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Källa: Region Skåne

9 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 9 Befolkningen efter tätort/glesbygd Kvinna Man Totalt % % Glesbygd ,4% 13,6% Tätorter ,6% 86,4% Skåne län ,0% 100,0% Källa: Region Skåne Ohälsotalet år år år år år år Källa: Försäkringskassan Det genomsnittliga ohälsotalet över tid Källa: Försäkringskassan Statistiken gäller medeltalet för ohälsa inom gruppen kvinnor och män ålder år. Större procentuell minskning för kvinnor än för män under den redovisade tidsperioden.

10 10 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g Befolkningsökning per regiondel Nordvästra Nordöstra Sydvästra Sydöstra Källa: Region Skåne Dödsorsaksstatistik 2008 antal döda per Cirkulationsorganens sjukdomar Tumörer Sjukdomar i andningsorganen Psykiska sjukdomar och syndrom, beteendestörningar¹ Yttre orsaker till sjukdom och död (såsom skador) Sjukdomar i nervsystemet Sjukdomar i matsmältningsorganen Alkoholindex Självmord Skåne län Skåne län Riket Riket Källa: Socialstyrelsen ¹ Psykiska sjukdomar täcker exempelvis depressiva symptom, demenser, ätstörningar såväl som beteendestörningar orsakade av alkohol och droger.

11 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 11 Befolkningens födelsekommun (%) Andel födda i Sverige Andel födda i Norden exkl. Sverige Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden Andel födda i världen exkl. EU/ EFTA Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Skåne län 82,5 82,6 2,9 3 4,4 4 10,3 10,3 Bjuv 80,9 81,2 4,9 5, ,1 8,2 Bromölla 89,1 90,8 2,9 2,5 4 3,6 4 3,1 Burlöv 73,8 73,4 3,2 3,2 5,5 5,8 17,6 17,6 Båstad 90,6 91,3 1,8 1,4 3 3,1 4,6 4,1 Eslöv 85,9 86,8 2,5 2,3 3,1 2,7 8,6 8,2 Helsingborg 80,6 81 2,9 2,8 4,5 3, ,3 Hässleholm 88,6 88,7 2 1,9 3,4 3,3 6 6 Höganäs 89,8 90,4 2,7 2,5 3,4 3,2 4,1 3,9 Hörby 90,1 90,4 2,3 2,3 2,9 3 4,7 4,3 Höör 89,2 90,8 3,5 2,8 3 2,8 4,3 3,6 Klippan 87,2 86,7 4,3 5 4,6 4,7 4 3,5 Kristianstad 86,8 86,9 1, ,8 9 9,3 Kävlinge 91,7 92,8 2 1,8 3,2 2,9 3,1 2,5 Landskrona 75,9 75,9 3,8 4,1 4,5 4,2 15,9 15,9 Lomma 92,4 93,2 1,8 1,5 2,8 2,5 3 2,8 Lund 82,6 83,4 2,2 1,7 4,9 4,5 10,3 10,3 Malmö 70,8 69,6 3,7 4,5 6,5 6 18,9 20 Osby 88,7 89,7 2,2 2 3,1 2,8 6,1 5,4 Perstorp 82,3 82,7 5 5,1 3,4 3,5 9,3 8,6 Simrishamn 91,4 92,2 2,1 1,6 2,8 2,7 3,7 3,5 Sjöbo 91,7 92,1 2, ,2 2,6 1,7 Skurup 90,1 90,3 3,8 3,9 2,6 2,6 3,6 3,2 Staffanstorp 89,1 90,1 2,6 2,4 3,3 3,1 5 4,4 Svalöv 88,1 89,1 3,8 3,5 3,4 3,2 4,7 4,2 Svedala 91,4 91,8 2,4 2,6 3 2,8 3,2 2,8 Tomelilla 91,2 91,9 2 1,7 2,8 2,8 4 3,6 Trelleborg 86 85,7 3,3 3,5 3,4 3,6 7,2 7,2 Vellinge 92,6 93 2,5 2,7 2,6 2,6 2,3 1,8 Ystad 91,3 93 1,9 1,8 3,6 2,5 3,2 2,7 Åstorp 81,4 81,7 3,8 4,1 5,2 5,3 9,6 8,9 Ängelholm 90,8 91,4 2,2 1,8 2,3 2,4 4,7 4,3 Örkelljunga 87,5 87 4,2 5,5 3,6 3,6 4,7 3,9 Östra Göinge 91,9 92,5 2,4 2,4 2,2 2,1 3,4 3 Källa: SCB

12 12 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g Andel utrikes födda (%) Kvinna Man Bjuv 19,6 19,1 Bromölla 11,3 9,6 Burlöv 26,5 27,4 Båstad 9,8 9,1 Eslöv 14,4 13,6 Helsingborg 19,8 19,3 Hässleholm 11,7 11,6 Höganäs 10,4 10,0 Hörby 10,3 9,9 Höör 11,2 9,5 Klippan 13,2 13,6 Kristianstad 13,8 13,7 Kävlinge 8,4 7,6 Landskrona 24,2 24,1 Lomma 7,8 7,1 Lund 17,9 16,9 Malmö 29,6 30,9 Osby 11,7 10,8 Perstorp 18,4 19,2 Simrishamn 8,8 8,1 Sjöbo 8,7 8,0 Skurup 10,1 9,8 Staffanstorp 11,1 10,0 Svalöv 12,3 11,2 Svedala 8,9 8,2 Tomelilla 8,9 8,3 Trelleborg 14,0 14,4 Vellinge 7,5 7,1 Ystad 8,6 7,3 Åstorp 19,3 19,1 Ängelholm 9,7 8,9 Örkelljunga 13,0 13,6 Östra Göinge 8,6 8,3 Källa: SCB samt egna uträkningar

13 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k B e f o l k n i n g 13 Flyttningsnetto Kommun Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Totalt Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB

14 14 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Fördelning av makt och inflytande Valda ledamöter till kommunfullmäktige (%) Förändring i procentenheter Förändring i procentenheter Riket Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: Valmyndigheten Förändringen mäter skillnaden mellan procentandelen år 2002 och procentandelen år 2010.

15 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e 15 Kommunstyrelsernas ledamöter exklusive ersättare (%) År Förändring i procentenheter Förändring i procentenheter Skåne län Ordförande 2011 Bjuv Man Bromölla Man Burlöv Kvinna Båstad Kvinna Eslöv Kvinna Helsingborg Man Hässleholm Man Höganäs Man Hörby Man Höör Kvinna Klippan Man Kristianstad Man Kävlinge Kvinna Landskrona Man Lomma Man Lund Man Malmö Man Osby Man Perstorp Man Simrishamn Man Sjöbo Man Skurup Man Staffanstorp Man Svalöv Man Svedala Kvinna Tomelilla Man Trelleborg Man Vellinge Man Ystad Kvinna Åstorp Man Ängelholm Kvinna Örkelljunga Kvinna Östra Göinge Man Källa: Kommunernas hemsidor samt tidigare upplagor av jämställdhetsstrategin. Antal män på ordförandeposten: 24. Antal kvinnor på ordförandeposten: 9. Siffrorna avser den första januari respektive år, det vill säga den första dagen i rådande mandatperiod. Förändringen mäter skillnaden mellan procentandelen år 2003 och procentandelen år 2011.

16 16 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Ledamöter i regionfullmäktige (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Skåne län Skåne län Riket Riket Källa: Försäkringskassan Siffrorna visar de valda ledamöterna direkt efter valet. Regionstyrelsens medlemmar exklusive ersättare Källa: Region Skåne

17 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e 17 Antal skånska riksdagsledamöter efter valkrets och kön Malmö kommun Skåne län västra Skåne län södra Skåne län norra och östra Riksdagen total Källa: Valmyndigheten Skåne län norra och östra täcker Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, ängelholm, Örkelljunga samt Östra Göinge. Skåne län södra täcker Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Skåne län västra täcker Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona och Svalöv.

18 18 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Chefspositioner bland anställda år med arbetsplats i Skåne län 2009 Statlig förvaltning Högre ämbetsmän och politiker 2 5 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 1 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 4 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter 4 3 Totalt Procent 34,4% 65,6% Primärkommunal förvaltning Högre ämbetsmän och politiker Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1 2 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 63,2% 36,8% Landsting Högre ämbetsmän och politiker Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 0 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner 1 0 Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 69,8% 30,2% Aktiebolag, ej offentligt ägda Högre ämbetsmän och politiker 0 2 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 2 8 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 22,6% 77,4%

19 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e 19 Övriga företag, ej offentligt ägda Högre ämbetsmän och politiker 0 0 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 1 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 30,6% 69,4% Statligt ägda företag och organisationer Högre ämbetsmän och politiker 0 0 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 0 0 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 29,9% 70,1% Kommunalt ägda företag och organisationer Högre ämbetsmän och politiker 1 4 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1 2 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Totalt Procent 25,5% 74,5% Källa: SCB Det är även värt att sägas att ett summerande av antalet chefer kan vara missvisande då det även bör tas i beaktning på vilken chefsnivå kvinnor respektive män dominerar i statistiken. I både primärkommunal sektor och landstingssektorn ser vi exempelvis att männen dominerar i den högsta chefskategorin högre ämbetsmän och politiker.

20 20 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k m a k t o c h i n f l y t a n d e Andel kvinnor och män i chefsposition år (avser dagbefolkningen) per kommun 2009 (%) Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB Chefsposition definieras som yrkesgrupperna Verkställande direktörer, Verkschefer m.fl, Drifts- och verksamhetschefer, Chefer för särskilda funktioner samt Chefer för mindre företag och enheter. Dagbefolkningen avser förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen.

21 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k h ä l s a 21 Ekonomisk jämställdhet Hälsa Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar 2009 antal anmälningar per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor med sjukfrånvaro Arbetssjukdomar Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: Arbetsmiljöverket Arbetssjukdomar är arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall, te x belastningsskador, allergier och hörselskador.

22 22 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k h ä l s a Arbetsolyckor samt arbetssjukdomar i Skåne län 2009 per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor med sjukfrånvaro Arbetssjukdomar Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning, energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Finansiell verksamhet, företagstjänster Offentlig förvaltning m.m Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Källa: Arbetsmiljöverket Sjuk/aktivitetsersättningar sett till december 2010 (%) Skåne län Riket 39,8% 60,2% 41,0% 59,0% Källa: Försäkringskassan

23 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k h ä l s a 23 Pågående sjukfall år per 1000 försäkrade Län/Kommun Totalt Riket 7,8 4,8 6,3 Skåne län 7,4 4,6 6,0 Bjuv 7,7 6,9 7,3 Bromölla 8,1 5,3 6,7 Burlöv 8,3 6,0 7,2 Båstad 6,5 5,1 5,8 Eslöv 7,3 4,7 6,0 Helsingborg 7,0 4,2 5,6 Hässleholm 8,1 5,0 6,5 Höganäs 7,2 4,2 5,7 Hörby 9,1 5,4 7,2 Höör 7,8 5,2 6,5 Klippan 10,4 6,4 8,3 Kristianstad 8,6 5,2 6,9 Kävlinge 7,6 4,1 5,8 Landskrona 8,6 6,0 7,3 Lomma 5,4 2,9 4,2 Lund 6,2 3,0 4,6 Malmö 6,9 4,4 5,6 Osby 7,4 5,5 6,4 Perstorp 6,0 5,3 5,7 Simrishamn 8,0 5,0 6,5 Sjöbo 9,7 5,9 7,7 Skurup 9,0 5,4 7,1 Staffanstorp 7,4 3,7 5,5 Svalöv 8,3 5,1 6,7 Svedala 8,2 5,1 6,7 Tomelilla 8,5 5,4 6,9 Trelleborg 8,7 6,2 7,5 Vellinge 6,7 3,3 5,0 Ystad 8,7 5,3 7,0 Åstorp 8,0 4,2 6,1 Ängelholm 6,7 4,9 5,8 Örkelljunga 7,7 6,4 7,0 Östra Göinge 9,6 6,2 7,8 Källa: Försäkringskassan

24 24 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g Utbildning Slutbetyg årskurs nio läsår 2009/2010 Andel uppnått målen i alla ämnen (%) Flickor Andel behöriga till gymnasiet (%) Genomsnittligt meritvärde Andel uppnått målen i alla ämnen (%) Pojkar Andel behöriga till gymnasiet (%) Genomsnittligt meritvärde Skåne totalt , ,4 Bjuv , ,3 Bromölla , ,8 Burlöv , ,7 Båstad , ,3 Eslöv , ,1 Helsingborg , ,3 Hässleholm , ,9 Höganäs , ,4 Hörby , ,2 Höör , ,6 Klippan ,0 Kristianstad , ,1 Kävlinge , ,5 Landskrona , ,6 Lomma , ,3 Lund , ,7 Malmö , ,2 Osby , ,1 Perstorp , ,7 Simrishamn , ,7 Sjöbo ,8 Skurup , ,9 Staffanstorp , ,4 Svalöv , ,8 Svedala ,0 Tomelilla , ,3 Trelleborg ,7 Vellinge , ,1 Ystad , ,2 Åstorp , ,2 Ängelholm , ,1 Örkelljunga , ,8 Östra Göinge , ,2 Källa: Skolverket Högsta nåbara meritvärde är 320.

25 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g 25 Könsfördelning samt avgångsbetyg för gymnasiet i Skåne län VT 2009 Antal elever Andel (%) Snittbetyg Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Pojkar Flickor Barn- och fritidsprogrammet ,5 13,1 Byggprogrammet ,3 13,1 Elprogrammet ,2 12,7 Energiprogrammet ,1 * Estetiska programmet ,3 15,1 Fordonsprogrammet ,4 11,5 Handels- och administrations programmet ,4 13,1 Hotell- och restaurangprogrammet ,8 13,5 Hantverksprogrammet ,6 14,2 Industriprogrammet ,5 15,8 Livsmedelsprogrammet ,3 13,1 Medieprogrammet ,4 13,6 Naturbruksprogrammet ,1 14,8 Naturvetenskapliga programmet ,7 16,3 Omvårdnadsprogrammet ,6 13,2 Samhällsvetenskapliga programmet ,2 15,2 Teknikprogrammet ,7 14,9 Medelvärde: 12,7 14,0 Källa: Skolverket * Urvalet är för litet Statistiken ser till de nationella gymnasieprogrammen. Högsta nåbara betygsmeritvärde är 20,0.

26 26 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g Antal högskolenybörjare per kommun HT 2010 Totalt Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Ängelholm Åstorp Örkelljunga Östra Göinge Källa: Högskoleverket Siffrorna visar var högskolenybörjaren var mantalsskriven i december 2009.

27 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g 27 Den skånska befolkningens utbildningsgrad år 2009 (%) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Bjuv 23,1 28,6 53,4 53,4 20,9 14,1 Bromölla 16,6 25,8 55,5 57,2 27,1 16,0 Burlöv 18,0 19,7 46,3 47,5 33,2 28,1 Båstad 12,1 21,0 47,7 48,8 39,1 28,6 Eslöv 14,7 21,5 47,5 51,0 36,5 25,8 Helsingborg 14,4 17,2 44,0 47,2 40,1 33,5 Hässleholm 16,1 22,3 50,1 50,4 32,5 25,2 Höganäs 10,0 15,3 45,6 47,6 43,3 35,3 Hörby 14,3 23,9 51,0 53,9 33,2 19,4 Höör 12,4 18,7 45,2 49,2 41,4 30,4 Klippan 17,4 23,8 55,3 54,9 25,5 17,4 Kristianstad 12,9 18,2 45,7 49,5 40,1 30,9 Kävlinge 11,0 14,7 45,0 48,3 43,3 35,9 Landskrona 18,4 19,5 47,4 52,8 31,5 24,2 Lomma 6,4 8,1 31,0 34,9 62,1 55,9 Lund 6,0 7,8 23,8 25,2 68,1 64,0 Malmö 13,8 14,3 35,5 38,8 46,7 41,4 Osby 17,3 25,4 53,0 53,2 28,1 19,6 Perstorp 20,5 27,7 52,9 52,9 24,5 16,4 Simrishamn 13,9 23,4 48,0 49,9 37,0 25,4 Sjöbo 14,9 25,5 53,2 52,9 30,5 19,6 Skurup 14,8 22,4 52,1 53,5 31,6 21,4 Staffanstorp 9,8 13,8 42,3 46,7 46,7 38,0 Svalöv 14,0 22,0 52,0 53,0 33,0 22,0 Svedala 11,0 17,9 50,7 53,8 37,4 26,6 Tomelilla 16,0 27,2 52,7 54,2 29,9 17,0 Trelleborg 14,7 20,4 51,7 54,4 32,4 22,8 Vellinge 7,4 11,3 42,8 44,5 48,9 42,7 Ystad 11,3 19,0 48,7 52,0 39,1 28,1 Åstorp 19,8 23,3 55,0 57,2 23,2 16,1 Ängelholm 11,6 16,8 48,4 52,3 39,1 29,5 Örkelljunga 17,7 27,9 53,9 52,7 26,5 16,5 Östra Göinge 20, 26,7 54,7 55,6 24,0 16,4 Källa: SCB Not: där summan inte blir 100% beror detta på att uppgifter i vissa fall saknas. Statistiken mäter högsta avklarade utbildning.

28 28 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k u t b i l d n i n g Antal anställda omräknade till helårspersoner fördelade efter universitet/högskola och tjänstekategori Professor Forskarassistent Lektor Adjunkt Gäst- och timlärare Forskarstuderande Högskolan Kristianstad, män Högskolan Kristianstad, kvinnor Lunds universitet, män Lunds universitet, kvinnor Malmö högskola, män Malmö högskola, kvinnor Källa: SCB

29 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 29 Förvärvsarbete Förvärvsintensitet i Skånes kommuner 2009 Dagbefolkning Nattbefolkning Förvärvsintensitet (%) Riket ,1 76,2 Skåne län ,6 71,4 Bjuv ,1 73,2 Bromölla ,5 76,8 Burlöv ,6 70,6 Båstad ,5 79,4 Eslöv ,0 77,2 Helsingborg ,3 71,9 Hässleholm ,4 76,9 Höganäs ,1 79,1 Hörby ,4 78,3 Höör ,3 78,9 Klippan ,2 73,6 Kristianstad ,5 74,5 Kävlinge ,5 83,4 Landskrona ,5 66,1 Lomma ,9 83,7 Lund ,0 66,2 Malmö ,2 61,3 Osby ,5 79,2 Perstorp ,0 71,6 Simrishamn ,1 76,7 Sjöbo ,3 79,0 Skurup ,0 77,0 Staffanstorp ,2 82,1 Svalöv ,4 77,5 Svedala ,5 82,1 Tomelilla ,7 77,7 Trelleborg ,1 75,5 Vellinge ,3 79,5 Ystad ,1 79,1 Åstorp ,5 74,5 Ängelholm ,5 81,0 Örkelljunga ,2 76,1 Östra Göinge ,7 75,4 Källa: SCB Dagbefolkning avser förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen. Nattbefolkning avser förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Förvärvsintensitet avser förvärvsarbetande som andel (%) av kommunens befolkning i åldersgruppen år. Statistiken mäter de som har ett arbete eller en arbetsrelaterad inkomst, exempelvis föräldrapenning. Följaktligen inkluderas exempelvis studenter som har ett arbete vid sidan av studierna medan studenter som inte arbetar redovisas som sysslolösa. Med tanke på att fler kvinnor än män fortsätter till högre studier kan denna skillnad synas i förvärvsintensiteten. Statistiken exkluderar Öresundspendlare. Detta medför att svenskar som arbetar i Danmark framstår som sysslolösa. Detta bör bidra till den anmärkningsvärt stora skillnaden i förvärvsintensitet mellan Skåne och resten av riket. StatNord har statistik för 2008 som inkluderar öresundspendlare. På grund av den ekonomiska krisen ligger förvärvsintensiteten för 2008 betydligt högre än för 2009 och siffrorna för 2009 bedöms därför vara mer lämpliga att redovisa trots bortfallet av gränspendlarna.

30 30 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e Antal nystartade företag efter ledningens könssammansättning i Skåne län Kvinna/kvinnor Man/män och män Källa: Tillväxtanalys Andel företagare inom olika branscher i Skåne 2008 (%) ,1 10,8 27,5 25,8 2,1 18,5 65,3 45 Tillverkning Handel Bygg Tjänster Källa: Tillväxtanalys Andel företagare som driver företag i aktiebolagsform i Skåne län 2008 (%) 54,7% 39,4% Källa: Tillväxtanalys

31 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 31 Företagets marknadsorientering i Skåne län 2008 (%) ,8 68,7 15,4 23,8 2,8 7,4 Lokal orientering Nationell orientering Internationell orientering Företag ledda av kvinnor Företag ledda av män Källa: Tillväxtanalys Andel företagare med eftergymnasial utbildning i Skåne län 2008 (%) 33,1% 48,4% Källa: Tillväxtanalys

32 32 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e Antal pendlare per kommun 2009 Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i kommunen Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Källa: SCB Denna statistik ser bara till inrikes pendling. Pendlare till Danmark syns därför inte.

33 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 33 Antal pendlare från Skåne till Danmark år år år år år år år år år år år Totalt Antal pendlare Källa: StatNord

34 34 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i Skåne län 2008 Alla % % Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Förskollärare, fritidspedagoger Övrig kontorspersonal Säljare, inköpare, mäklare mfl Sjuksköterskor Grundskollärare Städare mfl Bokförings- och redovisningsassistenter Redovisningsekonomer, administrativa assistenter mfl Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Köks- och restaurangbiträden Sekreterare och dataregistrerare Kundinformatörer Gymnasielärare Sjukgymnaster, tandhygienister mfl Drift- och verksamhetschefer Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens Storhushålls- och restaurangpersonal Psykologer, socialsekreterare De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i riket 2008 Alla % % Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Förskollärare, fritidspedagoger Säljare, inköpare, mäklare mfl Övrig kontorspersonal Sjuksköterskor Grundskollärare Städare mfl Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Redovisningsekonomer, administrativa assistenter mfl Bokförings- och redovisningsassistenter Köks- och restaurangbiträden Kundinformatörer Kontorssekreterare och dataregistrerare Storhushålls- och restaurangpersonal Gymnasielärare Drift- och verksamhetschefer Sjukgymnaster, tandhygienister mfl Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens Administratörer i offentlig förvaltning Källa: SCB

35 J ä m s t ä l l d h e t s s t a t i s t i k f ö r v ä r v s a r b e t e 35 De 20 vanligaste yrkena för män i Skåne län 2008 Alla % % Säljare, inköpare, mäklare mfl Byggnads- och anläggningsarbetare Fordonsförare Byggnadshantverkare Ingenjörer och tekniker Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Dataspecialister Lager- och transportassistenter Vård- och omsorgspersonal Civilingenjörer, arkitekter mfl Chefer för mindre företag och enheter Chefer för särskilda funktioner Maskin- och motorreparatörer Drift- och verksamhetschefer Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Montörer Gjutare, svetsare, plåtslagare mfl Maskinförare Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer De 20 vanligaste yrkena för män i riket 2008 Alla % % Säljare, inköpare, mäklare mfl Ingenjörer och tekniker Byggnads- och anläggningsarbetare Fordonsförare Byggnadshantverkare Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Dataspecialister Vård- och omsorgspersonal Civilingenjörer, arkitekter mfl Lager- och transportassistenter Maskin- och motorreparatörer Chefer för mindre företag och enheter Chefer för särskilda funktioner Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Drift- och verksamhetschefer Montörer Datatekniker och dataoperatörer Gjutare, svetsare, plåtslagare mfl Maskinförare Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer Källa: SCB

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Statistik sydöstra Skåne

Statistik sydöstra Skåne Leader Sydöstra Statistik sydöstra Tabeller och grafer: Sida: Områdets storlek 2 Medelålder 2 Befolkning i och utanför tätorter 2 Befolkning - åldersuppdelad 3 Befolkning - ålder- och könsuppdelad 3 Andel

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Ängelholm Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder uell fördelning År Antal

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Värmlands län 2008. På tal om kvinnor och män

Värmlands län 2008. På tal om kvinnor och män Värmlands län 2008 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning...4 Barn och familj... 11 Utbildning... 18 Förvärvsarbete... 28 Inkomst... 47 Hälsa... 51 Inflytande och makt... 58 Kriminalitet... 64 Producerad

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet...

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet... Innehåll Befolkning... 3 Hälsa... 9 Utbildning... 14 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 51 Kriminalitet... 59 Makt och inflytande... 65 Producerad av SCB samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Kvinnor och män i Västernorrland

Kvinnor och män i Västernorrland Kvinnor och män i Västernorrland Januari 2015 Förord 3 Mål för jämställhetspolitiken 4 Jämställdhet 4 Jämställdhetsintegrering och statistik 4 Länsstyrelsens roll 5 Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Nationell konferens för kommunala landsbygdsutvecklare Quality Airport Hotel Arlanda, 20-21 mars 2013 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Jämställdhetsutveckling i Norrbottens län. Uppföljningsrapport 1990-2010. Enheten för Social hållbarhet

Jämställdhetsutveckling i Norrbottens län. Uppföljningsrapport 1990-2010. Enheten för Social hållbarhet Jämställdhetsutveckling i Norrbottens län Uppföljningsrapport 199-21 Enheten för Social hållbarhet Titel Sammanställning: Kontaktperson: Jämställdhetsutveckling i Norrbottens län Länsstyrelsens rapportserie

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Kvinnor och män i Jämtlands län

Kvinnor och män i Jämtlands län Kvinnor och män i Jämtlands län 2011 Innehåll Förord... 1 Mål för jämställdhetspolitiken... 2 Jämställdhet... 3 Kvanitativ och kvalitativ jämställdhet... 3 Befolkning... 4 Hälsa... 10 Utbildning... 16

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Kommunfakta 2011. Definitioner Kommentarer Källor

Kommunfakta 2011. Definitioner Kommentarer Källor Kommunfakta 2011 Definitioner Kommentarer Källor ARBETSMARKNAD. www.scb.se/am0207 Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna, men också

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Rapport nr. 2015:6. Kvinnor och män i Västernorrland

Rapport nr. 2015:6. Kvinnor och män i Västernorrland Rapport nr. 2015:6 Kvinnor och män i Västernorrland 2015 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland 2015 Rapport nr: 2015:6 ISSN: 1403-624X Detta dokument går att få i alternativt format. Förord 4 Mål för jämställhetspolitik

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer