VD-kommentar Kompetens- och ledarutveckling Verksamheten Miljöhotellet Scandic-aktien Känslighetsanalys Förvaltningsberättelse Miljöfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-kommentar Kompetens- och ledarutveckling Verksamheten Miljöhotellet Scandic-aktien Känslighetsanalys Förvaltningsberättelse Miljöfakta"

Transkript

1 Årsredovisning 1997

2 Innehåll VD-kommentar Kompetens- och ledarutveckling Verksamheten Scandic i Norden Scandic i Sverige Scandic i Danmark Scandic i Norge Scandic i Finland Scandic utanför Norden Information per geografisk marknad Scandics hotellfastigheter Miljöhotellet Scandic-aktien Känslighetsanalys Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Finansieringsanalys koncernen Moderbolaget Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Miljöfakta Femårsöversikt Definitioner Styrelse och revisorer Koncernledning Adresser Bolagsstämma och utdelning Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 21 april 1998, kl på Scandic Hotel Slussen. Se vidare sid 41. Ekonomisk information 1998 Delårsrapport 1 kv 21 april 1998 Halvårsrapport 7 augusti 1998 Delårsrapport 3 kv 28 oktober 1998 Årsredovisningen distribueras direkt till aktieägarna och kan liksom övriga rapporter också beställas från Scandic Hotels AB Box 6197, Stockholm, på telefon eller via Internet

3 1997 i korthet Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 % till 171 Mkr (95). Justerat för jämförelsestörande poster under 1996 förbättrades resultatet med 51 %. Omsättningen ökade med 8 % till Mkr (3 416). Kassaflödet uppgick till 175 Mkr (238). Justerat för avyttringar av anläggningstillgångar uppgick kassaflödet 1997 till 158 Mkr (98). Rörelsemarginalen ökade till 5,2 % (3,8) och avkastningen på eget kapital ökade till 24 % (21). Sju nya hotell har öppnats och avtal har tecknats om ytterligare tre hotell. En principöverenskommelse har tecknats om förvärv av rörelsen och tillgångarna i den finska hotellkedjan Arctia omfattande 21 hotell. Övertagandet är planerat till den 1 april Vinst per aktie uppgick till 8:10 kr (5:62). Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Rörelsemarginal, % 0 2,7 3,5 3,8 5,2 Avkastning på eget kapital, % neg 0,5 11,1 21,2 24,0 Kassaflöde, Mkr Vinst per aktie, kr neg 0,12 2,65 5,62 8,10 Tillgängliga rum vid periodens slut, antal Rumsintäkt per dag och tillgängligt rum (REVPAR), kr Norden Utanför Norden

4 Scandics hotell Scandics hotell Inklusive per avtalade förvärv och etableringar Antal hotell Antal rum Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Storbritannien Österrike Belgien Nederländerna 1 95 Summa

5

6 VD-kommentar Scandics första börsår ett år med tillväxt och fortsatt resultatförbättring Scandics facit för 1997 bolagets första hela år som börsnoterat är gott. Genom en rad etableringar har Scandics marknadsposition i Norden förstärkts, och hotellrörelsen såväl inom som utom Norden redovisar starkt förbättrat resultat. Detta i kombination med medarbetarnas stora engagemang gör att Scandic nu står finansiellt, operationellt och personellt starkt och kan ta nya steg i sin utveckling. Två strategiskt viktiga beslut togs i slutet av året. Dels ingick Scandic avtal om att 1998 förvärva den finska hotellkedjan Arctias rörelse med 21 hotell och blir därmed en av de största aktörerna också på den finska hotellmarknaden. Dels fortsatte renodlingen av verksamheten genom att Scandics samtliga fem hotellfastigheter överförs till ett nybildat dotterbolag, Hotellus International. Förvärvet i Finland innebär att Scandic nu får en stark kedjestruktur i alla de fyra nordiska länderna och att positionen som marknadsledare förstärks. I det nybildade hotellfastighetsbolaget beräknar Scandic att successivt minskar sin ägarandel. Resultatet förbättrades med 80% Scandics resultat efter finansiella poster 1997 uppgick till 171 Mkr (att jämföra med 95 Mkr året innan). Den positiva utvecklingen är framför allt ett resultat av konsekvent och målinriktat arbete på de enskilda hotellen och i koncernen som helhet, både i fråga om marknadsansträngningar för att öka försäljningen och i intern effektivisering för att förbättra marginalerna. Försäljningen ökade med 8% till Mkr, främst tack vare tillväxt genom ökad kapacitet förbättrad kapacitetsfördelning mellan cityhotell och hotell i ytterområden satsning på fritidssektorn, bland annat i samarbete med evenemangs- och researrangörer förändrad kundmix, som har bidragit till högre genomsnittlig rumsintäkt Produktiviteten har stadigt förbättrats de senaste fem åren. Genom omfattande Scandics utveckling Förändring i % Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Rörelsemarginal, % 3,8 5,2 +1,4 1) Kassaflöde, Mkr Vinst per aktie, kr 5,62 8, ) Procentenheter 2

7 utbildning och andra åtgärder har personalens kompetens och flexibilitet ökats, vilket bland annat återspeglas i att personalkostnadernas andel i förhållande till försäljningen sjunkit från 32,3% till 31,0% det gångna året. För att hotellen skall kunna mäta hur man lyckas inte bara i historiskt perspektiv utan också i förhållande till varandra har vi infört ett analysverktyg, BINC (Best In Class), där man kan jämföra en rad drifts-, resultat- och kvalitetsparametrar. Denna benchmarking är en utmärkt källa till förbättringsinitiativ och till kunskapsspridning mellan hotellen. Vår konsekventa miljösatsning har också bidragit till marginalförbättringen genom bland annat Resursjakten, ett omfattande program som kombinerar miljöinsatser och lokal driftsekonomi med effektivare utnyttjande av stordriftsfördelarna. Miljöarbetet i Scandic är viktigt också sett ur marknadsperspektiv. Allt fler kunder kräver att företagen visar miljöansvar, och omsorgen om miljön stärker värdegemenskapen både internt och med kunderna och ökar lojaliteten gentemot Scandic. Hotellkedjan förbättras kontinuerligt genom etableringar i strategiska lägen. Idag kan Scandic erbjuda gästerna hotell som ligger bra till oavsett om man kommer resande med bil, tåg eller flyg. Förstärkningen av kapaciteten i storstädernas cityområden har också fortsatt. Scandic fortsätter att växa I Scandics strategi är satsningen på Norden viktig. I Sverige har Scandic drygt 20% av branschens rumskapacitet, och vi siktar mot hög marknadstäckning också i Finland, Norge och Danmark. Scandic öppnade 1997 sex nya hotell i Norden och har tecknat avtal om ytterligare tre. Förvärvet av Arctias rörelse innebär, att Scandic blir en av de största hotelloperatörerna även i Finland. Det gör också att Scandic får en stark kedjeställning i alla de fyra nordiska länderna; inklusive de tidigare nämnda tillskotten kommer Scandics nordiska rörelse att omfatta 109 hotell med rum. Förvärvet av Arctia-kedjan beräknas ske 1 april Övertagandet förutsätter att en extra bolagsstämma den 16 mars beslutar om en nyemission som likvid för förvärvet. Nyemissionen i Scandic motsvarar 20% av aktiekapital och röster i bolaget. Säljaren Arctia Oy (som ägs av Alko-Bolagen Ab) blir därmed näst största aktieägare i Scandic. I förvärvet av Arctias rörelse ingår 3

8 VD-kommentar också en hotellfastighet och 25 fristående restauranger, vilka på sikt kommer att avyttras. Fastighetsbolag innebär ytterligare renodling Bildandet av fastighetsbolaget Hotellus International ligger i linje med Scandics strategi att vara en renodlad operatör. Samtliga Scandics fem hotellfastigheter läggs in i Hotellus International. Scandic kommer successivt att minska sin ägarandel i bolaget. Resultatförbättring både inom och utanför Norden Beläggningen på de nordiska Scandichotellen ökade 1997 till 59,2% (56,9%). Samarbetet med reseföretag och nöjesarrangörer, som syftar till att öka försäljningen under veckoslut och i semestertider, har förstärkts under året. Samtidigt har vi kunnat konstatera att det individuella fritids- och turistresandet ökar trendmässigt. Det innebär bland annat större efterfrågan på hotellrum i citylägen, där Scandic har förstärkt sin kapacitet kraftigt de senaste åren. Våra hotell utanför Norden drivs med franchise-avtal under hotellkedjan Holiday Inn s varumärke. Samarbetet med Holiday Inn, som har cirka 200 hotell i Europa och fler än i hela världen, inleddes 1996 och har under 1997 börjat ge effekt i form av ökade intäkter, framför allt i storstäderna. Scandics hotellrörelse utanför Norden har haft dålig lönsamhet i flera år. En viss ökning av beläggningen men framför allt ett omfattande arbete för att förbättra avtals- och kedjestrukturen samt att sänka driftskostnaderna har nu gett resultat, och den utomnordiska rörelsen visar en kraftig resultatförbättring. Scandic av människor för människor Hotellens standard, geografiska läge och prisbild är liksom konjunkturutvecklingen viktiga förutsättningar för oss, men sist och slutligen är det varje enskild medarbetare som genom sitt individuella engagemang och sin prestation bygger upp och förstärker den positiva relation till kunderna som är avgörande för Scandics framgång. Grundsynen att alla på sitt sätt bidrar och att beslut skall fattas så nära kunderna som möjligt är utgångspunkten för satsningen på Scandic Business School. Den omfattar en rad generella och yrkesrelaterade utbildningsprogram för alla medarbetare: receptionister, lokalvårdare, hotellekonomer, restaurangpersonal, hotellchefer och så vidare alla skall kunna vidareutvecklas i sin yrkesroll. Under 1997 har nära hälften av Scandics medarbetare under någon period utvecklats inom ramen för Scandic Business School. I ett kedjeföretag som Scandic är kontinuitet i ledarskapet viktig, och vi behöver ständigt få fram nya generationer ledare. Därför utökas traineeverksamheten och samordnas med Scandics interna aspirantutbildning. Vi vill på detta sätt sörja för att förmågor och ambitioner också i de egna leden tas tillvara effektivt. Den närmaste framtiden Scandic har ett bra utgångsläge för I Norden är Scandic det ledande hotellvarumärket, och hotellkedjan är starkare än för ett år sedan. Förvärvet i Finland stärker Scandic ytterligare, och integrationen av de finska hotellen är en av huvuduppgifterna under det kommande året. Konjunkturprognoserna ser gynnsamma ut i Norden och i Storbritannien, och på den viktiga tyska marknaden har de första tecknen på volymtillväxt visat sig. Prognoserna för rese- och hotellmarknaderna är överlag positiva, men den ekonomiska och politiska utvecklingen även utanför Europa kan påverka utfallet. Under de senaste åren har Scandics hotellrum, restauranger och andra gemensamma utrymmen genomgått en omfattande uppfräschning. Vår ambition är nu att få våra hyresvärdar, fastighetsägarna, att vidta motsvarande åtgärder så att hotellen får samma miljö- och kvalitetsprofil utvändigt som invändigt. Scandic lämnar inte några resultatprognoser under löpande verksamhetsår men ger detaljerad resultatinformation i kvartalsrapporterna, som publiceras i april, augusti och oktober. Stockholm i februari 1998 Roland Nilsson VD och koncernchef 4

9 K ompetens- och ledarutveckling Utveckling av kompetens och kunskap en avgörande framgångsfaktor Ett hotellföretag kan inte som t ex varuproducerande industrier förlita sig på att överlägsen teknik bäddar för framgång. Det som är avgörande i ett serviceföretag som Scandic är varje enskild medarbetares förmåga att omvandla möjligheterna på marknaden till bra resultat, vare sig det gäller att utforma säljbara erbjudanden, sköta driften ekonomiskt eller ge gästerna ett varmt och vänligt mottagande. Scandics produkt utformas av de många medarbetarna. För Scandics fortsatta framgång är därför kontinuerlig utveckling av kompetens och kunskap en avgörande faktor. Företaget vill ge alla medarbetare, oavsett yrke och position, möjlighet att utveckla sig själva och sitt arbete och därmed också Scandic som företag. Detta finns inskrivet i Scandics kompetenspolicy: Scandic utgår från att alla medarbetare vill utvecklas och bidra till Scandics utveckling. Som medarbetare i Scandic är man själv ansvarig för sin egen utveckling. Scandic ansvarar för att se till att förutsättningar finns för medarbetarna att utvecklas. Scandic Business School Under namnet Scandic Business School har företaget skapat ett stort antal kompetensutvecklande program, som ger baskunskaper och vidare utbildning inom ämnes- och funktionsspecifika områden. Några exempel: Utbildningspaketet Att vara chef i Scandic är basprogrammet för all chefsoch ledarutbildning, ett "körkort i ledarskap". Programmet kan kompletteras med Personligt ledarskap. Speciellt för hotelldirektörer erbjuder företaget olika utbildningar inom Scandic Executive Program. En rad yrkesrelaterade program ingår också i Scandic Business School, t ex för receptionsarbete, restaurang och kök, husfruar och försäljning, liksom språk- och datautbildning. Ett viktigt mål för Scandic Business School är att säkerställa kontinuerlig tillgång på bra chefer och ledare i Scandic. Här arbetar företaget främst med ett trainee- och aspirantprogram, där årligen ett tiotal externt rekryterade trainees tas in för att få kunskap om och erfarenhet av praktiskt hotellarbete och lika många internt rekryterade aspiranter får möjlighet till högre teoretisk utbildning. Scandic Assessment Center, där medarbetare med ambition att ta på sig ett chefsansvar får en inblick i vad chefsarbete innebär och kan göra en bedömning av sin egen potential, kompletterar Scandic Business School under

10 V erksamheten Scandic det mest prisvärda hotellboendet för många människor under arbete och fritid 6

11 För att maximera kundunderlaget inriktar Scandic sig på de breda grupperna av resande, de många människorna. Scandic strävar efter att erbjuda all den service och standard som de flesta efterfrågar. Genom hög operationell effektivitet och genom att utnyttja stordriftsfördelarna kan bolaget också erbjuda ett attraktivt pris. Nästan hälften av årets dagar utgörs av veckoslut, helger, semesterperioder etc, då affärsresenärerna är få. Den växande fritidsresemarknaden är därför viktig för att maximalt utnyttja rumskapaciteten och höja den genomsnittliga intäkten per rum. Scandics strategi Att driva hotell och att förvalta fastigheter är två verksamheter med helt olika affärslogik. Scandics strategi är att vara renodlad hotelloperatör och inte fastighetsägare. Det innebär att Scandic kan expandera utan att nämnvärt öka kapitalbehov och finansiell risk. Scandic har fokus på Norden, som är bolagets hemmamarknad. Här är den övervägande delen av gästerna inhemska eller från andra nordiska länder och har likartade krav på service och standard. Utanför Norden driver Scandic hotell under varumärket Holiday Inn. Samarbetet med denna världsomspännande kedja innefattar också marknadsföring och hotellbokning. Ytterligare en del i Scandics strategi är ständiga struktur- och kvalitetsförbättringar. Scandic skall kunna erbjuda hotell med lägen som passar oavsett färdsätt och förstärker successivt kapaciteten i storstädernas attraktiva cityområden med tanke på såväl affärs- som fritidsresenärer. Kvalitetsarbetet grundas på strävan att förena standard och komfort med god driftsekonomi och effektiv kapitalanvändning. Scandic satsar också på höjd produktivitet och ökad kompetens. Stordriftsfördelarna tas till vara på alla områden, och driften på varje enskilt hotell stöds av bland annat omfattande IT-system, utbildning och benchmarking. Scandics försäljnings- och tillväxtstrategi syftar till att skapa samma starka marknadsställning i Norge, Danmark och Finland som i Sverige. Försäljningsarbetet stöds av flera marknadsprogram, ett centralt bokningssystem och tillgänglighet i alla viktigare internationella bokningskanaler. Scandic ett starkt varumärke Omtanke är ett nyckelord för Scandic. Den omtanke som skall genomsyra hotellen och som gästerna upplever har stor betydelse för företagets image och är en starkt bidragande orsak till att Scandic är det mest välkända hotellnamnet i Norden. Kundtillfredsställelsen är en kombination av hotellens läge och materiella standard och av den personliga service som personalen ger gästerna. Varje anställd måste på ett professionellt sätt kunna tillgodose kundernas önskemål. Därför bedrivs inom ramen för Scandic Business School omfattande utbildning också för att utveckla den interna värdegemenskapen i fråga om omtanke och service. Oberoende undersökningar visar att Scandic i fråga om kundtillfredsställelse står sig mycket väl i jämförelse med andra hotell. Scandic är inte bara det mest välkända hotellföretaget i Norden utan också ett av dem som upplevs mest positivt ett starkt varumärke. 7

12 Scandic i Norden NettoomsŠttning, Mkr Antal anstšllda Antal Antal % av rumshotell rum kapacitet Sverige Danmark Norge Summa Scandic är idag det mest välkända hotellvarumärket på den nordiska marknaden. Scandic Šr den stšrsta hotelloperatšren i Norden, dšr bolaget har tre fjšrdedelar av sin rumskapacitet och omsšttning. NŠr avtalade fšrvšrv genomfšrts kommer Scandic att ha 109 hotell med sammanlagt rum. BelŠggningen pœ Scandics hotell i Norden uppgick 1997 till 59,2% (56,9%), vilket Šr hšgre Šn branschens genomsnitt. I mœnga avseenden Šr hotellens fšrutsšttningar i de nordiska lšnderna lika. Huvuddelen av gšsterna Šr inhemska resenšrer och en všsentlig del av de švriga Šr internordiska. De nordiska gšsterna har ocksœ i stort sett samma preferenser i frœga om service och rumsstandard, vilket innebšr att Scandics hotell kan drivas enligt samma koncept i hela Norden. I det internordiska perspektivet Šr storstšderna Ð de fyra huvudstšderna samt Gšteborg och Malmš Ð speciellt viktiga. I Oslo har Scandic under Œret fšrstšrkt med tvœ hotell och tecknat avtal om ytterligare tvœ som šppnas 1998 respektive I Malmš har ett hotell tillkommit, och i Helsingfors fœr Scandic dels sju hotell genom fšrvšrvet av Arctia, dels ett nybyggt hotell

13 Scandic i Sverige NettoomsŠttning, Mkr Antal anstšllda Antal Antal % av rumshotell rum kapacitet Stockholmsregionen Gšteborgsregionen resundsregionen vriga Summa Scandic det mest prisvärda hotellboendet för många människor under arbete och fritid. Den svenska marknaden 1997 Under perioden škade antalet sœlda rum pœ de svenska hotellen med en eller ett par procent om Œret. I Sverige lœg efterfrœgan under fšrsta halvœret 1997 pœ samma nivœ som 1996, medan andra halvœret uppvisar en svag men stabil efterfrœgeškning. Generellt gšller att belšggningen Šr hšg under "affšrsdagarna" mœndagtorsdag, dœ det i de stšrre stšderna ofta Šr fullbelagt, medan det fortfarande finns ledig kapacitet under veckoslut och i semestertider. I de stšrre stšderna Šr efterfrœgan under veckosluten hšgre, vilket ger hšgre genomsnittsbelšggning Šn pœ andra orter. Förstärkningar av kedjan VŠstra SkŒne Ð med huvudorterna Malmš, Lund och Helsingborg Ð anges i mœnga prognoser som ett av tillvšxtomrœdena i Skandinavien, och nšr resundsbron stœr klar Œr 2000 fšrvšntas ett uppsving pœ bœda sidor av Sundet. I september 1997 švertog Scandic det hotell i Malmš som dittills drivits av Sheraton. Det bytte samtidigt namn till Scandic Hotel Triangeln. Hotellet har givit Scandic ett tillskott pœ 214 rum i centrala Malmš. Tidigare under Œret švertog Scandic det centralt belšgna f d Hotell Plaza i BorŒs med 135 rum. Samtidigt avvecklades det gamla Scandic-hotellet i stadens utkant. I fšrvšrvet av Arctia ingœr Hotell Hasselbacken i Stockholm, som blir ett Scandic-hotell under I Sverige bšrjar kedjan nu fœ en tillfredsstšllande struktur, Šven om det fortfarande finns ett par vita flšckar pœ kartan. Framfšr allt i Stockholm och Gšteborg šverstiger efterfrœgan bolagets nuvarande kapacitet. Verksamhetens utveckling Scandic-hotellen i Sverige har fortsatt att utvecklas bšttre Šn švriga marknaden. BelŠggningen har stigit mer Šn branschgenomsnittet och Scandic har škat sin marknadsandel. Det kontinuerliga arbetet med att optimera kundmixen pœ varje enskilt hotell har samtidigt bidragit till en škning av intškt per sœlt rum. Satsningen pœ škat fritidsresande, bl a genom samarbete med rese- och evenemangsarrangšrer har ocksœ utvecklats positivt. 9

14 Scandic i Danmark NettoomsŠttning, MDKK Antal anstšllda Antal Antal % av rumshotell rum kapacitet Kšpenhamnsregionen vriga Summa Scandic Hotel Copenhagen med sina 470 rum i centrala Köpenhamn är ett betydelsefullt tillskott, såväl i Danmark som för bolagets nordiska kedjestruktur. Den danska marknaden 1997 I Danmark som helhet planade efterfrœgan ut efter flera Œrs kontinuerlig uppgœng, och branschens fšrsšljning škade endast marginellt. Konkurrenssituationen Šr i stort sett ofšršndrad. I Kšpenhamn har efterfrœgan stigit ett par procent, en tillvšxt som ocksœ medfšrt att den tidvisa rumsbristen i Kšpenhamn bestœr. Scandics position i Köpenhamn förstärkt Integreringen av Scandic Hotel Copenhagen, som Scandic švertog hšsten 1996, har lšpt mycket bra. Lšnsamheten har fšrbšttrats markant, och en ombyggnad av hotellets 470 rum till Scandic-standard och en allmšn uppfršschning av hela hotellet pœgœr. Scandic Šr det stšrsta hotellfšretaget i Danmark. TŠckningen i landsorten Šr i stort sett tillfredsstšllande, men i Kšpenhamn noterar Scandic sœ stor efterfrœgan att kedjan skulle behšva fler hotell. Verksamhetens utveckling Scandic-hotellen i Danmark har škat sin belšggning och marknadsandel under 1997, sœvšl i Kšpenhamn som i švriga landet. Driftseffektiviteten har fortsatt att utvecklas positivt, bl a genom škad fokus pœ restaurangverksamheten i hotellen. 10

15 Scandic i Norge NettoomsŠttning, MNOK Antal anstšllda Antal Antal % av rumshotell rum kapacitet Osloregionen vriga Summa Scandic Hotel Sjölyst invigdes i september Hotellet, som fått en mycket god start, är uppfört i enlighet med Scandics miljöpolicy, med bl a Scandics återvinningsbara miljörum. Den norska marknaden 1997 De senaste Œrens tillvšxt pœ den norska hotellmarknaden fortsatte Šven Branschens belšggning beršknas ha stigit med ungefšr 2 procentenheter. Den starkaste tillvšxten noteras i de stšrre stšderna medan švriga landet uppvisar en svagare efterfrœgeškning. Sex nya Scandic-hotell I juni 1997 švertog Scandic ett hotell i Kristiansand (111 rum) och i september tillkom ett i Arendal (80 rum). Den kraftigaste och strategiskt viktigaste tillvšxten sker emellertid i Oslo. DŠr šppnades i september det nybyggda Scandic Hotel Sjšlyst (ett hotell med 190 rum, helt byggt enligt Scandics miljšstandard) som ligger mitt i Oslos nya affšrscentrum och i anslutning till snabbtœgsterminalen till Oslos nya flygplats. Samma mœnad tillkom ett hotell (155 rum) i Lšrenskog i norra Oslo, som liksom det i Arendal drivs under franchise-avtal. Scandic har dšrtill tecknat avtal om ytterligare tvœ hotell i centrala Oslo. BŒda dessa hotell Šr under uppfšrande och beršknas stœ klara 1998 respektive DŠrmed utškas Scandics kapacitet i Norge med sammanlagt ca 500 rum till omkring rum. Verksamhetens utveckling Scandic-hotellen i Norge Šr etablerade i de stšrre stšderna, dšr ocksœ den stšrsta efterfrœgetillvšxten noteras. Scandic har fšrstšrkt sin marknadsposition ytterligare bœde genom tillkomsten av nya hotell och genom fšrsšljnings- och belšggningstillvšxt i befintliga hotell. Bolagets marknadsandel har škat. 11

16 Scandic i Finland I nedanstående tabell redovisas de finska hotell i Arctia-kedjan som Scandic övertar NettoomsŠttning, MFIM, hotellršrelsen i Finland 615 Antal anstšllda Antal Antal % av rumshotell rum kapacitet Helsingforsregionen vriga Summa Hotell Grand Marina med 462 rum i centrala Helsingfors ingår i förvärvet av Arctia. I Finland har Scandic hittills erbjudit sina kunder service fršmst genom samarbete med Arctia Hotels, en av landets ledande hotellkedjor med ett tjugotal hotell, samt genom Holiday Inns hotell i Helsingfors. Det hotell som Scandic tidigare drev i Lahtis avvecklades i bšrjan av Förvärv av Arctias rörelse I februari 1998 tecknades šverlœtelseavtal mellan Scandic Hotels AB och Arctia Oy, om fšrvšrv av Arctias ršrelse. FšrvŠrvet omfattar 21 hotell och 25 fristœende restauranger, dessutom ingœr en hotellfastighet och en delšgd restaurangfastighet. Avtalet fšrutsštter att en extra bolagsstšmma i Scandic beslutar om en nyemission som likvid fšr fšrvšrvet. 19 hotell tillkommer i Finland FšrvŠrvet av Arctia innebšr att Scandic 1998 fœr 19 hotell i Finland, samt ytterligare ett i Stockholm och ett i Bryssel med sammanlagt rum och blir en av de ledande hotellkedjorna i landet. Sju av hotellen ligger i Helsingfors, och kedjan har en stark stšllning Šven i bo och Tammerfors, vilket Šr betydelsefullt, eftersom dessa stšder har en stor andel internordiskt resande. Arctias hotell har en standard som stšmmer všl med Scandics kvalitetsprofil. De fšrvšrvade delarna av Arctia, inklusive de fristœende restaurangerna, hade 1997 en fšrsšljning pœ 925 miljoner FIM (ca Mkr). Scandic har ocksœ tecknat avtal om driften av ett nytt hotell med 350 rum som byggs centralt i Helsingfors. Hotellet beršknas stœ klart i slutet av 1999, lagom till invigningen av KulturhuvudstadsŒret i Helsingfors Œr

17 Scandic utanfšr Norden NettoomsŠttning, Mkr Antal anstšllda Antal Antal % av rumshotell rum kapacitet Tyskland Storbritannien NederlŠnderna Belgien sterrike Summa Genom samarbetet med Holiday Inn ingår Scandics utomnordiska hotell i ett av världens största hotellnätverk med över hotell. Scandic har sedan 1996 ett samarbete med den internationella hotellkedjan Holiday Inn som har cirka 200 hotell i Europa och fler Šn i hela všrlden. Av Scandics 16 hotell utanfšr Norden drivs 15 med franchise-avtal under varumšrket Holiday Inn. Speciellt fšr hotellen i storstšderna bšrjar samarbetet med Holiday Inn och nšrvaron i bokningssystemet Holidex ge effekt. Samarbetet innebšr vidare, att Scandic representerar Holiday Inn i Norden och att Holiday Inn representerar Scandic utanfšr Norden. De tvœ kedjornas kundlojalitetsprogram har ocksœ kopplats till varandra. Verksamhetens utveckling Scandics verksamhet utanfšr Norden redovisar en kraftig resultatfšrbšttring Dels har belšggningsgraden genomgœende škat nœgot, dels har Scandic i flera Œr arbetat med att fšrbšttra kedje- och avtalsstrukturen samt att sšnka driftskostnaderna, vilket nu visar sig positivt i resultatet. I Tyskland ligger 9 av Scandics 16 utomnordiska hotell. Hotellet i Koblenz frœntršddes 1997 i samband med att fastigheten bytte Šgare. Scandic kommer den 1 juli 1998 att lšmna det fšrlustbringande hotellet i centrala Frankfurt som drivits under ett antal Œr. De senaste Œrens svaga konjunktur i Tyskland har i den šveretablerade hotellbranschen medfšrt hœrd priskonkurrens och dšrmed svag lšnsamhet. En všndning kan emellertid vara pœ všg nu. BelŠggningen steg under 1997 med nœgra procent, och om mšnstret frœn tidigare konjunkturcykler stœr sig, bšr det fšljas av en viss prisjustering uppœt. I Nederländerna svarar Scandic fšr driften av ett hotell i Soestduinen, nœgra mil utanfšr Amsterdam. Hotellet, som har 95 rum, Šr nybyggt och togs i drift i maj Genom lœngsiktiga avtal med hollšndsk industri har 13 hotellet en god grundbelšggning redan frœn start. PŒ marknaden i Belgien har efterfrœgan škat nœgot. I Antwerpen, dšr Scandic driver ett hotell, Šr konkurrensen emellertid fortfarande hœrd sedan ett antal nya hotell har tillkommit de senaste Œren. FšrvŠrvet av Arctia ger dessutom Scandic ett hotell med 100 rum i centrala Bryssel. ven i Österrike, som Šr en utpršglad fritids- och turistresemarknad, Šr konkurrensen hœrd, sšrskilt i Wien. Hotellet i Innsbruck har dšremot haft ett resultatmšssigt bšttre Œr Šn det nšrmast fšregœende. Konjunkturen i Storbritannien Šr fortfarande stark, och hotellbranschen utvecklas positivt. Scandics tre hotell Ð tvœ i London och ett i Edinburgh Ð har haft hšg belšggning och redovisar ett mycket bra resultat fšr 1997.

18 Information per geografisk marknad GENOMSNITTLIGT ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM / DAG Nyckeltal, Mkr Norden Utanfšr Norden Nettoomsättning I Norden Utanför Norden Scandic totalt Jämförelsestörande poster I Norden -1 Utanför Norden -17 Scandic totalt -18 Rörelseresultat I Norden 1) Utanför Norden Scandic totalt GENOMSNITTLIG INTÄKT / SÅLT RUM (KR) Norden Utanfšr Norden Sysselsatt kapital I Norden Utanför Norden Scandic totalt Operativa nyckeltal, Norden Beläggningsgrad, % 59,2 56,9 Genomsnittligt rumspris, kr Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, kr Genomsnittligt antal tillgängliga rum per dag Antal anställda Operativa nyckeltal, utanför Norden Beläggningsgrad, % 63,4 61,2 Genomsnittligt rumspris, kr Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, kr Genomsnittligt antal tillgängliga rum per dag Antal anställda GENOMSNITTLIG INTÄKT / TILLGÄNGLIGT RUM (KR) Norden Utanfšr Norden Omräkning från lokala valutor till kronor har skett med respektive års genomsnittliga växelkurs. 1) Koncerngemensamma kostnader, inklusive kostnader för informationsteknologi, har i sin helhet hänförts till den nordiska verksamheten. Definitioner av operativa nyckeltal Beläggningsgrad Antalet sålda rumsnätter i procent av antalet tillgängliga rum. Genomsnittligt rumspris Rumsintäkter dividerat med antalet sålda rumsnätter. Rumsintäkter Intäkter från uthyrning av hotellrum. Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum Rumsintäkter dividerat med antalet tillgängliga rum. Genomsnittligt antal rum per dag Genomsnittlig tillgänglig rumskapacitet per dag. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda i termer av helårstjänster. 14

19 Scandics hotellfastigheter Renodling genom nybildat hotellfastighetsbolag Som ett led i den fortsatta renodlingen av Scandic som hotelloperatör och för att underlätta tillväxten i kärnrörelsen beslutades vid årsskiftet 1997/98 att bolagisera Scandics fastighetsinnehav. Ett dotterbolag, Hotellus International AB, bildas med affärsidén att äga och utveckla hotellfastigheter i norra Europa. Detta kommer att ske i samarbete med hotelloperatörer representerande ledande varumärken, till att börja med Scandic och Holiday Inn. Fem hotellfastigheter Hotellus International innehåller från starten Scandics fem hotellfastigheter, som ligger i Stockholm (Järva Krog), Säffle, Lübeck, Dortmund och Antwerpen. Dessa fastigheter hade per 31 december 1997 ett bokfört värde av 386 Mkr. Scandic fortsätter att driva hotellrörelse i fastigheterna på marknadsmässiga hyresvillkor. Hotellus International är helägt av Scandic, vilket innebär att koncernens balansräkning inte förändras på grund av bolagiseringen av fastigheterna. Avsikten är att minska Scandics ägarandel. Därigenom ökar Scandics handlingsutrymme vid förvärv av nya hotellrörelser. 15

20 Miljöhotellet Scandic miljöledare i hotellbranschen Scandics miljörum är återvinningsbara till 97%. Scandics miljöarbete fokuseras på miljöutbildning, minskad kemikalieanvändning och avfallsfrågor samt användningen av vatten och energi. Insatserna koncentreras framför allt till områden där minskad miljöbelastning samtidigt sänker direkta eller indirekta kostnader. Scandics miljöpolicy formulerades 1994, och efter några års intensivt arbete är Scandic nu en av de ledande hotellkedjorna i världen när det gäller miljöarbete. Basen i miljöarbetet är kontinuerlig utbildning av alla medarbetare. Ansvaret är delegerat till de enskilda hotellen men koordineras på koncernnivå. Resultaten mäts kvartalsvis genom bland annat Scandics Miljöindex, ett målstyrningsverktyg som mäter hur prioriterade aktiviteter fortskrider på varje hotell. Resursjakten sänker kostnader och minskar miljöbelastning I början av 1997 startades i Scandic "Resursjakten", som är ett bra exempel på att minskat beroende av ändliga resurser är en konkurrensfördel. Målet för projektet är att Scandic inom tre år skall bli det mest resurseffektiva hotellföretaget genom att minska användningen av energi och vatten med 20% och minska mängden osorterat avfall med 30%. Efter projektets första elva månader har den genomsnittliga energiförbrukningen i Scandics nordiska hotell minskat med 7% till 47 kwh per gästnatt och vattenförbrukningen med 4% till 16

21 235 liter per gästnatt. Som referens kan nämnas att en landsomfattande tysk undersökning 1996 visade en genomsnittlig förbrukning på hotell om 55 kwh resp 275 liter per gästnatt. Mängden osorterade sopor i Scandics nordiska hotell har minskat med 15%. Resursjakten gav 1997 en positiv resultateffekt på mer än 6 Mkr. Kontinuerlig utveckling Att miljöanpassa Scandics verksamhet innebär kontinuerlig utveckling och avvägning mellan miljöbelastning, ekonomi och kundernas krav på komfort. I de speciella miljörum som Scandic har utvecklat används huvudsakligen naturmaterial. Dessa rum har längre livslängd än traditionella hotellrum och de motsvarar väl kundernas krav på komfort och trivsam atmosfär. Hittills har rum, motsvarande en fjärdedel av Scandics hotellrum i Norden, byggts om till miljörum. Scandic samarbetar med andra företag för att utveckla mindre miljöbelastande produkter och processer. Exempelvis tvättas bäddtextilierna utan optiska vitmedel och klor på så gott som alla Scandics nordiska hotell. Samarbete med fastighetsägare ger möjlighet till ökad miljöanpassning i samband med nybyggnation och renovering. Miljöengagemang stärker konkurrenskraften Att Scandic tar miljöansvar och minskar miljöbelastningen skapar starkare värdegemenskap internt liksom med kunder och samarbetspartners. Samtidigt bidrar högre resurseffektivitet positivt till resultatet och stärker konkurrenskraften. En mer detaljerad redovisning av Scandics miljöarbete ges på sid 34. Scandics miljöpolicy "Inget företag kan undvika att ta ansvar för miljön och fokusera på miljöfrågorna. Scandic skall ta täten och kontinuerligt arbeta för minskad miljöbelastning och en bättre miljö. Scandics mål är att bli ett av de mest miljövänliga företagen i hotellbranschen och att bedriva verksamheten i enlighet med naturens villkor." 17

22 Scandic-aktien Första året på börsen Scandic-aktien är noterad på Stockholms fondbörs A-lista sedan den 17 december I samband med introduktionen breddades ägandet genom att Förvaltnings AB Ratos till institutionella investerare och allmänheten sålde aktier, motsvarande 71% av kapital och röster. Försäljningspriset fastställdes genom anbudsförfarande till 95 kr per aktie. Efter noteringen har Scandic-aktien utvecklats väl, och slutkursen den 13 februari 1998 var 212 kr. Totalavkastningen i detta fall det samma som värdestegringen, eftersom ingen utdelning lämnades för 1996 uppgick 1997 till 66%. Affärsvärldens generalindex steg 1997 med 27%. I samband med det avtalade förvärvet av det finska hotellföretaget Arctias rörelse kommer antalet Scandic-aktier att öka till genom att likviden erläggs i form av en nyemission om aktier aktier. Beslut om emissionen fattas på en extra bolagsstämma den 16 mars Värdering av hotellaktier Scandic är den första renodlade hotellaktien på Stockholmsbörsen och jämförs därför ofta med utländska hotellbolag, framför allt europeiska men också amerikanska. Londonbörsen är den europeiska börs som har störst antal hotellaktier noterade. Huvuddelen av de utländska institutioner som är ägare i Scandic återfinns också i Storbritannien. Hotellbolag och deras värdering på börserna påverkas dels av lokala ekonomiska faktorer, dels av bolagens särdrag och förutsättningar i inriktning och struktur t ex i fråga om Verksamhetsinriktning Fokus på hotellrörelse eller kombination med andra tjänster/produkter Geografisk inriktning och hotellens läge Nationell/internationell, storstad/ småstad Kundfokus Tyngdpunkt på affärs- eller privatkunder, servicenivå Kapitalstruktur T ex ägda eller hyrda fastigheter Hyreskontrakt Fast eller rörlig hyra, annan hyresform Driftsavtal Förekomst av franchise- eller managementavtal De flesta börsnoterade hotellbolag har valt att också engagera sig som fastighetsägare. Som renodlad hotelloperatör är Scandic däremot helt inriktat på driften, vilket t ex innebär att Scandic binder jämförelsevis mindre kapital. Scandic har vidare i stor utsträckning hyresavtal med rörlig hyra, vilket innebär ett lägre konjunkturberoende. Renodling För att ytterligare renodla verksamheten har Scandic beslutat att föra över koncernens fem fastigheter till det nybildade dotterbolaget Hotellus International. Scandic skall successivt minska sin ägarandel i detta bolag. Köpoptioner Ett antal ledande befattningshavare förvärvade köpoptioner och/eller aktier i Scandic. Optionerna ställdes ut av Förvaltnings AB Ratos och har en löptid på tre år fram till år Scandic svarade för en mindre del av inköpskostnaden. Delägarprogrammet gällde befintliga aktier i Scandic och ledde således inte till någon s k utspädning för aktieägarna. Utdelningspolicy Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån såväl Scandics långsiktiga tillväxt och resultatutveckling som behovet av en stark balansräkning, likviditet och god finansiell ställning i allmänhet. Målsättningen är att Scandic skall dela ut minst 30 % av årets vinst efter skatt till aktieägarna. 18

23 ÄGARSTRUKTUR Fördelning på länder Storbritannien, 30,7% USA, 13,8% Tyskland, 1,4% Luxemburg, 1,3% Övriga länder, 2,0% Sverige Ratos, 29% Sverige Föreningssparbanken fonder, 9,4% Sverige Övriga ägare, 12,4% KURSUTVECKLING Scandic Affärsvärldens generalindex Kr / 1997 juli / Antal Andel av kapital Större aktieägare aktier och röster, % Ratos ,0 Föreningssparbanken fonder ,4 AMF Pensionsförsäkringar ,7 SPP ,9 Trygg-Hansa Försäkring ,6 Svenska ägare, totalt ,8 Utländska ägare, totalt ,2 Totalt antal aktier ,0 Antal Andel av kapital Proforma efter nyemission aktier och röster, % Ratos ,2 Alko-bolagen ,0 Föreningssparbanken fonder ,5 AMF Pensionsförsäkringar ,1 SPP ,5 Trygg-Hansa Försäkring ,3 Svenska ägare, totalt ,7 Utländska ägare, totalt ,3 Totalt antal aktier ,0 Ekonomisk information 1998 Delårsrapport 1 kv 21 april 1998 Halvårsrapport 7 augusti 1998 Delårsrapport 3 kv 28 oktober

24 Känslighetsanalys Säsongsvariationer Affärsresenärer svarar för cirka 78% av Scandics omsättning. Dessa resenärer ger en hög beläggningsgrad under måndag till och med torsdag. Under resten av veckan, fredag till söndag, samt under helger och semesterperioder dominerar fritidsresenärer och beläggningsgraden är lägre. Detta medför att försäljningen är lägre från mitten av december till mitten av januari och under semesterperioden på sommaren. Scandic arbetar med att öka fritidsresenärernas andel av beläggningen. Säsongsvariationers effekt på kvartalsresultaten I Scandics verksamhet är det första kvartalet vanligtvis betydligt svagare än de övriga kvartalen vad gäller omsättning och vinst. Resultatet under ett kvartal jämfört med motsvarande kvartal andra år kan påverkas av i vilket kvartal större helger, t ex påsken, infaller. Beläggningsgrad och rumspris Såväl försäljningen som lönsamheten i Scandics verksamhet är avhängig en rad faktorer. Beläggningsgrader, genomsnittliga rumspriser och växelkurser är några av de viktigare faktorer som påverkar resultatnivån. För att illustrera hur variationer i dessa faktorer kan inverka på både försäljning och resultat efter finansiella intäkter och kostnader, visar tabellen nedan en indikation på helårseffekten av förändringar i beläggningsgrad, genomsnittligt rumspris och värdet på den svenska kronan, med Scandic-koncernens nuvarande struktur. Effekten av en förändring i beläggningsgrad enligt exemplet i tabellen gäller endast under förutsättning att avvikelsen ligger inom ett rimligt intervall från Scandic-koncernens nuvarande beläggningsgrad. Det är viktigt att notera att en ökning i beläggningsgrad automatiskt ger upphov till vissa kostnader. Dels uppstår kostnader till följd av att ytterligare rum har sålts, dels ökar hyreskostnaderna ifall hyrorna är omsättningsbaserade, vilket är fallet för merparten av Scandics hyreskontrakt. En ökning i genomsnittligt rumspris har inte någon effekt på kostnaderna annat än på hyran, om hyran är omsättningsbaserad. Hyresavtal Scandics strategi är att driva hotellrörelse och inte att äga hotellfastigheter. De allra flesta av de cirka 100 hotellfastigheter där Scandic driver rörelse ägs därför av utomstående hyresvärdar, medan koncernen själv endast äger 5 hotellfastigheter. De fastigheter som ej ägs av Scandic disponeras enligt olika typer av hyresavtal, där det vanligaste sättet att beräkna hyran är som en viss procentsats av omsättningen. I normalfallet garanterar Scandic inte fastighetsägaren någon form av minimihyra. Även några andra sätt att beräkna hyran finns, t ex omsättningsbaserad hyra med garanterad minimihyra, fast hyra med eller utan indexuppräkning och resultatbaserad hyra. Genomsnittligt Värdet Förändring Beläggningsgrad rumspris av SEK cirka, Mkr + 1 procentenhet + 1 procent + 5 procent Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster

25 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Scandic Hotels AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under Händelser under året Scandics första hela år som börsnoterat bolag har inneburit ett år med fortsatt tillväxt. Sju nya hotell har öppnats och avtal har tecknats om ytterligare tre hotell. Genom dessa etableringar har Scandics marknadsposition förstärkts i Norden, framför allt i Norge där fyra nya hotell öppnats och avtal om ytterligare två tecknats. Utanför Norden har ett Holiday Inn hotell tillkommit i Nederländerna. Hotellet i Koblenz i Tyskland lämnades i september i samband med att fastighetsägaren avyttrade fastigheten. Därutöver har avtal tecknats om att lämna hotellet i Frankfurt vid halvårsskiftet I december 1997 offentliggjorde Scandic att bolaget överenskommit med finländska Alko-Bolagen att förvärva rörelsen och tillgångarna i Arctias hotell- och restaurangverksamhet. Den 24 februari godkändes affären av Alkos förvaltningsråd, och slutligt överlåtelseavtal tecknades mellan Scandic och Arctia. Affären förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i Scandic den 16 mars. Förvärvet planeras genomföras den 1 april Förvärvet genomförs som ett förvärv av rörelse och tillgångar förutom vad avser Arctias hel- eller delägda dotterbolag Nordic Hotel Oy och Arctia AB (Arctia Hotel Hasselbacken) där Scandic övertar hela Arctias innehav i respektive bolag. Hyresvillkoren för hotellfastigheterna är reglerade i ett separat avtal mellan Arctia och Scandic. Hyresbilden för de förvärvade rörelserna är i linje med merparten av Scandics hyresavtal i Norden. Majoriteten av hyresavtalen har en återstående löptid på 15 år. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 783 Mkr. Slutlig betalning avses ske genom en nyemission i Scandic av aktier, motsvarande 20,0% av antalet aktier och röster i Scandic efter emissionen. Som avräkningskurs för Scandic-aktien används den genomsnittliga betalkursen under perioden 1 december 12 december 1997 uppgående till 184,30 kr. Härutöver sker kontant reglering av i samband med förvärvet övertagna övriga tillgångar och skulder, främst rörelsekapital, i de förvärvade rörelserna. I avsikt att ytterligare renodla verksamheten etablerade Scandic fastighetsbolaget Hotellus International, till vilket samtliga Scandics fem fastigheter överförs. Scandic fortsätter att driva sin verksamhet i fastigheterna till marknadsmässiga hyresvillkor. Kortsiktigt innebär denna renodling ingen förändring av koncernens resultat och ställning. Scandics åtgärder för att lösa år 2000-frågan Inom ramen för en styrgrupp drivs ett projekt för att åtgärda år 2000-problematiken. En tidsplan för genomförande av projektet har fastställts av styrelsen och projektets status avrapporteras vid varje styrelsemöte. Målsättningen är att problemet för Scandics del skall vara löst senast Åtgärderna kommer att bestå i byte av system och utrustningar samt omprogrammering av befintliga system. Förfrågan om hur man avser att hantera år 2000-frågan sänds till alla leverantörer och partners med begäran om svar senast Alla nya avtal granskas ur år 2000-synpunkt. Då många av Scandics datasystem är nya och år 2000-säkrade från början, är det styrelsens bedömning att goda utsikter föreligger att åtgärda år problemet i god tid före milleniumskiftet. Finansiella mål Scandics målsättning är att uppnå en 21 rörelsemarginal efter avskrivningar om minst 6% och en avkastning på eget kapital efter skatt om minst 20% räknat över en konjunkturcykel. I egenskap av hotelloperatör har Scandic ett relativt litet kapitalbehov. Följaktligen avser Scandic att driva verksamheten med en lägre skuldsättning än vad som vore normalt för jämförbara hotellföretag vilka både äger och driver hotell. Scandics mål för nettoskuldsättningsgraden är att den skall vara lägre än 0,8 gånger och att koncernens soliditet bör ligga mellan 30% och 40%. Scandic har även som mål att räntetäckningsgraden minst skall uppgå till fyra gånger. Förslag till vinstdisposition Fritt eget kapital i koncernen uppgår till 293,9 Mkr (236,5). Överföring till bundet eget kapital föreslås med 15,8 Mkr. Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår till 284,3 Mkr (238,7). Utdelning till aktieägarna föreslås med 2:50 kronor per aktie. Då även de nyemitterade aktierna i samband med Scandics förvärv av Arctia berättigar till utdelning för verksamhetsåret 1997, uppgår den totala utdelningen till 53,1 Mkr, vilket motsvarar ca 39% av årets resultat. Styrelsen föreslår att återstående vinstmedel i moderbolaget 231,2 Mkr överföres i ny räkning. Framtida utveckling Konjukturen i Norden och Storbritannien förväntas fortsätta att utvecklas positivt, och den tyska marknaden har upplevt de första tecknen på en volymtillväxt. Prognoserna för rese- och hotellindustrin är också positiva även om den ekonomiska och politiska utvecklingen utanför Europa kan påverka utvecklingen. Genom förvärvet av den finska hotellkedjan Arctia förstärks Scandics nordiska marknadsposition ytterligare och bolaget får en stark finansiell ställning som underlättar fortsatt tillväxt.

26 Resultaträkning koncernen Kommentarer till resultaträkningen Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning har under 1997 ökat med 8,2% till Mkr (3 416). För jämförbara enheter och med hänsyn tagen till kurseffekter har nettoomsättningen ökat med 5%. Ökningen har fyra huvudorsaker: utökning av kapaciteten, förändrad kundmix som givit högre genomsnittlig rumsintäkt, förbättrad kedjestruktur och satsning på fritidssektorn. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 190,7 Mkr (128,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,2% (3,8). Marginalförbättringen är en följd av konsekventa och målinriktade förbättringar i driften, planenlig förstärkning av kedjestrukturen samt förstärkt marknadsposition. Produktiviteten har förbättrats på samtliga marknader genom såväl ökad försäljning per arbetad timme som ökat utnyttjande av bolagets stordriftsfördelar. För verksamheten i Norden uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar och jämförelsestörande poster till 170 Mkr (151) och för verksamheten utanför Norden till 21 Mkr (-22). Ytterligare information framgår av sammanställningen Information per geografisk marknad, sid 14. Mkr Not Nettoomsättning , ,5 Kostnad för sålda varor , ,7 Bruttoresultat 648,5 566,8 Försäljningskostnader -249,5-227,0 Administrationskostnader -208,3-193,5 Jämförelsestörande poster 3-17,8 Rörelseresultat 1, 4, 5 190,7 128,5 Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0,6 0,9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3,4 11,6 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-23,9-46,0 Resultat efter finansiella poster 170,8 95,0 Skatt på årets resultat 9-33,1 0,5 Årets resultat 137,7 95,5 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Mkr RÄNTETÄCKNINGSGRAD ggr 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 22

27 FÖRSÄLJNING PER LAND Norge, 9% Danmark, 13% Sverige, 53% Tyskland, 11% Storbritannien, 9% Övriga, 5% FÖRSÄLJNING PER KUNDSEGMENT Konferens, 8% Affärsresenärer, 71% Fritid, 21% Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster uppgick till 171 Mkr (95), en ökning med 80% jämfört med föregående år. Korrigerat för jämförelsestörande poster 1996, till följd av bl a konverteringen av utomnordiska Scandic-hotell till Holiday Inns varumärke, Resohotell till Scandics varumärke samt reavinster/-förluster i samband med avyttring av Scandics danska vägrestaurangkedja Monarch och hotellet i Gatwick, London, uppgår resultatförbättringen till 58 Mkr, motsvarande 51%. Räntenettot uppgick till -20 Mkr (-34). Förbättringen är helt volymrelaterad. Den genomsnittliga upplåningen var 230 Mkr lägre under 1997 jämfört med Skatter Genom att avdrag har kunnat yrkas skattemässigt för tidigare gjorda förluster samt genom utnyttjande av förlustavdrag uppgår koncernens betalda skatt till 10,1 (7,0) Mkr. Hela denna skatt hänför sig till verksamhet utanför Sverige. Härutöver redovisar koncernen en latent skattekostnad på 23,0 (intäkt 7,5) Mkr till följd av gjorda skattemässiga dispositioner, främst i de svenska bolagen. Sedan den 1 juli 1993 beskattas hotelltjänster med en momssats om 12% och restaurangtjänster med en högre momssats, för närvarande 25%. Riksskatteverkets ( RSV ) rekommendationer betraktar tjänster som utgör ett naturligt led i rumsuthyrningen som en del av hotelltjänsten. Scandic hävdar att den frukost som ingår i rumspriset (vilket är ett fast pris, oavsett om gästen äter frukosten eller ej) är en naturlig del av hotelltjänsten. Scandic har därför informerat skattemyndigheten om att bolaget tillämpar en enhetlig skattesats för hela rumspriset. RSV:s rekommendation är ej bindande för skattemyndigheter eller domstolar. Scandic kommer under början av 1998 att inleda diskussion med skattemyndigheten om mervärdesbeskattning av hotellfrukost. Resultatet av diskussionerna kan komma att innebära att ytterligare mervärdesskatt skall inbetalas. Nyckeltal Rörelsemarginal, % 5,2 3,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,7 Räntetäckningsgrad, ggr 8,2 3,1 Vinst per aktie, kr 8,10 5,62 För definitioner av nyckeltal hänvisas till sid

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer