Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost"

Transkript

1 yvvyv ~ Hissieholms kommun SM1MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer (84) Kommunstyrelsen 217 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att besluta att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Christer Caesar (KD) tjänstgör. Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret Håssieholms kommun representerades 2014 i styrelsen av ledamoten Robin Gustavson (KD). Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 augusti 2015, 155, kommunstyrelsen att förs eslå kommunfullmäktige att besluta att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sänt till: Samordningsförbundet Skåne Nordost Kommunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

2 Hässleholms kommun HÄS SLEHOLMS i<ommun KommutHtyrelsen z 4 MISSIV Datum Diarienummer / (1) Handläggare kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunledningskontoret Kansliavdelningen maj-inger. se Kornmunfullmäktige Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret Hässleholms kommun representerades 2014 i styrelsen av ledamoten Robin Gustavson (KD). Kommunledningskontoret ~/~- Charlotte Nygren Bonnier Bitr. fårodtningsdxf G~~~Jjn~(M kanslichef Kommunledningskontoret l Kansliavdelningen Postadress: s tadshuset, Hässleholm Besöksadress: s tadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM- KLKIAvd Kansli-Jur 1 Kansliavcjelninqen\2015\Ansvarsfrihet för verksamhetsaret för Samordninqsförbundet Skane

3 Samordningsförbundet Skåne Nordost Datum Sida l (l) HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Qiarienr -"' u- j riitir~pti1r,bil t: Löp nr JHanal. Till Hässleholm kommun stadshuset HÄSSLEHOLM Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skåne Nordost På styrelsens uppdrag förmedlar j ag årsredovisning och revisionsberättelse. Med vänlig hä lsning Förbundschef Samordningsförbundet Skå ne Nordost Spannmålsgatan Kristianstad W ebb och e-post Telefon +46 (O)

4 Ti{fsammans vågar vi finna nya vägar Samordningsförbundet Sl<åne Nordost. Arsredovisning verksamhetsåret 2014 DiiJ Kristianstads r.., kommun E5 m ~ Hässleholms kommun Bromölla kommun ~ OSBY \6J KOMMUN M ÖstraGöinge V kommun IJj Försäkringskassan tia.. Arbetsförmedlingen '. u-~ SKANE

5 2 (13) Innehållsförteckning sidan Inledning 3 styrelsen 3 Beredningsgruppen 4 Aktuella processer UFFE 4 Maria Skåne Nordost 5 DISA 5 Il Fler i arbete 6 Respaldo, kompetens 6 Utbildningsinsats 7 fnterpersonellt våld 7 Processplan* 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödeanalys 11 Noter 12, 13 * Process/processplan är ett av finansie lla förbund använd begrepp som ersätter ordet projekt/projektplan. Syftet med att använda ordet process är att samordni ngsv insterna och ändrade arbetsslitten skall inte upphöra ntlr processen (projektet) avs lutas.

6 3 (1 3) Verksamhetsberättelse januari - december 2014 Inledning 2014 var året med fokus på att driva och starta nya processer inom samtliga prioriterade områden. Flertalet externa utvärderingar i form av delrapporter och slutrapporter redovisades. Resultaten granskades både vad det gäller graden av måluppfyllelse, men även utifrå n de inblandade parternas samverkansvinst och kompetensutveckling. Delrapporterna visade positiva resultat för både individuella insatser och samverkan. s lututvärderingar av processerna UFFE, DISA, FIA och Maria Skåne Nordost väntas under 2014 respektive Drygt kr investerades under budgetåret i processerna. Förbundet har finansierat samverkans- utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter kring bland annat psykisk ohälsa. Samordningsförbundet Skåne Nordost utgör en självständig myndighet som grundar sin verksamhet på särskild lagstiftning, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210". Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna gemensamma insatser och underlätta effektiv resursanvändning. Insatserna inom samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa ska få el ler förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. Den kommunala parten i Samordningsförbundet Skåne Nordost består av Hässleholms, Bromölla, Östra Göinge, Osby samt Kristianstads kommun. Övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Förbundet har sitt säte i Kristianstad. styrelsen 2014 Samordningsförbundet styrelse bestod av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. Samtliga ersättare hade närvaro- och yttranderätt. Ordinarie ledamöter (ordförande) (vice ordförande) Ersättare Hässleholms kommun Region Skåne Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kristianstads kommun östra Göinge kommun Osby kommun Bromölla kommun Region Skåne Arbetsförmed Ii n gen Försäkringskassan ~nder året ersattes av.

7 4 (13) styrelsen hade 9 sammanträden och arbetade under året med ekonomi, verksamhetsmål, strategier, planering, processutvärderingar samt formalia. Förbundsstyrelsen beslutade om budget, årsredovisning, processer mm. stående punkter på dagordningen var förbundschefens information och ekonomisk rapport. Radovan Javurek är ord inarie ledamot i styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen Matts Daludd i NNS tjänstemanagrupp. Förbundschefen och Radovan Javurek deltog i nationellt nätverksmöte och i den nationella konferensen för Samordningsförbund som hölls i Uppsala. Beredningsgruppen Beredningsgruppen arbetar med att bereda processer inför styrelsebeslut, diskuterar modeller för internt arbete i relation till förbundschefens och styrelsens ro ller samt diskuterar aktuella möjligheter och problematik hos respektive organisation. Medlemmarna i beredningsgruppen är mellan mötena engagerade i kartläggning av målg rupper, genomförande och utvärdering av insatser samt dialog och förankring av förbundets verksamhetsområden inom sin egen organisation. l beredningsgruppen ingår: Kristianstads kommun Arbetsförmedlingen Region Skåne (Barn och ungdomspsykiatrin) Försäkringskassan Hässleholms kommun östra Göinge kommun Osby kommun Bromölla kommun Region Skåne(Primärvården i Nordöstra Skåne) Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) Under året ersattes av, av och av Aktuella processer UFFE (unga funktionshindrade för etablering) Processtid: Processägare: Försäkringskassan Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skå ne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är unga personer som omfattas av LSS med aktivitetsersättning och har förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att få personer från LSS daglig verksamhet tilllönearbete. SESAM-handläggare (AF) G'eJ:Petar utifrån Supported Employment-metodiken med en "mjukare" övergång och

8 5 (1 3) fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Max 15 deltagare/sesam-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader. Processansökan, delrapporter och slutrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. Maria Skåne Nordost. Processtid: Processägare: Region Skåne Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer, upp till 29 år, samt deras nätverk, som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger. Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri och det krävs ingen remiss eller formellt biståndsbeslut Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård. l verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, ku rator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatrin är knuten till projektet. Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserade. Mottagningen erbjuder: Information och rådgivning Motiverande samtal Hälsosamtal Kartläggning (ADAD och ASI ) Haschprogrammet (HAP) Aterfallsprevention Drogtest Medicinsk bedömning Mottagningen är placerad i Hässleholm Processansökan och delrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. DISA (Diagnosgrupp i samarbete) Processägare: Försäkringskassan Processtid: Processmedel: kr Processen drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Centralsjukhuset i Kristianstad och Kvalificerad Vård i Hemmet-Fenix. Målgrupp är personer som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel ti ll följd (1\,_av tumörsjukdom. Upptagningsområde är Samordn ingsförbundet Skåne Nordosts

9 6 (13) hela område. Det huvudsakliga målet är, att patienten erbjuds bästa möj liga stöd fö r att så lå ngt som möjligt kunna stanna kvar i arbete eller återfå arbetsförmåga. strukturerade arbetsformer bör leda till ökad trygghet för patienten/den försäkrade och därmed även ökat förtroende för de samverkande parterna. På strukturell nivå är målsättningen att utveckling och organisering av samverkan sker på ett sätt, som är så optimalt som möjligt för den sjukskrivna individen och att respektive organisations resu rser och kompetens används utifrån individens behov kopp lat ti ll diagnos och prognos. Processansökan, delrapport och slutrapport fi nns tillgängliga på www. sfsno.se under samverkansinsatser. Fler i Arbete Processägare: Osby kommun (ESF projekt) Processtid: Processmedel: kr Samordningsförbundet Skåne Nordost är delaktig projektet som medfinansiär. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning eller personer i stort behov av hjälp fö r att komma in på arbetsmark naden. Processens huvud inriktning är att skapa kunskap om förutsättningarna för arbetsintegrerade sociala företag. Processansökan, delrapport och slutrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. Kompetenshöjande insats Respaldo. Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun Processtid: Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. l slutrapporten från Evaluator Utvärdering har det rekommenderats att efter processens slut fortsätta med kompetenshöjande insats fö r att processens arbetssätt skall kunna implementeras i kommunerna. Det är av största vikt att bibehålla kompensöverföringen mellan parterna för det fortsatta arbetet med målgruppen. Parterna kommer att träffas 1 gång per kvartal d.v.s 2 gånger 2013 och 4 gånger Förbundschefen i Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande. ~rocessansökan finns tillgängliga på under samverkansinsatse r.

10 7 (1 3) Utbildningsinsats för medarbetare inom Samordningsförbundet Skåne Nordost kommuner. Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt östra Göinge kommun Processtid: Processmedel: kr Ett behov av utbildningsinsats för medarbetare inom Samordningsförbundets Si<åne Nordost kommuner som arbetar med sjukskrivna personer som har intyg från läkare på olika diagnoser/begränsningar har visat sig finnas. Utbildningsinsatsen kommer att ha fokus på läkarintyg, vad är grund för sjukskrivning och hur man kan arbeta med intyget som ett verktyg i det sociala förändringsarbetet. Målgrupp Medarbetare inom Samordningsförbundets Skåne Nordost kommuner Processansökan finns tillgäng lig a på under samverkansinsatser. lnterpersonellt Våld Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun Processtid: VT 2014 och HT 2014, utbildningen sker på Högskolan i Kristianstad. Processmedel: kr Ett hinder i rehabiliteringen f<an vara "våld i nära relationer" och för att öka kunskapen och tryggheten i handläggningen är utbildningen en viktig del. Syftet med utbildningen är att skapa fördjupade kunskaper om interpersonellt våld, dess orsaker och uttryckssätt utifrån ett systemteoretisk perspektiv. Utifrån såväl vetenskaplig baserad kunskap som beprövad erfarenhet utveckla fördjupad kunskap om hur bemöta och stödja våldsutsatta personer samt utveckla förståelse för fysiska, emotionella och sociala konsekvenser av våldsutsatthet Qcessansökan finns tillgängliga på under samverkansinsatser

11 8 (13) Processplan Samordningsförbundet Skåne Nordost arbetar utifrån långsiktig ekonomiskt processplan för att åstadkomma förnyelse av arbetsmetodik och samverkansformer. Tydliga tidsramar ställer krav på processimplementering. Process b u d 1ge t Processer AFFE l UFFE o o Maria Skåne No rdost o DISA o o Fler i arbete o o lnterpersonellt Våld o o Utbildningsin sats o o r{' Respa ldo, ko mpetens o o

12 9 (13) Resultaträkning Not l Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter och kostnader l o o ~ets res ultat l

13 lo (13) Balansräkning Not Tillgångar Omsä ttningstillgångar Fordringar Kassa och Bank Stunmn omsättningstillgånga Sum ma tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital 4 l Årets resultat Summa eget kapital l l Skulder Kortfristiga skulder ~umma eget kapital och skulder 2 38g 2Q7 2 52Q Q46

14 l l (13) Kassaflödesanalys Den löpnnde verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erhållen ränta l o l l 460 Ökning/minskning kortfristiga fordringar " Ök.ning/minsk.ning leverantörsskulder OJ 8 Knssai1öde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början ~kvida medel vid årets slut l

15 12 (13) Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet. Jämförelsetalen avser Samordningsförbundet Skåne Nordost, annars inga förändringar mot föregående år. Medlemsavgifter Medlemsavgifter har intäktsfö1ts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen Finansieringsanalys Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Medlemsavgifter Erhållna medel regionen Erhållna statliga medel Erhållna kommunala bidrag Summa l l Q Summa 8 Q Not 3 Verksamhetens kostnader Projekt kostnader Personalkostnader övriga verksamhetskostnader ~1m a l l 08 8 Q l

16 13(13) Not 4 Eget kapital Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital l o l Kristianstad \-cucrtb~ Förbundschef V år revisionsberättelse har lämnats ~~--' Utsedd av Region Skåne

17 Tlll förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse REVISIONSBERÄTTELSE for år 2014 Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost Organ isationsnummer Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsfårbundet Finsam Skåne Nordost, org nr , fö r verksamhetsåret 2014 Styrelsens ansvar för årsredovisningen ochförvaltningen Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret fö r att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig fö r att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de fdreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i en lighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiel l samordning av rehabiliteringsinsatser och forhundsordningen på grundval av vår granskning. Vi har utfdrt vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, fårhundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vår granskning innefattar att genom oli ka åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfaras, bland annat genom att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fe l. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fårbundet upprättar års redovisningen får att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fårbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsen ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag for vått uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av ~redov isningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fö rbundet för att

18 Samordningstbrbundet Finsam Skånc Nordost 2014 Sid 2 ov J -Redovisning av bidrag -Upplupna kostnader och övriga interimssku lder - Väsentliga händelser - Kritiska transaktionsflöden -Intern kontroll/"ordning och reda" -Intern kontroll samordningsförbundet- extern bokförare - Boksl utsprocessen -Granskning av att skatter och avgifter redovi sats och betalas i rätt tid och med rätt belopp 4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER 4.11ntern kontroll och pr ocesser Det kan noteras att styrelsen fortlöpande följer upp pågående insatser vi lket dokumentems i protokoll. Samtliga styrelseprotokoll för året har lästs. Vi har inte uppmärksammat att några styrelsebeslut ej verkställts. Vår genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämmelse med Lag om samord n ingsförbund. Budget fö r har fastställts av styrelsen 2011 l 2014, vi l k et är inom den tidsra m som fö rbundsordningen och 23 lag om finansiell samordning SFS 2003: 121 O fåresk river. Genomgång av attestrutinen som bedöms ändamålsenlig har gjorts och inga avvikelser från den na har noterats vid granskningen. Likt tidigare år genomförs betalningar på egen hand. Verifikationer lämnas till redovisningsbyrå för bokföring. Av förbundsordningen framgår att tertialuppföljning med helårsprognos fö r verksamheten och ekonomin ska upprättas. Från 2014 sker uppföljn ing med balans- och resultatrapporter vid vatje styrelsemöte, dock sker ingen helårsprognos i dessa rapporter. Förbundet har inte upprättat en aktuell intern kontro llplan. Planen bör ta sin utgångspunkt i en aktuell riskanalys. Förbundet har under året infö1t en forma liserad diariefåring av inkomna hand lingar. 4.2 Årsbo kslut Vi har granskat årsbokslutet och kan notera att slutlig version av balans- och resultaträkn inga r är upprättade i en lighet med god redovis ningssed och på ett rättvisande sätt återspeglar fö rbundets ställ ning och resultat per balansdagen. Förvaltningsberättelsen är enligt vår uppfattning fören lig med årsredov isningens övriga delar och beskriver förbundets verksamhet på ett rättvisande sät1. rt'inansieringsanalysen återspeglar korrekt förbundets kassaf1öden.

19 kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Uttalanden Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resu ltatet enligt årsredovisningen är fören ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordni ng och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet får verksamhetsåret Kristianstad den 16 april 2015 Revisor utsedd av Region Skåne

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010 Till kommunfullmäktige i Arboga kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-02-03 Diarienummer OSN-2015-0042.15 Omsorgsnämnden Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer