Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost"

Transkript

1 yvvyv ~ Hissieholms kommun SM1MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer (84) Kommunstyrelsen 217 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att besluta att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Christer Caesar (KD) tjänstgör. Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret Håssieholms kommun representerades 2014 i styrelsen av ledamoten Robin Gustavson (KD). Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 augusti 2015, 155, kommunstyrelsen att förs eslå kommunfullmäktige att besluta att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sänt till: Samordningsförbundet Skåne Nordost Kommunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

2 Hässleholms kommun HÄS SLEHOLMS i<ommun KommutHtyrelsen z 4 MISSIV Datum Diarienummer / (1) Handläggare kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunledningskontoret Kansliavdelningen maj-inger. se Kornmunfullmäktige Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret Hässleholms kommun representerades 2014 i styrelsen av ledamoten Robin Gustavson (KD). Kommunledningskontoret ~/~- Charlotte Nygren Bonnier Bitr. fårodtningsdxf G~~~Jjn~(M kanslichef Kommunledningskontoret l Kansliavdelningen Postadress: s tadshuset, Hässleholm Besöksadress: s tadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM- KLKIAvd Kansli-Jur 1 Kansliavcjelninqen\2015\Ansvarsfrihet för verksamhetsaret för Samordninqsförbundet Skane

3 Samordningsförbundet Skåne Nordost Datum Sida l (l) HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Qiarienr -"' u- j riitir~pti1r,bil t: Löp nr JHanal. Till Hässleholm kommun stadshuset HÄSSLEHOLM Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skåne Nordost På styrelsens uppdrag förmedlar j ag årsredovisning och revisionsberättelse. Med vänlig hä lsning Förbundschef Samordningsförbundet Skå ne Nordost Spannmålsgatan Kristianstad W ebb och e-post Telefon +46 (O)

4 Ti{fsammans vågar vi finna nya vägar Samordningsförbundet Sl<åne Nordost. Arsredovisning verksamhetsåret 2014 DiiJ Kristianstads r.., kommun E5 m ~ Hässleholms kommun Bromölla kommun ~ OSBY \6J KOMMUN M ÖstraGöinge V kommun IJj Försäkringskassan tia.. Arbetsförmedlingen '. u-~ SKANE

5 2 (13) Innehållsförteckning sidan Inledning 3 styrelsen 3 Beredningsgruppen 4 Aktuella processer UFFE 4 Maria Skåne Nordost 5 DISA 5 Il Fler i arbete 6 Respaldo, kompetens 6 Utbildningsinsats 7 fnterpersonellt våld 7 Processplan* 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödeanalys 11 Noter 12, 13 * Process/processplan är ett av finansie lla förbund använd begrepp som ersätter ordet projekt/projektplan. Syftet med att använda ordet process är att samordni ngsv insterna och ändrade arbetsslitten skall inte upphöra ntlr processen (projektet) avs lutas.

6 3 (1 3) Verksamhetsberättelse januari - december 2014 Inledning 2014 var året med fokus på att driva och starta nya processer inom samtliga prioriterade områden. Flertalet externa utvärderingar i form av delrapporter och slutrapporter redovisades. Resultaten granskades både vad det gäller graden av måluppfyllelse, men även utifrå n de inblandade parternas samverkansvinst och kompetensutveckling. Delrapporterna visade positiva resultat för både individuella insatser och samverkan. s lututvärderingar av processerna UFFE, DISA, FIA och Maria Skåne Nordost väntas under 2014 respektive Drygt kr investerades under budgetåret i processerna. Förbundet har finansierat samverkans- utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter kring bland annat psykisk ohälsa. Samordningsförbundet Skåne Nordost utgör en självständig myndighet som grundar sin verksamhet på särskild lagstiftning, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210". Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna gemensamma insatser och underlätta effektiv resursanvändning. Insatserna inom samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa ska få el ler förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. Den kommunala parten i Samordningsförbundet Skåne Nordost består av Hässleholms, Bromölla, Östra Göinge, Osby samt Kristianstads kommun. Övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Förbundet har sitt säte i Kristianstad. styrelsen 2014 Samordningsförbundet styrelse bestod av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. Samtliga ersättare hade närvaro- och yttranderätt. Ordinarie ledamöter (ordförande) (vice ordförande) Ersättare Hässleholms kommun Region Skåne Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kristianstads kommun östra Göinge kommun Osby kommun Bromölla kommun Region Skåne Arbetsförmed Ii n gen Försäkringskassan ~nder året ersattes av.

7 4 (13) styrelsen hade 9 sammanträden och arbetade under året med ekonomi, verksamhetsmål, strategier, planering, processutvärderingar samt formalia. Förbundsstyrelsen beslutade om budget, årsredovisning, processer mm. stående punkter på dagordningen var förbundschefens information och ekonomisk rapport. Radovan Javurek är ord inarie ledamot i styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen Matts Daludd i NNS tjänstemanagrupp. Förbundschefen och Radovan Javurek deltog i nationellt nätverksmöte och i den nationella konferensen för Samordningsförbund som hölls i Uppsala. Beredningsgruppen Beredningsgruppen arbetar med att bereda processer inför styrelsebeslut, diskuterar modeller för internt arbete i relation till förbundschefens och styrelsens ro ller samt diskuterar aktuella möjligheter och problematik hos respektive organisation. Medlemmarna i beredningsgruppen är mellan mötena engagerade i kartläggning av målg rupper, genomförande och utvärdering av insatser samt dialog och förankring av förbundets verksamhetsområden inom sin egen organisation. l beredningsgruppen ingår: Kristianstads kommun Arbetsförmedlingen Region Skåne (Barn och ungdomspsykiatrin) Försäkringskassan Hässleholms kommun östra Göinge kommun Osby kommun Bromölla kommun Region Skåne(Primärvården i Nordöstra Skåne) Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) Under året ersattes av, av och av Aktuella processer UFFE (unga funktionshindrade för etablering) Processtid: Processägare: Försäkringskassan Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skå ne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är unga personer som omfattas av LSS med aktivitetsersättning och har förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att få personer från LSS daglig verksamhet tilllönearbete. SESAM-handläggare (AF) G'eJ:Petar utifrån Supported Employment-metodiken med en "mjukare" övergång och

8 5 (1 3) fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Max 15 deltagare/sesam-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader. Processansökan, delrapporter och slutrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. Maria Skåne Nordost. Processtid: Processägare: Region Skåne Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer, upp till 29 år, samt deras nätverk, som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger. Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri och det krävs ingen remiss eller formellt biståndsbeslut Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård. l verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, ku rator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatrin är knuten till projektet. Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserade. Mottagningen erbjuder: Information och rådgivning Motiverande samtal Hälsosamtal Kartläggning (ADAD och ASI ) Haschprogrammet (HAP) Aterfallsprevention Drogtest Medicinsk bedömning Mottagningen är placerad i Hässleholm Processansökan och delrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. DISA (Diagnosgrupp i samarbete) Processägare: Försäkringskassan Processtid: Processmedel: kr Processen drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Centralsjukhuset i Kristianstad och Kvalificerad Vård i Hemmet-Fenix. Målgrupp är personer som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel ti ll följd (1\,_av tumörsjukdom. Upptagningsområde är Samordn ingsförbundet Skåne Nordosts

9 6 (13) hela område. Det huvudsakliga målet är, att patienten erbjuds bästa möj liga stöd fö r att så lå ngt som möjligt kunna stanna kvar i arbete eller återfå arbetsförmåga. strukturerade arbetsformer bör leda till ökad trygghet för patienten/den försäkrade och därmed även ökat förtroende för de samverkande parterna. På strukturell nivå är målsättningen att utveckling och organisering av samverkan sker på ett sätt, som är så optimalt som möjligt för den sjukskrivna individen och att respektive organisations resu rser och kompetens används utifrån individens behov kopp lat ti ll diagnos och prognos. Processansökan, delrapport och slutrapport fi nns tillgängliga på www. sfsno.se under samverkansinsatser. Fler i Arbete Processägare: Osby kommun (ESF projekt) Processtid: Processmedel: kr Samordningsförbundet Skåne Nordost är delaktig projektet som medfinansiär. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning eller personer i stort behov av hjälp fö r att komma in på arbetsmark naden. Processens huvud inriktning är att skapa kunskap om förutsättningarna för arbetsintegrerade sociala företag. Processansökan, delrapport och slutrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. Kompetenshöjande insats Respaldo. Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun Processtid: Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. l slutrapporten från Evaluator Utvärdering har det rekommenderats att efter processens slut fortsätta med kompetenshöjande insats fö r att processens arbetssätt skall kunna implementeras i kommunerna. Det är av största vikt att bibehålla kompensöverföringen mellan parterna för det fortsatta arbetet med målgruppen. Parterna kommer att träffas 1 gång per kvartal d.v.s 2 gånger 2013 och 4 gånger Förbundschefen i Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande. ~rocessansökan finns tillgängliga på under samverkansinsatse r.

10 7 (1 3) Utbildningsinsats för medarbetare inom Samordningsförbundet Skåne Nordost kommuner. Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt östra Göinge kommun Processtid: Processmedel: kr Ett behov av utbildningsinsats för medarbetare inom Samordningsförbundets Si<åne Nordost kommuner som arbetar med sjukskrivna personer som har intyg från läkare på olika diagnoser/begränsningar har visat sig finnas. Utbildningsinsatsen kommer att ha fokus på läkarintyg, vad är grund för sjukskrivning och hur man kan arbeta med intyget som ett verktyg i det sociala förändringsarbetet. Målgrupp Medarbetare inom Samordningsförbundets Skåne Nordost kommuner Processansökan finns tillgäng lig a på under samverkansinsatser. lnterpersonellt Våld Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun Processtid: VT 2014 och HT 2014, utbildningen sker på Högskolan i Kristianstad. Processmedel: kr Ett hinder i rehabiliteringen f<an vara "våld i nära relationer" och för att öka kunskapen och tryggheten i handläggningen är utbildningen en viktig del. Syftet med utbildningen är att skapa fördjupade kunskaper om interpersonellt våld, dess orsaker och uttryckssätt utifrån ett systemteoretisk perspektiv. Utifrån såväl vetenskaplig baserad kunskap som beprövad erfarenhet utveckla fördjupad kunskap om hur bemöta och stödja våldsutsatta personer samt utveckla förståelse för fysiska, emotionella och sociala konsekvenser av våldsutsatthet Qcessansökan finns tillgängliga på under samverkansinsatser

11 8 (13) Processplan Samordningsförbundet Skåne Nordost arbetar utifrån långsiktig ekonomiskt processplan för att åstadkomma förnyelse av arbetsmetodik och samverkansformer. Tydliga tidsramar ställer krav på processimplementering. Process b u d 1ge t Processer AFFE l UFFE o o Maria Skåne No rdost o DISA o o Fler i arbete o o lnterpersonellt Våld o o Utbildningsin sats o o r{' Respa ldo, ko mpetens o o

12 9 (13) Resultaträkning Not l Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter och kostnader l o o ~ets res ultat l

13 lo (13) Balansräkning Not Tillgångar Omsä ttningstillgångar Fordringar Kassa och Bank Stunmn omsättningstillgånga Sum ma tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital 4 l Årets resultat Summa eget kapital l l Skulder Kortfristiga skulder ~umma eget kapital och skulder 2 38g 2Q7 2 52Q Q46

14 l l (13) Kassaflödesanalys Den löpnnde verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erhållen ränta l o l l 460 Ökning/minskning kortfristiga fordringar " Ök.ning/minsk.ning leverantörsskulder OJ 8 Knssai1öde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början ~kvida medel vid årets slut l

15 12 (13) Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet. Jämförelsetalen avser Samordningsförbundet Skåne Nordost, annars inga förändringar mot föregående år. Medlemsavgifter Medlemsavgifter har intäktsfö1ts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen Finansieringsanalys Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Medlemsavgifter Erhållna medel regionen Erhållna statliga medel Erhållna kommunala bidrag Summa l l Q Summa 8 Q Not 3 Verksamhetens kostnader Projekt kostnader Personalkostnader övriga verksamhetskostnader ~1m a l l 08 8 Q l

16 13(13) Not 4 Eget kapital Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital l o l Kristianstad \-cucrtb~ Förbundschef V år revisionsberättelse har lämnats ~~--' Utsedd av Region Skåne

17 Tlll förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse REVISIONSBERÄTTELSE for år 2014 Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost Organ isationsnummer Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsfårbundet Finsam Skåne Nordost, org nr , fö r verksamhetsåret 2014 Styrelsens ansvar för årsredovisningen ochförvaltningen Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret fö r att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig fö r att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de fdreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i en lighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiel l samordning av rehabiliteringsinsatser och forhundsordningen på grundval av vår granskning. Vi har utfdrt vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, fårhundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vår granskning innefattar att genom oli ka åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfaras, bland annat genom att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fe l. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fårbundet upprättar års redovisningen får att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fårbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsen ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag for vått uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av ~redov isningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fö rbundet för att

18 Samordningstbrbundet Finsam Skånc Nordost 2014 Sid 2 ov J -Redovisning av bidrag -Upplupna kostnader och övriga interimssku lder - Väsentliga händelser - Kritiska transaktionsflöden -Intern kontroll/"ordning och reda" -Intern kontroll samordningsförbundet- extern bokförare - Boksl utsprocessen -Granskning av att skatter och avgifter redovi sats och betalas i rätt tid och med rätt belopp 4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER 4.11ntern kontroll och pr ocesser Det kan noteras att styrelsen fortlöpande följer upp pågående insatser vi lket dokumentems i protokoll. Samtliga styrelseprotokoll för året har lästs. Vi har inte uppmärksammat att några styrelsebeslut ej verkställts. Vår genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämmelse med Lag om samord n ingsförbund. Budget fö r har fastställts av styrelsen 2011 l 2014, vi l k et är inom den tidsra m som fö rbundsordningen och 23 lag om finansiell samordning SFS 2003: 121 O fåresk river. Genomgång av attestrutinen som bedöms ändamålsenlig har gjorts och inga avvikelser från den na har noterats vid granskningen. Likt tidigare år genomförs betalningar på egen hand. Verifikationer lämnas till redovisningsbyrå för bokföring. Av förbundsordningen framgår att tertialuppföljning med helårsprognos fö r verksamheten och ekonomin ska upprättas. Från 2014 sker uppföljn ing med balans- och resultatrapporter vid vatje styrelsemöte, dock sker ingen helårsprognos i dessa rapporter. Förbundet har inte upprättat en aktuell intern kontro llplan. Planen bör ta sin utgångspunkt i en aktuell riskanalys. Förbundet har under året infö1t en forma liserad diariefåring av inkomna hand lingar. 4.2 Årsbo kslut Vi har granskat årsbokslutet och kan notera att slutlig version av balans- och resultaträkn inga r är upprättade i en lighet med god redovis ningssed och på ett rättvisande sätt återspeglar fö rbundets ställ ning och resultat per balansdagen. Förvaltningsberättelsen är enligt vår uppfattning fören lig med årsredov isningens övriga delar och beskriver förbundets verksamhet på ett rättvisande sät1. rt'inansieringsanalysen återspeglar korrekt förbundets kassaf1öden.

19 kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Uttalanden Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resu ltatet enligt årsredovisningen är fören ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordni ng och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet får verksamhetsåret Kristianstad den 16 april 2015 Revisor utsedd av Region Skåne

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen Ärende nr 15 o Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 123 Dm 2014/151 042 Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen Konöstiftelsen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Årsredovisning Finsam Kävlinge Lomma

Årsredovisning Finsam Kävlinge Lomma Årsredovisning Finsam Kävlinge Lomma 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll - förvaltningsberättelse sid. 3 - resultaträkning sid. 8 - balansräkning sid. 9 - kassaflödesanalys sid. 10 -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer