Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost"

Transkript

1 yvvyv ~ Hissieholms kommun SM1MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer (84) Kommunstyrelsen 217 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att besluta att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Christer Caesar (KD) tjänstgör. Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret Håssieholms kommun representerades 2014 i styrelsen av ledamoten Robin Gustavson (KD). Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 augusti 2015, 155, kommunstyrelsen att förs eslå kommunfullmäktige att besluta att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sänt till: Samordningsförbundet Skåne Nordost Kommunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

2 Hässleholms kommun HÄS SLEHOLMS i<ommun KommutHtyrelsen z 4 MISSIV Datum Diarienummer / (1) Handläggare kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunledningskontoret Kansliavdelningen maj-inger. se Kornmunfullmäktige Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret Hässleholms kommun representerades 2014 i styrelsen av ledamoten Robin Gustavson (KD). Kommunledningskontoret ~/~- Charlotte Nygren Bonnier Bitr. fårodtningsdxf G~~~Jjn~(M kanslichef Kommunledningskontoret l Kansliavdelningen Postadress: s tadshuset, Hässleholm Besöksadress: s tadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM- KLKIAvd Kansli-Jur 1 Kansliavcjelninqen\2015\Ansvarsfrihet för verksamhetsaret för Samordninqsförbundet Skane

3 Samordningsförbundet Skåne Nordost Datum Sida l (l) HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Qiarienr -"' u- j riitir~pti1r,bil t: Löp nr JHanal. Till Hässleholm kommun stadshuset HÄSSLEHOLM Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skåne Nordost På styrelsens uppdrag förmedlar j ag årsredovisning och revisionsberättelse. Med vänlig hä lsning Förbundschef Samordningsförbundet Skå ne Nordost Spannmålsgatan Kristianstad W ebb och e-post Telefon +46 (O)

4 Ti{fsammans vågar vi finna nya vägar Samordningsförbundet Sl<åne Nordost. Arsredovisning verksamhetsåret 2014 DiiJ Kristianstads r.., kommun E5 m ~ Hässleholms kommun Bromölla kommun ~ OSBY \6J KOMMUN M ÖstraGöinge V kommun IJj Försäkringskassan tia.. Arbetsförmedlingen '. u-~ SKANE

5 2 (13) Innehållsförteckning sidan Inledning 3 styrelsen 3 Beredningsgruppen 4 Aktuella processer UFFE 4 Maria Skåne Nordost 5 DISA 5 Il Fler i arbete 6 Respaldo, kompetens 6 Utbildningsinsats 7 fnterpersonellt våld 7 Processplan* 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödeanalys 11 Noter 12, 13 * Process/processplan är ett av finansie lla förbund använd begrepp som ersätter ordet projekt/projektplan. Syftet med att använda ordet process är att samordni ngsv insterna och ändrade arbetsslitten skall inte upphöra ntlr processen (projektet) avs lutas.

6 3 (1 3) Verksamhetsberättelse januari - december 2014 Inledning 2014 var året med fokus på att driva och starta nya processer inom samtliga prioriterade områden. Flertalet externa utvärderingar i form av delrapporter och slutrapporter redovisades. Resultaten granskades både vad det gäller graden av måluppfyllelse, men även utifrå n de inblandade parternas samverkansvinst och kompetensutveckling. Delrapporterna visade positiva resultat för både individuella insatser och samverkan. s lututvärderingar av processerna UFFE, DISA, FIA och Maria Skåne Nordost väntas under 2014 respektive Drygt kr investerades under budgetåret i processerna. Förbundet har finansierat samverkans- utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter kring bland annat psykisk ohälsa. Samordningsförbundet Skåne Nordost utgör en självständig myndighet som grundar sin verksamhet på särskild lagstiftning, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210". Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna gemensamma insatser och underlätta effektiv resursanvändning. Insatserna inom samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa ska få el ler förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. Den kommunala parten i Samordningsförbundet Skåne Nordost består av Hässleholms, Bromölla, Östra Göinge, Osby samt Kristianstads kommun. Övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Förbundet har sitt säte i Kristianstad. styrelsen 2014 Samordningsförbundet styrelse bestod av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. Samtliga ersättare hade närvaro- och yttranderätt. Ordinarie ledamöter (ordförande) (vice ordförande) Ersättare Hässleholms kommun Region Skåne Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kristianstads kommun östra Göinge kommun Osby kommun Bromölla kommun Region Skåne Arbetsförmed Ii n gen Försäkringskassan ~nder året ersattes av.

7 4 (13) styrelsen hade 9 sammanträden och arbetade under året med ekonomi, verksamhetsmål, strategier, planering, processutvärderingar samt formalia. Förbundsstyrelsen beslutade om budget, årsredovisning, processer mm. stående punkter på dagordningen var förbundschefens information och ekonomisk rapport. Radovan Javurek är ord inarie ledamot i styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen Matts Daludd i NNS tjänstemanagrupp. Förbundschefen och Radovan Javurek deltog i nationellt nätverksmöte och i den nationella konferensen för Samordningsförbund som hölls i Uppsala. Beredningsgruppen Beredningsgruppen arbetar med att bereda processer inför styrelsebeslut, diskuterar modeller för internt arbete i relation till förbundschefens och styrelsens ro ller samt diskuterar aktuella möjligheter och problematik hos respektive organisation. Medlemmarna i beredningsgruppen är mellan mötena engagerade i kartläggning av målg rupper, genomförande och utvärdering av insatser samt dialog och förankring av förbundets verksamhetsområden inom sin egen organisation. l beredningsgruppen ingår: Kristianstads kommun Arbetsförmedlingen Region Skåne (Barn och ungdomspsykiatrin) Försäkringskassan Hässleholms kommun östra Göinge kommun Osby kommun Bromölla kommun Region Skåne(Primärvården i Nordöstra Skåne) Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) Under året ersattes av, av och av Aktuella processer UFFE (unga funktionshindrade för etablering) Processtid: Processägare: Försäkringskassan Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skå ne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är unga personer som omfattas av LSS med aktivitetsersättning och har förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att få personer från LSS daglig verksamhet tilllönearbete. SESAM-handläggare (AF) G'eJ:Petar utifrån Supported Employment-metodiken med en "mjukare" övergång och

8 5 (1 3) fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Max 15 deltagare/sesam-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader. Processansökan, delrapporter och slutrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. Maria Skåne Nordost. Processtid: Processägare: Region Skåne Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer, upp till 29 år, samt deras nätverk, som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger. Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri och det krävs ingen remiss eller formellt biståndsbeslut Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård. l verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, ku rator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatrin är knuten till projektet. Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserade. Mottagningen erbjuder: Information och rådgivning Motiverande samtal Hälsosamtal Kartläggning (ADAD och ASI ) Haschprogrammet (HAP) Aterfallsprevention Drogtest Medicinsk bedömning Mottagningen är placerad i Hässleholm Processansökan och delrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. DISA (Diagnosgrupp i samarbete) Processägare: Försäkringskassan Processtid: Processmedel: kr Processen drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Centralsjukhuset i Kristianstad och Kvalificerad Vård i Hemmet-Fenix. Målgrupp är personer som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel ti ll följd (1\,_av tumörsjukdom. Upptagningsområde är Samordn ingsförbundet Skåne Nordosts

9 6 (13) hela område. Det huvudsakliga målet är, att patienten erbjuds bästa möj liga stöd fö r att så lå ngt som möjligt kunna stanna kvar i arbete eller återfå arbetsförmåga. strukturerade arbetsformer bör leda till ökad trygghet för patienten/den försäkrade och därmed även ökat förtroende för de samverkande parterna. På strukturell nivå är målsättningen att utveckling och organisering av samverkan sker på ett sätt, som är så optimalt som möjligt för den sjukskrivna individen och att respektive organisations resu rser och kompetens används utifrån individens behov kopp lat ti ll diagnos och prognos. Processansökan, delrapport och slutrapport fi nns tillgängliga på www. sfsno.se under samverkansinsatser. Fler i Arbete Processägare: Osby kommun (ESF projekt) Processtid: Processmedel: kr Samordningsförbundet Skåne Nordost är delaktig projektet som medfinansiär. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning eller personer i stort behov av hjälp fö r att komma in på arbetsmark naden. Processens huvud inriktning är att skapa kunskap om förutsättningarna för arbetsintegrerade sociala företag. Processansökan, delrapport och slutrapport finns tillgängliga på under samverkansinsatser. Kompetenshöjande insats Respaldo. Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun Processtid: Processmedel: kr Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. l slutrapporten från Evaluator Utvärdering har det rekommenderats att efter processens slut fortsätta med kompetenshöjande insats fö r att processens arbetssätt skall kunna implementeras i kommunerna. Det är av största vikt att bibehålla kompensöverföringen mellan parterna för det fortsatta arbetet med målgruppen. Parterna kommer att träffas 1 gång per kvartal d.v.s 2 gånger 2013 och 4 gånger Förbundschefen i Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande. ~rocessansökan finns tillgängliga på under samverkansinsatse r.

10 7 (1 3) Utbildningsinsats för medarbetare inom Samordningsförbundet Skåne Nordost kommuner. Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt östra Göinge kommun Processtid: Processmedel: kr Ett behov av utbildningsinsats för medarbetare inom Samordningsförbundets Si<åne Nordost kommuner som arbetar med sjukskrivna personer som har intyg från läkare på olika diagnoser/begränsningar har visat sig finnas. Utbildningsinsatsen kommer att ha fokus på läkarintyg, vad är grund för sjukskrivning och hur man kan arbeta med intyget som ett verktyg i det sociala förändringsarbetet. Målgrupp Medarbetare inom Samordningsförbundets Skåne Nordost kommuner Processansökan finns tillgäng lig a på under samverkansinsatser. lnterpersonellt Våld Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun Processtid: VT 2014 och HT 2014, utbildningen sker på Högskolan i Kristianstad. Processmedel: kr Ett hinder i rehabiliteringen f<an vara "våld i nära relationer" och för att öka kunskapen och tryggheten i handläggningen är utbildningen en viktig del. Syftet med utbildningen är att skapa fördjupade kunskaper om interpersonellt våld, dess orsaker och uttryckssätt utifrån ett systemteoretisk perspektiv. Utifrån såväl vetenskaplig baserad kunskap som beprövad erfarenhet utveckla fördjupad kunskap om hur bemöta och stödja våldsutsatta personer samt utveckla förståelse för fysiska, emotionella och sociala konsekvenser av våldsutsatthet Qcessansökan finns tillgängliga på under samverkansinsatser

11 8 (13) Processplan Samordningsförbundet Skåne Nordost arbetar utifrån långsiktig ekonomiskt processplan för att åstadkomma förnyelse av arbetsmetodik och samverkansformer. Tydliga tidsramar ställer krav på processimplementering. Process b u d 1ge t Processer AFFE l UFFE o o Maria Skåne No rdost o DISA o o Fler i arbete o o lnterpersonellt Våld o o Utbildningsin sats o o r{' Respa ldo, ko mpetens o o

12 9 (13) Resultaträkning Not l Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter och kostnader l o o ~ets res ultat l

13 lo (13) Balansräkning Not Tillgångar Omsä ttningstillgångar Fordringar Kassa och Bank Stunmn omsättningstillgånga Sum ma tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital 4 l Årets resultat Summa eget kapital l l Skulder Kortfristiga skulder ~umma eget kapital och skulder 2 38g 2Q7 2 52Q Q46

14 l l (13) Kassaflödesanalys Den löpnnde verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erhållen ränta l o l l 460 Ökning/minskning kortfristiga fordringar " Ök.ning/minsk.ning leverantörsskulder OJ 8 Knssai1öde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början ~kvida medel vid årets slut l

15 12 (13) Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet. Jämförelsetalen avser Samordningsförbundet Skåne Nordost, annars inga förändringar mot föregående år. Medlemsavgifter Medlemsavgifter har intäktsfö1ts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen Finansieringsanalys Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Medlemsavgifter Erhållna medel regionen Erhållna statliga medel Erhållna kommunala bidrag Summa l l Q Summa 8 Q Not 3 Verksamhetens kostnader Projekt kostnader Personalkostnader övriga verksamhetskostnader ~1m a l l 08 8 Q l

16 13(13) Not 4 Eget kapital Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital l o l Kristianstad \-cucrtb~ Förbundschef V år revisionsberättelse har lämnats ~~--' Utsedd av Region Skåne

17 Tlll förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse REVISIONSBERÄTTELSE for år 2014 Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost Organ isationsnummer Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsfårbundet Finsam Skåne Nordost, org nr , fö r verksamhetsåret 2014 Styrelsens ansvar för årsredovisningen ochförvaltningen Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret fö r att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig fö r att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de fdreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i en lighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiel l samordning av rehabiliteringsinsatser och forhundsordningen på grundval av vår granskning. Vi har utfdrt vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, fårhundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vår granskning innefattar att genom oli ka åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfaras, bland annat genom att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fe l. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fårbundet upprättar års redovisningen får att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fårbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsen ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag for vått uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av ~redov isningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fö rbundet för att

18 Samordningstbrbundet Finsam Skånc Nordost 2014 Sid 2 ov J -Redovisning av bidrag -Upplupna kostnader och övriga interimssku lder - Väsentliga händelser - Kritiska transaktionsflöden -Intern kontroll/"ordning och reda" -Intern kontroll samordningsförbundet- extern bokförare - Boksl utsprocessen -Granskning av att skatter och avgifter redovi sats och betalas i rätt tid och med rätt belopp 4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER 4.11ntern kontroll och pr ocesser Det kan noteras att styrelsen fortlöpande följer upp pågående insatser vi lket dokumentems i protokoll. Samtliga styrelseprotokoll för året har lästs. Vi har inte uppmärksammat att några styrelsebeslut ej verkställts. Vår genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämmelse med Lag om samord n ingsförbund. Budget fö r har fastställts av styrelsen 2011 l 2014, vi l k et är inom den tidsra m som fö rbundsordningen och 23 lag om finansiell samordning SFS 2003: 121 O fåresk river. Genomgång av attestrutinen som bedöms ändamålsenlig har gjorts och inga avvikelser från den na har noterats vid granskningen. Likt tidigare år genomförs betalningar på egen hand. Verifikationer lämnas till redovisningsbyrå för bokföring. Av förbundsordningen framgår att tertialuppföljning med helårsprognos fö r verksamheten och ekonomin ska upprättas. Från 2014 sker uppföljn ing med balans- och resultatrapporter vid vatje styrelsemöte, dock sker ingen helårsprognos i dessa rapporter. Förbundet har inte upprättat en aktuell intern kontro llplan. Planen bör ta sin utgångspunkt i en aktuell riskanalys. Förbundet har under året infö1t en forma liserad diariefåring av inkomna hand lingar. 4.2 Årsbo kslut Vi har granskat årsbokslutet och kan notera att slutlig version av balans- och resultaträkn inga r är upprättade i en lighet med god redovis ningssed och på ett rättvisande sätt återspeglar fö rbundets ställ ning och resultat per balansdagen. Förvaltningsberättelsen är enligt vår uppfattning fören lig med årsredov isningens övriga delar och beskriver förbundets verksamhet på ett rättvisande sät1. rt'inansieringsanalysen återspeglar korrekt förbundets kassaf1öden.

19 kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Uttalanden Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resu ltatet enligt årsredovisningen är fören ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordni ng och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet får verksamhetsåret Kristianstad den 16 april 2015 Revisor utsedd av Region Skåne

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen Ärende nr 15 o Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 123 Dm 2014/151 042 Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen Konöstiftelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer