3, KF :00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner"

Transkript

1 3, KF :00 Rapporter - jämförelser andra kommuner

2 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX STOCKHOLM TEL BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19

3 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Bakgrund, syfte, metod och genomförande 3 Sammanfattning 4 Resultat; telefon Tillgänglighet 5 Svar på frågan 6 Information 7 Intresse och engagemang 8 Bemötande 9 Resultat; e-post Svarstider Avsändare 12 Svarskvalitet 13 Ej besvarade brev Bilagor; resultat per avdelning Tillgänglighet Svar på frågan Information Intresse och engagemang Bemötande Svarstider Avsändare Svarskvalitet 2

4 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 BAKGRUND Östersund och ett antal andra kommuner har tidigare år genomfört mätningar av servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen inom ramen för KKiK. SYFTE Syftet med denna undersökning var att återigen få möjlighet att jämföra kommunens service med andra kommuner. Mätningen ger ett antal bilder av den kommunala servicen och beskriver vad som hänt när vi varit i kontakt med kommunen. Resultatet av mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för målsättning, policy, riktlinjer, etc. METOD Mätningen, som har utarbetats i samarbete med SKL, har skett genom uppringning och skickande av e-post till kommunen. De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och via e-post. Vi har ringt till växeln och skickat e-breven till kommunens officiella e-adress. Frågorna var tre olika inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg samt kultur o fritid. Vi har ringt kommunen två gånger per fråga. Totalt 54 sökningar via telefon har genomförts under en fyraveckors period. Samma omfattning och fördelning har skett via e-post. Bortfallet var 1 e-brev pga tekniskt fel. Olika bedömningsfaktorer har bildat grunden för att kunna beskriva telefonsamtalens karaktär: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar på frågan. Som hjälp vid bedömning av faktorerna har kriterierna god, medelgod och dålig använts. I rapporten används benämningen handläggare som samlingsnamn för samtlig personal på förvaltningen. GENOMFÖRANDE Mätperioden var huvudsakligen under veckorna 42 t o m 45. JÄMFÖRELSER De jämförelser med andra kommuner som görs i rapporten baseras på mätningar av kommuner i likvärdig storlek (12 kommuner med invånare). Vi har räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i storleksordning enligt SCBs kommunstatistik. 3

5 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SAMMANFATTNING Vi redovisar här en översiktsbild med Östersunds resultat för Telefon o E-post (andel god inom telefoni) i förhållande till andra kommuner i likvärdig storlek (12 kommuner med invånare). Vi har räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i storleksordning enligt SCBs kommunstatistik. Bättre I nivå Sämre än snittet med snittet än snittet %&'&()*+!"##$%&$#"$'()!"##!"#!!"#$ *+,-./0.1-0$,& 2&13-4,)"3& 2&)-(55(.6.(&$,$(4,&$ 7(48),&9( &,-).% *+,-."&34.:.9;$& <&9(#.1=##5).,+5.=//$"1)(- *+,-5>+,#")() 4

6 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 Resultat telefon TILLGÄNGLIGHET Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. Kontakt med handläggare Ingen kontakt Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Likv Kom 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Andelen kontakt med en handläggare är 59 % för kommunen totalt. Det är något över jämfört med förra mätningen, men något under snittet för likvärdiga kommuner (68 %). Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning. Andelen Kontakt enligt den nya bedömningen är 52 % (se nedan). Kommentar: SKL ändrade inför förra mätningen hur vi skulle bedöma Tillgängligheten. Fick vi inte svar i växeln inom en minut, skulle vi nu klassa det som Ingen kontakt. Tidigare år har JSM väntat tills vi fått svar i växeln. Vi har fortsatt med det förhållningssättet och det är det som vi redovisar i tabellen, så att ni kan jämföra er med tidigare år och likvärdiga kommuner. Vid uppringningen till växeln gör vi dock en notering vid en minut och det resultatet rapporterar vi in till KKiK. 5

7 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVAR PÅ FRÅGAN Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda frågetillfällen erhållit svar på de frågor man ställt. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara eller bara delvis. God Medelgod Dålig Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Likv Kom 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Den höga andelen Dåligt svar på frågan, beror främst på att vi inte fått kontakt med någon handläggare (inget svar = dåligt svar, sett ur kommuninvånarperspektiv). Jämför andelen Dåliga svar på frågan med andelen Ingen kontakt på föregående sida. Andra orsaker till Dåligt svar på frågan är att vi fått kontakt, men med en handläggare som inte har det ansvarsområde som vår fråga gällde. 6

8 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 INFORMATION Gradering av informationen i svaren från handläggarna. Bedömningen baseras på om handläggaren bara svarar på frågan eller om han/hon ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer. God Medelgod Dålig Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Östersund % Likv Kom 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I drygt hälften av samtalen har informationen uppfattats som god. Andelen är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner. Intervjuarnas kommentarer: (Intervjuarna har ibland lämnat spontana kommentarer) - Kunnig, fick mycket bra information och bra råd (bygg) - Jag fick många bra tips (kultur o fritid) 7

9 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 INTRESSE OCH ENGAGEMANG Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. Bedömningen utgår från om handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är han/hon intresserad och engagerad i oss och vår frågeställning. God Medelgod Dålig Östersund -13 Östersund -12 Östersund % 54% 50% Östersund % Östersund -09 Östersund % 41% Östersund % Likv Kom 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I drygt fyra av tio kontakter uppfattas intresset och engagemanget för oss och våra frågor som god. Resultatet är klart under snittet för likvärdiga kommuner. Intervjuarnas kommentarer: - Personen visade bra intresse för mej och min fråga (gator) - Engagerad och bra tycker jag (kultur o fritid) 8

10 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 BEMÖTANDE Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig. God Medelgod Dålig Östersund -13 Östersund -12 Östersund -11 Östersund % 68% 68% 77% Östersund % Östersund % Östersund -07 Likv Kom 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bemötandet hos handläggarna har oftast bedömts som god eller medelgod. Tyvärr även som dåligt. Andelen gott bemötande är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner. Intervjuarnas kommentarer: - Personen kändes seriös och lyssnade på mig o mitt problem (individ) - Bra bemötande, vi hade ett bra samtal (äldre) 9

11 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 Resultat e-post SVARSTIDER Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17). Inom 1 dygn 1-2 dygn 2-5 dygn 1-2 veckor Ej svar inom 2 veckor Östersund % 15% 15% Östersund % 17% 9% Östersund % 17% 6% Östersund % 20% 2% Östersund % 13% 4% Östersund % 13% 19% Östersund % 8% 21% Likv Kom 71% 13% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Diagrammet visar svarstiderna för kommunen. 82 % (67 % + 15 %) av breven besvarades inom två dygn, vilket är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner (84 %). Individ o Familj och Handikappomsorgen besvarade alltid inom ett dygn. 15 % blev obesvarat inom 2 veckor och de har inte besvarats vid rapportskrivandet. Kommentar: JSM Telefront brukar rekommendera kommunerna att svaren, på denna typ av frågor som vi ställt, borde till 90 % komma inom 2 dygn. 10

12 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVARSTIDER forts Svarstid i snitt Östersund Östersund Östersund Östersund Östersund Östersund Östersund Likv Kom Timmar Diagrammet visar genomsnittliga svarstiden på besvarade brev. Tidsangivelsen är i arbetstimmar (8-17). I snitt tog det 6 timmar innan vi fick svar. Vid de senaste mätningarna var det 7 och 8 timmar. De andra kommunernas resultat varierar mellan 4-11 timmar och snittet är 7 timmar. Kortast svarstid har Miljö o Hälsa, Individ o Familj och Gator o Vägar 1 resp 3 timmar. 11

13 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 AVSÄNDARE Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen, som underlättar fortsatt kontakt. Fullständiga avs uppgifter Namn+Tel Namn+Förvaltn Övrigt Östersund -13 Östersund -12 Östersund -11 Östersund -10 Östersund -09 Östersund -08 Östersund -07 Likv Kom 96% 96% 93% 95% 96% 95% 84% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Östersund (96 %) är något bättre än snittet (90 %) för likvärdiga kommuner på att lämna ifrån sig fullständiga avsändaruppgifter. De andra kommunernas resultat varierar mellan %. Östersund har sedan starten alltid haft en hög nivå. Kommentar: Kontaktuppgifterna bör följa en och samma mall och innehålla information om namn, funktion, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer och andra uppgifter som behövs för ev. ytterligare kontakt. Detta mål är det lättaste att nå och kan/bör vara 100 %. 12

14 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVARSKVALITET Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan, tex hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte direkt efterfrågats. Exempel Fråga: Svar: Jag undrar vem som kan få ett trygghetslarm? Från vilken ålder och vad kostar det? Hej! Trygghetslarm är en behovsprövad insats som ges via socialtjänstlagen. Det finns ingen åldergräns eller liknande. Det är behovet som avgör om man får eller inte Trygghetslarm kostar idag 160:-/månad. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa och Mer information om trygghetslarm eller annat stöd som ingår i kommunens ansvar för vård och omsorg går att hitta på kommunens hemsida, Stöd/vård/omsorg. Där finns också kontaktuppgifter till biståndshandläggarna. Du får gärna kontakta mig om du undrar över något. Med vänlig hälsning/ IngaLill Karlström, chef Biståndsenheten, tfn Östersund -13 Östersund -12 Östersund -11 Östersund -10 Östersund -09 Östersund -08 Östersund -07 Likv Kom 56% 62% 78% 73% 70% 71% 56% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 56 % av svaren från Östersund innehöll extra bra information och hänvisningar, vilket är under snittet (67 %) för likvärdiga kommuner. Äldreomsorgen hade 100 % merinformation. Kommentar: Exemplet ovan är ett bra svar från Östersund och är av utrymmesskäl förkortat. Innehåller hänvisningar, länk och extra information. 13

15 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 Obesvarade brev Om vi fått bekräftelse från registratorn eller annan att brevet hade kommit fram och att det var vidarebefordrat upplever vi det som positivt, dock har vi inte räknat det som svar i denna mätning. Följande brev (eller med liknande formulering) som vi har skickat, har vi inte fått svar på. Till: Fråga: Bygglov Min pappa har blivit rullstolsbunden och vi barn har tänkt att bygga en ramp eller hissanordning på deras hus. Nu undrar jag om vi behöver söka bygglov på det och hur lång tid det kan ta? Skickat: Tors 7/11 14:40 Fråga: Jag har i vår planer på att bygga en friggebod i trädgården och vill bara höra vilka regler som gäller, t.ex. med närheten till grannarna och vilka mått på friggeboden som gäller nu? Skickat: Ons 30/10 18:45 Till: Fråga: Grundskola Jag har hört att barnen bara kan få gå på fritids fram till de är 12 år, stämmer det? Vad finns det sen? Finns det fritidsklubb för äldre barn? Skickat: Ons 6/11 13:50 Till: Fråga: Miljö o Hälsa Vi har precis köpt ett fritidshus med egen vattenbrunn. Säljaren säger att vattnet i brunnen är okej att dricka men vi vill gärna kolla själva. Kan man få hjälp från kommunen att kolla vattnet i brunnen? Kan man tappa upp vatten på en flaska och lämna in hos er för kontroll? Skickat: Lör 2/11 18:05 Till: Fråga: Gator och vägar Hej, vi hade en diskussion igår kväll angående vilka regler som gäller för tomgångskörning i kommunen. Finns det något förbud för tomgångskörning och i så fall gäller samma regler för miljöbilar? Skickat: Sön 10/11 12:20 Till: Fråga: Äldreomsorg Jag undrar om en släkting som bor i en annan del av landet kan ansöka om äldreboende i kommunen? Hur lång tid kan det ta innan han får en plats? Han har inte äldreboende idag. Skickat: Ons 6/11 15:35 14

16 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 Till: Fråga: Kultur-fritid Vi är ett piggt sällskap i åldrarna 60+ som kommer på besök på Första Advent och jag undrar om ni då har några aktiviteter eller kulturarrangemang som ni kan rekommendera? Skickat: Lör 9/11 11:30 15

17 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 Bilagor, TILLGÄNGLIGHET Kontakt med handläggare Ingen kontakt Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit % 33% 50% 50% 67% 83% 67% 50% 33% 50% 67% 67% 83% 50% 67% 67% 83% 67% 50% 33% 33% 67% 17% 33% 33% 50% 50% 33% 33% 50% 17% 17% 33% 67% 33% 33% 33% 83% 50% 50% 50% 17% 33% 33% 67% 67% 33% 17% 33% 33% 33% 50% 67% 83% 50% 33% 50% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 16

18 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVAR PÅ FRÅGAN Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit -07 God Medelgod Dålig 17% 17% 17% 17% 33% 50% 17% 50% 17% 17% 50% 33% 50% 50% 50% 67% 33% 50% 50% 50% 50% 67% 50% 67% 33% 50% 67% 67% 67% 17% 33% 33% 33% 50% 33% 33% 50% 33% 50% 50% 33% 50% 33% 50% 50% 17% 33% 50% 50% 50% 67% 50% 33% 33% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 17

19 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 INFORMATION Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit -07 God Medelgod Dålig 25% 33% 25% 25% 40% 25% 33% 25% 20% 33% 50% 67% 50% 50% 50% 60% 75% 75% 67% 67% 33% 50% 50% 67% 60% 67% 75% 50% 50% 60% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 18

20 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 INTRESSE OCH ENGAGEMANG Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit -07 God Medelgod Dålig 20% 20% 33% 33% 25% 33% 40% 50% 33% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 67% 67% 33% 50% 50% 67% 60% 75% 80% 75% 67% 75% 75% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 19

21 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 BEMÖTANDE Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit -07 God Medelgod Dålig 33% 25% 25% 33% 40% 50% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 67% 67% 75% 67% 80% 67% 50% 33% 75% 75% 40% 75% 80% 75% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20

22 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVARSTIDER Inom 1 dygn 1-2 dygn 2-5 dygn 1-2 veckor Ej svar inom 2 veckor Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit % 50% 50% 67% 67% 67% 67% 17% 21 33% 33% 17% 33% 33% 33% 17% 17% 17% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

23 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVARSTIDER forts, i timmar Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit Timmar

24 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 AVSÄNDARE Namn, Befattn/Funkt/Förv, Namn+Tel Namn+Förvaltn Övrigt Kommun, Tel nr Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit % 60% 80% 80% 75% 80% 67% 67% 80% 75% 80% 83% 67% 80% 80% 23 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

25 3, KF :00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 SVARSKVALITET Bygglov -13 Bygglov -12 Bygglov -11 Bygglov -10 Bygglov -09 Bygglov -08 Bygglov -07 Förskola -13 Förskola -12 Förskola -11 Förskola -10 Förskola -09 Förskola -08 Förskola -07 Grundskola -13 Grundskola -12 Grundskola -11 Grundskola -10 Grundskola -09 Grundskola -08 Grundskola -07 Ind o Familj -13 Ind o Familj -12 Ind o Familj -11 Ind o Familj -10 Ind o Familj -09 Ind o Familj -08 Ind o Familj -07 Miljö o Hälsa -13 Miljö o Hälsa -12 Miljö o Hälsa -11 Miljö o Hälsa -10 Miljö o Hälsa -09 Gator -13 Gator -12 Gator -08 Gator -07 Äldre -13 Äldre -12 Äldre -11 Äldre -10 Äldre -09 Äldre -08 Äldre -07 Handikapp -13 Handikapp -12 Handikapp -11 Handikapp -10 Handikapp -09 Handikapp -08 Handikapp -07 Kult o Frit -13 Kult o Frit -12 Kult o Frit -11 Kult o Frit -10 Kult o Frit -09 Kult o Frit -08 Kult o Frit -07 0% 0% 20% 25% 20% 17% 40% 17% 80% 40% 17% 50% 50% 80% 67% 40% 60% 75% 17% 40% 75% 75% 60% 67% 80% 50% 60% 67% 33% 50% 60% 67% 60% 80% 67% 67% 83% 87% 75% 80% 80% 87% 83% 80% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 24

26 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE Januari

27 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

28 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika områden och förtroendet för politiker minskar. Medborgarna har också bristfälliga kunskaper om kommunens ansvar och behovet av prioriteringar av resurser. En av de största utmaningarna för kommunerna är därför att utveckla dialogen med medborgarna om kommunens kvalitet i servicen. Kommunens Kvalitet i Korthet kom till utifrån detta behov för att ge en god bild för de förtroendevalda av kommunens kvalitet. Det vanliga är att informationen i årsredovisningar och verksamhetsberättelser formas främst utifrån lagstiftningens och tjänstemännens bedömning av centrala nyckeltal. Denna information har oftast utgått från ett internt perspektiv som framförallt grundat sig på den servicen som producerats till olika brukargrupper, dvs. det uppdrag som har givits från de förtroendevalda. De förtroendevaldas uppdrag som utgår från medborgarperspektivet har således sällan omfattats i de beskrivningar av verksamheten som redovisats av kommunen. Detta samtidigt som det finns ett stort behov från de förtroendevalda att kunna kommunicera med medborgarna om hur effektivt skattemedel används och vilka kvalitativa resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal Kommunstyrelseordföranden för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2013 har 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Lennart Hansson Sektionschef Demokrati och styrning

29 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Innehåll Område 1: Din kommuns tillgänglighet Område 2: Trygghetsaspekter i din kommun Område 3: Din delaktighet och kommunens information Område 4: Din kommuns effektivitet Område 5: Din kommun som samhällsutvecklare

30 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Resultatrapporten I resultatrapporten vill vi ge en bild av varje mått och ge en kort förklaring till hur man kan se på måttet. Totalt har 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet under Alla kommuner har dock inte kunnat redovisa resultat på varje mått. Kommuner som inte deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet kan genom att använda skriften Verktygslådan och denna resultatrapport genomföra en egen undersökning och jämföra sig med kommunerna i nätverket. De deltagande kommunerna har utifrån resultatet möjlighet att analysera sin verksamhet och finna intressanta kommuner att jämföra sig med. Erfarenheter, goda exempel, resultat med mera finner du på Viktiga ändringar och förtydliganden Mått 4 är en sammanslagning av tre mått. Öppettider på huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen. Varje resultat redovisas separat i de kompletterande måtten Mått 12 som är resultatet från kommunalvalet redovisas inte här utan återfinns i 2010 års rapport. Mått 17A. Resultaten från årskurs 6 nationella prov redovisas för första gången föregående år. I år har Skolverket ändrat redovisningen med anledning av det nya betygssystemet. Resultaten är därför inte jämförbara med föregående år. Mått 17a och 17b. Liksom förra året så resultaten kan skilja sig något från det Skolverket publicerar då vi redovisar kommunala + fristående skolor i kommunen. Skolverket redovisar endast kommunala skolor. En annan skillnad är i ämnet svenska där vi även inkluderar svenska som andraspråk. I mått 19, Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, så används måttet Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % då det är det närmaste man kommer andelen som är behöriga till något nationellt program (ska enligt Skolverket i stort sett inte skilja mer än på decimalen). Mått 24 och 27. Redovisning av dessa mått har tidigare baserats på mängdstatistik som kommunen rapporterat till SoS. Nu har det skett en övergång till individuell statistik baserad på personnummer. Dessa rutiner har inte fullt ut fått genomslag i alla kommuner. Mått 32. Det tidigare måttet Antal fler/färre förvärvsarbetare har tillkommit/försvunnit har flyttats till de kompletterande måtten och ersatts av Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd som tidigare fanns bland de kompletterande. Tidigare var introduktionsersättning inräknande i detta men är idag exklusive introduktionsersättning vilket gör att det inte är helt jämförbart med föregående år. (Skillnaden sägs vara ca 0,2%) Mått 37. Vi har tyvärr inte fått fram resultat från Miljöfordon Syd. Vi publicerar dessa på nätet så fort de kommit. Liksom förra året så gäller Medel-, max- och min-värde för alla kommuner med värde oavsett om de är med i KKiK eller inte. I resultatrapporten visas dock endast staplar för nätverkets kommuner. 3

31 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK OMRÅDE MÅTT 1 Hur stor andel av medbor garna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post. Utvärdering genomförs under en fastställd tidsperiod och utifrån vanliga medborgarfrågor. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dess att ett svar skickats. Metoden medger möjlighet till jämförelser i den egna kommunen över tid samt med nätverkskommunerna. Källa: Undersökning av externt företag. Kontaktuppgifter fås av SKL. Kramfors Gnesta Kalmar Köping Habo Nybro Piteå Järfälla Lomma Mariestad Mellerud Karlstad Katrineholm Tranemo Trosa Tyresö Ängelholm Götene Kumla Kungälv Markaryd Nykvarn Sollentuna Svalöv Vingåker Övertorneå Lekeberg Lilla Edet Malung-Sälen Skellefteå Sunne Tomelilla Västerås Östhammar Eda Helsingborg Håbo Lidköping Munkedal Norsjö Osby Skinnskatteberg Strömsund Procent Sölvesborg Vetlanda Öckerö Falköping Ljungby Mora Tanum Trollhättan Arboga Askersund Avesta Berg Karlshamn Krokom Lysekil Nacka Nyköping Orust Sundsvall Säter Södertälje Tingsryd Vansbro Växjö Åstorp Älmhult Örnsköldsvik Falkenberg Gislaved Karlskoga Ludvika Nässjö Sala Säffle Söderhamn Torsås Töreboda Upplands Väsby Uppvidinge Värnamo Ånge Östersund Arvika Procent 4 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

32 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Båstad Fagersta Jönköping Kristinehamn Laholm Orsa Svenljunga Tjörn Umeå Österåker Medelvärde Alingsås Alvesta Flen Hallstahammar Halmstad Hammarö Mörbylånga Skövde Sollefteå Sotenäs Strömstad Varberg Vännäs Älvdalen Falun Finspång Hedemora Höganäs Knivsta Kävlinge Sorsele Storuman Vilhelmina Värmdö Eskilstuna Skurup Bengtsfors Gullspång Leksand Strängnäs Heby Härryda Klippan Simrishamn Stenungsund Härjedalen Olofström Sigtuna Ulricehamn Ale Grums Kungsbacka Rättvik Botkyrka Hylte Karlskrona Laxå Pajala Ronneby Svedala Uddevalla Vallentuna Åre Borås Oxelösund Vadstena Emmaboda Landskrona Östra Göinge Borlänge Hässleholm Gotland Örebro Aneby Burlöv Danderyd Arjeplog Arvidsjaur Boxholm Degerfors Dorotea Eksjö Essunga Filipstad Grästorp Hagfors Hallsberg Haparanda Herrljunga Hjo Hofors Hudiksvall Hultsfred Härnösand Högsby Hörby Höör Kalix Kinda Kungsör Lessebo Lindesberg Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lycksele Mjölby Motala Nynäshamn Ockelbo Perstorp Ragunda Robertsfors Skara Solna Staffanstorp Storfors Sävsjö Söderköping Tierp Torsby Tranås Trelleborg Täby Upplands-Bro Vara Vaxholm Vimmerby Vårgårda Vänersborg Årjäng Älvkarleby Överkalix Procent Procent 5 område 1: din kommuns tillgänglighet

33 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 MÅTT 2 Hur stor andel av med borgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon. För att bedöma kommunens tillgänglighet via telefon används samma typ av frågor som vid mätning av svarstid via e-post. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: Undersökning av externt företag. Kontaktuppgifter fås av SKL. Köping Uddevalla Gislaved Håbo Övertorneå Örebro Alvesta Avesta Ängelholm Ljungby Kalmar Växjö Grums Lomma Markaryd Älmhult Emmaboda Nässjö Trosa Danderyd Falköping Hedemora Kramfors Lekeberg Storuman Värnamo Knivsta Olofström Uppvidinge Ånge Österåker Borås Västerås Kumla Nykvarn Vilhelmina Älvdalen Östersund Östra Göinge Klippan Piteå Falkenberg Lidköping Procent Ludvika Nyköping Eskilstuna Mariestad Götene Kungälv Nybro Sala Söderhamn Torsås Tyresö Upplands Väsby Örnsköldsvik Nacka Östhammar Alingsås Arboga Bengtsfors Landskrona Lilla Edet Oxelösund Pajala Skurup Åstorp Tingsryd Gnesta Hylte Höganäs Karlskrona Kävlinge Laholm Munkedal Orust Osby Strömsund Tanum Öckerö Medelvärde Finspång Hammarö Härjedalen Karlskoga Katrineholm Procent 6 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

34 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Krokom Laxå Lysekil Mellerud Skövde Strömstad Sunne Svalöv Svedala Tjörn Töreboda Järfälla Kungsbacka Södertälje Eda Flen Gullspång Norsjö Ronneby Arvika Malung-Sälen Sundsvall Svenljunga Tranemo Vingåker Åre Trollhättan Askersund Hallstahammar Karlshamn Skinnskatteberg Sotenäs Stenungsund Strängnäs Sölvesborg Tomelilla Umeå Vadstena Vetlanda Värmdö Simrishamn Aneby Berg Habo Hässleholm Kristinehamn Orsa Varberg Fagersta Sorsele Borlänge Sigtuna Båstad Falun Gotland Jönköping Mora Sollefteå Sollentuna Ulricehamn Heby Härryda Säffle Säter Vansbro Vännäs Skellefteå Vallentuna Halmstad Helsingborg Ale Burlöv Mörbylånga Leksand Rättvik Botkyrka Karlstad Arjeplog Arvidsjaur Boxholm Degerfors Dorotea Eksjö Essunga Filipstad Grästorp Hagfors Hallsberg Haparanda Herrljunga Hjo Hofors Hudiksvall Hultsfred Härnösand Högsby Hörby Höör Kalix Kinda Kungsör Lessebo Lindesberg Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lycksele Mjölby Motala Nynäshamn Ockelbo Perstorp Ragunda Robertsfors Skara Solna Staffanstorp Storfors Sävsjö Söderköping Tierp Torsby Tranås Trelleborg Täby Upplands-Bro Vara Vaxholm Vimmerby Vårgårda Vänersborg Årjäng Älvkarleby Överkalix Procent Procent 7 område 1: din kommuns tillgänglighet

35 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 MÅTT 3 Hur stor andel av med borgarna uppfattar att de får ett gott bemö tande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Syfte och metod Syftet med måttet är att få kunskap om kvaliteten på bemötande vid tele fonkontakt med kommunen. Den externa mätningen av tillgängligheten kompletteras med en subjektiv värdering av hur frågeställaren uppfattar bemötandet från den som svarat på samtal. Detta mått ger möjlighet till jämförelser inom den egna kommu nen över tid och med nätverkskommunerna. Bedömningen av bemötande utgår från tre värdeord som den som intervjuar ska ta fasta på vilket är om den som tar emot samtalet är tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Källa: Undersökningen genomförs av ett externt företag i samband med tillgänglighetsmätningen (mått 2). Kontaktuppgifter fås av SKL.. Alingsås Aneby Fagersta Hässleholm Karlstad Kristinehamn Kungälv Leksand Malung-Sälen Sollefteå Strömstad Sölvesborg Ulricehamn Järfälla Falun Skellefteå Vallentuna Ale Arboga Burlöv Falkenberg Hammarö Lidköping Lysekil Mellerud Nybro Osby Sunne Öckerö Norsjö Skinnskatteberg Svenljunga Umeå Vadstena Varberg Vetlanda Båstad Härryda Kalmar Lomma Nyköping Vansbro Vännäs Procent Östhammar Borås Kramfors Kumla Ludvika Strängnäs Vilhelmina Värmdö Bengtsfors Gnesta Hylte Kävlinge Mariestad Mörbylånga Orust Upplands Väsby Borlänge Finspång Grums Piteå Sollentuna Vingåker Askersund Götene Halmstad Karlshamn Stenungsund Åre Örnsköldsvik Habo Helsingborg Karlskoga Kungsbacka Laholm Nykvarn Skövde Västerås Jönköping Munkedal Oxelösund Pajala Säffle Tranemo Procent 8 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

36 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Härjedalen Katrineholm Klippan Nässjö Svalöv Medelvärde Eda Ronneby Sigtuna Sundsvall Älvdalen Österåker Hallstahammar Simrishamn Sotenäs Torsås Flen Lilla Edet Nacka Skurup Höganäs Strömsund Tjörn Trollhättan Töreboda Ånge Gullspång Håbo Knivsta Tingsryd Östra Göinge Arvika Karlskrona Markaryd Lekeberg Tomelilla Berg Orsa Tyresö Sorsele Åstorp Ängelholm Örebro Krokom Mora Storuman Söderhamn Köping Övertorneå Heby Landskrona Sala Säter Uppvidinge Växjö Emmaboda Laxå Svedala Alvesta Rättvik Tanum Avesta Olofström Östersund Hedemora Södertälje Älmhult Eskilstuna Falköping Gotland Uddevalla Danderyd Trosa Ljungby Botkyrka Värnamo Gislaved Arjeplog Arvidsjaur Boxholm Degerfors Dorotea Eksjö Essunga Filipstad Grästorp Hagfors Hallsberg Haparanda Herrljunga Hjo Hofors Hudiksvall Hultsfred Härnösand Högsby Hörby Höör Kalix Kinda Kungsör Lessebo Lindesberg Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lycksele Mjölby Motala Nynäshamn Ockelbo Perstorp Ragunda Robertsfors Skara Solna Staffanstorp Storfors Sävsjö Söderköping Tierp Torsby Tranås Trelleborg Täby Upplands-Bro Vara Vaxholm Vimmerby Vårgårda Vänersborg Årjäng Älvkarleby Överkalix Procent Procent 9 område 1: din kommuns tillgänglighet

37 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 4 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden på vardagar? Syfte och metod Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation till en så bred grupp som möjligt. Eftersträvansvärt är att erbjuda öppettider som attraherar den stora grupp medborgare vars arbetstider kolliderar med traditionella öppethållanden. Metoden innebär att kommunen gör en egen undersökning via en enkel genomgång av öppettider för respektive enhet under en veckas tid vid normal period under året. Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Biblioteket Återvinningsstationen Simhallen Alingsås Örebro Sollentuna Upplands Väsby Kävlinge Danderyd Västerås Växjö Vadstena Borås Helsingborg Täby Kungsbacka Lund Österåker Karlskrona Tyresö Karlstad Södertälje Halmstad Umeå Kalmar Östersund Skövde Sigtuna Eskilstuna Leksand Värmdö Jönköping Nacka Piteå Solna Botkyrka Lindesberg Skellefteå Örnsköldsvik Emmaboda Nyköping Lidköping Oxelösund Sundsvall Falköping Falun Timmar/vecka Finspång Kumla Heby Höganäs Trollhättan Vetlanda Knivsta Aneby Järfälla Ludvika Varberg Kalix Kungälv Avesta Falkenberg Skara Ljungby Sollefteå Värnamo Arboga Hudiksvall Håbo Staffanstorp Katrineholm Gotland Kristinehamn Nybro Torsås Arvika Karlskoga Strängnäs Lomma Nynäshamn Uddevalla Söderhamn Ulricehamn Medelvärde Sala Simrishamn Tingsryd Tranås Flen Hedemora Timmar/vecka 10 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

38 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Karlshamn Gislaved Kramfors Köping Ljusdal Olofström Upplands-Bro Ronneby Vingåker Ale Burlöv Laholm Fagersta Herrljunga Malung-Sälen Alvesta Hässleholm Sotenäs Gnesta Lysekil Mellerud Vansbro Grums Klippan Ljusnarsberg Mariestad Nässjö Stenungsund Rättvik Tranemo Östra Göinge Torsby Hallstahammar Motala Säffle Säter Härjedalen Markaryd Östhammar Arvidsjaur Hylte Sölvesborg Älmhult Grästorp Hammarö Älvdalen Härryda Vara Götene Haparanda Ånge Norsjö Storuman Pajala Ängelholm Töreboda Berg Hofors Landskrona Svedala Övertorneå Osby Skurup Arjeplog Nykvarn Vaxholm Åstorp Öckerö Båstad Essunga Tjörn Vilhelmina Åre Tomelilla Lilla Edet Orsa Habo Mörbylånga Sorsele Trosa Hjo Sunne Lessebo Vännäs Skinnskatteberg Strömsund Svalöv Högsby Kinda Krokom Askersund Eda Vimmerby Munkedal Överkalix Tanum Älvkarleby Degerfors Lekeberg Laxå Uppvidinge Bengtsfors Gullspång Strömstad Borlänge Boxholm Dorotea Eksjö Filipstad Hagfors Hallsberg Hultsfred Härnösand Hörby Höör Kungsör Lycksele Mjölby Mora Ockelbo Orust Perstorp Ragunda Robertsfors Storfors Svenljunga Sävsjö Söderköping Tierp Trelleborg Vallentuna Vårgårda Vänersborg Årjäng Timmar/vecka Timmar/vecka 11 område 1: din kommuns tillgänglighet

39 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 5 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverk samheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Syfte och metod Syftet med måttet är att få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov. Metoden går ut på att kommunen använder intern statistik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska placeringsdatu m som erbjuds. Observera att mätningen avser från önskad dag till erbjuden placeringsdag. Det är inte plats utifrån 4-månadersregeln som efterfrågas utan den reella väntetiden innan kommunen kan erbjuda plats på förskola. Om kommunen internt redovisar veckor eller månader så försvårar det jämförelser. Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Arvidsjaur Berg Borås Danderyd Essunga Falun Habo Haparanda Hedemora Håbo Högsby Kalix Karlskrona Lessebo Lidköping Mellerud Nykvarn Skinnskatteberg Solna Storuman Tingsryd Upplands Väsby Vadstena Vansbro Vara Värmdö Öckerö Österåker Övertorneå Örnsköldsvik Munkedal Arvika Pajala Piteå Rättvik Värnamo Aneby Markaryd Arjeplog Kinda Norsjö Staffanstorp Stenungsund Procent Torsby Vännäs Älmhult Lindesberg Nässjö Alvesta Karlshamn Skurup Avesta Kalmar Götene Svedala Varberg Ale Fagersta Ljungby Tranemo Älvkarleby Hjo Hofors Trosa Malung-Sälen Säter Torsås Simrishamn Gislaved Krokom Sölvesborg Hammarö Kävlinge Skellefteå Båstad Emmaboda Jönköping Hallstahammar Medelvärde Eda Tanum Härjedalen Sunne Vimmerby Ånge Härryda Procent 12 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

40 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Knivsta Skövde Finspång Hörby Östhammar Laxå Sala Vilhelmina Vingåker Burlöv Tranås Kramfors Skara Överkalix Herrljunga Klippan Töreboda Höganäs Ulricehamn Älvdalen Helsingborg Nyköping Sotenäs Åre Östra Göinge Mariestad Gotland Köping Säffle Degerfors Laholm Nynäshamn Strängnäs Oxelösund Svalöv Grums Mörbylånga Åstorp Karlstad Osby Eskilstuna Falkenberg Hudiksvall Strömsund Alingsås Hylte Orsa Uddevalla Upplands-Bro Bengtsfors Kumla Lilla Edet Ljusdal Lysekil Flen Grästorp Heby Vallentuna Västerås Halmstad Ängelholm Kungälv Nybro Gullspång Karlskoga Järfälla Kungsbacka Tjörn Tyresö Arboga Lekeberg Gnesta Kristinehamn Strömstad Askersund Borlänge Botkyrka Boxholm Dorotea Eksjö Falköping Filipstad Hagfors Hallsberg Hultsfred Härnösand Hässleholm Höör Katrineholm Kungsör Landskrona Leksand Ljusnarsberg Lomma Ludvika Lund Lycksele Mjölby Mora Motala Nacka Ockelbo Olofström Orust Perstorp Ragunda Robertsfors Ronneby Sigtuna Sollefteå Sollentuna Sorsele Storfors Sundsvall Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tierp Tomelilla Trelleborg Trollhättan Täby Umeå Uppvidinge Vaxholm Vetlanda Vårgårda Vänersborg Växjö Årjäng Örebro Östersund Procent Procent 13 område 1: din kommuns tillgänglighet

41 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 6 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på öns kat placeringsdatum? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Metoden innebär att kommunen använder intern statistik för föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till faktiskt placeringsdatum. Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Arvidsjaur Berg Borås Danderyd Essunga Habo Haparanda Hedemora Håbo Högsby Kalix Karlskrona Lessebo Lidköping Mellerud Nykvarn Skinnskatteberg Storuman Tingsryd Upplands Väsby Vadstena Vansbro Vara Värmdö Öckerö Österåker Övertorneå Arjeplog Trosa Norsjö Torsby Hammarö Åre Kinda Torsås Vännäs Östhammar Ale Knivsta Älmhult Älvkarleby Klippan Staffanstorp Dagar Örnsköldsvik Simrishamn Strängnäs Vingåker Värnamo Alingsås Härryda Hörby Jönköping Karlshamn Kramfors Sotenäs Töreboda Mariestad Munkedal Götene Höganäs Järfälla Pajala Eda Grästorp Härjedalen Piteå Ånge Avesta Emmaboda Gislaved Kalmar Ljusdal Malung-Sälen Stenungsund Rättvik Skurup Säter Tranås Skövde Hjo Ljungby Tanum Tyresö Kungsbacka Laholm Sala Dagar 14 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

42 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Ängelholm Mörbylånga Oxelösund Upplands-Bro Vimmerby Burlöv Medelvärde Hofors Kungälv Laxå Älvdalen Vallentuna Gotland Krokom Skara Nybro Gullspång Lysekil Fagersta Halmstad Svalöv Svedala Säffle Karlstad Kumla Nynäshamn Tjörn Överkalix Nässjö Arvika Heby Lindesberg Kävlinge Sölvesborg Tranemo Eskilstuna Hudiksvall Lilla Edet Uddevalla Vilhelmina Åstorp Nyköping Sunne Strömsund Skellefteå Båstad Hallstahammar Hylte Västerås Varberg Alvesta Kristinehamn Osby Ulricehamn Arboga Grums Degerfors Finspång Aneby Lekeberg Leksand Flen Markaryd Strömstad Falkenberg Köping Helsingborg Östra Göinge Orsa Karlskoga Herrljunga Gnesta Bengtsfors Askersund Borlänge Botkyrka Boxholm Dorotea Eksjö Falköping Falun Filipstad Hagfors Hallsberg Hultsfred Härnösand Hässleholm Höör Katrineholm Kungsör Landskrona Ljusnarsberg Lomma Ludvika Lund Lycksele Mjölby Mora Motala Nacka Ockelbo Olofström Orust Perstorp Ragunda Robertsfors Ronneby Sigtuna Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Storfors Sundsvall Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tierp Tomelilla Trelleborg Trollhättan Täby Umeå Uppvidinge Vaxholm Vetlanda Vårgårda Vänersborg Växjö Årjäng Örebro Östersund Dagar Dagar 15 område 1: din kommuns tillgänglighet

43 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 7 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Metoden innebär att kommunen genomför en egen undersökning i kommunen av samt liga placeringar som gjorts till särskilt boende under årets sex första månader. Datum noteras för ansökan till särskilt boende i förhållande till datum för när plats i särskilt boende har erbjudits. Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Lessebo Årjäng Vänersborg Höganäs Norsjö Nykvarn Tingsryd Piteå Åre Hylte Solna Töreboda Heby Kinda Nybro Robertsfors Skinnskatteberg Ängelholm Överkalix Södertälje Åstorp Helsingborg Östhammar Sunne Osby Leksand Trosa Markaryd Nässjö Uppvidinge Krokom Uddevalla Lysekil Tanum Älmhult Habo Halmstad Danderyd Gislaved Hedemora Lidköping Övertorneå Burlöv Dagar Sotenäs Arjeplog Sölvesborg Aneby Eda Kalmar Knivsta Mariestad Sorsele Strömsund Vännäs Emmaboda Härnösand Lindesberg Ljusnarsberg Lund Tomelilla Gnesta Götene Håbo Olofström Skurup Tjörn Karlskrona Sollentuna Trelleborg Arvika Haparanda Munkedal Grums Lilla Edet Borås Kävlinge Vimmerby Västerås Östersund Gullspång Hofors Ljungby Sala Skövde Älvdalen Mörbylånga Dagar 16 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

44 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Nyköping Värmdö Högsby Kalix Karlstad Strängnäs Båstad Flen Rättvik Växjö Tranås Härryda Vilhelmina Hässleholm Staffanstorp Torsby Finspång Mellerud Örebro Grästorp Orsa Essunga Medelvärde Sollefteå Vara Ånge Strömstad Torsås Laxå Kramfors Upplands-Bro Sigtuna Askersund Höör Stenungsund Värnamo Järfälla Katrineholm Ludvika Karlshamn Umeå Östra Göinge Ulricehamn Hudiksvall Härjedalen Laholm Skara Botkyrka Malung-Sälen Varberg Ronneby Falun Simrishamn Tyresö Hammarö Skellefteå Storuman Tranemo Hallsberg Ale Nynäshamn Kumla Eksjö Eskilstuna Falköping Hjo Klippan Älvkarleby Svalöv Kungälv Vetlanda Hallstahammar Berg Öckerö Kungsbacka Hörby Arvidsjaur Degerfors Herrljunga Karlskoga Säffle Svedala Upplands Väsby Alvesta Lekeberg Oxelösund Avesta Arboga Köping Österåker Fagersta Säter Vansbro Alingsås Bengtsfors Borlänge Boxholm Dorotea Falkenberg Filipstad Gotland Hagfors Hultsfred Jönköping Kristinehamn Kungsör Landskrona Ljusdal Lomma Lycksele Mjölby Mora Motala Nacka Ockelbo Orust Pajala Perstorp Ragunda Storfors Sundsvall Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Tierp Trollhättan Täby Vadstena Vallentuna Vaxholm Vingåker Vårgårda Örnsköldsvik Dagar Dagar 17 område 1: din kommuns tillgänglighet

45 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 8 Hur lång är hand läggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Syfte och metod Syftet med måttet är att få en bild av hur tillgänglig kommunen är för en utsatt grupp. Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den enskilde. Problematiken när det gäller försörjningsstöd ligger ofta på väntetiden innan utredning, inte så mycket på själva utredningstiden. Det kan ibland vara långa tider innan man får träffa en handläggare för att lägga fram sitt problem. Fokus skall därför läggas på detta. För att göra detta så ska tiden från första kontakt, ofta på telefon, med förvaltningen undersökas. Vi är medvetna om att det kan vara problem att få fram datum för första kontakt men anser att det är av vikt att försöka undersöka denna handläggningstid. Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporterats till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Kinda Skövde Habo Arjeplog Haparanda Hudiksvall Mörbylånga Askersund Falun Karlstad Säffle Tranemo Älmhult Övertorneå Hedemora Hjo Bengtsfors Strömsund Vansbro Vingåker Vännäs Västerås Överkalix Grästorp Härryda Krokom Skellefteå Trosa Berg Götene Härjedalen Knivsta Lilla Edet Lindesberg Strömstad Svalöv Töreboda Älvdalen Sotenäs Gullspång Hallstahammar Hylte Hässleholm Dagar Kävlinge Norsjö Sala Tingsryd Ånge Degerfors Eksjö Grums Laholm Storuman Torsås Trollhättan Umeå Örebro Östersund Alingsås Alvesta Fagersta Hofors Kramfors Lessebo Nykvarn Piteå Sunne Torsby Vadstena Gnesta Simrishamn Skinnskatteberg Sölvesborg Tanum Ale Avesta Danderyd Höganäs Höör Malung-Sälen Mellerud Ronneby Skara Täby Uppvidinge Varberg Dagar 18 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

46 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Österåker Aneby Burlöv Emmaboda Kungälv Mariestad Uddevalla Karlshamn Markaryd Skurup Sollefteå Tjörn Medelvärde Eskilstuna Kalix Karlskoga Oxelösund Åre Håbo Laxå Nyköping Orsa Stenungsund Säter Tranås Ulricehamn Helsingborg Karlskrona Strängnäs Herrljunga Härnösand Växjö Falkenberg Öckerö Köping Nybro Nässjö Kungsbacka Solna Svedala Värnamo Älvkarleby Flen Klippan Ängelholm Östhammar Hammarö Motala Rättvik Sundsvall Arboga Upplands Väsby Kristinehamn Sollentuna Vetlanda Lekeberg Södertälje Örnsköldsvik Östra Göinge Gislaved Heby Landskrona Kalmar Katrineholm Leksand Järfälla Ludvika Kumla Ljusnarsberg Lund Tyresö Åstorp Osby Arvidsjaur Arvika Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Båstad Dorotea Eda Essunga Falköping Filipstad Finspång Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Hultsfred Högsby Hörby Jönköping Kungsör Lidköping Ljungby Ljusdal Lomma Lycksele Lysekil Mjölby Mora Munkedal Nacka Nynäshamn Ockelbo Olofström Orust Pajala Perstorp Ragunda Robertsfors Sigtuna Sorsele Staffanstorp Storfors Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Tierp Tomelilla Trelleborg Upplands-Bro Vallentuna Vara Vaxholm Vilhelmina Vimmerby Vårgårda Vänersborg Värmdö Årjäng Dagar Dagar 19 område 1: din kommuns tillgänglighet

47 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK OMRÅDE Syfte och metod Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i. Källa: är SCB:s Medborgarundersökning, del Trygghet. Mått 9 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Undersökningen innefattar följande frågor. Hur ser du på hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och misshandel? hur trygg och säker kan du känna dig mot inbrott i hemmet? Robertsfors Överkalix Ånge Hammarö Norsjö Vaxholm Berg Trosa Härjedalen Krokom Lycksele Övertorneå Arvidsjaur Mörbylånga Tjörn Leksand Malung-Sälen Piteå Vännäs Lomma Rättvik Strömsund Östhammar Kinda Knivsta Bengtsfors Danderyd Mora Tanum Umeå Gnesta Nykvarn Skellefteå Sunne Svedala Gotland Strömstad Säter Vansbro Boxholm Heby Nacka Orsa Index Sotenäs Vetlanda Hallsberg Härryda Kungsbacka Söderköping Vadstena Askersund Grästorp Gullspång Höganäs Tranemo Eksjö Hudiksvall Karlstad Täby Ulricehamn Värmdö Älmhult Alingsås Ockelbo Staffanstorp Stenungsund Torsås Östersund Hjo Hylte Kramfors Skinnskatteberg Strängnäs Götene Kalmar Solna Medelvärde Eda Karlskrona Kävlinge Olofström Skövde Uppvidinge Aneby Borås Jönköping Index 20 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

48 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Karlskoga Lessebo Lidköping Oxelösund Svenljunga Sölvesborg Tyresö Båstad Finspång Kungsör Nybro Nyköping Nynäshamn Sollentuna Svalöv Tranås Vårgårda Ängelholm Ale Arvika Håbo Karlshamn Lindesberg Ljungby Mjölby Motala Munkedal Sundsvall Upplands-Bro Vallentuna Värnamo Emmaboda Fagersta Flen Kristinehamn Markaryd Tingsryd Vimmerby Östra Göinge Avesta Falkenberg Gislaved Halmstad Härnösand Kumla Kungälv Mariestad Sigtuna Västerås Järfälla Sala Trelleborg Hörby Ludvika Nässjö Skara Växjö Österåker Hofors Lilla Edet Ronneby Örebro Hallstahammar Upplands Väsby Vingåker Helsingborg Perstorp Säffle Söderhamn Tomelilla Trollhättan Falköping Laholm Hässleholm Alvesta Botkyrka Borlänge Eskilstuna Burlöv Köping Arboga Södertälje Arjeplog Degerfors Dorotea Essunga Falun Filipstad Grums Habo Hagfors Haparanda Hedemora Herrljunga Hultsfred Högsby Höör Kalix Katrineholm Klippan Landskrona Laxå Lekeberg Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lysekil Mellerud Orust Osby Pajala Ragunda Simrishamn Skurup Sollefteå Sorsele Storfors Storuman Sävsjö Tierp Torsby Töreboda Uddevalla Vara Varberg Vilhelmina Vänersborg Åre Årjäng Åstorp Älvdalen Älvkarleby Öckerö Örnsköldsvik Index Index 21 område 2: trygghetsaspekter i din kommun

49 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 MÅTT 10 Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Syfte och metod Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av kontinuitet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet. Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporterats till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Undersökningen avser antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler hemtjänstbesök varje dag. Mätningen avser tiden Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Arjeplog Nynäshamn Södertälje Emmaboda Sollentuna Säffle Upplands Väsby Vänersborg Botkyrka Haparanda Laholm Nybro Överkalix Arvidsjaur Burlöv Helsingborg Malung-Sälen Ronneby Storuman Tyresö Värmdö Älmhult Danderyd Falkenberg Götene Håbo Kalix Köping Lekeberg Lidköping Ljusnarsberg Piteå Rättvik Simrishamn Solna Tjörn Trosa Upplands-Bro Vadstena Vimmerby Värnamo Berg Eda Antal Fagersta Gislaved Grums Hörby Järfälla Kramfors Nässjö Skara Strömsund Sunne Torsby Tranemo Vingåker Åstorp Ängelholm Ale Båstad Degerfors Karlstad Katrineholm Lindesberg Markaryd Norsjö Orsa Robertsfors Svedala Tanum Tingsryd Torsås Tranås Trelleborg Umeå Västerås Växjö Åre Aneby Arvika Falun Flen Hallstahammar Krokom Kungälv Kävlinge Antal 22 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

50 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Lessebo Medelvärde Osby Oxelösund Sala Svalöv Vansbro Vilhelmina Arboga Eskilstuna Falköping Hammarö Heby Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Kalmar Karlshamn Kinda Klippan Kungsbacka Landskrona Leksand Munkedal Mörbylånga Nykvarn Sigtuna Skinnskatteberg Sotenäs Staffanstorp Säter Sölvesborg Tomelilla Trollhättan Uppvidinge Vara Örnsköldsvik Österåker Övertorneå Essunga Gullspång Halmstad Högsby Karlskrona Ljungby Mellerud Motala Nyköping Sollefteå Strömstad Töreboda Uddevalla Älvdalen Borås Hedemora Hofors Hylte Höganäs Laxå Lund Skellefteå Strängnäs Sundsvall Varberg Årjäng Älvkarleby Östhammar Eksjö Herrljunga Jönköping Kumla Lilla Edet Stenungsund Vännäs Örebro Östersund Östra Göinge Habo Höör Karlskoga Mariestad Olofström Skurup Askersund Avesta Bengtsfors Finspång Grästorp Hjo Knivsta Ånge Lysekil Hallsberg Alingsås Alvesta Borlänge Boxholm Dorotea Filipstad Gnesta Gotland Hagfors Hudiksvall Hultsfred Kristinehamn Kungsör Ljusdal Lomma Ludvika Lycksele Mjölby Mora Nacka Ockelbo Orust Pajala Perstorp Ragunda Skövde Sorsele Storfors Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Tierp Täby Ulricehamn Vallentuna Vaxholm Vetlanda Vårgårda Öckerö Antal Antal 23 område 2: trygghetsaspekter i din kommun

51 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 11 Hur många barn per personal är det i kom munens förskolor? Både planerad (A, stapelns längd) och faktiskt (B). Syfte och metod Syftet med måttet är att få en verklig uppfattning om det faktiska antalet barn i förhållande till det planerade. Källa: Skolverkets statistik. Förskola/personal/tabell 1. Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare i snitt ett visst år. Tabellen beskriver antalet inskrivna barn dividerat med antalet årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Måttet utgår från den planerade personaltätheten och inte den faktiska tätheten. För att få en bild av den faktiska närvaron följs närvarostatistiken upp för de barn som är på förskolorna. Kommunen tar fram närvarande barn och närvarande antal personal i förskola i förhållande till det planerade under en tvåveckors period. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Arvidsjaur Pajala Jönköping Strömsund Lycksele Malung-Sälen Sölvesborg Örnsköldsvik Ockelbo Storfors Arjeplog Köping Skinnskatteberg Vaxholm Åre Avesta Lund Staffanstorp Storuman Aneby Askersund Berg Grums Lidköping Mörbylånga Norsjö Orsa Piteå Robertsfors Sotenäs Sävsjö Tingsryd Umeå Vilhelmina Vimmerby Älvdalen Ängelholm Östersund Övertorneå Emmaboda Flen Gotland Hallstahammar A B 4,1 4,3 4,4 4,4 3,6 3,5 4,2 3,6 4,6 4,6 4,6 4,6 3,4 3,9 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 5,7 4,0 4,5 4,8 4,8 4,9 3,5 4,1 4,9 4,9 4,9 5,0 4,7 4,4 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 3,7 4,4 3,7 3,7 3,9 5,0 5,0 5,0 3,4 5,0 5,0 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 4,3 5,2 4,2 4,2 5,1 5,1 4, Antal Hofors Krokom Leksand Ljusdal Nyköping Skellefteå Söderköping Tanum Vännäs Växjö Ånge Örebro Arvika Burlöv Danderyd Degerfors Eksjö Hallsberg Hammarö Härjedalen Härryda Höganäs Kalix Kungsbacka Sala Torsby Värmdö Alingsås Bengtsfors Finspång Gnesta Habo Hultsfred Kalmar Karlskrona Laholm Lessebo Ljungby Mariestad Mjölby Nacka Nässjö Rättvik A B 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,0 4,3 4,2 4,0 4,5 5,1 5,1 5,1 3,7 5,1 5,1 5,1 3,9 5,1 5,2 5,2 5,3 4,7 5,2 5,2 3,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,6 3,9 4,4 4,8 4,7 4,5 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 4,2 5,2 5,7 3,9 4,2 4,2 4,4 5,3 5,3 5,3 4,3 4,1 5,3 5,3 5,3 5,3 4,1 4,3 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3 3, Antal 24 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

52 25 område 2: trygghetsaspekter i din kommun Antal 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,7 6,8 7,7 4,5 5,0 4,8 4,3 4,5 4,2 4,6 4,3 3,7 4,9 4,1 4,9 4,6 4,1 5,2 3,6 5,0 4,1 4,6 5,0 4,3 4,6 4,4 3,9 5,1 4,4 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,3 4,5 4,2 4,6 4,1 4,4 4,4 5,9 4,5 5,6 5,7 4,2 5,3 4,8 3,6 6, Mellerud Överkalix Katrineholm Tierp Klippan Götene Perstorp Vingåker Österåker Torsås Vänersborg Söderhamn Landskrona Högsby Hjo Gullspång Vara Upplands Väsby Simrishamn Lilla Edet Laxå Kramfors Knivsta Hagfors Falköping Borås Östra Göinge Årjäng Uddevalla Svalöv Sollefteå Kinda Järfälla Hedemora Grästorp Falun Borlänge Vårgårda Vallentuna Trosa Tomelilla Säffle Sundsvall Nykvarn Ljusnarsberg Kävlinge Kungsör Karlskoga Ale Uppvidinge Ulricehamn Tjörn Sunne Ragunda Nynäshamn Munkedal Motala Lindesberg Helsingborg Essunga Eskilstuna Båstad Älvkarleby Upplands-Bro Tyresö Trelleborg Tranemo B A Antal 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5, Strängnäs Ronneby Orust Nybro Lekeberg Karlshamn Hässleholm Hylte Heby Gislaved Fagersta Botkyrka Arboga Vansbro Täby Tranås Säter Svedala Strömstad Solna Oxelösund Osby Olofström Markaryd Lysekil Lomma Höör Hudiksvall Herrljunga Filipstad Medelvärde Älmhult Åstorp Värnamo Vetlanda Vadstena Trollhättan Södertälje Svenljunga Stenungsund Sollentuna Skövde Skurup Mora Ludvika Kungälv Kumla Kristinehamn Karlstad Hörby Härnösand Håbo Haparanda Halmstad Falkenberg Eda Dorotea Boxholm Alvesta Östhammar Öckerö Västerås Varberg Töreboda Sorsele Skara Sigtuna 4,7 3,9 4,7 4,2 4,0 3,3 4,6 5,6 3,7 5,6 4,8 4,5 4,3 4,3 4,6 5,1 4,3 4,0 4,5 4,4 3,7 4,6 4,3 4,1 4,4 4,9 3,9 4,4 4,3 3,8 3,8 4,4 4,8 3,9 4,5 4,3 4,2 4,5 B A 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

53 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK OMRÅDE Mått 13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Syfte och metod Syftet är att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på kommunens webbplats till medborgarna. SKL:s informationsindex är inte heltäckande utan ska ses som en grundnivå för informationsgivningen till medborgarna. Metoden innebär att en extern mätning sker av kommunens webbsida. Informationsindexet består av ca 200 frågor. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 %. Varje fråga kan ge tre poäng för helt uppfylld, 1 poäng för delvis uppfylld och 0 poäng där information inte har gått att finna. Källa: SKL:s webbinformationsundersökning sommar Uddevalla Karlstad Eskilstuna Nacka Örebro Arboga Helsingborg Tyresö Umeå Järfälla Trollhättan Västerås Botkyrka Nyköping Södertälje Vänersborg Härryda Jönköping Ljungby Lomma Lund Piteå Sundsvall Tanum Östersund Avesta Falkenberg Gislaved Kungsbacka Sigtuna Skellefteå Värmdö Växjö Ale Alingsås Falköping Karlskoga Kramfors Lidköping Nynäshamn Sollentuna Solna Upplands-Bro Procent av maxpoäng Ängelholm Bengtsfors Katrineholm Köping Sunne Trelleborg Upplands Väsby Vallentuna Varberg Vetlanda Örnsköldsvik Arvika Danderyd Gullspång Karlskrona Kungälv Laholm Markaryd Mjölby Skövde Stenungsund Säffle Täby Berg Borås Hultsfred Håbo Ljusdal Mariestad Nybro Ronneby Söderhamn Tierp Älmhult Borlänge Eksjö Gotland Götene Hammarö Härnösand Kalmar Kinda Kungsör Procent av maxpoäng 26 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

54 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Motala Orust Sollefteå Strängnäs Tjörn Östhammar Alvesta Eda Lilla Edet Lycksele Mora Munkedal Sotenäs Svenljunga Tingsryd Tomelilla Trosa Knivsta Ludvika Oxelösund Sala Staffanstorp Töreboda Värnamo Österåker Halmstad Hudiksvall Hässleholm Klippan Leksand Sölvesborg Vännäs Årjäng Medelvärde Burlöv Essunga Höganäs Kalix Karlshamn Kristinehamn Kumla Kävlinge Osby Rättvik Simrishamn Skurup Strömstad Svedala Söderköping Torsby Vara Båstad Gnesta Grums Mellerud Mörbylånga Norsjö Orsa Skara Strömsund Åstorp Fagersta Falun Heby Hylte Landskrona Lindesberg Lysekil Malung-Sälen Svalöv Torsås Tranås Vimmerby Östra Göinge Flen Höör Lekeberg Nykvarn Nässjö Säter Vingåker Grästorp Härjedalen Sävsjö Vaxholm Finspång Habo Hallsberg Ulricehamn Ånge Åre Degerfors Hedemora Herrljunga Högsby Krokom Tranemo Vårgårda Öckerö Askersund Emmaboda Hallstahammar Olofström Uppvidinge Storuman Vansbro Arvidsjaur Hjo Laxå Ragunda Älvdalen Övertorneå Filipstad Haparanda Perstorp Vadstena Dorotea Hofors Lessebo Ockelbo Älvkarleby Aneby Skinnskatteberg Ljusnarsberg Vilhelmina Boxholm Hagfors Robertsfors Överkalix Pajala Sorsele Storfors Arjeplog Hörby Procent av maxpoäng Procent av maxpoäng 27 område 3: din delaktighet och kommunens information

55 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Syfte och metod Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna ge en bild av detta har ett medborgarindex konstruerats med exempel på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Bakom de efterfrågade aktiviteterna ligger givetvis politiska prioritering och beslut och listan ska ses som exempel på befintliga aktiviteter i landets kommuner. Varje enskild aktivitet kan i sin tur fungera olika i respektive kom mun och man bör därför även lokalt i genomgången av frågorna värdera hur de enskilda aktiviteterna faller ut. Metod: Kommunen genomför en självgranskning utifrån mall i Kolada. Kommunen värderar själv de olika aktiviteterna i förhållande till den poängsättning som ställts upp. Källa: Egen undersökning i kommunen som redovisas till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Piteå Hallstahammar Östersund Arvika Falkenberg Sunne Berg Botkyrka Kalmar Lidköping Simrishamn Jönköping Karlstad Markaryd Nacka Tranås Uddevalla Lund Skurup Tanum Grästorp Karlskrona Växjö Älmhult Ale Eda Emmaboda Hammarö Härryda Ljungby Nässjö Tranemo Örnsköldsvik Alingsås Arboga Eskilstuna Kinda Ängelholm Östhammar Borås Svedala Aneby Härjedalen Procent av maxpoäng Köping Laholm Lomma Nyköping Rättvik Sigtuna Skellefteå Skövde Sotenäs Tingsryd Värmdö Örebro Torsby Avesta Finspång Leksand Ljusdal Nybro Orsa Uppvidinge Överkalix Arvidsjaur Grums Helsingborg Kalix Kramfors Södertälje Heby Munkedal Sala Säffle Gnesta Gotland Halmstad Knivsta Kristinehamn Kungsbacka Ljusnarsberg Ludvika Staffanstorp Sundsvall Ulricehamn Umeå Procent av maxpoäng 28 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

56 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Västerås Älvdalen Medelvärde Bengtsfors Burlöv Falun Gislaved Haparanda Karlskoga Lysekil Mörbylånga Norsjö Ronneby Upplands-Bro Vilhelmina Vimmerby Fagersta Håbo Kungälv Kävlinge Lindesberg Skinnskatteberg Tomelilla Tyresö Åre Flen Hedemora Höganäs Kumla Olofström Svalöv Sölvesborg Trosa Askersund Essunga Gullspång Götene Hudiksvall Sollentuna Strängnäs Vara Ånge Falköping Hjo Lessebo Nynäshamn Säter Tjörn Vansbro Alvesta Hylte Järfälla Karlshamn Lekeberg Skara Storuman Trollhättan Varberg Öckerö Klippan Lilla Edet Malung-Sälen Osby Oxelösund Söderhamn Vetlanda Österåker Övertorneå Upplands Väsby Hässleholm Högsby Katrineholm Krokom Laxå Sollefteå Stenungsund Strömsund Östra Göinge Degerfors Vännäs Nykvarn Torsås Vaxholm Danderyd Mellerud Pajala Vadstena Värnamo Hofors Solna Landskrona Åstorp Båstad Herrljunga Arjeplog Sorsele Habo Töreboda Mariestad Borlänge Boxholm Dorotea Eksjö Filipstad Hagfors Hallsberg Hultsfred Härnösand Hörby Höör Kungsör Lycksele Mjölby Mora Motala Ockelbo Orust Perstorp Ragunda Robertsfors Storfors Strömstad Svenljunga Sävsjö Söderköping Tierp Trelleborg Täby Vallentuna Vingåker Vårgårda Vänersborg Årjäng Älvkarleby Procent av maxpoäng Procent av maxpoäng 29 område 3: din delaktighet och kommunens information

57 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Syfte och metod Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarnas uppfattning om insyn och inflytande i kommunen. Källa: SCB:s Medborgarundersökning del Nöjd-Inflytande-Index. Nöjd-Inflytande-Index är ett helhetsbetyg på hur invånarna upplever sina möjligheter till insyn och inflytande. Helhetsbetyget mäts med tre specifika frågor, som ska spegla den övergripande uppfattningen vad gäller inflytande utifrån Kontakt, Information, Påverkan samt Förtroende. Frågorna finns att finna på SCB:s webbsidor. Indexet visar enkelt uttryckt medborgarnas betyg på sitt inflytande i kommunen. Betygsindexet varierar mellan Ju högre värde desto bättre. Trosa Danderyd Markaryd Boxholm Grästorp Lidköping Sollentuna Säter Vännäs Fagersta Robertsfors Sölvesborg Tranås Hammarö Karlstad Knivsta Lomma Sunne Svedala Vetlanda Växjö Arvidsjaur Höganäs Nacka Håbo Härryda Jönköping Kalmar Kungsbacka Lycksele Olofström Sigtuna Täby Arvika Staffanstorp Örebro Borås Hallstahammar Järfälla Krokom Kävlinge Mjölby Motala Index Tanum Västerås Alingsås Arboga Avesta Eksjö Hallsberg Hudiksvall Hylte Härnösand Köping Mora Skellefteå Skövde Uppvidinge Vadstena Aneby Bengtsfors Gislaved Gnesta Halmstad Laholm Piteå Rättvik Säffle Trollhättan Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Värnamo Ale Falkenberg Helsingborg Karlshamn Kumla Mörbylånga Ockelbo Strömstad Söderköping Ängelholm Överkalix Kinda Norsjö Index 30 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

58 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Stenungsund Trelleborg Ulricehamn Ånge Älmhult Östersund Östhammar Medelvärde Hjo Kristinehamn Leksand Malung-Sälen Nykvarn Nyköping Oxelösund Skara Botkyrka Karlskoga Karlskrona Ljungby Nynäshamn Orsa Sala Strömsund Svalöv Tranemo Vallentuna Vårgårda Berg Burlöv Båstad Emmaboda Härjedalen Lessebo Sotenäs Sundsvall Tingsryd Torsås Tyresö Eskilstuna Falköping Finspång Gullspång Kungälv Lindesberg Nybro Ronneby Skinnskatteberg Tjörn Vingåker Askersund Kungsör Lilla Edet Munkedal Solna Vansbro Vaxholm Eda Götene Heby Kramfors Mariestad Söderhamn Tomelilla Gotland Hofors Ludvika Perstorp Strängnäs Värmdö Övertorneå Flen Hässleholm Södertälje Vimmerby Alvesta Borlänge Österåker Svenljunga Östra Göinge Nässjö Hörby Arjeplog Degerfors Dorotea Essunga Falun Filipstad Grums Habo Hagfors Haparanda Hedemora Herrljunga Hultsfred Högsby Höör Kalix Katrineholm Klippan Landskrona Laxå Lekeberg Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lysekil Mellerud Orust Osby Pajala Ragunda Simrishamn Skurup Sollefteå Sorsele Storfors Storuman Sävsjö Tierp Torsby Töreboda Uddevalla Vara Varberg Vilhelmina Vänersborg Åre Årjäng Åstorp Älvdalen Älvkarleby Öckerö Örnsköldsvik Index Index 31 område 3: din delaktighet och kommunens information

59 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK OMRÅDE Mått 16 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnader för förskoleverksamheten. Källa: SCB Mellerud Falköping Klippan Högsby Landskrona Perstorp Tomelilla Tierp Österåker Hylte Upplands Väsby Lilla Edet Uppvidinge Örnsköldsvik Osby Söderhamn Vara Växjö Borlänge Essunga Kävlinge Vansbro Gullspång Hjo Katrineholm Ljusnarsberg Sollefteå Storuman Tranemo Vallentuna Hedemora Kumla Nybro Simrishamn Östra Göinge Götene Skövde Täby Upplands-Bro Ängelholm Överkalix Falkenberg Höganäs Tusental kronor per år Torsås Vingåker Oxelösund Stenungsund Vänersborg Grästorp Hallsberg Karlskoga Olofström Staffanstorp Svalöv Svedala Tyresö Borås Laxå Ljungby Lysekil Sunne Gislaved Helsingborg Hudiksvall Härnösand Karlstad Kungsör Laholm Svenljunga Älvkarleby Heby Höör Motala Munkedal Strängnäs Tjörn Trollhättan Burlöv Filipstad Håbo Kalix Kinda Markaryd Skara Vårgårda Årjäng Tusental kronor per år 32 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

60 33 område 4: din kommuns effektivitet Tusental kronor per år Nykvarn Mörbylånga Mora Lycksele Lomma Kramfors Karlshamn Alvesta Västerås Trelleborg Sävsjö Strömstad Sala Robertsfors Järfälla Hörby Halmstad Degerfors Värnamo Värmdö Uddevalla Nässjö Nynäshamn Köping Dorotea Älmhult Trosa Sundsvall Mariestad Ludvika Hässleholm Fagersta Medelvärde Älvdalen Åstorp Solna Sollentuna Ronneby Ragunda Lidköping Habo Eda Arvika Aneby Alingsås Ale Örebro Tranås Tingsryd Storfors Skurup Orust Lessebo Kungälv Karlskrona Hallstahammar Emmaboda Arvidsjaur Östhammar Vetlanda Töreboda Söderköping Mjölby Hultsfred Falun Båstad Arboga Tusental kronor per år Övertorneå Öckerö Ljusdal Knivsta Ockelbo Pajala Strömsund Umeå Vilhelmina Bengtsfors Vadstena Skinnskatteberg Finspång Gnesta Vaxholm Orsa Härjedalen Tanum Jönköping Eksjö Berg Nacka Hammarö Rättvik Malung-Sälen Ånge Gotland Östersund Sorsele Boxholm Avesta Torsby Lund Lekeberg Säffle Sotenäs Sigtuna Piteå Norsjö Kristinehamn Herrljunga Sölvesborg Krokom Haparanda Danderyd Botkyrka Åre Vännäs Leksand Kungsbacka Hagfors Arjeplog Varberg Säter Nyköping Ulricehamn Hofors Grums Eskilstuna Askersund Vimmerby Lindesberg Kalmar Härryda Flen Södertälje Skellefteå 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

61 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 17 A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 6 når i ämnena svenska, engelska och matematik. Resultat som används grundar sig på elevernas resultat på de nationella proven i år 6. Måttet visar andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer. Källa: Skolverket, beräknat för Kolada. Danderyd Laxå Hammarö Knivsta Lomma Nacka Sotenäs Arjeplog Götene Motala Trosa Täby Vaxholm Åre Arvidsjaur Boxholm Krokom Kungälv Kävlinge Leksand Skinnskatteberg Sorsele Tyresö Ulricehamn Alingsås Berg Emmaboda Heby Höganäs Höör Jönköping Kungsbacka Lekeberg Lidköping Lund Mörbylånga Nyköping Osby Piteå Skövde Sollentuna Staffanstorp Storuman Procent Tranås Umeå Vadstena Vallentuna Vara Ängelholm Österåker Alvesta Falun Gotland Grästorp Hallsberg Helsingborg Härjedalen Härnösand Kalix Karlshamn Kinda Kungsör Nykvarn Pajala Sala Skurup Solna Stenungsund Strömstad Sunne Söderköping Tanum Tingsryd Tomelilla Uddevalla Vansbro Varberg Växjö Årjäng Älvdalen Överkalix Borås Burlöv Eda Gislaved Gullspång Procent 34 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

62 35 område 4: din kommuns effektivitet Procent Storfors Sollefteå Skara Simrishamn Robertsfors Perstorp Mariestad Lysekil Landskrona Karlskoga Järfälla Hagfors Eksjö Båstad Borlänge Aneby Medelvärde Övertorneå Östra Göinge Älmhult Värnamo Vimmerby Tranemo Säffle Svedala Strömsund Nässjö Nybro Malung-Sälen Lindesberg Lilla Edet Laholm Kristinehamn Katrineholm Hässleholm Hylte Hudiksvall Herrljunga Hedemora Bengtsfors Avesta Arvika Arboga Östhammar Örnsköldsvik Öckerö Ånge Vänersborg Upplands-Bro Tjörn Söderhamn Sundsvall Sigtuna Ronneby Ragunda Orust Olofström Markaryd Lycksele Ljungby Karlstad Kalmar Härryda Hultsfred Hjo Halmstad Habo Procent Dorotea Ockelbo Ljusnarsberg Hofors Klippan Essunga Strängnäs Högsby Hallstahammar Filipstad Ale Älvkarleby Svenljunga Norsjö Munkedal Mellerud Vårgårda Oxelösund Mora Ludvika Ljusdal Lessebo Kumla Grums Gnesta Falköping Askersund Åstorp Västerås Uppvidinge Rättvik Köping Karlskrona Hörby Flen Eskilstuna Östersund Värmdö Vingåker Vetlanda Upplands Väsby Tierp Södertälje Sävsjö Svalöv Skellefteå Orsa Nynäshamn Mjölby Kramfors Håbo Haparanda Finspång Falkenberg Fagersta Degerfors Botkyrka Örebro Vännäs Vilhelmina Töreboda Trollhättan Trelleborg Torsås Torsby Sölvesborg Säter 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

63 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 17 B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 3 når i ämnena svenska, och matematik. Resultat som används grundar sig på elevernas resultat på de nationella proven i år 3. Måttet visar andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena av de elever som genomfört proven. Källa: Skolverket, beräknat för Kolada. Arjeplog Trosa Emmaboda Knivsta Vadstena Herrljunga Aneby Hörby Danderyd Hammarö Essunga Lomma Nynäshamn Piteå Säffle Klippan Kävlinge Nacka Olofström Täby Älmhult Götene Skurup Umeå Habo Kalmar Sävsjö Arboga Hudiksvall Lessebo Sollentuna Tjörn Tranemo Tyresö Vara Ängelholm Österåker Härryda Kalix Karlskrona Ludvika Mörbylånga Svenljunga Procent Vaxholm Växjö Avesta Eda Jönköping Ronneby Sigtuna Solna Sunne Torsås Åre Älvkarleby Helsingborg Höör Järfälla Lund Motala Skara Säter Östhammar Gislaved Hjo Höganäs Mariestad Mellerud Vimmerby Övertorneå Håbo Lidköping Robertsfors Rättvik Sundsvall Tingsryd Upplands Väsby Vetlanda Eksjö Gotland Grums Grästorp Nybro Orust Vårgårda Vänersborg Procent 36 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

64 37 område 4: din kommuns effektivitet Procent Nyköping Kristinehamn Halmstad Gnesta Varberg Södertälje Fagersta Båstad Borås Askersund Vilhelmina Vallentuna Trelleborg Orsa Lycksele Lilla Edet Karlstad Härnösand Gullspång Örnsköldsvik Örebro Tanum Sölvesborg Storuman Stenungsund Malung-Sälen Ljungby Lekeberg Kungsbacka Hässleholm Falun Dorotea Uddevalla Tranås Strömsund Sollefteå Skövde Skellefteå Laholm Krokom Kinda Karlskoga Falköping Medelvärde Östersund Ulricehamn Töreboda Tierp Strömstad Staffanstorp Sala Osby Kungälv Högsby Arvika Arvidsjaur Öckerö Älvdalen Värnamo Uppvidinge Sotenäs Skinnskatteberg Lindesberg Leksand Karlshamn Alingsås Värmdö Procent Storfors Norsjö Heby Hagfors Överkalix Ljusdal Ragunda Ockelbo Burlöv Nykvarn Markaryd Bengtsfors Vansbro Berg Åstorp Årjäng Filipstad Mora Katrineholm Boxholm Lysekil Köping Kungsör Botkyrka Ljusnarsberg Finspång Simrishamn Munkedal Kramfors Pajala Hofors Söderköping Laxå Härjedalen Hylte Vingåker Torsby Svedala Hultsfred Hedemora Hallsberg Borlänge Tomelilla Söderhamn Oxelösund Haparanda Alvesta Östra Göinge Strängnäs Perstorp Kumla Hallstahammar Flen Falkenberg Eskilstuna Ånge Västerås Vännäs Trollhättan Svalöv Sorsele Mjölby Landskrona Degerfors Ale Upplands-Bro Nässjö 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

65 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 18 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens resultat inom skolan. Källa: Skolverket Danderyd Oxelösund Rättvik Nykvarn Täby Lomma Vaxholm Öckerö Tjörn Svedala Staffanstorp Värmdö Sollentuna Alingsås Hjo Tanum 99,3 99,1 98,2 97,6 97,3 97,2 97,0 96,5 95,7 95,5 95,4 94,9 94,5 94,4 94,2 94,1 Aneby 94,0 Nacka 94,0 Hörby Kävlinge Sotenäs Storuman Härryda Lund Årjäng Kungsbacka Mörbylånga Kungälv Vännäs Karlstad Ängelholm Hammarö Piteå Knivsta Skurup Båstad Vimmerby Kalix Malung-Sälen Mariestad Vallentuna Nybro Uddevalla 93,9 93,9 93,9 93,9 93,8 93,8 93,7 93,6 93,6 93,5 93,4 93,3 93,3 93,2 93,2 92,4 92,3 92,2 92,1 92,0 92,0 92,0 92,0 91,8 91, Procent Boxholm Götene Varberg Östersund Leksand Halmstad Stenungsund Strängnäs Falkenberg Kinda Markaryd Eksjö Dorotea Kramfors Överkalix 91,7 91,7 91,7 91,7 91,6 91,5 91,5 91,3 91,2 91,2 91,2 91,0 90,9 90,9 90,9 Svenljunga 90,8 Herrljunga Trosa Essunga Lidköping Arvika Solna Umeå Höganäs Orust Gotland Sunne 90,7 90,7 90,4 90,4 90,3 90,3 90,3 90,2 90,2 90,1 90,1 Vårgårda 90,0 Pajala Kalmar Ljungby Osby Strömsund Sävsjö Söderköping Håbo Järfälla Höör Tranås Arboga Falun Jönköping Norsjö 89,9 89,8 89,8 89,7 89,6 89,6 89,6 89,4 89,4 89,3 89,3 89,2 89,2 89,1 89, Procent 38 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

66 39 område 4: din kommuns effektivitet Procent 89,1 89,0 89,0 88,9 88,9 88,9 88,9 88,8 88,8 88,8 88,7 88,7 88,6 88,6 88,3 88,3 88,3 88,2 88,2 88,2 88,2 88,1 88,0 88,0 87,9 87,8 87,6 87,6 87,6 87,5 87,5 87,4 87,2 87,2 87,2 87,2 87,1 87,0 87,0 86,9 86,9 86,9 86,8 86,5 86,4 86,2 86,1 86,1 86,0 85,9 85,9 85,9 85,8 85,8 85,7 85,7 85,6 85,6 85,5 85,4 85,4 85,4 85,2 85,2 85,2 85,2 85, Västerås Vingåker Kungsör Klippan Burlöv Vänersborg Tranemo Ragunda Vetlanda Upplands-Bro Eskilstuna Mellerud Hudiksvall Östra Göinge Mjölby Torsås Ronneby Haparanda Säter Vansbro Laxå Tomelilla Nynäshamn Grästorp Munkedal Trelleborg Skövde Sala Karlshamn Bengtsfors Hässleholm Älvkarleby Simrishamn Motala Eda Örnsköldsvik Medelvärde Sölvesborg Åre Uppvidinge Heby Lysekil Arvidsjaur Storfors Nässjö Vara Skellefteå Lilla Edet Karlskrona Härnösand Olofström Hedemora Borås Älmhult Tierp Tyresö Nyköping Österåker Krokom Gnesta Växjö Värnamo Lekeberg Arjeplog Laholm Helsingborg Skara Procent 85,1 85,1 85,0 84,9 84,9 84,8 84,8 84,5 84,4 84,4 84,3 84,2 84,1 84,1 84,0 84,0 83,9 83,8 83,8 83,7 83,6 83,5 83,5 83,3 82,8 82,8 82,7 82,7 82,4 82,2 82,2 82,0 82,0 81,8 81,7 81,7 81,7 81,6 81,4 81,3 81,2 80,9 80,9 80,9 80,7 80,4 80,3 80,0 80,0 79,7 79,3 79,2 79,1 79,1 78,8 78,4 78,3 77,6 77,4 76,6 76,3 75,9 75,9 75,5 74,7 74,3 74, Hallsberg Katrineholm Vadstena Säffle Övertorneå Ockelbo Skinnskatteberg Sollefteå Gullspång Lindesberg Högsby Sorsele Ljusnarsberg Ånge Tingsryd Berg Grums Hultsfred Vilhelmina Trollhättan Fagersta Ulricehamn Hylte Södertälje Sigtuna Borlänge Hallstahammar Askersund Söderhamn Perstorp Lessebo Kristinehamn Falköping Upplands Väsby Svalöv Strömstad Ludvika Degerfors Köping Kumla Habo Orsa Botkyrka Östhammar Karlskoga Härjedalen Hagfors Landskrona Hofors Finspång Robertsfors Torsby Emmaboda Mora Alvesta Flen Ljusdal Sundsvall Gislaved Älvdalen Filipstad Avesta Örebro Lycksele Åstorp Töreboda Ale 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

67 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Syfte och metod Syftet med måttet är att få en bild av hur elever i årskurs 8 uppfattar skolan och dess undervisning. Källa: SKL:s elevundersökning 2013 Kalmar Vadstena Kalix Laholm Skara Mora Kramfors Malung-Sälen Nybro Stenungsund Alingsås Alvesta Aneby Arvika Falköping Grums Laxå Markaryd Motala Pajala Vårgårda Värnamo Östra Göinge Borlänge Lessebo Lindesberg Robertsfors Övertorneå Lomma Trollhättan Dorotea Eskilstuna Halmstad Hedemora Knivsta Kävlinge Skinnskatteberg Hammarö Nyköping Simrishamn Sölvesborg Örebro Arvidsjaur Procent Falkenberg Gotland Hagfors Hudiksvall Härjedalen Karlskoga Köping Ludvika Mariestad Sävsjö Ulricehamn Örnsköldsvik Bengtsfors Falun Hallstahammar Kungälv Mörbylånga Rättvik Tranemo Tranås Västerås Ängelholm Öckerö Herrljunga Högsby Kungsbacka Lekeberg Olofström Trosa Varberg Överkalix Medelvärde Askersund Avesta Berg Danderyd Gislaved Kungsör Nässjö Södertälje Tingsryd Degerfors Gullspång Procent 40 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

68 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Götene Habo Nacka Ockelbo Orust Sala Strängnäs Svedala Svenljunga Tjörn Torsås Vetlanda Åre Fagersta Hjo Karlskrona Landskrona Sollentuna Sundsvall Säter Tyresö Umeå Vansbro Vingåker Borås Järfälla Sigtuna Söderköping Vännäs Östersund Heby Härryda Kumla Upplands Väsby Upplands-Bro Värmdö Eksjö Essunga Vänersborg Eda Hallsberg Vaxholm Ale Hofors Staffanstorp Tanum Arjeplog Flen Krokom Leksand Jönköping Vimmerby Grästorp Nykvarn Arboga Botkyrka Boxholm Burlöv Båstad Emmaboda Filipstad Finspång Gnesta Haparanda Helsingborg Hultsfred Hylte Procent Håbo Härnösand Hässleholm Höganäs Hörby Höör Karlshamn Karlstad Katrineholm Kinda Klippan Kristinehamn Lidköping Lilla Edet Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lycksele Lysekil Mellerud Mjölby Munkedal Norsjö Nynäshamn Orsa Osby Oxelösund Perstorp Piteå Ragunda Ronneby Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Solna Sorsele Sotenäs Storfors Storuman Strömstad Strömsund Sunne Svalöv Säffle Söderhamn Tierp Tomelilla Torsby Trelleborg Täby Töreboda Uddevalla Uppvidinge Vallentuna Vara Vilhelmina Växjö Ånge Årjäng Åstorp Älmhult Älvdalen Älvkarleby Österåker Östhammar Procent 41 område 4: din kommuns effektivitet

69 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 20 Kostnad per betygspoäng Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnadseffektivitet inom skolan. Källa: Skolverket och Dagens samhälle. Lomma Danderyd Nykvarn Täby Skurup Knivsta Härryda Öckerö Kumla Kungsbacka Lidköping Skara Helsingborg Höganäs Kävlinge Hammarö Varberg Värmdö Vårgårda Mariestad Perstorp Österåker Alingsås Falköping Vara Östra Göinge Ulricehamn Västerås Borlänge Trelleborg Trollhättan Götene Halmstad Mjölby Eksjö Nässjö Tranås Trosa Skellefteå Värnamo Östersund Burlöv Lund Kronor Ängelholm Ljungby Upplands-Bro Växjö Hudiksvall Skövde Stenungsund Borås Habo Karlskoga Örebro Tyresö Höör Vaxholm Svedala Arvika Falun Flen Herrljunga Karlshamn Nynäshamn Staffanstorp Aneby Arboga Osby Söderhamn Tierp Vänersborg Bengtsfors Jönköping Kungälv Sollentuna Söderköping Essunga Karlstad Mora Nacka Sunne Uddevalla Hörby Leksand Motala Tranemo Kronor 42 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

70 43 område 4: din kommuns effektivitet Kronor Heby Vallentuna Malung-Sälen Säter Olofström Strömstad Mörbylånga Gislaved Ljusdal Landskrona Krokom Solna Järfälla Älmhult Vansbro Tanum Klippan Finspång Årjäng Torsby Nybro Hylte Piteå Orust Östhammar Rättvik Medelvärde Lilla Edet Nyköping Kalix Umeå Sölvesborg Hagfors Båstad Mellerud Örnsköldsvik Munkedal Hässleholm Södertälje Vetlanda Kungsör Grums Eskilstuna Strängnäs Botkyrka Laholm Ronneby Lindesberg Karlskrona Kalmar Härnösand Hallstahammar Filipstad Falkenberg Tjörn Åre Sotenäs Ale Sävsjö Lysekil Lekeberg Grästorp Vimmerby Avesta Alvesta Kristinehamn Kinda Kronor Sorsele Arjeplog Övertorneå Lessebo Vilhelmina Dorotea Ockelbo Ragunda Orsa Vadstena Överkalix Härjedalen Ljusnarsberg Älvdalen Strömsund Ånge Gnesta Storfors Älvkarleby Sigtuna Laxå Skinnskatteberg Hultsfred Pajala Berg Hofors Degerfors Tomelilla Lycksele Ludvika Håbo Katrineholm Sundsvall Gullspång Hedemora Vännäs Vingåker Fagersta Boxholm Arvidsjaur Uppvidinge Svalöv Säffle Storuman Emmaboda Hallsberg Robertsfors Köping Hjo Högsby Upplands Väsby Sollefteå Askersund Töreboda Oxelösund Norsjö Markaryd Eda Åstorp Torsås Haparanda Simrishamn Gotland Tingsryd Svenljunga Sala Kramfors 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

71 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 21 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av. Källa: Skolverket Hammarö Danderyd Båstad Kungsör Piteå Töreboda Habo Högsby Kungsbacka Lekeberg Uppvidinge Vilhelmina Nybro Pajala Tjörn Täby Kävlinge Lomma Simrishamn Tranemo Vallentuna Vetlanda Dorotea Mörbylånga Skara Skurup Härjedalen Kinda Ljungby Lund Mariestad Staffanstorp Svenljunga Vänersborg Årjäng Ängelholm Övertorneå Eksjö Eskilstuna Härryda Jönköping Karlshamn Laholm Procent Laxå Leksand Lidköping Ljusdal Lysekil Malung-Sälen Nacka Sunne Säffle Tanum Uddevalla Boxholm Halmstad Herrljunga Lycksele Mjölby Skövde Storuman Sävsjö Sölvesborg Torsås Trollhättan Växjö Älmhult Falköping Falun Gullspång Höganäs Höör Kumla Ludvika Markaryd Mora Nässjö Skellefteå Sollentuna Sotenäs Tomelilla Trelleborg Vaxholm Örnsköldsvik Berg Grästorp Procent 44 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

72 45 område 4: din kommuns effektivitet Procent Hallstahammar Östhammar Vårgårda Varberg Trosa Sollefteå Sala Nyköping Kristinehamn Karlskoga Järfälla Härnösand Hofors Helsingborg Arvika Arboga Örebro Vimmerby Vansbro Säter Ronneby Robertsfors Nykvarn Medelvärde Köping Hultsfred Hjo Götene Finspång Falkenberg Emmaboda Degerfors Öckerö Vara Umeå Ulricehamn Torsby Tingsryd Söderköping Svalöv Solna Olofström Hässleholm Hylte Gotland Borås Askersund Aneby Alvesta Alingsås Österåker Älvkarleby Vännäs Vingåker Tyresö Tranås Strömsund Strängnäs Osby Orust Munkedal Kungälv Kramfors Knivsta Katrineholm Karlstad Kalmar Procent Arjeplog Överkalix Haparanda Södertälje Skinnskatteberg Lessebo Sorsele Ockelbo Upplands Väsby Storfors Eda Orsa Fagersta Arvidsjaur Ånge Mellerud Flen Filipstad Tierp Ragunda Lilla Edet Klippan Avesta Upplands-Bro Söderhamn Stenungsund Perstorp Sundsvall Oxelösund Lindesberg Karlskrona Hörby Håbo Heby Hagfors Essunga Botkyrka Bengtsfors Ale Östra Göinge Värmdö Vadstena Strömstad Nynäshamn Norsjö Landskrona Hallsberg Grums Gnesta Burlöv Borlänge Östersund Västerås Värnamo Rättvik Kalix Gislaved Älvdalen Åstorp Åre Svedala Sigtuna Motala Ljusnarsberg Krokom Hudiksvall Hedemora 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

73 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 22 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om hur effektiva de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av är. Källa: Beräkning utifrån Skolverkets statistik. Danderyd Hammarö Habo Lekeberg Kungsör Båstad Piteå Täby Töreboda Kungsbacka Tjörn Lund Lomma Högsby Vallentuna Skara Ängelholm Härryda Svenljunga Nybro Eskilstuna Kävlinge Mörbylånga Vetlanda Staffanstorp Nacka Tranemo Uppvidinge Ljungby Vänersborg Jönköping Kinda Trollhättan Simrishamn Mariestad Vaxholm Uddevalla Växjö Pajala Sollentuna Skövde Boxholm Kalmar 8,7 8,8 12,5 12,7 13,1 13,5 13,5 13,5 13,6 14,0 14,2 14,9 15,2 15,4 15,4 15,5 15,8 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,6 16,7 17,0 17,1 17,1 17,1 17,4 17,5 17,6 18,0 18,2 18,4 18,6 18,6 18,7 18,7 18,9 18,9 19,1 19,3 19, Tusental kronor per elev Lidköping Årjäng Halmstad Karlshamn Mjölby Torsås Skellefteå Österåker 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,8 Skurup 20,0 Säffle Solna Tanum Tyresö Örebro Gullspång Vilhelmina Grästorp Borås Dorotea Herrljunga Höör Munkedal Trelleborg Övertorneå Laholm Sotenäs Höganäs Ludvika Älvkarleby Örnsköldsvik Eksjö Sölvesborg Kungälv Nässjö Tranås Karlstad Mora Nykvarn Tomelilla Leksand Helsingborg Knivsta Kumla 20,1 20,3 20,3 20,5 20,5 20,6 20,6 20,7 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,5 21,5 21,6 21,6 21,7 22,0 22,1 22,1 22,1 22,4 22,5 22,5 22, Tusental kronor per elev 46 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

74 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Falun Laxå Vingåker Alingsås Berg Östersund Falköping Sigtuna Sunne Älmhult Markaryd Orust Katrineholm Vårgårda Härjedalen Alvesta Strängnäs Karlskoga Falkenberg Västerås Emmaboda Olofström Sävsjö Trosa Ljusdal Motala Ulricehamn Åstorp Hudiksvall Järfälla Osby Hässleholm Krokom Söderköping Finspång Hjo Vara Medelvärde Umeå Värmdö Varberg Aneby Götene Malung-Sälen Nyköping Ronneby Köping Hylte Vimmerby Gotland Strömsund Tingsryd Öckerö Arboga Askersund Hofors Burlöv Essunga Säter Gislaved Ljusnarsberg Hultsfred Härnösand Degerfors Svedala Värnamo Arvika 22,7 22,7 22,7 22,9 23,0 23,0 23,2 23,2 23,2 23,2 23,3 23,3 23,5 23,5 23,6 23,7 23,7 23,9 24,0 24,1 24,2 24,2 24,2 24,2 24,4 24,4 24,4 24,5 24,9 24,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,1 25,1 25,2 25,2 25,4 25,4 25,5 25,6 25,6 25,9 25,9 26,0 26,1 26,2 26,2 26,3 26,4 26,4 26,4 26,5 26,5 26,5 26,6 26,7 26,7 26,8 26,8 26,9 27,2 27,3 27,5 27,5 27,6 Kristinehamn Nynäshamn Upplands-Bro Karlskrona Gnesta Sala Stenungsund Sundsvall Botkyrka Hagfors Lycksele Östhammar Hedemora Vadstena Ale Sollefteå Hallsberg Hallstahammar Landskrona Bengtsfors Borlänge Håbo Hörby Oxelösund Norsjö Storuman Söderhamn Östra Göinge Vansbro Grums Torsby Upplands Väsby Perstorp Lilla Edet Mellerud Älvdalen Lindesberg Avesta Heby Rättvik Strömstad Storfors Flen Filipstad Kalix Tierp Ockelbo Fagersta Klippan Södertälje Eda Åre Ragunda Sorsele Lessebo Ånge Orsa Skinnskatteberg Haparanda Överkalix Arvidsjaur Arjeplog Kramfors Lysekil Robertsfors Svalöv Vännäs 27,6 27,6 28,1 28,3 28,4 28,7 28,7 28,8 29,2 29,4 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 30,0 30,2 30,2 30,3 30,4 30,4 30,5 30,5 30,6 31,1 31,1 31,4 31,9 32,4 32,6 32,9 32,9 33,3 33,4 34,1 34,1 34,3 34,4 34,5 34,6 34,6 34,9 35,4 36,1 36,5 36,6 37,1 37,5 37,5 38,0 38,2 38,2 38,9 39,5 39,7 40,5 42,9 43,0 49,0 53,3 58,4 75, Tusental kronor per elev Tusental kronor per elev 47 område 4: din kommuns effektivitet

75 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 23 Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning indikatorer som har stor betydelse för de äldre inom de särskilda boendena. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/ lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Kommun Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Burlöv Båstad Danderyd Degerfors Dorotea Eda Eksjö Emmaboda Eskilstuna Essunga Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Gislaved Gnesta Gotland Grums Grästorp Gullspång Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

76 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Källa: Egen undersökning inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via Samt resultat hämtas från Äldreguide och det Palliativa registret Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/ make, andel (%) Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal, andel (%) område 4: din kommuns effektivitet

77 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/ lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Hudiksvall Hultsfred Hylte Håbo Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Klippan Knivsta Kramfors Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lessebo Lidköping Lilla Edet Lindesberg Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mellerud Mjölby resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

78 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/ make, andel (%) Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal, andel (%) område 4: din kommuns effektivitet

79 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/ lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Mora Motala Munkedal Mörbylånga Nacka Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oxelösund Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sigtuna Simrishamn Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tierp Tingsryd resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

80 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/ make, andel (%) Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal, andel (%) område 4: din kommuns effektivitet

81 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/ lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppvidinge Vadstena Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vingåker Vårgårda Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västerås Växjö Ånge Åre Årjäng Åstorp Älmhult Älvdalen Älvkarleby Ängelholm Öckerö Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå Medelvärde Min Max Källa Palliativa registret Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 54 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

82 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/ make, andel (%) Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal, andel (%) Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Palliativa registret 55 område 4: din kommuns effektivitet

83 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 24 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnad för särskilt boende. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik Kungsör Västerås Nybro Älvkarleby Katrineholm Trollhättan Kävlinge Grums Skara Arvika Hallsberg Östersund Laholm Karlskoga Mariestad Eda Ljusnarsberg Tjörn Emmaboda Kristinehamn Alvesta Vansbro Fagersta Jönköping Ale Upplands-Bro Söderköping Staffanstorp Ludvika Halmstad Kungsbacka Götene Helsingborg Karlstad Hudiksvall Örnsköldsvik Grästorp Tierp Nyköping Olofström Kalix Motala Sala Tusental kronor per år Krokom Varberg Landskrona Lindesberg Bengtsfors Tomelilla Dorotea Värnamo Lilla Edet Hjo Ockelbo Kungälv Falköping Filipstad Öckerö Ronneby Vetlanda Simrishamn Mellerud Storuman Gotland Höganäs Mjölby Tranemo Klippan Eksjö Säffle Degerfors Båstad Lomma Strömsund Mörbylånga Vingåker Gullspång Trelleborg Ljungby Malung-Sälen Borås Sunne Årjäng Sollentuna Mora Lidköping Tusental kronor per år 56 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

84 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Skellefteå Värmdö Skövde Söderhamn Tranås Växjö Köping Arboga Älmhult Botkyrka Arvidsjaur Karlskrona Ljusdal Tingsryd Falkenberg Hagfors Leksand Uppvidinge Vänersborg Uddevalla Sävsjö Vadstena Övertorneå Askersund Avesta Falun Ragunda Åre Härnösand Rättvik Umeå Medelvärde Lund Sundsvall Kinda Vaxholm Sollefteå Ängelholm Örebro Eskilstuna Järfälla Finspång Hylte Torsby Alingsås Lycksele Torsås Pajala Markaryd Orust Nässjö Berg Flen Kramfors Gnesta Tanum Solna Svedala Oxelösund Robertsfors Åstorp Töreboda Österåker Kumla Hofors Hedemora Södertälje Tusental kronor per år Hultsfred Stenungsund Härjedalen Vallentuna Gislaved Strängnäs Munkedal Vimmerby Norsjö Täby Borlänge Lysekil Vårgårda Östhammar Storfors Nynäshamn Svalöv Säter Hallstahammar Kalmar Haparanda Lessebo Sotenäs Östra Göinge Karlshamn Nacka Svenljunga Upplands Väsby Vilhelmina Älvdalen Essunga Strömstad Härryda Habo Orsa Hörby Knivsta Hammarö Skinnskatteberg Högsby Osby Ånge Arjeplog Boxholm Herrljunga Tyresö Håbo Laxå Sölvesborg Trosa Vännäs Vara Sigtuna Skurup Överkalix Heby Höör Danderyd Sorsele Perstorp Nykvarn Aneby 1027 Piteå 1051 Burlöv Hässleholm Lekeberg Ulricehamn Tusental kronor per år 57 område 4: din kommuns effektivitet

85 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 25 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskila boende Syfte och metod Syftet med måttet är att ta reda på hur brukarna värderar sitt boende. Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen Andelen brukare på äldreboende som svarat Mycket nöjd eller Ganska nöjd på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? De som svarat Ingen åsikt har räknats bort. Trosa Flen Uppvidinge Osby Svalöv Svedala Öckerö Götene Klippan Strömstad Kungälv Lidköping Lindesberg Töreboda Ulricehamn Bengtsfors Knivsta Svenljunga Upplands-Bro Åre Älvkarleby Degerfors Falköping Hedemora Hylte Ljusnarsberg Olofström Tomelilla Varberg Vårgårda Östhammar Överkalix Arjeplog Berg Fagersta Gotland Hagfors Halmstad Kristinehamn Kävlinge Ljusdal Malung-Sälen Mariestad Procent Mörbylånga Nynäshamn Storuman Vetlanda Vimmerby Alingsås Falkenberg Gislaved Grästorp Habo Heby Hjo Hudiksvall Högsby Robertsfors Skurup Strängnäs Sunne Säffle Sävsjö Söderköping Tanum Tingsryd Upplands Väsby Värmdö Ängelholm Ale Arvika Båstad Emmaboda Håbo Höganäs Katrineholm Lessebo Mjölby Nässjö Ronneby Simrishamn Skellefteå Skövde Söderhamn Tierp Tranemo Procent 58 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

86 59 område 4: din kommuns effektivitet Procent Sala Perstorp Lomma Ljungby Härnösand Hammarö Burlöv Avesta Örebro Älmhult Umeå Stenungsund Solna Orsa Nyköping Mora Karlstad Karlskrona Kalmar Härryda Hofors Borlänge Arboga Alvesta Säter Strömsund Rättvik Nybro Nacka Krokom Falun Borås Medelvärde Österåker Östersund Växjö Vingåker Trelleborg Sundsvall Sollefteå Orust Norsjö Motala Markaryd Landskrona Köping Kinda Hallstahammar Östra Göinge Ånge Västerås Värnamo Vara Tjörn Pajala Lilla Edet Laholm Kungsbacka Kramfors Karlshamn Jönköping Hässleholm Åstorp Vännäs Vilhelmina Vansbro Tranås Procent Älvdalen Årjäng Torsås Storfors Sotenäs Sorsele Skinnskatteberg Nykvarn Munkedal Lekeberg Laxå Kungsör Härjedalen Gullspång Essunga Eda Dorotea Boxholm Aneby Övertorneå Askersund Vaxholm Hallsberg Hultsfred Kumla Höör Herrljunga Staffanstorp Oxelösund Grums Trollhättan Karlskoga Mellerud Ludvika Filipstad Arvidsjaur Torsby Sollentuna Sigtuna Lysekil Hörby Vallentuna Vadstena Haparanda Botkyrka Täby Piteå Leksand Järfälla Eskilstuna Vänersborg Sölvesborg Ockelbo Lycksele Gnesta Finspång Örnsköldsvik Tyresö Ragunda Lund Kalix Helsingborg Eksjö Danderyd Uddevalla Södertälje Skara 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

87 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 26 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om omsorgs- och serviceutbud i hemtjänst som är finansierad av kommunen och vilka prioriteringar som gjorts i detta. Kommun Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds promenader Bedömning Ja = 1 Nej = 0 Ja = 1 Nej = 0 > En gång/v. = 3 En gång/v. = 2 <En gång/v. = 1 Ingår inte = 0 Ja = 1 Nej = 0 Efter önskemål = ggr/v. = 1 < 1 gång/v. eller inte alls = 0 > En gång/m. = 3 En gång/m. = 2 < En gång/m. = 1 Ingår inte = 0 Ja = 1 Nej = 0 > En gång/v. = 3 En gång/v. = 2 < En gång/v. = 1 Ingår inte = 0 Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Burlöv Båstad Danderyd Degerfors Dorotea Eda Eksjö Emmaboda Eskilstuna Essunga Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Gislaved Gnesta Gotland Grums Grästorp Gullspång Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

88 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Källa: Egen undersökning inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via Lägre nivå än typvärdet Samma nivå som typvärdet Högre nivå än typvärdet Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst Ja = 2 Någon = 1 Ingen = 0 Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens En gång i v. = 3 Varannan v. = 2 Var tredje v. = 1 Ingår inte = 0 Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning > Två r.o.k. = 3 Två r.o.k. = 2 Ett r.o.k. = 1 Ingår inte = 0 Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens En gång i v. = 3 Varannan v. = 2 Var tredje v. eller mer sällan = 1 Ingår inte = 0 Ja = 1 Nej = 0 Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk Ja = 1 Nej = 0 Personer 65+ år erbjuds social dagverksamhet Vardag + helg = 2 Vardag = 1 Ingår inte = 0 Personer 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov Vardag + helg = 2 Vardag = 1 Ingår inte = 0 Personer 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov Ja = 1 Nej = 0 61 område 4: din kommuns effektivitet

89 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds promenader Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Hudiksvall Hultsfred Hylte Håbo Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Klippan Knivsta Kramfors Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lessebo Lidköping Lilla Edet Lindesberg Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Mariestad resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

90 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk Personer 65+ år erbjuds social dagverksamhet Personer 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov Personer 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov område 4: din kommuns effektivitet

91 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds promenader Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Munkedal Mörbylånga Nacka Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oxelösund Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sigtuna Simrishamn Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

92 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk Personer 65+ år erbjuds social dagverksamhet Personer 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov Personer 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov område 4: din kommuns effektivitet

93 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds promenader Tierp Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppvidinge Vadstena Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vingåker Vårgårda Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västerås Växjö Ånge Åre Årjäng Åstorp Älmhult Älvdalen Älvkarleby Ängelholm Öckerö Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå Typvärde Min Max Antal kommuner Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 66 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

94 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk Personer 65+ år erbjuds social dagverksamhet Personer 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov Personer 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 67 område 4: din kommuns effektivitet

95 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnad inom hemtjänsten. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik Upplands-Bro Storuman Mjölby Motala Överkalix Övertorneå Gislaved Heby Robertsfors Arboga Högsby Rättvik Svalöv Åstorp Vadstena Köping Ludvika Dorotea Ljusnarsberg Trosa Boxholm Laholm Vännäs Kungsör Upplands Väsby Burlöv Eksjö Umeå Värnamo Fagersta Nässjö Olofström Osby Hässleholm Nacka Perstorp Hallsberg Täby Sollentuna Söderhamn Vallentuna Skara Tingsryd Tusental kronor per år Höör Sigtuna Trelleborg Vansbro Hudiksvall Grums Helsingborg Järfälla Hultsfred Tierp Söderköping Jönköping Tranås Hedemora Härryda Finspång Kävlinge Hofors Sölvesborg Västerås Strömstad Essunga Haparanda Nykvarn Säter Falköping Lilla Edet Ljusdal Sundsvall Avesta Lidköping Askersund Tranemo Arjeplog Botkyrka Sävsjö Tyresö Nynäshamn Solna Svedala Vaxholm Sala Krokom Tusental kronor per år 68 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

96 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Malung-Sälen Danderyd Norsjö Kinda Landskrona Lysekil Växjö Ljungby Arvidsjaur Falun Kalix Aneby Ånge Hallstahammar Ronneby Åre Borås Östra Göinge Gnesta Höganäs Habo Österåker Staffanstorp Vara Orsa Vingåker Simrishamn Eskilstuna Hörby Karlskrona Skellefteå Medelvärde Nyköping Ockelbo Alvesta Mellerud Bengtsfors Kumla Skurup Markaryd Torsby Kungälv Vimmerby Karlshamn Sotenäs Gotland Uppvidinge Örnsköldsvik Leksand Falkenberg Södertälje Halmstad Torsås Trollhättan Varberg Karlstad Lindesberg Sollefteå Flen Lessebo Årjäng Skövde Älvkarleby Lekeberg Vilhelmina Lycksele Götene Sorsele Piteå Herrljunga Härnösand Munkedal Oxelösund Berg Östersund Borlänge Kristinehamn Kungsbacka Strängnäs Orust Tomelilla Östhammar Nybro Hjo Vänersborg Ragunda Tjörn Härjedalen Hammarö Gullspång Laxå Svenljunga Älvdalen Ale Kalmar Alingsås Emmaboda Hylte Öckerö Värmdö Karlskoga Älmhult Tanum Lomma Kramfors Uddevalla Knivsta Pajala Töreboda Skinnskatteberg Mörbylånga Mora Filipstad Stenungsund Vårgårda Hagfors Vetlanda Katrineholm Båstad Strömsund Grästorp Ängelholm Arvika Ulricehamn Klippan Lund Örebro Säffle Sunne Degerfors Mariestad Eda Storfors Håbo Tusental kronor per år Tusental kronor per år 69 område 4: din kommuns effektivitet

97 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 28 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Syfte och metod Syftet med måttet är att ta reda på hur kunderna värderar sin hemtjänst. Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen Andelen brukare som fått hemtjänst som svarat Mycket nöjd eller Ganska nöjd på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? De som svarat Ingen åsikt har räknats bort. Lekeberg Lessebo Robertsfors Dorotea Laxå Överkalix Aneby Falköping Gullspång Mellerud Sorsele Torsås Trosa Uppvidinge Vansbro Vilhelmina Älvdalen Arvidsjaur Markaryd Skinnskatteberg Sävsjö Berg Fagersta Gislaved Håbo Högsby Kungsör Lidköping Ljungby Ragunda Simrishamn Åstorp Älmhult Öckerö Östhammar Emmaboda Filipstad Gnesta Habo Haparanda Hylte Kinda Kramfors Procent Laholm Ljusdal Lysekil Malung-Sälen Munkedal Mörbylånga Nybro Nyköping Ockelbo Piteå Rättvik Sala Sunne Söderköping Värmdö Alingsås Arvika Boxholm Falun Finspång Grästorp Hagfors Hammarö Hofors Katrineholm Leksand Lindesberg Olofström Skellefteå Skurup Skövde Strömsund Svenljunga Tjörn Tomelilla Ulricehamn Umeå Vallentuna Vetlanda Ånge Östersund Östra Göinge Alvesta Procent 70 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

98 71 område 4: din kommuns effektivitet Procent Vimmerby Vara Tyresö Tierp Säffle Svalöv Strömstad Skara Osby Nässjö Mora Mjölby Lycksele Köping Kungsbacka Kristinehamn Karlshamn Kalmar Härjedalen Hudiksvall Herrljunga Helsingborg Halmstad Essunga Borlänge Avesta Ale Medelvärde Årjäng Vänersborg Vaxholm Uddevalla Tranås Tanum Sundsvall Sollefteå Ronneby Norsjö Nacka Kungälv Jönköping Hässleholm Hedemora Flen Falkenberg Båstad Borås Bengtsfors Ängelholm Vingåker Varberg Torsby Tingsryd Söderhamn Svedala Stenungsund Nykvarn Motala Lilla Edet Kävlinge Klippan Karlskrona Kalix Hultsfred Gotland Eksjö Degerfors Procent Storfors Arjeplog Ljusnarsberg Höör Botkyrka Sigtuna Hjo Solna Upplands-Bro Vännäs Staffanstorp Oxelösund Älvkarleby Järfälla Hörby Höganäs Danderyd Askersund Arboga Övertorneå Tranemo Sotenäs Pajala Kumla Karlstad Härryda Hallsberg Götene Eda Burlöv Österåker Värnamo Vårgårda Upplands Väsby Sölvesborg Södertälje Säter Strängnäs Storuman Sollentuna Orsa Nynäshamn Lund Lomma Landskrona Karlskoga Grums Eskilstuna Örnsköldsvik Åre Vadstena Töreboda Täby Trollhättan Trelleborg Perstorp Orust Mariestad Ludvika Krokom Knivsta Härnösand Heby Hallstahammar Örebro Växjö Västerås 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

99 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 29 Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Syfte och metod Syftet är att ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen. Kommun Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Burlöv Båstad Danderyd Degerfors Dorotea Eda Eksjö Emmaboda Eskilstuna Essunga Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Gislaved Gnesta Gotland Grums Grästorp Gullspång Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

100 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) område 4: din kommuns effektivitet

101 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Hudiksvall Hultsfred Hylte Håbo Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Klippan Knivsta Kramfors Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lessebo Lidköping Lilla Edet Lindesberg Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mellerud Mjölby resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

102 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) område 4: din kommuns effektivitet

103 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Mora Motala Munkedal Mörbylånga Nacka Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oxelösund Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sigtuna Simrishamn Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tierp Tingsryd resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

104 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) område 4: din kommuns effektivitet

105 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Kommun Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppvidinge Vadstena Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vingåker Vårgårda Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västerås Växjö Ånge Åre Årjäng Åstorp Älmhult Älvdalen Älvkarleby Ängelholm Öckerö Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå Medelvärde Min Max Antal kommuner Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 78 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

106 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 79 område 4: din kommuns effektivitet

107 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 30 Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning Syfte och metod Syftet är att visa en bild av hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen. Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via Aneby Bengtsfors Essunga Gnesta Hedemora Herrljunga Katrineholm Kristinehamn Munkedal Uppvidinge Älvdalen Överkalix Ljungby Svalöv Ludvika Degerfors Mellerud Nässjö Tranemo Härjedalen Skellefteå Vetlanda Älmhult Berg Kalmar Karlskoga Simrishamn Trollhättan Ulricehamn Falkenberg Kinda Nyköping Tingsryd Östra Göinge Eskilstuna Kumla Mörbylånga Strömsund Tranås Fagersta Gislaved Hofors Kungsbacka Procent Uddevalla Upplands Väsby Värnamo Avesta Emmaboda Götene Knivsta Lund Mariestad Olofström Osby Tanum Östersund Härryda Jönköping Skurup Ale Botkyrka Danderyd Hallstahammar Köping Piteå Eksjö Hylte Lekeberg Säter Vännäs Gotland Håbo Järfälla Kalix Vingåker Borås Haparanda Malung-Sälen Solna Torsås Burlöv Lindesberg Medelvärde Klippan Kungälv Lessebo Procent 80 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

108 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Lilla Edet Markaryd Ronneby Skara Sotenäs Tjörn Kävlinge Nynäshamn Örebro Karlstad Leksand Umeå Växjö Alingsås Höganäs Kramfors Landskrona Oxelösund Sigtuna Tyresö Hjo Hässleholm Rättvik Skövde Storuman Åstorp Karlskrona Sundsvall Ånge Hammarö Orsa Svedala Nybro Sollentuna Örnsköldsvik Båstad Falun Heby Hudiksvall Härnösand Laholm Nykvarn Säffle Östhammar Gullspång Helsingborg Västerås Arboga Höör Lidköping Finspång Sunne Täby Varberg Askersund Sala Skinnskatteberg Trosa Vadstena Södertälje Grums Sölvesborg Flen Karlshamn Strängnäs Sollefteå Ängelholm Stenungsund Öckerö Krokom Norsjö Älvkarleby Laxå Strömstad Eda Alvesta Arjeplog Arvidsjaur Arvika Borlänge Boxholm Dorotea Falköping Filipstad Grästorp Habo Hagfors Hallsberg Halmstad Hultsfred Högsby Hörby Kungsör Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Lycksele Lysekil Mjölby Mora Motala Nacka Ockelbo Orust Pajala Perstorp Ragunda Robertsfors Sorsele Staffanstorp Storfors Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Tierp Tomelilla Torsby Trelleborg Töreboda Upplands-Bro Vallentuna Vansbro Vara Vaxholm Vilhelmina Vimmerby Vårgårda Vänersborg Värmdö Åre Årjäng Österåker Övertorneå Procent Procent 81 område 4: din kommuns effektivitet

109 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK OMRÅDE Mått 31 Andelen förvärvs arbetare i kommunen Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om hur stor procent av den arbetsföra befolkningen som förvärvsarbetar. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Habo 88,0 Nykvarn Knivsta 87,7 86,5 Vallentuna 86,0 Kungsbacka Härryda Vaxholm Kungälv Lomma Värmdö Öckerö Österåker Tranemo Stenungsund 85,8 84,9 84,6 84,5 84,4 84,4 84,4 84,4 84,3 84,1 Täby 84,0 Varberg Håbo Kävlinge Svedala Trosa Östhammar Krokom Tjörn Värnamo Mörbylånga Tyresö Älmhult Lekeberg Vårgårda Robertsfors Vetlanda Kinda Staffanstorp Ulricehamn Ale Falkenberg Arjeplog Arvidsjaur Nacka Norsjö Ljungby Säter Orust 83,9 83,8 83,6 83,6 83,6 83,5 83,4 83,4 83,3 83,0 82,9 82,8 82,7 82,7 82,6 82,6 82,5 82,5 82,5 82,4 82,4 82,3 82,2 82,2 82,2 82,1 82,1 82, Procent Aneby Dorotea Åre Hammarö Lycksele Vimmerby Leksand Sorsele Söderköping Gislaved Eksjö Gnesta Lidköping Alingsås Götene Härjedalen Sollentuna Hjo Tingsryd Örnsköldsvik Essunga Hylte Strängnäs Vännäs Ängelholm 81,9 81,8 81,8 81,7 81,7 81,7 81,6 81,6 81,6 81,5 81,4 81,4 81,4 81,2 81,2 81,2 81,2 81,0 81,0 81,0 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 Skellefteå 80,8 Grästorp Berg Mora 80,7 80,6 80,6 Sävsjö 80,6 Boxholm Kumla Sotenäs 80,5 80,5 80,5 Laholm 80,4 Vara 80,4 Askersund 80,2 Herrljunga Finspång Höganäs Nyköping 80,2 80,1 80,1 80,1 Alvesta 80,0 Storuman Pajala 79,9 79, Procent 82 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

110 83 område 5: din kommun som samhällsutvecklare Procent 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,5 79,5 79,5 79,4 79,4 79,4 79,2 79,1 79,1 79,1 79,0 78,9 78,8 78,8 78,8 78,7 78,7 78,7 78,6 78,6 78,6 78,5 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,2 78,2 78,1 78,1 78,0 78,0 78,0 77,9 77,9 77,9 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,7 77,7 77,7 77,6 77,6 77,5 77,5 77,5 77,5 77,4 77,3 77,3 77,2 77,2 77,1 77, Torsås Hedemora Skurup Karlskoga Skara Borås Ludvika Vänersborg Sigtuna Kalmar Halmstad Uddevalla Sollefteå Växjö Uppvidinge Osby Tranås Solna Nynäshamn Lindesberg Lilla Edet Kungsör Överkalix Upplands-Bro Tomelilla Mariestad Emmaboda Avesta Oxelösund Ockelbo Tierp Ljusdal Älvdalen Sundsvall Sala Munkedal Järfälla Lysekil Medelvärde Ånge Strömsund Vansbro Kalix Båstad Östersund Hofors Gotland Nässjö Hudiksvall Vadstena Skövde Heby Tanum Piteå Höör Falköping Rättvik Laxå Danderyd Upplands Väsby Mjölby Malung-Sälen Hörby Falun Svenljunga Sunne Jönköping Procent 77,0 76,9 76,8 76,8 76,6 76,6 76,6 76,4 76,4 76,3 76,3 76,2 76,2 76,1 76,0 76,0 75,8 75,7 75,7 75,7 75,6 75,5 75,5 75,5 75,5 75,4 75,4 75,3 75,3 75,2 75,0 75,0 75,0 74,9 74,9 74,8 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3 74,2 74,1 74,1 73,9 73,5 73,4 73,4 73,3 73,3 73,1 72,6 72,6 72,6 72,2 72,0 71,8 71,6 71,5 70,2 69,8 68,4 68,1 67,8 67,7 65,0 64, Eda Haparanda Lund Landskrona Perstorp Årjäng Ljusnarsberg Burlöv Strömstad Botkyrka Södertälje Flen Åstorp Trollhättan Filipstad Eskilstuna Gullspång Högsby Grums Kristinehamn Helsingborg Klippan Motala Mellerud Bengtsfors Katrineholm Skinnskatteberg Hallstahammar Storfors Orsa Hultsfred Olofström Borlänge Arvika Töreboda Ronneby Hagfors Fagersta Älvkarleby Söderhamn Övertorneå Östra Göinge Lessebo Köping Karlstad Hässleholm Örebro Umeå Torsby Degerfors Härnösand Kramfors Karlskrona Svalöv Västerås Karlshamn Säffle Arboga Simrishamn Ragunda Vilhelmina Trelleborg Markaryd Vingåker Sölvesborg Nybro Hallsberg 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

111 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 32 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens sociala struktur. Källa: SCB Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd exkl. introduktionsersättning, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100. Laxå Lomma Danderyd Täby Svedala Vaxholm Vansbro Kävlinge Höganäs Strömstad Vallentuna Kungsbacka Mörbylånga Nacka Härryda Olofström Staffanstorp Säter Trosa Varberg Ängelholm Österåker Knivsta Skövde Sollentuna Värmdö Nybro Pajala Årjäng Östhammar Piteå Sotenäs Tjörn Tyresö Åre Habo Hammarö Lidköping Orust Söderköping Öckerö Askersund Båstad 0,8 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2, Procent Kungälv Lekeberg Mora Nykvarn Skurup Emmaboda Halmstad Håbo Vara Ale Ljungby Lund Simrishamn Tanum Uppvidinge Älvdalen Hässleholm Leksand Sunne Älmhult Hjo Hultsfred Höör Krokom Norsjö Oxelösund Stenungsund Säffle Ulricehamn Essunga Klippan Mariestad Grästorp Karlshamn Markaryd Götene Härjedalen Laholm Munkedal Värnamo Alingsås Kalix Ljusnarsberg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3, Procent 84 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

112 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Trelleborg Umeå Vårgårda Örnsköldsvik Överkalix Falkenberg Haparanda Upplands Väsby Vetlanda Gnesta Skinnskatteberg Storuman Tingsryd Vadstena Kungsör Nyköping Sölvesborg Hallsberg Tranemo Upplands-Bro Vimmerby Hedemora Kalmar Motala Skara Torsås Vännäs Östersund Östra Göinge Bengtsfors Järfälla Robertsfors Ronneby Uddevalla Vänersborg Medelvärde Borås Eksjö Gislaved Rättvik Tomelilla Arvika Eda Hörby Torsby Töreboda Ånge Sigtuna Skellefteå Avesta Jönköping Kinda Kumla Mellerud Svalöv Aneby Arjeplog Berg Finspång Gotland Karlstad Lysekil Malung-Sälen Osby Fagersta Hylte Mjölby 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 Älvkarleby Degerfors Heby Karlskoga Söderhamn Falköping Hallstahammar Kramfors Svenljunga Arvidsjaur Hagfors Herrljunga Karlskrona Sundsvall Övertorneå Ragunda Sollefteå Strängnäs Grums Härnösand Kristinehamn Växjö Sala Vingåker Lilla Edet Västerås Burlöv Gullspång Falun Orsa Ludvika Boxholm Ljusdal Örebro Lessebo Lindesberg Sävsjö Tierp Arboga Helsingborg Vilhelmina Ockelbo Åstorp Köping Hudiksvall Perstorp Tranås Filipstad Nässjö Dorotea Alvesta Hofors Strömsund Trollhättan Katrineholm Landskrona Storfors Flen Södertälje Borlänge Sorsele Eskilstuna Botkyrka Högsby Lycksele Nynäshamn Solna 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,6 7,7 7,8 8,0 8,7 8,7 8,9 9,1 9, Procent Procent 85 område 5: din kommun som samhällsutvecklare

113 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 33 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Källa: Nyföretagarcentrums Företagsbarometer Nyföretagarcentrum hämtar uppgifter om antal ny - r egistrerade företag från Bolagsverket. Redovisas i antalet nyregistrerade företag. Avser första halvåret. Strömstad Danderyd Härjedalen 13,0 11,9 10,3 Vaxholm 10,0 Båstad Tjörn Åre Värmdö Öckerö Simrishamn Nacka Sollentuna Solna Täby Stenungsund Berg Österåker Helsingborg Strängnäs Trosa Lund Borås Sigtuna Håbo Säter Kungsbacka Lomma Södertälje Orust Tanum Vadstena Karlstad Nynäshamn Storuman Vallentuna Vara Varberg Höganäs Ängelholm Gotland Söderköping Umeå Upplands Väsby 9,7 9,7 9,4 8,9 8,9 8,8 8,6 8,4 8,4 8,4 8,1 8,0 7,9 7,8 7,6 7,6 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6, Procent Upplands-Bro Halmstad Ockelbo Sotenäs Svedala Tyresö Örebro Gnesta Sundsvall Växjö Botkyrka Kävlinge Pajala Vårgårda Västerås Falkenberg Härryda Leksand Askersund Dorotea Falun Kalmar Munkedal Staffanstorp Sölvesborg Vimmerby Östersund Järfälla Orsa Rättvik Kungälv Ragunda Hammarö Uppvidinge Värnamo Eskilstuna Hedemora Knivsta Krokom Malung-Sälen Storfors Uddevalla Alingsås 6,5 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5, Procent 86 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

114 87 område 5: din kommun som samhällsutvecklare Procent 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4, Kramfors Hallstahammar Borlänge Årjäng Vansbro Tranemo Tingsryd Nybro Motala Mora Lidköping Kumla Herrljunga Övertorneå Älvdalen Vänersborg Sävsjö Perstorp Markaryd Högsby Härnösand Boxholm Söderhamn Sollefteå Skurup Osby Örnsköldsvik Ljungby Laholm Karlshamn Aneby Tierp Svalöv Karlskrona Flen Emmaboda Arvika Trollhättan Sala Ljusdal Höör Habo Falköping Olofström Nyköping Laxå Kristinehamn Ale Östra Göinge Älmhult Ulricehamn Torsby Nykvarn Hörby Gislaved Trelleborg Skellefteå Hässleholm Medelvärde Tomelilla Skara Skövde Landskrona Mörbylånga Mellerud Jönköping Hjo Procent 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 1,5 1, Degerfors Robertsfors Vännäs Finspång Skinnskatteberg Gullspång Hultsfred Fagersta Säffle Kungsör Klippan Hofors Strömsund Kalix Hylte Vilhelmina Lindesberg Filipstad Älvkarleby Sorsele Köping Vingåker Torsås Oxelösund Lycksele Lilla Edet Götene Ånge Ljusnarsberg Lekeberg Arjeplog Arboga Tranås Norsjö Hudiksvall Piteå Kinda Hagfors Eksjö Eda Grästorp Grums Essunga Bengtsfors Alvesta Sunne Nässjö Lysekil Katrineholm Heby Burlöv Arvidsjaur Töreboda Ronneby Ludvika Karlskoga Haparanda Hallsberg Svenljunga Mjölby Avesta Överkalix Östhammar Åstorp Vetlanda Mariestad Lessebo 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

115 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 34 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den kommunala servicen. Resultaten hämtas från SKL:s undersökning Insikten som genomförts av SCB. Källa: SKL:s undersökning Insikten. Sunne Filipstad Laxå Trosa Götene Nykvarn Sollefteå Upplands-Bro Askersund Vetlanda Öckerö Borlänge Hallstahammar Höganäs Lekeberg Ljungby Skara Torsby Åstorp Karlshamn Lessebo Ludvika Vaxholm Krokom Kävlinge Uppvidinge Arvika Bengtsfors Hudiksvall Knivsta Ljusdal Nacka Piteå Storuman Sundsvall Överkalix Eskilstuna Fagersta Finspång Hagfors Hallsberg Karlskoga Klippan Index Kristinehamn Sollentuna Solna Trollhättan Upplands Väsby Ånge Arvidsjaur Avesta Burlöv Härnösand Jönköping Kungsör Laholm Ljusnarsberg Lycksele Osby Skinnskatteberg Strängnäs Tranås Tyresö Årjäng Falun Haparanda Hultsfred Härryda Hörby Köping Lidköping Nyköping Sigtuna Tierp Trelleborg Umeå Östersund Falkenberg Hammarö Helsingborg Karlstad Kramfors Motala Södertälje Täby Vimmerby Index 88 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

116 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Ängelholm Österåker Medelvärde Arboga Botkyrka Kinda Svalöv Uddevalla Varberg Västerås Örnsköldsvik Aneby Järfälla Katrineholm Mjölby Oxelösund Skellefteå Sölvesborg Vallentuna Växjö Ale Alvesta Härjedalen Kalmar Landskrona Lilla Edet Lysekil Ronneby Skövde Strömstad Vänersborg Älmhult Gnesta Hylte Håbo Högsby Kungsbacka Stenungsund Flen Halmstad Heby Malung-Sälen Nybro Vingåker Tjörn Örebro Båstad Ockelbo Östhammar Alingsås Falköping Gislaved Gotland Hofors Tanum Lindesberg Nynäshamn Säter Värmdö Berg Tomelilla Orust Kungälv Tranemo Arjeplog Borås Boxholm Index Danderyd Degerfors Dorotea Eda Eksjö Emmaboda Essunga Grums Grästorp Gullspång Habo Hedemora Herrljunga Hjo Hässleholm Höör Kalix Karlskrona Kumla Leksand Lomma Lund Mariestad Markaryd Mellerud Mora Munkedal Mörbylånga Norsjö Nässjö Olofström Orsa Pajala Perstorp Ragunda Robertsfors Rättvik Sala Simrishamn Skurup Sorsele Sotenäs Staffanstorp Storfors Strömsund Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Tingsryd Torsås Töreboda Ulricehamn Vadstena Vansbro Vara Vilhelmina Vårgårda Vännäs Värnamo Åre Älvdalen Älvkarleby Östra Göinge Övertorneå Index 89 område 5: din kommun som samhällsutvecklare

117 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 35 Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Syfte och metod Syftet med måttet är att ge en bild av befolkningens hälsotillstånd. Källa: Försäkringskassan. Danderyd Hylte Hammarö Lund Lomma Karlstad Pajala Täby Solna Osby Ängelholm Nacka Sollentuna Helsingborg Värnamo Båstad Karlskrona Sunne Höganäs Järfälla Växjö Gotland Kungsbacka Vaxholm Vimmerby Vingåker Finspång Laholm Ronneby Östra Göinge Avesta Borlänge Dorotea Eskilstuna Hässleholm Knivsta Torsby Halmstad Bengtsfors Fagersta Jönköping Kävlinge Perstorp 4,4 5,3 5,4 5,4 5,6 5,8 5,8 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7, Dagar Staffanstorp Boxholm Flen Kristinehamn Kungälv Nyköping Strängnäs Svedala Upplands-Bro Värmdö Örnsköldsvik Härryda Kalmar Tranemo Ulricehamn Mörbylånga Simrishamn Söderköping Trelleborg Tyresö Älvdalen Arboga Nykvarn Tjörn Umeå Örebro Arvidsjaur Falköping Malung-Sälen Skurup Sävsjö Söderhamn Tranås Varberg Åstorp Falun Gislaved Härjedalen Munkedal Skellefteå Åre Älmhult Hallstahammar 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8, Dagar 90 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

118 91 område 5: din kommun som samhällsutvecklare Dagar 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9, Nybro Botkyrka Arjeplog Aneby Alingsås Tanum Stenungsund Sollefteå Orsa Håbo Hofors Sigtuna Lysekil Vårgårda Torsås Sundsvall Lindesberg Östhammar Sölvesborg Olofström Filipstad Burlöv Öckerö Uddevalla Strömstad Mora Katrineholm Herrljunga Vännäs Vadstena Södertälje Karlshamn Medelvärde Österåker Vetlanda Robertsfors Oxelösund Ludvika Kinda Haparanda Habo Eksjö Årjäng Sotenäs Sala Markaryd Falkenberg Svalöv Nynäshamn Köping Hedemora Västerås Vallentuna Trosa Mjölby Landskrona Kalix Emmaboda Borås Alvesta Trollhättan Tomelilla Skövde Ockelbo Norsjö Leksand Höör Dagar 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,6 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 11,2 11,2 11,3 11,5 11,6 11,8 11,8 11,9 12,2 12,2 12, Ragunda Vilhelmina Berg Skara Ånge Storuman Heby Krokom Tierp Töreboda Askersund Laxå Hallsberg Ljusnarsberg Kramfors Hagfors Götene Arvika Degerfors Orust Lilla Edet Östersund Lycksele Ljusdal Kumla Högsby Hjo Gnesta Mellerud Härnösand Gullspång Älvkarleby Vara Strömsund Lekeberg Vänersborg Säter Sorsele Mariestad Kungsör Rättvik Grums Eda Uppvidinge Tingsryd Ljungby Karlskoga Essunga Säffle Nässjö Motala Hörby Vansbro Storfors Lidköping Hudiksvall Skinnskatteberg Piteå Lessebo Grästorp Ale Överkalix Upplands Väsby Svenljunga Klippan Hultsfred Övertorneå 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

119 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 36 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Syfte och metod Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden. Källa: Resultatet hämtas från Avfall Sverige. Förutsätter att kommuner rapporterar in siffror avseende 2012 till Avfall Sverige. Kommunens hantering av hushållsavfall år Mätperioden är år Sölvesborg Alingsås Klippan Perstorp Karlshamn Olofström Falun Hässleholm Skurup Vetlanda Lomma Lund Simrishamn Svedala Nykvarn Södertälje Tomelilla Nyköping Nynäshamn Sotenäs Eskilstuna Trollhättan Örebro Hofors Hörby Ludvika Ockelbo Älvkarleby Tanum Vansbro Höör Mora Gnesta Karlskrona Trelleborg Östersund Borlänge Leksand Lysekil Munkedal Gotland Staffanstorp Laholm Procent Orsa Osby Tranemo Östra Göinge Jönköping Rättvik Aneby Helsingborg Ulricehamn Älvdalen Alvesta Ängelholm Örnsköldsvik Båstad Karlstad Knivsta Nässjö Skinnskatteberg Umeå Borås Danderyd Kungsbacka Kävlinge Sala Skellefteå Åstorp Medelvärde Växjö Burlöv Höganäs Landskrona Svalöv Säffle Västerås Eksjö Hedemora Skara Sunne Söderhamn Vaxholm Ale Habo Hallstahammar Procent 92 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

120 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Heby Härryda Lindesberg Varberg Katrineholm Sollentuna Vimmerby Arboga Falköping Halmstad Hjo Kramfors Kungsör Köping Ljusdal Sigtuna Skövde Sundsvall Töreboda Upplands-Bro Vårgårda Botkyrka Laxå Tingsryd Torsby Vingåker Fagersta Falkenberg Flen Håbo Järfälla Krokom Lidköping Täby Österåker Grums Hammarö Hudiksvall Solna Tyresö Värmdö Gullspång Ljusnarsberg Lycksele Mariestad Sollefteå Vallentuna Upplands Väsby Malung-Sälen Arvidsjaur Filipstad Finspång Kristinehamn Ljungby Säter Tranås Nacka Strömstad Öckerö Askersund Arjeplog Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boxholm Degerfors Procent Dorotea Eda Emmaboda Essunga Gislaved Grästorp Götene Hagfors Hallsberg Haparanda Herrljunga Hultsfred Hylte Härjedalen Härnösand Högsby Kalix Kalmar Karlskoga Kinda Kumla Kungälv Lekeberg Lessebo Lilla Edet Markaryd Mellerud Mjölby Motala Mörbylånga Norsjö Nybro Orust Oxelösund Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sorsele Stenungsund Storfors Storuman Strängnäs Strömsund Svenljunga Sävsjö Söderköping Tierp Tjörn Torsås Trosa Uddevalla Uppvidinge Vadstena Vara Vilhelmina Vänersborg Vännäs Värnamo Ånge Åre Årjäng Älmhult Östhammar Överkalix Övertorneå Procent 93 område 5: din kommun som samhällsutvecklare

121 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? Syfte och metod Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen. Källa: Miljöfordon Syd 94 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

122 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK område 5: din kommun som samhällsutvecklare

123 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 38 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Syfte och metod: Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn. Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporteras till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via kolada.se Mätperioden är årets 6 första månader. Lund Södertälje Motala Trosa Tanum Västerås Växjö Emmaboda Eskilstuna Älmhult Kalmar Åre Kävlinge Säter Örebro Alvesta Sigtuna Svedala Ludvika Hammarö Herrljunga Svalöv Umeå Upplands Väsby Falun Halmstad Hedemora Landskrona Sala Skurup Tyresö Burlöv Gislaved Kinda Lidköping Ronneby Rättvik Båstad Orsa Avesta Gnesta Högsby Kumla Procent Lessebo Nyköping Skinnskatteberg Öckerö Askersund Botkyrka Falköping Järfälla Varberg Vaxholm Ale Alingsås Grästorp Karlstad Kramfors Kristinehamn Lindesberg Ljungby Tingsryd Upplands-Bro Falkenberg Finspång Karlskrona Kungälv Köping Strängnäs Vimmerby Habo Helsingborg Håbo Kungsbacka Nykvarn Sölvesborg Trollhättan Ulricehamn Uppvidinge Hässleholm Karlshamn Strömstad Vadstena Medelvärde Danderyd Gotland Procent 96 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

124 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Lilla Edet Lysekil Markaryd Norsjö Värmdö Östersund Östra Göinge Arboga Härjedalen Krokom Nacka Tranemo Uddevalla Örnsköldsvik Österåker Östhammar Jönköping Knivsta Laxå Lomma Skövde Sollefteå Sundsvall Torsås Arvika Eda Grums Ljusnarsberg Nässjö Osby Pajala Skellefteå Solna Strömsund Borås Haparanda Mariestad Berg Fagersta Heby Kalix Laholm Oxelösund Tjörn Tomelilla Vingåker Älvkarleby Övertorneå Arvidsjaur Degerfors Härryda Karlskoga Lekeberg Nybro Staffanstorp Värnamo Torsby Överkalix Hofors Piteå Sotenäs Sunne Säffle Aneby Hjo Katrineholm Munkedal Nynäshamn Simrishamn Ånge Åstorp Essunga Götene Höganäs Mellerud Skara Töreboda Vetlanda Flen Leksand Olofström Tranås Vilhelmina Bengtsfors Gullspång Vara Ängelholm Storuman Malung-Sälen Vansbro Arjeplog Borlänge Boxholm Dorotea Eksjö Filipstad Hagfors Hallsberg Hallstahammar Hudiksvall Hultsfred Hylte Härnösand Hörby Höör Klippan Kungsör Ljusdal Lycksele Mjölby Mora Mörbylånga Ockelbo Orust Perstorp Ragunda Robertsfors Sollentuna Sorsele Stenungsund Storfors Svenljunga Sävsjö Söderhamn Söderköping Tierp Trelleborg Täby Vallentuna Vårgårda Vänersborg Vännäs Årjäng Älvdalen Procent Procent 97 område 5: din kommun som samhällsutvecklare

125 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Mått 39 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Syfte och metod Syftet med måttet är att få en uppfattning om medborgarnas syn på kom munen som en god plats att leva och bo på. Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index Nöjd-Region-Index är ett helhetsbetyg på kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget mäts med tre specifika frågor, som ska spegla den övergripande uppfattningen vad gäller kommunen som en plats att bo och leva på utifrån Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder, Kommunikationer, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjlighter, Trygghet. Danderyd Lomma Lidköping Hammarö Kungsbacka Trosa Nacka Arvidsjaur Höganäs Karlstad Härryda Sollentuna Täby Alingsås Halmstad Sunne Umeå Piteå Svedala Tyresö Ängelholm Borås Helsingborg Jönköping Kävlinge Mora Rättvik Västerås Östersund Kalmar Olofström Staffanstorp Säter Söderköping Tranås Vännäs Växjö Örebro Knivsta Kumla Lycksele Skellefteå Skövde Index Stenungsund Strömstad Sölvesborg Vallentuna Vaxholm Boxholm Grästorp Hudiksvall Håbo Järfälla Karlshamn Mjölby Motala Solna Tjörn Arvika Falkenberg Karlskrona Krokom Leksand Mörbylånga Ulricehamn Eksjö Kinda Laholm Markaryd Robertsfors Sotenäs Sundsvall Trelleborg Trollhättan Vadstena Värnamo Båstad Gnesta Hallstahammar Kristinehamn Kungälv Nykvarn Nyköping Sigtuna Tanum Överkalix Index 98 resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

126 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Ale Fagersta Härnösand Norsjö Upplands Väsby Upplands-Bro Östhammar Medelvärde Nynäshamn Strängnäs Värmdö Älmhult Arboga Avesta Sala Tranemo Österåker Aneby Bengtsfors Finspång Gotland Karlskoga Ljungby Malung-Sälen Uppvidinge Ånge Gislaved Hallsberg Hörby Köping Nybro Orsa Oxelösund Burlöv Götene Hylte Härjedalen Hässleholm Ludvika Skara Säffle Söderhamn Tingsryd Vårgårda Borlänge Eskilstuna Hjo Mariestad Ockelbo Strömsund Tomelilla Torsås Vimmerby Askersund Berg Falköping Ronneby Vingåker Botkyrka Eda Lindesberg Skinnskatteberg Svalöv Vansbro Övertorneå Heby Kramfors Kungsör Vetlanda Emmaboda Gullspång Alvesta Hofors Lessebo Munkedal Nässjö Östra Göinge Perstorp Lilla Edet Svenljunga Flen Södertälje Arjeplog Degerfors Dorotea Essunga Falun Filipstad Grums Habo Hagfors Haparanda Hedemora Herrljunga Hultsfred Högsby Höör Kalix Katrineholm Klippan Landskrona Laxå Lekeberg Ljusdal Ljusnarsberg Lund Lysekil Mellerud Orust Osby Pajala Ragunda Simrishamn Skurup Sollefteå Sorsele Storfors Storuman Sävsjö Tierp Torsby Töreboda Uddevalla Vara Varberg Vilhelmina Vänersborg Åre Årjäng Åstorp Älvdalen Älvkarleby Öckerö Örnsköldsvik Index Index 99 område 5: din kommun som samhällsutvecklare

127 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013

128 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013

129 3, KF :00 / :s bilaga: ResultatrapportKKiK2013 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att utveckla kunskapsområden samarbetade vi under 2006 med ett antal Kommunstyrelseordföranden som gav sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. Fem områden togs fram och till dessa ett antal mått som ger information om kommunens resultat inom de olika områdena. Dessa prövades och utvecklades under Under 2013 har 220 kommuner arbetat med verktyget. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Förutom detta ger även Kommunens Kvalitet i Korthet ett verktyg för kommunen att utveckla sin styrning mot ett ökat fokus på sina resultat. I denna skrift hittar ni översiktlig information om de mått som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet. För information kontakta: Lars Strid, Leif Eldås, Gunnar Gidenstam, Christine Feuk, Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn , Fax

130 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013

131 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013

132 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Information till alla? en uppföljande granskning 2013

133 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Upplysningar om innehållet: Lars Strid, , Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: Text: Lars Strid Produktion: PÅ Media AB

134 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Förord Informationen till medborgarna har med åren fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Detta ökande tryck gör att mängden information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat. Under 2009 lät SKL ett externt team av studenter granska alla kommuners webb platser utifrån dryga 250 vanliga medborgarfrågor. Genom undersökningen ville vi få en ögonblicksbild av läget. Vi ville också ta fram underlag för ett fortsatt lokalt förbättringsarbete. Resultaten togs emot väl av kommunerna och önskemål restes på uppföljningar. Sådana genomfördes 2010, 2011, 2012 och nu Många kommuner har sedan början av undersökningarna gjorts stora förbättringar av informationen på sina webbsidor. Trots den skärpning av undersökningen som gjordes 2012 fortsätter förbättringarna under Den genomsnittliga svarsfrekvensen är idag ca 80 % och det är många kommuner som närmar sig 100 %. Materialet lämpar sig utmärkt för jämförelser och visar på goda exempel som vi även fortsättningsvis hoppas kan inspirera andra kommuner i sitt förbättringsarbete med informationen på webben. Ansvariga för framtagandet av materialet och skriften är Lars Strid, från SKL samt Johan Gjersvold från RKA. Stockholm i oktober 2013 Lennart Hansson Chef för sektionen Demokrati och styrning Sveriges kommuner och Landsting

135 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013

136 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Innehåll 8 Kapitel 1. Har informationen någon betydelse? 9 Verktyget bakgrund 9 Ändringar för 2012 och Hur har det gått till? 11 Kapitel 2. Allt bättre på information 12 E-tjänster 12 Samlade resultatredovisningar 12 Hur hitta resultaten? 13 Öppenhet och påverkan 14 Förskola 14 Grundskola 15 Gymnasium 15 Äldreomsorg 16 Individ- och familjeomsorg 16 Handikappomsorg 17 Bygga och bo 17 Gator, vägar och miljö 18 Tillstånd, tillsyn och näringsliv 18 Kultur och fritid 18 Sökfunktion 19 Helheten 20 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun 35 Kapitel 4. Förbättringsidéer och reflektioner 35 Ett tips 36 Bilaga

137 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning KAPITEL Har informationen någon betydelse? Det råder i dag ingen tvekan om att informationens betydelse har ökat i samhället inte minst tack vare att den är mer lättillgänglig exempelvis via internet. Medborgare nås med ett allt större informationsutbud samtidigt som de är allt mer aktiva i att leta fram den information som önskas. Idag förväntar sig medborgarna att hitta information på nätet från olika leverantörer av varor och tjänster. Om man inte hittar informationen upplevs det ofta som att leverantören inte existerar eller att det är något fel eller problem med varorna eller tjänsterna. Även de offentliga verksamheterna omfattas av dessa förväntningar. Kommunernas och landstingens webbplatser har fått och kommer även i framtiden få en allt större betydelse som informationsgivare till medborgarna. Det finns flera skäl att anta detta. Det finns en förväntning från medborgarna att få en hög tillgänglighet av information där svar på de vanligaste frågorna enkelt kan hittas på webbplatsen. Ett telefonsamtal under kontorstid ska kunna undvikas genom att svaret finns på webbplatsen eller att själva tjänsten finns att tillgå efter kontorstid. Samtidigt förväntas att utbudet av tjänster som kommunen och landstinget tillhandahåller ges i en samlad och överblickbar bild. Den ska spegla vad som finns att tillgå och vilka service-/kvalitetsnivåer som erbjuds. En ökad valfrihet inom kommuner och landsting förutsätter även en förbättrad information som är anpassad till medborgarens krav på information. Detta underlättar rationella val och förhindrar framtida missförstånd. Dessa förväntningar kan sammanfattas i begreppet bättre service. Ett annat skäl är att ett framtida samhälle med leverans av välfärdstjänster förutsätter att medborgarna har en ökad delaktighet i utformning, påverkan och beslut. Detta är vad vi i dag kallar en ökad medborgardialog. Ett sådant deltagande förutsätter en god information om vad som finns och pågår inom den politiska sfären i kommunen/landstinget och inom tjänstesektorn. Informationen är i detta sammanhang verktyget för att öppna upp kommunen för medborgaren och göra han/hon delaktig och medskapande. Därmed kan informationen ses som en förutsättning för delaktighet, en demokratisk fråga. Många kommuner har även betraktat informationen som en viktig del i utformningen av kommunens profil/image. Informationen på internetsidorna är kommunens ansikte utåt och ofta den första kontaktvägen till kommunen. En bristfällig information skapar en negativ bild av vad kommunen kan erbjuda. Bra informationskickar istället en Information till alla? En uppföljande granskning

138 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 1. Har informationen någon betydelse? positiv signal till eventuellt nyinflyttande och skapar även stolthet för anställda och medborgare i den egna kommunen. Genom webbplatsen kan information snabbt förmedlas och uppdateras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. I takt med utvecklingen ökar ständigt kraven och förväntningarna på webbplatsen från medborgare, press, organisationer etc. Svenskt Näringslivs återkommande undersökningar, fackföreningarnas undersökningar med flera kan ses som ett tecken på detta. Den information som saknades igår kan idag hittas på de flesta webbplatserna. Det kräver att vi ständigt måste utveckla och hålla detta medium ajour med förväntningar och innehåll. Verktyget bakgrund Under ett antal år hade Jämförelseprojektets nätverk med närmare 200 kommuner prövat och utvecklat ett stort antal granskande frågor utifrån ett medborgarperspektiv. Dessa har använts för att få fram en bild av kommunens webbsidor avseende styrkor och svagheter. Under försommaren 2009 genomförde SKL för första gången en nationell och kommunövergripande undersökning för att få fram en helhetsbild av informationen på kommunernas webbplatser. Resultatet presenterades i september 2009 på förbundets webbsidor och i skriften Information till alla? En granskning av kommunernas information till medborgarna. Resultatet mottogs mycket väl och uppskattades för att det var enkelt och överskådligt samt kunde visa på styrkor och förbättringsområden. Många kommuner tog resultaten som en utmaning och påbörjade en översyn samt genomförde olika förbättringsinsatser. Flera förfrågningar och önskemål framfördes under början av 2010 år om att förbundet borde göra en förnyad uppföljning. En sådan genomfördes under försommaren 2010 och resultaten presenterades i skriften Information till alla en uppföljande granskning. Även dessa resultat mottogs positivt och önskemål framfördes omgående om en ytterligare uppföljningar. Sådana har gjorts under 2011, 2012 och Ändringar för 2012 och 2013 Vid presentationen av 2011 års resultat framkom det tydligt att många kommuner förbättrat sina resultat så mycket att undersökningens frågor inte var tillräckligt utmanande. Av det skälet gjordes en del ändringar av undersökningsfrågorna. Cirka femtiotalet frågor av de totalt 253 undersökningsfrågorna, cirka 20 procent av frågorna, ändrades. En del togs bort och en del tillkom. Detta innebar att undersökningarna inte var helt jämförbara med tidigare under sökningar. Däremot går det utmärkt att jämföra 2012 med 2013 års resultat eftersom inga förändringar har gjorts emellan åren. Det är främst ett 20-tal frågor kring e-tjänster som tillkom. Här letar vi efter exempel där medborgaren exempelvis kan göra en ansökan via webben. Att man har blanketter utlagda på webben för utskrift och sedan insändning per post har exempelvis inte godkänts som ett positivt svar. Ett annat område som stärkts är resultatredovisningar där medborgaren ska kunna finna samlade resultat från enheterna inom respektive verksamhetsområde och kunna göra jämförelser däremellan. Ett exempel på detta är ingången på Stockholm Stads webb där flera verksamheter kan jämföras. Vi inledde ett samarbete med Centrum för lättläst vilket resulterade i att vi exkluderade frågor kring lättläst från de tidigare undersökningarna och istället plockat in deras resultat från deras egen webbundersökning. Detta har vi tyvärr inte kunnat göra under 2013 eftersom vi sent fick veta att Centrum för Lättläst inte gör en undersökning De resultat som därför presenteras 2013 är de resultat som uppnåddes Det är viktigt att se undersökningen som en ögonblicksbild och en färskvara eftersom förändringstakten är stor. Därtill bör undersökningen även fånga de eventuella brister som finns, samtidigt som den kan peka på utmaningarna för framtiden. Valet av frågor blir styrande för resultaten. En helt annan uppsättning av frågor skulle därmed ge ett annat resultat. Valet av frågor och svar har utgått från att de ska vara vanliga frågor som medborgarna ställer till kommunen exempelvis via telefon. Vi har även tagit intryck av den diskussion som finns kring förväntningar om att via internet presentera verksamheternas resultat. Man kan även i materialet ifrågasätta om det inte skulle behövas göras en viktning mellan de olika frågorna. Skulle exempelvis information om skolornas resultat ha ett större värde och ge mer poäng än exem pelvis informationen om skolskjutsar? Vi har i detta material av flera skäl inte gjort en sådan viktning. Främst har vi avstått från detta utifrån att det blivit ett alltför omfattande arbete samtidigt som vi inte hittat en acceptabel modell för detta. Vi vill även poängtera att det hade varit önskvärt att komplettera denna undersökning med att fråga medborgarna vad de anser som kommunens webbplats. Hittar de den information man söker Information till alla? En uppföljande granskning

139 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 1. Har informationen någon betydelse? och förväntar sig hitta där? Vi tror att regelbundet genomförda fokusgrupper med medborgare kring kommunens webbplats kan ge ett mycket värdefullt tillskott av information för kommunen om eventuella förbättringar. Hur har det gått till? Granskningen har utgått från att leta efter information på de frågor man inte funnit svar på vid föregående undersökning. Dvs. vi har haft som utgångspunkt att man inte har försämrat sina resultat vid en eventuell omstrukturering av webb sidorna. Under sökningen har genomförts av ett par datavana studenter under tiden juni till september månad. Ungdomarna har arbetat oberoende av varandra och granskat samma kommuner. Deras resultat har därefter sammanställts och där det funnits differenser i bedömningarna har personer på SKL granskat, undersökt och avgjort. Varje fråga har getts två minuter för att finna ett svar. Om svar inte hittats har det noterats som att svaret inte finns. Om det trots undersökningen skulle finnas så är det troligen så svårt att hitta att det inte kommer att hittas av medborgaren. Detta ska tas som en indikation på att funktionaliteten bör ses över. Några exempel på detta som tidigare framkommit i andra undersökningar är att avgifterna inom äldreomsorgen inte ligger med den övriga informationen kring äldreomsorgen utan samlats under en sida med alla kommunens avgifter, eller att gymnasiet inte heter gymnasiet utan utbildningscentrat osv. Varje fråga och svar presenteras separat med hjälp av färger där grön färg betyder att svaret på frågan finns. Gul färg om det delvis finns och röd om svaret saknas. Vi har haft en mycket generös tolkning på delvis finns finns något nämnt så får man ett gult svar. Varje områdes svar summeras utifrån att grönt ger tre poäng och gult ett poäng. Rött ger ingen poäng. Därefter ges en procentuell andel svar på frågorna inom respektive verksamhetsområde. Slutligen sammanställs även resultaten från dessa områden till ett övergripande kommunresultat. Det totala materialet har delats upp och presenteras i elva olika verksamhetsområden som i stort följer de kommunala verksamheternas indelning. Ett tolfte område har även lyfts in som undersöker svarsfrekvens och svarskvaliteten på kommunens sökfunktion. Information till alla? En uppföljande granskning

140 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning KAPITEL Allt bättre på information De tidigare undersökningarna från 2009, 2010, 2011 och 2012 har visat sig ha haft stor bety delse för många kommuner. Speciellt har den varit till hjälp för mindre kommuner som inte haft så stora resurser att lägga ned på webbinformation. Inför 2012 års undersökning skärptes undersökningen och nya frågor lades till. Ett flertal frågor har därför också tagits bort eller omformulerats. Detta medför att en direkt jämförelse med 2012 års undersökning är möjlig men är svårare med tidigare undersökningar. Trots denna skärpning finns det ett mycket stort antal kommuner som har mycket goda resultat. Snittet bland alla kommuner i undersökningen låg under 2012 på 74 % hittade svar och har under 2013 ökat till 79%. De 25 kommuner som totalt sett nått det bästa resultatet 2013 återfinns här nedan. tabell 1. Procentuellt mesta svaren. Kommun Svarsandel Uddevalla 95 % Karlstad 94 % Lidingö 92 % Nacka 92 % Örebro 92 % Sandviken 92 % Eskilstuna 92 % Helsingborg 91 % Huddinge 91 % Tyresö 91 % Umeå 91 % Arboga 91 % Stockholm 91 % Kommun Svarsandel Västerås 90 % Haninge 90 % Järfälla 90 % Linköping 90 % Trollhättan 90 % Vänersborg 89 % Forshaga 89 % Norrköping 89 % Kristianstad 89 % Södertälje 89 % Nyköping 89 % Botkyrka 89 % Information till alla? En uppföljande granskning

141 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information E-tjänster Ett av de områden som vi utökat frågor kring är e-tjänster. Utav de tolv frågor som använts var det tre frågor 2013 som indikerade som de vanligaste e-tjänsterna i kommunen. Dessa var att man kunde ansöka om plats på förskolan på webben (ca 200 av landets kommuner), att man kunde boka lokaler/ fritidsansläggningar på webben (dryga 150 kommuner) och att man kunde låna/reserva böcker biblioteket ( i stort sett alla kommuner) Resterande frågor var det en större spridning kring. tabell 2. E-tjänster. Fråga Antal kommuner Ansökning om och uppsägning av barnomsorgsplats kan göras som e-tjänst via webben? Man kan ansöka om plats i grundskola på kommunens webb Man kan ansöka om plats på gymnasieskola på kommunens webb Äldre betygskopior kan beställas via webben Man kan ansöka om färdtjänst på kommuns webb Man kan ansöka om parkeringstillstånd på kommunens webb Det ges möjlighet att kunna göra ansökan om bygglov på kommunens webb Det finns möjlighet att via kommunens webb följa beredning av en bygglovsansökan Det finns möjlighet att söka föreningsbidrag på kommunens webb Samlade resultatredovisningar 2012 gjordes en skärpning av kraven på resultatredovisningar i olika verksamheter. Utgångspunkten är att de ska vara samlade på ett ställe och visa resultat på enhetsnivå. För att få en bild av vad som efterfrågas kan man gå in på Stockholms stads hemsida. Där finns en sådan e-tjänst med resultatredovisningar inom flera verksamhetsområden. Vi har eftersökt sådana redovisningar inom förskola, grundskola, gymnasium, särskilda boenden och hemtjänst. Resultat visas nedan. tabell 3. Samlade resultatredovisningar. Fråga Antal kommuner Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av kommunens alla förskolenheter (med till exempel resultat av brukarundersökningar, personaltäthet med mera) Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av kommunens alla grundskolor Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla gymnasieskolor Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla särskilda boendena i kommunen Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla hemtjänstens enheter i kommunen Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla stödet till funktionshindrade (med till exempel resultat av brukarundersökningar, serviceutbud, med mera) Helt tydligt är att alla e-tjänster ökar i kommunerna. Det är över 70 kommuner fler som erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben i år än förra året. Det är mer än dubbelt så många kommuner som erbjuder möjligheten att söka bygglov via webben än förra året. Än fler erbjuder möjligheten att följa sin ansökan av bygglov på webben. Fortfarande är det relativt få som erbjuder möjligheten att söka en plats till grundskolan via webb, liksom ansökan om färdtjänst, parkeringstillstånd och föreningsbidrag via webben. Totalt ökar antalet även inom dessa områden mellan ch Tydligt är att det förekommer mest samlade resultatredovisningar inom äldreomsorgen. Dryga hälften av landets kommuner redovisar sådana. I de flesta fallen är detta en länk till Socialstyrelsens Äldreguide. En kraftig ökning, näst intill fördubbling, har skett inom grundskolan. I flera av dessa kommuner har man en länk till de jämförelsetjänster som tillhandahålls av Skolverket. I övrigt får man konstatera att det fortfarande är ett relativt litet antal kommuner som har denna funktion inom gymnasiet, grundskola och förskola. Dock ökar antalet kommuner som har funktionen inom alla områden. Information till alla? En uppföljande granskning

142 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information Hur hitta resultaten? Resultaten presenteras i den följande texten genom att inom respektive verksamhet kort beskriva vilka frågor som varit i fokus i undersökningen. Därefter presenteras de kommuner som har bäst resultat inom området tillsammans med en övergripande reflektion. Varje kommuns resultat inom respektive område tillsammans med det sammanlagda resultatet finns beskrivet på sidorna En total och detaljerad beskrivning av resultaten för respektive kommun finns att hämta som Excelfil på Där återges respektive kommuns resultat i varje enskild fråga av de dryga 250 medborgarfrågorna. På Kommun- och landstingsdatabasen finns totalindex och delindex publicerade och kan presenteras med annan statistik på kommunnivå. Öppenhet och påverkan Området öppenhet och påverkan omfattar 35 frågeställningar där fokus ligger på frågor som på olika sätt berör medborgarnas möjlighet till att få information om kommunen och de förtroendevalda samt insyn och delaktighet i den demokratiska processen. Har medborgaren möjlighet att ta del av förslag till beslut innan beslut fattas? Har medborgaren möjlighet att framföra synpunkter innan beslut fattas? Förs någon dialog med medborgarna kring aktuella frågor? Ges information om fattade beslut på webbplatsen? Är informationen anpassad så att alla medborgare kan förstå och ta del av den? Av landets 290 kommuner är det dessa 24 som har det bästa resultatet: tabell 4. Bästa resultat i kommunens öppenhet och medborgarnas möjlighet till påverkan. Sandviken 97 % Stockholm 97 % Umeå 97 % Lomma 94 % Uddevalla 94 % Falkenberg 91 % Karlskoga 91 % Kristinehamn 91 % Piteå 91 % Tyresö 91 % Malmö 90 % Arboga 89 % Arvika 89 % Karlstad 89 % Lidingö 89 % Linköping 89 % Lycksele 89 % Nacka 89 % Sigtuna 89 % Sundbyberg 89 % Trollhättan 89 % Vänersborg 89 % Västerås 89 % Östersund 89 % Medel för alla landets kommuner var % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

143 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information Förskola Undersökningen inom området förskola omfattar 18 frågor. Fokusområde är bland annat information om de olika förskoleenheterna såsom en samlad beskrivning med kontaktuppgifter, profil, geografisk läge, valmöjligheter, öppettider, stängningsdagar och kosthållning. Vidare ställs frågor på verksamheten rörande avgifter, väntetid, hur man får förtur, hur man anmäler intresse och hur barn med allergi tas emot. Kvalitet och resultat fångas också med frågor rörande kvalitetsredovisningar, och möjligheten att jämföra förskolenheter avseende resultat. Förutom detta har även information om hur föräldrasamverkan sker och hur man kan framföra synpunkter och klagomål undersökts. Av landets 290 kommuner är det dessa 21 som har det bästa resultatet: tabell 5. Kvalitet förskola. Kommun Svarsandel Danderyd 100 % Eskilstuna 100 % Eslöv 100 % Helsingborg 100 % Huddinge 100 % Järfälla 100 % Karlskoga 100 % Karlstad 100 % Laholm 100 % Linköping 100 % Mark 100 % Mjölby 100 % Nyköping 100 % Täby 100 % Uddevalla 100 % Upplands Väsby 100 % Upplands-Bro 100 % Vallentuna 100 % Österåker 100 % Gnesta 96 % Hammarö 96 % Grundskola Informationsgranskningen av grundskolan omfattar 16 frågor med fokus på information om de olika skolenheterna såsom en samlad beskrivning med kontaktuppgifter, geografisk läge, datum för skolstart, lovdagar, valmöjligheter och pedagogisk inriktning. Likaså ingår frågor om inflytande och samverkan innefattande elevinflytande, elevhälsovård, föräldrasamverkan, arbete med mobbning och individuella utvecklingsplaner. Kvalitet och resultat fångas också med frågor rörande kvalitetsredovisningar och möjligheten att jämföra skolenheter avseende resultat. Av landets 290 kommuner är det dessa 14 som har det bästa resultatet: tabell 6. Svarsfrekvens grundskola. Kommun Svarsandel Botkyrka 100 % Eskilstuna 100 % Haninge 100 % Lidingö 100 % Linköping 100 % Ljungby 100 % Nacka 100 % Sollentuna 100 % Täby 100 % Uddevalla 100 % Vallentuna 100 % Järfälla 96 % Karlskrona 96 % Lund 96 % Medel för alla landets kommuner var 77 % för 2012 och för %. Medel för alla landets kommuner var % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

144 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information Gymnasium Informationsgranskningen av gymnasieskolan omfattar 16 frågor med inriktning på information om de olika skolenheterna såsom exempelvis, skolornas program och inriktning, hur man väljer och anmäler sig, skolmaten, regler för bussresor, datum för skolstart och lovdagar samt matsedel. Likaså ingår frågor om inflytande och samverkan innefattande elevinflytande, arbete med mobbning, vilken rätt man har att välja skola/program i annan kommun och individuella utvecklingsplaner. Information om kvalitet och resultat fångas med frågor avseende kvalitetsredovisningar och möjligheten att jämföra skolenheter avseende resultat. Av landets 290 kommuner är det dessa 17 som har det bästa resultatet: tabell 7. Svarsfrekvens gymnasium. Kommun Svarsandel Eskilstuna 100 % Karlstad 100 % Linköping 100 % Västerås 100 % Örebro 100 % Solna 96 % Arvika 94 % Falkenberg 94 % Helsingborg 94 % Järfälla 94 % Kramfors 94 % Norrköping 94 % Nyköping 94 % Sandviken 94 % Sundsvall 94 % Gotland 90 % Örnsköldsvik 90 % Äldreomsorg Undersökningen inom området äldreomsorg omfattar 23 frågor. Flera frågor har fokus på att ge en bild av hur det går till att få hjälp och vad man kan få för hjälp. Förutom detta har information sökts om vilka särskilda boenden som finns, var de är belägna och dess verksamhet. Information om avgifter, kostnader och väntetider är viktiga frågor för den äldre och har därför tagits med. Kvalitetsredovisningar, brukarundersökningar, kontakten med anhöriga, hur man kan överklaga beslut, framföra synpunkter och klagomål har även varit i fokus. Av landets 290 kommuner är det dessa 7 som har det bästa resultatet: tabell 8. Svarsfrekvens äldreomsorg. Kommun Svarsandel Falköping 100 % Forshaga 100 % Nynäshamn 100 % Osby 100 % Sundsvall 100 % Östersund 100 % Vänersborg 97 % Därefter 39 kommuner med 96 poäng. Medel för alla landets kommuner var för % och för %. Medel för alla landets kommuner var % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

145 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information Individ- och familjeomsorg Informationsundersökningen inom detta område inriktar sig bland annat på hur man gör för att söka hjälp och vilken hjälp man kan få. Väntetider, eventuella avgifter och hur man gör när man inte är nöjd med beslut eller kontakt har även eftersökts. Förutom detta har även information om kvalitetsredovisningar, sekretessregler, vart man kan vända sig efter kontorstid med mera varit i fokus. Totalt har undersökningen inom detta område omfattat 13 frågor. Av landets 290 kommuner är det dessa 25 som har det bästa resultatet: tabell 9. Svarsfrekvens individ- och familjeomsorg. Kommun Svarsandel Arboga 100 % Avesta 100 % Bengtsfors 100 % Borlänge 100 % Botkyrka 100 % Falkenberg 100 % Falköping 100 % Hofors 100 % Huddinge 100 % Jönköping 100 % Lidingö 100 % Linköping 100 % Lomma 100 % Ludvika 100 % Lysekil 100 % Nacka 100 % Norrköping 100 % Salem 100 % Strängnäs 100 % Sundbyberg 100 % Trollhättan 100 % Tyresö 100 % Uddevalla 100 % Umeå 100 % Upplands-Bro 100 % Handikappomsorg Informationen på kommunernas webbplats omfattar 13 frågor och de handlar exempelvis om information kring hur man söker hjälp, vilka insatser kommunen erbjuder, kontaktuppgifter, resultatredovisningar och om det finns information om handikapporganisationer och handikappråd. Av landets 290 kommuner är det dessa 12 som har det bästa resultatet: tabell 10. Svarsfrekvens handikappsomsorg. Kommun Svarsandel Härryda 92 % Karlstad 92 % Katrineholm 92 % Trollhättan 87 % Forshaga 85 % Klippan 85 % Nacka 85 % Umeå 85 % Kungsbacka 79 % Markaryd 79 % Stockholm 79 % Töreboda 79 % Medel för alla landets kommuner var % och för %. Medel för alla landets kommuner var % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

146 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information Bygga och bo Granskningen inom detta område omfattar 25 frågor och handlar till stor del om de frågor som medborgaren står inför när han/hon vill förändra sitt boende. Frågor om avgifter, väntetider, tillgänglighet av tomter, lediga bostäder, budgetrådgivning med mera, har exempelvis ställts i undersökningen. Av landets 290 kommuner är det dessa 28 som har det bästa resultatet: Gator, vägar och miljö Frågorna i detta avsnitt bygger på 19 vanliga frågor som medborgarna ställer till kommunen om exempelvis parkering, trafikstörningar, kartor över cykelvägar, underhåll, snöröjning, avgifter, sopsortering och återvinningsstationer. Av landets 290 kommuner är det dessa 27 som har det bästa resultatet: tabell 11. Svarsfrekvens boende. Kommun Svarsandel Karlstad 100 % Trollhättan 100 % Uddevalla 100 % Åre 100 % Borås 96 % Båstad 96 % Halmstad 96 % Hammarö 96 % Helsingborg 96 % Håbo 96 % Kalmar 96 % Laholm 96 % Lerum 96 % Lidingö 96 % Ludvika 96 % Lysekil 96 % Mörbylånga 96 % Nacka 96 % Norrköping 96 % Norrtälje 96 % Orust 96 % Partille 96 % Tierp 96 % Uppsala 96 % Värnamo 96 % Västervik 96 % Västerås 96 % Växjö 96 % tabell 12. Svarsfrekvens gator, vägor och miljö. Kommun Svarsandel Boden 100 % Eskilstuna 100 % Forshaga 100 % Göteborg 100 % Helsingborg 100 % Huddinge 100 % Kramfors 100 % Kristianstad 100 % Kungsbacka 100 % Lerum 100 % Lund 100 % Malmö 100 % Mark 100 % Mölndal 100 % Norrköping 100 % Piteå 100 % Sandviken 100 % Sigtuna 100 % Skövde 100 % Sundsvall 100 % Sunne 100 % Tibro 100 % Trelleborg 100 % Trollhättan 100 % Uddevalla 100 % Vallentuna 100 % Västerås 100 % Medel för alla landets kommuner var % och för %. Medel för alla landets kommuner var % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

147 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 2. Allt bättre på information Tillstånd, tillsyn och näringsliv Inom detta område ingår frågor som berör tillstånd, tillsyn, avgifter, näringsliv, internationellt samarbete, folkhälsoarbete samt krishantering. Totalt är det 12 frågor som ingår i området. Näringslivsinformation skiljer sig från övriga områden. Här är det näringsidkarnas behov som står i centrum och inte enbart medborgarnytta, som de övriga områden gör. Frågorna berör olika stöd till företagare såsom lokaler och kontaktpunkter med andra företagare. Av landets 290 kommuner är det 181 kommuner, dvs. över 60 % av kommunerna som har 100 % svar på frågorna. Dessa finns redovisade i filerna Top 20 samt i den totala Resultatsammanställningen. Medel för alla landets kommuner var % och för %. Kultur och fritid Området omfattar totalt 16 frågor såsom exempelvis hur man startar en förening, föreningsregister, kontaktuppgifter till annan ideell verksamhet. Förutom detta även frågor om det lokala utbudet av aktiviteter och arrangemang, badplatser, information om lån/förhyrning av fritidslokaler, bibliotekens och fritidsanläggningars utbud och öppettider samt karta över intressanta platser i kommunen. Av landets 290 kommuner är det dessa 13 som har det bästa resultatet: tabell 13. Svarsfrekvens kultur och fritid. Kommun Svarsandel Avesta 94 % Boden 94 % Borlänge 94 % Enköping 94 % Gislaved 94 % Haninge 94 % Hässleholm 94 % Kristianstad 94 % Piteå 94 % Stockholm 94 % Örebro 94 % Eskilstuna 90 % Göteborg 90 % Medel för alla landets kommuner var % och för %. Sökfunktion Det kanske inte alltid finns någon rubrik som stämmer med den specifika fråga man vill ha svar på. Sökfunktionen blir då viktig. Undersökningen utgår här från 19 enkla frågor, som exempelvis: var ligger kommunhuset, biblioteket och sopstationen eller om det finns en bostadsförmedling, friskolor, turistbyrå och simhall i kommunen. Andra frågor är när man får elda utomhus, hur hög skatten är, vem som är kommunchef och vad kommunalrådet heter. Av landets 290 kommuner är det dessa 29 som har det bästa resultatet: tabell 14. Svarsfrekvens sökfunktion. Kommun Svarsandel Arboga 100 % Avesta 100 % Berg 100 % Boden 100 % Bräcke 100 % Eskilstuna 100 % Forshaga 100 % Gullspång 100 % Haninge 100 % Helsingborg 100 % Håbo 100 % Järfälla 100 % Karlstad 100 % Kristianstad 100 % Lidingö 100 % Ljungby 100 % Luleå 100 % Mark 100 % Nacka 100 % Nordmaling 100 % Norrköping 100 % Rättvik 100 % Sandviken 100 % Sigtuna 100 % Skellefteå 100 % Säffle 100 % Tyresö 100 % Uddevalla 100 % Värmdö 100 % Medel för alla landets kommuner var % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

148 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel X. Kapitelnamn Helheten Om man slår samman de olika områdena och försöker få en helhetsbild av vilka kommuner i landet som svarar mest på de över två hundra medborgarfrågorna och därmed har de bästa webbsidorna, så ger det följande lista. Av landets 290 kommuner är det dessa 25 som har det bästa resultatet: tabell 15. Svarsfrekvens helheten. Kommun Svarsandel Uddevalla 95 % Karlstad 94 % Lidingö 92 % Nacka 92 % Örebro 92 % Sandviken 92 % Eskilstuna 92 % Helsingborg 91 % Huddinge 91 % Tyresö 91 % Umeå 91 % Arboga 91 % Stockholm 91 % Västerås 90 % Haninge 90 % Järfälla 90 % Linköping 90 % Trollhättan 90 % Vänersborg 89 % Forshaga 89 % Norrköping 89 % Kristianstad 89 % Södertälje 89 % Nyköping 89 % Botkyrka 89 % Medel för alla landets kommuner % och för %. Information till alla? En uppföljande granskning

149 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning KAPITEL Sammanställning av svarsfrekvens per kommun På följande uppslag finns samtliga kommuners resultat inom respektive undersökningsområde presenterat. Siffrorna anger den procentandel svar som hittats på de frågor som ställts. Det totala medelvärdet för varje kommun finns även angivet. Varje område har därefter färgsatts utifrån procentandelen svar. Röd färg motsvarar 0 49 % svar på frågorna, % motsvarar gul färg och % svar har grön färg. Den totala sammanställningen med alla frågor och resultat finns att hämta på och Information till alla? En uppföljande granskning

150 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Ale Finspång kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Burlöv Båstad Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Essunga Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Information till alla? En uppföljande granskning

151 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Ale Finspång kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Burlöv Båstad Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Essunga Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Information till alla? En uppföljande granskning

152 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Flen Jokkmokk kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Håbo Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Information till alla? En uppföljande granskning

153 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Flen Jokkmokk kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Håbo Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Information till alla? En uppföljande granskning

154 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Järfälla Lund kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Information till alla? En uppföljande granskning

155 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Järfälla Lund kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Information till alla? En uppföljande granskning

156 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Lycksele Ragunda kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Munkfors Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Oxelösund Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Information till alla? En uppföljande granskning

157 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Lycksele Ragunda kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Munkfors Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Oxelösund Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Information till alla? En uppföljande granskning

158 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Robertsfors Tibro kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tibro Information till alla? En uppföljande granskning

159 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Robertsfors Tibro kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tibro Information till alla? En uppföljande granskning

160 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Tidaholm Västerås kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vårgårda Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Information till alla? En uppföljande granskning

161 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Tidaholm Västerås kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vårgårda Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Information till alla? En uppföljande granskning

162 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. Sammanställning svarsfrekvens Växjö Övertorneå kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individoch familj Handikappomsorg Växjö Ydre Ystad Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå Medelvärde per område Information till alla? En uppföljande granskning

163 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Kapitel 3. Sammanställning av svarsfrekvens per kommun tabell 16. (Forts.) Sammanställning svarsfrekvens Växjö Övertorneå kommun. Röd: 0 49 % svar. Gul: % svar. Grön: 80 svar. Kommun Bygga och Bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Sökfunktion Totalt: Medelvärde tolv områden Växjö Ydre Ystad Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå Medelvärde per område Information till alla? En uppföljande granskning

164 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning KAPITEL Förbättringsidéer och reflektioner Undersökningen ger en ögonblicksbild eller en läges beskrivning av kommunernas webbinformation sommaren Undersökningsperioden varade under ca 4 månader. Informationen på nätet förändras och utvecklas fort, vilket medför att bilden troligen ser annorlunda ut om ett par år. Undersökningens resultat har fördelen att det tydligt och enkelt visar på starka och svaga sidor i varje kommuns informationsgivning. När en kommun har svaga sidor inom något område visar undersökningen tydligt vilka som har bra information, dvs. de goda exemplen. Med några enkla knapptryckningar på datorn kan man ta del av dessa kommuners information och låna detta till den egna kommunens webbsidor. Förbättringar är inom detta område därför relativt enkla och billiga att genomföra. Det är även enkelt att fortsättningsvis göra egna undersökningar av kommunens webbsidor för att se eventuella förbättringar, genom att låta några externa personer i kommunen granska webben utifrån frågorna i bilagan. Webbinformation, eller information till medborgare, har visat sig vara ett utmärkt område att arbeta med i nätverksform. I nätverket kan man enkelt jämföra sig med varandra och med andra kommuner. Skillnader och identifiering av goda exempel görs lätt. De goda exemplen är sedan en inspiration för den egna kommunens förbättringsarbete. Den metod som använts i undersökningen kan utvecklas och förfinas. I år tog vi ett steg i den riktningen men mer kan säkert göras framöver. Varje område av de tolv kan kompletteras med ytterligare frågor. Därmed ges en annan bild och resultat. Vi har i denna undersökning velat ge ett slags grundläggande bild utifrån ett medborgarperspektiv. Andra perspektiv skapar andra frågor, vilket aktualiserar en ständig diskussion om till vem gör vi vår webb? Ett tips Alla kommuner svar, cirka uppgifter, finns samlade i en Excel-fil som kan hämtas från SKL och RKA:s webbsidor. I filen finns inlagt ett spindeldiagram där man bara väljer den kommun du är intresserad av så fås hela kommunens resultat fram i jämförelse med snittet i landet. Kopiera diagrammet och använd det gärna i presentationer och i den lokala diskussionen om förbättringar kring informationsgivningen till medborgarna. Information till alla? En uppföljande granskning

165 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Bilaga Informationsfrågor Öppenhet och påverkan > > Kommunens hela budget finns presenterad. > > Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare och målgrupper > > Det finns en kommunövergripande information om kommunens jämförelser med andra kommuner > > Det finns kommunövergripande information om klagomål-/synpunktshantering. > > På kommunens hemsida redovisas resultatet från arbetet med inkomna synpunkter och klagomål. > > Det finns information om mandatfördelning i senaste kommunvalet. > > Det finns information om koalition, allians, teknisk valsamverkan och liknande för att medborgare skall kunna se ansvarsförhållandet > > Det finns information om hur man kommer i kontakt med ordföranden för fullmäktige, kommunstyrelse och eventuella nämnder. > > Det finns e-postadress till alla politiker i fullmäktige och eventuella nämnder > > Det finns telefonnummer till alla ledande politiker i fullmäktige och eventuella nämnder > > Kommunen har samlad information kring de vanligaste frågorna och svaren kring olika verksamheter. (FAQ) > > Det finns en sökfunktion med index från A Ö över kommunens olika ansvarsuppgifter samt angivna kontaktpersoner för respektive område. > > Kommunens hela årsredovisning finns presenterad > > Kommunen ger ut en förenklad version av årsredovisning/berättelse till kommunens medborgare. > > Det finns möjlighet för medborgarna att elektroniskt prenumerera på information från webben? > > Det finns möjlighet att ta del av kallelser (eller uppgifter om dagordning, sammanträdestider och plats) före kommunfullmäktiges sammanträden > > Det finns möjlighet att ta del av kallelser (eller uppgifter om dagordning, sammanträdestider och plats) före kommunstyrelsens sammanträden > > Det finns möjlighet att ta del av kallelser (eller uppgifter om dagordning, sammanträdestider och plats) före nämndernas sammanträden > > Det finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunfullmäktige > > Det finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunstyrelse > > Det finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med nämnderna > > Det finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunfullmäktige > > Det finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunstyrelse > > Det finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med nämnderna > > Det finns möjlighet för allmänheten att söka i kommunens diarium > > Det finns webbinformation på lättläst svenska (Centrum för lättläst gör undersökningen) > > Det finns lättläst information integrerad i den vanliga webben (Centrum för lättläst gör undersökningen) > > Kommunens ger möjlighet till att lyssna på informationen > > Kommunens webbplats är anpassad för synskadade > > Kommunens webbplats har information på teckenspråk > > Kommunen har information på andra språk om olika verksamheter. (engelska) > > Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via webb-tv. > > Det finns information om de försäkringar som kommunen har inom de olika verksamheterna > > Finns möjlighet att lämna medborgarförslag eller e-petition via webb? > > Kommunen använder sig av social medier på webben (ex. facebook) Information till alla? En uppföljande granskning

166 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Bilaga Förskola > > Det finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom förskolan med kontaktuppgifter (telefon, e-postadress, adress, till chef. > > Enheternas profil (pedagogisk inriktning, värdegrund, arbetssätt etc.) presenteras > > I presentationen framgår var den enskilda förskolan ligger geografiskt. > > Kommunen presenterar förskolor med annan huvudman än kommunen > > Det finns information om det går att välja förskola. > > Det finns information om när förskolorna är öppna. > > Det finns information om stängningsdaga > > Det finns information om vilka avgifter som gäller för en förskoleplats > > Det finns information om hur snabbt man kan få en förskoleplats. > > Det finns information om hur väntetiden beräknas. > > Det finns information om möjlighet till förtur. > > Det finns information om hur man anmäler sitt intresse. > > Det finns information om vem man kan kontakta om ditt barn har speciella behov, (t ex språk, funktionsnedsättning etc.) > > Man kan ansöka om plats på förskola på kommunens webb. > > Det finns information om hur föräldrasamverkan sker. > > Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av kommunens alla förskolenheter (med t ex resultat av brukarundersökningar, personaltäthet med mera). > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. > > Ansökning om och uppsägning av barnomsorgsplats kan göras som e-tjänst via webben? Grundskola > > Det finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom grundskolan med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner. > > Det finns en samlad beskrivning som visar var grundskolorna i kommunen ligger > > Det finns information om möjligheterna att välja grundskola > > Man kan ansöka om plats i grundskola på kommunens webb. > > Det finns information om när skolorna startar, lovdagar, avslut m.m. > > Det finns en samlad presentation av grund skolornas olika pedagogisk inriktning/profil och arbetssätt > > Det finns information om hur skolorna arbetar med elevinflytande > > Det finns information om elevhälsovården > > Det finns information om hur föräldrasamverkan sker. > > Det finns information om hur skolorna arbetar med frågor som berör mobbning > > Det finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna genomförs och följs upp. > > Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av kommunens alla grundskolor. > > Det finns information om vilken hjälp som kan ges till barn i behov av särskilt stöd. > > Det finns information om vilka regler som gäller för skolskjutsar > > Det finns information om skolornas matsedel > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. Gymnasieskola > > Det finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma inom kommunen inom gymnasieskolan med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner > > Det finns information om skolornas olika program och inriktning. > > Det finns information om hur man väljer och anmäler sig till gymnasiet. > > Man kan ansöka om plats på gymnasieskola på kommunens webb. > > Det finns information om skolmat avseende ev. kostnad och kvalitet. > > Det finns information om regler för bussresor. > > Det finns information om skolornas start, lovdagar, avslut m.m > > Det finns information om skolornas matsedel > > Det finns information om hur man arbetar med mobbing > > Det finns information hur man kan nå kontakt med SYO-konsulenten > > Det finns information om vilken rätt man har att välja skola/program i annan kommun. > > Det finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna genomförs och följs upp. > > Det finns beskrivningar om hur skolorna arbetar med elevinflytande > > Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla gymnasieskolor > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. > > Äldre betygskopior kan beställas via webben Information till alla? En uppföljande granskning

167 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Bilaga Äldreomsorg > > Det finns information hur man ansöker om hjälp (bistånd/insatser) > > Det finns information om vilka tjänster som finns inom äldreomsorgen > > Det finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas inom hemtjänsten. > > Det finns information om öppna verksamheter, t ex. dagverksamhet > > Det finns information om trygghetslarm > > Det finns information rehabverksamhet > > Det finns information om fixartjänster > > Det finns information om uppsökande verksamhet > > Det finns information om vilka olika boendeformer som finns inom äldreomsorgen > > Det finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna inom särskilt boende med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner. > > Enheter inom äldreomsorgen verksamma i kommunen presenteras > > Det finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund, etc.) > > Det finns information om äldreboendenas geografiska placering > > Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd. > > Det finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet > > Det finns information om avgiftens storlek > > Finns det möjlighet för medborgaren att göra simulerad beräkning av preliminär avgift för äldreomsorg > > Det finns information om stöd till anhöriga > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål > > Det finns information om valmöjligheter inom hemtjänst och särskilt boende. > > Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla särskilda boendena i kommunen > > Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla hemtjänstens enheter i kommunen > > Det finns information om pensionärsorganisationer, brukarråd och frivilliga organisationer Individ- och familjeomsorg > > Det finns information om hur man gör för att söka hjälp. (ansöka om bistånd, hjälp utan biståndsbeslut) > > Det finns en samlad faktainformation om de enskilda verksamheterna med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelpersoner > > Det finns information om vilka olika insatser/ bistånd/hjälp man kan få. > > Det finns information om vilka delar som beräknas i försörjningsstödet > > Det finns en funktion som möjliggör uträknandet av försörjningsstöd > > Det finns information om väntetider efter sökt hälp/stöd > > Det finns information om hur man överklagar ett beslut > > Det finns information om eventuella avgifter > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål > > Det finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras > > Det finns information om sekretessregler > > Det finns information om vad man gör när barn far illa, vid misshandel, kvinnofrid, dvs. anmälan till myndighet > > Det finns information om var man kan vända sig efter kontorstid med akuta problem. Handikappomsorg > > Det finns information om hur man gör för att få hjälp. (bistånd, personlig assistans m.m.) > > Det finns information om vilka olika insatser/ bistånd/hjälp man kan få. > > Det finns en samlad och beskrivande information om kommunens alla verksamheter med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner > > Det finns information om olika avgifter och dess storlek > > Det finns information om hur man överklagar ett beslut. > > Det finns information om sekretessregler > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. > > Det finns information om valmöjligheter avseende boenden inom de olika enheterna. > > Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla stödet till funktionshindrade (med t.ex. resultat av brukarundersökningar, serviceutbud, med mera). > > Man kan ansöka om färdtjänst på kommuns webb. > > Man kan ansöka om parkeringstillstånd på kommunens webb. > > Det finns information om den fysiska tillgängligheten i kommunens allmänna lokaler utifrån olika funktionshinder > > Det finns information om olika handikapporganisationer och handikappråd Information till alla? En uppföljande granskning

168 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Bilaga Bygga och bo > > Finns det information om var det finns tillgängliga tomter för nybyggnation för privatpersoner? > > Finns det uppgifter kring hur man söker bygglov > > Finns det information om taxor och avgifter för bygglov? > > Finns det information om hur lång tid ett bygglov beräknas ta. > > Det finns information om vart jag vänder mig till med frågor om bygglov (telefon, m.m.) > > Det finns information om tider för att kunna få hjälp och information med bygglov > > Finns det information om köregler för tomter och lägenheter. > > Finns det information om lediga bostäder och vart man vänder sig > > Finns det information om bostadsanpassningsbidrag > > Finns det information om energirådgivning > > Finns det information om kommunens översiktsplaner > > Finns det information om aktuella detaljplaner > > Finns det information om kollektivtrafiken > > Finns det information om färdtjänst > > Finns det information om konsumentvägledning > > Finns det information om budgetrådgivning > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål > > Det finns en resultatredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras. > > Det finns information om regler för enskilda avlopp > > Det finns information om hur man gör radonmätningar > > Det finns information tillstånd behövs för bergvärme > > Det finns information när man måste ha bygglov > > Det finns information om hur man får bostadsanpassning > > Det ges möjlighet att kunna göra ansökan om bygglov på kommunens webb > > Det finns möjlighet att via kommunens webb följa beredning av en bygglovsansökan Gator, vägar och miljö > > Finns det information om var det finns tillgängliga tomter för nybyggnation för privatpersoner? > > Finns det uppgifter kring hur man söker bygglov > > Finns det information om taxor och avgifter för bygglov? > > Finns det information om hur lång tid ett bygglov beräknas ta. > > Det finns information om vart jag vänder mig till med frågor om bygglov (telefon, m.m.) > > Det finns information om tider för att kunna få hjälp och information med bygglov > > Finns det information om köregler för tomter och lägenheter. > > Finns det information om lediga bostäder och vart man vänder sig > > Finns det information om bostadsanpassningsbidrag > > Finns det information om energirådgivning > > Finns det information om kommunens översiktsplaner > > Finns det information om aktuella detaljplaner > > Finns det information om kollektivtrafiken > > Finns det information om färdtjänst > > Finns det information om konsumentvägledning > > Finns det information om budgetrådgivning > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål > > Det finns en resultatredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras. > > Det finns information om regler för enskilda avlopp > > Det finns information om hur man gör radonmätningar > > Det finns information tillstånd behövs för bergvärme > > Det finns information när man måste ha bygglov > > Det finns information om hur man får bostadsanpassning > > Det ges möjlighet att kunna göra ansökan om bygglov på kommunens webb > > Det finns möjlighet att via kommunens webb följa beredning av en bygglovsansökan Tillstånd, näringsliv med mera > > Finns det information om hur man ansöker om serveringstillstånd > > Finns det information om avgifter och taxor när det gäller alkohol- och serveringstillstånd > > Finns det information om tillstånd för torghandel > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål > > Finns det information om vad man kan få för stöd som företagare > > Finns det information om lediga lokaler och tomter för intresserade företag > > Finns det ett aktuellt företagsregister? Information till alla? En uppföljande granskning

169 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Bilaga > > Det finns information om föreningar, nätverk eller andra forum för företagare > > Det finns information om EU-projekt och internationellt samarbete > > Det finns information om vänorter/ vänortssamarbete > > Det finns information om kommunens folkhälsoarbete > > Det finns information om kommunens krisberedskap Ideell sektor, kultur och fritid > > Går det att söka föreningar efter vilken aktivitet de ägnar sig åt? > > Det finns kontaktuppgifter till annan ideell verksamhet (ej formella föreningar), som t.ex. grannsamverkan, volontärinsatser, ungdomsgrupper. > > Det finns information om vilket stöd man kan få för att starta en förening > > Det finns information om olika former av ekonomiskt föreningsstöd > > Det finns möjlighet att söka föreningsbidrag på kommunens webb > > Det finns information om lokalt utbud av aktiviteter och arrangemang > > Det finns information om badplatser > > Det finns information om lån/förhyrning av fritidslokaler. > > Det finns information om bibliotekens utbud och öppettider > > Det finns information om fritidsanläggningars utbud och öppettider > > Det finns en karta eller annan information som hänvisar till kommunens natur- och kulturgeografiskt intressanta platser. > > Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål > > Det finns information som presenterar resultaten av kommunens fritidsverksamhet riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar ingår. > > Det finns information som presenterar resultat för verksamheter inom kultur och fritid som går att jämföra med andra verksamheter och kommuner > > Det finns möjlighet att boka fritidsanläggningar/ lokaler på webben > > Det finns möjlighet att söka, låna om och reservera böcker/e-böcker på webben Sökfunktion > > Vem är kommunchef? > > Vad heter kommunalrådet? > > Vad kostar en plats inom barnomsorgen? > > Var ligger sopstationen? > > När är sopstationen öppen? > > Finns det någon simhall? > > Var ligger kommunhuset? > > Hur många invånare bor i kommunen? > > Hur hög är skatten? > > Finns det en turistbyrå? > > Var lämnar man deklarationen? > > Finns det friskolor > > Vem är socialchef? > > Vem är skolchef? > > Var ligger biblioteket? > > Finns det en bostadsförmedling? > > När är det sandsopning? > > När får man elda utomhus? > > Hur kan man framföra synpunkter och klagomål? Information till alla? En uppföljande granskning

170 3, KF :00 / :s bilaga: Webbundersökning2013 Information till alla? En uppföljande granskning 2013 Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Detta ökande tryck gör att mängden information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat. Under 2009 gjordes den första mätningen av ett externt team av studenter på uppdrag av SKL. Detta är den femte uppföljningen som vi gör och vi ser stadiga förbättringar för varje år. Materialet lämpar sig utmärkt för jämförelser och visar på goda exempel som vi även fortsättningsvis hoppas kan inspirera andra kommuner i sitt förbättringsarbete med informationen på webben. Ansvariga för framtagandet av materialet och skriften är Lars Strid, från SKL samt Johan Gjersvold från RKA. Ladda ner på webbutik.skl.se isbn: Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

171 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner SKL:s redovisning av jämförelsetal avser i flera mått tidigare år. I denna redovisning har en korrigering gjorts så värdena avser rätt år. Resultat för 2013 avser oftast 2013 men alla kostnader avser Nationell statistik publiceras först under juli nästkommande år. Gröna fält är lika, högre/bättre värden än genomsnittet i jämförande kommuner för respektive år, gula fält är områden som kan förbättras och vita fält är värden som inte har varit med i jämförelsen med andra kommuner /U Nordin Din kommuns tillgänglighet Svara e-post 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e-post-fråga får svar inom två arbetsdagar? Svara telefon 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Öppettider utöver Hur många timmar/vecka har huvudbibliotek/simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden på vardagar? nytt Plats i förskolan 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 1 6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Väntetid Äldreboende 7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Första halvåret 2013 Väntetid socialbidrag 8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få beslut om ekonomiskt bistånd vid nybesök? (Från första kontakt till beslut) Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat % 96 % 93 % 88 % 87 % 81 % 46 % 50 % 46 % 46 % 44 % 52 % Medel och högsta resp. lägsta värdet % % 44 % % 73 % 50 % 77 % 68 % 68 % 72 % 86 % % 74 tim/vecka 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 dgr 0 dgr 0 dgr 0 dgr 0 dgr 0 dgr 45 dgr 45 dgr 83 dgr 93 dgr 31 dgr 39 dgr 6 dgr Ingen mätning i Ösd 8 dgr 8 dgr 11 dgr 49 t/v % dgr dgr dgr Alla får plats inom förskolan inom lagstadgad tid (praxis 4 månader). 1

172 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner Trygghetsaspekter i Din kommun 9. Hur trygga och säkra känner sig medborgare i kommunen? (SCB Medborgarundersökning, del Trygghet, max 100) 10. Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagarsperiod? 11. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? planerad och (faktisk) 2 Resultat Ingen mätning i Ösd Resultat 2009 Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd Resultat 2010 Ingen mätning i Ösd Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat pers 17 pers 12 pers 18 pers 5,2 barn 5,0 barn 5,0 barn 5,1 barn 5,0 barn 5,0 barn (4,3) Medel och högsta resp. lägsta värdet pers ,4 (4,4) 7,7 (6,3) 4,1 (3,6) Din delaktighet och kommunens information 12. Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Information på webben 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (Informationsindex, andel av max poäng) Delaktighet 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgare att delta i kommunens utveckling? (Medborgarindex, andel av max poäng) Inflytande 15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (SCB Inflytandeindex, antal poäng av max 100) Avser 2012/2013 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat ,2 % Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Medel och högsta resp. lägsta värdet % 77 % 83 % 86 % 83 % 88 % 79 % % 70 % 72 % 75 % 72% 75 % 43 poäng Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd 42 poäng 39 poäng 39 poäng 50 % poäng Din kommuns kostnadseffektivitet Förskolan 16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan 3? Kr/barn Grundskolan 17a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (andel snitt som nått kravnivån i sv, eng, ma, %) Resultat Kr/barn Resultat Kr/barn Resultat Kr/barn Resultat Kr/barn Resultat Kr/barn Resultat % 91 % Medel och högsta resp. lägsta värdet % Beslut i BoUN om 6 barn/personal i snitt (18 barn/3 personal per avdelning i snitt). Östersund endast planerad ). 2013: 5,0 är enl. Skolverkets statistik. 4,3 uppgift från Buf Ösd. 3 Avser samtlig regi 2

173 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner 17b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (andel som nått kravni ,3 % 70 % 71 % 70 % vån i sv, ma) Andel elever som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet, % 19. Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8? 20. Kostnad per betygspoäng (meritvärde grundskola), kr Gymnasieskolan 21. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen inom 4 år, inkl. IV-program? 22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kr/elev Äldreomsorg 23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? Andel av maxpoäng 24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? kr/brukare 89,9 % 89,4 % 86,4 % 88,1% 90,9 % 91,7 % 73 % 339 kr 337 kr 346 kr 355 kr 326 kr % 78 % 83 % 82 % 81 % 74 % kr kr Kr/elev Kr/elev 10 svar bra värde 77 % 67 % 69 % kr kr kr 25. Andel brukarna som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 67 % 71 % 64 % 82 % 84 % boende? NKI 5 85 % 100 % kr/b kr Kr/b 5 svar bättre värden 12 lika bra kr/b 87,5 99,3 74,1 77 % % kr/elev % % % 94 % 94 % 69 % Kr/b Kr/b 26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (andel av max poäng, 2013 anges typvärde 6 ) 27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kr/brukare 28. Andel brukarna som är ganska/mycket nöjda med sin hem- 76 % 76 % 73 % 92 % 93 % tjänst? (SCB NKI-index 1-100) Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? 87 % 89 % 91 % Andel av max Socialtjänsten 30. Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning 90 % 70 % 86 % % % % avser både kommunala och fristående skolor 5 NKI = Nöjd Kund Index, SCB på uppdrag av Socialstyrelsen 6 Typvärde = det mest förekommande resultatet 7 Undersökning av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen (Socialstyrelsens nationella brukarundersökning) 3

174 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner Din kommun som samhällsutvecklare Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat Förvärvsarbetande invånare 8 79 % 77 % 78 % 79 % 78,8 Andel av befolkning år? SCB 32. Hur stor andel av befolkningen Ej med i får försörjningsstöd? SCB ,0 % 4,0 % Ej med i KKiK 3,9 % KKiK Resultat Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 6,1 5,1 6,4 8,4 6,9 5,7 34. Sammanfattande omdöme av företagarna enligt SKL:s Insikten? NöjdKundIndex (NKI) Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Antal 6,6 8,7 10,3 dgr/ befolkning år 36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hus- 44 % 43 % 43 % 42 % 45 % hållsavfall? (Avfall Sverige) 37. Andel miljöbilar i kommunorganisationen (inkl. kommunala bolag) (Mätning 1 nov) Andel miljöbilar i den geografiska kommunen? 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiskt livsmedel? 39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att bo och leva i? (SCB Medborgarundersökning, index max 100) 35 % Kommunen 50 % 37 % Kommunen 52 % 37 % Kommunen 50 % 39 % Kommunen 54 % 39 % Kommunen 56 % 2,5 % 3 % 7,1 % 8,4 % 44 % Kommunen 61 % 13 % 10 % 14 % 15,6 % 15 % 70 Ingen mätning i Ösd Medel och högsta resp. lägsta värdet , ,0 % 9,9 0,8 5,0 13 1, ,5 12,4 4, SKL siffror kommer senare 10,7 % % SCB, avser geografisk kommun, andel av totalt antal invånare mellan 20 och 64 år 9 Nyföretagarcentrums Företagsbarometer 4

175 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Definitioner av indikatorer/mått Sammandrag av SKL:s verktygslåda 2013 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner Totalt har 220 kommuner deltagit i Kommunens kvalitet i korthet och redovisat värden för 2012 och Östersund har deltagit i SCB Medborgarundersökning men inte under 2009 och SKL tar fram värden från nationell statistik och kostnader avser tidigare år eftersom den nationella statistiken redovisas på webben först under juli månad nästkommande år. Flera mått i jämförelsen avser alla landets kommuner (290 st). Redovisning av indikatorer sker på flera olika sätt: absoluta tal, poäng, indexvärde, andel m.m. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET Mått 1 E-post Jämförelse med 162 kommuner Källa - extern mätning - hur stor andel av de frågor vi har fått via e-post som besvarats inom 2 arbetsdagar. SKL har beställt av företag (JSM Telefront) på uppdrag av kommunerna. Frågor ställs inom områdena bygglov, förskola, grundskola, IFO, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg och kultur och fritid. Mått 2 Telefon Jämförelse med 162 kommuner Källa - extern mätning av hur stor andel av medborgarna som fick kontakt med en handläggare när man ringer till kommunen för att få svar på enkla frågor. SKL beställt av företag (JSM Telefront) på uppdrag av kommunerna. Samma områden som ovan. Mått 3 Bemötande telefon Jämförelse med 162 kommuner Källa - extern mätning av hur stor andel av medborgarna som fick ett gott bemötande när de kontaktar kommunen. SKL beställt av företag (JSM Telefront) på uppdrag av kommunerna. Samma områden som ovan. Mått 4 Öppettider Länsbiblioteket, Storsjöbadet och återvinningsstationer Jämförelse med 188 kommuner Källa - intern mätning av totala antal antalet öppettimmar på huvudbiblioteket, Storsjöbadet och kommunens ÅVC utöver tiden 8-17 vardagar under en normalvecka. Redovisas i timmar per vecka. Information från hemsidan. Mått 5 och 6 - Jämförelse med 168 kommuner Källa: I Östersund får alla föräldrar plats inom lagstadgad tid praxis 4 månader. Våra indikatorer går ej att jämföra med övriga kommuner eftersom vi inte gör mätningar på samma sätt. Kommunen har ej något system för att genomföra sådana mätningar. Mått 7 Väntetid Äldreboende Jämförelse med 204 kommuner Källa - intern mätning av genomsnittlig väntetid i dagar från det att ansökan inkommit till erbjudande om plats på äldreboende. Samtliga placeringar under första 6 månaderna Mätning genomförd av vård- och omsorgsförvaltningen och rapporterad till kommundatabasen. Redovisad i RKA:s undersökning. Mått 8 Väntetid Socialbidrag Jämförelse med 169 kommuner Källa intern mätning av genomsnittligt antal dagar från första kontakt vid nybesök till beslut om försörjningsstöd. Årets första 6 månader. Mätning genomförd av socialförvaltningen och rapporterad till kommundatabasen. Redovisad i RKA:s undersökning. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN Mått 9 Medborgarnas upplevelse av trygghet 2012/ Jämförelse med 172 kommuner Källa - SCB:s Medborgarundersökning, del Trygghet. Innefattar följande frågor: Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och misshandel? hur trygg och säker kan du känna dig mot 5

176 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner inbrott i hemmet? Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära är ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? Redovisas i antal poäng av 100 möjliga. Länk Mått 10 Hemtjänst antal personal som besöker brukare Jämförelse med 203 kommuner Källa - intern mätning av antalet personal i snitt per hemtjänsttagare med hemtjänst under 14 dagar. Omfattar den service som ingår i hemtjänsttaxan. Personer, 65 år och äldre, som har 2 eller fler hemtjänstinsatser varje dag. Mätningen avser tiden Genomförd av vård- och omsorgsförvaltningen och rapporterad till kommundatabasen. Mått 11 Förskolan, planerad 2012 och närvarande Jämförelse med 290 och 155 kommuner Källa - Skolverkets statistik. Redovisas som antalet inskrivna barn per årsarbetare i snitt. Antal närvarande barn har mätts under 2013 i Östersund. Länk Förskola/personal/tabell 1. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION Mått 12 Kommunval 2010 Källa - Valmyndigheten. Antalet avgivna röster (giltiga och ogiltiga) i förhållande till antal röstberättigade. Länk Mått 13 Webbinformation sommaren Jämförelse med 290 kommuner Källa - extern undersökning av SKL där kommunernas hemsidor har granskats utifrån 12 områden. Informationsindex består av 200 frågor och redovisar ett genomsnittligt resultat i % för alla områdena. Svaren på frågorna ska kunna hittas inom 2 minuters sökning på kommunens webb. Mått 14 Kommunmedborgarnas deltagande i kommunens utveckling Jämförelse med 184 kommuner Källa - intern mätning genomförd av kommunledningsförvaltningen. Redovisas i SKL:s medborgarindex i procent av 57 möjliga poäng. Mått 15 Medborgarnas inflytande över kommunens verksamhet Jämförelse med 172 kommuner Källa - Inflytandeindex SCB (frågor till ett urval av 500 till 1000 pers i resp. kommun). Resultatet hämtas från Medborgarundersökningens del som kallas NöjdInflytandeindex och redovisas i antal poäng i förhållande till 100 möjliga. Länk Hela undersökningen finns också på kommunens hemsida under Om kommunen/ekonomi och Kvalitet/Kvalitet och Resultat. DIN KOMMUNS KOSTNADSEFFEKTIVITET Mått 16 Kostnad förskolan Jämförelse med 284 kommuner Källa - Skolverkets statistik kostnad per inskrivet barn, total kostnad för förskolor i samtlig regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn vid mätning 15 okt föregående och innevarande år. SKL:s Vad kostar verksamheten, tabell 7. Mått 17a Grundskolan Jämförelse med 290 kommuner Källa Skolverkets statistik över andel elever i årskurs 6 som genomfört de nationella proven i svenska, engelska och matematik och som nått kravnivån. Proven genomförda våren Avser både kommunala och fristående skolor. Mått 17b Grundskolan Jämförelse med 290 kommuner Källa Skolverkets statistik över andel elever i årskurs 3 som genomfört de nationella proven i svenska och matematik och som nått kravnivån. Proven genomförda våren Avser både kommunala och fristående skolor. Mått 18 Grundskolan Jämförelse med 289 kommuner Källa - Skolverkets statistik. Grundskolan andel elever som är behöriga till yrkesprogram (den lägsta behörigheten) på gymnasieskolan. Redovisning av 2013 års resultat. 6

177 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner Mått 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 - Jämförelse med 181 kommuner Källa: SKL:s elevundersökning Mått 20 Grundskolan kostnad 2012/resultat Jämförelse med 288 kommuner Källa - Skolverkets statistik och Dagens Samhälle. Grundskolan måtten visar på hur effektivt kommunen använder resurserna i skolarbetet dvs. uppnått resultat utifrån satsade resurser. Kostnaderna (pedagogisk personal, ej lokaler, skolskjutsar m.m.) i förhållande till resultaten meritvärdet/betygspoäng. Kostnad per betygspoäng. Mått 21 Gymnasieskolan Jämförelse med 290 kommuner Källa Skolverket. Gymnasieskolan måtten utgår ifrån folkbokförda elever i kommunen och anger andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IV-program. Mått 22 Gymnasieskolan kostnad 2012/resultat Jämförelse med 285 kommuner Källa Skolverket och SKL:s VKV. Gymnasieskolan folkbokförda elever i kommunen. Kommunens kostnad per elev för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. Mått 23 Särskilt boende/äldreboende Jämförelse med 168 kommuner Källa - intern mätning i kommunen utifrån SKL:s Äldreboendeindex. Mätning genomförd av vård- och omsorgsförvaltningen och redovisad till RKA:s kommundatabas. Mätningen genomförd Se separat bilaga. Mått 24 Särskilt boende/äldreboende kostnad Jämförelse med 286 kommuner Källa SKL:s VKV tabell 8 b (Vad kostar verksamheten/skl). Kostnad i snitt per boende i särskilt boende och avser i stort sett personalkostnader. Mått 25 Särskilt boende/äldreboende Jämförelse med 260 kommuner Källa I SoS nationella brukarundersökning har brukarna kunnat ange hur nöjd (ganska/mycket nöjd) man är med olika delar av sitt särskilda boende. Frågor om trygghet, inflytande och hur nöjd man är med de olika tjänster som erbjuds på boendet. Redovisas som andel. Mått 26 Hemtjänst Jämförelse med 210 kommuner Källa intern mätning Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen. 17 frågor som besvarats av vård- och omsorgsförvaltningen och rapporterats till RKA:s kommundatabas. Se separat bilaga. Mått 27 Hemtjänst kostnad Jämförelse med 290 kommuner Källa SKL VKV. Redovisas i kronor i snitt per vårdtagare. Mått 28 Hemtjänst Jämförelse med 287 kommuner Källa SoS nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen. Brukarna har på en skala 1-10 kunnat ange hur nöjd man är med olika delar av hemtjänsten. Redovisas som andel nöjda. DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE Mått 29 Serviceutbud LSS Jämförelse med 188 kommuner Källa: intern undersökning som rapporteras av vård- och omsorgsförvaltningen till SKL:s databas Kolada (svar på 9 frågor). Se bilaga. Mått 30. Andel ej återaktualiserade ungdomar 2013 Jämförelse med 171 kommuner Socialförvaltningen har rapporterat till Kolada, RKA:s databas. Andelen ungdomar i åldern år som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insatser. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Syftet är att visa en bild av hur effek- 7

178 3, KF :00 / :s bilaga: Ösd kvalitet i korthet inkl def Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelser 2013 med 220 kommuner tivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen. Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Mått 31 Antal förvärvsarbetande Jämförelse med 290 kommuner Källa - SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Redovisas som sysselsättningsgrad i % av totalt antal invånare mellan 20 och 64 år. Mått 32 Andel av befolkningen som fått försörjningsstöd 2012 Jämförelse med 283 kommuner Källa: SCB. Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning. Mått 33 Nya företag 2013 per 1000 invånare - Jämförelse med 290 kommuner Källa - Nyföretagarcentrums Företagsbarometer. Nyföretagarcentrum hämtar uppgifter från Bolagsverket. Redovisas som antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare under första halvåret Länk htpp://www.nyforetagarcentrum.se/files/kommun2007a-bilagarankxls_microsoft Mått 34 Företagarnas omdöme Jämförelse med 189 kommuner Källa SKL:s undersökning Insikten. Redovisas som indextal i förhållande till möjliga 100. Undersökningen mäter sammanfattande omdöme. Mått 35 Ohälsa kommunmedborgare Jämförelse med 290 kommuner Källa - Försäkringskassan. Redovisas som summan av utbetalda dagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Alla dagar är omräknade till heldagar och redovisas för en 12- månadersperiod. Mått 36 Hantering och återvinning av hushållsavfall Jämförelse med 194 kommuner Källa - Avfall Sverige. Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall i %. Mått 37 Andelen miljöbilar 1 november 2013 Redovisning från SKL/Miljöfordon Syd kommer senare Källa intern mätning av Grön Trafik den 1 november. Redovisas som andel miljöbilar inkl. de kommunala bolagen i förhållande till kommunens totala antal bilar. Redovisning görs också av andelen miljöbilar inom enbart kommunförvaltningen. Mått 38 Inköp ekologiska livsmedel Jämförelse med 178 kommuner Källa intern undersökning av serviceförvaltningen/måltidsservice. Redovisas som andel inköpta (kr) miljömärkta livsmedel i förhållande till totalt inköpt livsmedel, redovisad i %. Inköpta ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler. 1 jan 30 juni Mått 39 Attraktiv kommun att bo i 2012/ Jämförelse med 172 kommuner Källa SCB:s Medborgarundersökning Nöjd-Region-index. (arbete, utbildning, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritid, trygghet). Redovisas som indextal av 100 möjliga. 8

179 Östersund jämfört med andra kommuner Jämförelse med andra kommuner Förskola, grundskola, gymnasieskola Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg och LSS verksamhet 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

180 Vem ska man jämföra med? Utgångspunkt i Kolada : Kommuner med liknande strukturella förutsättningar! Standardkostnad: Beräknad kostnad för en verksamhet med riksgenomsnittlig service- /ambitionsnivå, men där hänsyn tas till kommunens speciella struktur Variabler som använts för att välja ut jämförbara kommuner: Antal invånare 30% och standardkostnad för respektive verksamhet 70%. Undantag äldreomsorg 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

181 Jämförbara kommuner med Östersund Förskola Grundskola Gyskola IFO Äldreomsorg LSS Falun Gotland Kalmar Gotland Gotland Boden Karlskrona Kalmar Karlskrona Mölndal Kalmar Hultsfred Nyköping Karlshamn Landskrona Norrtälje Kristianstad Kalmar Skövde Luleå Lidingö Nyköping Lidköping Mellerud Trollhättan Norrtälje Luleå Skellefteå Nyköping Skellefteå Uddevalla Skövde Mölndal Skövde Uddevalla Söderhamn Varberg Västervik Varberg Örnsköldsvik Varberg Södertälje 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

182 Förskola inkl barnomsorg avvikelser standardkostnader Avv i % Östersund Riket Liknande kommuner År 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

183 Kostnader Förskola o Barnomsorg kr per invånare, Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg Övrig omsorg Östersund 2010 Östersund 2011 Östersund Liknande kommuner 2012 Riket , KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

184 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Grundskola avvikelser standardkostnader Avv i % Östersund Riket Liknande kommuner År Christina Westman KLF

185 Kostnader Grundskola kr per elev, Undervisning Läromedel Lokaler Måltider Elevvård Övrig Östersund Östersund 2011 Östersund 2012 Liknande kommuner 2012 Riket , KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

186 Gymnasieskola avvikelser standardkostnader Avv i % Östersund Riket Liknande kommuner År 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

187 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner IFO avvikelser standardkostnader Avv i % Östersund Riket Liknande kommuner År Christina Westman KLF

188 Kostnader IFO kr per invånare Östersund 2010 Ekonomiskt bistånd Barn- och ungdom Vuxna Familjerätt Östersund Östersund Liknande kommuner Riket 2012 Länet , KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

189 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Äldreomsorg avvikelser standardkostnader Östersund Riket Liknande kommuner Avv i % År Christina Westman KLF

190 Kostnader Äldreomsorg kr per invånare, Ordinärt boende Särskilt boende Bruttokostn lokal Öppen verksamhet Östersund Östersund Östersund 2012 Liknande kommuner Riket , KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

191 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner LSS avvikelser standardkostnader Avv i % 2 Östersund Riket Liknande kommuner År Christina Westman KLF

192 Östersunds kommuns nettokostnader jmf med standardkostnader 2012 Framräknad standardkostnad Redovisad nettokostnad Skillnad kr/inv Skillnad mnkr Skillnad procent Barnomsorg ,2 16,4% Grundskola ,6-3,2% Gymnasieskola ,3-10,7% Äldreomsorg ,7 13,0% Individ- och familjeomsorg ,4 44,9% Handikappomsorg ,5-7,3% Totalt ,9 5,8% 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF

193 3, KF :00 / :s bilaga: Östersund jämfört med andra kommuner Christina Westman KLF Termometer för Östersund 2012

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post VETLANDA Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SIGTUNA Januari 2012 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KRAMFORS Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Information om servicemätning via telefon och e-post

Information om servicemätning via telefon och e-post Information om servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KARLSKOGA Juni 2012 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS:

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post MARK Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TINGSRYD Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post LAHOLM Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SIGTUNA Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KROKOM Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer