Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011 TracTechnology signerar första licensavtalet samt tecknar en finansieringsgaranti över tre år Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4,2 (6,1) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 (-6,6) Mkr Bruttomarginalen var 52 % (56 %) Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,20) kr Amerikanska FDA inför tvingande lag om införandet av ett nationellt system för spårbarhet av köttprodukter Länsförsäkringsbolagen utökar sitt ägande i TracTechnology via en riktad nyemission Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (3,4) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 (-3,5) Mkr, Bruttomarginalen var 50 % (56 %) Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,10) kr Licensavtal tecknat med Värmvik Säteri AB Finansieringsgaranti om totalt 36 Mkr över tre år tryggad Upplysningar om händelser efter balansdagen EU röstar ja till obligatorisk ursprungsmärkning till att, förutom nötkött, gälla även kött från lamm, svin och kyckling 1(10)

2 TracTechnology i korthet TracTechnology AB TracTechnology AB säljer licenser för tillgång till MeatTrac patentet. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp genom hela förädlingskedjan från uppfödare till butik. TracTechnology Solutions säljer RFID baserade system för säkerhet/passerkontroll samt smarta access och betalkortslösningar baserade på RFID teknik. TracTechnology är Business Partner med UTC (United Technologies) Fire & Security, tidigare GE Security, och säljer UTC s säkerhets - och passersystem på den svenska marknaden. Koncernen består av fyra bolag med det noterade TracTechnology AB (publ) som moderbolag. Sedan juli 2009 är dotterbolagen uppdelade i ett sälj- och servicebolag TracTechnology Solutions AB (tidigare TracTech Solutions AB) och ett utvecklingsbolag TracTechnology Development AB (tidigare MeatTrac AB). Sedan 2008 finns också TracTechnology Inc. registrerat i USA och ägs idag till 95 % av TracTechnology AB. TracTechnology TracTechnology s huvudverksamhet är att marknadsföra och sälja spårbarhetslicenser till större aktörer inom livsmedelsindustrin. Denna verksamhet är helt baserad på MeatTrac patentet som idag är godkänt och validerat i samtliga EU länder, USA samt Ryssland. Valet av vilket elektroniskt system som skall implementeras för att säkra spårbarheten görs i samarbete med kunden. Processen garanterar säker ursprungsmärkning hos uppfödaren och full spårbarhet genom hela förädlingskedjan fram till konsument. Trådlös spårbarhet kommer att revolutionera möjligheterna att säkerställa ursprungsmärkning och varudeklaration genom identitetshantering, från uppfödaren genom hela logistikkedjan till butiksdisk. Förutom huvudspåret licensförsäljning avser TracTechnology även att successivt utveckla MeatTrac konceptet med kompletterande erbjudanden till kunder inom förädlingskedjan. Teknikplattformen är gemensam och bygger på elektronisk märkning, RFID teknik, samt webbaserad kommunikation till centrala databaser. De lösningar som idag erbjuds är MeatTrac Breeder, ett system för elektronisk ursprungsmärkning och kontroll av levande djur samt E-Seal, transportlösningar för livsmedel och levande djur. TracTechnology Solutions Säljer och skräddarsyr RFID baserade applikationer inom säkerhet/passerkontroll och access/ betalningssystem. TT Solutions är återförsäljare och s.k. Business Partner med UTC Fire & Security, tidigare GE Security, och säljer dess säkerhets system till stora och medelstora företag på den svenska marknaden. Lösningarna inkluderar hårdvara, mjukvara, installation, underhåll och support. TracTechnology Solutions har även utvecklat och säljer en unik lösning kopplad till säkerhet, Secure All, en programvara som integrerar kundens samtliga säkerhetssystem med ett gemensamt gränssnitt för bevakning och administration. Företagets säljer även egenutvecklade RFID access- och betallösningar, AccessTrac, GateTrac och CampTrac, till specifika kundsegment. Dessa applikationer består av hård- och mjukvara, accesskort, kompletterande utrustning samt underhållsavtal. Under har utbudet kompletterats med smarta lås för bl.a. hotell och stugbyar. 2(10)

3 Väsentliga händelser TracTechnology Europa Sedan metodpatentet MeatTrac blivit godkänt i samtliga EU länder pågår arbetet med att initiera kontakter med potentiella samarbetspartners i flera europeiska länder. USA För att stärka bolagets position på den amerikanska marknaden, grundades under 2008 TracTechnology Inc. kapitaliserades bolaget via en riktad försäljning av 5 % av bolaget till en grupp privata investerare. Arbetet med att bygga en lokal amerikansk organisation samt att kontakta kunder har inletts under TracTechnology Inc. ska helt och hållet fokusera på försäljning av spårbarhetslicenser. Sverige Dialog förs med flera stora aktörer inom svensk livsmedelsindustri angående införandet av elektroniska spårbarhetssystem från uppfödare till butik. Ett första avtal om en spårbarhetslicens tecknades med Värmvik Säteri i juni MeatTrac Breeder är färdigutvecklad och introducerades på Milamässan för djuruppfödare i mars Försäljningsaktiviteter pågår och en första preliminär order är tecknad. TracTechnology Solutions Under har produktportföljen renodlats och organisationen bantats. TracTechnology Solutions erbjuder from 2011 kunderna produkter inom två huvudområden; säkerhets/passersystem inklusive hårdvara, mjukvara, accesskort och kompletterande tillbehör samt access/betalkortlösningar inklusive hårdvara, mjukvara, accesskort och kompletterande tillbehör. Samtliga kundrelationer följs upp med fortlöpande service- och underhållsavtal. Prioriterade kundgrupper för säkerhetssystemen är större och medelstora företag samt skolor och offentliga förvaltningar. Prioriterade kundgrupper för accesslösningarna är campingplatser, hotell samt gästhamnar/stugbyar. Idag är TracTechnology Solutions ett sälj- och servicebolag med 6 anställda alla inom försäljning och kundsupport. Finansiering Under januari 2011 utökade Länsförsäkringar Kronoberg, Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Skåne och Länsförsäkringar Bergslagen sitt ägande i TracTechnology via en riktad nyemission om 3,0 Mkr (se även pressmeddelande ). En finansieringsgaranti om totalt 36 Mkr över tre år har tecknats med Salamino AB. (se pressmeddelande ) 3(10)

4 Finansiell översikt Andra kvartalet 2011 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 2,4 Mkr jämfört med 3,4 Mkr under. Bruttomarginalen var 50 % (56 %). Nettoresultatet uppgick till 3,4 (-3,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (-2,3) Mkr. Januari juni 2011 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,2 Mkr jämfört med 6,1 Mkr under. Bruttomarginalen var 52 % (56 %). Nettoresultatet uppgick till 6,3 (-6,6) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (-6,1) Mkr. Investeringar och finansiell ställning Nettoinvesteringarna uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1 (0,7) Mkr, inklusive koncernintern debitering om 1,1 (0,7) Mkr. Nettoresultatet uppgick till 3,7 (-5,2) Mkr. Redovisningsprinciper Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på i den publicerade Årsredovisningen för. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i den publicerade Årsredovisningen för. Följande standarder och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för koncernens redovisning för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2011: IFRS, Finansiella Instrument Betonar interaktion mellan kvantitativa och kvalitativa upplysningar vad gäller karaktären och omfattningen av risker som härrör från finansiella instrument. IAS1 Utformning av finansiella rapporter. Klargör att ett företag ska presentera en analys for varje post i övrigt totalresultat för varje komponent i eget kapital, antingen i rapporten över förändringar i eget kapital eller i noterna till årsredovisningen. IAS 34 Delårsrapportering ger vägledning om hur principerna för upplysningar i IAS 34 ska tillämpas och tillför ytterligare upplysningskrav beträffande: Förhållanden som sannolikt kommer att påverka det verkliga värdet på och klassificeringen av finansiella instrument, Överföringar av finansiella instrument mellan olika nivåer i verklig värdehierarki, Förändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar och Förändringar av eventuella förpliktelser och eventuella tillgångar. Ovanstående standarder beräknas ej få någon väsentlig effekt på de finansiella rapporterna, övriga nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden förväntas ej heller påverka de finansiella rapporterna i någon väsentlig utsträckning. Risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 19, not 3 i årsredovisningen för. Mot bakgrund av bolagets framtidsutsikter bedöms inga väsentliga risker ha tillkommit utöver dessa. Framtidsutsikter Under 2011 fortsätter företaget på den inslagna strategin som fastställdes Ytterligare resurser för att kapitalisera metodpatentet kommer att avsättas. I USA har arbetet med att bygga den amerikanska organisationen inletts och fokus är att sälja licenser till amerikanska aktörer inom livsmedelsindustrin. TracTechnology Solutions är nu ett renodlat sälj- och servicebolag med en krympt och effektiviserad produktportfölj. Målsättningen för 2011 är att successivt skapa en successiv ökande lönsam försäljning utifrån den nya plattformen. 4(10)

5 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Stockholm den 24 augusti 2011 TracTechnology AB (publ) Stefan Sallerfors Styrelsens ordförande Gerhard Huber Styrelseledamot Thorbjörn Tjäder Styrelseledamot Niklas Åberg Styrelseledamot, Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport jan-sep 2011: 27 oktober, 2011 Bokslutskommuniké 2011: Februari 2012 Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: Hans Lewin, Verkställande Direktör Lucy Denison Hjorth, Finance Manager (10)

6 Koncernens resultaträkning Belopp i Mkr helår Nettoomsättning 2,4 3,4 4,2 6,1 11,4 Kostnad för sålda varor -1,2-1,5-2,0-2,7-5,2 Bruttovinst 1,2 1,9 2,2 3,4 6,2 Övriga externa kostnader -2,4-2,1-4,0-3,7-7,7 Personalkostnader -1,6-2,7-3,3-5,3-9,9 Avskrivningar Nedskrivningar -0,5 - -0,6 - -1,1 - -0,9 - -2,1 0,0 Rörelsens kostnader -4,5-5,4-8,4-9,9-19,7 Rörelseresultat -3,3-3,5-6,2-6,5-13,5 Finansnetto -0,1 - -0,1-0,1-0,2 Resultat före skatt -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Skatt Periodens resultat -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Genomsnittligt antal aktier, 37,7 33,8 37,5 33,1 34,7 miljoner Nettoomsättning/aktie, 0,06 0,10 0,11 0,18 0,33 kronor Resultat/aktie, kronor -0,09-0,10-0,17-0,20-0,38 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i Mkr helår Periodens resultat -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Övrigt totalresultat för ,0 perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 6(10)

7 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i Mkr helår Kassaflöde före förändring av -2,7-2,8-5,2-5,6-11,6 rörelsekapital Förändring i rörelsekapital 0,1 0,5-0,5-0,5-0,7 Kassaflöde från den löpande -2,6-2,3-5,7-6,1-12,3 verksamheten Investeringsverksamheten ,0 Finansieringsverksamheten 0,0 5,6 2,9 8,7 17,8 Periodens kassaflöde -2,6 3,3-2,8 2,6 5,5 Koncernens balansräkning Belopp i Mkr Immateriella anläggn.tillg. 9,0 11,3 10,1 Materiella anläggn.tillg. 0,1 0,1 0,1 Finansiella anläggn.tillg ,0 Anläggningstillgångar 9,1 11,4 10,2 Varulager 0,4 0,4 0,4 Kortfristiga fordringar 3,0 2,5 2,3 Likvida medel 4,9 4,1 7,0 Omsättningstillgångar 7,0 7,0 9,7 Summa tillgångar 17,4 18,4 19,9 Eget kapital 12,7 13,9 16,2 Räntebärande skulder 1 0,7 0,3 0,0 Ej räntebärande skulder 2 4,0 4,2 3,7 Summa eget kapital och skulder 17,4 18,4 19,9 Antal aktier, miljoner 37,7 34,2 36,7 Eget kapital/aktie, kronor 0,34 0,41 0,44 Soliditet 73 % 76 % 81 % 1 Lång- och kortfristig upplåning 2 Leverantörsskulder, skatteskulder, övriga kortfristiga skulder, interimsposter 7(10)

8 Koncernens förändringar i eget kapital Belopp i Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inkl periodens resultat Ingående balans per 2,2 75,2-66,1 11,3 1 januari Summa totalresultat -6,6-6,6 för perioden Nyemission, inbetalt, 3,9 3,9 ej registrerat Nyemission 0,2 5,1 5,3 Utgående balans per 30 Juni 2,4 84,2-72,7 13,9 Innehav Totalt eget utan kapital bestämm hänförligt ande till inflytande moderföret agets ägare Summa Eget Kapital Ingående balans per 2,6 93,4-80,1 15,9 0,3 16,2 1 januari 2011 Summa totalresultat -6,3 för perioden Ändringar i ägareandel som inte ledde till förlust av kontrol Nyemission 0,0 2,9 Utgående balans per 30 Juni ,6 96,3-86,4 12,5 0,3 12,8 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Belopp i Mkr helår Nettoomsättning 0,8 0,4 1,1 0,7 1,5 Kostnad för sålda varor ,0 Bruttovinst 0,8 0,4 1,1 0,7 1,5 Rörelsekostnader -2,5-3,2-4,8-5,9-11,6 Rörelsens resultat -1,7-2,8-3,7-5,2-10,1 Finansnetto ,0 Resultat från andelar i ,1 koncernföretag Resultat före skatt -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 Skatt Periodens resultat -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 8(10)

9 Moderbolagets rapport över totalresultatet Belopp i Mkr helår Periodens resultat -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 Övrigt totalresultat för ,0 perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr Anläggningstillgångar 10,4 12,9 10,9 Omsättningstillgångar 5,6 8,4 4,3 Summa tillgångar 16,2 21,3 15,2 Eget kapital 13,2 19,6 14,1 Räntebärande skulder 1 0,0 0,3 0,0 Ej räntebärande skulder ,4 1,1 Summa eget kapital och skulder 16,2 21,3 15,2 1 Lång- och kortfristig upplåning 2 Leverantörsskulder, skatteskulder, övriga kortfristiga skulder, interimsposter 9(10)

10 Aktieägare TracTechnology AB (publ) har, totalt aktier, varav A-aktier med ett röstvärde om 10 och B-aktier med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgår till ,83 kronor, med ett kvotvärde om 0,07 kronor per aktie. TracTechnologys B-aktie introducerades på Aktietorget den 31 december Aktierna i TracTechnology är noterade i svenska kronor och handlas med kortnamnet TRAT B och har ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 1 aktie. Bolaget hade per ca 900 aktieägare. Största ägare i bolaget är bolagets grundare Haakan B. Anderson Guldkula som privat och via bolag äger 16 procent av kapitalet och 14 procent av rösterna. Aktieägare per Aktieägare enligt aktieboken (förd av VPC AB) Andel röster, % Andel kapital, % Barclays Priv Bank+Trust Ltd CL AC 20 4 Länsförsäkringar Skåne Anderson Guldkula, Haakan.B Länsförsäkringar Bergslagen 7 9 Länsförsäkring Kronoberg 5 6 Länsförsäkringar Jönköping 5 6 Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 4 Sohlman, Rolf 3 4 Niklas Åberg AB 2 3 Magellan Aktibolag 2 2 Summa, 10 största aktieägarna Övriga aktieägare Totalt TracTechnology AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan december 2005 på Aktietorget. Adress: Svärdvägen 19 SE Danderyd. Mail: Hemsida: 10(10)

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2011

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2011 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2011 Stor uppmärksamhet för Tractechnology I USA Januari september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 6,5 (8,4) Mkr Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari mars 2011

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari mars 2011 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari mars 2011 Amerikanska FDA inför tvingande lag om spårbarhet och försäljning av MeatTrac Breeder har inletts Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari december 2010

Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari december 2010 Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari december 2010 Skärpt lagstiftning för ursprungsmärkning ökar licensmöjligheterna för TracTechnology AB Helåret 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2010

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2010 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2010 Internationaliseringen av MeatTrac patentet fortsätter via finansiering av TracTechnology Inc. Januari september 2010 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari-december 2008. Ny VD och TracTechnology AB:s metodpatent nu godkänt i hela EU

Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari-december 2008. Ny VD och TracTechnology AB:s metodpatent nu godkänt i hela EU Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari-december 2008 Ny VD och TracTechnology AB:s metodpatent nu godkänt i hela EU Helåret 2008 Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (9,9) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari september 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari september 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 1,6 (0,1) Mkr och för niomånadersperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Perioden januari till mars Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars STOCKHOLM 2013-04-19 DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2013. Händelser under januari-mars Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer