Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011 TracTechnology signerar första licensavtalet samt tecknar en finansieringsgaranti över tre år Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4,2 (6,1) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 (-6,6) Mkr Bruttomarginalen var 52 % (56 %) Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,20) kr Amerikanska FDA inför tvingande lag om införandet av ett nationellt system för spårbarhet av köttprodukter Länsförsäkringsbolagen utökar sitt ägande i TracTechnology via en riktad nyemission Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (3,4) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 (-3,5) Mkr, Bruttomarginalen var 50 % (56 %) Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,10) kr Licensavtal tecknat med Värmvik Säteri AB Finansieringsgaranti om totalt 36 Mkr över tre år tryggad Upplysningar om händelser efter balansdagen EU röstar ja till obligatorisk ursprungsmärkning till att, förutom nötkött, gälla även kött från lamm, svin och kyckling 1(10)

2 TracTechnology i korthet TracTechnology AB TracTechnology AB säljer licenser för tillgång till MeatTrac patentet. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp genom hela förädlingskedjan från uppfödare till butik. TracTechnology Solutions säljer RFID baserade system för säkerhet/passerkontroll samt smarta access och betalkortslösningar baserade på RFID teknik. TracTechnology är Business Partner med UTC (United Technologies) Fire & Security, tidigare GE Security, och säljer UTC s säkerhets - och passersystem på den svenska marknaden. Koncernen består av fyra bolag med det noterade TracTechnology AB (publ) som moderbolag. Sedan juli 2009 är dotterbolagen uppdelade i ett sälj- och servicebolag TracTechnology Solutions AB (tidigare TracTech Solutions AB) och ett utvecklingsbolag TracTechnology Development AB (tidigare MeatTrac AB). Sedan 2008 finns också TracTechnology Inc. registrerat i USA och ägs idag till 95 % av TracTechnology AB. TracTechnology TracTechnology s huvudverksamhet är att marknadsföra och sälja spårbarhetslicenser till större aktörer inom livsmedelsindustrin. Denna verksamhet är helt baserad på MeatTrac patentet som idag är godkänt och validerat i samtliga EU länder, USA samt Ryssland. Valet av vilket elektroniskt system som skall implementeras för att säkra spårbarheten görs i samarbete med kunden. Processen garanterar säker ursprungsmärkning hos uppfödaren och full spårbarhet genom hela förädlingskedjan fram till konsument. Trådlös spårbarhet kommer att revolutionera möjligheterna att säkerställa ursprungsmärkning och varudeklaration genom identitetshantering, från uppfödaren genom hela logistikkedjan till butiksdisk. Förutom huvudspåret licensförsäljning avser TracTechnology även att successivt utveckla MeatTrac konceptet med kompletterande erbjudanden till kunder inom förädlingskedjan. Teknikplattformen är gemensam och bygger på elektronisk märkning, RFID teknik, samt webbaserad kommunikation till centrala databaser. De lösningar som idag erbjuds är MeatTrac Breeder, ett system för elektronisk ursprungsmärkning och kontroll av levande djur samt E-Seal, transportlösningar för livsmedel och levande djur. TracTechnology Solutions Säljer och skräddarsyr RFID baserade applikationer inom säkerhet/passerkontroll och access/ betalningssystem. TT Solutions är återförsäljare och s.k. Business Partner med UTC Fire & Security, tidigare GE Security, och säljer dess säkerhets system till stora och medelstora företag på den svenska marknaden. Lösningarna inkluderar hårdvara, mjukvara, installation, underhåll och support. TracTechnology Solutions har även utvecklat och säljer en unik lösning kopplad till säkerhet, Secure All, en programvara som integrerar kundens samtliga säkerhetssystem med ett gemensamt gränssnitt för bevakning och administration. Företagets säljer även egenutvecklade RFID access- och betallösningar, AccessTrac, GateTrac och CampTrac, till specifika kundsegment. Dessa applikationer består av hård- och mjukvara, accesskort, kompletterande utrustning samt underhållsavtal. Under har utbudet kompletterats med smarta lås för bl.a. hotell och stugbyar. 2(10)

3 Väsentliga händelser TracTechnology Europa Sedan metodpatentet MeatTrac blivit godkänt i samtliga EU länder pågår arbetet med att initiera kontakter med potentiella samarbetspartners i flera europeiska länder. USA För att stärka bolagets position på den amerikanska marknaden, grundades under 2008 TracTechnology Inc. kapitaliserades bolaget via en riktad försäljning av 5 % av bolaget till en grupp privata investerare. Arbetet med att bygga en lokal amerikansk organisation samt att kontakta kunder har inletts under TracTechnology Inc. ska helt och hållet fokusera på försäljning av spårbarhetslicenser. Sverige Dialog förs med flera stora aktörer inom svensk livsmedelsindustri angående införandet av elektroniska spårbarhetssystem från uppfödare till butik. Ett första avtal om en spårbarhetslicens tecknades med Värmvik Säteri i juni MeatTrac Breeder är färdigutvecklad och introducerades på Milamässan för djuruppfödare i mars Försäljningsaktiviteter pågår och en första preliminär order är tecknad. TracTechnology Solutions Under har produktportföljen renodlats och organisationen bantats. TracTechnology Solutions erbjuder from 2011 kunderna produkter inom två huvudområden; säkerhets/passersystem inklusive hårdvara, mjukvara, accesskort och kompletterande tillbehör samt access/betalkortlösningar inklusive hårdvara, mjukvara, accesskort och kompletterande tillbehör. Samtliga kundrelationer följs upp med fortlöpande service- och underhållsavtal. Prioriterade kundgrupper för säkerhetssystemen är större och medelstora företag samt skolor och offentliga förvaltningar. Prioriterade kundgrupper för accesslösningarna är campingplatser, hotell samt gästhamnar/stugbyar. Idag är TracTechnology Solutions ett sälj- och servicebolag med 6 anställda alla inom försäljning och kundsupport. Finansiering Under januari 2011 utökade Länsförsäkringar Kronoberg, Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Skåne och Länsförsäkringar Bergslagen sitt ägande i TracTechnology via en riktad nyemission om 3,0 Mkr (se även pressmeddelande ). En finansieringsgaranti om totalt 36 Mkr över tre år har tecknats med Salamino AB. (se pressmeddelande ) 3(10)

4 Finansiell översikt Andra kvartalet 2011 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 2,4 Mkr jämfört med 3,4 Mkr under. Bruttomarginalen var 50 % (56 %). Nettoresultatet uppgick till 3,4 (-3,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (-2,3) Mkr. Januari juni 2011 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,2 Mkr jämfört med 6,1 Mkr under. Bruttomarginalen var 52 % (56 %). Nettoresultatet uppgick till 6,3 (-6,6) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (-6,1) Mkr. Investeringar och finansiell ställning Nettoinvesteringarna uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1 (0,7) Mkr, inklusive koncernintern debitering om 1,1 (0,7) Mkr. Nettoresultatet uppgick till 3,7 (-5,2) Mkr. Redovisningsprinciper Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på i den publicerade Årsredovisningen för. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i den publicerade Årsredovisningen för. Följande standarder och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för koncernens redovisning för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2011: IFRS, Finansiella Instrument Betonar interaktion mellan kvantitativa och kvalitativa upplysningar vad gäller karaktären och omfattningen av risker som härrör från finansiella instrument. IAS1 Utformning av finansiella rapporter. Klargör att ett företag ska presentera en analys for varje post i övrigt totalresultat för varje komponent i eget kapital, antingen i rapporten över förändringar i eget kapital eller i noterna till årsredovisningen. IAS 34 Delårsrapportering ger vägledning om hur principerna för upplysningar i IAS 34 ska tillämpas och tillför ytterligare upplysningskrav beträffande: Förhållanden som sannolikt kommer att påverka det verkliga värdet på och klassificeringen av finansiella instrument, Överföringar av finansiella instrument mellan olika nivåer i verklig värdehierarki, Förändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar och Förändringar av eventuella förpliktelser och eventuella tillgångar. Ovanstående standarder beräknas ej få någon väsentlig effekt på de finansiella rapporterna, övriga nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden förväntas ej heller påverka de finansiella rapporterna i någon väsentlig utsträckning. Risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 19, not 3 i årsredovisningen för. Mot bakgrund av bolagets framtidsutsikter bedöms inga väsentliga risker ha tillkommit utöver dessa. Framtidsutsikter Under 2011 fortsätter företaget på den inslagna strategin som fastställdes Ytterligare resurser för att kapitalisera metodpatentet kommer att avsättas. I USA har arbetet med att bygga den amerikanska organisationen inletts och fokus är att sälja licenser till amerikanska aktörer inom livsmedelsindustrin. TracTechnology Solutions är nu ett renodlat sälj- och servicebolag med en krympt och effektiviserad produktportfölj. Målsättningen för 2011 är att successivt skapa en successiv ökande lönsam försäljning utifrån den nya plattformen. 4(10)

5 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Stockholm den 24 augusti 2011 TracTechnology AB (publ) Stefan Sallerfors Styrelsens ordförande Gerhard Huber Styrelseledamot Thorbjörn Tjäder Styrelseledamot Niklas Åberg Styrelseledamot, Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport jan-sep 2011: 27 oktober, 2011 Bokslutskommuniké 2011: Februari 2012 Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: Hans Lewin, Verkställande Direktör Lucy Denison Hjorth, Finance Manager (10)

6 Koncernens resultaträkning Belopp i Mkr helår Nettoomsättning 2,4 3,4 4,2 6,1 11,4 Kostnad för sålda varor -1,2-1,5-2,0-2,7-5,2 Bruttovinst 1,2 1,9 2,2 3,4 6,2 Övriga externa kostnader -2,4-2,1-4,0-3,7-7,7 Personalkostnader -1,6-2,7-3,3-5,3-9,9 Avskrivningar Nedskrivningar -0,5 - -0,6 - -1,1 - -0,9 - -2,1 0,0 Rörelsens kostnader -4,5-5,4-8,4-9,9-19,7 Rörelseresultat -3,3-3,5-6,2-6,5-13,5 Finansnetto -0,1 - -0,1-0,1-0,2 Resultat före skatt -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Skatt Periodens resultat -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Genomsnittligt antal aktier, 37,7 33,8 37,5 33,1 34,7 miljoner Nettoomsättning/aktie, 0,06 0,10 0,11 0,18 0,33 kronor Resultat/aktie, kronor -0,09-0,10-0,17-0,20-0,38 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i Mkr helår Periodens resultat -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Övrigt totalresultat för ,0 perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare -3,4-3,5-6,3-6,6-13,7 6(10)

7 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i Mkr helår Kassaflöde före förändring av -2,7-2,8-5,2-5,6-11,6 rörelsekapital Förändring i rörelsekapital 0,1 0,5-0,5-0,5-0,7 Kassaflöde från den löpande -2,6-2,3-5,7-6,1-12,3 verksamheten Investeringsverksamheten ,0 Finansieringsverksamheten 0,0 5,6 2,9 8,7 17,8 Periodens kassaflöde -2,6 3,3-2,8 2,6 5,5 Koncernens balansräkning Belopp i Mkr Immateriella anläggn.tillg. 9,0 11,3 10,1 Materiella anläggn.tillg. 0,1 0,1 0,1 Finansiella anläggn.tillg ,0 Anläggningstillgångar 9,1 11,4 10,2 Varulager 0,4 0,4 0,4 Kortfristiga fordringar 3,0 2,5 2,3 Likvida medel 4,9 4,1 7,0 Omsättningstillgångar 7,0 7,0 9,7 Summa tillgångar 17,4 18,4 19,9 Eget kapital 12,7 13,9 16,2 Räntebärande skulder 1 0,7 0,3 0,0 Ej räntebärande skulder 2 4,0 4,2 3,7 Summa eget kapital och skulder 17,4 18,4 19,9 Antal aktier, miljoner 37,7 34,2 36,7 Eget kapital/aktie, kronor 0,34 0,41 0,44 Soliditet 73 % 76 % 81 % 1 Lång- och kortfristig upplåning 2 Leverantörsskulder, skatteskulder, övriga kortfristiga skulder, interimsposter 7(10)

8 Koncernens förändringar i eget kapital Belopp i Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inkl periodens resultat Ingående balans per 2,2 75,2-66,1 11,3 1 januari Summa totalresultat -6,6-6,6 för perioden Nyemission, inbetalt, 3,9 3,9 ej registrerat Nyemission 0,2 5,1 5,3 Utgående balans per 30 Juni 2,4 84,2-72,7 13,9 Innehav Totalt eget utan kapital bestämm hänförligt ande till inflytande moderföret agets ägare Summa Eget Kapital Ingående balans per 2,6 93,4-80,1 15,9 0,3 16,2 1 januari 2011 Summa totalresultat -6,3 för perioden Ändringar i ägareandel som inte ledde till förlust av kontrol Nyemission 0,0 2,9 Utgående balans per 30 Juni ,6 96,3-86,4 12,5 0,3 12,8 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Belopp i Mkr helår Nettoomsättning 0,8 0,4 1,1 0,7 1,5 Kostnad för sålda varor ,0 Bruttovinst 0,8 0,4 1,1 0,7 1,5 Rörelsekostnader -2,5-3,2-4,8-5,9-11,6 Rörelsens resultat -1,7-2,8-3,7-5,2-10,1 Finansnetto ,0 Resultat från andelar i ,1 koncernföretag Resultat före skatt -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 Skatt Periodens resultat -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 8(10)

9 Moderbolagets rapport över totalresultatet Belopp i Mkr helår Periodens resultat -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 Övrigt totalresultat för ,0 perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden -1,7-2,8-3,7-5,2-13,2 Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr Anläggningstillgångar 10,4 12,9 10,9 Omsättningstillgångar 5,6 8,4 4,3 Summa tillgångar 16,2 21,3 15,2 Eget kapital 13,2 19,6 14,1 Räntebärande skulder 1 0,0 0,3 0,0 Ej räntebärande skulder ,4 1,1 Summa eget kapital och skulder 16,2 21,3 15,2 1 Lång- och kortfristig upplåning 2 Leverantörsskulder, skatteskulder, övriga kortfristiga skulder, interimsposter 9(10)

10 Aktieägare TracTechnology AB (publ) har, totalt aktier, varav A-aktier med ett röstvärde om 10 och B-aktier med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgår till ,83 kronor, med ett kvotvärde om 0,07 kronor per aktie. TracTechnologys B-aktie introducerades på Aktietorget den 31 december Aktierna i TracTechnology är noterade i svenska kronor och handlas med kortnamnet TRAT B och har ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 1 aktie. Bolaget hade per ca 900 aktieägare. Största ägare i bolaget är bolagets grundare Haakan B. Anderson Guldkula som privat och via bolag äger 16 procent av kapitalet och 14 procent av rösterna. Aktieägare per Aktieägare enligt aktieboken (förd av VPC AB) Andel röster, % Andel kapital, % Barclays Priv Bank+Trust Ltd CL AC 20 4 Länsförsäkringar Skåne Anderson Guldkula, Haakan.B Länsförsäkringar Bergslagen 7 9 Länsförsäkring Kronoberg 5 6 Länsförsäkringar Jönköping 5 6 Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 4 Sohlman, Rolf 3 4 Niklas Åberg AB 2 3 Magellan Aktibolag 2 2 Summa, 10 största aktieägarna Övriga aktieägare Totalt TracTechnology AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan december 2005 på Aktietorget. Adress: Svärdvägen 19 SE Danderyd. Mail: Hemsida: 10(10)

Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1

Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1 Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1 Vilka färger? INNE HÅLL Händelser under året... 3 VD har ordet... 4 Teknik- och marknadsöversikt... 6 Affärsområde MeatTrac... 8 Affärsområde TracTech

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ) MAJ 2015 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum utgör inte ett prospekt och har inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Omsättningen andra kvartalet uppgick till 3 244 Tkr (11 220) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -3 175 Tkr (2 901) och resultatet per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

fortsatt starkt resultat

fortsatt starkt resultat delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Fragus Group AB (publ)

Fragus Group AB (publ) AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kristianstad den 31 oktober 2008. VD Rolf-Ingar Schou har ordet Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer