SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Utgivningsdag: Omarbetad: NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1. Namnet på preparatet: Produktnummer: T494 Produktens namn : ENVIROBASE THINNER 1.2. Användning av preparatet: - Reparationsfärg 1.3. Namnet på bolag/företag: Tillverkat av: PPG Industries (UK) Ltd. Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK Tel: +44 (0) e-postadress : Importer/Distributor: For ytterligare information, kontakta: PPG Industries (Sweden) AB, Box 9202, SE GÖTEBORG, Sverige. PPG Scandinavia, Tigervej 37, DK-4600 Køge, Danmark. Tel: Fax: Telefonnummer för nödsituationer: - Företagets nödtelefonnummer : FARLIGA EGENSKAPER Denna produkt är inte en farlig beredning enligt direktiv 1999/45/EG. 3. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämnen som utgör fara för hälsa eller miljö enligt vad som avses i direktivet om farliga ämnen direktiv 67/548/EG med ändringar. Se avsnitt 2 för faror med beredningen. -1- S Ref:

2 ÄMNE CAS nr. EINECS/ELINCS % i vikt SYMBOL och R(*)-kategorier i produkten av det rena ämnet 2-BUTOXIETANOL < 2 % Xn R20/21/22,R36/38 (*) Se fullständig text i pkt FÖRSTA HJÄLPEN Allmänt : I alla fall av tvivel eller där symptomer består söks medicinsk rådgivning. Tag med säkerhetsdatabladet. Lägg aldrig något i munnen på en medvetslös person. Inandning : Tag ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Om andningen har upphört ges konstgjord andning. Lägg inte något i munnen. Är personen medvetslös läggs han i framstupa sidoläge och medicinsk personal tillkallas. Ögonkontakt : Skölj genast med rent, färskt vatten i minst 15 minuter. Öppna ögat ordentligt samt sök medicinsk rådgivning. Hudkontakt : Förorenade kläder avlägsnas. Tvätta huden med vatten och tvål eller använd rekommenderat hudrengöringsmedel. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning. Förtäring : Vid förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Håll patienten i vila och uppsök läkare. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Produkten är inte brännbar. Använd släckningsmedel lämpligt för andra ämnen som omfattas av branden. Rekommendationer:. Vid brand utecklas tjock rök.exponering för nedbrytningsprodukter kan utgöra en hälsofara. Brandpersonal ska använda fristående andningsapparatur.. Vattendimma kan användas för att kyla stängda behållare för att undvika tryckökning och eventuell självantänding och explosion när de utsätts för extrem värme.. Tomma behållare som innehållit brandfarligt material, ska inte utsättas för svetsning, extrem värme eller antändningskällor.. Se till att avrinningsprodukter från släckningsarbetet inte kommer in i avlopp eller vattendrag. 6. ÅTGÄRDER I VID SPILL/ OAVSIKTLIGT UTSLÄPP - Avlägsna antändningskällor och ordna med bra ventilation. Undvik att inandas ångor genom att använda lämpligt andningsskydd. Se skyddsåtgärderna under avsnitt 7 och 8. - Valla in med icke brännbart absorberande material t. ex. sand, jord, vermiculit eller kiselgur och samla upp i behållare för destruktion i enlighet med lokala bestämmelser (se avsnitt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. - Rengör helst med ett rengöringsmedel, undvik lösningsmedel. - Informera behöriga myndigheter i enlighet med lokala bestämmelser om produkten kommit ut i sjöar, vattendrag eller avlopp. -2- S Ref:

3 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Hantering. Manuell Godshantering: EU Direktiv 90/269/EEC kan tillämpas för hantering av vissa färgprodukter. - Rökning, förtäring av mat och dryck är inte tillåtet i arbetslokaler. - Håll emballaget tätt. Öppnat emballage skall åter stängas noggrant. - Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik att inandas ångor eller sprutdimma. Emballage :. Det rekommenderas att produkten förvaras i originalemballaget. Undvik : * Vissa känsliga för vatten - Hantera och öppna emballaget försiktigt för att undvika att produkten stänker ut. Använd aldrig tryckluft för att tömma emballaget, det är inte en tryckbehållare. Rengör eller kassera förorenade kläder och skor. - Använd lämpligt andningsskydd vid sprutlackering, även utomhus. Vid arbete i slutna rum/sprutkabiner eller där ventilationen knappast är tillräcklig för att kontrollera damm och lösningsångor används alltid andningsskydd. Personalen bör bära tryckluftsapparat vid lackering. Vid ansamling av torr färg från sprutmålning, förorenade trasor, etc. kan det leda till självantänding. Denna risk minimeras genom noggrann renhållning och att brännbart avfall avlägsnas. 7.2 Lagring. Följ varningarna på etiketten. Förvaras i 5-35ºC på en torr, ren och väl ventilerad plats, åtskilt från värmekällor, gnistor och direkt solljus. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDDSUTRUSTNING 8.1 Tekniska åtgärder. Undvik inandning av ånga, sprutdimma och damm. Där så är möjligt skall det ske genom att använda punktutsugning och allmän ventilation för att hålla luftburna koncentrationer under farogränsen. Är detta inte tillräckligt för att hålla koncentrationen av ämnen under de tillåtna gränsvärdena skall andningsskydd användas. 8.2 Gränsvärden exponering. ---Hygieniska Gränsvärden (.)-- Ämnen NGV KTV TGV Anm. ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 2-BUTOXIETANOL H (.) : Se Hygieniska gränsvärden Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling NGV : Nivågränsvärde TGV : Takgränsvärde KTV : Korttidsvärde H : Ämnet kan lätt upptas genom huden K : Ämnet är cancerframkallande S : Ämnet är sensibiliserande - : Inte upptaget 8.3 Personlig skyddsutrustning -3- S Ref:

4 Andningsskydd : Rekommenderat godkänt andningsskydd skall väljas enligt typen av förorening i enlighet med leverantörens anvisning. European Group of Vehicle Refinish Manufacturers inom CEPE rekommenderar användningen av friskluftsmask för att ge bästa skydd vid sprutmålning av bättringsfärg för bilar. Handskydd : För långvarig och upprepad användning rekommenderar vi handskar av typ : nitrilgummi, neoprengummi. Skyddscreme kan skydda det utsatta hudområdet, men får dock inte appliceras om förorening har ägt rum. Ögonskydd: Använd skyddsglasögon för att skydda mot stänk. Hudskydd: Personal bör använda skyddskläder. Iakttag god hygien och branschriktlinjer, håll arbetsklädseln ren. Tvätta alla delar av kroppen efter kontakt med produkten. Alla ovannämnda säkerhetsåtgärder gäller också vid torrslipning och termisk sönderdelning, t.ex. svetsning eller skärbränning av den torra produkten, vilket kan utveckla damm och/eller rök. Personer som vistas i närheten får inte påverkas av sprutmålning, slipning eller värmebearbetning. 9. FYSISKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER - Fysiskt tillstånd vid 20ºC : Flytande - ph : Bortfaller - Flampunkt: bortfaller. Produkten främjar inte förbränning Metod: ISO/TR Nedre explosionsgräns (vol.-%) : bortfaller - Övre explosionsgräns ( vol %): bortfaller - Ångtryck vid 20ºC : 17 mm Hg - Viktfyllning vid 20ºC : 1.0 g/cm3 Metod : ISO Blandbarhet med vatten vid 20ºC : Blandbar - Densitet : > luft 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Produkten är stabil vid de rekommenderade hanterings- och förvaringsvillkoren (se pkt. 7). Vid exponering av för höga temperaturer kan hälsofarliga nedbrytningsämnen bildas t. ex. : - Koloxid 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Det finns inga tillgängliga data för själva beredningen. Beredningen har bedömts följa Farligt Gods-direktivet 1999/45/EC och klassificeras för toxikologiska faror därefter. Se sektionerna 3 och 15 för ytterligare detljer. I fall av 2-BUTOXIETANOL kan upptas genom huden med risk för hälsoskadlig effekt på blodet. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Det finns inga specifika data tilgängliga för produkten i sig själv. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattentäkter eller deponeras där den kan påverka marken eller ytvattnet. Beredningen har utvärderats i enlighet med vedertagen metod i direktiv 1999/45/EG om farliga preparat (beredningar) och är inte klassificerad som miljöfarlig. -4- S Ref:

5 13. AVFALLSHANTERING Rådets bestämmelser i direktive 91/689/EEC med påföljande Ändringar och Beslut gäller för avfall från den tillhandahållna produkten. EWC-kod: Farliga egenskaper : bortfaller Det rekommenderas att behållaren töms på så mycket material som möjligt innan den återanvänds eller sänds för kvittblivning. Spill, rester, tomma emballage, kasserade arbetskläder och använda engångshanddukar skall läggas i en särskild avfallsbehållare, vilken skall vara tydligt märkt med innehåll. Behållaren kan t.ex vara märkt med farligt avfall - var försiktig. Rester av produkter är "kemikalieavfall". Avfall från den levererade produkten bör klassificeras enligt kraven i avfallsförordningen. 14. TRANSPORTINFORMATION UN nr.: Saknas. FULLSTÄNDIGT FÖRSÄNDELSENAMN : Paint Related MaterialEj reglerat gods N.O.S. Technical Name : Saknas. Faroklass :Saknas. Subsidiary Klass : Saknas. Packningsgrupp : Saknas. ADR/RID Tunnel Code: None IMDG EMS No.: None Marin förorening: None ICAO/IATA Passenger Air Packing Instruction : None Passenger Air Max Quantity/Package : None Cargo Air Packing Instruction : None Cargo Air Max Quantity/Package : None 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER ETIKETT Enligt direktiv (1999/45/EG), beträffande klassificering, packning och märkning av farliga ämnen och beredningar är produkten märkt som följer: - P101 SÄKERHETSDATABLAD FINNS ATT TILLGÅ FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING PÅ BEGÄRAN. - S23+S38 Undvik inandning av ånga/dimma.använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 16. ÖVRIG INFORMATION Fullständig text för R-kategorier med nr. framgår av pkt. 3 : - R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. -5- S Ref:

6 - R36/38 Irriterar ögonen och huden. Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning vid datum : Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som PPG levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna. Den informationen som återfinns i detta varuinformationsblad är utarbetad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kemikalieninspektionens föreskrifter. SLUT PÅ SÄKERHETSDATABLAD -6- S Ref:

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Andra identifieringssätt Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på

Läs mer

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont.

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont. sv/se Sida 1-6 1. Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn Produktkod EP390 STANDARD REDUCER EP390 Användningsområde Thinner Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör DuPont Performance

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Midrol Nero (Svart) Ver 1.1 datum 2010.04.04

Midrol Nero (Svart) Ver 1.1 datum 2010.04.04 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: Produktkod: Användning: Företag: Återförsäljare Sverige: Midrol Nero M401171L001000 Screentrycksfärg för papper

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR PU350, B 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ÄDELLASYR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT

SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) Europa Oxalsyre Version 3 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Telefonnr.: + 49 (0) 911 226278 Faxnr.: + 49 (0) 911 2027600 E-post: info@schraubensicherungslack.de homepage: www.schraubensicherungslack.

Telefonnr.: + 49 (0) 911 226278 Faxnr.: + 49 (0) 911 2027600 E-post: info@schraubensicherungslack.de homepage: www.schraubensicherungslack. Tryckt:: 26.11.2014 Bearbetningsdatum: 26.11.2014 08.12.2014 Sidan:1 / 8 1. Namnet på ämnet/ beredningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktidentifikatorer: Artikelnr. (tillverkare / leverantör): Namnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa P3-ultrasil 115 Version : 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika.

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika. Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika.

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika. Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HAMMER EFFECT AEROSOL (NORDIC) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD HAMMER EFFECT AEROSOL (NORDIC) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HAMMER EFFECT AEROSOL (NORDIC) AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Cy 7 mono free acid TEA salt, 50 mg DEV-R07100. Hälsoskadlig

Cy 7 mono free acid TEA salt, 50 mg DEV-R07100. Hälsoskadlig GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Sverige Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Cy 7 mono free acid TEA

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) Europa Incimaxx P Version 1 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer