SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad)"

Transkript

1 Flexolub -A1 Sida 1 av 2 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Flexolub -A1 Uppladdat säkerhetsdatablad SD_Flexolub-A1_swedish rev 1.pdf Utgivningsdatum Produktnamn Flexolub -A1 Nedströmsanvändare Företagsnamn EIE Maskin AB Postadress Box 7 Postnr Postort Bandhagen Telefon Fax E-post Webbadress 2. Farliga egenskaper 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 4. Åtgärder vid första hjälpen 5. Brandbekämpningsåtgärder 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 7. Hantering och lagring 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 11. Toxikologisk information 12. Ekologisk information 13. Avfallshantering 14. Transportinformation

2 Flexolub -A1 Sida 2 av Gällande föreskrifter 16. Annan information Ändrad

3 1. Kommersiellt produktnamn och företagsinformation Varunamn: Flexolub -A1 Användning: Företag: Användning som smörjmedel för Harmonic Drives växlar Harmonic Drive AG Hoenbergstraße Limburg a. d. Lahn Germany Tel. +49/(0)6431/ Fax +49/(0)6431/ Sammansättning/Information om beståndsdelar Kombination av ester olja, litium såpa och andra tillsatser. 3. Farliga egenskaper Vid rätt hantering finns inga hälsorisker. 4. Åtgärder vid första hjälp Vid hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Inandning. Tvätta med tvål och vatten. Ta av förorenade kläder. Om fett har penetrerat huden med kraft. Uppsök läkare omedelbart*. Spola ögonen rikligt med vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare* om ögonirritation kvarstår. Uppsök läkare*. Framkalla ej kräkning. Flytta utsatt person till område med frisk luft. *Visa läkare detta säkerhetsblad. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel: torrkemiska släckmedel, pulver, skum, kolsyra. Använd ej vatten. Vid brand, kan röken innehålla giftiga beståndsdelar (kolmonoxid). Använd andningsmask som skydd mot rök/ångor. 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp Torka upp små mängder. Samla det utspillda materialet och material använt vid upptorkning i lämpligt uppsamlingskärl för avfall (se sekt. 13). Håll tillbaka större volymer med en vall av jord, sand eller annat lämpligt material. Undvik okontrollerat utsläpp i avloppssystem, i mark och grundvatten. Rök inte i samband med saneringsarbete. Undvik kontakt med eld och gnistor. Sida1/ /2008

4 7. Hantering och lagring Förvaras i svala och torra rum. Kvalitet bibehålls i orginalförpackning under lagring enligt ovan i minimum 5 år. Om fettet utsätts för höga temperaturer, ombesörj god ventilation inom arbetsområdet. Undvik kontakt med flammor och gnistor. Ät,drick och rök inte inom arbetsområdet. 8. Begränsning av exponering / personligt skydd Händer: Andningsskydd: Ögonskydd: Inte nödvändigt vid normalt användande. Vid frekvent handhavande använd handskar tex latex, vid användning > 30 min.; butyl gummi,permanent användning > 8. Inte nödvändigt vid normalt användande.undvik inandning av ångor över förångningstemperaturen. Inte nödvändigt vid normalt användande.vid behov använd skyddsglasögon. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Form/tillstånd: Färg: Lukt: Flytande (trögt flytande) Rosa Svag Lösningspunkt: > 200 C (> 390 F) DIN ISO 2176 Kok punkt: > 250 C (> 482 F) Densitet: 0,95 g/cm³ at 20 C (68 F) Förnågningstryck: < 0,1 mbar at 20 C (68 F) Viskositet: 25 mm²/s at 40 C (100 F) DIN EN ISO ,2 mm²/s at 100 C (212 F) Löslighet i vatten: ph-värde: Olöslig Inte klarlagd Flammpunkt: > 200 C (> 390 F) DIN EN ISO 2592 Antändnings temperatur: Explosions gräns: > 300 C (> 570 F) Okänd Sida 2/ /2008

5 10. Stabilitet och reaktivitet Förångnings temperatur: Farlig förångning: Undvik kontakt mellan: > 220 C (> 428 F) Ingen förångning vid normal lagring eller användning. I fall av felaktig andvändning över förångningstemperaturen eller i fall av brand kan skadlig förångning av produkten förekomma. Starkt oxiderande reagenter (flytande eller komprimerad syre),mycket stark syra, mycket starka alkalier 11. Toxikologisk information Exprimenteterande toxikologisk data. oralt intag*: Via hud*: LD 50 > 2000 mg/kg (rat) En komponent av fettet kan ge svag hudirritation, omhudkontakt är ofta förekommande. Flexolub -A1 är inte skadligt för människor om det används korrekt. Flexolub -A1 har ingen känd effekt av kronisk förgiftning eller cancer framkallande (baserat på data från ingående komponenter). *Ienlighet med jämförbara produkter 12. Ekologisk information Använd professionellt inom sitt avsedda användningsområde för undvikande av miljöpåverkan. Vatten förorening Klass WGK 1: Små föroreningsrisker (Klassificering enligt Tyska VwVwS från Maj, 1999): Undvik förorening av mark och vatten. 13. Avfallshantering Förstör avfall genom förbränning enligt lokala lagar och förordningar. Flexolub -A1 innehåller inga halogener eller giftiga metaller. LAGA-avfalls kod (Tyskland): för fettavfall för material förorenat med fett eller olja EWC- avfalls kod (Eu): för använt eller förbrukat vax eller fett D1 för använt uppsamlingsmaterial och filter,rengöringstrasor och skyddskläder förorenade med fett eller olja D1 för trä, glas och plastbehållare innehållande fett eller olja Sida 3/ /2008

6 14. Transport information Produkten är inte farlig att transportera. Vägtransport: (ADR) ingen klassificering Järnvägstransport: (RID) ingen klassificering Sjötransport: MDG/IMO ingen klassificering Flygtransport: ICAO/IATA ingen klassificering U.N.-nummer: Förpackningsgrupp: inte framtaget inte framtaget 15. Gällande föreskrifter Inga regler eller klassificering mot EEC direktiven nödvändiga. Inga märkning av gods med varningssymboler nödvändiga. Produkten innehåller inte några flyktiga organiska komponenter beskrivan i VOC Substance Catalogue of Switzerland (av utgåva November 12, 1997 appendix1) eller upptagna i VOC (TRGS 220; 31.BImSch). Giftighet i vattenmiljö:1(=tysk vattengifts klassificering) 16. Annan information Informationen given i detta säkerhetsdatablad är enbart för säkerhetssyfte. Informationen är i god tro och bygger på den kunskap och erfarenhet som företaget besitter vid datum för framtagande av dokumentet. Företaget är inte ansvarig för skada på person eller egendom vid användande av produkten på icke avsedda applikationer eller för händelser utanför vår kontroll. Alla data refererar till produkterna som de är vid leveranstillfället Tidigare utgåvor av detta säkerhetsdatablad är inte längre giltiga. Sida 4/ /2008

SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V

SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V Trälasyr V Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.03.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Trälasyr V 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40 STARTA Motorolja 10W-40 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2000 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Borhammerfett

SÄKERHETSDATABLAD Borhammerfett Borhammerfett Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Borhammerfett AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Borhammerfett Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038)

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lockmedel

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 8 Reviderad datum: 10/03/2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR PU350, B 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

Midrol Nero (Svart) Ver 1.1 datum 2010.04.04

Midrol Nero (Svart) Ver 1.1 datum 2010.04.04 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: Produktkod: Användning: Företag: Återförsäljare Sverige: Midrol Nero M401171L001000 Screentrycksfärg för papper

Läs mer