SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget"

Transkript

1 Utgåva 2, Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation. AB Sternhammar Prologgatan Örebro Sweden Tel. +46 (0) Fax. +46 (0) Uppgifter om beståndsdelar av produkt 2.1 Produkttyp. Vattenliknande, yttäckande lösning 2.2 Beståndsdelar. Kemiskt namn % CAS EINECS klassifikation R. Yttäckande / Ytaktiva (AFFF) 2 Xi R36 Vatten Farliga egenskaper 3.1 Klassifikation. Medlet klassificeras som ej farligt. 3.2 Märkning. Ingen risksymbol. 3.3 Hälsa. Medlet innehåller mycket små mängder av substanser som kan orsaka känslighet i ögonen. Mängden substans är för liten för att klassificera detta brandsläckningsmedel som irriterande eller allergiframkallande. 3.4 Miljö. Medlet innehåller små mängder av några typer av organiska fluorkemikalier som har möjlighet att motstå nedbrytning och finnas kvar i miljön. Mängden av denna substans är för liten för att klassificera denna brandsläckningsspray som farlig för miljön.

2 Utgåva 2, Sid 2(5) 3.5 Övriga råd. Följ vanliga instruktioner för användning och lagring av aerosol burkar med tryck. Förvara ej i temperaturer över +50 C. Brandsläckningsspray GVP SAFETY innehåller inte CFS, kadmium eller mjukgörande medel, PFOS, VOC, giftigt eller farligt material. Detta medel innebär ingen risk för människors hälsa eller miljön. 4. Första hjälpen 4.1 Generellt råd. Medicinsk första hjälp är ej nödvändig. 4.2 Inandning. Inte tillämpbar. 4.3 Hudkontakt. Ingen allvarlig risk eller påverkan. Tvätta med tvål och vatten. 4.4 Ögonkontakt. Ingen allvarlig risk eller påverkan. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen, även under ögonlocken. 4.5 Förtäring. Ingen allvarlig risk eller påverkan. Framkalla ej kräkning utan medicinsk rådgivning. 4.6 Övriga råd. Symptomatisk behandling. 5 Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Lämpligt bransläckningsmedel. Lösningen är en brandsläckare. 5.2 Hantering. Brandsläckningsspray GVP Safety Fire Spray är avsedd att släcka uppblossande brand/eld inom- och utomhus i vanligt brännbart eller fibrigt material (brandklass A), lättantändliga vätskor(brandklass B), lättantändliga gaser(brandklass C) och bränder i elektrisk utrustning upp till 1000V(brandklass E). 5.3 Metod. Ta av locket, rikta och spruta i omgångar där elden inte lägger sig. Denna produkt kräver inte någon speciell övning före användning. Hantering och bruksanvisning finns på förpackningen.

3 Utgåva 2, Sid 3(5) 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder. Undvik ögonkontakt. 6.2 Miljöföreskrifter. Informera vederbörande myndighet om stora mängder rinner ut i avlopp. 6.3 Rengöring. Torka upp skummet med en trasa. 7. Hantering och lagring 7.1 Säker hantering. Tvätta händer med tvål efter användning av brandbekämpningsspray. Undvik ögonkontakt. Skydda tryckbehållaren från sol. Förvara inte i temperaturer över + 50 C. Deformera eller bränn ej behållaren efter användning. Aluminiumburken är återvinningsbar. 7.2 Säker lagring. Lagringstemperatur från 0 C till +50 C. 7.3 Lagringsbar. 36 månader. Utgångsdatum finns i botten av förpackningen. 7.4 Övrig information. Detta medel tillhör inte brandbekämpningsmedel enligt EN3:s normer. 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Personlig skyddsutrustning. Aerosol brandsläckningsmedel ska bara användas vid små uppblossande bränder och kräver inte någon särskild personlig skyddsutrustning. 8.2 Miljöskydd. Informera vederbörande myndigheter om stora mängder rinner ut i avlopp. 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper Form: Flytande Färg: Ljust halmfärgad Lukt: Karaktäristisk 9.2 Fysisk och kemisk data ph värde(vid +20 C) 6,5-8,5.

4 Fryspunkt: -1 C. Kokpunkt: +100 C. Oxiderande förmåga: Ickefrätande. Flampunkt: Icke tillämpbart. Gastryck(vid +20 C): 1Mpa. Flampunkt: Icke tillämpbart. Självantändningsmöjlighet: Ej tillämpbar. Övre explosionsgräns: Ej tillämpbar. Undre explosionsgräns: Ej tillämpbar. Densitet (vid +20 C): 1g/cm³. Löslighet i vatten: 100%. Löslighet i fettämnen/olja: Ej tillämpbar. Kontinuerlig arbetstid: sek. Spraystrålens längd: 3-4 m. Temperaturgräns: 0 C till +50 C. Drivgas : Nitrogen(N2). Utgåva 2, Sid 4(5) 10 Stabilitet och reaktivitet 10.1 Förhållanden som bör undvikas: Temperaturer över +50 C Material som ska undvikas: Inga Farliga sönderdelningsprodukter: Förväntas inte innebära någon risk. 11 Toxikologisk information Effekter på hud, ögon eller förtäring förväntas ej vara kroniska. Varaktiga, akuta och kroniska effekter efter kort eller lång tids exponering Allergiutveckling: Inga. Narkotiska effekter: Inga. Cancerogent: Nej. Mutationer: Inga. Reproduktionstoxicitet: Ingen. Inandning: Inga. Förtäring: Kan orsaka irritation. Hudkontakt: Kan orsaka lätt irritation. Ögonkontakt: Kan orsaka irritation. Subkronisk-kronisk toxicitet: Ögon- och förtäringsirritation är inte kronisk. Övriga data: Inga.

5 12 Ekologisk information. Utgåva 2, Sid 5(5) 12.1 Akut gifttest. Mängden av kemikalier av farlig karaktär är försumbar Rörlighet. Vattenlöslig till 100% Beständighet och nedbrytbarhet. Denna lösning innehåller några organiska fluorkemikalier som kan motstå nedbrytning och stanna kvar i miljön. Mängden av kemikalier av farlig karaktär är försumbar. 13 Avfallshantering. Produkten klassas som ej farligt avfall. Slängs enligt lokala och nationella föreskrifter. Förorenad förpackning: Om återvinning av aluminium inte är möjlig, släng enligt lokala föreskrifter. Övriga data: Inga 14 Transportinformation. ADR och RID UN nummer UN 1950 Officiell transportbenämning Aerosol Klass 2 Etikettförlaga 2.2 Förpackningsgrupp - Klassificeringskod 5A IMDG UN nummer UN 1950 Officiell transportbenämning Aerosols Klass 2 Etikettförlaga 2.2 Förpackningsgrupp - Klassificeringskod 5A EmS F-D, S-U ICAO/IATA-DGR UN nummer UN 1950 Officiell transportbenämning Aerosols, non-flammable Klass 2 Etikettförlaga 2.2 Förpackningsgrupp - 15 Gällande föreskrifter Produkten är inte klassad som farligt gods enligt EU regeln 1999/45/EC och nationella lagar.

6 Utgåva 2, Sid 6(5) Producerad enligt 75/324/EEC, 94/1/EC Certifikat TÜV produktkvalité och säkerhet No. R Brandsprayen uppfyller Aerosoldirektivet. 16 Övrig information Informationen som finns i detta säkerhetsblad är korrekt så långt vi känner till vid tidpunkten för publicering. Given information är att betrakta som en rådgivning för säker hantering, användning, behandling, lagring, transport, avfallshantering samt utsläpp och är inte avsedd att vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen relaterar bara till specifikt nämnda material och gäller inte för material som används med något annat material eller i någon process, om den inte finns specificerad i denna text.

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Foam Original

SÄKERHETSDATABLAD Deb Foam Original Omarbetad 27/06/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PUR625, 2825 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SÄKERHETSDATABLAD Deb Clear Foam Wash Omarbetad 26/07/2013 Ersätter datum 30/05/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF, CLR1L,

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer