Slutliga Villkor för Mini Future avseende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutliga Villkor för Mini Future avseende"

Transkript

1 Slutliga Villkor för Mini Future avseende MINIL OLJA A S MINIL OLJA B S MINIL GULD A S MINIL GULD B S MINIL SILV A S MINIL SILV B S MINIL KAFF A S MINIL KAFF B S MINIL PLAT A S MINIL PLAT B S MINIS OLJA A S MINIS OLJA B S MINIS GULD A S MINIS GULD B S MINIS SILV A S MINIS SILV B S MINIS KAFF A S MINIS KAFF B S MINIS PLAT A S MINIS PLAT B S under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB ) svenska Certifikat- och Warrantprogram 1

2 För Mini Future skall gälla allmänna villkor av den för rubricerat program ( Allmänna Villkor ), jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller av grundprospektet avseende SEB:s Certifikat- och Warrantprogram offentliggjort den ( Prospektet som upprättats för programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt direktiv 2003/71/EG samt ändringar gjorda genom direktiv 2010/73/EU, i den mån de implementerats) och 25 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då i dessa Slutliga Villkor. Fullständig information om SEB och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet, vid var tid publicerade tillägg till Prospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet och tillägg därtill finns att tillgå på Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den Rullningsdag för Underliggande tillgång, mer specifikt Brentolja, har ändrats på grund av ändrade marknadsförutsättningar. 1 Kortnamn I NASDAQ OMX Stockholm AB:s och SEB:s kurslistor benämns produkten enligt Tabell 1, Kortnamn. I kommunikation från Euroclear Sweden AB benämns produkten enligt Tabell 1, Euroclear-namn. 2 ISIN Se Tabell 1, ISIN. 3 Teckningsperiod Ej tillämpligt 4 Minsta antal Mini Futures att teckna Ej tillämpligt 5 Emissionsdag Emissionskurs Ej tillämpligt 7 Slutdag Den tidigaste av: (i) , eller sådan annan dag ( Justerad Slutdag ) SEB när som helst meddelar Innehavare samt den marknadsplats Mini Future är noterat på; och (ii) Värderingsdag då Stop loss inträffar 8 Initial Finansieringsnivå Se Tabell 1, Initial Finansieringsnivå. 9 Stopp Loss-nivå För Mini Long: Finansieringsnivå på relevant Värderingsdag multiplicerat med (1 + Säkerhetsmarginal) enligt Tabell 1 För Mini Short: Finansieringsnivå på relevant Värderingsdag multiplicerat med 2

3 (1 - Säkerhetsmarginal) enligt Tabell 1 10 Slutlikviddag Tio (10) Bankdagar efter Slutdag 11 Valuta Svenska kronor ( SEK ). 12 Offentlig Källa Ej tillämpligt 13 Slutlikvid Kontant slutavräkning. Beloppet av antalet Mini Futures multiplicerat med Slutvärdet. 14 Slutvärde Avser det högsta av Mini Futures Värde fastställt av SEB på Slutdagen och noll. SEB kommer att snarast efter fastställandet tillse att Innehavare tillställs meddelande om Slutvärde samt publicera detta på sidorna om Mini Futures på Mini Futures Värde beräknas enligt formel som återfinns under rubriken Särskilda Villkor. 15 Underliggande Tillgång Avser, per varje Värderingsdag, det terminskontrakt, med kortast återstående tid till dess Rullningsdag. Terminskontrakt anges vidare i Tabell 2, Terminskontrakt. 16 Rullningsdag Se Tabell 2, Rullningsdag, eller, om denna dag inte är en Värderingsdag, den närmast påföljande Värderingsdagen. 17 Se Tabell 2, 18 Växelkurs Avser, om tillämpligt, växelkursen enligt Tabell 1 Växelkurs CCY 2 /SEK, uttryckt som antal SEK per enhet CCY 2. Växelkurs fastställs (i) på Slutdag, enligt 7 (i), kl London-tid av The World Markets Company PLC ( eller (ii), om Stop loss inträffat, av SEB vid den tidpunkt SEB anser det lämpligt. Växelkurs (i) publiceras bl a på Bloomberg-sidan WMCO. 19 Stop loss Inträffar, om för Mini Future av typ (i) (ii) Mini Long, SEB fastställer Underliggande Tillgångs Värde till lägre eller lika med Stop Loss-nivå, eller för Mini Future av typ Mini Short, SEB fastställer Underliggande Tillgångs Värde till högre eller lika med Stop Loss-nivå 20 Beräkning av Slutkurs Ej tillämpligt 21 Räntebas Ej tillämpligt 22 Räntebasmarginal Ej tillämpligt 3

4 23 Avgift/Finansieringsmarginal Se Tabell 1, Finansieringsmarginal. 24 Totalt antal emitterade Mini Mini Futures Futures 25 Mini Futures status Ej efterställt SEB förbehåller sig rätten att månadsvis, per den första Bankdagen i varje månad under Mini Futures löptid, höja eller sänka Avgiften. Meddelande om sådan eventuell höjning tillställs Innehavaren. 26 Förtida Inlösen Innehavares eller SEB:s rätt till förtida inlösen såsom det specificeras i punkterna 27 och 28 nedan. Emittentens rätt till förtida inlösen (Call) (Specificeras ytterligare nedan) 27 Förtida inlösenmöjlighet för SEB Tillämpligt (i) Villkor för Förtida Inlösen för SEB 28 Förtida inlösenmöjlighet för Innehavare Se 7 ovan Ej tillämpligt 29 Upptagande till handel på reglerad marknad eller annan marknadsplats NASDAQ OMX Stockholm AB. (i) Noteringsdag (ii) Sista Noteringsdag , eller sådan annan dag SEB meddelar Innehavare av Mini Future. (iii) Handelspost En (1) Mini Future (iv) Marknadsgarant Mini Future kan komma att noteras på marknadsplats. SEB eller någon SEB sätter i sitt ställe kan då komma att agera marknadsgarant ( Marknadsgarant ) för Mini Future. Detta innebär att Marknadsgaranten avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal Mini Futures som Marknadsgaranten vid var tid beslutar. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( Spread ) i Mini Future kan förändras över tiden. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Marknadsgaranten att ställa köpkurser och säljkurser i Mini Futures, vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Mini Future. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Marknadsgarantens 4

5 30 Central värdepappersförvarare ECSWE 31 Finansiell mellanhand Ej tillämpligt 32 Betalnings-och depåombud Ej tillämpligt 33 Försäljning Via Nasdaq OMX Stockholm 34 Meddelande om tilldelning Via avräkningsnota 35 Avgifter/kostnader som åläggs Se p 23 ovan Investerare 36 Emissionslikvidens användning Ej tillämpligt hedging av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 37 Intressen hos fysisk eller juridiska Ej tillämpligt personer som är inblandade i emissionen 38 Preskription Rätten till betalning preskriberas tio (10) år efter Slutdagen. Rätten till eventuell räntebetalning preskriberas tre (3) år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer SEB. 39 Annan begränsning av samtycke till användning av Prospektet 40 Rättigheter/begränsningar som sammanhänger med värdepapperen Ej tillämpligt Certifikat och Warranter är en skuldförbindelse utan säkerhet med rätt till betalning jämsides (pari passu) med SEBs övriga existerande eller framtida oprioriterade icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 41 Mini Futures Värde CV t = ( UndT t - Finansieringsnivå t ) Växelkurs t Multiplikator Mini Long = (Finansieringsnivå t - UndT t ) Växelkurs t Multiplikator Mini Short där Finansieringsnivå t = Finansieringsnivå t-1 ( 1 + Finansieringsmarginal Ränteperiod t-1 ) Mini Long = Finansieringsnivå t-1 ( 1 Finansieringsmarginal Ränteperiod t-1 ) Mini Short Finansieringsnivå t-1 = Finansieringsnivå på föregående Värderingsdag Finansieringsnivå 0 = Initial Finansieringsnivå UndT t = Underliggande Tillgångs värde på relevant Värderingsdag t Växelkurs t = Växelkurs på relevant Värderingsdag t Ränteperiod t-1 = Avser en period från och med föregående Värderingsdag till relevant Värderingsdag t, 5

6 uttryckt som antal dagar / 360 Multiplikator = Se Tabell 1, Multiplikator Vid beräkning av Finansieringsnivå på den Värderingsdag som är närmast påföljande en Rullningsdag, adderas prisdifferensen, per föregående Värderingsdag, mellan aktuellt terminskontrakt och föregående terminskontrakt. Prisdifferensen fastställs i enlighet med metod Underliggande Tillgångs Värde (i). 42 Justering av Mini Futures Värde Om Underliggande Tillgångs Värde, Räntebas eller Avgift/Finansieringsmarginal korrigeras, alternativt att beräkning av Certifikatets Värde är felaktig, kan SEB justera Mini Futures Värde om beräkningen inte är äldre än tio (10) Bankdagar. I annat fall sker ingen justering av Mini Futures Värde. 43 Underliggande Tillgångs Värde Fastställs av SEB (i) på Slutdag, enligt 7 (i), eller Rullningsdag, kl 17:30 lokal tid Stockholm eller, (ii) under Handelstimmar för Underliggande Tillgång, eller (iii) om stop loss inträffat, till den lägsta (Mini Long) eller högsta (Mini Short) noteringen för Underliggande Tillgång på Referenskälla under tre (3) närmast påföljande Handelstimmar 44 Information om Underliggande Tillgången samt specifika risker kopplade till Underliggande Tillgången samt dess historiska utveckling samt volatilitet Ej tillämpligt 45 Värderingsdag Varje dag som är en Bankdag, förutsatt att detta även är en Börsdag, från och med Emissionsdagen till och med Slutdagen, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott. 46 Publiceringsdag för Mini Futures Värde Ej tillämpligt 47 Initial Värderingsdag Mini Futures första Värderingsdag, d.v.s Slutlig Värderingsdag Ej tillämpligt 49 Ombalanseringsdag Ej tillämpligt 50 Startkurs Ej tillämpligt 51 Metod för fastställande av Startkurs för Underliggande Tillgång 52 Metod för fastställande av Stängningskurs för Ej tillämpligt Ej tillämpligt 6

7 Underliggande Tillgång 53 Korg Ej tillämpligt 54 Specifik risk relaterad till beräkning av Slutlikvid Ej tillämpligt 55 Reglerad marknad eller annan Ej tillämpligt marknadsplats 56 Marknadsavbrott Termin Med Marknadsavbrott avses att det på någon Värderingsdag inte publiceras något värde för Underliggande Tillgång. Valuta Med Marknadsavbrott avses att det på någon Värderingsdag inte publiceras något värde för Underliggande Tillgång av The World Markets Company PLC. 57 Justeringar till följd av Marknadsavbrott eller andra händelser Om Marknadsavbrott, enligt SEB:s bedömning, inträffat skall SEB fastställa Mini Futures Värde nästföljande Värderingsdag eller så snart SEB bedömer det möjligt. 58 Omräkning Ej tillämpligt 59 Hedgingavbrott Tillämpligt (i) Konsekvenser av Hedgingavbrott Om SEB finner att Hedgingavbrott inträffat kan SEB besluta om Förtida Inlösen av Mini Future genom meddelande till Innehavare. Sådant meddelande skall innehålla dag för utbetalning av Slutlikvid samt hur sådan Slutlikvid skall beräknas. Bestämmelser avseende Förtida Inlösen lämnas i punkt 27 i Slutliga Villkor. 60 Ändrad lagstiftning med mera Om förutsättningarna för fullgörande av Slutlikvid (härmed avses även förutsättningarna för fullgörandet av sådana transaktioner som SEB kan ha ingått för att säkerställa sin möjlighet att erlägga Slutlikvid) på grund av ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande avsevärt förändras eller bortfaller, har SEB rätt att bestämma om och hur betalning av Slutlikvid skall ske. 61 Valutasäkrad I de fall den Underliggande Tillgången noteras i annan valuta än SEK, kan kursförändringar påverka avkastningen på Mini Future. Detta är dock inte fallet med Mini Future som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. 62 Sekretess SEB förbehåller sig rätten att begära följande uppgifter från Euroclear Sweden AB, Euroclear Finland Oy, VP SECURITIES A/S samt VPS ASA: (i) Innehavares namn, personnummer eller annat 7

8 identifieringsnummer samt postadress, och (ii) Innehavarens antal innehav av Mini Future. SEB får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. 63 Information SEB skall snarast efter fastställandet tillse att Innehavare tillställs meddelande om Slutvärde på Mini Future. 64 Kurtage (i) Vid handel genom SEB, kurtage i procent av likvidbeloppet inklusive transaktionsavgifter följer SEB:s vid var tid gällande prislista 65 Förbehåll Ej tillämpligt SEB bekräftar att ovanstående Slutliga Villkor tillsammans med Allmänna Villkor är gällande för Mini Future och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Slutlikvid i förekommande fall. [SEB bekräftar vidare att alla väsentliga händelser [efter dagen för publicering av Prospektet] som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om SEB har offentliggjorts. Stockholm den 01 februari 2016 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 8

9 Tabell 1 Kortnamn ISIN Euroclearnamn Initial Växelkurs Säkerhets- Finansierings- Multiplikator Finansieringsnivå (CCY 2/SEK) marginal marginal MINIL OLJA A S SE LOLJA A 90,0384 USD/SEK 5% 3,00% 0,05 MINIL OLJA B S SE LOLJA B 94,3776 USD/SEK 5% 3,00% 0,05 MINIL GULD A S SE LGULD A 1055,22 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIL GULD B S SE LGULD B 1116,57 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIL SILV A S SE LSILV A 15,9736 USD/SEK 6% 3,00% 0,1 MINIL SILV B S SE LSILV B 16,7528 USD/SEK 6% 3,00% 0,1 MINIL KAFF A S SE LKAFF A 0,92291 USD/SEK 5% 3,00% 1 MINIL KAFF B S SE LKAFF B 0,96793 USD/SEK 5% 3,00% 1 MINIL PLAT A S SE LPLAT A 1176,05 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIL PLAT B S SE LPLAT B 1244,425 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIS OLJA A S SE SOLJA A 126,9216 USD/SEK 5% 3,00% 0,05 MINIS OLJA B S SE SOLJA B 122,5824 USD/SEK 5% 3,00% 0,05 MINIS GULD A S SE SGULD A 1398,78 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIS GULD B S SE SGULD B 1337,43 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIS SILV A S SE SSILV A 22,9864 USD/SEK 6% 3,00% 0,1 MINIS SILV B S SE SSILV B 22,2072 USD/SEK 6% 3,00% 0,1 MINIS KAFF A S SE SKAFF A 1,32809 USD/SEK 5% 3,00% 1 MINIS KAFF B S SE SKAFF B 1,28307 USD/SEK 5% 3,00% 1 MINIS PLAT A S SE SPLAT A 1558,95 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 MINIS PLAT B S SE SPLAT B 1490,575 USD/SEK 4% 3,00% 0,01 Tabell 2 Terminskontrakt Rullningsdag Kortnamn MINIL OLJA A S Terminskontrakt på brentolja med Januari, februari, mars, april, maj, juni, Den andra Börsdagen två månader Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE juli, augusti, september, oktober, före en avseende en november, MINIL OLJA B S Terminskontrakt på brentolja med Januari, februari, mars, april, maj, juni, Den andra Börsdagen två månader Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE juli, augusti, september, oktober, före en avseende en november, MINIL GULD A S Terminskontrakt på guld med Februari, april, juni, augusti, oktober, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "GC noterat på före en NYMEX avseende en MINIL GULD B S Terminskontrakt på guld med Februari, april, juni, augusti, oktober, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "GC noterat på före en NYMEX avseende en MINIL SILV A S Terminskontrakt på silver med Mars, maj, juli, september, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "SI" noterat på före en COMEX avseende en MINIL SILV B S Terminskontrakt på silver med Mars, maj, juli, september, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "SI" noterat på före en COMEX avseende en MINIL KAFF A S Terminskontrakt på kaffe med Mars, maj, juli, september, Den andra Börsdagen i månaden Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE före en avseende en MINIL KAFF B S Terminskontrakt på kaffe med Mars, maj, juli, september, Den andra Börsdagen i månaden 9

10 Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE före en avseende en MINIL PLAT A S Terminskontrakt på platina med Januari, april, juli, oktober Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "PL" noterat på före en NYMEX avseende en MINIL PLAT B S Terminskontrakt på platina med Januari, april, juli, oktober Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "PL" noterat på före en NYMEX avseende en MINIS OLJA A S Terminskontrakt på brentolja med Januari, februari, mars, april, maj, juni, Den andra Börsdagen två månader Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE juli, augusti, september, oktober, före en avseende en november, MINIS OLJA B S Terminskontrakt på brentolja med Januari, februari, mars, april, maj, juni, Den andra Börsdagen två månader Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE juli, augusti, september, oktober, före en avseende en november, MINIS GULD A S Terminskontrakt på guld med Februari, april, juni, augusti, oktober, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "GC noterat på före en NYMEX avseende en MINIS GULD B S Terminskontrakt på guld med Februari, april, juni, augusti, oktober, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "GC noterat på före en NYMEX avseende en MINIS SILV A S Terminskontrakt på silver med Mars, maj, juli, september, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "SI" noterat på före en COMEX avseende en MINIS SILV B S Terminskontrakt på silver med Mars, maj, juli, september, Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "SI" noterat på före en COMEX avseende en MINIS KAFF A S Terminskontrakt på kaffe med Mars, maj, juli, september, Den andra Börsdagen i månaden Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE före en avseende en MINIS KAFF B S Terminskontrakt på kaffe med Mars, maj, juli, september, Den andra Börsdagen i månaden Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE före en avseende en MINIS PLAT A S Terminskontrakt på platina med Januari, april, juli, oktober Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "PL" noterat på före en NYMEX avseende en MINIS PLAT B S Terminskontrakt på platina med Januari, april, juli, oktober Den fjärde Bankdagen i månaden Bloomberg ticker "PL" noterat på före en NYMEX avseende en 10

11 Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A- E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av det aktuella informationskravet tillsammans med angivelsen ej tillämpligt AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta grundprospekt (Grundprospektet). Varje beslut om att investera i ett certifikat eller annat värdepapper emitterat under detta Grundprospekt ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet från investerarens sida. Vid väckande av talan vid domstol avseende uppgifterna i Grundprospektet kan den som är kärande i enlighet med EU:s medlemsstaters nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i certifikat eller annat värdepapper emitterat under detta Grundprospekt. A.2 Ej tillämpligt Finansiella mellanhänder AVSNITT B EMITTENT B.1 Registrerad firma och handelsbeteckning: B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr ) SEB är ett publikt bankaktiebolag med säte i Stockholm och bedrivs under gällande aktiebolagslag samt svensk banklagstiftning. B.4b Kända trender: Ej tillämplig. Det finns inga kända trender, osäkerheter, åtaganden eller händelser som antas ha en materiell effekt på SEBs Grundprospekt. B.5 Koncernbeskrivning: SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner, framför allt i Norden, Tyskland och de baltiska staterna. SEB:s aktiekapital uppgår till SEK uppdelat på aktier. De största ägarna i SEB är Investor, Trygg-stiftelsen och

12 Alecta. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB-koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEBkoncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEBkoncernen betjänar ca 2,700 stora företag och institutioner, 400,000 mindre och medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner och har cirka 16,000 anställda. Per den och 30 september 2013 uppgick SEB-koncernens totala tillgångar till respektive miljarder kronor. B.9 Resultatprognos: Ej tillämpligt. SEB har inte lämnat någon resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse: B.12 Historisk finansiell information och förklaring samt beskrivning om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum sedan den senaste beskrivningen av dessa: Ej tillämpligt. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar. Historisk finansiell Information Nedanstående resultaträkning och balansräkning i sammandrag från Bankens årsredovisning för 2011 och 2012 samt tredje kvartalet 2013 jämfört med tredje kvartalet Bankens årsredovisningar för 2011 och 2012, ger en komplett bild över Bankens tillgångar, skulder och finansiella ställning. SEBs Resultat-och Balansräkning i sammandrag MSEK Resultaträkning Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter netto Övriga intäkter netto Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader

13 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Omstruktureringskostnader 0 0 Kostnader Resultat före kreditförluster Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar 1 2 Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Årets resultat Balansräkning Utlåning till allmänheten Övrig utlåning till centralbanker Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Finansiella tillgångar till verkligt värde Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Finansiella tillgångar som innehas till förfall Övriga tillgångar

14 Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Summa skulder Nyckeltal K/I tal Eget kapital Räntabilitet på eget kapital, % Primärkapitalrelation, % enligt Basel II Kapitaltäckningsgrad, % enligt Basel II Resultaträkning jan-sept 2013 jan-sept 2012 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter netto Övriga intäkter netto Personalkostnader Övriga kostnader

15 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Nettoresultat Nyckeltal jan-sept 2013 jan-sept 2012 K/I tal Räntabilitet på eget kapital, % Primärkapitalrelation, % enligt Basel II Kapitaltäckningsgrad, % enligt Basel II 12, Inga väsentliga negativa förändringar i SEBs framtidsutsikter, finansiella situation eller ställning på marknaden har ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. B.13 Händelser som påverkar solvens: Ej tillämpligt. Inga kända händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på bedömningen av SEBs solvens har identifierats sedan den senaste finansiella rapporten. B.14 Koncernberoende: Ej tillämpligt. SEB är inte beroende av andra företag inom koncernen.

16 B.15 Huvudsaklig verksamhet: B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll: I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB-koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEBkoncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEBkoncernen betjänar 2,700 stora företag och institutioner, 400,000 mindre och medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner Ej tillämplig. SEB har inte vetskap om någon aktieägare eller någon grupp av aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar SEB. B.17 Kreditvärdighets-betyg: SEB har vi datum för detta Grundprospekts godkännande följande kreditbetyg: Standard & Poor s; A+ Moody s; A1 AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper: Värdepapper emitterade i enlighet med detta Grundprospekt emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. ISIN för värdepappren är SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE C.2 Valuta: Svenska kronor ( SEK ), Danska kronor ( DKK ), Norska kronor ( NOK ) eller euro (EUR). Valutan för instrumentet är SEK C.5 Eventuella överlåtelseinskränkningar: Distribution av detta Grundprospekt och försäljning av värdepapper i enlighet med detta Grundprospekt kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Grundprospekt och/eller värdepapper emitterade under detta Grundprospekt måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. Värdepapper emitterade under detta Grundprospekt är enligt

17 sina villkor fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter: C.9 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet den nominella räntan, startdag för ränteberäkning, ränteförfallodagar, eventuell räntebas, förfallodag, avkastning: Värdepapper emitterade under detta Grundprospekt emitteras som icke efterställda lån och kommer i händelse av SEBs konkurs medföra rätt till betalning ur SEBs tillgångar jämsides med SEBs övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Värdepapper emitterade under detta Grundprospekt är skuldförbindelser där återbetalningen är kopplad till en eller flera referensenheter eller underliggande tillgång. Emissionsdag Underliggande tillgång ISIN-kod Kortnamn Underliggande tillgång SE MINIL OLJA A S Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en SE MINIL OLJA B S Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en SE MINIL GULD A S Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en SE MINIL GULD B S Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en SE MINIL SILV A S Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en SE MINIL SILV B S Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en SE MINIL KAFF A S Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en SE MINIL KAFF B S Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en SE MINIL PLAT A S Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en SE MINIL PLAT B S Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en SE MINIS OLJA A S Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en SE MINIS OLJA B S Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en SE MINIS GULD A S Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en SE MINIS GULD B S Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en SE MINIS SILV A S Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en SE MINIS SILV B S Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en SE MINIS KAFF A S Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en SE MINIS KAFF B S Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker

18 "KC" noterat på ICE avseende en SE MINIS PLAT A S Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en SE MINIS PLAT B S Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en Referenstillgång: Ej tillämpligt Slutdag Den tidigaste av: (i) , eller sådan annan dag ( Justerad Slutdag ) SEB när som helst meddelar Innehavare samt den marknadsplats Mini Future är noterat på; och (ii) Värderingsdag då Stop loss inträffar Slutlikviddag tio bankdagar efter Slutdagen. Återbetalningskonstruktion = ( UndT t - Finansieringsnivå t ) Växelkurs t CV t Multiplikator = (Finansieringsnivå t - UndT t) Växelkurs t Multiplikator där Finansieringsnivå = Finansieringsnivå t-1 ( 1 + Finansieringsmarginal t Ränteperiod t-1 ) = Finansieringsnivå t-1 ( 1 Finansieringsmarginal Ränteperiod t-1 ) Finansieringsnivå = Finansieringsnivå på föregående Värderingsdag t-1 Finansieringsnivå = Initial Finansieringsnivå 0 UndT t = Underliggande Tillgångs värde på relevant Värderingsdag t Växelkurs t = Växelkurs på relevant Värderingsdag t Ränteperiod t-1 = Avser en period från och med föregående Värderingsdag till relevant Värderingsdag t, uttryckt som antal dagar / 360 Multiplikator = Se Tabell 1, Multiplikator Gäller för: Mini Long Mini Short Mini Long Mini Short C.10 Information om räntebetalningar som baseras på derivatinslag: Vid beräkning av Finansieringsnivå på den Värderingsdag som är närmast påföljande en Rullningsdag, adderas prisdifferensen, per föregående Värderingsdag, mellan aktuellt terminskontrakt och föregående terminskontrakt kl 17:30 lokal tid Stockholm. Ej tillämpligt. Det finns inga derivatinslag i Certifikaten eller annat värdepapper emitterat under detta Grundprospekt.

19 C.11 Upptagande till handel: Ansökan om inregistrering på reglerad marknad kommer inges till NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad eller annan marknadsplats. C.15 Beskrivning av investeringen Tabellen nedan visar avkastningen för två Mini Futures vid två olika scenarier och för en investeringsperiod på 30 dagar. Mini Long Underliggande tillgångs kurs Stopp loss-nivå Pris på Mini Future Finansieringsnivå Hävstång Avkastning sedan köptillfället (exklusive kurtage) Dag 1 100,00 80,00 84,80 20,00 5,0 Dag 31, Scenario 1 Dag 31, Scenario 2 105,00 80,20 85,01 24,80 4,2 + 24,0% 95,00 80,20 85,01 14,80 6,4-26,0% Mini Short Underliggande tillgångs kurs Stopp loss-nivå Pris på Mini Future Finansieringsnivå Hävstång Avkastning sedan köptillfället (exklusive kurtage) Dag 1 100,00 120,00 112,80 20,00 5,0 Dag 31, Scenario 1 Dag 31, Scenario 2 105,00 119,70 112,52 14,70 7,1-26,5% 95,00 119,70 112,52 24,70 3,8 + 23,5% I räkneexemplen ovan gäller följande antaganden. De faktiska villkoren för en enskild placering kan skilja sig från dessa. Ingen Rullningsdag förekommer under investeringsperioden Växelkurs är ett (1) under hela investeringsperioden Multiplikator är ett (1) Finansieringskostnad är 3 procent på årsbasis Säkerhetsmarginal är 6 procent Slutdag: Den tidigaste av (i) (ii) , eller sådan annan dag ( Justerad Slutdag ) SEB när som helst meddelar Innehavare samt den marknadsplats Mini Future är noterat på; och Värderingsdag då Stop loss inträffar, dvs. dag då SEB fastställer Underliggande Tillgångs Värde till lika med eller a. lägre (Mini Long) b. högre (Mini Short) än aktuell Finansieringsnivå multiplicerad med c. 1 + Säkerhetsmarginal (Mini Long) d. 1 Säkerhetsmarginal (Mini Short)

20 Kortnamn Säkerhetsmarginal MINIL OLJA A S 5% MINIL OLJA B S 5% MINIL GULD A S 4% MINIL GULD B S 4% MINIL SILV A S 6% MINIL SILV B S 6% MINIL KAFF A S 5% MINIL KAFF B S 5% MINIL PLAT A S 4% MINIL PLAT B S 4% MINIS OLJA A S 5% MINIS OLJA B S 5% MINIS GULD A S 4% MINIS GULD B S 4% MINIS SILV A S 6% MINIS SILV B S 6% MINIS KAFF A S 5% MINIS KAFF B S 5% MINIS PLAT A S 4% MINIS PLAT B S 4% C.16 Stängnings-eller förfallodatum Den tidigaste av: (i) , eller sådan annan dag ( Justerad Slutdag ) SEB när som helst meddelar Innehavare samt den marknadsplats Mini Future är noterat på; och (ii) Värderingsdag då Stop loss inträffar C.17 Beskrivning avveckling mm Med hänsyn tagen till förtida inlösen eller återköp kommer varje värdepapper återbetalas på Slutlikviddagen. C.18 Beskrivning avkastning Enligt C 9 ovan. C.19 Lösenpris etc Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Avser det terminskontrakt, med kortast återstående tid till dess Rullningsdag enligt nedan Kortnamn Underliggande tillgång Rullningsdag MINIL OLJA A S Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, Den andra Börsdagen två månader före en

21 MINIL OLJA B S MINIL GULD A S MINIL GULD B S MINIL SILV A S MINIL SILV B S MINIL KAFF A S MINIL KAFF B S MINIL PLAT A S MINIL PLAT B S MINIS OLJA A S MINIS OLJA B S MINIS GULD A S MINIS GULD B S MINIS SILV A S MINIS SILV B S Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på brentolja med Bloomberg ticker "CO" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på guld med Bloomberg ticker "GC noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en Terminskontrakt på silver med Bloomberg ticker "SI" noterat på COMEX avseende en Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, Februari, april, juni, augusti, oktober, Februari, april, juni, augusti, oktober, Mars, maj, juli, september, Mars, maj, juli, september, Mars, maj, juli, september, Mars, maj, juli, september, Januari, april, juli, oktober Januari, april, juli, oktober Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, Februari, april, juni, augusti, oktober, Februari, april, juni, augusti, oktober, Mars, maj, juli, september, Mars, maj, juli, september, Den andra Börsdagen två månader före en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den andra Börsdagen i en Den andra Börsdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den andra Börsdagen två månader före en Den andra Börsdagen två månader före en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en MINIS KAFF A S Terminskontrakt på kaffe med Mars, maj, juli, Den andra

22 MINIS KAFF B S MINIS PLAT A S MINIS PLAT B S Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på kaffe med Bloomberg ticker "KC" noterat på ICE avseende en Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en Terminskontrakt på platina med Bloomberg ticker "PL" noterat på NYMEX avseende en september, Mars, maj, juli, september, Januari, april, juli, oktober Januari, april, juli, oktober Börsdagen i en Den andra Börsdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Den fjärde Bankdagen i en Kortnamn MINIL OLJA A S MINIL OLJA B S MINIL GULD A S MINIL GULD B S MINIL SILV A S MINIL SILV B S MINIL KAFF A S MINIL KAFF B S MINIL PLAT A S MINIL PLAT B S MINIS OLJA A S MINIS OLJA B S MINIS GULD A S MINIS GULD B S MINIS SILV A S MINIS SILV B S MINIS KAFF A S MINIS KAFF B S MINIS PLAT A S MINIS PLAT B S Information AVSNITT D RISKER D.2 Huvudsakliga risker avseende SEB: Vid köp av värdepapper är risken för investerare att SEB kan komma på obestånd eller på annat sätt inte ha möjlighet att fullfölja sina åtaganden avseende värdepappret emitterade under detta Grundprospekt. Det finns ett flertal faktorer som var för sig eller tillsammans kan resultera i att SEB blir oförmögen att uppfylla sina åtaganden. Det är inte möjligt att identifiera alla sådana faktorer eller att avgöra vilka faktorer som är mest sannolika att uppstå, eftersom SEB inte kan vara medveten om alla relevanta omständigheter. Vissa faktorer som för närvarande inte anses vara väsentliga kan bli materiella till följd av förekomst av händelser utanför SEB:s kontroll. SEB har identifierat ett antal faktorer som väsentligt kan påverka dess verksamhet och förmåga att göra betalningar enligt värdepapper emitterade under detta Grundprospekt. Dessa faktorer inkluderar;

23 SEB: s verksamhet och resultat påverkas väsentligt av förhållandena på de globala finansmarknaderna och av globala ekonomiska omständigheter; SEB är exponerat för risken för ökade kreditförluster; SEB är exponerat för sjunkande fastighetsvärden och att säkerheterna för bostäder och kommersiella fastigheter sjunker; SEB är föremål för risken att likviditet inte alltid är lättillgänglig;; SEB:s upplåningskostnader och dess tillgång till kapitalmarknaderna beror till stor del på dess kreditbetyg; SEB kan påverkas negativt av sämre kreditkvalitet hos andra finansiella institutioner och motparter; SEB kan komma att bli föremål för ökade kapitalkrav på grund av regelförändringar, och kan därför behöva ytterligare kapital i framtiden på grund av försämrade ekonomiska förhållanden volatilitet hos räntor har påverkat och kommer att fortsätta att påverka SEB:s verksamhet; SEB är exponerat för valutarisk, och en devalvering av någon valuta kan ha en negativ effekt på SEB:s tillgångar, inklusive låneportföljen, och dess resultat; SEB regleras av ett stort utbud av bank-, försäkrings-och finansiella lagar och förordningar, vilka kan ha en negativ effekt på SEB:s verksamhet; SEB agerar på konkurrensutsatta marknader som kan konsolidera ytterligare, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på bolagets ekonomiska ställning och resultat; intressekonflikter samt bedrägliga handlingar kan inverka negativt på SEB; SEB:s livförsäkringsverksamhet är utsatt för risker innebär sjunkande marknadsvärden på tillgångar relaterade till fondförsäkring och traditionell försäkringsrörelse; bedrägeri, kreditförluster och misskötsel, liksom regulatoriska förändringar, påverkar SEB:s kortverksamhet; IT-och andra system som SEB är beroende av kan bli obrukbara av olika skäl som kan vara utanför SEB:s kontroll. SEB är också föremål störningar på sådana system; För att kunna konkurrera är SEB beroende av att kunna behålla nyckelpersoner., SEB kanske inte kan behålla eller rekrytera nyckelpersoner; SEB kan bli föremål för stridsåtgärder från sina anställda i samband med kollektiva förhandlingar; förändringar i SEB:s redovisningsprinciper eller i redovisningsstandard kan påverka den finansiella ställning och resultatet; SEB:s redovisningsprinciper är avgörande för hur SEB rapporterar sin finansiella ställning och resultat. eventuella nedskrivningsbehov av goodwill och andra immateriella tillgångar skulle kunna ha en negativ effekt på SEB: s finansiella ställning och resultat; SEB kan vara skyldigt att göra avsättningar för sina pensionsåtaganden,, om värdet av tillgångarna i pensionsfonderna inte räcker för att täcka eventuella åtaganden; SEB är utsatt för risk för förändringar i skattelagstiftningen. SEB är utsatt för risker relaterade till penningtvätt, i synnerhet i sin verksamhet på tillväxtmarknader; SEB är föremål för en rad olika regulatoriska risker som ett resultat av sin verksamhet på tillväxtmarknader; SEB kan åsamkas betydande kostnader för att utveckla och marknadsföra

24 nya produkter och tjänster, D.3 Huvudsakliga risker avseende värdepapperen: Nedan benämns riskfaktorer relaterade till värdepapper emitterade under detta Grundprospektutgivna. Riskerna är inte uttömmande eller rangordnade efter grad av betydelse. marknaden kan vara mycket volatil; återbetalning kan ske vid en annan tidpunkt eller i en annan valuta än väntat; investerare kan förlora hela eller en väsentlig del av sin investering. tidpunkten för förändringar i priset eller nivån för en underliggande tillgång kan påverka den faktiska avkastningen för investerarna, även om det genomsnittliga priset är förenlig med deras förväntningar. Hävstångseffekter kan få oväntat resultat jämfört med en placering utan hävstång. Fordringshavare har inte någon säkerhet i SEB:s tillgångar under löptiden (i händelse av SEB:s konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterade borgenärer). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför SEB:s kontroll, såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i värdepapper emitterade under detta Grundprospekt vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering. AVSNITT E ERBJUDANDE E.2b Tilltänkt användning av de förväntade medlen om det inte avser lönsamhet eller skydd mot vissa risker: Certifikat och Warrant-programmet utgör en del av SEBs löpande rörelse. E.3 Erbjudandets villkor: Då värdepapper emitterade under detta Grundprospekt kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. Priset fastställs för varje transaktion genom överenskommelse mellan köpare och säljare. Emissionsspecifik sammanfattning: Denna värdepappersemission erbjuds i Sverige Värdepapperens emissionspris är: Ej tillämpligt Erbjudandepris: Enligt vid var tid gällande pris så som det visas på Villkor för erbjudandet: Ej tillämpligt Upplysningar om teckningförfarandet: Värdepappren handlas direkt över

25 NASDAQ OMX Stockholm Minimala och maximala teckningsbelopp: Ej tillämpligt Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen: Ej tillämpligt Tidpunkt då resultatet resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras: Ej tillämpligt Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats: Ej tillämpligt Namn och adress(er), i den mån Banken känner till dem, till placerarna i de olika länder där erbjudandet görs: Ej tillämpligt E.4 Intressen och intressekonflikter: E.7 Kostnader för investeraren: Återförsäljare kan betalas arvode i förhållande till emission av värdepapper inom ramen för programmet. Vid handel genom SEB, kurtage i procent av likvidbeloppet inklusive transaktionsavgifter följer SEB:s vid var tid gällande prislista.

Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

Slutliga Villkor för Certifikat BEAR EL X4 S under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB ) svenska Certifikat- och Warrantprogram

Slutliga Villkor för Certifikat BEAR EL X4 S under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB ) svenska Certifikat- och Warrantprogram Slutliga Villkor för Certifikat BEAR EL X4 S under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB ) svenska Certifikat- och Warrantprogram För Certifikatet skall gälla allmänna villkor av den 28 juni

Läs mer

Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

Slutliga Villkor för Certifikat avseende

Slutliga Villkor för Certifikat avseende Slutliga Villkor för Certifikat avseende BULL EL X4 B S BULL EL X5 B S under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB ) svenska Certifikat- och Warrantprogram För Instrumentet skall gälla allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Slutliga Villkor för Certifikat avseende

Slutliga Villkor för Certifikat avseende Slutliga Villkor för Certifikat avseende BULL OLJ X10 A S BEAR OLJ X10 A S BULL GLD X10 A S BEAR GLD X10 A S under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB ) svenska Certifikat- och Warrantprogram

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Certifikat BULL ICA X3 H

Certifikat BULL ICA X3 H Certifikat BULL ICA X3 H Avseende: ICA Gruppen AB Noteringsdag: 29 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån S022 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån S022 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån S022 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: Stora Enso Oyj Swedish Match AB Millicom International Cellular SA Tele2 AB Med noteringsdag: 29 april 2011

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Certifikat BULL NOKX3 H

Certifikat BULL NOKX3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BULL NOKX3 H Avseende: Svenska kronor och norska kronor Med emissionsdag: 27 augusti 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011 MINILONG Avseende: EUR/SEK Med noteringsdag: 22 februari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

SHRT OMX H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMXS30. Noteringsdag: 22 april 2013

SHRT OMX H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMXS30. Noteringsdag: 22 april 2013 SHRT OMX H Avseende: OMXS30 Noteringsdag: 22 april 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet

Läs mer

Certifikat Autocall. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: Emissionsdag: 12 september 2013

Certifikat Autocall. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: Emissionsdag: 12 september 2013 Certifikat Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Emissionsdag: 12 september 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS037 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS037 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS037 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Certifikat BEAR STL HA

Certifikat BEAR STL HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BEAR STL HA Avseende: StatoilHydro ASA Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor ersätter per den 16 december 2011 tidigare

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program ( Allmänna Villkor

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBX004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBX004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBX004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI LONG OMXC H Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 17 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Platåcertifikat Europa

Platåcertifikat Europa Platåcertifikat Europa Avseende: EURO STOXX 50 Index Likviddag: 30 januari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas

Läs mer

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Autocall Top Selection 3 USA Avseende: Amerikanska bolag Med emissionsdag: 10 juni 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

BULL REC HA Avseende: Renewable Energy Corporation Med noteringsdag: 23 november 2010

BULL REC HA Avseende: Renewable Energy Corporation Med noteringsdag: 23 november 2010 www.handelsbanken.no/bullbear BULL REC HA Avseende: Renewable Energy Corporation Med noteringsdag: 23 november 2010 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor ersätter

Läs mer

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program ( Allmänna Villkor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 11oktober 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs.

Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Tillväxtcertifikat Avseende: EURO STOXX Banks (Price) Index Likviddag: 28 november 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Det aritmetiska medelvärdet beräknat på Referenskurs på varje Fastställelsedag för Slutkurs.

Det aritmetiska medelvärdet beräknat på Referenskurs på varje Fastställelsedag för Slutkurs. Indexcertifikat Avseende: EURO STOXX 50 Index Emissionsdag: 18 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program ( Allmänna Villkor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: OMXS30 Index Med noteringsdag: 09 jun 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program ( Allmänna Villkor

Läs mer

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för emission under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program ( Allmänna Villkor

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat TOM ( Turn-of-Month Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 20 februari 2013 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker Warranter Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 5 juli 2016 Slutliga

Läs mer

Indexcertifikat Europa

Indexcertifikat Europa Indexcertifikat Europa Avseende: EURO STOXX 50 Index Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor ersätter per den 16 april 2013 tidigare gällande Slutliga Villkor

Läs mer