BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE"

Transkript

1 BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE Tillverkarens telefonnummer i nödfall: 2005/10/ /10/04 Avsnitt 1 : PRODUKT OCH FÖRETAGSIDENTIFIERING Tillverkare: Truflex/Pang Rubber Products Company, Inc. 200 East Coshocton Street P.O. Box 486 Johnstown, Ohio Chemtrec Leverantör: Samma som tillverkaren. Product name: Bufsol Repair Cleaner Flammable Produktanvändningar: Rengöringsmedel för gummi. Katalognummer: 816F Revisionsnummer: 2 Kemikaliefamilj: M lange. HMIS H 1 F 3 R 0 PPE Sec. 8 NFPA: Avsnitt 2 : FARLIGA INGREDIENSER CAS nummer (Chemical Abstracts Service) Koncentrat % Namn på ingrediens Nivågränsvärde LD/50 LC/ *100 SOLVENTNAFTA, LÄTT ALIFATISK Inte tillgängligt Inte tillgängligt Inte tillgängligt Avsnitt 2A: YTTERLIGARE INFORMATION OM INGREDIENSER Anteckning: (leverantör). CAS# : LD50 >2840 mg/kg råtta hud. CAS# : LC50 15,000 ppm 4 hr rat. CAS# : LD50 >7100 mg/kg råtta oralt. CAS# : TLV 400 ppm (hud). *: Består av ett komplext flöde av i första hand C5 till C10 kolväten, exakt sammansättning varierar. BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE 1/6

2 Avsnitt 3 : FAROIDENTIFIERING Inträngningsvägar: Hudkontakt, ögonkontakt, inhalation och förtäring. Ögonkontakt: Kan orsaka irritation. Kan orsaka suddig syn. Kan orsaka rodnad och rivning. Kan orsaka svidning. Kan orsaka svullnad. Hudkontakt: Kan orsaka rodnad. Kan orsaka brännskador. Kan orsaka sprickbildning. Kan orsaka uttorkning. Kan orsaka mild irritation. Verkningar av kronisk exponering: Inhalation: Ångor kan vara hälsovådliga. Kan orsaka metallisk smak. Kan orsaka svaghet och utmattning. Kan orsaka andningsirritation. Kan orsaka medvetslöshet. Kan orsaka förvirring. Kan orsaka koma och död. Inandning av stora mängder kan vara hälsovådligt. Kan orsaka lätt yrsel. Kan orsaka näs och halsirritation. Överexponering genom inhalation kan leda till depression av det centrala nervsystemet och framställa verkningar såsom huvudvärk, illamående, yrsel och förlust av koordinationsförmågan. Kan orsaka lungskada. Ångor kan orsaka irritation. Förtäring: Kan orsaka illamående, kräkning och diarré. Kan orsaka gastrointestinal irritation. Kan vara dödlig om förtäring sker. Andningsrisk vid sväljning. Kan orsaka depression i det centrala nervsystemet. Låg oral toxicitet i små mängder. Avsiktligt missbruk genom medveten koncentrering och inhalering av innehållet kan vara hälsovådligt eller leda till dödsfall. Kan orsaka verkningar på njure. Avsnitt 4 : FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER Hudkontakt: Ta av kontaminerade plagg. Tvätta grundligt med tvål och vatten. Sök medicinsk vård om irritation är ihållande. Ögonkontakt: Spola rent med vatten i åtminstone 15 minuter och håll ögonlock öppna med fingrar. Konsultera en läkare om irritation är ihållande. Inhalation: Håll person varm och i vila. Flytta skadad till frisk luftom andning är svår administrera syreom andningen har upphört, låt kompetent person ge konstgjord andning.skaffa medicinsk vård. Förtäring: Skaffa omedelbart medicinsk vård. Skölj munnen med vatten flera gånger. Framkalla inte kräkning. Om skadad är dåsig eller medvetslös, placera på vänstra sidan med huvudet nedåt.lämna inte person utan tillsyn. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE 2/6

3 Om spontan kräkning inträffar, luta skadad framåt med huvudet nedåt för att undvika inandning av uppkastning. Ytterligare information: Ovan nämnda information förmodas vara korrekt men är inte avsedd att vara fullständig och skall endast användas som vägledning.detta bolag skall inte hållas ansvarigt för någon felaktighet. Avsnitt 5 : BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Antändbarhet: Extremt lättantändligt. Lättantändliga betingelser: Ångor kan förflytta sig till en antändningskälla och flamma tillbaka. Produkten är flytbar och kan återantändas på vattenytan. Ångor är tyngre än luft och kan förflytta sig längs marken och antändas av lågor, gnistor eller andra antändningskällor i områden som befinner sig på avstånd till materialets hanteringsplats. Hetta, gnistor och öppna lågor. Eldsläckningsmedel: Koldioxid, torrkemikalie, skum. Speciella förfaranden: Andningsapparat med slutet system erfordras. Brandsoldater bör använda sedvanlig skyddsutrustning. Självantändlig temperatur: Icke tillgängligt. Antändningstemperatur( C)metod: Setaflash sluten bägare (19 F) Undre lättantändlighet gräns(% vol): 1 Övre lättantändlighet gräns(% vol): 8 Känslighet för statisk urladdning: Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk urladdning. Känslighet för mekaniska stötar: Icke tillgängligt. Farliga förbränningsprodukter: Icke tillgängligt. Förbränningsgrad: Icke tillgängligt. Explosionskraft: Produkt (även enbart rester)kan antändas explosivt. Avsnitt 6 : ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP Läcka/Spill: Eliminera alla antändningskällor. Fördämningsområde för att förhindra spridning. Evakuera all icke väsentlig personal. Förhindra avrinning till avlopp, kloakledning, och andra vattenvägar. Absorbera restmaterial med sand eller annat absorberande material. Stoppa läcka om det är riskfritt. Använd lämplig skyddsutrustning. Markhanteringsutrustning. Förbli i uppvindsläge. Flytta till icke läckande behållare för bortförande. Använd vattenbesprutning för att reducera ångor. Flytta med vakuumtruckar eller pump till räddningskärl. Skölj bort smårester. BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE 3/6

4 Hanteringsförfaranden och utrustning: Avsnitt 7 : HANTERING OCH FÖRVARING Upprätthåll en god personlig hygien. Hålles borta från hetta, gnistor, och öppen låga. Använd tillräcklig ventilation. Tvätta grundligt efter användning, i synnerhet innan du äter eller röker. Använd personlig skyddsutrustning som är lämplig för arbetet. Tomma behållare som innehåller rester kan utgöra fara. Tom behållare får inte skäras, slipas, svetsas eller borras. Använd lämpliga jordningsförfaranden. Undvik kontakt med hud, ögon och beklädnad. Undvik inandning av ångor, rök eller dimma. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Får ej förtäras. Lufttorka förorenade kläder i ett väl ventilerat område före tvätt. Lagringskrav: Lagra på avstånd från alla antändningskällor. Lagra på avstånd från oförenliga material. Hålles borta från hetta, gnistor, och öppna lågor. Lagra i ett rum eller område lämpligt för lagring av lättantändliga material. Avsnitt 8 : EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD Handskar/Typ: Andnings /Typ: Kemiska skyddshandskar. Vinylhandskar. Nitrilhandskar. Skodon/Typ: Om exponeringsgräns överskrids, använd en NIOSH godkänd respirator. (undertryckstyp). Ogenomträngliga stövlar. Beklädnad/Typ: Ogenomtränglig beklädnad. Annan/Typ: Station för ögonsköljning bör finnas i närheten. Nödfallsdusch bör finnas i närheten. Ventilationskrav: Anordna ventilation i stånd till att hålla emissioner under TLV. Explosionssäker ventilationsutrustning. Lokalt avlopp och/eller allmän ventilation. Anordna tillräcklig mekanisk ventilation för att hålla exponeringen under TLV. Exponeringsgräns för material: Inte tillgänglig för blandning; se avsnitt 2A. Avsnitt 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd: Vätska. Utseende och lukt: Stark lukt av lösningsmedel. Klar vätska. BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE 4/6

5 Tröskelvärde för lukt (ppm): Icke tillgängligt. Ångtryck(mmHg): 20 C (68 F) Ångdensitet(luft=1): 3.30 i volym: 100% Avdunstningsgrad (butylacetat= 1): 3.2 Kokpunkt( C): (begynnelsekokpunkt). (vid 760 mm Hg) C ( F) Fryspunkt( C): Icke tillgängligt. ph: Icke tillgängligt. Specifik vikt vid 20(C: (vatten= 1) C (60 F) Löslighet i vatten (%): Icke tillgängligt. Koefficienten för vatten\oljedest.: Icke tillgängligt. VOC: 100% 6.1 lbs/gal ( C (60 F) Avsnitt 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET Kemisk stabilitet: Produkten är stabil. Instabila betingelser: Okänd Riskfylld polymerisation: Inträffar ej. Oförenliga substanser: Starka syror. Starkt oxiderande medel. Riskfyllda nedbrytningsprodukter: Koloxid. Diverse kolväten. Koldioxid. Avsnitt 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION LD50 av produkt, art & väg: Ej användbar för blandning se sektion 2A. LC50 av produkt, art & väg: Ej användbar för blandning se sektion 2A. Sensitivitet till produkt: Hjärtsensitivitet kan inträffa. Fortplantningsverkningar: Icke tillgängligt. Teratogenicitet: Icke tillgängligt. Mutagenicitet: Ingen Synergistiska material: Icke tillgängligt. Avsnitt 12 : EKOLOGISK INFORMATION Miljötoxicitet: Inga uppgifter för närvarande. Öde beträffande miljön: Inga data vid denna tidpunkt. BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE 5/6

6 Avsnitt 13 : AVFALLSBEAKTANDEN Avfallsdeponering: I enlighet med bestämmelser på kommunal, läns och riksnivå. Oanvända produkter är RCRA antändbara(d001). Avsnitt 14 : TRANSPORTINFORMATION ADR CLASSIFICATION: PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. UN1268 Klass 3 PG II. Etiketter krävs: Antändbar vätska. Räddningstjänstens guideboknummer: 128 EMS nummer: 3 07 Klassificering av riskfyllt avfall: D001 Toxic Ytterligare information om fraktbefordran: Särskild information för fraktbefordran: Europeiska Unionen(EU)Information om bestämmelser: 1 Qt(1L)behållare kan skickas som. 1 Qt(1L)behållare kan skickas som. Se DOT, IATA och/eller IMDG bestämmelser innan farligt material skickas per post. Avsnitt 15 : FÖRESKRIFTSINFORMATION EU beteckning erfordras. EU Risker: R45: May cause cancer. R65: Harmful: may cause lung damage if swallowed. EU Säkerhet: S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately. S53: Avoid exposure obtain special instructions before use. EINECS nummer: CAS# EINECS# Leverantör MSDS datum: 2005/10/04 Avsnitt 16 : ÖVRIG INFORMATION Data förberett genom: Global Safety Management 3340 Peachtree Road, #1800 Atlanta, GA Tel: Fax: (877) Webb: E post: BUFSOL REPAIR CLEANER FLAMMABLE 6/6

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Användning av beredningen Företagsidentifiering hp Priming Solution Indicator for press w3250 Q4306A För användning

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift.

SÄKERHETSDATABLAD. CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Identifiering av preparatet Synonym(er) Användning av Substansen/Beredningen version nr 02 CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Andra identifieringssätt Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: 540088 3. 0. 2 Användning av ämnet eller preparatet: reagent Produktkod: 607828 + 540088 (0.1 liter)

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Etanolbränsle, etanol och bensinblandning

Etanolbränsle, etanol och bensinblandning 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Materialnamn: REACH registreringsnummer: Synonymer: Etanol Etanolbränsle, etanol och bensinblandning 1.2 Användningsområde Produktanvändning:

Läs mer

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Part No. G2431A, G2421-60001, G2431-60001 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 112 SOS Alarm / Giftinformationscentralen: +46-(0)8-33 12 31

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 112 SOS Alarm / Giftinformationscentralen: +46-(0)8-33 12 31 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Artikelnummer Typ av produkt Användningsområde Producent, importör Kontaktperson E-post Nödtelefon Screen Cleaner CK61A

Läs mer

Säkerhetsdatablad i enlighet med Regulation (EU) No. 1907/2006

Säkerhetsdatablad i enlighet med Regulation (EU) No. 1907/2006 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG Handelsnamn: Avsett för: Tillverkare: WKS500 Kedjesmörjmedel (WKS-C) Aerosol Smörjning av kedjor med länkar i stål Wippermann jr. GmbH Delsterner Str. 133 DE-58091 HAGEN, Tyskland

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

Handelsnamn: PAR COOL EG Page: 1/6. Product code: Edition: 0 Senaste ändring: 18/09/2003

Handelsnamn: PAR COOL EG Page: 1/6. Product code: Edition: 0 Senaste ändring: 18/09/2003 Handelsnamn: PAR COOL EG Page: 1/6 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN: PAR COOL EG ANVÄNDN.OMR.: Kylarvätska Leverantör: Atlas Copco Airpower N.V. Portable Air Division Address: Ingberthoeveweg

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 02-811 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer

Midrol Nero (Svart) Ver 1.1 datum 2010.04.04

Midrol Nero (Svart) Ver 1.1 datum 2010.04.04 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: Produktkod: Användning: Företag: Återförsäljare Sverige: Midrol Nero M401171L001000 Screentrycksfärg för papper

Läs mer

Ethidium Bromide, 5 g US32813-5G. Mycket giftigt

Ethidium Bromide, 5 g US32813-5G. Mycket giftigt GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Sverige Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Ethidium Bromide, 5 g

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006 Art.31 Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Marker Pen Röd Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa P3-ultrasil 115 Version : 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silver One

SÄKERHETSDATABLAD Silver One Omarbetad 21/03/2012 Revision 4 Ersätter datum 18/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 383-17 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol Omarbetad 28/05/2014 Ersätter datum 03/04/2014 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer