Yasmin Schering Nordiska. Antikonceptionsmedel - gestagen + östrogen. Aktiva substanser Etinylestradiol Drospirenon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yasmin Schering Nordiska. Antikonceptionsmedel - gestagen + östrogen. Aktiva substanser Etinylestradiol Drospirenon"

Transkript

1 1 juni 2005 Sök läkemedel (Första bokstaven i namnet räcker) Yasmin Schering Nordiska Filmdragerad tablett ljusgul, rund tablett med konvex yta, märkta DO inom en liksidig sexhörning Antikonceptionsmedel - gestagen + östrogen Aktiva substanser Etinylestradiol Drospirenon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare/barnmorska. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. jälpämnen: laktosmonohydrat, majsstärkelse,

2 pregelatiniserad majsstärkelse, povidon K25, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E 171), järnoxidpigment (gult, E 172). Hur verkar Yasmin? Yasmin är ett lågdoserat p-piller av kombinationstyp som innehåller två olika hormon som liknar kvinnans egna: drospirenon (ett hormon som liknar gulkroppshormonet) och etinylöstradiol (ett hormon med östrogenaktivitet). Yasmin hämmar ägglossningen och påverkar livmoderns slemhinna så att ett befruktat ägg har svårt att fästa. Även slemmet i livmoderhalsen påverkas och blir svårgenomträngligt för spermier. Vem är ansvarig för Yasmin? Yasmin marknadsförs i Sverige av: Schering Nordiska AB Box 912 Ynglingavägen Järfälla Tel Schering Nordiska AB är dotterbolag till Schering AG, D Berlin, som tillverkar och är registreringsinnehavare av Yasmin. Vad används Yasmin för? Preventivmedel. När ska du inte använda Yasmin? Om du har eller har haft något av följande, ska du upplysa din läkare/barnmorska om detta innan du använder Yasmin. - Blodpropp. - Blodkärlssjukdom eller hjärtsjukdom som medför ökad risk för blodpropp. - Diabetes med blodkärlsskada. - Allvarlig blodtrycksförhöjning. - Mycket förhöjda fettnivåer i blodet (kolesterol eller triglycerider). - Blodkoagulationsstörning eller anlag för blodkoagulationsstörning. - Allvarlig lever- eller njursjukdom. - Östrogenberoende tumör (cancer i bröst eller underliv). - Levertumör. - Underlivsblödning vars orsak inte utretts. - Migrän med synstörningar/synbortfall. - Överkänslighet mot något ämne i Yasmin. Uppträder något av de uppräknade tillstånden under användning av Yasmin, måste du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta din läkare/barnmorska. Under tiden ska du använda något icke hormonellt preventivmedel. Vad ska du veta innan du använder Yasmin? Liksom andra p-piller ger Yasmin inte skydd mot HIVinfektion (AIDS) eller mot andra sexuellt överförda sjukdomar.

3 Innan du tar Yasmin bör du upplysa din läkare/barnmorska om du lider av något av nedanstående: - om du är rökare och över 35 år - om du har diabetes - om du är mycket överviktig - om du har högt blodtryck - om du har hjärtklaffsjukdom eller störning av hjärtrytmen - om du har inflammation i venerna (ytlig flebit) - om du har åderbråck - om någon av dina föräldrar eller syskon har haft blodpropp, hjärtattack eller stroke - om du lider av migrän - om du har epilepsi - om du lider av endogen depression dvs en depression som ej beror på yttre om ständigheter - om du eller någon av dina föräldrar eller syskon har höga fettvärden i blodet (kolesterol eller triglycerider) - om du har någon leversjukdom eller om du har någon sjukdom i gallblåsan - om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom) - om du har SLE (systemisk lupus erythematosus; en speciell bindvävssjukdom) - om du har HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom; en speciell blodsjukdom som förorsakar njurskador) - om du har måttligt försvagad njurfunktion - om du har eller har haft kloasma (gulbruna hudfläckar, så kallade graviditetsfläckar, särskilt i ansiktet). Du bör i så fall undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus. Inträffar något av dessa tillstånd eller om de förvärras under användningen av Yasmin, ska du kontakta läkare/barnmorska. Följande tillstånd kan uppstå eller förvärras vid såväl graviditet som vid användning av p-piller, men ett samband med användning av p-piller är inte fastställt: gulsot och/eller klåda i samband med gallstopp (kolestas), porfyri (ökad utsöndring av blodfärgämnen), Sydenhams chorea (danssjuka), herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet) och otoskleros (viss typ av hörselnedsättning). P-piller och blodpropp Blodpropp, trombos, innebär att blodet levrar sig och kan blockera ett blodkärl. Trombos kan uppträda i de djupt liggande venerna i underbenet (djup ventrombos). Lossnar blodproppen, kan den nå lungartärerna och blockera ett blodkärl (lungemboli). Djup ventrombos är sällsynt men kan uppstå oavsett om du tar p-piller eller inte. Användning av kombinerade p-piller innebär en ökad risk för blodpropp jämfört med icke-användning. Den ökade risken för blodpropp är störst bland förstagångsanvändare av kombinerade p-piller under det första året. Den ökade risken är emellertid mindre än risken för att drabbas av blodpropp under graviditet, vilken beräknas vara 60 fall per graviditeter blodpropp är dödlig i 1-2%. Det är ännu inte känt hur Yasmin påverkar risken för

4 blodpropp jämfört med andra kombinerade p-piller. I sällsynta fall kan trombos också uppträda i en artär (arteriell trombos), t ex i hjärtats blodkärl (hjärtattack) eller i hjärnan (stroke). I ytterst sällsynta fall kan man drabbas av trombos i lever, tarmar, njurar eller i ögonen. Risken för hjärtattack eller stroke ökar vanligtvis med åldern och ju mer du röker. Du bör sluta röka om du använder p- piller, i synnerhet om du är över 35 år. Om du får högt blodtryck under p-pilleranvändningen, kan din läkare/barnmorska råda dig att avbryta behandlingen. Risken för djup ventrombos kan tillfälligt öka om du måste undergå en operation, tvingas vistas i sängläge eller inte kan gå under en längre tid I sådana fall ska du i god tid upplysa läkare/barnmorskan om att du använder p-piller. Läkare/barnmorskan kan då avråda dig från att använda p-piller under veckorna före operationen eller under tiden som du har begränsad rörlighet. Avbryt användningen av p-piller och kontakta läkare/barnmorska omedelbart, om du ser tecken på blodpropp: - Plötslig hosta utan tydlig orsak. - Svår smärta i bröstet, eventuellt med utstrålning i vänster arm. - Akut andnöd. - Ovanlig, kraftig eller ihållande huvudvärk eller migränattacker. - Delvis eller fullständigt synbortfall eller dubbelseende. - Sluddrigt tal eller andra problem med talet. - Yrsel. - Matthet eller domning i någon kroppsdel. - Svåra buksmärtor. - Svåra smärtor och/eller svullnad i ett av benen. - Plötsliga rörelseinskränkningar. P-piller och cancer Bröstcancer diagnostiseras något oftare hos kvinnor som använder p-piller än hos kvinnor i samma ålder som inte tar p-piller. Efter att ha slutat använda p-piller minskar risken successivt, och efter tio år har skillnaderna mellan användare och icke-användare upphört. I sällsynta fall har levertumörer uppträtt hos p- pilleranvändare. Ibland har dessa tumörer lett till livshotande inre blödning. Får du en plötslig, svår buksmärta, ska du omedelbart ta kontakt med läkare/barnmorska. Livmoderhalscancer har rapporterats något oftare hos kvinnor som har tagit p-piller under lång tid. Detta behöver inte bero på p-pillret utan kan ha att göra med andra faktorer. Graviditet Om du är gravid eller misstänker att du kan vara gravid, ska Yasmin inte användas. Amning Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd

5 därför inte Yasmin under amning annat än på bestämd ordination av läkare. Körförmåga och användning av maskiner Inga effekter har observerats. Användning av andra läkemedel/naturläkemedel En del läkemedel/naturläkemedel kan medföra att p-pillret får försämrad effekt. Till dem hör följande: - Läkemedel för behandling av epilepsi (t ex. primidon, felbamat, hydantoinderivat,, topiramat, barbiturater och ((ox)karbamazepin). - Läkemedel för behandling av tuberkulos (t ex rifampicin). - Vissa antibiotika som ordineras för behandling av vissa infektioner (t ex ampicillin, tetracyklin, griseofulvin). - Ritonavir (ett virushämmande medel). - Örtextrakt av Johannesört (Hypericum perforatum). Om du använder läkemedel som kan påverka kaliumhalten i blodet, till exempel vissa kaliumsparande diuretika, vissa smärtstillande medel (NSAID) och ett antal medel för behandling av högt blodtryck kan du behöva kontrollera halten av kalium i blodet. Tala om för din läkare/barnmorska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Hur ska du använda Yasmin? Tablettkartan innehåller 21 tabletter. Varje tablett har en veckodagsmarkering. Ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag, med lite vatten om det behövs. Följ pilarnas riktning på tablettkartan tills alla 21 tabletter har tagits. Gör sedan ett uppehåll i sju dagar. Under dessa sju dagar får du en menstruationsliknande blödning (s.k. bortfallsblödning). Vanligtvis börjar den på den andra eller tredje tablettfria dagen. Påbörja nästa karta på dag åtta, oavsett om blödningen har upphört eller inte. Det innebär att du alltid kommer att påbörja en ny tablettkarta på samma veckodag och att bortfallsblödningen inträffar med fyra veckors mellanrum. När ska första tablettkartan påbörjas? Om du inte har tagit p-piller den senaste månaden. Börja ta Yasmin på menstruationens första dag (dvs första blödningsdagen). Ta en tablett ur facket med den aktuella veckodagen. Om första blödningsdagen t ex är en fredag, börjar du ta p-piller där kartan är märkt Fr. Fortsätt sedan ta tabletterna i pilarnas riktning. Vid övergång från annat kombinerat p-piller. Du kan börja ta Yasmin dagen efter det vanliga tablettuppehållet på 7 dagar eller dagen efter intaget av den sista hormonfria tabletten om du tidigare använt 28-förpackning. Övergång från minipiller. Du kan när som helst avbryta intaget av minipillret

6 och övergå till att använda Yasmin istället. Övergång från p-spruta eller implantat. Påbörja användningen av Yasmin när nästa injektion skulle ha gjorts eller på den dag då implantatet avlägsnas. Efter förlossning. Om du nyligen har fött barn, kommer din läkare/barnmorska troligen råda dig att vänta med Yasmin till dess att du fått tillbaka din spontana menstruation, även om det är möjligt att börja intaget tidigare. Följ läkare/barnmorskans rekommendationer. Detsamma gäller om du ammar och vill använda p- pillret. Efter missfall eller abort. Följ läkare/barnmorskans rekommendationer. VAD SKA DU GÖRA om du glömmer ta tabletter? Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle tagit din tablett är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta nästa tablett på vanlig tid. Om det har gått mer än 12 timmar kan p-pillrets effekt vara minskad. Ju fler tabletter i följd som du har missat, ju högre är risken för att den preventiva effekten har minskat. Risken är särskilt stor för att bli gravid om du glömmer tabletter i början eller i slutet av tablettkartan. Därför ska du alltid följa de anvisningar som lämnas nedan (se också diagrammet): Mer än 1 tablett i tablettkartan har glömts: Kontakta din läkare/barnmorska för råd. 1 tablett glömd under vecka 1 Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid, men glöm inte att använda extra skydd (icke hormonellt) under sju dagar. Har du haft samlag under veckan före den glömda tabletten finns en risk att du blivit gravid, och därför ska du genast kontakta din läkare/barnmorska. 1 tablett glömd under vecka 2 Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Förutsatt att du tagit tabletten korrekt de närmaste 7 dagarna innan den glömda tabletten, har p-pillret fortfarande önskad effekt och du behöver inte använda extra skydd. 1 tablett glömd under vecka 3 Du kan välja mellan två alternativ: 1. Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Gör inget

7 tablettuppehåll utan påbörja nästa tablettkarta omedelbart. Sannolikt kommer du inte att få någon ordentlig bortfallsblödning förrän i slutet av andra tablettkartan. Däremot kan du få stänkblödning och genombrottsblödning under användningen av den andra tablettkartan. 2. Du kan avbryta intaget från den aktuella tablettkartan och fortsätta med en ny tablettkarta efter ett tablettuppehåll på högst sju dagar (inklusive den dag då du glömde ta tabletten). Har du glömt att ta tabletter i en tablettkarta och du inte får menstruation under den första normala tablettfria pausen, kan du ha blivit gravid. I det fallet måste du konsultera din läkare/barnmorska innan du påbörjar nästa tablettkarta. VAD SKA DU GÖRA om du kräks eller får svår diarré? Kräks du eller får svår diarré inom 3-4 timmar efter intaget av en tablett, finns risk för att p-pillret inte har önskad preventiv effekt. Du bör i detta fall ta en ny tablett från en reservtablettkarta så snart som möjligt, helst inom 12 timmar från den tid då du normalt tar ditt p-piller. Är detta inte möjligt eller om 12 timmar redan har förflutit, måste du följa

8 de råd som ges ovan i avsnittet Vad ska du göra om du glömmer ta tabletter?.... om du vill förskjuta menstruationen? Du kan flytta fram din mens genom att fortsätta på en ny Yasmin-tablettkarta utan att göra något tablettuppehåll. Du fortsätter på den nya tablettkartan tills alla tabletter har tagits eller så motsvarande så många dagar du vill förskjuta menstruationen. Ju längre tid du önskar förskjuta menstruationen ju större är risken att du får genombrottsblödning eller stänkblödning. Påbörja nästa tablettkarta efter sedvanligt tablettuppehåll på sju dagar... om du vill byta blödningsdag? Tar du dina tabletter enligt föreskrifterna, kommer din blödningsperiod alltid att starta på ungefär samma veckodag. Vill du byta veckodag, ska du förkorta (men aldrig förlänga) den normala tablettfria pausen. Börjar din blödning normalt till exempel på en fredag och du vill att den ska börja på en tisdag (tre dagar tidigare), ska du börja på den nya tablettkartan tre dagar tidigare än vanligt. Tar du en mycket kort tablettfria paus (t ex tre dagar eller mindre), kan du få genombrottsblödning eller stänkblödning under intaget från nästa tablettkarta.... om du inte får din menstruation? Har du tagit samtliga tabletter korrekt, inte har kräkts och inte har använt andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du blivit gravid. Du kan bara fortsätta med nästa tablettkarta. Uteblir menstruationen två gånger i följd kan du eventuellt ha blivit gravid. Kontakta genast läkare/barnmorskan. Börja inte på nästa Yasmin-tablettkarta förrän läkare/barnmorskan har kontrollerat att du inte är gravid. Vad ska du göra om du har tagit för många Yasmintabletter (överdos)? Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning. Vilka biverkningar kan förekomma när du använder Yasmin? Liksom alla läkemedel kan Yasmin ge biverkningar. För allvarliga biverkningar som kan uppträda vid användning av p-piller, se rubrik Vad ska du veta innan du använder Yasmin? där bröstcancer, blodproppar och levertumörer tas upp. Användning av p-piller kan även medföra kloasma (gulbruna fläckar, så kallade graviditetsfläckar, särskilt i ansiktet) och högt blodtryck (se Vad ska du veta innan du använder Yasmin? ). Följande biverkningar har rapporterats av kvinnor som använder Yasmin. Vanligt förekommande biverkningar (förekommer hos mer än 1 per 100 användare) är förändringar i blödningsmönstret, mellanblödningar, spända eller ömma bröst, flytningar och svampinfektion i underlivet. Illamående, huvudvärk, migrän och nedstämdhet är också vanligt.

9 Mindre vanliga biverkningar (hos 1/100-1/1000) är minskad sexuell lust, ansamling av vätska i kroppen och förändringar av kroppsvikten liksom högt eller lågt blodtryck, vaginal inflammation, kräkningar, akne, eksem och klåda. Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 per 1000) är astma, vätskeutsöndring från brösten, lomhördhet och blodproppssjukdom. Oväntade blödningar kan ibland inträffa under de första månaderna (stänkblödning eller genombrottsblödning). Fortsätt dock att ta tabletterna som vanligt. Den oregelbundna blödningen upphör vanligtvis när kroppen anpassat sig till p-pillret. Fortsätter blödningarna, om de blir rikligare eller börjar på nytt efter att ha upphört, ska du kontakta din läkare/barnmorska. Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare/barnmorska. Förvaring av Yasmin Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Senaste revision

Microgynon dragerade tabletter levonorgestrel, etinylestradiol

Microgynon dragerade tabletter levonorgestrel, etinylestradiol Microgynon dragerade tabletter levonorgestrel, etinylestradiol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Yasmin 28, 0,03 mg/3 mg, filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030

Läs mer

Indikationer. Kontraindikationer. Dosering. Information hämtad från FASS. Yasmin filmdragerad tablett ; Yasmin 28 filmdragerad tablett

Indikationer. Kontraindikationer. Dosering. Information hämtad från FASS. Yasmin filmdragerad tablett ; Yasmin 28 filmdragerad tablett Information hämtad från FASS Yasmin filmdragerad tablett ; Yasmin 28 filmdragerad tablett Texten är baserad på produktresumé: 2007-04-12. Indikationer Antikonception Kontraindikationer Kombinerade p-piller

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Information om. P-piller ett klokt val

Information om. P-piller ett klokt val Information om Denna information handlar om ditt nya p-piller Yaz. Det r viktigt att du lser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer om Yaz finns att lsa i bipacksedeln som medföljer förpackningen.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer