Utbildning på forskarnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på forskarnivå"

Transkript

1 Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014

2 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information om bestämmelser och praktiska tillämpningar som gäller vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. Med handboken vill vi också ge dig som funderar på att ansöka om att bli antagen till utbildning på forskarnivå en inblick i hur utbildningen är upplagd. Mer specifik information finns i de allmänna studieplanerna för fakultetens forskarutbildningsämnen, biomedicinsk vetenskap, hälsa och samhälle, socialt arbete samt vårdvetenskap. Generell information finns i Doktorandhandboken, som Du hittar på Högskoleverkets hemsida, Denna studiehandbok baseras på förordningar och lokala bestämmelser som var i kraft i December Thomas Arnebrant Prodekan, forskning Lars Plantin Studierektor för forskarutbildningen 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Forskning vid Fakulteten för Hälsa och samhälle... 5 Området Biomedicinsk vetenskap... 5 Forskarutbildningsämne inom området... 5 Området Hälsa, vård och välfärd... 6 Forskarutbildningsämnen inom området... 6 Mål för utbildning på forskarnivå... 8 Högskoleförordningens mål för doktorsexamen... 8 Högskoleförordningens mål för licentiatexamen... 8 Specifika mål för fakultetens forskarutbildningsämnen... 9 Antagning till utbildning på forskarnivå Förkunskaper för antagning till utbildning på forskarnivå Antagning efter utlysning av utbildningsplats Bedömningsgrunder för utlyst utbildningsplats Antagning utan utlysning av utbildningsplats Bedömningsgrunder vid antagning utan utlysning Val av examensbedömning.12 Institutionstillhörighet.13 Personliga förutsättningar för forskarutbildning Introduktion av nya doktorander Kvalitetssäkring av utbildning och avhandlingar Examinator.14 Handledning Tid för handledning Krav och förväntningar Doktorandryggsäck 16 Forskargrupper och seminarier Studierektor för forskarutbildningen Forskningsnämnden 17 Forskningsetik Allmänna studieplaner Forskarutbildningskurser Tillgodoräknande av kurser i utbildning på forskarnivå Individuell studieplan Årlig uppföljning av de individuella studieplanerna Projektplan Halvtidsseminarium Avstämning av att 75 % av arbetet är genomfört Förtroendeuppdrag, undervisning och annan institutionstjänstgöring.21 Regeler för doktorandanställning Internationella kontakter Granskning av doktorsavhandling

4 Granskning av licentiatuppsats Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser Doktorsavhandlingens utformning Licentiatuppsatsens utformning Tryckning av avhandling/uppsats Spikning av doktorsavhandling Utskick av avhandlingar/uppsatser Doktorsdisputation Planering av disputation Tidpunkt för disputation Anhållan om disputation Opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen Bokning av aula och sammanträdesrum Kommunikation med opponent och betygsnämnd Kostnader Information om disputation Disputationsakten Betygsnämndens sammanträde I väntan på betygsnämnden Licentiatseminarium Examina och examensbevis Doktorspromovering Karriär efter examen Bilaga 1: Examinator i utbildning på forskarnivå Bilaga 2: Högskolepedagogik för doktorander 4

5 Forskning vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Fakulteten har anmält två områden inom vilka det bedrivs utbildning på forskarnivå. Områdena Biomedicinsk vetenskap samt Hälsa, vård och välfärd beskrivs nedan. Området Biomedicinsk vetenskap Biomedicinsk vetenskap är ett vidsträckt fält. Området vid Malmö högskola omfattar dels en mera traditionell inriktning främst mot biokemi, immunologi och cellbiologi och dels en inriktning tydligt riktad mot förståelse för samspelet mellan ytor och biologiskt material. Den senare är grundad i den ytkemiska kompetensen i forskningsgruppen och är enligt vår bedömning unik i landet. Kopplingen mellan de två inriktningarna är under utveckling med ett antal pågående gemensamma forskningsprojekt. Forskningen inbegriper således såväl molekylär som cellulär interaktion vid ytor. Som exempel på tillämpningsområden kan nämnas användning och utveckling av implantat, kontaktlinser och katetrar eller analys-, diagnostik- och behandlingsmetoder som omfattar ytinteraktioner. Studier av biologiska gränsytor dvs. molekylär struktur vid, växelverkan i samt transport genom till exempel tarm, hud och artärväggar är således ett centralt tema. Kunskapen ger en bas för utveckling av ny biomedicinsk teknologi som direkt eller indirekt låter sig göras genom att modifiera inbindning, struktur, aktivitet och association av biomolekyler vid gränsytor samt deras växelverkan med celler. Kunskap nås bl. a genom in vitro studier i relevanta modeller. Forskningen riktas mot biomedicinska och bioteknologiska applikationer med koppling till industriella och kliniska tillämpningar. En viktig strategi är samverkan med forskningspartners internt vid fakulteten (t ex vårdvetenskap) och externt inom Clinical Research Center, Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus samt partners inom näringslivet med målet att bedriva forskning som spänner från molekylära studier via in vitro-experiment till klinik och näringsliv. Den biomedicinska verksamheten utgör en stor del i centrumbildningen Biofilms Research Center for Biointerfaces. I centrumbildningen säkras strategiskt stöd, samhällskoppling och näringslivsrelevans genom Malmö högskolas och KKstiftelsens engagemang. Området kopplar till tidigare utbildningsnivåer genom det biomedicinska analytikerprogrammet (cirka 120 helårsstudenter) och kandidatprogrammet i biomedicinsk teknologi teknik, ekonomi och ledarskap (cirka 30 helårsstudenter). På avancerad nivå finns masterprogrammet Biomedical Methods and Technology (cirka 15 helårsstudenter) som har stark forskningsanknytning. Forskarutbildningsämne inom området I området finns forskarutbildningsämnet Biomedicinsk vetenskap (Biomedical Sciences) som i den allmänna studieplanen beskrivs: Biomedicinsk vetenskap är ett flervetenskapligt ämne som baseras på element av kemi, fysik, humanbiologi och medicin. Inom ämnet kombineras teori och tillämpad vetenskap för tillämpning inom bland annat diagnostik och sjukdomsbehandling. I ämnet ingår även att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Biomedicinsk vetenskap innefattar biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk teknologi. Inom biomedicinsk 5

6 laboratorievetenskap fokuseras på utveckling av metoder som används i laboratoriemedicin samt metoder för att undersöka biologiska funktioner. Biomedicinsk teknologi är den vetenskap som stöder produkt- och teknikutveckling inom det biomedicinska området. Inom ämnet studeras medicinska och biologiska förlopp på mikro-, nano- och molekylär nivå. Studier av fenomen och förlopp vid biologiska gränsytor är ett centralt fält vilket understryker vikten av kopplingen mellan ytkemi, biologi och medicin. Området Hälsa, vård och välfärd Området Hälsa, vård och välfärd utgår från olika former av praktiker i samhällets regi och de forskningsbehov som uppstår i sådana verksamheter. Sådana praktiker kan vara hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård och barnavård. Området har en flervetenskaplig profil där frågeställningarna anknyter till hälsa och ohälsa som individ-, grupp- eller samhällsfenomen, enskilt eller i samspel. Majoriteten av forskningen inom området bedrivs med tydliga fokusområden där hälsa studeras ur olika perspektiv. Sådana områden är exempelvis fysisk och psykisk hälsa, sexuell hälsa, folkhälsa, migration och hälsa, sociala miljöer och hälsa, antisocialt beteende samt missbruk av alkohol och narkotika. Detta sammanhang ger doktorander och forskare med likartade frågeställningar och metodval en mötesplats över disciplingränser. För doktoranderna finns också ett gemensamt doktorandseminarium. Området har också en stark förankring i det omgivande samhället genom de professionsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå som ges vid fakulteten. Exempel på sådana utbildningar på grundnivå är sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, äldrepedagogprogrammet, folkhälsovetenskapliga programmet, psykiatriska omvårdnadsprogrammet och kriminologiprogrammet. På avancerad nivå finns en stark forskningsanknytning till specialistsjuksköterskeprogrammen och mastersprogrammen i sexologi, kriminologi, socialt arbete och folkhälsovetenskap. Det finns därför goda möjligheter att samverka och implementera forskningsresultat samt testa modeller som genererats av forskningen i de verksamheter som ska omsätta forskningsfrågorna till praktisk och klinisk verksamhet. Konstellationen medicinska vetenskaper och samhällsvetenskap har ett starkt stöd i de senaste årens hälsopolitiska diskurs. Ett slående exempel är WHO-kommissionens mycket uppmärksammade slutrapport från 2008 avseende Social determinants of Health (den s.k. Marmot-kommissionen). Här betonas starkt vikten av fördjupad forskning om samhälleliga faktorers betydelse för gruppers och individers hälsa. Forskarutbildningsämnen inom området Nedan finns områdets tre forskarutbildningsämnen med ämnesbeskrivningar från de allmänna studieplanerna: Hälsa och samhälle (Health and Society): Hälsa och samhälle är ett flervetenskapligt ämne inriktat på studier av människors hälsa och hälsorelaterade aspekter. Utifrån ett integrerat samhälleligt och medicinskt perspektiv analyseras individers och gruppers 6

7 hälsosituation och hur denna påverkas av processer på samhällsnivå. Vidare studeras olika professioners arbete med att förebygga, förhindra och behandla ohälsa och hälsorelaterade problem, enskilt och i samverkan. En central och samordnande princip är ett livsförloppsperspektiv, där olika dimensioner av hälsa, hälsorelaterade problem samt medicinska och sociala interventioner studeras under livsförloppets olika faser. Livsförloppet studeras i olika steg, vändpunkter och vägar, vilka har det gemensamt att de formas och påverkas av sociala institutioner. Socialt arbete (Social Work): Socialt arbete är inriktat på studier av individer och grupper i utsatta livssituationer samt på samhällsförhållanden som inverkar på människors livsvillkor. Studierna tar företrädesvis sin utgångspunkt i sociala problem men omfattar också faktorer och strategier som förebygger och motverkar social marginalisering och utestängning. Ämnet omfattar också studiet av sociala interventioner och de organisationer som hanterar dessa. Inom ramen för dessa studier belyses olika tolknings- och handlingsmöjligheter i den professionella praktiken. Vårdvetenskap (Care Science): Ämnet Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. En del av vårdvetenskap utgörs av omvårdnad vilket innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang. Vårdvetenskap sträcker sig från livets början genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk och psykisk ohälsa kan underlättas och hur lidande lindras. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. 7

8 Mål för utbildning på forskarnivå De generella mål som ska vara uppfyllda för doktors- och licentiatexamen regleras i Högskoleförordningen. Malmö högskola har dessutom en gemensam policy för utbildning på forskarnivå (se och utöver detta har fakultetsstyrelsen på Hälsa och Samhälle beslutat om ämnesspecifika mål som anges i respektive allmänna studieplan. Högskoleförordningens mål för doktorsexamen Kunskap och förståelse För doktorsexamen ska doktoranden - visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och - visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga För doktorsexamen ska doktoranden - visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, - med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och - visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Värderingsförmåga och förhållningssätt För doktorsexamen ska doktoranden - visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och - visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Högskoleförordningens mål för licentiatexamen Kunskap och förståelse För licentiatexamen skall doktoranden 8

9 - visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga För licentiatexamen skall doktoranden - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För licentiatexamen skall doktoranden - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Specifika mål för fakultetens forskarutbildningsämnen Se aktuell allmän studieplan. 9

10 Antagning till utbildning på forskarnivå När nya doktorander antas till utbildning på forskarnivå ska finansieringen för hela studietiden vara garanterad. Huvudregeln är att utbildningsplatser utlyses när fakultetens har ekonomiskt utrymme att anta nya doktorander. Om finansieringen av utbildningsplatsen är knuten till en utpekad person fattas beslut om antagning utan föregående utlysning. Se även Malmö högskolas Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Personer som är intresserade av att antas som doktorander bör följa utlysningen av lediga anställningar på Malmö högskolas hemsida. De som vill diskutera specifika projektidéer är välkomna att kontakta någon av fakultetens seniora forskare eller studierektorn för forskarutbildningen. Förkunskaper för antagning till utbildning på forskarnivå För att kunna bli antagen krävs dels grundläggande behörighet som regleras i Högskoleförordningen, och dels särskild behörighet som beslutats av Fakultetsstyrelsen. Grundläggande behörighet har den som har: 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfodringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i ett ämne av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs adekvata kunskaper i engelska. Den som före 1 juli 2007 uppfyllde nedanstående krav på behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, ska även därefter anses ha denna behörighet för tillträde, dock längst till utgången av juni 2015: Grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng (180 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet (övergångsbestämmelser SFS 2006:1053 p 11). Särskild behörighet omfattande minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i ett ämne av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs adekvata kunskaper i engelska. Fakulteten har utvecklat en praxis som innebär att det finns en möjlighet att pröva om sökande har reell kompetens motsvarande ovanstående formella krav. 10

11 Antagning efter utlysning av utbildningsplats Den enhet som har ekonomiskt utrymme, oberoende av om det rör sig om fakultetsanslag eller externa medel, formulerar ett förslag på annons som sedan behandlas i Forskningsnämnden (FN). I samband med prövningen granskar FN de ekonomiska förutsättningarna och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt forskarutbildning att den kan slutföras inom 4 år vad gäller licentiatexamen (halvtid) och 8 år vad gäller doktorsexamen (halvtid). När utlysningen har godkänts av FN sker annonsering. Annonsen publiceras minst två veckor på Malmö högskolas hemsida, men i regel är annonseringen bredare och ansökningstiden längre. De inkomna ansökningarna granskas av två seniora forskare. Även en doktorandrepresentant har full insyn i processen och deltar i arbetet i mån av tid. Bedömningsgruppen skriver ett förslag till antagning där samtliga sökandes meriter bedöms. Detta utlåtande sänds sedan till de sökande. Samtidigt påbörjas arbetet med att utforma ansökan om antagning och individuell studieplan (se nedan) för den/de sökande som föreslås bli antagen/antagna. Bedömningsgruppens utlåtande och den föreslagna kandidatens ansökan om antagning behandlas därefter av FN som beslutar om antagning. Därefter kontaktar prefekten den antagna doktoranden för besked om antagning samt för att diskutera anställning som doktorand och startdatum. Uppgifter om anställning lämnas av prefekten enhetschef till personalhandläggare. Bedömningsgrunder för utlyst utbildningsplats Urvalet mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats baseras på en bedömning av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För att göra detta beaktas tidigare studieresultat, den sökandes skrifter, rapporter, forskningsplaner och eventuella forskningsmeriter samt dokumenterad arbetslivserfarenhet. Självständiga arbeten på avancerad nivå, och i relevanta fall även på grundnivå, är av särskild vikt och granskas enligt gällande bedömningskriterier för uppsatser vid aktuell institutionen inom fakulteten för Hälsa och samhälle. Intervju och referenstagning skall också tillämpas vid urvalet. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning får inte vid urval ge sökande företräde framför andra sökande. Vid aktiv rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska likabehandling beaktas. Antagning utan utlysning av utbildningsplats Det finns ett intresse hos arbetsgivare och personer verksamma utanför högskolan att delta i fakultetens forskarutbildning. Dessa kontakter är viktiga för högskolans tredje uppgift. Samtidigt får denna verksamhet inte minska möjligheterna att anta doktorander efter utlysning av utbildningsplats. 11

12 Dessa doktorandstudier kan finansieras genom: arbetsgivarfinansierad forskarutbildning (bibehållen lön i anställning utanför fakulteten) doktorandtjänst som helt eller delvis finansieras av extern arbetsgivare stipendier egen finansiering Det förekommer också att presumtiva doktorander är tydligt delaktiga i ansökan om externa medel och att deras namn anges i ansökan. I dessa, och andra fall där en extern finansiär pekar ut en person för doktorandanställningen, görs ingen utlysning. Beredning av antagning utan utlysning görs inom berörd enhet och lämnas sedan till FN för beslut. Det är vanligt att frågan väcks i FN under processens gång för att diskutera principiella ställningstaganden på fakultetsnivå eller för att få förhandsbesked. Om den nyantagna doktoranden inte får doktorandanställning vid fakulteten är det viktigt att prefekten gör en överenskommelse med hustekniker om vad som gäller arbetsplats, telefon, dator och liknande. Alla får en datoridentitet som bl. a ger tillgång till bibliotekets tjänster. I övrigt gäller en restriktiv bedömning och tilldelning i mån av plats. Bedömningsgrunder vid antagning utan utlysning Vid ansökan om antagning utan utlysning av utbildningsplats ska FN förvissa sig om att studierna kan bedrivas på minst 50 % under hela studietiden. I övrigt ska följande beaktas: Behörighet Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (minst lika god som hos dem som antas efter utlysning) Projektplan och dess relevans för någon av fakultetens forskningsprofiler Tillgång till handledning Vid bedömningen är det viktigt med likabehandling och därför får ålder, kön, etnisk bakgrund eller liknande inte vägas in i bedömningen. I samband med finansiering från extern arbetsgivare skall arbetsgivaren lämna garanti om doktorandens försörjning och att den sökande kan ägna tillräcklig del av sin tid åt forskarutbildningen under hela studietiden (motsvarande 2 års heltid för licentiatexamen och 4 års heltid för doktorsexamen). I samband med egen finansiering skall den sökande skriftligen garantera att försörjning finns för hela studietiden. Val av examensbenämning I samband med antagning till forskarutbildningen skall doktoranden ange val av examensbenämning. I examensordningen anges de examensbenämningar som är tillämpliga vid fakulteten för hälsa och samhälle inom forskarutbildningsämnena: biomedicinsk vetenskap; hälsa och samhälle; socialt arbete; vårdvetenskap. I normalfallet gäller Licentiatexamen i medicinsk vetenskap i <ämnets namn> (Degree of Licentiate of Philosophy in Medical Science in <subject>) 12

13 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap i <ämnets namn> (Degree of Doctor of Philosophy in Medical Science in <subject>) Det är emellertid också möjligt, efter särskild ansökan till dekan, att erhålla följande examensbenämning: Filosofie/medicine/teknologie licentiatexamen i <ämnets namn> (Degree of Licentiate of Philosophy in <subject>); Filosofie/medicine/teknologie doktorsexamen i <ämnets namn> (Degree of Doctor of Philosophy in <subject>) Institutionstillhörighet I samband med antagningen skall varje doktorand knytas till en institution genom anställning eller annan överenskommelse. Personliga förutsättningar för forskarutbildning Den som påbörjar en forskarutbildning bör ha en realistisk attityd till uppgiften och ställa rimliga krav på sig själv, sin omgivning och sin handledare. Resultatet av doktorandstudierna är frukten av ett samarbete mellan dig och din handledare. I början av samarbetet kan det därför vara lämpligt att göra klart för varandra vad som ingår i båda parters roll och uppgifter. Öppen kommunikation mellan handledare och doktorand är det bästa sättet att lösa problem. Slutligen måste du naturligtvis ha en generös grundinställning och vara villig att dela med dig av dina kunskaper och din kompetens och hjälpa andra inom forskargruppen. Introduktion av nya doktorander Introduktionen av nyantagna doktorander sker på tre olika nivåer: - Högskoleövergripande nivå. Här uppmanas all doktorander att genomgå den av högskolan speciellt utformade introduktionskursen för nyantagna doktorander. - Fakultetsnivå. Varje nyantagen doktorand skall träffa studierektorn för forskarutbildningen för enskilt samtal. Det åligger huvudhandledaren att uppmana doktoranden att ta kontakt med studierektorn för ett sådant möte. - Institutionsnivå. Doktoranden träffar här prefekten för en introduktion till institutionsmiljön och handledarna för en introduktion till forskningsmiljön. 13

14 Kvalitetssäkring av utbildning och avhandlingar Under de senaste årens utveckling har stor vikt lagts vid att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet. System och rutiner har skapats för att säkerställa en långsiktigt god kvalitet kombinerat med möjligheter att på ett tidigt stadium uppmärksamma eventuella problem. Examinator Vid antagning till forskarutbildningen utses, för varje doktorand, en examinator som säkerställer kvalitén på kursdelen av utbildningen. Enligt högskoleförordningen ska alla doktorander som utbildas enligt allmän studieplan som antagits efter 1 juli 2007 examineras mot de lärandemål som anges i förordningen. Examinatorns roll är att kontrollera att alla mål nåtts för examen på forskarnivå. I examen ska ingå exakt 60 hp fördelade enligt den allmänna studieplanen. Kurserna ska vara valda så att det säkerställs att studenten når lärandemålen. Examinatorn måste därför ta ställning till hela kurspaketet som studenten genomgått. För att studenten ska kunna säkerställa att de kurser som väljs under studietiden kommer att kunna användas i examen bör examinator utses i början av studietiden. Det bör vara examinatorn som tar beslut om att tillgodoräkna kurser på avancerad nivå och från andra lärosäten i examen. Detta bör kunna ske fortlöpande under studietiden. Studenten bör även kunna rådgöra med examinatorn i valet av forskarutbildningskurser inom Malmö högskola. Avhandlingen godkänns/underkänns av betygsnämnden i samband med disputationen och de olika kurserna examineras av respektive kursansvarig/kursexaminator. Examinator utses i samband med antagningen och det är FN som har delegation på att utse examinator inom utbildning på forskarnivå. Examinatorer utses huvudsakligen bland fakultetens professorer, men att minimikravet är docentkompetens. Handledning Fakulteten ansvarar för att samtliga doktorander får god handledning. I samband med antagningen utses en huvudhandledare och ytterligare minst en handledare. Huvudhandledaren ansvarar, i samråd med doktoranden, för eventuella förändringar av handledargruppen. Doktoranden har möjlighet att begära att få byta huvudhandledare. För doktorander som påbörjar sin utbildning efter utgången av juni 2007 gäller: 6 kap 31. För varje doktorand skall fakultetsnämnden utse minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte fakultetsnämnden med stöd av 37 beslutar något annat. En doktorand som begär det skall få byta handledare. 14

15 6 kap 32. Ett universitet eller en högskola som anordnar utbildning på forskarnivå skall anordna utbildning av handledare. Minst en av handledarna för en doktorand skall ha genomgått en sådan utbildning eller av fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens. (SFS 2006:1053) Till handledare kan utses den som avlagt doktorsexamen. Huvudhandledaren skall vara anställd vid fakulteten samt vara docent eller ha lägst motsvarande kompetens. Utbildning i handledning ges regelbundet av Malmö högskola som en högskolegemensam utbildning. Tid för handledning Varje heltidsdoktorand har rätt till minst 40 timmars handledning per termin. Denna tid fördelas mellan samtliga handledare och dokumenteras i den individuella studieplanen. Huvudhandledaren har ansvar för att detta görs. I handledningstiden inkluderas allt arbete som handledarna gör, dvs även förberedelser inför handledarmöten. Varje doktorand ska ha minst två handledare. I de fall där någon i handledargruppen är ny i handledarrollen och därför behöver extra tid för uppdraget ska detta inte avräknas på doktorandens handledningstid, utan vederbörande får avsätta tiden inom ramen för den egna utvecklingen och meriteringen. Doktoranden ska inte missgynnas om handledargruppen är stor. Den institution till vilken doktoranden är knuten ansvarar för finansieringen, som kan ske antingen via statsanslaget eller externa medel. Handledningen skall tydliggöras i handledarens årsarbetstid och i doktorandens studieplan. Hur handledningen finansieras avgörs dock i samråd mellan handledaren och prefekt eller extern finansiär. Vid ansökan om externa medel för forskarstuderande skall medel alltid sökas för handledning. Krav och förväntningar Doktorand och handledare bör redan på ett tidigt stadium göra klart vilka krav och förväntningar de har på varandra. I den individuella studieplanen ska även riktlinjer för samarbete och respektive åtaganden tas med. Om någon inte uppfyller sin del kan detta tas upp vid den årliga genomgången av den individuella studieplanen. Det kan inte nog understrykas att allvarliga problem ska uppmärksammas så snart de blir tydliga så att värdefull tid inte förloras. Det går bra att vända sig till studierektorn för forskarutbildningen, eller till annan person i ledande ställning som man känner förtroende för. Detta bör handledaren göra: Hjälpa till med valet av avhandlingsämne och se till att det är realistiskt och genomförbart Granska manuskript och annat material Rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur. Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands. Medverka till att doktoranden kan besöka och deltaga i internationella konferenser och möten. 15

16 Rekommendera källor från vilka man kan söka anslag Om handledning inte fungerar: Tala med handledarna Kontakta studierektorn för forskarutbildningen Kontakta prodekan för forskningen eller dekanus vid fakulteten Tala med studentkåren och/eller med facket Kontakta studenthälsan Den forskarstuderande och handledarna ska diskutera sig fram till en överenskommelse om vad som gäller och dokumentera det under handledare och handledning i den individuella studieplanen. Följande punkter kan vara vägledande: Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter: pådrivning av arbetet litteratursökning upprättande av litteraturdatabas ansökning om forskningsmedel och resestipendier planering av möten kurser i forskarutbildningen konferenser presentation av pågående projekt i olika fora fortlöpande uppdatering av projektplan fortlöpande uppdatering av individuell studieplan Relation mellan handledare och doktorand: rättigheter och skyldigheter förväntningar motivation tillgänglighet regelbundna utvecklingssamtal Doktorandryggsäck För att underlätta för samtliga doktorander att uppfylla målen i doktorandutbildningen skall var och en garanteras ett ekonomiskt bidrag motsvarande :- för heltidsstudier under fyra år. Medlen är flexibla och kan fritt disponeras under denna period. Beslut om användning fattas dock i samråd med handledaren och eller prefekt. Medlen skall främst täcka kostnader för konferens- och kursavgifter samt tillhörande utgifter för resor och uppehälle. Medlen kan även användas för resor i samband med nätverksarbete kopplat till det egna avhandlingsarbetet. I de fall externa medel inte täcker ryggsäcken skall fakultetsmedel täcka kostnaderna. Vilka medel som tas i anspråk är en diskussion mellan handledare och berörd prefekt. Doktorand som påbörjat sina studier har fr o m årsskiftet 2014/2015 rätt att disponera ryggsäck i proportion till återstående studietid. 16

17 Forskargrupper och seminarier Det är viktigt att alla doktorander känner stark tillhörighet till någon av fakultetens forskargrupper. Samtidigt är doktoranderna viktiga för forskningen som i många fall är ett lagarbete där goda resultat jämnar vägen för nya anslag som leder till att verksamheten utvecklas ytterligare. Handledarna har själva krav på sig att utföra och publicera högkvalitativ forskning. Ett väl fungerande erfarenhetsutbyte inom forskargruppen är nödvändig stimulans. Vanan att noggrant anteckna alla försök och resultat, så att du i detalj kan redogöra för dem långt senare, kommer att spara dig mycket arbete. Dessutom bör du kontinuerligt sammanställa försök, resultat och slutsatser samt planer för fortsatta experiment/studier och diskutera dessa med din handledare och med gruppens medlemmar. När du avslutat en större undersökning får du ofta presentera den under ett forskarseminarium, där ibland även forskare utanför den egna projektgruppen kan granska forskningen, ge nya uppslag och föreslå nya angreppspunkter på de aktuella problemställningarna. Inom samtliga forskarutbildningsämnen samlas doktoranderna och forskarna för seminarier. Verksamhetens utformning varierar inom fakulteten, men det är viktigt att alla doktorander deltar bl. a för att tränas i det vetenskaplig samtalet. Studierektor för forskarutbildningen Högskoleövergripande frågor om utbildning på forskarnivå behandlas i Forum för forskning där rektor, dekanerna, ledarna för högskolans profiler och doktorandrepresentanter ingår. Knutet till detta forum finns en arbetsgrupp ledd av högskolans forskningskoordinator där en doktorand och en senior forskare ingår från varje fakultet/områden. Hälsa och samhälle representeras av studierektorn för forskarutbildningen. Fakultetens studierektor för forskarutbildningen biträder FN i frågor som rör forskning och forskarutbildning. Studierektorn står även till doktorandernas och handledarnas förfogande för information och annan hjälp i forskarutbildningsfrågor. Till studierektorn finns knutet en utbildningshandläggare/studieadministratör som sköter administrationen av forskarutbildningen. Forskningsnämnden (FN) Forskningsnämnden bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser forskning och forskarutbildning samt beslutar på Fakultetsstyrelsens uppdrag i ärenden enligt gällande delegation. Se vidare i fakultetens delegationsordning. Två professorer, en ordinarie och en suppleant, från varje institution på fakulteten samt en doktorandrepresentant ingår i nämnden och här diskuteras strategiska frågor rörande utbildning på forskarnivå. Forskningsetik Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Se etikprövningslagen 17

18 (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460) och proposition 2002/03:50 (http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/95/a pdf) Den 1 juni 2008 har vissa ändringar i etikprövningslagen trätt i kraft, bl.a. har lagens definition av forskning ändrats för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Lagens tillämpningsområde har utvidgats så att all forskning som innefattar behandling av s.k. känsliga personuppgifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. En ytterligare utvidgning av lagens tillämpningsområde är att även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. Proposition 2007/08:44: Etikprövningen sker i en regional nämnd, för Malmö högskola gäller regionala etikprövningsnämnden i Lund. Nämnden är en självständig myndigheter, indelade i tre avdelningar. Två avdelningar prövar ärenden inom det medicinska vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och klinisk psykologi) medan en avdelning prövar ärenden som rör övrig forskning. För studier som genomförs under forskarutbildning gäller etikprövningslagen. Fakulteten för Hälsa och samhälle har beslutat att bekosta avgiften med i samband med ansökan om etikprövning. Samtliga etikprövningsansökningar inom Fakulteten skall undertecknas av Dekanus som också författar en obligatorisk resursbilaga att bifoga ansökan. Ansökan, tillika med bilagor, skall inlämnas i 17 ex på avsedd ansökningsblankett och sändas till Regionala etikprövningsnämnden i Lund. OBS! Nämnden arbetar med fasta sammanträdestider och sista ansökningsdatum. Också Fakultetens arkiv skall ha ett ex av ansökan. Om lagen ej är tillämplig kan den sökande erhålla ett rådgivande yttrande från nämnden. Vid avslag på ansökan i nämnden kan beslutet överklagas till Centrala etikprövningsnämnden, som har sitt kansli hos Vetenskapsrådet i Stockholm. Allmänna studieplaner För varje forskarutbildningsämne finns en allmän studieplan som fastställts av fakultetsstyrelsen. I planen anges bland annat hur de olika målen för utbildningen kan uppnås. Forskarutbildningskurser Av ovan framgår att en del av målen för utbildning på forskarnivå uppfylls genom deltagande i forskarutbildningskurser. Malmö högskola har utvecklat gemensamma kurser som täcker de generella kunskaper som alla doktorander ska ha. Det finns även ett gemensamt utbud av kurser som vänder sig till doktorander inom olika forskningsfält. Fakulteten anordnar egna forskarutbildningskurser. Doktoranderna är fria att söka sig till kurser vid andra lärosäten. Även kurser på avancerad nivå kan tillgodoräknas. I en del fall kan det vara svårt att finna för avhandlingen tillräckligt specificerade och relevanta ämneskurser. Det är då möjligt att skapa individuella läskurser som riktar sig just mot den enskilde doktorandens ämnesområde. I normalfallet får dessa kurser utgöra maximalt 10 hp av de totala kursfordringarna för doktorsavhandling och 5 hp för licentiatuppsats. 18

19 Innan doktoranden går en kurs skall en avstämning göras med huvudhandledaren, och examinatorn, för att säkerställa att den kan ingå i examen. Handledaren ska förvissa sig om att doktoranden kan nå samtliga mål inom den ram som ges i den allmänna studieplanen och att det inte blir dubblering av kursmoment. För doktorsexamen gäller totalt 60 högskolepoäng (hp) med följande fördelning: Teori- och metodkurser, minst 26 hp Ämneskurser, minst 26 hp Högskolepedagogiska kurser, minst 3 hp och högst 5 hp För licentiatexamen gäller totalt 30 hp med följande fördelning: Teori- och metodkurser, minst 10 hp Ämneskurser, minst 10 hp Tillgodoräknande av kurser i utbildning på forskarnivå Forskarutbildningskurser som genomgås vid Malmö högskola registreras direkt i LADOK. Examinatorn godkänner att kurserna får ingå i examen. Det formella beslutet tas i samband med utfärdande av examensbevis, men doktoranden bör fortlöpande förankra sitt kursdeltagande med såväl handledare som examinator. Tillgodoräknande av forskarutbildningskurser från andra lärosäten tillstyrks av huvudhandledaren och beslutas av examinatorn. Vid tveksamheter hänskjuts beslutet till FN. Tillgodoräknande av andra kurser eller poänggivande aktiviteter tillstyrks av huvudhandledaren och beslutas av examinator. Vanligen rör det sig om kurser på avancerad nivå. Individuell studieplan För varje doktorand skall upprättas en individuell studieplan i samband med beslut om antagning till forskarutbildningen. Den upprättas av doktoranden, företrädare för fakulteten och handledarna i enlighet med den allmänna studieplanen. Den allmänna studieplanen och blankett för den individuella studieplanen finns på fakultetens hemsida för forskarutbildning. Den individuella studieplanen är ett viktigt formellt dokument som styr relationen mellan högskolan och doktoranden. Den bidrar till att säkra en god kvalité på forskarutbildningen samt säkra att doktoranden får en struktur och rimliga förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Därför skall den innehålla både högskolans och doktorandens åtaganden, men också en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen utgör ett viktigt verktyg för att stödja doktorandens progression och är ett instrument för årlig uppföljning, utvärdering (i normalfallet okt/nov.) och för att säkerställa genomströmningen i forskarutbildningen. Blanketten för den individuella studieplanen är högskolegemensam och består av ett antal delar av central betydelse för doktorandens forskarutbildning: Handledning I den del som reglerar handledningen anges handledarnas inbördes fördelning av den totala arbetsinsatsen på minst 80 timmar handledning/år åt varje doktorand som 19

20 bedriver heltidsstudier. Här tydliggörs alltså vem eller vilka som har det huvudsakliga ansvaret för det kommande årets handledning. Studietakt Vid den del av planen som beskriver doktorandens studietakt anges den tid doktoranden kommer att ägna åt sin forskarutbildning, annan institutionstjänstgöring/administration eller annat uppdrag/ledighet etc. Doktoranden kan arbeta med utbildning, förtroendeuppdrag eller administration högst 20 % av heltid inom ramen för sin doktorandtjänst (se vidare under rubrik Förtroendeuppdrag, undervisning och annan institutionstjänstgöring). Kursdelen Kursdelen har fokus på de genomförda, pågående och planerade kurserna som ingår i doktorandens forskarutbildning. Uppställningen syftar till att tydliggöra, både för doktorand, handledare och examinator, hur arbetet med utbildningens kursdel framskrider och att kurserna fördelas efter anmodad indelning. Mål för avhandlingsskrivandet Därefter anges planerna för själva avhandlingsskrivandet under det kommande året. Här sätter doktorand och handledare upp konkreta mål för avhandlingsdelen avseende empiri-/datainsamling, analys, färdiga kapitel, rapporter eller artiklar. I nästa led anges planerade seminarier eller papers under året där doktoranden presenterar delar av sitt avhandlingsarbete. Karriärplanering Slutligen anges planerna för doktorandens tid direkt efter forskarutbildningen under rubriken karriärplanering. Detta moment är främst aktuellt under forskarutbildningens senare del och syftar till att underlätta övergången till en postdoktoral tillvaro. Det kan handla om att man planerar att söka nya forskningsmedel, utveckla kurser och undervisning eller knyter band med alumnistudenter och olika forsknings-/ professionsnätverk. Årlig uppföljning av de individuella studieplanerna Varje år träffas doktorand och handledare för att gemensamt uppdatera den individuella studieplanen. Därefter granskas den av handledarkollegiet och godkänns sedan av ordförande i handledarkollegiet samt studierektorn för forskarutbildningen. Ordförande är sammankallande för kollegiet. Projektplan Vid antagningen till forskarutbildningen upprättar också forskarstuderanden, tillsammans med handledarna, en projektplan. Denna skall infogas i den individuella studieplanen under rubriken Kort sammanfattning av avhandlingsarbetet. Projektet 20

21 skall beskriva det forskningsprojekt, inklusive delarbeten, som skall leda fram till själva avhandlingen. Projektplanen kan komma att ändras under utbildningens gång, men det är viktigt att en initial plan kan dokumenteras och att handledarna och doktoranden har planerat hur forskningsdelen i forskarutbildningen ska bedrivas. Planen skall upprättas med tillämpliga rubriker enligt Vetenskapsrådets anvisningar: Specifika mål (redogörelse för syfte med det föreslagna forskningsprojektet) Projektbeskrivning (teori, material, metod och genomförande) Särskild rubrik skall i relevanta fall redovisas/kommenteras (integrerade ämnesområden, utrustning, internationellt samarbete, etiska överväganden och genusaspekter) Preliminära resultat (en beskrivning av egna försök/förstudier inom forskningsområdet) Betydelse (kortfattad redogörelse över projektets betydelse). Under rubrikerna Specifika mål och Projektbeskrivning bör de delarbeten presenteras som är tänkta att ingå i avhandlingen. Halvtidsseminarium Senast då halva studietiden har gått ska doktoranden hålla ett halvtidsseminarium. Målet är att doktoranden ska visa förmåga att presentera och diskutera sin forskning på ett kvalificerat sätt, samtidigt som seminariet är ett utmärkt tillfälle att få synpunkter från forskarvärlden på det fortsatta arbetet. En ämneskunnig disputerad granskare utses av huvudhandledaren. Huvudhandledaren lämnar uppgifter till fakultetens informatör så att seminariet kan annonseras i god tid för forskare inom ämnesområdet, men ej för medier. Huvudhandledaren har vidare ansvar för att rapportera till studierektorn för forskarutbildning om genomfört godkänt seminarium. Detta rapporteras i LADOK och doktorander med doktorandtjänst får den genom doktorandstegen stipulerade lönehöjningen. Avstämning av att 75 % av arbetet är genomfört När huvudhandledaren bedömer att 75 % av studierna är avklarade rapporteras det till studierektorn för forskarutbildningen, så att doktoranden erhåller den genom doktorandstegen stipulerade lönehöjningen och progressionen kan dokumenteras i LADOK. Det är viktigt att huvudhandledaren noga följer och bedömer doktorandens arbete och därför beslutas denna löneökning inte retroaktivt. Förtroendeuppdrag, undervisning och annan institutionstjänstgöring Det finns en förväntan att en nyexaminerad doktor ska kunna bidra till institutionens hela verksamhet. Därför är det viktigt att doktoranderna, i den mån det går, ges möjligheter att undervisa eller arbeta med administration inom institutionen. Doktorander kan arbeta med utbildning, förtroendeuppdrag eller administration högst 20 % av heltid inom ramen för sin doktorandtjänst. Sådan tjänstgöring ska dokumenteras av doktoranden vid revideringarna av den individuella studieplanen och det återspeglas i registreringen av studiernas omfattning i LADOK. Huvudhandledaren eller den formellt ansvarige som har anlitat doktoranden ska 21

22 skriftligen informera utbildningshandläggaren/studieadministratören för forskarutbildningen direkt efter varje termin så att rätt aktivitetsgrad kan rapporteras i LADOK. En överföring av lönekostnaderna för undervisningstiden görs till grundutbildningsanslaget. Vid behov kan en förlängning av doktorandanställning utöver 4 år göras som kompensation för undervisning och annan institutionstjänstgöring. Det är också viktigt att doktoranderna ges rätt att utöva inflytande över forskarutbildningen genom att vara representerade i beredande och beslutande organ som har betydelse för utbildningen. Dessa förtroendeuppdrag ingår inte i utbildningens avhandlings- eller kursdel och därför skall studietiden förlängas enligt nedanstående schablon. Sveriges förenade studentkårer SFS - Styrelse: 10 arbetsdagar/år - Doktorandkommitté: 10 arbetsdagar/år Malmö doktorandkår - Ordförande: 50 arbetsdagar/år - Sekreterare/vice ordförande: 50 arbetsdagar/år - Kassör: 20 arbetsdagar/år - Styrelse/ledamot: 12 arbetsdagar/år Fakultetsorgan - Fakultetsstyrelse: 10 arbetsdagar/år - Forskningsnämnd: 10 arbetsdagar/år Fakultetsråd - Ordförande: 20 arbetsdagar/år - Vice ordförande: 8 arbetsdagar/år - Övrig ledamot: 6 arbetsdagar/år Högskolegemensamma råd/organ - Högskolestyrelsen: arvodering (ingen förlängning) - Forskningsberedningen: 6 arbetsdagar/år - Andra högskolegemensamma uppdrag: enligt överenskommelse Regler för doktorandanställning Praxis vid fakulteten är att varje förordnande som doktorand omfattar högst ett år i taget. Enligt Högskoleförordningen gäller: 5 kap 1. Högskolorna får ha särskilda anställningar för doktorander för att dessa skall genomföra sin utbildning på forskarnivå. 5 kap 7. En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den 22

23 sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933). 5 kap 2. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Förordning (2009:933). Internationella kontakter Forskning är en internationell verksamhet och forskarsamhället är till sin natur internationellt. Det är därför viktigt att doktoranderna, med hjälp av sina handledare, skaffar internationella erfarenheter och kontakter. Deltagande i internationella symposier och kongresser är en källa för erfarenhetsutbyte och nya uppslag, som för den egna forskningen framåt. De diskussioner och personliga kontakter som följer av ett föredrag eller en posterpresentation är oftast mycket stimulerande för det fortsatta forskningsarbetet. Allmänt gäller att forskarutbildningen delvis kan förläggas utomlands, förutsatt att det är till fördel för forskarutbildningen, och att det inte medför förlängning av studietiden. Resor till konferenser och vistelser på utländska institutioner kräver större resurser än vad doktoranden själv och fakulteten kan stå för. Därför är det viktigt att doktoranderna söker stipendier. Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser Doktorsavhandlingens utformning En doktorsavhandling kan utformas som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk, monografiavhandling, eller som en s.k. sammanläggningsavhandling. Vid Fakulteten för Hälsa och samhälle är sammanläggningsavhandling det vanligaste alternativet. Avhandlingen utgörs i detta fall av ett antal (vanligen 4-5) vetenskapliga publikationer samt en ramberättelse (sammanfattning), sammanbundna till en bok. Ramberättelsen ska introducera till och ge en helhetsbild av den egna forskningen. Omfattningen är i de flesta fall sidor. I ramberättelsen ska det ingå en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. 23

Utbildning på forskarnivå. vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Malmö högskola STUDIEHANDBOK

Utbildning på forskarnivå. vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Malmö högskola STUDIEHANDBOK Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för hälsa och samhälle Malmö högskola STUDIEHANDBOK Malmö, oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Vårdvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Vårdvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Fakultetsstyrelse 1(8) BESLUT 2009-10-15 Dnr HS64-09/975 Vårdvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå 1. Ämnesbeskrivning och innehåll

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2014-06-18 1 Ämnesområde Träteknik omfattar industriella processer och metoder inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Centrala

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK FFN-ordförande 2016-02-10 1 Ämnesområde Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar,

Läs mer

Beslut Fastställt i forskningsoch

Beslut Fastställt i forskningsoch Malmö högskola / Fakulteten för kultur och samhälle Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Fredrik Lindström Forskningskoordinator 1(6) Beslut Fastställt i forskningsoch forskarutbildningsnämnden 2011-08-30

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Den allmänna studieplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse zzzz-zz-zz. Utbildningen omfattar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Riksdagens beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur för den svenska högskolan innebär bl a följande för forskarutbildningen:

Riksdagens beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur för den svenska högskolan innebär bl a följande för forskarutbildningen: Sid 1 (8) Utbildning på forskarnivå vid Riksdagens beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur för den svenska högskolan innebär bl a följande för forskarutbildningen: Ny benämning - utbildning på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Sid 1 (7) för utbildning på forskarnivå i psykologi Syllabus for the PhD program in Psychology Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/filosofie licentiatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Bioteknik/Kemiteknik omfattar dels forskningsinriktningar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Datalogi fokuserar på design, utveckling och analys av effektiva algoritmer

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan 2014-05-27 Dnr 962-10-63 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-09-24 Dnr 512-1906-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Sid 1 (7) för utbildning på forskarnivå i pedagogik Syllabus for the PhD program in Education Omfattning: 120 högskolepoäng/240 högskolepoäng Examen: Filosofie licentiatexamen/filosofie doktorsexamen Nivåtillhörighet:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 1 Ämnesområde Industriell marknadsföring omfattar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Geoteknik omfattar jords och korniga massors mekanik (inklusive snömekanik).

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med litteraturvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2013-12-16 Dnr UF 2013/407-3.1.1 Fakultetsstyrelsen för fakulteten för konst och humaniora Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställd datum 2012-05-09 Dnr FAK 2012/157 Revideringsdatum 2016-06-02 Dnr 2016/1978-4.1.1.2 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Bilaga 1, utdrag ur Högskole- förordningen Utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekologi Fastställd datum 2012-05-09 Dnr FAK 2012/156 Revideringsdatum 2016-06-02 Dnr 2016/1979-4.1.1.2 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Bilaga 1, utdrag ur Högskoleförordningen Utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-04-10 Dnr FAK 2012/140 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (FHS) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, 2010-07-01 2010-12-31 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2011-03-11 Utbildningen på forskarnivå i pedagogik är en del av området

Läs mer