: En komponent i system för genanalys av nukleinsyraprover i ett professionellt diagnostiskt eller forskningslaboratorium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ": En komponent i system för genanalys av nukleinsyraprover i ett professionellt diagnostiskt eller forskningslaboratorium"

Transkript

1 Publiceringsdatum: 14 Maj 2015 Bearbetningsdatum: 14 Maj 2015 : Version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktens form : Blandning Produktnamn : - RAScan Complete Kit, RAScan KRAS Exon 2 Kit CE IVD, RAScan NRAS Exons 3 and 4 Kit CE IVD, RAScan NRAS Exons 2, 3 and 4 Kit CE IVD, containing DNA Polymerase, SURVEYOR Nuclease W, SURVEYOR Nuclease Enhancer W2 Synonymer : RAScan Kits 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Relevanta identifierade användningar Kategori efter huvudsaklig användning Användningar som det avråds från 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : En komponent i system för genanalys av nukleinsyraprover i ett professionellt diagnostiskt eller forskningslaboratorium Transgenomic, Inc Emmet Street NE Omaha - USA 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer : USA: (CHEMTREC 24hr) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] Inte klassificerat Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG Inte klassificerat Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 2.2. Märkningsuppgifter Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Etikettering ej tillämpligt 2.3. Andra faror Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII. Detta ämne/blandning uppfyller inte vpvb-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1. Ämne 3.2. Blandning Namn Produktbeteckning % Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC glycerol (CAS nr) (EC nr) Inte klassificerat Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] glycerol (CAS nr) (EC nr) Ordalydelse av R- och H-meningar: se under avsnitt Inte klassificerat 20/12/2013 SV (svenska) 1/6

2 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Första hjälpen allmän Första hjälpen efter inandning Första hjälpen efter hudkontakt Första hjälpen efter kontakt med ögonen Första hjälpen efter förtäring 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom/skador Symptom/skador efter förtäring : Ge aldrig en medvetslös person att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten). : Förflytta personen till frisk luft, håll patienten varm och lugn. Kontakta läkare om symptom uppkommer. : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Kontakta läkare om symptom uppkommer. : Skölj genast med mycket vatten under 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om symptom uppkommer. : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Ge ml vatten att dricka. Om symptom uppstår kontakta läkare. : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. : Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla symptomatiskt. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpligt släckningsmedel : Skum. Torrt pulver. CO2. Vattenridå. : Ingen Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Farliga sönderdelningsprodukter : CO2. Kolmonoxid. Kväveoxider Råd till brandbekämpningspersonal Släckinstruktioner Skydd under brandbekämpning : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen. : Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat och fullständig skyddsutrustning. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än räddningspersonal Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal För räddningspersonal Skyddsutrustning Planeringar för nödfall : Lämpliga skyddskläder samt ögon- och ansiktsskydd skall användas. : Kontrollera att tillräcklig ventilation finns Miljöskyddsåtgärder Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetoder 6.4. Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 13: Avfallshantering. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Försiktighetsmått för säker hantering Åtgärder beträffande hygien 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagringsvillkor Icke blandbara produkter : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material. Tvätta spillområdet med en lösning med tvål och vatten. : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. : Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och ej i närheten av: Oxidationsmedel. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. : Starkt oxidationsmedel. Lagringstemperatur : C 7.3. Specifik slutanvändning En komponent i system för genanalys av nukleinsyraprover i ett professionellt diagnostiskt eller forskningslaboratorium. 20/12/2013 SV (svenska) 2/6

3 AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar 8.2. Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Personlig skyddsutrustning Handskydd Skyddsglasögon Hudskydd Andingsskydd Skydd mot termiska risker Begränsning och övervakning av miljöexpositionen Annan information : Ordna med lämpligt ventilationssystem, vilket även innefattar lämplig lokalextraktion, för att se till att exponeringsgränserna för yrkesmän inte överskrids. : Undvika all onödig exponering. : Standard EN skyddshandskar mot kemikalier. : Standard EN personliga ögonskydd. Skyddsglasögon med skyddsmask. : Lämpliga skyddskläder skall användas. : Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. : Behövs inte under normala användningsomständigheterna. : Undvika frige till levnadsförhållanden. : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd : Vätska Färg : Färglös. Lukt Luktgräns ph Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) Smältpunkt Fryspunkt Kokpunkt Flampunkt Självantändningstemperatur Sönderfalltemperatur Brännbarhet (fast, gas) : Ej brandfarlig. Ångtryck Relativ ångdensitet vid 20 C Relativ densitet Löslighet : Löslig med vatten. Log Pow : 0 Log Kow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Explosiva egenskaper Brandfrämjande egenskaper Explosionsgränser 9.2. Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Stabil under normala omständigheter Kemisk stabilitet Stabil under normala användningsförhållanden Risken för farliga reaktioner Okänt Förhållanden som ska undvikas Extremt höga och låga temperaturer Oförenliga material Starkt oxidationsmedel. 20/12/2013 SV (svenska) 3/6

4 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter Kolmonoxid. CO2. Kväveoxider. AVSNITT 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet glycerol ( ) LD50 oral råtta LD50 hud råtta Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation Luftvägs-/hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet enstaka exponering Specifik organtoxicitet upprepad exponering Fara vid aspiration Möjliga skadliga inverkningar på människan och möjliga symtom mg/kg > mg/kg :. AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet glycerol ( ) LC50 fiskar EC50 Daphnia > 1000 mg/l (96hr) > 500 mg/l Daphnia magna (24hr) Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Ej fastslaget Bioackumuleringsförmåga Log Pow 0 glycerol ( ) Log Pow Rörligheten i jord EKOLOGI - jord/mark Information saknas Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII. Detta ämne/blandning uppfyller inte vpvb-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII Andra skadliga effekter : Undvik utsläpp till miljön 20/12/2013 SV (svenska) 4/6

5 AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendationer för avfallshantering EKOLOGI - avfallsämnen AVSNITT 14: Transportinformation Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-nummer Ej farligt gods enligt transportreglerna Officiell transportbenämning Officiell benämning för transporten (ADR/RID) Officiell benämning för transporten (IATA) Officiell benämning för transporten (IMDG) : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning. : Undvik utsläpp till miljön. : Not applicable : Not applicable : Not applicable : Faroklass för transport Förpackningsgrupp Miljöfaror Annan information : Särskilda försiktighetsåtgärder Vägtransport Sjötransport Flygtransport Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter Inga restriktioner enligt REACH-bilagan XVII Innehåller inte något REACH Candidate ämne Nationala föreskrifter Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts AVSNITT 16: Annan information Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Förkortningar och akronymer Annan information : ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). CAS-nummer (Chemical Abstracts Service). IARC (International Agency for Research on Cancer). IATA (International Air Transport Association). IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code). RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises). : Ingen. NCEC SDS EU (REACH ANNEX II) 20/12/2013 SV (svenska) 5/6

6 Informationen och rekommendationerna som ges här baseras på data som anses vara aktuella och korrekta. Dock ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, vad gäller informationen och rekommendationerna som ges här. Vi tar inte på oss något ansvar och friskriver oss allt ansvar för negativa effekter som kan orsakas av (felaktig/felaktigt) användning, hantering, köp, återförsäljning av eller exponering för vår produkt. Kunder och användare av vår produkt måste följa alla gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser. I synnerhet måste de genomföra en riskanalys för de aktuella arbetsplatserna och vidta lämpliga åtgärder för riskhantering i enlighet med den nationella genomförandelagstiftningen av EU-direktiven 89/391 och 98/24. Doc ID MSD SV rev 2 20/12/2013 SV (svenska) 6/6

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Publiceringsdatum: 08-11-2013 Bearbetningsdatum: 08-11-2013 Ersätter: 08-08-2013 Version: 7.2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktens form : Blandning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer Inga. Säkerhetsdatabladsnummer

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Borhammerfett

SÄKERHETSDATABLAD Borhammerfett Borhammerfett Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Borhammerfett AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Borhammerfett Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben Sida 1 av 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer - Synonymer Inga. Utrustningens nummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH Utfärdat: 2013-08-30 Version 3.0 Ersätter: 2.0 AQUAPANEL Cement Board Indoor and Outdoor

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH Utfärdat: 2013-08-30 Version 3.0 Ersätter: 2.0 AQUAPANEL Cement Board Indoor and Outdoor 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: AQUAPANEL Cement Board Indoor, Outdoor 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SOT 1

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SOT 1 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet ACETON. O15100 lösnings-och spädningsmedel, ALLMÄNNA

SÄKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet ACETON. O15100 lösnings-och spädningsmedel, ALLMÄNNA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Omarbetad: 2013.10.18 1.1 Produktbeteckning Kemikalienamn Kemiskt namn Formel Produkttyp Aceton (propan-2-on) CH3(CO)CH3 EC/NLP-nr 200-662-2 CAS-nr 67-64-1

Läs mer