Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00. Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00. Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP)"

Transkript

1 Kommuntullmäktige Sammanträde Plats och lid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00 Se nästa sida Se nästa sida Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP) Peter Larsson, kommundirektör Utses att justera Justeringens plats och lid Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift juslerande Underskrift juslerande Cecilia Sandberg (S) och Henrik Sundström (M) stadshuset , i;vt kl. Il :00 Paragrafer /i. c.::: (.,.(ia.l:\-!:,...(, -~' ''.... Annica Åberg /:<;.' ; (.~,;. 1:./ ~(:~.c: ;(<!~ -: : Ralph S,lfen, (i~fa/:lul.~-)ävvllvt1./ ; '''c' OO 0 0 f~ O 0 O 000 O 00 O,{r, J\<'{/;~~- 000 o'/ ooo o o o o o o Cfciliaf~a.ndberg C../ /. :!(.:~:::~~:.... Henrik Sundström Sammanträde Förvaras hos Anslaget sätts upp Anslaget tas ner U n derskrift 2 c O Kommunledningskontoret stadshuset vån z;-/.~~ 0 r.c.(~r./ c~~~~~~~-"ac::t:::mica Åberg.. /..

2 o Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jjlsterandes signatur d 1\ l.. / Sture Svennberg (M) Ingela Ruthner (M) Gösta Dahlberg (M) Björn Skår (M) Zeidi Ström (M) Johan Wiktarsson (M) Henrik Snndström (M) Gunila J i ven (M) Mikael Staxäng (M) Said Olsson (M) Birgit Olofsson (M) Staffan Cronholm (M) Margareta Lundh (M) Anita Olsson (C) El ving Andersson (C) Ralph Steen (FP) Siv Pettersson (FP) Berit af Geijerstam (FP) Marie Henriksen (KO) Christina Nilsson (KO) Magnus Jacobsson (KO) Alf Gillberg (S) Tobias Andreasson (S) Annelie Högberg (S) Marie-Louise Ekberg (S) Petra Ekerum (S) fr.o.m. 151 kl. 17:50 Sonny Persson (S) Lina Larsson (S) Anna-Lena Heydar (S) Cecilia Sandberg (S) Ingemar Samuelsson (S) Paula Berger (S) Kenneth Engelbrektsson (S) Stefan Skoglund (S) Per-Arne Andersson (S) Salah Abuarisheh (V) Anna Tora Jonsson (MP) Gunilla Magnusson (MP) Kjell Grönlund (MP) J anno Uusitalo (MP) Reine J oh ansson (-) UlfFagerberg (UP) Maj Olsson (M) får Christer Hassiebäck (M) Johanna Ramneskär (M) får Carin Ramneskär (M) Niklas Moe (M) får Majvor Abdon (M)

3 tjänstgörande ersättare forts. Tage Nolstedt (C) för Lilian Lindström (C) Christer Oltegen (FP) föressam El-Naggar (FP) David Sahlsten (KD) för ThorleifLange (KD) Tommy Strand (S) för Edib Poljo (S) Åke Granath (S) för Per-Erik Holmberg (S) Birgitta Pelli (S) för Simone Olofsson (S) Yngve Andersson (S) för Jan-Olof Andersson (S) Susanne Grönvall (S) för Petra Ekerum (S) Susanne Grönvall (S) för Jan Gunnarsson (S) fr.o.m. 151 Kenneth Olsson (S) för Krister Kronlid (S) Christer Johansson (V) för Jaana Järvitalo (V) Marie Lundström (V) för Lars-Olof Laxrot (V) JosefSannholm (-)för Hans Ogfeldt (UP) 1 k.. J uste~<!ndes signatur i' ) \\/ { ( 7

4 138 KS Dnr 2014/00281 Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult 1:5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovannämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla i Lane-R yr och består av två separata skiften med en för trakten mycket god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis drygt 70 % av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca l 00 ha, varav 69 ha är produktiv mark och resten impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade riktlinjerna för Uddevalla kommun s skogsinnehav och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte, men även som en eventuell möjlig bytesmark Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Köpekontrakt beslutar att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med köpekontrakt daterat , Juf.f,~ran?es signatur "'! / ( c,

5 o 139 KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1:31 m.fl Sammanfattning antog detaljplan för bostäder för Överby l :31 m fl Vid en kontroll inom miljö och stadsbyggnad i juni 2014 upptäcktes att ett förbiseende skett i handläggningen av planärendet Förbiseendet skedde efter det att miljö och stadsbyggnadsnämnden godkände planen Del av kommunens handläggning måste göras om eftersom länsstyrelsen kan upphäva ett planantagande om formaliafel föreligger. Miljö och stadsbyggnad har rättat till felet, men handläggningen blir korrekt först när ett nytt antagande skett. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll s protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samrådayttranden. Programsamrådsredogörelse. Inkomna programsynpunkter. beslutar att upphäva sitt beslut , samt att anta detaljplan rörande Överby l :31 m fl., J~~\terandes.. i ~ignatur,\. ) [b l {~-?...

6 140 KS Dnr 2014/00280 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under fotutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB (godkänt av kommunfullmäktige den 12januari 1993, 4 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13 sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla i'\ J~~t~ran. 7 des signatur Lt (

7 forts. 140 kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och fårsäljning av fast eller lös egendom och annan fårvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet fålja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" i fåljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan får de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det närmaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion får köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, fårvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av stön e vikt." J usterandes~i.gnat. ur lp('-;?

8 141 KS Dnr 2014/00286 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD för de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Energi AB (godkänt av kommunfullmäktige den uari 1993, 4 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av Jagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Energi AB. beslutar att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, distribuera och försälja energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta infrastuktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag och Justerandes,signatur 7 /t, ('7

9 forts. 141 moderbolag i en koncern av bolag, som driver verksamheter for energiforsö1jningen och renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta for ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till bredband genom öppet stadsnät for boende och foretag i Uddevalla kommun. Den del av bolaget och koncernen somlyder under 7:2 ellagen, 38 fjärrvärmelagen och 5:2 naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan forvaltning egendom. För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanfor Uddevalla kommuns område bedriva elnätverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överforingsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller koncernens respektive elnätverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överforingsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet f<ilja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att under 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i foljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan for de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram for upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller forsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justera. n.d.'... c;.es..sig11atur s \t::.>,. (l

10 142 KS Dnr 2014/00287 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi El nät AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 bolagsordningen för Uddevalla Energi Elnät AB (godkänd av kommunfullmäktige den l O september 2008, 248 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB, beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till toremål for sin verksamhet att distribuera el och att äga och förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god el försörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanfor Uddevalla kommuns J.f,. /l > 1 \)(

11 o forts. 142 område bedriva elnätverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock att nätavgifter regleras enligt ellagen genom fastställande av intäktsram. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affarsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det närmaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion får köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp får andra köp, fårvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." JustermCdes. ~ig.'natur ;>., i )(L., )'. \ /, /

12 143 KS Dnr 2014/00288 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är upp(yllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Energi Värme AB (godkänt av kommunfullmäktige den l O september 2008, 248 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag for ändring av bolagsordning for Uddevalla Energi Vä1me AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till foremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmetorsörjning och långsiktigt hållbar energiförsö1jning i huvudsak inom i? l +,(

13 o forts. 143 Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i kommunen. Den del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." J ustcrandes signatur r<_,, \ l" l<. / l \ ){/!..y '.

14 o 144 KS Dnr 2014/00289 Översyn av bolagsordning för Uddevalla kraft AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forntsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Kraft AB (godkänt av kommunfullmäktige den 14 mars 2000, 4 7 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskri ve l se PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Kraft AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Kraft AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och försälja pellets, att utföra. insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för dels energiproduktion och dels renhållning och avfallsbehandling och med l> (,'\'"! li t' l...,' -- L.7 /

15 forts. 144 fullgörande av det ansvar som- till den del detta inte innefattar myndighetsutövningenligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden. Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen. För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el oeh fjätwänneverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanfor kommunen om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet I övrigt ska bolaget i sin verksamhet folja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i foljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan for de nännaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller f6rsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsälj ni ng av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justeramjes signatur /( <;' \ t,..\( l "' - ~ ''

16 Kommunfullmäkfige 145 KS Dnr 2014/00290 Översyn av bolagsordning för Bohus Gas AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningama. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Vid en tidigare översyn av bolagsordningen angavs ett för högt maximikapital avseende aktiekapitalet samt ett för högt maximiantal avseende antalet aktier. Vidare var avsikten i samband med den tidigare översynen att antalet styrelseledamöter i Bohus Gas AB skulle överensstämma med övriga bolag inom koncernen Uddevalla Energi AB, vilket inte angavs korrekt i bolagsordningen. Dessa felaktigheter korrigeras i samband med den nu aktuella översynen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4, 6-8 i bolagsordningen tör Bohus Gas AB (godkänt av kommunfullmäktige den Il januari 2012, 9). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Bohus Gas AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Bohus Gas AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och distribution av biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Justeran.d 1 es signatur ; ; t\~.(~,.,,_j./,<'"-'"

17 forts. 145 Bolaget är skyldigt att utfara de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig verksamhet med anknytning till Uddevalla eller dess invånare. Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanfår kommuns gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och f<irsäljning av fast eller lös egendom och annan fårvallning av egendom. Den del av bolagets verksamhet som bedriver överf<iring av biogas får bedrivas även utanför kommunens område i dess geografiska närhet till f<iretagets överf<iringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överf<iringsverksamhet. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet f<ilja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att 6 i bolagsordningen ändras till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst l kr och högst kr." att 7 i bolagsordningen ändras till " I bolaget skall finnas lägst l 00 aktier och högst 400 aktier." att 8 i bolagsordningen ändras till " styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun får tiden från den årsstämma som f<iljer närmast efter det val till kommunfullmäktige fårrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. utser också ordfårande och en eller flera vice ordfårande i bolagets styrelse." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" i f<iljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det närmaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet (

18 forts. 145 Bildande av bolag Köp eller forsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt."

19 146 KS Dnr 2014/00292 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är upp(yllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB (godkänt av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokol Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt dänned anknytande verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." J u:;e;andtf :z~~~~ur ' ' '.. ~

20 o forts. 146 att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik i Västtrafiks verksamhetsområde, tillhandahålla skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och får bedrivas inom den regionala kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsområde. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och f6rsäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten fcir det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller fcirsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion fcir köp eller fcirsäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justerm~des silsnatur /, - \l (... _ ). ~/ -

21 147 KS Dnr 2014/00293 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerstållandet av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Hamnterminal AB (godkänt av kommunfullmäktige den Il januari 2012, 10). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. ;'.. \ /{) / '/

22 forts. 147 Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga ptincipema i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att under en ny 13 under mbriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." -:--:----:---: )J\ (//).~,_ :\)...,)

23 148 KS Dnr 2014/00294 Översyn av bolagsordning för Swanfalk Shipping AB Sammanfattning Den l januari 2013 infordes nya regler for de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infordes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala forvallningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats for en genomgång av bolagsordningarna for Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningama. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Vid en tidigare översyn av bolagsordningen angavs ett for högt maximikapital avseende aktiekapitalet samt ett for högt maximiantal avseende antalet aktier. Dessa felaktigheter korrigeras i samband med den nu aktuella översynen. Kommunledningskontoret foreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4, 6-7 i bolagsordningen for Swanfalk Shipping AB (godkänt av kommunfullmäktige den I I januari 2012, Il). Vidare foreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag for ändring av bolagsordning for Swanfalk Shipping AB. beslutar att anta ny bolagsordning for Swanfalk Shipping AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att bedriva klarerings-, och speditionsrörelse jämte därmed forenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utfora de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." ~ : c-----~ ,:-~~---:----: c ~.,,. l j,/; z Ii..':> \, --~/

24 forts. 148 att 4 i bolagsordningen ändras till "Bolagets syfte är att främja Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet och en god logistik i Uddevalla hamn genom till verksamiletema anknytande klarerings- och speditionstjänster. Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att 6 i bolagsordningen ändras till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor." att 7 i bolagsordningen ändras till " I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentli1,>i värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." < H /c,, 'V ' /

25 149 KS Dnr 2014/00295 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Event AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag ti:ån kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta fåranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgmnd av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Uddevalla Event AB är ett vilande bolag. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Even! AB (godkänt av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Event AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Event AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för si1i verksamhet att samordna, stimulera till och i förekommande fall genomföra publika evenemang och marknadsföringsåtgärder med anknytning till Uddevalla kommun och dess invånare och därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." Justerandessignatur ;,/ / ( /(. ;C').\j ' ~-/ '(

26 forts. 149 att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att till nytta får Uddevalla kommun eller dess invånare samordna, stimulera till och i förekommande fall genomfåra publika evenemang, genomfåra marknadsföringsåtgärder och därmed fårenlig verksamhet i avsikt att stärka Uddevalla kommun som attraktiv ort får besök och evenemang. Bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan får de nännaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det nännaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion får köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp får andra köp, fårvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Juster(\pdes signatur '; {{) ('L..?, \.- /

27 o 150 KS Dnr 2014/00297 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Vatten AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler fcir de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats fcir en genomgång av bolagsordningarna fcir Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar dc föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen fcir Uddevalla Vatten AB (godkänt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag fcir ändring av bolagsordning fcir Uddevalla Vatten AB beslutar att anta ny bolagsordning fcir Uddevalla Vatten AB, att 3 i bolagsordningen ändras!iii " Bolaget har till föremål fcir sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna Va-anläggningen i Uddevalla kommun samt därmed forenlig verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företag, som svarar fcir driften av Vaanläggningen/Va-verksamheten i Uddevalla, Munkedal och Färgelanda, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter Bolaget är skyldigt att utfcira de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. V crksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän fcir Va-anläggningarna. Va-anläggningarna i Munkedal och Färgelanda kommuner svara fcir den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.. e (; t'' c.- : :?

28 forts. 150 Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affårsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet fålja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affårsplan får de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det nännaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion tör köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp får andra köp, törvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." JusteraniJes si.7natur L. Il. /.c J('.. 1\ { /- <.._ ";, ' ' '

29 151 KS Dnr 2014/00299 Översyn av bolagsordning för VästVatten AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställand et av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Västvatten AB (godkänt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135 med ändringar). sunderlag Kommunstyrelsens protokol Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Västvatten AB. beslutar att anta ny bolagsordning tör Västvatten AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VAanläggningar i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner samt bedriva dänned förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-fi ågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till "Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra.... /'<~7 ~. l

30 o forts. 151 kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och torsäljning av fast eller lös egendom och annan f<irvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet f<ilja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i forhållande till deras aktieinnehav i bolaget." (c' s [,~)

31 o 152 KS Dnr 2014/00190 Arvoden för bolagen Sammanfattning antog , 118 riktlinjer for ekonomisk ersättning till fortroendevalda. i l i dessa riktlinjer står "Ersättningar till fortroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa bestämmelser". Arvoden till kommunala bolag omfattades inte i ovanstående beslut. I ägardirektiv till Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Energi AB med dotterbolag, Uddevalla Hamntenninal AB, Swanfalk Shipping AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Even! AB, Uddevalla Turisttrafik AB och Uddevalla Vatten AB står det att "Bolaget skall, i den mån ej uttryckligen medgivits i tillämpliga delar,.fö{ia och tillämpa sådan kommungemensam policy somfastställs av kommunfidlmäktige". Kommunstyrelsens arvodesberedning har arbetat fram underlag till årsarvoden for kommmunala bolag. Avseende de kommunala stiftelserna bör kommunfullmäktiges riktlinjer for ekonomisk ersättning for fortroendvalda foljas om inget annat framgår av stiftelsens stadgar. Årsarvode för VästVattens ordforande och vice ordforande foreslås ändras. VästVatten ägs av de tre kommunerna Munkedal, Pärgelanda och Uddevalla, varav Uddevalla äger 65 %. Samtliga ägarkommuner i VästVatten bör ta beslut om VästVattens arvoden i respektive kommunfullmäktige. Därefter kan VästVattens årsstämma besluta om ändring av arvodet. Årsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 % for att multipliceras med faktor for respektive uppdrag. Mötesarvodet 140 kr/tim. gäller för 2015 och uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Sammanställning över arvoden till bolag från , daterad Arvodesberedningens protokoll Arvodesberedningens protkoll beslutar att anta underlag for årsarvoden till de uppräknade bolagen och stiftelserna, att rekommendera Jakobsbergsstiftelsen att anta desamma med en nivå som motsvarar Ljungskilehem, att rekommendera kommunala stiftelser att anta dessa riktlinjer om inget annat beslutats,

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-01-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205

2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg T FALKENBERG 2013-06-04 153 Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer