Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00. Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00. Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP)"

Transkript

1 Kommuntullmäktige Sammanträde Plats och lid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00 Se nästa sida Se nästa sida Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP) Peter Larsson, kommundirektör Utses att justera Justeringens plats och lid Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift juslerande Underskrift juslerande Cecilia Sandberg (S) och Henrik Sundström (M) stadshuset , i;vt kl. Il :00 Paragrafer /i. c.::: (.,.(ia.l:\-!:,...(, -~' ''.... Annica Åberg /:<;.' ; (.~,;. 1:./ ~(:~.c: ;(<!~ -: : Ralph S,lfen, (i~fa/:lul.~-)ävvllvt1./ ; '''c' OO 0 0 f~ O 0 O 000 O 00 O,{r, J\<'{/;~~- 000 o'/ ooo o o o o o o Cfciliaf~a.ndberg C../ /. :!(.:~:::~~:.... Henrik Sundström Sammanträde Förvaras hos Anslaget sätts upp Anslaget tas ner U n derskrift 2 c O Kommunledningskontoret stadshuset vån z;-/.~~ 0 r.c.(~r./ c~~~~~~~-"ac::t:::mica Åberg.. /..

2 o Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jjlsterandes signatur d 1\ l.. / Sture Svennberg (M) Ingela Ruthner (M) Gösta Dahlberg (M) Björn Skår (M) Zeidi Ström (M) Johan Wiktarsson (M) Henrik Snndström (M) Gunila J i ven (M) Mikael Staxäng (M) Said Olsson (M) Birgit Olofsson (M) Staffan Cronholm (M) Margareta Lundh (M) Anita Olsson (C) El ving Andersson (C) Ralph Steen (FP) Siv Pettersson (FP) Berit af Geijerstam (FP) Marie Henriksen (KO) Christina Nilsson (KO) Magnus Jacobsson (KO) Alf Gillberg (S) Tobias Andreasson (S) Annelie Högberg (S) Marie-Louise Ekberg (S) Petra Ekerum (S) fr.o.m. 151 kl. 17:50 Sonny Persson (S) Lina Larsson (S) Anna-Lena Heydar (S) Cecilia Sandberg (S) Ingemar Samuelsson (S) Paula Berger (S) Kenneth Engelbrektsson (S) Stefan Skoglund (S) Per-Arne Andersson (S) Salah Abuarisheh (V) Anna Tora Jonsson (MP) Gunilla Magnusson (MP) Kjell Grönlund (MP) J anno Uusitalo (MP) Reine J oh ansson (-) UlfFagerberg (UP) Maj Olsson (M) får Christer Hassiebäck (M) Johanna Ramneskär (M) får Carin Ramneskär (M) Niklas Moe (M) får Majvor Abdon (M)

3 tjänstgörande ersättare forts. Tage Nolstedt (C) för Lilian Lindström (C) Christer Oltegen (FP) föressam El-Naggar (FP) David Sahlsten (KD) för ThorleifLange (KD) Tommy Strand (S) för Edib Poljo (S) Åke Granath (S) för Per-Erik Holmberg (S) Birgitta Pelli (S) för Simone Olofsson (S) Yngve Andersson (S) för Jan-Olof Andersson (S) Susanne Grönvall (S) för Petra Ekerum (S) Susanne Grönvall (S) för Jan Gunnarsson (S) fr.o.m. 151 Kenneth Olsson (S) för Krister Kronlid (S) Christer Johansson (V) för Jaana Järvitalo (V) Marie Lundström (V) för Lars-Olof Laxrot (V) JosefSannholm (-)för Hans Ogfeldt (UP) 1 k.. J uste~<!ndes signatur i' ) \\/ { ( 7

4 138 KS Dnr 2014/00281 Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult 1:5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovannämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla i Lane-R yr och består av två separata skiften med en för trakten mycket god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis drygt 70 % av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca l 00 ha, varav 69 ha är produktiv mark och resten impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade riktlinjerna för Uddevalla kommun s skogsinnehav och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte, men även som en eventuell möjlig bytesmark Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Köpekontrakt beslutar att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med köpekontrakt daterat , Juf.f,~ran?es signatur "'! / ( c,

5 o 139 KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1:31 m.fl Sammanfattning antog detaljplan för bostäder för Överby l :31 m fl Vid en kontroll inom miljö och stadsbyggnad i juni 2014 upptäcktes att ett förbiseende skett i handläggningen av planärendet Förbiseendet skedde efter det att miljö och stadsbyggnadsnämnden godkände planen Del av kommunens handläggning måste göras om eftersom länsstyrelsen kan upphäva ett planantagande om formaliafel föreligger. Miljö och stadsbyggnad har rättat till felet, men handläggningen blir korrekt först när ett nytt antagande skett. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll s protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samrådayttranden. Programsamrådsredogörelse. Inkomna programsynpunkter. beslutar att upphäva sitt beslut , samt att anta detaljplan rörande Överby l :31 m fl., J~~\terandes.. i ~ignatur,\. ) [b l {~-?...

6 140 KS Dnr 2014/00280 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under fotutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB (godkänt av kommunfullmäktige den 12januari 1993, 4 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13 sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla i'\ J~~t~ran. 7 des signatur Lt (

7 forts. 140 kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och fårsäljning av fast eller lös egendom och annan fårvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet fålja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" i fåljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan får de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det närmaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion får köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, fårvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av stön e vikt." J usterandes~i.gnat. ur lp('-;?

8 141 KS Dnr 2014/00286 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD för de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Energi AB (godkänt av kommunfullmäktige den uari 1993, 4 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av Jagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Energi AB. beslutar att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, distribuera och försälja energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta infrastuktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag och Justerandes,signatur 7 /t, ('7

9 forts. 141 moderbolag i en koncern av bolag, som driver verksamheter for energiforsö1jningen och renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta for ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till bredband genom öppet stadsnät for boende och foretag i Uddevalla kommun. Den del av bolaget och koncernen somlyder under 7:2 ellagen, 38 fjärrvärmelagen och 5:2 naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan forvaltning egendom. För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanfor Uddevalla kommuns område bedriva elnätverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överforingsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller koncernens respektive elnätverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överforingsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet f<ilja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att under 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i foljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan for de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram for upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller forsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justera. n.d.'... c;.es..sig11atur s \t::.>,. (l

10 142 KS Dnr 2014/00287 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi El nät AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 bolagsordningen för Uddevalla Energi Elnät AB (godkänd av kommunfullmäktige den l O september 2008, 248 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB, beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till toremål for sin verksamhet att distribuera el och att äga och förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god el försörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanfor Uddevalla kommuns J.f,. /l > 1 \)(

11 o forts. 142 område bedriva elnätverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock att nätavgifter regleras enligt ellagen genom fastställande av intäktsram. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affarsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det närmaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion får köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp får andra köp, fårvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." JustermCdes. ~ig.'natur ;>., i )(L., )'. \ /, /

12 143 KS Dnr 2014/00288 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är upp(yllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Energi Värme AB (godkänt av kommunfullmäktige den l O september 2008, 248 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag for ändring av bolagsordning for Uddevalla Energi Vä1me AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till foremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmetorsörjning och långsiktigt hållbar energiförsö1jning i huvudsak inom i? l +,(

13 o forts. 143 Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i kommunen. Den del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." J ustcrandes signatur r<_,, \ l" l<. / l \ ){/!..y '.

14 o 144 KS Dnr 2014/00289 Översyn av bolagsordning för Uddevalla kraft AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forntsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Kraft AB (godkänt av kommunfullmäktige den 14 mars 2000, 4 7 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskri ve l se PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Kraft AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Kraft AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och försälja pellets, att utföra. insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för dels energiproduktion och dels renhållning och avfallsbehandling och med l> (,'\'"! li t' l...,' -- L.7 /

15 forts. 144 fullgörande av det ansvar som- till den del detta inte innefattar myndighetsutövningenligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden. Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen. För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el oeh fjätwänneverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanfor kommunen om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet I övrigt ska bolaget i sin verksamhet folja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i foljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan for de nännaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller f6rsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsälj ni ng av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justeramjes signatur /( <;' \ t,..\( l "' - ~ ''

16 Kommunfullmäkfige 145 KS Dnr 2014/00290 Översyn av bolagsordning för Bohus Gas AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningama. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Vid en tidigare översyn av bolagsordningen angavs ett för högt maximikapital avseende aktiekapitalet samt ett för högt maximiantal avseende antalet aktier. Vidare var avsikten i samband med den tidigare översynen att antalet styrelseledamöter i Bohus Gas AB skulle överensstämma med övriga bolag inom koncernen Uddevalla Energi AB, vilket inte angavs korrekt i bolagsordningen. Dessa felaktigheter korrigeras i samband med den nu aktuella översynen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4, 6-8 i bolagsordningen tör Bohus Gas AB (godkänt av kommunfullmäktige den Il januari 2012, 9). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Bohus Gas AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Bohus Gas AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och distribution av biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Justeran.d 1 es signatur ; ; t\~.(~,.,,_j./,<'"-'"

17 forts. 145 Bolaget är skyldigt att utfara de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig verksamhet med anknytning till Uddevalla eller dess invånare. Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanfår kommuns gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och f<irsäljning av fast eller lös egendom och annan fårvallning av egendom. Den del av bolagets verksamhet som bedriver överf<iring av biogas får bedrivas även utanför kommunens område i dess geografiska närhet till f<iretagets överf<iringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överf<iringsverksamhet. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet f<ilja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB." att 6 i bolagsordningen ändras till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst l kr och högst kr." att 7 i bolagsordningen ändras till " I bolaget skall finnas lägst l 00 aktier och högst 400 aktier." att 8 i bolagsordningen ändras till " styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun får tiden från den årsstämma som f<iljer närmast efter det val till kommunfullmäktige fårrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. utser också ordfårande och en eller flera vice ordfårande i bolagets styrelse." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" i f<iljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det närmaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet (

18 forts. 145 Bildande av bolag Köp eller forsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt."

19 146 KS Dnr 2014/00292 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är upp(yllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB (godkänt av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokol Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt dänned anknytande verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." J u:;e;andtf :z~~~~ur ' ' '.. ~

20 o forts. 146 att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik i Västtrafiks verksamhetsområde, tillhandahålla skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och får bedrivas inom den regionala kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsområde. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och f6rsäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten fcir det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller fcirsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion fcir köp eller fcirsäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justerm~des silsnatur /, - \l (... _ ). ~/ -

21 147 KS Dnr 2014/00293 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerstållandet av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Hamnterminal AB (godkänt av kommunfullmäktige den Il januari 2012, 10). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. ;'.. \ /{) / '/

22 forts. 147 Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga ptincipema i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att under en ny 13 under mbriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." -:--:----:---: )J\ (//).~,_ :\)...,)

23 148 KS Dnr 2014/00294 Översyn av bolagsordning för Swanfalk Shipping AB Sammanfattning Den l januari 2013 infordes nya regler for de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infordes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala forvallningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats for en genomgång av bolagsordningarna for Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningama. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Vid en tidigare översyn av bolagsordningen angavs ett for högt maximikapital avseende aktiekapitalet samt ett for högt maximiantal avseende antalet aktier. Dessa felaktigheter korrigeras i samband med den nu aktuella översynen. Kommunledningskontoret foreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4, 6-7 i bolagsordningen for Swanfalk Shipping AB (godkänt av kommunfullmäktige den I I januari 2012, Il). Vidare foreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag for ändring av bolagsordning for Swanfalk Shipping AB. beslutar att anta ny bolagsordning for Swanfalk Shipping AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att bedriva klarerings-, och speditionsrörelse jämte därmed forenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utfora de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." ~ : c-----~ ,:-~~---:----: c ~.,,. l j,/; z Ii..':> \, --~/

24 forts. 148 att 4 i bolagsordningen ändras till "Bolagets syfte är att främja Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet och en god logistik i Uddevalla hamn genom till verksamiletema anknytande klarerings- och speditionstjänster. Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att 6 i bolagsordningen ändras till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor." att 7 i bolagsordningen ändras till " I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget för verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentli1,>i värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." < H /c,, 'V ' /

25 149 KS Dnr 2014/00295 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Event AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställande! av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag ti:ån kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta fåranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgmnd av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Uddevalla Event AB är ett vilande bolag. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Even! AB (godkänt av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Event AB. beslutar att anta ny bolagsordning för Uddevalla Event AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för si1i verksamhet att samordna, stimulera till och i förekommande fall genomföra publika evenemang och marknadsföringsåtgärder med anknytning till Uddevalla kommun och dess invånare och därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." Justerandessignatur ;,/ / ( /(. ;C').\j ' ~-/ '(

26 forts. 149 att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets syfte är att till nytta får Uddevalla kommun eller dess invånare samordna, stimulera till och i förekommande fall genomfåra publika evenemang, genomfåra marknadsföringsåtgärder och därmed fårenlig verksamhet i avsikt att stärka Uddevalla kommun som attraktiv ort får besök och evenemang. Bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan får de nännaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det nännaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion får köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp får andra köp, fårvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Juster(\pdes signatur '; {{) ('L..?, \.- /

27 o 150 KS Dnr 2014/00297 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Vatten AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler fcir de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under forutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats fcir en genomgång av bolagsordningarna fcir Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar dc föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen fcir Uddevalla Vatten AB (godkänt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag fcir ändring av bolagsordning fcir Uddevalla Vatten AB beslutar att anta ny bolagsordning fcir Uddevalla Vatten AB, att 3 i bolagsordningen ändras!iii " Bolaget har till föremål fcir sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna Va-anläggningen i Uddevalla kommun samt därmed forenlig verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företag, som svarar fcir driften av Vaanläggningen/Va-verksamheten i Uddevalla, Munkedal och Färgelanda, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter Bolaget är skyldigt att utfcira de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. V crksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän fcir Va-anläggningarna. Va-anläggningarna i Munkedal och Färgelanda kommuner svara fcir den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.. e (; t'' c.- : :?

28 forts. 150 Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affårsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet fålja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affårsplan får de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget får verksamheten får det nännaste räkenskapsåret Ram får upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion tör köp eller försäljning av fast egendom Tröskelbelopp får andra köp, törvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." JusteraniJes si.7natur L. Il. /.c J('.. 1\ { /- <.._ ";, ' ' '

29 151 KS Dnr 2014/00299 Översyn av bolagsordning för VästVatten AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställand et av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Samråd med VD i de kommunala bolagen har skett under arbetet med ändringarna i bolagsordningarna. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Västvatten AB (godkänt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135 med ändringar). sunderlag Kommunstyrelsens protokol Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, sunderlag för ändring av bolagsordning för Västvatten AB. beslutar att anta ny bolagsordning tör Västvatten AB, att 3 i bolagsordningen ändras till " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VAanläggningar i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner samt bedriva dänned förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-fi ågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till "Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra.... /'<~7 ~. l

30 o forts. 151 kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och torsäljning av fast eller lös egendom och annan f<irvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet f<ilja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i forhållande till deras aktieinnehav i bolaget." (c' s [,~)

31 o 152 KS Dnr 2014/00190 Arvoden för bolagen Sammanfattning antog , 118 riktlinjer for ekonomisk ersättning till fortroendevalda. i l i dessa riktlinjer står "Ersättningar till fortroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa bestämmelser". Arvoden till kommunala bolag omfattades inte i ovanstående beslut. I ägardirektiv till Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Energi AB med dotterbolag, Uddevalla Hamntenninal AB, Swanfalk Shipping AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Even! AB, Uddevalla Turisttrafik AB och Uddevalla Vatten AB står det att "Bolaget skall, i den mån ej uttryckligen medgivits i tillämpliga delar,.fö{ia och tillämpa sådan kommungemensam policy somfastställs av kommunfidlmäktige". Kommunstyrelsens arvodesberedning har arbetat fram underlag till årsarvoden for kommmunala bolag. Avseende de kommunala stiftelserna bör kommunfullmäktiges riktlinjer for ekonomisk ersättning for fortroendvalda foljas om inget annat framgår av stiftelsens stadgar. Årsarvode för VästVattens ordforande och vice ordforande foreslås ändras. VästVatten ägs av de tre kommunerna Munkedal, Pärgelanda och Uddevalla, varav Uddevalla äger 65 %. Samtliga ägarkommuner i VästVatten bör ta beslut om VästVattens arvoden i respektive kommunfullmäktige. Därefter kan VästVattens årsstämma besluta om ändring av arvodet. Årsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 % for att multipliceras med faktor for respektive uppdrag. Mötesarvodet 140 kr/tim. gäller för 2015 och uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Sammanställning över arvoden till bolag från , daterad Arvodesberedningens protokoll Arvodesberedningens protkoll beslutar att anta underlag for årsarvoden till de uppräknade bolagen och stiftelserna, att rekommendera Jakobsbergsstiftelsen att anta desamma med en nivå som motsvarar Ljungskilehem, att rekommendera kommunala stiftelser att anta dessa riktlinjer om inget annat beslutats,

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Exempel på formuleringar i kommunala bolagsordningar i anledning av införandet av Teckal-undantag i 2 kap. 10 a LOU och krav i 3 kap.

Exempel på formuleringar i kommunala bolagsordningar i anledning av införandet av Teckal-undantag i 2 kap. 10 a LOU och krav i 3 kap. Exempel på formuleringar i kommunala bolagsordningar i anledning av införandet av Teckal-undantag i 2 kap. 10 a LOU och krav i 3 kap. 17 kommunallagen på angivande av det kommunala ändamålet och de kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312 med ändring den 11 januari 1994, 6, den 12 december 1995, 259, den 9 februari 1999,

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

(l tt//1. f ((.i!c\...\\{\ )i .~01.. 5-02-1 0.. ;~:::.::.:;.. Protokoll Kommuntullmäktige. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande

(l tt//1. f ((.i!c\...\\{\ )i .~01.. 5-02-1 0.. ;~:::.::.:;.. Protokoll Kommuntullmäktige. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Kommuntullmäktige Sammanträde Plats och lid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bohusläns museum, kl. 17:30- I 9:45, med ajournering kl. 19:00-I 9:20 Se nästa sida Se nästa sida David Sahlsten

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB 2015-01-08 KS-2014/1079.112 1 (8) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändring den 8 februari 2006, 36, den 14 mars 2007, 77, den 13 maj 2009, 133,den 11

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Kommunstyrelsen 8 april 2014

Kommunstyrelsen 8 april 2014 Kommunstyrelsen 8 april 2014 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013 Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Godkänd av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, 2015- Antagen av årsstämma 2015-1 Firma Aktiebolagets firma är Gagnefs Teknik AB. 2 Säte Styrelsen ska ha

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 10 september 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer