Naturreservatet Magnehult domänreservat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturreservatet Magnehult domänreservat"

Transkript

1 Naturreservatet Magnehult domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län

2 SKÖTSELPLAN FÖR MAGNEHULT DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om 10 år för att bedöma behovet av revidering. Skötselplanen har upprättats 1996 av Länsstyrelsen i Östergötlands län i samråd med Assi Domän AB. Planförfattare har varit Maria Taberman. INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. ALLMÄN BESKRIVNING 1. ADMINISTRATIVA DATA 2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 3.1 Natur- och kulturförhållanden 3.2 Nuvarande markanvändning 3.3 Tillgänglighet 3.4 Slitage- och störningskänslighet 3.5 Källuppgifter II. PLANDEL 1. DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK 1.1 Övergripande mål 1.2 Generella riktlinjer Skötsel av skogsmark Jakt Skogsbrand Utmärkning av reservatets gräns 2. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 2.1 Övergripande mål 2.2 Riktlinjer och åtgärder Anordningar för besökare Renhållning Information 3. TILLSYN 4. UPPFÖLJNING OCH INVENTERINGAR 5. FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 5.1 Ekonomisk redovisning 5.2 Finansiering av naturvårdsförvaltningen BILAGOR 1. Utdrag ur topografisk karta 2. Utdrag ur ekonomisk karta 3. Ekonomisk utredning

3 I. ALLMÄN BESKRIVNING 1. ADMINISTRATIVA DATA Uppgifter om naturreservatet: Reservatets benämning: Kommun: Socken: Magnehult domänreservat Finspång Skedevi Lägesbeskrivning: ca 6 km OSO Rejmyre kyrka. Topografiska kartan 9G Katrinholm SV. Ekonomiska kartan Koordinater: Gräns: Reservatets gräns är markerad med heldragen linje på bifogad karta, bilaga 1 Fastigheter: Rejmyre 2:4 Markägare: Area: Naturtyper: Naturvårdsförvaltare: Assi Domän AB STOCKHOLM 3 ha Produktiv skog - blandskog 3 ha Länsstyrelsen i Östergötlands län 2. ÄNDAMÅL, GRUND FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER (Se reservatsbeslutet). 3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 3.1. Natur- kulturförhållanden Geologi och topografi Magnehult domänreservat ligger i norra Östergötland i ett karakteristiskt sprickdalslandskap. Berggrunden i området består av leptit och jordarten utgörs av sandig, moig morän. Reservatet ligger i svag nordsluttning i en måttligt kuperad omgivning.

4 Vegetation Trädskiktet i reservatet är slutet och ett stort antal olika trädslag förekommer. Lind, lönn, asp och gran är dominerande trädarter men inslaget av av andra arter som björk, al sälg, ask, alm och rönn är påtagligt. De flesta träden är äldre och det är gott om döda och försvagade träd. Bland de yngre träden förekommer enbart ask, gran och lind. Kontrasten är stor mot den omgivande renodlade och jämnåriga granskogen i väster och söder. Trädslagsfördelningen med en stor andel äldre ädellövträd och invandrande gran är ett tecken på att området är inne i en dynamisk succession. Från att tidigare, under 1800-talet, ha varit en ängsmark, kontinuerligt bevuxen med lövträd, är området på väg att bli en granskog med ett krympande inslag av lövträd. Markförhållandena är gynnsamma i nordsluttningen med mullrik brunjord och högt liggande markvatten. Lokalklimatet är bra för mossor och fuktighetskrävande lavar till följd av läget i en skuggig nordsluttning med högt markvatten och närheten till rinnande vatten. Mossvegetationen inom domänreservatet är följdaktligen mycket rik med bl a den mycket sällsynta och hotade aspfjädermossan (hotkategori 2). Vidare förekommer bl a thujamossa, hårgräsmossa, hasselmossa, kransmossa och palmmossa. Den alltmer sällsynta lunglaven finns också inom domänreservatet. Även fertila individer av lunglav finns, vilket är ovanligt. Lunglaven påvisar att området har varit bevuxet med lövskog under lång tid. Andra goda indikatorarter är skogshakmossa, mörk husmossa och vågig sidenmossa. Gyalecta flotowii är ytterligare en hotad lav (hotkategori 3) som förekommer inom reservatet. Arten är knuten till sluten, skuggig och gammal ädellövskog. Kryptogamerna växer i ovanligt stor omfattning på lövträden i reservatet. Lönn tycks vara det mest attraktiva trädslaget men även lind och asp hyser en rik flora. Fältskiktet i reservatet är glest och består av örter och bredbladiga gräs. Andra arter som förekommer och visar på den rika miljön i området är bl a hassel, tibast och skavfräken. En inventering av kryptogamerna och en skötselplan med förslag till åtgärder har gjorts av Tomas Fasth Vid inventeringen gjordes en noggrann kartläggning av förekomsten av aspfjädermossa och lunglav mm. Däggdjur och fåglar Djurlivet är typiskt för trakten med älg, rådjur och hare mm. Området bör vara attraktivt för hackspettar och småfåglar pga en hel del försvagade och döda träd där fåglarna kan söka föda mm. Ingen systematisk inventering av faunan har inte skett. Kulturhistoriska förhållanden Marken inom naturreservatet var under 1800-talet en ängsmark bevuxen med lövträd enligt häradskartan. Området var sannolikt en bördig slåtteräng pga det rörliga markvattnet. Slåttern på ängen upphörde troligen i början av 1900-talet. Vad gäller äldre kulturhistoriska lämningar är det viktigt att påpeka att området inte inventerats sedan 1940-talet, en aspekt som innebär att det kan finnas okända fornlämningar inom området Nuvarande markanvändning Jakt är tillåten inom reservatet.

5 3.3. Tillgänglighet Strax nordost om domänreservatet intill Magnehulteån finns en parkeringsplats med rastbord. Ån utnyttjas för fiske bl a finns inplanterad ädelfisk. Reservatet nås från riksväg 55 mellan Norrköping och Katrinholm. 15 km efter Åby samhälle tar man av mot Rejmyre. Efter ca 8 km, strax innan Bremyra och Magnehulteån, svänger man vänster in på en mindre grusväg mot Rodga. Ett hundratal meter bort ligger parkeringsplatsen. En träspång leder över ån till domänreservatet Slitage- och störningskänslighet Området besöks av ett måttligt stort antal besökare. Slitage- och störningskänsligheten bedöms som måttlig även vid ett förhöjt besökstryck, en viss kontroll av slitage och störning bör dock ske Källuppgifter Området beskrivs i handlingar från Kungliga Domänstyrelsen från samt i förslag till skötselplan av T. Fasth: Magnehult domänreservat - hotade epifyter, förslag till skötsel (stencil). II. PLANDEL 1. DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 1.1. Övergripande mål Målet med reservatets skötsel är att bevara och utveckla en lövskog med stor andel ädellövträd. Vidare ska man bibehålla den rika och ovanliga moss- och lavfloran som är knuten till området Generella riktlinjer Skötsel av skogsmark inom Magnehult domänreservat Mål: naturskog i form av lövskog med stort inslag av ädellövträd. Det är av största vikt att kontinuiteten av lövträd bibehålls i området. Åtgärder: Lövträd Lövträden, framför allt ädellövträd, ska gynnas inom reservatet. På längre sikt måste nya lövträd få en chans att växa upp. I den nuvarande skuggiga miljön är det bara ask som kan fröföryngra sig. De andra förekommande trädslagen föryngrar sig, vid skuggiga förhållanden, genom rot- eller stubbskott. För att få upp lönn, alm och asp genom fröföryngring krävs större gläntor i skogen. Lind fröföryngrar sig sällan överhuvudtaget. För att skapa gläntor i skogen kan eventuellt en del asp tas bort efter att granen avverkats om inte tillräckligt mycket ljus släpps in genom huggningen av gran.

6 Gran På lång sikt ska gran tas bort helt från reservatet. Det mest akuta är att ta bort gran kring viktiga värdträd för mossor och lavar. Uttaget av gran bör ske successivt i 2-3 etapper och vara slutfört om ca 20 år. Den första etappen ska påbörjas så snarast och senast under år Återkommande röjningar kommer att vara nödvändiga för att hålla efter inträngande gran. Avverkning och röjning inom reservatet måste ske med stor försiktighet så att inga värdefulla träd i reservatet skadas. Vid avverkning av granarna kan en del granar ringbarkas och lämnas medan de flesta av granarna avverkas och tas bort från området. Vid åtgärder inom reservatet ska alltid samråd ske mellan markägaren och Länsstyrelsen. Markägaren skall utföra erforderlig avverkning inom området och också förfoga över det virke som faller. Det är mycket viktigt att kontinuerligt utvärdera de åtgärder som vidtas inom domänreservatet så att de arter som ska gynnas utvecklas på ett positivt sätt. Se vidare under 5. Uppföljning och inventering Skyddszon och utvidgning av värdefullt lövskogsområde för kryptogamer Skyddszon Skogen som omger domänreservatet bör skötas så att en skyddszon kring reservatet bibehålls som en fungerande buffert mot luftföroreningar och kraftig vindexponering. Detta innebär att omgivande skogar bör huggas mycket försiktigt t ex genom plockhuggning. Enligt AssiDomän AB ska detta tillgodoses i företagets interna landskapsplaneringen. Förslag till utvidgning av lövskogen Det är mycket viktigt att se till att kontinuiteten av lövskog i området bibehålls så att arternas förutsättningar att överleva stärks. I öster i direkt anslutning till domänreservatet finns ett 2,5- hektar stort, oskyddat område med lövträd och gran. I detta område bör en avverkning av all gran ske medan allt löv sparas. Alla avverkningsrester tas bort. I den uppväxande lövskogen bör ädla lövträd gynnas. Genom att hugga bort gran i detta område ökar ljusinsläppet i det intilliggande domänreservatet. Den ökade expositionen för ostvindar bedöms inte påverka kryptogamfloran negativt. Om föreslagna åtgärder vidtas inom detta område kan det i ett senare skede bli aktuellt att utvidga det befintliga naturreservatet med detta område Jakt Jakt på älg, rådjur, hare och räv är tillåten inom reservatet. Markägaren innehar jakträtten i området Utmärkning av reservatets gräns Utmärkning av den nya reservatsgränsen ska utföras av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard SIS och enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 2. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 2.1. Övergripande mål Syftet med reservatet är att, inom ramen för det vetenskapliga syftet, också befrämja det rörliga friluftslivet.

7 2.2. Riktlinjer och åtgärder Tillgänglighet Reservatet nås från riksväg 55 mellan Norrköping och Katrinholm. 15 km efter Åby samhälle tar man av mot Rejmyre. Efter ca 8 km, strax innan Bremyra och Magnehulteån, svänger man vänster in på en mindre grusväg mot Rodga. Ett hundratal meter bort ligger parkeringsplatsen. En träspång leder över ån till domänreservatet Anordningar för besökare Strax nordost om domänreservatet, intill Magnehulteån, finns idag en parkeringsplats med rastbord. Ån utnyttjas för fiske bl a finns inplanterad ädelfisk Renhållning Några särskilda anordningar bedöms inte vara nödvändiga Information En informationsskylt som beskriver området och dess värden ska tas fram och sättas upp vid p-platsen (se karta bilaga 2). 3. TILLSYN Någon särskild tillsynsman för reservatet finns inte och det bedöms inte vara nödvändigt i framtiden. Tillsyn ska ske i samband med tillsyn av andra reservat inom området. 4. UPPFÖLJNING OCH INVENTERINGAR Samtliga skötselåtgärder som vidtas inom domänreservatet i form av avverkningar och röjningar ska följas upp enligt nedan. Dessutom ska en dokumentation göras enligt metod 1 vart 10:e år med början 1999 för att följa, främst de hotade arternas, utveckling i reservatet. Metod 1. Översiktlig skattning av utbredningen av aspfjädermossa, lunglav och Gyalecta flotowii. Metod 2. Ett tiotal träd spridda inom området där ovanstående arter förekommer karteras noggrannt vad gäller arternas utbredning och tillstånd (välmående vs på tillbakagång). Uppföljningen ska göras av personal som har relevant biologisk kunskap för uppgiften. En inventering av vedlevande insekter bör genomföras av reservatsförvaltaren senast år FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN Länsstyrelsen har gjort en ekonomisk utredning daterad (bilaga 3). Bekostas av staten: utmärkning av reservatets gräns framtagande av informationsskylt ställning för informationsskylt dokumentation och uppföljning av skötselåtgärder skötsel enligt fastställd skötselplan, med vissa undantag se nedan Bekostas av Assi Domän AB: huggning av gran i reservatet

8 Bilaga 3 till skötselplanen EKONOMISK UTREDNING Engångskostnader Informationsskylt (1 st i A2-format) Markering av reservatets gräns kr kr Gallring, röjning enligt skötselplan (3 x 3 dagsverken á 2000 kr) kr Dokumentation och uppföljning Summa: kr kr Den ekonomiska kostnadsberäkningen grundar sig på 1997 års prisnivå.

Långvråns Naturreservat

Långvråns Naturreservat Långvråns Naturreservat Skötselplan Upprättad 1991 Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄN BESKRIVNING...5 1. ADMINISTRATIVA DATA...5 2. ÖVERSIKTEIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Sida 1/12 Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Länsstyrelsen i Jönköpings län Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping Telefon 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58

Läs mer

Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29

Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29 1(7) 2007-05-29 Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29 Innehåll Beslut Uppgifter om naturreservatet Syfte Skälen för kommunens beslut Föreskrifter

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN INNEHÅLL BESKRIVNINGSDEL... 3 1. SYFTE... 3 2. ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA... 3 3. HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING... 4 3.1 Berggrund,

Läs mer

Bildande av naturreservatet Berget i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Berget i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/9 Doss nr 0680-02-239 Therese Helgesson Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 036-39 50 32 Bildande av naturreservatet Berget i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

BESLUT. 2. uppföra byggnad eller anläggning; 5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;

BESLUT. 2. uppföra byggnad eller anläggning; 5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling; LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 1998-05-29 dk 2310-10280-95 0509-210 1(7) Assi Domän AB Växjö skogsförvaltning Box 3223 350 53 VÄXJÖ Bildande av naturreservatet Mörkahålkärrets domänreservat på Omberg

Läs mer

Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Skötselplan för Nåttarö naturreservat Nåttarö naturreservat Skötselplan Datum 2008-05-16 1 (40) Beteckning 511-2006-87653 0136-02-17 Bilaga 2 Till Länsstyrelsens beslut om bildande av Nåttarö naturreservat Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

REGISTERUPPGIFTER "NATURRESERVAT KORPIMÄKI": 1999-05-25

REGISTERUPPGIFTER NATURRESERVAT KORPIMÄKI: 1999-05-25 INNEHÅLL: STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM: 2000-09-26 - Överklagning från Kyrkbyns jaktområde Orsa BESLUT "NATURRESERVAT KORPIMÄKI": 1999-05-25 SKÖTSELPLAN "NATURRESERVAT KORPIMÄKI" REGISTERUPPGIFTER "NATURRESERVAT

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN Piteå kommuns beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) beslutar Piteå kommun att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

15;lo%P\ 1. Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun. Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13.

15;lo%P\ 1. Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun. Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13. 15;lo%P\ 1 Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13 Tomelilla kommun Samhällsbyggnad Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-181 21 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tom el

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

Ekoparksplan. Naakajärvi

Ekoparksplan. Naakajärvi Ekoparksplan Naakajärvi Förord Sveaskog har i sin miljöpolicy bestämt att 20 procent av den produktiva skogsmarken ska användas till naturhänsyn och naturskydd. Nivån bygger på den bedömning av behov som

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Beställare Gothia Vind AB 2011-07-12, rev 2011-11-14 Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden,

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, 2008-03-27 Beställare Varbergs kommun tel 0340-88 000 Kommunekolog Landskapsarkitekt Kurt Claesson Andreas Lindqvist

Läs mer

Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till Eskilstuna Logistikpark 2013.

Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till Eskilstuna Logistikpark 2013. ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se, Janne Elmhag, biolog. Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 Kompensationsåtgärder - Skötselplan

Läs mer

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Beställare: Norrköpings kommun Josef Erixon Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte... 4 3. Metodik...

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län ISSN 1400-0792 Nr 2006:7 Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Titel Kontaktperson Beställningsadress Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Cecilia Nygren, Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Delrapport 1, maj 211 Elin Andersson, Länsstyrelsen i Jämtland Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Artur Larsson, Artdatabanken, SLU

Läs mer

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Jon Loman, Rana Konsult Spelande strandpaddehane 2009 07 06 Bakgrund och syfte I samband med behandling av planförslag

Läs mer

Restaurering av Ätran

Restaurering av Ätran Svenljunga kommun Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk Peter Nolbrant 2005 2 Sammanfattning. 4 Inledning. 7 Syfte...

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Ekologiska landskapssamband för fem habitat i och kring Uppsala stad. Kunskapsunderlag för fysisk planering

Ekologiska landskapssamband för fem habitat i och kring Uppsala stad. Kunskapsunderlag för fysisk planering Ekologiska landskapssamband för fem habitat i och kring Uppsala stad Kunskapsunderlag för fysisk planering Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdraget... 5 Vikten av ekologiskt funktionella landskap... 6 Metod

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer