Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Per Davidsson KSN Cecilia Linder KSN Kommunstyrelsen Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa utmanarrätten Kommunstyrelsen därutöver beslutar för egen del att besvara utmaningen från Rescue kit enligt bilaga 1, att besvara utmaningen om borgerliga begravningsförrättare enligt bilaga 2, samt att lägga rapport om utmanarrätten till handlingarna enligt bilaga 3 Ärendet Sara Pellving, borgerlig officiant vid begravningsbyrån Jordiska, har i skrivelse utmanat kommunens borgerliga begravningsförrättare. (Bilaga 4) Ärendet förelades kommunstyrelsens arbetsutskott med förslaget att kommunfullmäktige inte skulle utse begravningsförrättare för mandatperioden Utskottet återremitterade ärendet 11 juni 2014 ( 127). Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 ( 264) utsett borgerliga begravningsförrättare Rescue Kit H2 har i en skrivelse 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun kring utbildning inom säkerhetsfrågor och krishantering (Bilaga 5). Den utmanade verksamheten är kommunstyrelsens ansvar. Föredragning Kommunfullmäktige beslutade den november 2006 ( 242) att uppdra till kommunstyrelsen att utforma regelverk för utmanarrätt av kommunala tjänster. Vidare Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: C:\Users\ingelaps\AppData\Local\Temp\W3D3\b478708e c5-989d-67769fee3cef\avskaffa Utmanarrätten mm.docx

2 2 (2) uppdrogs till samtliga nämnder att införa utmanarrätt enligt det regelverk kommunstyrelsen antar. Kommunstyrelsen antog, efter remissbehandling, ett regelverk den 13 juni 2007 ( 157) Gentemot beslutet reserverade sig (S)-, (MP)- och (V)-ledamöterna. Kommunledningskontoret har utarbetat en rapport om utmanarrätten. 78 utmaningar har inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett. Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leverantörer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leverantör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga leverantörer. Här föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa utmanarrätten och att kommunstyrelsen besvarar de två aktuella utmaningarna i enlighet med det. I svaret meddelas att utmaningen inte kommer att utredas av berörd nämnd som är kommunstyrelsen. Det utmanade företaget uppmanas istället att vara aktiv kring de upphandlingar som utförs inom det aktuella området. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Christoffer Nilsson Chef för kommunledningskontoret

3 Bilaga 1 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Linder Cecilia Näsström Yvonne Datum Diarienummer KSN Rescue kit H2 Hollandsresan Uppsala Utmaning från Resque kit Ni har i skrivelse den 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun och erbjudit era tjänster när det gäller personalutbildning, första hjälpen material med mera. Kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avskaffa utmanarrätten. Utmanarrätten var ett sätt för kommunen att få in idéer om kommunala verksamheter som skulle kunna hanteras på annat sätt. Ibland kunde det leda till en upphandling. Er skrivelse är ett erbjudande om tjänster. Någon särskilt utredning med anledning av er skrivelse är inte aktuell. Ni är välkommen att bevaka kommunens upphandlingsverksamhet och lämna ett anbud när det är aktuellt. Kommunstyrelsen Marlene Burwick Ordförande Astrid Anker Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, Uppsala Telefon: (växel) E-post:

4 Bilaga 2 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Davidsson Per Datum Diarienummer KSN Jordiska Storgatan 9 Östermalmstorg Stockholm Utmaning: borgerliga officianter/begravningsförrättare Ni har i skrivelse den 28 februari 2014 utmanat kommunens borgerliga begravningsofficianter. Uppsala kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avskaffa utmanarrätten. Utmanarrätten var ett sätt för kommunen att få in idéer om kommunala verksamheter som skulle kunna hanteras på annat sätt. Ibland kunde det leda till en upphandling. Frågan om att utse borgerliga begravningsofficianter har för nästa mandatperiod avgjorts då kommunfullmäktige utsett sådana för mandatperioden Vänliga hälsningar Kommunstyrelsen Marlene Burwick Ordförande Astrid Anker Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

5 Bilaga 3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Linder KSN Kommunstyrelsen Rapport om utmanarrätten Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade införa utmanarrätt i Uppsala kommun i november Syftet var att genom konkurrensutsättning öka kvaliteten och minska kostnader i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun skapade en process för utmaningar som har varit framgångsrik och som andra kommuner tagit efter. Under de åtta år som utmanarrätten funnits har 78 utmaningar inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett, men då syftet även har varit verksamhetsutveckling kan andra positiva effekter av utmaningarna konstateras. Rapport Kommunfullmäktige beslutade införa utmanarrätt i Uppsala kommun i november Syftet var att genom konkurrensutsättning öka kvaliteten och minska kostnader i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun skapade en tydlig process för utmaningar som har varit framgångsrik och som andra kommuner tagit efter. Ett regelverk för utmanarrätten skapades efter remiss till samtliga nämnder (KS ). Utmaningarna har hanterats av kommunledningskontoret som skickat utmaningarna för utredning av berörd nämnd. De flesta nämnder och några av bolagsstyrelserna har berörts av en utmaning under perioden. Under de åtta år som utmanarrätten funnits har 78 utmaningar inkommit till kommunstyrelsen inkom 29 utmaningar och stycken, därefter har det legat mellan två och fem och innevarande år 2014 inkom sju utmaningar. De flesta utmaningar har inte lett till att upphandling har genomförts. I flera fall beror det på att utmaningen inte omfattats av det beslutade regelverket eller av att det utmanade området helt eller delvis redan upphandlas och ramavtal finns. Av samtliga utmaningar har 14 lett till att upphandling skett samt en beslutats upphandlas 1 januari 2015 när befintligt avtal går ut. Av dessa upphandlingar har fyra vunnits av egenregi, exempelvis träffpunktsverksamhet samt drift av Fjällnora friluftscenter. Två har vunnits av det utmanande företaget; företagshälsovården utmanades 2009 och togs sedan över av det utmanande företaget liksom Lillgärdets förskola som upphandlades Ett par utmaningar har lett till att delar av den utmanade Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: C:\Users\ingelaps\AppData\Local\Temp\W3D3\bb5e81b7-12ea-4150-a242-deee59d39b8f\Rapport om utmanarrätten 2014.docx

6 2 (2) verksamheten upphandlats, såsom Musikskolan 2014, där dock en annan aktör än det utmanande företaget vann. Några erfarenheter från utmanarrätten är att det ofta varit små företag som utmanat mindre verksamheter och att det ofta gällt funktioner. Utmanarrätten ger möjlighet till markanden att ge en signal om att någon tror sig kunna utföra befintlig kommunal verksamhet med högre kvalitet eller till lägre kostnad. Detta kan ses som att kommunen får stöd i verksamhetsutveckling från marknaden. Även i de fall då utmaningarna inte har lett till upphandlingar kan man konstatera att positiva effekter uppkommit i den kommunala verksamheten genom att den utretts och belysts och att konkurrensutsättningen även i vissa fall lett till högre kvalitet och effektivitet. Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leverantörer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leverantör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga leverantörer.

7 Bilaga 4 JO RDISKA UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ink or mm. Till Cecilia Linder cecilia. se Uppsala den 28 februari 2014 Utmaning Jag använder härmed min utmanarrätt gentemot kommunens politiskt förtroendevalda borgerlig officianter/begravningsförrättare. Kommunen borde avskaffa denna gratistjänst som slår ut ett näringsliv och snedvrider en hel marknad. Motiveringen är att det finns ett näringsliv som erbjuder tjänster av högre kvalitet. Vad är problemet med att kommunen erbjuder tjänsten? Kommunen ställer inga kvalitetskrav. Det finns så vitt jag vet inga krav på kompetens inom exempelvis sorgebearbetning för dessa officianter. Att handleda människor i sorg kräver oerhörd omsorg och kunskap. Det finns heller inga krav på vad officianten ska göra (som anhöriga har rätt att kräva). T.ex. saknas krav på begravningsceremonins innehåll och omfattning, om officianten ska ha någon samtalskontakt eller träffa anhöriga före begravningsceremonin eller ens krav på att officianten ska finnas tillgänglig på telefon när anhöriga behöver det. Vidare är ersättningen till officianterna 1350 kronor per förrättning. Vilken kvalitet förväntar sig kommunen för den ersättningen? Att officianten ska lägga 20 timmar per begravning är orimligt till den ersättningen. Det innebär att kommunen erbjuder en lägre kvalitetsnivå, för kvalitet vad gäller begravningar tar tid. Det går inte att stressa på kontakten med närmast anhöriga. De måste bemötas med värme och respekt, känna att de är lyssnade på. Jag anser att anhöriga måste kunna kräva att officianten ska ha tid och vara tillgänglig. Slutsats: Kommunen subventionerar något som stjälper, snarare än hjälper Uppsalas invånare i ett läge när de är som mest sårbara, en närstående till dem har dött. Finns det något skäl för kommunen att subventionera denna tjänst? Nej. Alla svenska medborgare har laglig rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen via socialtjänsten när det saknas pengar i dödsboet. Dessa pengar utbetalas till anhöriga i en klumpsumma. Enligt lag ska denna (I genomsnitt 10 % av alla begravningar i Sverige JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

8 JO RDISKA finansieras med det bidraget, enligt uppgift från Fonus). Se bilaga 1: Utdrag ur Uppsala kommuns RiktlinjerJbrjbrsdrjningsstbd och ekonomiskt bistånd till livsföring : önlat Dnr UAN s 28 Hur fungerar det i andra kommuner? Det är olika från kommun till kommun, vissa har valt att erbjuda politiskt tillsatta borgerliga officianter andra inte. Jag har gjort en egen rundringning (ej vetenskaplig studie) av hur det ser ut i Stockholms läns 26 kommuner. Av dessa kommuner har 15 politiskt tillsatta officianter och därmed elva inte det. Stockholm stad är den största kommunen och där råder fri företagsamhet. Se bilaga 2: Undersökning, översikt Stockholms läns kommuners olika sjstem "Sammanställning..." Nyköpings kommun är det senaste exemplet på en kommun som har valt att avveckla systemet med politiskt tillsatta officianter. De har valt att göra det för att är en orättvis konkurrens gentemot Svenska kyrkan. Se bilaga 3: Nyköpings kommun avskaffat borgerliga officianter/begravningsförrättare Vilken verksamhet erbjuder jag/utmanar jag med? Jag anser att officiantuppdraget alltid ska innefatta följande: Så här arbetar jag som borgerlig officiant med varje begravning. Mycket ungefärlig tidsplan (den anpassas helt efter varje anhörigs behov/möjligheter). Dag 1. Person avlider Dag 3. Anhöriga träffar begravningsbyrån. Begravningsbyrån ringer och ger officianten uppdrag att förrätta deras begravning. Jag ringer anhöriga samma dag. Syfte: Jag anser att anhöriga så snart som möjligt måste känna sig trygga med officianten. Det är ett oerhört ansvar att förvalta deras närståendes begravning. Då kan jag som officiant också svara på enkla frågor om vad egendigen en borgerlig begravning är, hur just jag arbetar (eftersom det saknas rikdinjer) samt boka i hembesök för att träffa anhöriga för att planera ceremonin och hålla minnes/sorgehussamtal. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

9 ORDISKA Dag 5. Hembesök till anhöriga. Här träffar jag en större grupp som funnits i den dödes närmaste krets eller fmns i kretsen kring de närmast anhöriga. Det kan vara makar, barn, barnbarn, grannar, vänner, syskon, föräldrar. Andamål 1: Minnessamtal. Syftet: Samtalet är viktigt för att alla anhöriga ska lyssna på varandra. De berättar om sina minnen, betydelsefulla saker som de gjort tillsammans, både sådant som varit svårt och sådant som de minns med glädje och värme. De berättar om saker som var typiskt för den avlidne, som denne alltid sa, värderingar etc. Målet med hembesöket är att de ska öppna uppför ett samtal och känna stöd från varandra, då blir det "avdramatiserat/lättare" att prata om den döde och sorgen med varandra och man minimerar risken för girighet i samband med arv, känslan av att känna sig sårad för att folk inte hör av sig osv. Andamål 1: Planering. Att planera vilka musikstycken som ska spelas, vilka instrument och musiker som ska anlitas, om det ska läsas stycken ur en dagbok, dikter om andra personer ska hålla tal och hur en begravningsceremoni går till, var man ska vara. Det finns oändliga möjligheter när det gäller borgerlig begravning. Målet är att anhöriga ska uppleva att defår den perfekta ceremonin som passar just de och framför allt att de ha kontroll över situationen mitt i allt det svåra. Dag 6. Skriva minnestalet. Mål: Det blir en väv av livshistorien som vävs ihop med låttexter, där allt tillsammans ska spegla röda tråden i den här personens livshistoria. Målet är att anhöriga ska få känna att de vet vem de saknar. Kanske låter självklart, men när vi står i sorgchock, så är det lätt att fastna. Man vet att man saknar en bra person, men nyanserna, storheten och allt kan vara svår att överblicka. Jag hjälper dem att begripa den dödes liv. När de begriper, då kan de sörja på ett läkande sätt. Dag 7. Korrektur av minnestalet och programmet för ceremonin, vilka musiker och versioner av musikstycken det blir etc. skickas till anhöriga på epost. Då får de göra alla ändringar, strykningar och tillägg som de vill. Syftet är att minnestalet exakt ska spegla den döde och talet ska endast vara skrivet för att hjälp dem framåt i deras sorgearbete. Varje ord ska med omsorg upplevas som valt för just dem. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

10 ORDISKA Dag 10. Minnestalet godkänt av anhöriga. Nu är allt är klart inför begravningen. Då återstår oftast ett par veckor innan den genomförs. Syfte: Det är tryggt för anhöriga att kunna släppa så många orosmoment som möjligt innan begravningen. Då kan de fokusera på sin egen sorg och inte sin oro över hur det ska gå till och "klaffa". Det ansvaret ska de helt och hållet kunna överlämna till officianten som de känner fullständigt förtroende för. Dag Tillgänglig på telefon Syfte: Anhöriga ska uppleva att just de är i centrum. Varje dödsfall är unikt. Varje relation är unik. Anhöriga kan bli osäkra för saker de aldrig kunnat ana. Jag vill att de tryggt ska känna att jag finns tillgänglig för dem precis när de behöver Dag 24. Begravningsceremoni. Det är kutym i Sverige att ceremonin ligger relativt långt fram från datum för dödsfallet. Bilaga 4. hemsida. För mer information om mig och min verksamhet hänvisar jag till min Vem är jag? Vilken kompetens har jag? Jag har arbetat som borgerlig officiant sedan hösten Jag har gått kvalificerad yrkesutbildning till begravningsentreprenör vid Sensus läsåret 2010/2011. Då läser man psykologi och sorgebearbetning, kommunikation och det goda & svåra samtalet, juridik: civilrätt och begravningslagstiftning, livsåskådning och tillgänglighet, marknadsföring och företagsekonomi samt praktik på begravningsbyrå. I april 2014 kommer jag att gå en Svenska Sorgeinstitutet certifieringskurs i att hålla anhöriggrupper i sorgebearbetaing vid Svenska Sorgeinstitutet. Tidigare arbetade jag som politiskt salckunnig i Riksdagen och som tjänsteman i Regeringskansliet. I botten är jag är statsvetare. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stockholm Postadress Box 5085, Stocldiolm

11 ORDISKA Jag är född och bor i Uppsala. Det är i Uppsala jag vill kunna verka som borgerlig officiant. Som det ser ut nu så har Uppsalas politiker gjort det omöjligt för mitt företag att vara verksam här. Och de som drabbas av de kommunala officianterna är anhöriga/kommuninvånarna som jag anser får en begravning med lägre kvalitet. En begravning med lägre kvalitet försätter människor i en svår sorgebearbetningsprocess. De hamnar i en personlig kris helt i onödan. En sjukskriven person är både en mänsklig tragedi och en kostnad för samhället på många olika plan. Mål med utmaningen Att kommunen tar bort sina borgerliga officianter/begravningsförrättare Kommunen bör istället ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för att motverka näringslivet. Jag vill be er återkomma till mig om detta underlag är bristfälligt, behöver kompletteras eller förtydligas på något vis. Och jag vill gärna vara delaktig i beslutsprocessen för detta ärende och jag drar gärna ärendet personligen inför nämnden, eftersom det ofta uppkommer frågor. Med vänlig hälsnin; Sara Pellving JORDISKA Borgerlig officiant JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

12

13 Erbjuder Stockholms kommuner gratis officianter? - en sammanställning Kommun Politiskt majoritet Kommunala officianter Politiker (1) Ersättning (2) Kost 1. Botkyrk a S,v,mp ja ja 1000 '% Danderyd M,C Nej fl) r 3. Ekerö M, C, fp, Kd ja Ja [a, ai y direl gör i! 4. Haninge M, Fp, Mp, Kd, C ja Ja 1252 kr nej 5. Huddinge M, Fp, Kd, C, Ja, 1st Ja Drewikenpartiet 6. Järfälla M, C, fp, Kd Ja, 3 st Både och 1575 kr nej 7. Lidingö M, Fp, c Ja Ja 2798 kr nej 8. Nacka M, Fp, C, Kd Nej f2] - 9. Norrtälj M, C, fp, Kd Nej f 3 ] i 10. Nykvarn M, C, fp, Nej [4] Nykvarnspartiet 11. Nynäshamn Nej f5] 12. Salem M, C, Fp, Kd Ja 1 st Ja 1410 kr la, ai fakh belo 13. Sigtuna C, S, Mp Nej [6] Sollentuna M, Fp, Kd Ja 1st Nej 1140 kr nej 15. Solna M, C, fp, Kd Nej (7) Stockholm M, C, fp, Kd Nej (~8] Sundbyberg S, Mp, Kd, C Nej f9) Södertälje S, V, Mp Ja, 2 st Ja 19. Tyresö M, C, fp, Kd ja Ja 20. Täby V1, C, fp, Kd Nej flol Upplands-Bro M, C, fp, Kd Ja, 1st Ja nej 22. Upplands M, C, fp, Kd Ja Väsby 23. Vallentuna M, C, fp, Kd Ja, 1 st Nej fa, ai direl gör { 24. Vaxholm M, C, fp Ja, 1 st 25. Värmdö M, Mp, fp, Kd Ja, 5 st Ja 1000 kr nej 26. Österåker M, C, fp, Kd, ÖP Nej fil] - Sammanställningen är gjord av Sara Pellving i telefonsamtal, mailkonversation direkt med respektive kommun den 25, oktober ) Nej = politiskt tillsatt person, men obunden person/som inte är politiker 2) Där belopp saknas har jag ännu inte fått in uppgiften.

14

15 Ur Uppsala kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Dnr UAN s 28 BEGRAVNING Rätten till bistånd till kostnad för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Undantag: om den avlidne är omyndigt barn, prövas rätten till bistånd i förhållande till föräldrarnas ekonomi. För att kunna göra en korrekt bedömning av dödsboets rätt till bistånd, ska registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan uppvisas. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand täcka begravningskostnaderna, inte eventuella obetalda fakturor (hyra, el, telefon etc). Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Man bör också beakta hur tillgångarna i dödsboet värderats, och om den avlidne kort före dödsfallet givit bort eller förmånligt sålt tillgångar till dödsbodelägare. Bistånd till begravning och eventuella tilläggskostnader beviljas med maximalt 30% av basbeloppet. Till gravsten eller inskription beviljas därutöver belopp motsvarande maximalt 20% av basbeloppet. Till kostnad för begravning utomlands kan bistånd beviljas med maximalt 30% av basbeloppet, motsvarande vad som beviljas till begravningskostnad i Sverige. Bistånd till kostnad för anhörigs kläder eller resa i samband med begravning, ska prövas i

16 förhållande till den anhöriges situation. Om den avlidne är en nära anhörig, och speciella skäl finns, kan bistånd till sådan kostnad beviljas.

17 Förslag om indraget arvode till beg ra vn i n g sfö rrätta re Från 1 januari 2014 slutar Nyköpings kommun att betala arvodet till borgerliga begravningsförrättare, enligt ett förslag som Kommunstyrelsen tar ställning till på sitt möte 28 oktober. Ceremonin vid borgerliga begravningar styrs inte av några regler utan formas efter de efterlevande eller den avlidnes önskemål. Den som leder en borgerlig begravningsceremoni kallas begravningsförrättare. Hans eller hennes uppgift är att se till att programmet följs och hålla minnestal, läsa dikter, spela musik eller liknande. Sedan 1970-talet har Nyköpings kommun bekostat arvodet för begravningsförrättare vid borgerliga begravningar. En förrättare får cirka kronor per begravning och den totala årliga summan för kommunen är drygt kronor för alla förrättare. Det finns ett tiotal förrättare i kommunen som regelbundet håller i borgerliga begravningar. I början var det vanligt att politiker var begravningsförrättare men nu är de flesta knutna till begravningsbyråer. - Att vi betalar arvodet för de borgerliga begravningsförrättarna med skattepengar är ovanligt om vi jämför med andra kommuner. Det känns inte heller rätt gentemot skattebetalarna. Den som betalar kyrkoskatt för kyrklig begravning och samtidigt betalar kommunalskatt där de borgerliga begravningarna ingår betalar ju både för sin egen och för andras begravningar, säger Anna-Karin Lindblad, chef för kommunledningskansliet i Nyköpings kommun. Vanligt att byråerna erbjuder begravningsförrättare I andra kommuner är det vanligt att begravningsbyråerna också erbjuder borgerliga begravningsförrättare och att kunden betalar kostnaden för dem. - Vi har informerat alla begravningsbyråer i Nyköping om det här förslaget så att de kan se över om de kan sköta det här inom sin verksamhet. Det är också vanligt att kunderna vill ha en person de själva väljer som ska hålla i begravningen och det är fullt möjligt att göra så. Vill den personen ha ett arvode så betalar kunden det, säger Anna-Karin Lindblad. Förslaget finns på agendan till Kommunstyrelsens möte 28 oktober och till Kommunfullmäktige 12 november. Kontakt för frågor: Anna-Karin Lindblad Chef för Kommunledningskansliet Nyköpings kommun Tfn Dela med dig

18

19 Bilaga 5 Från: Till: Linder Cecilia Ärende: Utmana Uppsala Kommun Datum: den 1 december :44:50 Avsändare: Ibrahim Mehho Vill utmana Uppsala kommunen! Hej! Vi hör av oss från företaget Rescue Kit H2 i Uppsala med all respekt och vänlighet till Uppsala Kommun. Mitt namn är Ibrahim Mehho, och driver företaget Rescue Kit H2 sedan 2011 i Uppsala. Jag har mer än 17 års erfarenheter inom akutsjukvård, livräddning, hälsa, säkerhet och mycket mer. Vi erbjuder inom Rescue Kit H2 bland annat kvalitetssäkra utbildningar inom första hjälpen HLRhjärt- lungräddning,första hjälpen- L-ABC, barn HLR, olycksfallskurser och barnsäkerhet m.m. Vi säljer även marknadens bästa första hjälp- och säkerhetsprodukter såsom första hjälpen material för arbetsplatser, hem, bil, och de bästa hjärtstartare av högsta kvalitet till marknadens bästa pris. Vi vet att Uppsala kommun anlitar företaget Previa gällande första hjälpen utbildningar m.m. Vi vet också att Uppsala fastigheter har anlitat företaget Plusab gällande inköp av hjärtstartare och personalutbildning i första hjälpen HLR. Just detta avtal har gått ut den 30/ Vi vet också att Uppsala kommun upphandlar onödiga och dyra sjukvårdsmaterial från företaget OneMed bland annat första hjälpen material som egentligen inte ingår den delen i själva upphandlingen som är huvudfrågan. Ändå försöker Uppsala Kommun (inom upphandlingsenheten) strunta i att köpa in bättre och billigare hos en annan t.ex. oss på Rescue Kit H2 där vi även ger en bättre service för. Vi vet också och har vi uppmärksammat dem dåliga utbildningskvalitén och produkter som Uppsala kommun har slängt så mycket pengar på i onödan. Ärligt talat så blir vi också förvånade och inte glada över detta för att vi finns ju utanför kommunens dörr med de bästa tjänsterna, produkter, service och billigare jämför hos andra. Ändå väljer Uppsala kommun en annan väg. Vi känner till väl gällande upphandlingsreglerna m.m. och följer de gärna. Vi upplever inte heller att Uppsala Kommun håller sig riktig till att Kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för medborgarna. Vi upplever inte heller som företag bra kontakt med Uppsala Kommun gällande avtal och upphandlingsfrågor m.m. Det verkar lite rörigt inom detta frågan med saknad både kunskap och information. Därför får vi ofta ett vilseledande svar från olika ansvariga inom Uppsala kommun. Med detta ville vi bara hjälpa till för att förbättras och inga kritik mot Uppsala Kommun. Visst kan vi alltid strunta i detta frågan och gå vidare. Men det är svårt att inte bry sig där vi jobbar med att ge kunderna de bästa möjliga erbjudande och bidrar till ökat trygghet och säkerhet för alla. Följande områden vill företaget Rescue Kit H2 Utmana Uppsala Kommun med: - Inom personal utbildning i första hjälpen HLR, L-abc och i hjärtstartare (D-HlR). - Utbildning inom barn HLR och barnolycksfall samt barnsäkerhet för förskoleverksamheter och personal. - Första hjälpen material och hjärtstartare samt nödvändiga tillbehör (för hjärtstartare) för Uppsala kommuns verksamheter. - Arbetsmiljösäkerhet och krishantering - Skyltning och service gällande frågan ovan. Vi lovar och ser till att ni får de bästa produkterna, tjänsterna, sparar både mycket pengar och tid m.m. Jag träffas gärna med er på kommunen! Vore tacksam för återkoppling! Med vänliga hälsningar Ibbe. Mehho

20 Säkerhetsexpert inom livräddning & hälsa Detta e-brev är skickat från webbsidan

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten DEN NYA Del 1 Redaktionschef: Susanne Hultström kommunalarbetaren@ka.se Telefon: 010-442 73 07 av Hör till dig s! os kommer i en serie artiklar att granska den nya hemtjänsten. Hör av dig till oss! Hon

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter. Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009

Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter. Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009 Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009 Därför behövs utmaningsrätt! 1 Därför behövs utmaningsrätt! Landets kommuner

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Efter elvärmen så gick det

Efter elvärmen så gick det Efter elvärmen så gick det Utvärderingsrapport 2010 En uppföljning av småhusprojektet Efter elvärmen riktat till 11651 småhusfastigheter i sjutton kommuner under 2007 2009. Rapport av Per Bengtson, projektledare

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer