Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Per Davidsson KSN Cecilia Linder KSN Kommunstyrelsen Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa utmanarrätten Kommunstyrelsen därutöver beslutar för egen del att besvara utmaningen från Rescue kit enligt bilaga 1, att besvara utmaningen om borgerliga begravningsförrättare enligt bilaga 2, samt att lägga rapport om utmanarrätten till handlingarna enligt bilaga 3 Ärendet Sara Pellving, borgerlig officiant vid begravningsbyrån Jordiska, har i skrivelse utmanat kommunens borgerliga begravningsförrättare. (Bilaga 4) Ärendet förelades kommunstyrelsens arbetsutskott med förslaget att kommunfullmäktige inte skulle utse begravningsförrättare för mandatperioden Utskottet återremitterade ärendet 11 juni 2014 ( 127). Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 ( 264) utsett borgerliga begravningsförrättare Rescue Kit H2 har i en skrivelse 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun kring utbildning inom säkerhetsfrågor och krishantering (Bilaga 5). Den utmanade verksamheten är kommunstyrelsens ansvar. Föredragning Kommunfullmäktige beslutade den november 2006 ( 242) att uppdra till kommunstyrelsen att utforma regelverk för utmanarrätt av kommunala tjänster. Vidare Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: C:\Users\ingelaps\AppData\Local\Temp\W3D3\b478708e c5-989d-67769fee3cef\avskaffa Utmanarrätten mm.docx

2 2 (2) uppdrogs till samtliga nämnder att införa utmanarrätt enligt det regelverk kommunstyrelsen antar. Kommunstyrelsen antog, efter remissbehandling, ett regelverk den 13 juni 2007 ( 157) Gentemot beslutet reserverade sig (S)-, (MP)- och (V)-ledamöterna. Kommunledningskontoret har utarbetat en rapport om utmanarrätten. 78 utmaningar har inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett. Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leverantörer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leverantör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga leverantörer. Här föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa utmanarrätten och att kommunstyrelsen besvarar de två aktuella utmaningarna i enlighet med det. I svaret meddelas att utmaningen inte kommer att utredas av berörd nämnd som är kommunstyrelsen. Det utmanade företaget uppmanas istället att vara aktiv kring de upphandlingar som utförs inom det aktuella området. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Christoffer Nilsson Chef för kommunledningskontoret

3 Bilaga 1 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Linder Cecilia Näsström Yvonne Datum Diarienummer KSN Rescue kit H2 Hollandsresan Uppsala Utmaning från Resque kit Ni har i skrivelse den 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun och erbjudit era tjänster när det gäller personalutbildning, första hjälpen material med mera. Kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avskaffa utmanarrätten. Utmanarrätten var ett sätt för kommunen att få in idéer om kommunala verksamheter som skulle kunna hanteras på annat sätt. Ibland kunde det leda till en upphandling. Er skrivelse är ett erbjudande om tjänster. Någon särskilt utredning med anledning av er skrivelse är inte aktuell. Ni är välkommen att bevaka kommunens upphandlingsverksamhet och lämna ett anbud när det är aktuellt. Kommunstyrelsen Marlene Burwick Ordförande Astrid Anker Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, Uppsala Telefon: (växel) E-post:

4 Bilaga 2 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Davidsson Per Datum Diarienummer KSN Jordiska Storgatan 9 Östermalmstorg Stockholm Utmaning: borgerliga officianter/begravningsförrättare Ni har i skrivelse den 28 februari 2014 utmanat kommunens borgerliga begravningsofficianter. Uppsala kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avskaffa utmanarrätten. Utmanarrätten var ett sätt för kommunen att få in idéer om kommunala verksamheter som skulle kunna hanteras på annat sätt. Ibland kunde det leda till en upphandling. Frågan om att utse borgerliga begravningsofficianter har för nästa mandatperiod avgjorts då kommunfullmäktige utsett sådana för mandatperioden Vänliga hälsningar Kommunstyrelsen Marlene Burwick Ordförande Astrid Anker Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

5 Bilaga 3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Linder KSN Kommunstyrelsen Rapport om utmanarrätten Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade införa utmanarrätt i Uppsala kommun i november Syftet var att genom konkurrensutsättning öka kvaliteten och minska kostnader i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun skapade en process för utmaningar som har varit framgångsrik och som andra kommuner tagit efter. Under de åtta år som utmanarrätten funnits har 78 utmaningar inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett, men då syftet även har varit verksamhetsutveckling kan andra positiva effekter av utmaningarna konstateras. Rapport Kommunfullmäktige beslutade införa utmanarrätt i Uppsala kommun i november Syftet var att genom konkurrensutsättning öka kvaliteten och minska kostnader i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun skapade en tydlig process för utmaningar som har varit framgångsrik och som andra kommuner tagit efter. Ett regelverk för utmanarrätten skapades efter remiss till samtliga nämnder (KS ). Utmaningarna har hanterats av kommunledningskontoret som skickat utmaningarna för utredning av berörd nämnd. De flesta nämnder och några av bolagsstyrelserna har berörts av en utmaning under perioden. Under de åtta år som utmanarrätten funnits har 78 utmaningar inkommit till kommunstyrelsen inkom 29 utmaningar och stycken, därefter har det legat mellan två och fem och innevarande år 2014 inkom sju utmaningar. De flesta utmaningar har inte lett till att upphandling har genomförts. I flera fall beror det på att utmaningen inte omfattats av det beslutade regelverket eller av att det utmanade området helt eller delvis redan upphandlas och ramavtal finns. Av samtliga utmaningar har 14 lett till att upphandling skett samt en beslutats upphandlas 1 januari 2015 när befintligt avtal går ut. Av dessa upphandlingar har fyra vunnits av egenregi, exempelvis träffpunktsverksamhet samt drift av Fjällnora friluftscenter. Två har vunnits av det utmanande företaget; företagshälsovården utmanades 2009 och togs sedan över av det utmanande företaget liksom Lillgärdets förskola som upphandlades Ett par utmaningar har lett till att delar av den utmanade Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: C:\Users\ingelaps\AppData\Local\Temp\W3D3\bb5e81b7-12ea-4150-a242-deee59d39b8f\Rapport om utmanarrätten 2014.docx

6 2 (2) verksamheten upphandlats, såsom Musikskolan 2014, där dock en annan aktör än det utmanande företaget vann. Några erfarenheter från utmanarrätten är att det ofta varit små företag som utmanat mindre verksamheter och att det ofta gällt funktioner. Utmanarrätten ger möjlighet till markanden att ge en signal om att någon tror sig kunna utföra befintlig kommunal verksamhet med högre kvalitet eller till lägre kostnad. Detta kan ses som att kommunen får stöd i verksamhetsutveckling från marknaden. Även i de fall då utmaningarna inte har lett till upphandlingar kan man konstatera att positiva effekter uppkommit i den kommunala verksamheten genom att den utretts och belysts och att konkurrensutsättningen även i vissa fall lett till högre kvalitet och effektivitet. Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leverantörer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leverantör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga leverantörer.

7 Bilaga 4 JO RDISKA UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ink or mm. Till Cecilia Linder cecilia. se Uppsala den 28 februari 2014 Utmaning Jag använder härmed min utmanarrätt gentemot kommunens politiskt förtroendevalda borgerlig officianter/begravningsförrättare. Kommunen borde avskaffa denna gratistjänst som slår ut ett näringsliv och snedvrider en hel marknad. Motiveringen är att det finns ett näringsliv som erbjuder tjänster av högre kvalitet. Vad är problemet med att kommunen erbjuder tjänsten? Kommunen ställer inga kvalitetskrav. Det finns så vitt jag vet inga krav på kompetens inom exempelvis sorgebearbetning för dessa officianter. Att handleda människor i sorg kräver oerhörd omsorg och kunskap. Det finns heller inga krav på vad officianten ska göra (som anhöriga har rätt att kräva). T.ex. saknas krav på begravningsceremonins innehåll och omfattning, om officianten ska ha någon samtalskontakt eller träffa anhöriga före begravningsceremonin eller ens krav på att officianten ska finnas tillgänglig på telefon när anhöriga behöver det. Vidare är ersättningen till officianterna 1350 kronor per förrättning. Vilken kvalitet förväntar sig kommunen för den ersättningen? Att officianten ska lägga 20 timmar per begravning är orimligt till den ersättningen. Det innebär att kommunen erbjuder en lägre kvalitetsnivå, för kvalitet vad gäller begravningar tar tid. Det går inte att stressa på kontakten med närmast anhöriga. De måste bemötas med värme och respekt, känna att de är lyssnade på. Jag anser att anhöriga måste kunna kräva att officianten ska ha tid och vara tillgänglig. Slutsats: Kommunen subventionerar något som stjälper, snarare än hjälper Uppsalas invånare i ett läge när de är som mest sårbara, en närstående till dem har dött. Finns det något skäl för kommunen att subventionera denna tjänst? Nej. Alla svenska medborgare har laglig rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen via socialtjänsten när det saknas pengar i dödsboet. Dessa pengar utbetalas till anhöriga i en klumpsumma. Enligt lag ska denna (I genomsnitt 10 % av alla begravningar i Sverige JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

8 JO RDISKA finansieras med det bidraget, enligt uppgift från Fonus). Se bilaga 1: Utdrag ur Uppsala kommuns RiktlinjerJbrjbrsdrjningsstbd och ekonomiskt bistånd till livsföring : önlat Dnr UAN s 28 Hur fungerar det i andra kommuner? Det är olika från kommun till kommun, vissa har valt att erbjuda politiskt tillsatta borgerliga officianter andra inte. Jag har gjort en egen rundringning (ej vetenskaplig studie) av hur det ser ut i Stockholms läns 26 kommuner. Av dessa kommuner har 15 politiskt tillsatta officianter och därmed elva inte det. Stockholm stad är den största kommunen och där råder fri företagsamhet. Se bilaga 2: Undersökning, översikt Stockholms läns kommuners olika sjstem "Sammanställning..." Nyköpings kommun är det senaste exemplet på en kommun som har valt att avveckla systemet med politiskt tillsatta officianter. De har valt att göra det för att är en orättvis konkurrens gentemot Svenska kyrkan. Se bilaga 3: Nyköpings kommun avskaffat borgerliga officianter/begravningsförrättare Vilken verksamhet erbjuder jag/utmanar jag med? Jag anser att officiantuppdraget alltid ska innefatta följande: Så här arbetar jag som borgerlig officiant med varje begravning. Mycket ungefärlig tidsplan (den anpassas helt efter varje anhörigs behov/möjligheter). Dag 1. Person avlider Dag 3. Anhöriga träffar begravningsbyrån. Begravningsbyrån ringer och ger officianten uppdrag att förrätta deras begravning. Jag ringer anhöriga samma dag. Syfte: Jag anser att anhöriga så snart som möjligt måste känna sig trygga med officianten. Det är ett oerhört ansvar att förvalta deras närståendes begravning. Då kan jag som officiant också svara på enkla frågor om vad egendigen en borgerlig begravning är, hur just jag arbetar (eftersom det saknas rikdinjer) samt boka i hembesök för att träffa anhöriga för att planera ceremonin och hålla minnes/sorgehussamtal. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

9 ORDISKA Dag 5. Hembesök till anhöriga. Här träffar jag en större grupp som funnits i den dödes närmaste krets eller fmns i kretsen kring de närmast anhöriga. Det kan vara makar, barn, barnbarn, grannar, vänner, syskon, föräldrar. Andamål 1: Minnessamtal. Syftet: Samtalet är viktigt för att alla anhöriga ska lyssna på varandra. De berättar om sina minnen, betydelsefulla saker som de gjort tillsammans, både sådant som varit svårt och sådant som de minns med glädje och värme. De berättar om saker som var typiskt för den avlidne, som denne alltid sa, värderingar etc. Målet med hembesöket är att de ska öppna uppför ett samtal och känna stöd från varandra, då blir det "avdramatiserat/lättare" att prata om den döde och sorgen med varandra och man minimerar risken för girighet i samband med arv, känslan av att känna sig sårad för att folk inte hör av sig osv. Andamål 1: Planering. Att planera vilka musikstycken som ska spelas, vilka instrument och musiker som ska anlitas, om det ska läsas stycken ur en dagbok, dikter om andra personer ska hålla tal och hur en begravningsceremoni går till, var man ska vara. Det finns oändliga möjligheter när det gäller borgerlig begravning. Målet är att anhöriga ska uppleva att defår den perfekta ceremonin som passar just de och framför allt att de ha kontroll över situationen mitt i allt det svåra. Dag 6. Skriva minnestalet. Mål: Det blir en väv av livshistorien som vävs ihop med låttexter, där allt tillsammans ska spegla röda tråden i den här personens livshistoria. Målet är att anhöriga ska få känna att de vet vem de saknar. Kanske låter självklart, men när vi står i sorgchock, så är det lätt att fastna. Man vet att man saknar en bra person, men nyanserna, storheten och allt kan vara svår att överblicka. Jag hjälper dem att begripa den dödes liv. När de begriper, då kan de sörja på ett läkande sätt. Dag 7. Korrektur av minnestalet och programmet för ceremonin, vilka musiker och versioner av musikstycken det blir etc. skickas till anhöriga på epost. Då får de göra alla ändringar, strykningar och tillägg som de vill. Syftet är att minnestalet exakt ska spegla den döde och talet ska endast vara skrivet för att hjälp dem framåt i deras sorgearbete. Varje ord ska med omsorg upplevas som valt för just dem. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

10 ORDISKA Dag 10. Minnestalet godkänt av anhöriga. Nu är allt är klart inför begravningen. Då återstår oftast ett par veckor innan den genomförs. Syfte: Det är tryggt för anhöriga att kunna släppa så många orosmoment som möjligt innan begravningen. Då kan de fokusera på sin egen sorg och inte sin oro över hur det ska gå till och "klaffa". Det ansvaret ska de helt och hållet kunna överlämna till officianten som de känner fullständigt förtroende för. Dag Tillgänglig på telefon Syfte: Anhöriga ska uppleva att just de är i centrum. Varje dödsfall är unikt. Varje relation är unik. Anhöriga kan bli osäkra för saker de aldrig kunnat ana. Jag vill att de tryggt ska känna att jag finns tillgänglig för dem precis när de behöver Dag 24. Begravningsceremoni. Det är kutym i Sverige att ceremonin ligger relativt långt fram från datum för dödsfallet. Bilaga 4. hemsida. För mer information om mig och min verksamhet hänvisar jag till min Vem är jag? Vilken kompetens har jag? Jag har arbetat som borgerlig officiant sedan hösten Jag har gått kvalificerad yrkesutbildning till begravningsentreprenör vid Sensus läsåret 2010/2011. Då läser man psykologi och sorgebearbetning, kommunikation och det goda & svåra samtalet, juridik: civilrätt och begravningslagstiftning, livsåskådning och tillgänglighet, marknadsföring och företagsekonomi samt praktik på begravningsbyrå. I april 2014 kommer jag att gå en Svenska Sorgeinstitutet certifieringskurs i att hålla anhöriggrupper i sorgebearbetaing vid Svenska Sorgeinstitutet. Tidigare arbetade jag som politiskt salckunnig i Riksdagen och som tjänsteman i Regeringskansliet. I botten är jag är statsvetare. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stockholm Postadress Box 5085, Stocldiolm

11 ORDISKA Jag är född och bor i Uppsala. Det är i Uppsala jag vill kunna verka som borgerlig officiant. Som det ser ut nu så har Uppsalas politiker gjort det omöjligt för mitt företag att vara verksam här. Och de som drabbas av de kommunala officianterna är anhöriga/kommuninvånarna som jag anser får en begravning med lägre kvalitet. En begravning med lägre kvalitet försätter människor i en svår sorgebearbetningsprocess. De hamnar i en personlig kris helt i onödan. En sjukskriven person är både en mänsklig tragedi och en kostnad för samhället på många olika plan. Mål med utmaningen Att kommunen tar bort sina borgerliga officianter/begravningsförrättare Kommunen bör istället ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för att motverka näringslivet. Jag vill be er återkomma till mig om detta underlag är bristfälligt, behöver kompletteras eller förtydligas på något vis. Och jag vill gärna vara delaktig i beslutsprocessen för detta ärende och jag drar gärna ärendet personligen inför nämnden, eftersom det ofta uppkommer frågor. Med vänlig hälsnin; Sara Pellving JORDISKA Borgerlig officiant JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

12

13 Erbjuder Stockholms kommuner gratis officianter? - en sammanställning Kommun Politiskt majoritet Kommunala officianter Politiker (1) Ersättning (2) Kost 1. Botkyrk a S,v,mp ja ja 1000 '% Danderyd M,C Nej fl) r 3. Ekerö M, C, fp, Kd ja Ja [a, ai y direl gör i! 4. Haninge M, Fp, Mp, Kd, C ja Ja 1252 kr nej 5. Huddinge M, Fp, Kd, C, Ja, 1st Ja Drewikenpartiet 6. Järfälla M, C, fp, Kd Ja, 3 st Både och 1575 kr nej 7. Lidingö M, Fp, c Ja Ja 2798 kr nej 8. Nacka M, Fp, C, Kd Nej f2] - 9. Norrtälj M, C, fp, Kd Nej f 3 ] i 10. Nykvarn M, C, fp, Nej [4] Nykvarnspartiet 11. Nynäshamn Nej f5] 12. Salem M, C, Fp, Kd Ja 1 st Ja 1410 kr la, ai fakh belo 13. Sigtuna C, S, Mp Nej [6] Sollentuna M, Fp, Kd Ja 1st Nej 1140 kr nej 15. Solna M, C, fp, Kd Nej (7) Stockholm M, C, fp, Kd Nej (~8] Sundbyberg S, Mp, Kd, C Nej f9) Södertälje S, V, Mp Ja, 2 st Ja 19. Tyresö M, C, fp, Kd ja Ja 20. Täby V1, C, fp, Kd Nej flol Upplands-Bro M, C, fp, Kd Ja, 1st Ja nej 22. Upplands M, C, fp, Kd Ja Väsby 23. Vallentuna M, C, fp, Kd Ja, 1 st Nej fa, ai direl gör { 24. Vaxholm M, C, fp Ja, 1 st 25. Värmdö M, Mp, fp, Kd Ja, 5 st Ja 1000 kr nej 26. Österåker M, C, fp, Kd, ÖP Nej fil] - Sammanställningen är gjord av Sara Pellving i telefonsamtal, mailkonversation direkt med respektive kommun den 25, oktober ) Nej = politiskt tillsatt person, men obunden person/som inte är politiker 2) Där belopp saknas har jag ännu inte fått in uppgiften.

14

15 Ur Uppsala kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Dnr UAN s 28 BEGRAVNING Rätten till bistånd till kostnad för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Undantag: om den avlidne är omyndigt barn, prövas rätten till bistånd i förhållande till föräldrarnas ekonomi. För att kunna göra en korrekt bedömning av dödsboets rätt till bistånd, ska registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan uppvisas. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand täcka begravningskostnaderna, inte eventuella obetalda fakturor (hyra, el, telefon etc). Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Man bör också beakta hur tillgångarna i dödsboet värderats, och om den avlidne kort före dödsfallet givit bort eller förmånligt sålt tillgångar till dödsbodelägare. Bistånd till begravning och eventuella tilläggskostnader beviljas med maximalt 30% av basbeloppet. Till gravsten eller inskription beviljas därutöver belopp motsvarande maximalt 20% av basbeloppet. Till kostnad för begravning utomlands kan bistånd beviljas med maximalt 30% av basbeloppet, motsvarande vad som beviljas till begravningskostnad i Sverige. Bistånd till kostnad för anhörigs kläder eller resa i samband med begravning, ska prövas i

16 förhållande till den anhöriges situation. Om den avlidne är en nära anhörig, och speciella skäl finns, kan bistånd till sådan kostnad beviljas.

17 Förslag om indraget arvode till beg ra vn i n g sfö rrätta re Från 1 januari 2014 slutar Nyköpings kommun att betala arvodet till borgerliga begravningsförrättare, enligt ett förslag som Kommunstyrelsen tar ställning till på sitt möte 28 oktober. Ceremonin vid borgerliga begravningar styrs inte av några regler utan formas efter de efterlevande eller den avlidnes önskemål. Den som leder en borgerlig begravningsceremoni kallas begravningsförrättare. Hans eller hennes uppgift är att se till att programmet följs och hålla minnestal, läsa dikter, spela musik eller liknande. Sedan 1970-talet har Nyköpings kommun bekostat arvodet för begravningsförrättare vid borgerliga begravningar. En förrättare får cirka kronor per begravning och den totala årliga summan för kommunen är drygt kronor för alla förrättare. Det finns ett tiotal förrättare i kommunen som regelbundet håller i borgerliga begravningar. I början var det vanligt att politiker var begravningsförrättare men nu är de flesta knutna till begravningsbyråer. - Att vi betalar arvodet för de borgerliga begravningsförrättarna med skattepengar är ovanligt om vi jämför med andra kommuner. Det känns inte heller rätt gentemot skattebetalarna. Den som betalar kyrkoskatt för kyrklig begravning och samtidigt betalar kommunalskatt där de borgerliga begravningarna ingår betalar ju både för sin egen och för andras begravningar, säger Anna-Karin Lindblad, chef för kommunledningskansliet i Nyköpings kommun. Vanligt att byråerna erbjuder begravningsförrättare I andra kommuner är det vanligt att begravningsbyråerna också erbjuder borgerliga begravningsförrättare och att kunden betalar kostnaden för dem. - Vi har informerat alla begravningsbyråer i Nyköping om det här förslaget så att de kan se över om de kan sköta det här inom sin verksamhet. Det är också vanligt att kunderna vill ha en person de själva väljer som ska hålla i begravningen och det är fullt möjligt att göra så. Vill den personen ha ett arvode så betalar kunden det, säger Anna-Karin Lindblad. Förslaget finns på agendan till Kommunstyrelsens möte 28 oktober och till Kommunfullmäktige 12 november. Kontakt för frågor: Anna-Karin Lindblad Chef för Kommunledningskansliet Nyköpings kommun Tfn Dela med dig

18

19 Bilaga 5 Från: Till: Linder Cecilia Ärende: Utmana Uppsala Kommun Datum: den 1 december :44:50 Avsändare: Ibrahim Mehho Vill utmana Uppsala kommunen! Hej! Vi hör av oss från företaget Rescue Kit H2 i Uppsala med all respekt och vänlighet till Uppsala Kommun. Mitt namn är Ibrahim Mehho, och driver företaget Rescue Kit H2 sedan 2011 i Uppsala. Jag har mer än 17 års erfarenheter inom akutsjukvård, livräddning, hälsa, säkerhet och mycket mer. Vi erbjuder inom Rescue Kit H2 bland annat kvalitetssäkra utbildningar inom första hjälpen HLRhjärt- lungräddning,första hjälpen- L-ABC, barn HLR, olycksfallskurser och barnsäkerhet m.m. Vi säljer även marknadens bästa första hjälp- och säkerhetsprodukter såsom första hjälpen material för arbetsplatser, hem, bil, och de bästa hjärtstartare av högsta kvalitet till marknadens bästa pris. Vi vet att Uppsala kommun anlitar företaget Previa gällande första hjälpen utbildningar m.m. Vi vet också att Uppsala fastigheter har anlitat företaget Plusab gällande inköp av hjärtstartare och personalutbildning i första hjälpen HLR. Just detta avtal har gått ut den 30/ Vi vet också att Uppsala kommun upphandlar onödiga och dyra sjukvårdsmaterial från företaget OneMed bland annat första hjälpen material som egentligen inte ingår den delen i själva upphandlingen som är huvudfrågan. Ändå försöker Uppsala Kommun (inom upphandlingsenheten) strunta i att köpa in bättre och billigare hos en annan t.ex. oss på Rescue Kit H2 där vi även ger en bättre service för. Vi vet också och har vi uppmärksammat dem dåliga utbildningskvalitén och produkter som Uppsala kommun har slängt så mycket pengar på i onödan. Ärligt talat så blir vi också förvånade och inte glada över detta för att vi finns ju utanför kommunens dörr med de bästa tjänsterna, produkter, service och billigare jämför hos andra. Ändå väljer Uppsala kommun en annan väg. Vi känner till väl gällande upphandlingsreglerna m.m. och följer de gärna. Vi upplever inte heller att Uppsala Kommun håller sig riktig till att Kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för medborgarna. Vi upplever inte heller som företag bra kontakt med Uppsala Kommun gällande avtal och upphandlingsfrågor m.m. Det verkar lite rörigt inom detta frågan med saknad både kunskap och information. Därför får vi ofta ett vilseledande svar från olika ansvariga inom Uppsala kommun. Med detta ville vi bara hjälpa till för att förbättras och inga kritik mot Uppsala Kommun. Visst kan vi alltid strunta i detta frågan och gå vidare. Men det är svårt att inte bry sig där vi jobbar med att ge kunderna de bästa möjliga erbjudande och bidrar till ökat trygghet och säkerhet för alla. Följande områden vill företaget Rescue Kit H2 Utmana Uppsala Kommun med: - Inom personal utbildning i första hjälpen HLR, L-abc och i hjärtstartare (D-HlR). - Utbildning inom barn HLR och barnolycksfall samt barnsäkerhet för förskoleverksamheter och personal. - Första hjälpen material och hjärtstartare samt nödvändiga tillbehör (för hjärtstartare) för Uppsala kommuns verksamheter. - Arbetsmiljösäkerhet och krishantering - Skyltning och service gällande frågan ovan. Vi lovar och ser till att ni får de bästa produkterna, tjänsterna, sparar både mycket pengar och tid m.m. Jag träffas gärna med er på kommunen! Vore tacksam för återkoppling! Med vänliga hälsningar Ibbe. Mehho

20 Säkerhetsexpert inom livräddning & hälsa Detta e-brev är skickat från webbsidan

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 24 23 MAJ 2012 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-05-15 Diarienummer KSN-2011-0444 Kommunstyrelsen Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

Datum att besvara motionerna med hänvisning till föredragningen i ärendet

Datum att besvara motionerna med hänvisning till föredragningen i ärendet KS 4 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Jo Linder Roger Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-0400 KSN-2013-0546 KSN-2013-1453 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmári Waldau

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga och bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun

Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga och bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun KS 27 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Jan Malmberg Datum 2013-09-10 Diarienummer KSN-2012-0475 Kommunstyrelsen Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-05-27 DNR KS 2014.204 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nyemission

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning KS 21 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Datum 2013-07-01 Diarienummer KSN-2013-0543 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? Det nya landskapet Restriktivare bedömningar fler som blir åldersuppskrivna och får avslag på sin asylansökan Ny LMA inget bistånd av Mig efter 18-årsdagen vid avslag Socialtjänsten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad Omtanken

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad Omtanken KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Gustafsson Mia (ÄLF) Davidsson Per (KLK) Datum 2016-08-11 Diarienummer KSN-2015-2157 Kommunstyrelsen Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ

Läs mer

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt KS 14 7 MARS 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Nilsson Christoffer Datum 2012-02-06 Diarienummer KSN-2008-0676 Kommunstyrelsen Trafikövningsplats vid Rörken Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik KS 17 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-04-26 Diarienummer KSN-2010-0573 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Datum Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag

Datum Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KS 24 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-08-27 Diarienummer KSN-2013-0365 Kommunstyrelsen Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun KS 12 14 DEC 2911 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-11-21 Diarienummer KSN-2011-0475 Kommunstyrelsen Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-01-08 Diarienummer KSN-2014-1355 Kommunstyrelsen Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet KS 15 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-0260 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KS 12 5 FEBRUARI 2014

KS 12 5 FEBRUARI 2014 KS 12 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2013-11-18 Diarienummer KSN-2012-1119 KSN-2013-0226 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári Waldau (båda

Läs mer

KS 18 6 NOVEMBER 2013

KS 18 6 NOVEMBER 2013 KS 18 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-10-08 Diarienummer KSN-2013-0227 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av vinterväghållningen

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Datum 2013-05-07. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning

Datum 2013-05-07. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KS 8 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Sigurdson Björn Datum 2013-05-07 Diarienummer KSN-2012-0845 Kommunstyrelsen Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel

Läs mer

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare KS 21 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2012-09-18 Diarienummer KSN-2011-0513 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens

Läs mer

Lönepolitiskt ställningstagande

Lönepolitiskt ställningstagande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2013-12-10 Diarienummer KSN-2013-1530 Arbetsutskottet Lönepolitiskt ställningstagande 2014-2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås

Läs mer

Datum Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. att lägga minnesanteckningar från nämndpresidiemötet till handlingarna

Datum Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. att lägga minnesanteckningar från nämndpresidiemötet till handlingarna KS 11 12 DEC 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-11-13 Diarienummer KSN-2012-1167 Kommunstyrelsen Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. Förslag till beslut

Läs mer

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KS 14 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2013-02-27 Diarienummer KSN-2012-0953 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att

Läs mer

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra KS 8 5 SEPT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2012-08-01 Diarienummer KSN-2010-0321 Kommunstyrelsen Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra Förslag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1.

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1. KS 10 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-05-07 Diarienummer KSN-2013-0476 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsdepartementet: Betänkande av utredningen om ett effektivare

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service KS 9 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Winbladh Torkel Datum 2014-07-11 Diarienummer KSN-2014-0952 Kommunstyrelsen Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

KS 13 5 FEBRUARI 2014

KS 13 5 FEBRUARI 2014 KS 13 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2014-01-09 Diarienummer KSN-2013-0401 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa

Läs mer

Avgifter för resor till daglig verksamhet

Avgifter för resor till daglig verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Grapp Lena Datum 2016-06-21 Diarienummer KSN-2016-1391 Kommunstyrelsen Avgifter för resor till daglig verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Grapp Lena Starborg Kristina Vidmark Hannes Datum 2016-08-10 Diarienummer KSN-2016-1339 Kommunstyrelsen Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Datum 2017-08-24 Diarienummer KSN-2016-1303 Valnämnden Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 Förslag

Läs mer

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2016-06-07 Diarienummer KSN-2016-0810 Kommunstyrelsen Avveckling av Regionförbundet Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Datum 2012-05-15. Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid

Datum 2012-05-15. Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid KS 26 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2012-05-15 Diarienummer KSN-2011-0621 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid Förslag till beslut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer