Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Per Davidsson KSN Cecilia Linder KSN Kommunstyrelsen Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa utmanarrätten Kommunstyrelsen därutöver beslutar för egen del att besvara utmaningen från Rescue kit enligt bilaga 1, att besvara utmaningen om borgerliga begravningsförrättare enligt bilaga 2, samt att lägga rapport om utmanarrätten till handlingarna enligt bilaga 3 Ärendet Sara Pellving, borgerlig officiant vid begravningsbyrån Jordiska, har i skrivelse utmanat kommunens borgerliga begravningsförrättare. (Bilaga 4) Ärendet förelades kommunstyrelsens arbetsutskott med förslaget att kommunfullmäktige inte skulle utse begravningsförrättare för mandatperioden Utskottet återremitterade ärendet 11 juni 2014 ( 127). Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 ( 264) utsett borgerliga begravningsförrättare Rescue Kit H2 har i en skrivelse 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun kring utbildning inom säkerhetsfrågor och krishantering (Bilaga 5). Den utmanade verksamheten är kommunstyrelsens ansvar. Föredragning Kommunfullmäktige beslutade den november 2006 ( 242) att uppdra till kommunstyrelsen att utforma regelverk för utmanarrätt av kommunala tjänster. Vidare Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: C:\Users\ingelaps\AppData\Local\Temp\W3D3\b478708e c5-989d-67769fee3cef\avskaffa Utmanarrätten mm.docx

2 2 (2) uppdrogs till samtliga nämnder att införa utmanarrätt enligt det regelverk kommunstyrelsen antar. Kommunstyrelsen antog, efter remissbehandling, ett regelverk den 13 juni 2007 ( 157) Gentemot beslutet reserverade sig (S)-, (MP)- och (V)-ledamöterna. Kommunledningskontoret har utarbetat en rapport om utmanarrätten. 78 utmaningar har inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett. Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leverantörer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leverantör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga leverantörer. Här föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa utmanarrätten och att kommunstyrelsen besvarar de två aktuella utmaningarna i enlighet med det. I svaret meddelas att utmaningen inte kommer att utredas av berörd nämnd som är kommunstyrelsen. Det utmanade företaget uppmanas istället att vara aktiv kring de upphandlingar som utförs inom det aktuella området. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Christoffer Nilsson Chef för kommunledningskontoret

3 Bilaga 1 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Linder Cecilia Näsström Yvonne Datum Diarienummer KSN Rescue kit H2 Hollandsresan Uppsala Utmaning från Resque kit Ni har i skrivelse den 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun och erbjudit era tjänster när det gäller personalutbildning, första hjälpen material med mera. Kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avskaffa utmanarrätten. Utmanarrätten var ett sätt för kommunen att få in idéer om kommunala verksamheter som skulle kunna hanteras på annat sätt. Ibland kunde det leda till en upphandling. Er skrivelse är ett erbjudande om tjänster. Någon särskilt utredning med anledning av er skrivelse är inte aktuell. Ni är välkommen att bevaka kommunens upphandlingsverksamhet och lämna ett anbud när det är aktuellt. Kommunstyrelsen Marlene Burwick Ordförande Astrid Anker Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, Uppsala Telefon: (växel) E-post:

4 Bilaga 2 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Davidsson Per Datum Diarienummer KSN Jordiska Storgatan 9 Östermalmstorg Stockholm Utmaning: borgerliga officianter/begravningsförrättare Ni har i skrivelse den 28 februari 2014 utmanat kommunens borgerliga begravningsofficianter. Uppsala kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avskaffa utmanarrätten. Utmanarrätten var ett sätt för kommunen att få in idéer om kommunala verksamheter som skulle kunna hanteras på annat sätt. Ibland kunde det leda till en upphandling. Frågan om att utse borgerliga begravningsofficianter har för nästa mandatperiod avgjorts då kommunfullmäktige utsett sådana för mandatperioden Vänliga hälsningar Kommunstyrelsen Marlene Burwick Ordförande Astrid Anker Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

5 Bilaga 3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Linder KSN Kommunstyrelsen Rapport om utmanarrätten Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade införa utmanarrätt i Uppsala kommun i november Syftet var att genom konkurrensutsättning öka kvaliteten och minska kostnader i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun skapade en process för utmaningar som har varit framgångsrik och som andra kommuner tagit efter. Under de åtta år som utmanarrätten funnits har 78 utmaningar inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett, men då syftet även har varit verksamhetsutveckling kan andra positiva effekter av utmaningarna konstateras. Rapport Kommunfullmäktige beslutade införa utmanarrätt i Uppsala kommun i november Syftet var att genom konkurrensutsättning öka kvaliteten och minska kostnader i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun skapade en tydlig process för utmaningar som har varit framgångsrik och som andra kommuner tagit efter. Ett regelverk för utmanarrätten skapades efter remiss till samtliga nämnder (KS ). Utmaningarna har hanterats av kommunledningskontoret som skickat utmaningarna för utredning av berörd nämnd. De flesta nämnder och några av bolagsstyrelserna har berörts av en utmaning under perioden. Under de åtta år som utmanarrätten funnits har 78 utmaningar inkommit till kommunstyrelsen inkom 29 utmaningar och stycken, därefter har det legat mellan två och fem och innevarande år 2014 inkom sju utmaningar. De flesta utmaningar har inte lett till att upphandling har genomförts. I flera fall beror det på att utmaningen inte omfattats av det beslutade regelverket eller av att det utmanade området helt eller delvis redan upphandlas och ramavtal finns. Av samtliga utmaningar har 14 lett till att upphandling skett samt en beslutats upphandlas 1 januari 2015 när befintligt avtal går ut. Av dessa upphandlingar har fyra vunnits av egenregi, exempelvis träffpunktsverksamhet samt drift av Fjällnora friluftscenter. Två har vunnits av det utmanande företaget; företagshälsovården utmanades 2009 och togs sedan över av det utmanande företaget liksom Lillgärdets förskola som upphandlades Ett par utmaningar har lett till att delar av den utmanade Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: C:\Users\ingelaps\AppData\Local\Temp\W3D3\bb5e81b7-12ea-4150-a242-deee59d39b8f\Rapport om utmanarrätten 2014.docx

6 2 (2) verksamheten upphandlats, såsom Musikskolan 2014, där dock en annan aktör än det utmanande företaget vann. Några erfarenheter från utmanarrätten är att det ofta varit små företag som utmanat mindre verksamheter och att det ofta gällt funktioner. Utmanarrätten ger möjlighet till markanden att ge en signal om att någon tror sig kunna utföra befintlig kommunal verksamhet med högre kvalitet eller till lägre kostnad. Detta kan ses som att kommunen får stöd i verksamhetsutveckling från marknaden. Även i de fall då utmaningarna inte har lett till upphandlingar kan man konstatera att positiva effekter uppkommit i den kommunala verksamheten genom att den utretts och belysts och att konkurrensutsättningen även i vissa fall lett till högre kvalitet och effektivitet. Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leverantörer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leverantör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga leverantörer.

7 Bilaga 4 JO RDISKA UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ink or mm. Till Cecilia Linder cecilia. se Uppsala den 28 februari 2014 Utmaning Jag använder härmed min utmanarrätt gentemot kommunens politiskt förtroendevalda borgerlig officianter/begravningsförrättare. Kommunen borde avskaffa denna gratistjänst som slår ut ett näringsliv och snedvrider en hel marknad. Motiveringen är att det finns ett näringsliv som erbjuder tjänster av högre kvalitet. Vad är problemet med att kommunen erbjuder tjänsten? Kommunen ställer inga kvalitetskrav. Det finns så vitt jag vet inga krav på kompetens inom exempelvis sorgebearbetning för dessa officianter. Att handleda människor i sorg kräver oerhörd omsorg och kunskap. Det finns heller inga krav på vad officianten ska göra (som anhöriga har rätt att kräva). T.ex. saknas krav på begravningsceremonins innehåll och omfattning, om officianten ska ha någon samtalskontakt eller träffa anhöriga före begravningsceremonin eller ens krav på att officianten ska finnas tillgänglig på telefon när anhöriga behöver det. Vidare är ersättningen till officianterna 1350 kronor per förrättning. Vilken kvalitet förväntar sig kommunen för den ersättningen? Att officianten ska lägga 20 timmar per begravning är orimligt till den ersättningen. Det innebär att kommunen erbjuder en lägre kvalitetsnivå, för kvalitet vad gäller begravningar tar tid. Det går inte att stressa på kontakten med närmast anhöriga. De måste bemötas med värme och respekt, känna att de är lyssnade på. Jag anser att anhöriga måste kunna kräva att officianten ska ha tid och vara tillgänglig. Slutsats: Kommunen subventionerar något som stjälper, snarare än hjälper Uppsalas invånare i ett läge när de är som mest sårbara, en närstående till dem har dött. Finns det något skäl för kommunen att subventionera denna tjänst? Nej. Alla svenska medborgare har laglig rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen via socialtjänsten när det saknas pengar i dödsboet. Dessa pengar utbetalas till anhöriga i en klumpsumma. Enligt lag ska denna (I genomsnitt 10 % av alla begravningar i Sverige JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

8 JO RDISKA finansieras med det bidraget, enligt uppgift från Fonus). Se bilaga 1: Utdrag ur Uppsala kommuns RiktlinjerJbrjbrsdrjningsstbd och ekonomiskt bistånd till livsföring : önlat Dnr UAN s 28 Hur fungerar det i andra kommuner? Det är olika från kommun till kommun, vissa har valt att erbjuda politiskt tillsatta borgerliga officianter andra inte. Jag har gjort en egen rundringning (ej vetenskaplig studie) av hur det ser ut i Stockholms läns 26 kommuner. Av dessa kommuner har 15 politiskt tillsatta officianter och därmed elva inte det. Stockholm stad är den största kommunen och där råder fri företagsamhet. Se bilaga 2: Undersökning, översikt Stockholms läns kommuners olika sjstem "Sammanställning..." Nyköpings kommun är det senaste exemplet på en kommun som har valt att avveckla systemet med politiskt tillsatta officianter. De har valt att göra det för att är en orättvis konkurrens gentemot Svenska kyrkan. Se bilaga 3: Nyköpings kommun avskaffat borgerliga officianter/begravningsförrättare Vilken verksamhet erbjuder jag/utmanar jag med? Jag anser att officiantuppdraget alltid ska innefatta följande: Så här arbetar jag som borgerlig officiant med varje begravning. Mycket ungefärlig tidsplan (den anpassas helt efter varje anhörigs behov/möjligheter). Dag 1. Person avlider Dag 3. Anhöriga träffar begravningsbyrån. Begravningsbyrån ringer och ger officianten uppdrag att förrätta deras begravning. Jag ringer anhöriga samma dag. Syfte: Jag anser att anhöriga så snart som möjligt måste känna sig trygga med officianten. Det är ett oerhört ansvar att förvalta deras närståendes begravning. Då kan jag som officiant också svara på enkla frågor om vad egendigen en borgerlig begravning är, hur just jag arbetar (eftersom det saknas rikdinjer) samt boka i hembesök för att träffa anhöriga för att planera ceremonin och hålla minnes/sorgehussamtal. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

9 ORDISKA Dag 5. Hembesök till anhöriga. Här träffar jag en större grupp som funnits i den dödes närmaste krets eller fmns i kretsen kring de närmast anhöriga. Det kan vara makar, barn, barnbarn, grannar, vänner, syskon, föräldrar. Andamål 1: Minnessamtal. Syftet: Samtalet är viktigt för att alla anhöriga ska lyssna på varandra. De berättar om sina minnen, betydelsefulla saker som de gjort tillsammans, både sådant som varit svårt och sådant som de minns med glädje och värme. De berättar om saker som var typiskt för den avlidne, som denne alltid sa, värderingar etc. Målet med hembesöket är att de ska öppna uppför ett samtal och känna stöd från varandra, då blir det "avdramatiserat/lättare" att prata om den döde och sorgen med varandra och man minimerar risken för girighet i samband med arv, känslan av att känna sig sårad för att folk inte hör av sig osv. Andamål 1: Planering. Att planera vilka musikstycken som ska spelas, vilka instrument och musiker som ska anlitas, om det ska läsas stycken ur en dagbok, dikter om andra personer ska hålla tal och hur en begravningsceremoni går till, var man ska vara. Det finns oändliga möjligheter när det gäller borgerlig begravning. Målet är att anhöriga ska uppleva att defår den perfekta ceremonin som passar just de och framför allt att de ha kontroll över situationen mitt i allt det svåra. Dag 6. Skriva minnestalet. Mål: Det blir en väv av livshistorien som vävs ihop med låttexter, där allt tillsammans ska spegla röda tråden i den här personens livshistoria. Målet är att anhöriga ska få känna att de vet vem de saknar. Kanske låter självklart, men när vi står i sorgchock, så är det lätt att fastna. Man vet att man saknar en bra person, men nyanserna, storheten och allt kan vara svår att överblicka. Jag hjälper dem att begripa den dödes liv. När de begriper, då kan de sörja på ett läkande sätt. Dag 7. Korrektur av minnestalet och programmet för ceremonin, vilka musiker och versioner av musikstycken det blir etc. skickas till anhöriga på epost. Då får de göra alla ändringar, strykningar och tillägg som de vill. Syftet är att minnestalet exakt ska spegla den döde och talet ska endast vara skrivet för att hjälp dem framåt i deras sorgearbete. Varje ord ska med omsorg upplevas som valt för just dem. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

10 ORDISKA Dag 10. Minnestalet godkänt av anhöriga. Nu är allt är klart inför begravningen. Då återstår oftast ett par veckor innan den genomförs. Syfte: Det är tryggt för anhöriga att kunna släppa så många orosmoment som möjligt innan begravningen. Då kan de fokusera på sin egen sorg och inte sin oro över hur det ska gå till och "klaffa". Det ansvaret ska de helt och hållet kunna överlämna till officianten som de känner fullständigt förtroende för. Dag Tillgänglig på telefon Syfte: Anhöriga ska uppleva att just de är i centrum. Varje dödsfall är unikt. Varje relation är unik. Anhöriga kan bli osäkra för saker de aldrig kunnat ana. Jag vill att de tryggt ska känna att jag finns tillgänglig för dem precis när de behöver Dag 24. Begravningsceremoni. Det är kutym i Sverige att ceremonin ligger relativt långt fram från datum för dödsfallet. Bilaga 4. hemsida. För mer information om mig och min verksamhet hänvisar jag till min Vem är jag? Vilken kompetens har jag? Jag har arbetat som borgerlig officiant sedan hösten Jag har gått kvalificerad yrkesutbildning till begravningsentreprenör vid Sensus läsåret 2010/2011. Då läser man psykologi och sorgebearbetning, kommunikation och det goda & svåra samtalet, juridik: civilrätt och begravningslagstiftning, livsåskådning och tillgänglighet, marknadsföring och företagsekonomi samt praktik på begravningsbyrå. I april 2014 kommer jag att gå en Svenska Sorgeinstitutet certifieringskurs i att hålla anhöriggrupper i sorgebearbetaing vid Svenska Sorgeinstitutet. Tidigare arbetade jag som politiskt salckunnig i Riksdagen och som tjänsteman i Regeringskansliet. I botten är jag är statsvetare. JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stockholm Postadress Box 5085, Stocldiolm

11 ORDISKA Jag är född och bor i Uppsala. Det är i Uppsala jag vill kunna verka som borgerlig officiant. Som det ser ut nu så har Uppsalas politiker gjort det omöjligt för mitt företag att vara verksam här. Och de som drabbas av de kommunala officianterna är anhöriga/kommuninvånarna som jag anser får en begravning med lägre kvalitet. En begravning med lägre kvalitet försätter människor i en svår sorgebearbetningsprocess. De hamnar i en personlig kris helt i onödan. En sjukskriven person är både en mänsklig tragedi och en kostnad för samhället på många olika plan. Mål med utmaningen Att kommunen tar bort sina borgerliga officianter/begravningsförrättare Kommunen bör istället ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för att motverka näringslivet. Jag vill be er återkomma till mig om detta underlag är bristfälligt, behöver kompletteras eller förtydligas på något vis. Och jag vill gärna vara delaktig i beslutsprocessen för detta ärende och jag drar gärna ärendet personligen inför nämnden, eftersom det ofta uppkommer frågor. Med vänlig hälsnin; Sara Pellving JORDISKA Borgerlig officiant JORDISKA en värdig, personlig och borgerlig begravning Telefon , Besöksadress Storgatan 9, Östermalmstorg, Stocldiolm Postadress Box 5085, Stocldiolm

12

13 Erbjuder Stockholms kommuner gratis officianter? - en sammanställning Kommun Politiskt majoritet Kommunala officianter Politiker (1) Ersättning (2) Kost 1. Botkyrk a S,v,mp ja ja 1000 '% Danderyd M,C Nej fl) r 3. Ekerö M, C, fp, Kd ja Ja [a, ai y direl gör i! 4. Haninge M, Fp, Mp, Kd, C ja Ja 1252 kr nej 5. Huddinge M, Fp, Kd, C, Ja, 1st Ja Drewikenpartiet 6. Järfälla M, C, fp, Kd Ja, 3 st Både och 1575 kr nej 7. Lidingö M, Fp, c Ja Ja 2798 kr nej 8. Nacka M, Fp, C, Kd Nej f2] - 9. Norrtälj M, C, fp, Kd Nej f 3 ] i 10. Nykvarn M, C, fp, Nej [4] Nykvarnspartiet 11. Nynäshamn Nej f5] 12. Salem M, C, Fp, Kd Ja 1 st Ja 1410 kr la, ai fakh belo 13. Sigtuna C, S, Mp Nej [6] Sollentuna M, Fp, Kd Ja 1st Nej 1140 kr nej 15. Solna M, C, fp, Kd Nej (7) Stockholm M, C, fp, Kd Nej (~8] Sundbyberg S, Mp, Kd, C Nej f9) Södertälje S, V, Mp Ja, 2 st Ja 19. Tyresö M, C, fp, Kd ja Ja 20. Täby V1, C, fp, Kd Nej flol Upplands-Bro M, C, fp, Kd Ja, 1st Ja nej 22. Upplands M, C, fp, Kd Ja Väsby 23. Vallentuna M, C, fp, Kd Ja, 1 st Nej fa, ai direl gör { 24. Vaxholm M, C, fp Ja, 1 st 25. Värmdö M, Mp, fp, Kd Ja, 5 st Ja 1000 kr nej 26. Österåker M, C, fp, Kd, ÖP Nej fil] - Sammanställningen är gjord av Sara Pellving i telefonsamtal, mailkonversation direkt med respektive kommun den 25, oktober ) Nej = politiskt tillsatt person, men obunden person/som inte är politiker 2) Där belopp saknas har jag ännu inte fått in uppgiften.

14

15 Ur Uppsala kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Dnr UAN s 28 BEGRAVNING Rätten till bistånd till kostnad för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Undantag: om den avlidne är omyndigt barn, prövas rätten till bistånd i förhållande till föräldrarnas ekonomi. För att kunna göra en korrekt bedömning av dödsboets rätt till bistånd, ska registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan uppvisas. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand täcka begravningskostnaderna, inte eventuella obetalda fakturor (hyra, el, telefon etc). Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Man bör också beakta hur tillgångarna i dödsboet värderats, och om den avlidne kort före dödsfallet givit bort eller förmånligt sålt tillgångar till dödsbodelägare. Bistånd till begravning och eventuella tilläggskostnader beviljas med maximalt 30% av basbeloppet. Till gravsten eller inskription beviljas därutöver belopp motsvarande maximalt 20% av basbeloppet. Till kostnad för begravning utomlands kan bistånd beviljas med maximalt 30% av basbeloppet, motsvarande vad som beviljas till begravningskostnad i Sverige. Bistånd till kostnad för anhörigs kläder eller resa i samband med begravning, ska prövas i

16 förhållande till den anhöriges situation. Om den avlidne är en nära anhörig, och speciella skäl finns, kan bistånd till sådan kostnad beviljas.

17 Förslag om indraget arvode till beg ra vn i n g sfö rrätta re Från 1 januari 2014 slutar Nyköpings kommun att betala arvodet till borgerliga begravningsförrättare, enligt ett förslag som Kommunstyrelsen tar ställning till på sitt möte 28 oktober. Ceremonin vid borgerliga begravningar styrs inte av några regler utan formas efter de efterlevande eller den avlidnes önskemål. Den som leder en borgerlig begravningsceremoni kallas begravningsförrättare. Hans eller hennes uppgift är att se till att programmet följs och hålla minnestal, läsa dikter, spela musik eller liknande. Sedan 1970-talet har Nyköpings kommun bekostat arvodet för begravningsförrättare vid borgerliga begravningar. En förrättare får cirka kronor per begravning och den totala årliga summan för kommunen är drygt kronor för alla förrättare. Det finns ett tiotal förrättare i kommunen som regelbundet håller i borgerliga begravningar. I början var det vanligt att politiker var begravningsförrättare men nu är de flesta knutna till begravningsbyråer. - Att vi betalar arvodet för de borgerliga begravningsförrättarna med skattepengar är ovanligt om vi jämför med andra kommuner. Det känns inte heller rätt gentemot skattebetalarna. Den som betalar kyrkoskatt för kyrklig begravning och samtidigt betalar kommunalskatt där de borgerliga begravningarna ingår betalar ju både för sin egen och för andras begravningar, säger Anna-Karin Lindblad, chef för kommunledningskansliet i Nyköpings kommun. Vanligt att byråerna erbjuder begravningsförrättare I andra kommuner är det vanligt att begravningsbyråerna också erbjuder borgerliga begravningsförrättare och att kunden betalar kostnaden för dem. - Vi har informerat alla begravningsbyråer i Nyköping om det här förslaget så att de kan se över om de kan sköta det här inom sin verksamhet. Det är också vanligt att kunderna vill ha en person de själva väljer som ska hålla i begravningen och det är fullt möjligt att göra så. Vill den personen ha ett arvode så betalar kunden det, säger Anna-Karin Lindblad. Förslaget finns på agendan till Kommunstyrelsens möte 28 oktober och till Kommunfullmäktige 12 november. Kontakt för frågor: Anna-Karin Lindblad Chef för Kommunledningskansliet Nyköpings kommun Tfn Dela med dig

18

19 Bilaga 5 Från: Till: Linder Cecilia Ärende: Utmana Uppsala Kommun Datum: den 1 december :44:50 Avsändare: Ibrahim Mehho Vill utmana Uppsala kommunen! Hej! Vi hör av oss från företaget Rescue Kit H2 i Uppsala med all respekt och vänlighet till Uppsala Kommun. Mitt namn är Ibrahim Mehho, och driver företaget Rescue Kit H2 sedan 2011 i Uppsala. Jag har mer än 17 års erfarenheter inom akutsjukvård, livräddning, hälsa, säkerhet och mycket mer. Vi erbjuder inom Rescue Kit H2 bland annat kvalitetssäkra utbildningar inom första hjälpen HLRhjärt- lungräddning,första hjälpen- L-ABC, barn HLR, olycksfallskurser och barnsäkerhet m.m. Vi säljer även marknadens bästa första hjälp- och säkerhetsprodukter såsom första hjälpen material för arbetsplatser, hem, bil, och de bästa hjärtstartare av högsta kvalitet till marknadens bästa pris. Vi vet att Uppsala kommun anlitar företaget Previa gällande första hjälpen utbildningar m.m. Vi vet också att Uppsala fastigheter har anlitat företaget Plusab gällande inköp av hjärtstartare och personalutbildning i första hjälpen HLR. Just detta avtal har gått ut den 30/ Vi vet också att Uppsala kommun upphandlar onödiga och dyra sjukvårdsmaterial från företaget OneMed bland annat första hjälpen material som egentligen inte ingår den delen i själva upphandlingen som är huvudfrågan. Ändå försöker Uppsala Kommun (inom upphandlingsenheten) strunta i att köpa in bättre och billigare hos en annan t.ex. oss på Rescue Kit H2 där vi även ger en bättre service för. Vi vet också och har vi uppmärksammat dem dåliga utbildningskvalitén och produkter som Uppsala kommun har slängt så mycket pengar på i onödan. Ärligt talat så blir vi också förvånade och inte glada över detta för att vi finns ju utanför kommunens dörr med de bästa tjänsterna, produkter, service och billigare jämför hos andra. Ändå väljer Uppsala kommun en annan väg. Vi känner till väl gällande upphandlingsreglerna m.m. och följer de gärna. Vi upplever inte heller att Uppsala Kommun håller sig riktig till att Kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för medborgarna. Vi upplever inte heller som företag bra kontakt med Uppsala Kommun gällande avtal och upphandlingsfrågor m.m. Det verkar lite rörigt inom detta frågan med saknad både kunskap och information. Därför får vi ofta ett vilseledande svar från olika ansvariga inom Uppsala kommun. Med detta ville vi bara hjälpa till för att förbättras och inga kritik mot Uppsala Kommun. Visst kan vi alltid strunta i detta frågan och gå vidare. Men det är svårt att inte bry sig där vi jobbar med att ge kunderna de bästa möjliga erbjudande och bidrar till ökat trygghet och säkerhet för alla. Följande områden vill företaget Rescue Kit H2 Utmana Uppsala Kommun med: - Inom personal utbildning i första hjälpen HLR, L-abc och i hjärtstartare (D-HlR). - Utbildning inom barn HLR och barnolycksfall samt barnsäkerhet för förskoleverksamheter och personal. - Första hjälpen material och hjärtstartare samt nödvändiga tillbehör (för hjärtstartare) för Uppsala kommuns verksamheter. - Arbetsmiljösäkerhet och krishantering - Skyltning och service gällande frågan ovan. Vi lovar och ser till att ni får de bästa produkterna, tjänsterna, sparar både mycket pengar och tid m.m. Jag träffas gärna med er på kommunen! Vore tacksam för återkoppling! Med vänliga hälsningar Ibbe. Mehho

20 Säkerhetsexpert inom livräddning & hälsa Detta e-brev är skickat från webbsidan

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning KS 21 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Datum 2013-07-01 Diarienummer KSN-2013-0543 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra KS 8 5 SEPT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2012-08-01 Diarienummer KSN-2010-0321 Kommunstyrelsen Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra Förslag

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Datum 2011-05-10. att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt utbildningscentrum till nominellt värde, samt

Datum 2011-05-10. att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt utbildningscentrum till nominellt värde, samt KS 7 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Nilsson Christoffer Datum 2011-05-10 Diarienummer KSN-2011-0186 Kommunstyrelsen Förvärvande av samtliga aktier Grafiskt Utbildningscenter

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-10-15 KSN- 2014-0885. Ovan nämnda årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret.

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-10-15 KSN- 2014-0885. Ovan nämnda årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret. KS 16 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-10-15 KSN- 2014-0885 Kommunstyrelsen Bokslut för förvaltade donationsstiftelser 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 KS 4 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 Kommunstyrelsen Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde Förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

KS 25 5 FEBRUARI 2014

KS 25 5 FEBRUARI 2014 KS 25 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0126 Kommunstyrelsen Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-24 KS 2014.0355 Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation

Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Marandi Silja Datum 2015-02-24 Diarienummer KSN-2015-0433 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning.

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning. H2) Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen - :'t Datum E1' Referens 2015-03-25 Lundskronu stod llaitdläggare Redovisningschef Vår Referens ;y Jonas Lundqvist 7/7 l, ;y Q_ / Kommunstyrelsen Avgifter för

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta KS 6 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0128 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-boenden

Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-boenden KS 17 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmlund Jan Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1279 Kommunstyrelsen Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-boenden

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2013 En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Maj 2013 Inledning Varje år går staten miste om närmare 180 miljarder i skatteintäkter. Det

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer