SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namn på ämnet/preparat samt bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namn på ämnet/preparat samt bolaget/företaget"

Transkript

1 Produkt namn Contego High Solid Produktkod CHS Revisionsdatum Revision nummer 02 Ref SDB Contego SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/preparat samt bolaget/företaget Produktnamn: Producent: Leverantör: Contego High Solid Contego International, Inc. (USA) EOV Sverige AB Hyvelvägen 3, Stenungsund Tel/Fax: e-post. 2. Farliga egenskaper Kemisk karaktäristik Vattenbaserad latex emulsion 3. Riskidentifikation Inanding: Kan irritera huden. Långvarig/upprepad kontakt kan förorsaka allergisk eksem. Kan förorsaka irritation genom alkalitet och mekaniskt slitage i kontakt med ögonen Exponering av höga koncentrationer ånga/spray kan förorsaka huvudvärk eller irritation i luftvägar 4. Första Hjälpen Generellt: Inandning: Förtäring: Kontakta läkare vid besvär eller irritation Sörj för god ventilation. Flytta personen till frisk luft. Vid andningsbesvär, ge konstgjord andning samt kontakta läkare Tvätta med tvål och vatten innan produkten torkar Skölj noga med mycket vatten Skölj munnen och drick vatten. Framkalla ej kräkning utan att först kontakta läkare. Kan innehålla ämnen som kan förorsaka lungskador. Vid besvär, kontakta läkare.

2 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel: Risk: Åtgärd: Skyddsutrustning: Skum, koldioxid, pulver eller vatten Inga kända. Flytande färg brinner inte men kan bubbla/skvätta vid kokpunkt Avlägsna produkten från brandställe om möjligt utan risktagande. Kemisk skyddsdräkt/handskar/stövlar och syrgas för brandmän 6. Åtgärder vid spill Person: Använd personlig skyddsutrustning enl. punkt 8 Miljö: Töm inte i vattendrag eller avlopp Rengöring: Spola med mycket vatten Uppsamling: Sug upp överflödigt material med absorberande medel, t ex sand och lämna på godkänd avfallsplats enl. punkt Hantering och lagring Förebyggande: Lagring: Contego brandisolerande stålfärg skall behandlas med industriella säkerhetsregler och god hygien. Låga nivåer av flyktiga organiska sammansättningar kan ackumuleras överst i behållarna, vilket gör det nödvändigt att behållarna öppnas i ventilerade utrymmen Förvaras i väl tillsluten behållare i torr miljö, C. Undvik extrema temperaturer. Skyddas från frost. 8. Exponering och personligt skydd Kontroll: Hygien: Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Händer: Ögon: Hud och kropp: Inbyggd ventilation kan vara nödvändig när produkten sprutas eller värms upp för torkning. Undvik direkt hudkontakt. Tvätta händerna efter användning. Endast nödvändig när färgdimma bildas Andningsskydd rekommenderas vid sprutmålning. Använd handskar Skyddsglasögon med sidoskydd eller ansiktsskärm bör användas vid sprutning Standard tät overall vid sprutmålning

3 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd, färg, lukt: Tjockflytande, vattenbaserad emulsion, vit, svag lukt ph vid leverans: Densitet: 1.35 g/cm 3 Löslighet: Blandbar med vatten Kokpunkt: 100 C (212 F) Procent VOC efter vikt: 0,0 gr / liter Procent flyktiga bi vikt: (Vatten) Smältpunkt. Brännbarhet: Självantändningstemperatur Explosiva egenskaper Oxideringsegenskaper. 10. Stabilitet och reaktivitet Stabilitet: Tillstånd som bör undvikas: Inkompatibla material: Riskabel nedbrytning: Farlig polymisering: Stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållande Undvik temperaturer över 39 C, samt frost och kyla Undvik starkt oxiderande ämnen, starka syror och alkaliska produkter Ingen förruttnelse eller nedbrytning vid normal hantering Förekommer inte 11. Toxikologisk information Inandning: Sväljning: Cancerframkallande: Arvsmassa: Fosterskadlighet: Reproduktiv toxitet: Överdriven exponering för ånga och färgdimma kan orsaka huvudvärk, irriterade ögon, näsa, hals och illamående Produkten kan vara irriterande för ögonen Produkten kan orsaka lätt irritation Väldigt lite skadliga ämnen, ingen fara förväntas med anledning av hanteringen.. (Titanium Dioxid har angivits av IARC som ett möjligt cancerframkallande ämne för människor)

4 I februari 2006 omklassificerade IARC Titanium Dioxid (TiO2) från klass 3: Oklassificerbar som cancerframkallande hos människor, till klass 2-B: Möjligen cancerframkallande hos människor. Detta SDB har reviderats motsvarande. IARC omklassificering baserades på djur (råtta) studier utförda 1985 och Dessa data har hämtats från djurförsök som innehåller extremt hög, under lång varighet, luftburen inandning av TiO2 koncentrationer som utgjorde en allvarlig belastning på försöksdjurens lungor. Dessa exponeringsförhållande har ingen relevans för människors yrkesmässiga exponering.den stora volymen av historiska epidemiologiska data indikerar inget sammanhang mellan verkliga värden av mänsklig exponering och dessa djurs exponeringsdata. Testresultaten från dessa djur har inte bekräftats av omfattande industriell erfarenhet. Titanium Dioxid är fortfarande klassificerat av OSHA (PEL: 15 mg/m 3 ) och ACGIH (TLV: 10 mg/m 3 ) som en substans med relativt låg giftighet vid inandning. Inga förändringar i OSHA exponeringsregulativ eller ACGIH konsekvensguide har förändrats sedan detta datablad skrevs. 12. Miljöinformation Utsläpp av stora mängder färg i vattendrag kan påverka fisklivet. De organiska beståndsdelarna är potentiellt biologiskt nedbrytbara 13. Avfallshantering Produkten är inte klassad som farligt avfall. Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala föreskrifter. 14. Transportinformation Produkten är inte klassificerad som farligt gods. 15. Gällande föreskrifter Produkten är inte märkningspliktig. Riskklass: Ingen R-sättning: - S-sättning: 2 förvaras otillgängligt för barn Referenser: Annan information Tänkt användningsområde: Bruksanvisning: Annan information: Brand-avvisande/motståndskraftig målning Se etikett på produkt eller särskilt dokument Tekniskt datablad och hemsida

5 Följande förkortningar kan förekomma i Säkerhetsdatablad ACGIH - American Conference of Governmental Industrial NIA - No Information Available Health NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health NIF - No Information Found AL Action Level C - Ceiling Concentration CAS - Chemical Abstracts Service CPR - Cardiopulmonary Resuscitation EPA (U.S.) Environmental Protection Administration HMIS - Hazardous Materials Identification System HMIS - Hazardous Materials Identification System IARC - International Agency for Research on Cancer Mg/m3 - milligrams per cubic meter of air Mppcf - million particles per cubic foot MSDS - Material Safety Data Sheet NE Not Established - Not Applicable NFPA - National Fire Protection Association g/m3 - Micrograms per cubic meter of air NTP - National Toxicology Program OSHA - Occupational Safety and Health Administration PEL - Permissible Exposure Limit PNOR - Particulate Not Otherwise Regulated PNOC - Particulate Not Otherwise Classified POTW - Publicly Owned Treatment Works PPE - Personal Protective Equipment ppm - parts per million resp- respirable SARA -Superfund Amendments and Reauthorization Act SCBA - Self-contained Breathing Apparatus TLV - Threshold Limit Value TWA - Time-weighted Average <- Less than >- Greater than NFPA 704 Health and Safety Standard maintained by the U.S. National Fire Protection Association. This standard is directed toward identification of risks that may be encountered during fire and emergency response conditions and is the basis for WHMIS (Canada) health and safety classification. WHMIS (Canada) Workplace Hazardous Materials Information System. The numerical hazard classification methodology of the Canadian WHMIS is based upon U.S. NFPA 704. Förbehåll: Detaljer som presenteras i detta SDB datablad har hämtats från facklitteratur och dokument som antas vara riktiga och auktoritära. Meningen med detta säkerhetsdatabladet är att tjäna som en generell vägledning för användning av produkten. Det är användarens ansvar att följa alla nationella och lokala föreskrifter.användaren måste följa kraven i OSHA Hazard Communication Standard CFR samt andra gällande hälso- och miljökrav. Detta SDB är inte tänkt som en total överblick av regelverket och bör heller inte tolkas som en licens eller en amnodan att bryta några lagar eller intrång i patent. Användaren (inte leverantören) är ensam ansvarig att känna till förhållanden vid användning och tar ansvar för processens säkerhet och hälsa. Contego International / EOV Sverige AB är inte ansvariga för fel i samband med användning av produkten. EOV Sverige AB och Contego International ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, angående andras användning av produkten och skall inte ställas till ansvar för skador i förbindelse med denna produkt. Kontakt: Original utarbetat av: EOV Sverige AB David R. Williams. Senior Industrial Hygienist Hyvelvägen 3 Comprehensive Safety Compliance, Inc. (CSC, Inc.) Stenungsund Översatt av EOV Sverige AB Tel: Utarbetat av EOV Sverige AB. Databladet är utformat i 16 punkter och är en godkänd EU-standard. Innehållet är översatt från Contego International s egna datablad på engelska. Databladet är utformat i hänseende till bästa tillgängliga information dock utan ansvar för saknad eller felaktig information.

SÄKERHETSDATABLAD. Revisionsdatum: 2006-07-27 MSDS Nr. BAW1006. Avsnitt 1. Namn på ämne/beredning och bolag/företag

SÄKERHETSDATABLAD. Revisionsdatum: 2006-07-27 MSDS Nr. BAW1006. Avsnitt 1. Namn på ämne/beredning och bolag/företag SPILFYTER Products Sida 1 av 5 Revisionsdatum: 2006-07-27 MSDS Nr. BAW1006 Avsnitt 1. Namn på ämne/beredning och bolag/företag Produktnummer: Produktnamn: 440130 & 440130C Våtservett för batterisyra Tillverkare/leverantör:

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Användning av beredningen Företagsidentifiering hp Priming Solution Indicator for press w3250 Q4306A För användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift.

SÄKERHETSDATABLAD. CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Identifiering av preparatet Synonym(er) Användning av Substansen/Beredningen version nr 02 CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK

Läs mer

C3845Series[B]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf. C3845Series[C]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf. C3845Series[LC]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf

C3845Series[B]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf. C3845Series[C]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf. C3845Series[LC]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf C3845Series[B]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf C3845Series[C]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf C3845Series[LC]-SDS_SWEDEN-Swedish-01.pdf SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Identifiering

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja Lampolja Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Lampolja SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 21 september 2012 Utgivningsdatum: 27 Maj 2008 SDS nr: 170RA 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 6 maj 2015 Utgivningsdatum: 28 Maj 2008 SDS nr: 170B-16 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 18 december 2012 Utgivningsdatum: 4 Maj 2007 SDS nr: 398A 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Mitre Bond Adhesive LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 16 april 2015 Utgivningsdatum: 16 Juli 2007 SDS nr: 281-13 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning: ZYGLO ZP-9F - aerosol

Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning: ZYGLO ZP-9F - aerosol Version: 15.1 Datum för revidering: 18.05.2015 Enligt (EG) nr 453/2010, bilaga II AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: ZYGLO ZP-9F - aerosol 1.2 Relevanta

Läs mer

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: MATAKI ASFALTKITT Art.nr: 50128001

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet DEGREASER

SÄKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet DEGREASER 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Kemikalienamn Ersätter säkerhetsdatablad från 2013-06-18 Version nummer 3.0 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Reviderad utgåva nr. : 1

SÄKERHETSDATABLAD Reviderad utgåva nr. : 1 Sida : 1 / 6 óm Etikett 2.1 : brandfarlig gas. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn : Produktslag : Aerosolflaskor. Användningsområde : Iindustri. Företagsidentifikation : MPM

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40 STARTA Motorolja 10W-40 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2000 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1 Sida 1(7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning StainClean Betpasta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer