SÄKERHETSDATABLAD. Revisionsdatum: MSDS Nr. BAW1006. Avsnitt 1. Namn på ämne/beredning och bolag/företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Revisionsdatum: 2006-07-27 MSDS Nr. BAW1006. Avsnitt 1. Namn på ämne/beredning och bolag/företag"

Transkript

1 SPILFYTER Products Sida 1 av 5 Revisionsdatum: MSDS Nr. BAW1006 Avsnitt 1. Namn på ämne/beredning och bolag/företag Produktnummer: Produktnamn: & C Våtservett för batterisyra Tillverkare/leverantör: Nödtelefonnummer: SOS alarm 112 Ikaros AB i samarbete med NPS corporation Sofiedalsvägen 1 Tel OXIE Avsnitt 2. Sammansättning/information om beståndsdelar Alla farliga beståndsdelar enligt Cercla Hazardous Ingredients är listade vid 1 % eller mer och carcinogener vid 0,1 % och mer. BESTÅNDSDELAR CAS-nr. # PEL: Dikaliumsalt Inte fastställt Rapporterad som potentiell carinogen eller känd carcinogen: Nej Om Ja, rapporterad av: IARC NTP OSHA Sara Hazard Category: Nej Ingredienser som kan orsaka irritationen: Kalium vid ph 10 Avsnitt 3. Farliga egenskaper Eventuella hälsoeffekter: Primära vägar in i kroppen: Hudabsorption: xx Inandning: Förtäring: Akuta effekter: Kroniska effekter: Ögon: Kraftigt irriterande Hud: Irriterande Inandning: Irritation, Hosta Förtäring: Irriterande Inte kända Avsnitt 4. Åtgärder vid Första hjälpen Ögonkontakt: SKÖLJ GENAST ÖGONEN MED EN DIREKT VATTENSTRÅLE i minst 15 minuter, medan ögonlocken hålls isär för att säkerställa fullständig spolning av hela ögat samt ögonlocksvävnaden. För att få maximal effekt är det viktigt att spola ögonen inom några sekunder. Sök omedelbart läkarvård. Hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten under 15 minuter. Avlägsna kontaminerade klädesplagg. Sök läkare omgående om irritation kvarstår. Inandning: Se till att den drabbade får frisk luft. Kontakta läkare om symtomen kvarstår. Förtäring: Framkalla inte kräkning. Ge stora mängder vatten. Sök omedelbart läkarvård.

2 SPILFYTER Products Sida 2 av 5 Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder Flampunkt - ej brännbar Antändnings- eller explosionsgränser (ungefärlig procent efter volym i luft) LEL (Lower Explosive Limit)= NA UEL (Upper Explosive Limit)= NA Släckmedel: skum ** CO 2 ** torr kemikalie ** vatten/dimma ** annat Osedvanlig brand- och explosionsrisk: NA Särskilda brandbekämpningsmetoder: inga Nedbrytningsprodukter under brandbetingelser: inga Varning gällande "tom" behållare: Tomma behållare håller kvar rester av produkten (flytande och/eller ånga) och kan vara farliga. Man ska inte trycksätta, skära, svetsa, löda, borra, krossa eller utsätta dessa behållare för värme, eld, gnistor eller andra antändningskällor: de kan då explodera och förorsaka skada eller dödsfall. Försök inte rengöra eftersom vissa rester är svåra att avlägsna. Tom behållare ska vara fullständigt tömd, rätt försluten och rätt transporterad till någon som iordningställer fat/kärl. Alla andra behållare ska bortskaffas på ett miljömässigt säkert sätt och i enlighet med gällande föreskrifter. Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Undvik att andas in ångor. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Begränsa spill och samla in materialet med hjälp av kemiskt resistenta sorberande produkter. Om denna produkt blandas med andra material, se avsnitt 13. Avsnitt 7. Hantering och lagring Lagring: Förvara på en sval och torr plats. Hantering: En god rutin är att alltid använda gummihandskar, gummistövlar, gummiförkläde och skyddsglasögon vid användning av rengörande beståndsdel. Säkerhetsmärkning: Ingen under normal användning. Avsnitt 8. Begränsning av exponering/personligt skydd Exponeringsgränser: Trietanolamin ACGIH TLV är 5 mg/m 3. OSHA PEL: Inte fastställt Slutanvändare måste avgöra vilka typer av personlig skyddsutrustning som behövs enligt 29 CFR Personal Protective Equipment (PPE) for General Industry (Personlig skyddsutrustning). Följande ska endast ses som förslag: Ögon: Skyddsglasögon, ögonskydd eller ansiktsskydd Hud: Lämpliga kemiskt resistenta handskar och skyddskläder Inandning: Luftrenande gasmask med lämpligt filter eller filterkassett för kemikalier Sörj för tillfredställande ventilation, så att exponeringsgränserna enligt ACGIH efterlevs

3 SPILFYTER Products Sida 3 av 5 Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Kokintervall: o C Ph: 11 Procent flyktig: Na Densitet: 1,2-1,3 Ångdensitet: Inte fastställd Löslighet: Fullständig i vatten Utseende: Klar luktfri vätska Lukt: Oparfymerad Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden som bidrar till instabilitet: Under normala förhållanden är denna produkt stabil. Inkompatibilitet: Syror Riskfylld nedbrytning: Ingen Förhållanden som bidrar till riskfylld polymerisation: Det är inte känt att materialet polymeriserar. Korrosionseffekt på material: Ingen under normala förhållanden. Avsnitt 11. Toxikologisk information Denna produkt är inte listad av NTP eller IARC. Se avsnitt 15. Avsnitt 12. Ekologisk information Inga tillgängliga uppgifter. Se avsnitt 15. Avsnitt 13. Avfallshantering Bortskaffningsmetod: Behandla eller bortskaffa enligt bestämmelserna i The Resource Conservation And Recovery Act så som de handhas av Usepa eller gällande statlig myndighet. Avsnitt 14. Transportinformation U.S. Dept. Of Transportation: Inte reglerad Canadian T.D.G.: Klass D2b Avsnitt 15. Gällande föreskrifter SARA; AVSNITT 313 (Toxic Chemical Release Reporting) 40 CFR Ingen av ingredienserna är listade i Toxic Substances Control Act (TSCA): Alla ingredienserna är listade i Chemical Substance Inventory State/Int l Right-to-Know Regulations: Kanadas WHMIS: Kalium ph 10.

4 SPILFYTER Products Sida 4 av 5 Avsnitt 16. Annan information Förkortningar: CFR: Code of Federal Regulations OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA:s motsvarighet till SWEDAC) MSDS: Material Safety Data Sheet (säkerhetsdatablad) PEL: Permissible Exposure Limit (tillåten exponeringsgräns) NA Not Applicable (ej tillämplig) ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk sammanslutning för yrkeshygien) TLV: Threshold Limit Value (gränsvärde) NTP: National Toxicology Program IARC: International Agency for Research on Cancer (internationell cancerforskningsorganisation) RCRA: Resource Conservation and Recovery Act TSCA: Toxic Substances Control Act (amerikansk kemikalielagstiftning) SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act USEPA: United States Environmental Protection Agency (amerikansk miljövårdsmyndighet) CERCLA: Comprehensive Response, Compensation, and Liability Act DOT: Department of Transportation WHMIS: Hazardous Materials Information System (hälsodatabas) n.o.s.: Not Otherwise Specified (inte i övrigt specificerad) NFPA: National Fire Protection Association (oberoende, ideell, internationell organisation) HMIS: Hazardous Material Information System (hälsodatabas) NFPA klassificering: HMIS klassificering: Hälsa: 1 Hälsa: 1 Brand: 1 Antändlighet: 1 Reaktivitet: 0 Reaktivitet: 0 Särskild risk: Ingen Personligt skydd: X OBS: Detta säkerhetsdatablad (MSDS) har endast tagits fram för KOLORESAFE Liquid Acid Neutralizer (4100-serien) från SPILFYTER Products. Säkerhetsdatabladen för de kemikalier som används tillsammans med denna produkt måste granskas genomgående, och försiktighetsåtgärder vidtas enligt anvisningar. Informationen i detta dokument har utarbetats från källor som bedömts som pålitliga och precisa. NPS Corporation kan dock inte lämna några garantier angående information från källor, och gör uttryckligen inga ansvarsförbindelser, och tar inte heller på sig någon ansvarsskyldighet för användning av denna produkt. Begränsning av skadeståndsansvar/friskrivningsklausul Du har köpt en SPILFYTER Products från NPS Corporation. Du har i samband med detta fått uppgifter, produktetiketter, säkerhetsdatablad och annan information om SPILFYTER Products.

5 SPILFYTER Products Sida 5 av 5 Vissa SPILFYTER Products är förenade med risker. Information om riskfyllda SPILFYTER Products lämnas utan garanti. NPS Corporation garanterar inte riktigheten i informationen om riskfyllda SPILFYTER Products. Dessa produkter ska endast användas av personer som har sakkunskap när det gäller de riskfyllda produkterna. Den information som lämnats angående de riskfyllda produkterna har bedömts vara korrekt. Du måste dock utföra egna undersökningar angående säkerhet, toxicitet, lämplighet samt korrekta transportmetoder för varje riskfylld SPILFYTER Product. Ingen garanti, uttryckt eller antydd, ges av NPS Corporation angående resultaten av användning av dess produkter. Ingen garanti ges gällande säkerhet och toxicitet hos någon SPILFYTER Product. NPS Corporation tar inte på sig någon ansvarsskyldighet som uppkommer utifrån användning SPILFYTER Products. Ytterligare information och undersökningar kan behövas innan du använder SPILFYTER Products. NPS Corporation påtar sig inget ansvar för skador, direkta eller indirekta, orsakade av användning av SPILFYTER Products, eller utifrån tilltro till uppgifterna i säkerhetsdatabladet eller produktetiketten. Är du återförsäljare av SPILFYTER Products, måste du enligt lag förse dina kunder med ett exemplar av datasäkerhetsblad samt instruktioner för hantering. Det krävs också enligt lag att du försäkrar att alla SPILFYTER Products transporteras på rätt sätt. Copyright 2006, NPS Corporation

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Användning av beredningen Företagsidentifiering hp Priming Solution Indicator for press w3250 Q4306A För användning

Läs mer

Ethidium Bromide, 5 g US32813-5G. Mycket giftigt

Ethidium Bromide, 5 g US32813-5G. Mycket giftigt GE Healthcare SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG Sverige Svenska 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Katalognummer Ethidium Bromide, 5 g

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AIRDUSTER ZERO

SÄKERHETSDATABLAD AIRDUSTER ZERO SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer EADZ420D, ZE 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1 Sida 1(7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning StainClean Betpasta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 6 maj 2015 Utgivningsdatum: 28 Maj 2008 SDS nr: 170B-16 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Artikel nr Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika.

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika. Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: 540088 3. 0. 2 Användning av ämnet eller preparatet: reagent Produktkod: 607828 + 540088 (0.1 liter)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 18 december 2012 Utgivningsdatum: 4 Maj 2007 SDS nr: 398A 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 21 september 2012 Utgivningsdatum: 27 Maj 2008 SDS nr: 170RA 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Bodyguard Självförsvarsspray Artikelnummer 7 310 561 000 009, 7 310 562 000 008 Leverantör Bodyguard Säkerhetsprodukter Gothenburg AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG.

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EQ DryCut 2000

SÄKERHETSDATABLAD EQ DryCut 2000 1/6 SÄKERHETSDATABLAD EQ DryCut 2000 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: EQ DryCut 2000 Alternativ benämning: Användning: Tillverkare: Vattenbaserat, flytande smörjmedel för metallarbeten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Wart Pen Art nr 101085 1. Namnet på ämnet/produkten och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Wartner Pen Användning av ämnet eller blandningen Vårtbortagnings

Läs mer

Säkerhetsdatablad. * * *Avsnitt 1 IDENTIFIERING AV ÄMNE/BLANDNING OCH AV FÖRETAG/PROJEKT* * *

Säkerhetsdatablad. * * *Avsnitt 1 IDENTIFIERING AV ÄMNE/BLANDNING OCH AV FÖRETAG/PROJEKT* * * * * *Avsnitt 1 IDENTIFIERING AV ÄMNE/BLANDNING OCH AV FÖRETAG/PROJEKT* * * 1.1 Produktbeteckning: Kemisk familj akrylföreningar Ämnets registreringsnummer Beståndsdelarna är antingen registrerade, förhandsregistrerade

Läs mer