Årsredovisningen är framtagen av Grafisk produktion i Studsvik, juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisningen är framtagen av Grafisk produktion i Studsvik, juni 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal. Vi informerar om kärnkraft och samlar in, analyserar och återför drifterfarenheter från kärnkraftverk världen över. Verksamheten bedrivs vid våra utbildningsenheter i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Vid huvudkontoret i Studsvik bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete. KSU ingår i Vattenfallkoncernen sedan Årsredovisningen är framtagen av Grafisk produktion i Studsvik, juni 2010

3 INNEHÅLL KOMPETENS GER KVALITET... 4 VISION OCH AFFÄRSIDÉ... 5 UTBILDNING... 8 INTERNATIONELL GRANSKNING... 9 KURSDAGAR EFFEKTMÄTNING ERFARENHETSÅTERFÖRING MEDARBETARE OCH KOMPETENS TEKNIK Kursdagar FINANSIELL INFORMATION BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING KSUs HISTORIA Antal anställda Kostnader utfall 3

4 KOMPETENS GER KVALITET Stora satsningar på kärnkraften görs inte bara i Sverige. Det är en global trend. Man kan säga att vi ser något av en renässans för kärnkraften, mycket på grund av att miljöfrågan är så hårt kopplad till koldioxidutsläppen. För KSU betyder detta stora utmaningar framöver. Vi har arbetat intensivt under året med att effektivisera våra utbildningar och gör allt för att öka kommunikationen med kärnkraftverken. Säkerheten står i fokus för all utbildning och träning, och den utvecklas hela tiden i nära samarbete med branschens stora aktörer. När det gäller pedagogik samarbetar KSU med universitet och högskolor för att ligga i framkant av utvecklingen med ett stort och anpassat kursutbud. KSU arbetar nära den frivilliga internationella samarbetsorganisationen WANO, World Association of Nuclear Operators. Från hela världen samlar vi information om händelser som sedan ligger till grund för utveckling av nya simuleringar och kurser. Simulatorerna är en omistlig del i KSUs verksamhet och för branschen som helhet. Åke Karlsson Verkställande direktör 4

5 VISION OCH AFFÄRSIDÉ Vår vision är att bli... ett ledande utbildningsföretag Affärsidé Ge kärnkraften framgång genom att i samverkan erbjuda utveckling och helhetslösningar inom utbildningsområdet. Kompetenssäkra kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Erbjuda test, verifiering och validering av utrustning i simulatormiljö före installation i kärnkraftverken för ökad reaktorsäkerhet och drifttillgänglighet. 5

6 Erfarenhetsåterföring via bl a - Analysgruppen - WANO - IAEA - Nucnet Radio Sverige Delar av vår utbildning sker vid högskolor och universitet KS U KS Vi påverkas bl a av - Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM - politiska beslut - lagar och förordningar - våra ägare Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Riksdagshuset

7 Vi fokuserar bl a på - verifiering - validering - effektmätning - MTO - säkerhetscoachning - Task Observation Vi ägs av Ringhals AB, Barsebäck Kraft AB, OKG AB, Forsmarks Kraftgrupp AB Med hjälp av simuleringsteknik tränas - normal drift - störd drift - akuta lägen - anläggningsändringar Välkommen till KSU U Vi utbildar - skiftledare - underhållspersonal - reaktoroperatör - turbinoperatör - stationstekniker Reaktorsäkerhet Vi är ca 300 personer och vi finns i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och i Studsvik, där vårt huvudkontor ligger.

8 UTBILDNING KSU bedriver utbildning i Barsebäck, där uppdraget är underhållsutbildning i verkslik miljö, samt i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals. Vid huvudkontoret i Studsvik bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete. Gemensam stationsteknikerutbildning Under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt bedrivits inom KSU med målet att åstadkomma en gemensam stationsteknikerutbildning för samtliga kärnkraftverk i Sverige. Utbildningen införs på de svenska kärnkraftverken under hösten Ökad leveranskapacitet Task Observation Task Observation är ett begrepp som innebär att chefer och ledare tränas i att utveckla sin verksamhet i enlighet med säkerhetskrav och riktlinjer, som hela kärnkraftsbranschen har underkastat sig att följa. Vi lär chefer att gå ut i verksamheten och systematiskt följa upp att medarbetare använder det arbetssätt som överenskommits. En chef måste reagera direkt när ett felaktigt beteende observerats. Syftet med en ny stationsteknikerutbildning är dels att säkerställa att utbildningarna håller samma kvalitet över hela landet, dels att skapa flexibilitet genom att nyttja samma instruktörer till olika utbildningar. En fördel är att samma grundutbildning kan användas trots verkspecifika skillnader. Utvecklingskostnaderna för nya utbildningar minskas härmed avsevärt. Lärande i vardagen En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Medan man i den branschgemensamma utbildningen lär sig hur ett kärnkraftverk fungerar generellt, får man i den arbetsplatsförlagda delen tillfälle att se hur det generella är tillämpat och utformat på det egna blocket. Man behöver inte alltid gå på kurs för att lära sig något nytt. Individanpassat handledarstöd kan vara nog så effektivt. Bättre kompetensutnyttjande Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en viktig del i den nya stationsteknikerutbildningen då det är här vi drar nytta av lärandet i vardagen. 8

9 INTERNATIONELL GRANSKNING OSART-granskning i Oskarshamn OSART (Operational Safety Review Team) utgör Internationella atomenergiorganets (IAEA) säkerhetsgranskningsteam. Teamet, som är sammansatt av internationella experter, granskar säkerhet och tillförlitlighet i driften av kraftverket med särskilt fokus på säkerhetskulturen. Man erbjuder medlemsstaterna råd och assistans med syfte att förbättra säkerheten. OSART-programmet initierades 1982 och finns tillgängligt för alla medlemsstater. I kontakterna med kärnkraftverken i olika delar av världen hittar OSART-teamen ständigt goda exempel (s k good practice och good performance) på effektivt säkerhetsarbete exempel som man sprider vidare. Teamet ger också rekommendationer till förbättringar. På så sätt bidrar IAEA samtidigt till ständig utveckling av säkerhetsarbetet i alla medlemsländer. En OSART granskning innebär att man tittar på följande områden: ledning och organisation utbildning och träning operativ drift underhåll tekniskt stöd erfarenhetsåterföring strålskydd kemi haveriberedskap. Vid OSART-granskningen i Oskarshamn 2009 blev tilldelningen till KSU två Good Practice den ena för varierade utbildningsmiljöer, till exempel underhållsutbildningen i Barsebäck, den andra för målbaserat utbildningsmaterial. Dessutom fick KSU två Good Performance, dels för simulatormodifieringar och utbildning i samband med stora anläggningsändringar på verken, dels för det effektiva förberedelsearbete som bedrivs för att undvika bränsleskador i anläggningen. All personal, inklusive entreprenörer, måste genomgå en utbildning i Rent system innan tillträde till OKG-anläggningen medges. Good Practice och Good Performance 9

10 KURSDAGAR Antalet kursdagar ökar Utvecklingen av antalet kursdagar mellan åren 2000 och 2009 visar en ökning från till Av dessa står underhållsutbildningen i Barsebäck för cirka 220 dagar. Under året är det utbildning av driftpersonal som har ökat mest. Under 2009 uppgick antalet kursdagar riktade till kunder utanför kärnkraftverken till 100 dagar. Ökad kostnadseffektivitet Genom att i högre grad anpassa utbildningsperioden till kursdeltagarnas önskemål och genom att omplanera nyttjandet av resurser kunde oplanerade aktiviteter genomföras inom den totala kostnadsramen. Till exempel kunde en tillkommande kostnad på kronor för ombyggnad av bostadspaviljonger invid Barsebäcksverket bekostas av KSU i stället för att debiteras kärnkraftverken. Betonas ska också att den branschgemensamma utbildningen, t ex den tidigare nämnda stationsteknikerutbildningen, har resulterat i ökad leveranskapacitet och ett avsevärt bättre resursutnyttjande kursdagar Utbildningsenhet Forsmark Utbildningsenhet Oskarshamn Utbildningsenhet Ringhals Utbildningsenhet Studsvik Underhållsutbildning Gemensam utbildning 1000 Dagar År Kursdagar, Operatörsutbildningen i Studsvik administreras av respektive utbildningsenhet. 10

11 EFFEKTMÄTNING Lärande utvärdering Att mäta och analysera långsiktiga effekter av genomförda kompetensutvecklingsinsatser är ett viktigt instrument i vårt interna kvalitetsarbete och vår kvalitetssäkring av kompetensläget vid kärnkraftverken. Ett utvecklingsprojekt har genomförts med syfte att utveckla metoderna och kompetensen inom området effektmätning och lärande utvärdering. Inom projektets ram har ett antal pilotstudier genomförts i samarbete med kärnkraftverken för att validera framtagna modeller och metoder. Att mäta utbildningens effekter viktigt för kompetenssäkringen Inspiration till lärande Självförtroende Intresse för arbetet Resultatet av utvecklingsprojektet visar att de modeller och metoder som arbetats fram ger värdefull information och ett bra underlag för förbättringsarbetet. Målsättningen är att i samråd med verken årligen utvärdera tre till fem funktionsområden, t ex utbildningsprogram för olika befattningar på verken, interna processer, så som kompetenssäkring av instruktörer. Utbildningens effekter Utbildningens effekter utvärderas med avseende på ett stort antal aspekter. Bilden till höger ger ett exempel på hur stationstekniker från Forsmark och Ringhals tillsammans skattar effekterna inom några övergripande områden. Säkerhetstänkande Yrkesstolthet 11

12 ERFARENHETSÅTERFÖRING Analysgruppen Analysgruppen är en fristående expertgrupp med förankring inom den svenska kärnkraftsindustrin. Gruppen administreras av KSU. Gruppen publicerar information om kärnkraft, reaktorsäkerhet, strålningsfrågor och riskjämförelser mellan olika energislag. ppen vid Analysgru AB (KSU) n utges av ing Faktaserie erhet och Utbildn NG äk KÖPI NY Kärnkrafts SE Fax 01 Box net: Telefon 01 Inter aly E-post: an Fakta port p a r s e g Lä nr 3 oto 3 f Olkilu eaktorn R Bakgrund och Faktablad Analysgruppen publicerade under året två nummer av Bakgrund, en serie djupare faktaredovisningar, på temat kärnbränslecykler och uran. Analysgruppen publicerade även tre Faktablad, som är en kortare redogörelse av fakta, tillrättalägganden, av sådant som missuppfattats i media eller i den politiska debatten. Årets Faktablad handlade om miljö- och hälsoeffekter vid brytning av uran, reaktorbygget Olkiluoto 3 och kommentarer till rapporter om barnleukemi i närheten av kärntekniska anläggningar. Den sista publicerades som respons på en interpellation (2008/09:259) av Per Bolund (MP) till miljöminister Andreas Carlgren (C) och publicerades före interpellationsdebatten. Opinionen Analysgruppen genomförde två opinionsundersökningar under 2009, en i maj och en i oktober. Undersökningarna visar ett svagt vikande stöd för kärnkraften. Opinionen för kärnkraft är dock fortfarande stark. I oktobermätningen ville 74 % fortsätta använda kärnkraften, och av dessa ville 35 % bygga nya kärnkraftverk vid behov. Hela 41 % var för att man bygger nya kärnkraftverk vid de befintliga anläggningarna. Opinionsläget för kärnkraften är starkt Män är klart mer positiva till kärnkraft än kvinnor (83 % respektive 67 %). Stödet för kärnkraften är störst hos personer som sympatiserar med Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna, medan det är klart lägst hos personer som sympatiserar med Miljöpartiet, där dock stödet för fortsatt användning av kärnkraften var hela 47 % i oktober. 12 enska In Oy, på sv en Voima 05 kla ud 20 su li av ol an VO, Te fick i börj, lkiluo B O A r, ft to ra reak strins K nds femte uoto, Euraåm la in F a att bygg a i Olkil typ på 1 reaktorern två egna or av en ny bredvid de en tryckvattenreakt ett konsortium b är är Reaktorn leverantör arande Areva NP effekt och uv m gawatts el ramatome ANP (n ller en ko af savtalet gä av fransk. Leveran st pris på cirka 3 m G A s en tyska Siem anläggning till fa ig nyckelfärd för drift år iska och o ig ats av tekn euro, färd dock kant och fördyrat byg r ha et kt Byggproje m försenat och omfattande igheter so riska svår har kvalitetsbrister beräknat. t än na Bland an er resurser Strålsäkerhets e krävt m a tionsarbet n har finsk flera tillfällen de ti gg by la vid Under he betet och kerhe ar t lj fö ga gar av sä STUK, no t sig om förbättrin s av m dö be et ra nadssked och försäk rhe under bygg kraftverkets säke en em bl rn ro a P kä rk a ci ig at rd fä en rs det arande fö t påverkat är för närv i kommersiell drif Projektet h starta er euro oc planeras 7 miljard reaktorn är cirka 1, d na st ko mer ersättas. nk detta ska d ny kär er Finlan v ö h e b rn r ny kä kr Därfö ta bygga slut att lå be van att m s rä st nd la en Fin och av elkraft erad el. ( v rt ho po be im ökat roendet av be Faktabla h s oc en p pp ru utsläp se Analysg t Faktablad nr, et ut sl om be n, sam kärnkrafte. utvecklas te reaktor) m fe s nd Finla T

13 46 Nummer Juni g ån Årg aserien yrad ch förd rsenad o fö Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken nduartecken oto 3, minne mebestående P), och h mplett oc miljarder organisato. ggnationen e konstruk Vasa, scentralen n begärt n. etskulture ha STUK inte et. h a tre år oc nad äk Ber hur rt det är okla kraft Årsrapport Olkiluoto s i ett raft grunda xidio ld ko a minsk are fakta (För närm I Finland ad nr 35, ggs r 39, Nu by Åbo Lovisa rs fo elsing H t från 25 procen 2008 kom ocent från koli Finland pr en 10 on t, ti uk t från enkraf Av elprod t från vatt port och 31 procen h olja 19 procen kärnkraft,, 15 procent från im uktion med kol oc 24 od ft a ra pr rk el sk ci en en 03 kond e, 20. Andel de för dligt högr ergikällor övriga en har tidvis varit bety n produktionen bå de e a sl sk än in br m som vill h Finland procent, oc Enheten för erfarenhetsåterföring publicerar årligen rapporten Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken, där enskilda händelser vid respektive block rapporteras. Erfarenhetsåterföring Enheten för erfarenhetsåterföring vid KSU var under 2009 engagerad i OSART-granskningen vid OKG och i förberedelserna för OSART-granskningen i Ringhals. Enheten införde också en ny strategi för att öka användningen av erfarenheter i KSUs utbildningar. I korthet går denna ut på att fokusera på gjorda erfarenheter i stället för enskilda händelser. Erfarenheterna samlas i så kallade erfarenhetsmoduler och används sedan som träningsuppgifter i olika utbildningar. Under 2009 behandlade enheten för erfarenhetsåterföring cirka rapporter om händelser och incidenter vid utländska kärnanläggningar. Svenska händelser analyserades genom medverkan i ERFATOM och i direktkontakt med kärnkraftverken. 13

14 MEDARBETARE OCH KOMPETENS Kompetensläget Branschen är nu åter i en uppgångsfas och kräver mer kompetens än någonsin för att klara såväl uppgraderingar som nybyggnation av svenska reaktorer. De stora pensionsavgångarna skapar också ett resursbehov som ställer nya krav både på rekrytering och kompetensutveckling. Den höga rekryteringstakten skapar även en utmaning i att etablera ny personal. 10 > år34% Branschen är nu åter i en uppgångsfas och kräver mer 22% kompetens än någonsin år 25%0 2 år 19%2 4 år KSUs kompetens- och resursläge följer branschen i övrigt. Medelåldern på KSU är relativit hög med följd att ett stort antal medarbetare kommer att pensioneras mellan 2011 och Exklusive pensionärsavgångar har företaget nu en personalomsättning på 3,7 %. Pensionsavgångarna tillsammans med en allt större rörlighet på arbetsmarknaden skapar ett ökat nettorekryteringsbehov. Generationsväxlingen en stor uppgift för oss, liksom för så många andra. Ett stort antal medarbetare som arbetat kort tid och ett ännu större antal som arbetat länge ställer stora krav på kompetensutbyte. Detta, samtidigt som KSUs leveransvolym ökar, skapar ett utmanade läge som ställer stora krav på balans. Innehållet i det vi levererar har ändrats och därmed krävs nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter hos KSUs medarbetare. Med det resursläge vi har, kombinerat med ett kompetensgap, står KSU inför en av sina största utmaningar någonsin. Fördelning, anställningsår. Chalmers i Göteborg och KSU KSU samarbetar med forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att utveckla överföring av så kallad tyst specialistkunskap. Kunskap som är erfarenhetsbaserad och sitter i väggarna på en arbetsplats och i medarbetarnas huvuden, svår att fånga i läroböcker och instruktioner. Fyra erfarna simulatorinstruktörer har valts ut som i sin tur har utsett sina adepter till programmet. Studiedagar Varje sommar och vinter utbildas en specifik målgrupp, dvs medarbetare som arbetar i vår utbildningsprocess, under fyra veckor per säsong på ett tema som formuleras utifrån verksamhetens aktuella behov. Ett återkommande tema för sommarens studiedagar är alltid kopplat till den årliga KSU-konferensen där hela företaget deltar. Målet för deltagande i studiedagarna är 80 % av målgruppens cirka 160 medarbetare. 14

15 Fenixprogrammet Fenixprogrammet är en utvecklingsidé som vi fått från statliga Energimyndigheten och vidareutvecklat för våra behov. I korthet går programmet ut på att två nestorer, dvs två äldre medarbetare med erfarenhet, god utbildning och lämplighet för uppgiften, leder gruppen. Yngre medarbetare i grupper om fyra till fem personer träffas en dag per månad, under cirka ett år, för att informeras om vårt företag och vår bransch, dvs kärnkraften från ax till limpa. Utfallet hittills har varit mycket positivt. Dialogseminarier KSU har sedan flera år ett givande samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, där man använder sig av en speciell metodik, den så kallade dialogseminariemetodiken. En bärande idé i dialogseminariemetoden är att kunskapsutveckling är en kollektiv process som tar form mellan människor, inte i den enskilda personens hjärna. Seminariedeltagarna, med olika kunskaper och erfarenheter, läser på förhand givna texter. Var och en kommenterar texterna och redovisar associationer och reflektioner skriftligen som sedan ger upphov till givande diskussioner som protokollförs och ligger delvis till grund för kommande möten. Resultatet kan beskrivas som en positiv spiral, där kunskap och erfarenhet tydliggörs och förmedlas. Det pågår också ett samarbete mellan KTH och KSU kring en doktorsavhandling, som delvis baseras på erfarenheter från KSUs simulatorträning för kärnkraftverkens kontrollrumspersonal. Kvalificerad erfarenhetsutveckling inom säkerhetsarbetet är en seminarieserie som KSU tillsammans med Vattenfall har arbetat med under de senaste tre åren. Trainee-program I en fas med stora rekryteringsbehov genomfördes ett 15 månader långt trainee-program. Av deltagarna i programmet har nu 86 % en tillsvidareanställning inom KSU. 15

16 TEKNIK 2009 Simulatordrift och support Investeringar för säkerhet, effekthöjning och längre livstid I Ringhals moderniseringsprogram TWICE deltog KSU genom att bygga en ny simulator för användning dels i utbildningsverksamheten, dels för utprovning av ny utrustning till verkets nya kontrollrum. I Ringhals 3-simulatorn slutfördes under året det stora arbetet med att byta ut samtliga processmodeller. Vidare gav de kommande moderniseringarna och effekthöjningarna i GREAT- och NICE-projekten i verket upphov till uppdateringar som genomfördes i simulatorn. Verket använder simulatorn för att kvalitetssäkra leveransen innan den installeras i verket lösningar Gemensamma tekniska Gemensam upphandling Kontinuerligt samarbete Projekt Godkänd leverans till KSU Verkets verifiering Våra simulatorer är en förutsättning för att driftsätta uppgraderingar i verken. Vi samarbetar med verket och verkets leverantörer i varje investeringsprojekt. Vi utbildar operatörerna (As Built) Uppdatering enligt verk Vi genomför utbildning innan installationen i verket är klar Installation i verket Leveransen som testats i simulator driftsätts i verket med utbildad personal Linje Simulatordrift 16

17 Säkerhetshöjande åtgärder i Ringhals 1 medförde stora ändringar i simulatorn. Dessa pågick under hela 2009 med plan att vara klara under Sista delen av de säkerhetsåtgärder och effekthöjningar som Oskarshamn 3 genomfört under projektnamnet PULS infördes i simulatorn. Under året uppdaterades även den grafiska simulatorn, GSIM, i Oskarshamn till samma nivå som Osakarshamn 3simulatorn. I Oskarshamn 2s moderniserings- och effekthöjningsprogram PLEX uppstår stora ändringskrav på simulatorn. KSU levererar en helhetslösning med både simulatoruppgradering och utbildning i två projekt ett teknikprojekt och ett utbildningsprojekt där projektledarna samarbetar tätt. Samtliga blockdatorer, gamla och resurskrävande, byttes ut till enkla pc med samma funktion ett samprojekt med verken och Cap Gemini. I flera simulatorer har kvalitetshöjande arbeten med simulatorns härdfunktion genomförts för att möta framtida utbildningskrav. Under 2009 blev arbetet i Oskarshamn 3 klart och motsvarande arbete påbörjades under året för Forsmark 3 och Ringhals 1. Arbetet med att utreda behovet av att separera Forsmark 3 från Oskarshamn 3 ledde till en rekommen- dation att bygga ett eget kontrollrum för Forsmark 3. Simulatorerna för Oskarshamn 3 och Forsmark 3 finns för närvarande i KSUs lokaler i Studsvik. Planer finns att flytta ut simulatorerna till repektive verksort. Inre effektivitet, kvalitet och servicegrad För att möta kravet på ökad service infördes under 2009 en Servicedesk-funktion dit alla felrapporter rörande alla simulatorer går. Detta gjordes som ett led i att strukturera verksamheten kring processer. Influenser togs från ramverket ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Teknikavdelningen bidrog med både projektdeltagande och simulatorkvalitet till den lyckade OSART-granskningen i Oskarshamn som genomfördes under våren Testningen har alltid varit en viktig del av Teknikavdelningens arbete och under 2009 tog vi ett steg till i att förbättra och utveckla våra metoder. Detta skedde dels genom investeringar i verktyg och utbildning, dels i starten av ett utvecklingsarbete drivet av medarbetarna. 17

18 Simulatordrift och support Simulatordrift och support timmar Ack. utfall, timmar O1 O2 O3 R1 R2 R34 F12 F3 simulator Drift och support för att säkerställa simulatorernas användning, tillgänglighet och verkslikhet. Med verkslikhet avses hur väl en simulator efterliknar verkligheten och säkerställer att simulatorerna uppfyller ställda krav enligt simulatorstandarden ANSI/ANS Diagrammet omfattar även underhåll av simulatorernas modeller (inom befintlig simuleringsomfattning) för processdynamik, el, termohydraulik, neutronkinetik, kontroll-, logik-, fel- och assistentfunktioner Test och verifiering Test och verifiering timmar Ack. utfall, timmar O1 O2 O3 R1 R2 R34 F12 F3 simulator Simulatorerna är utmärkta miljöer att använda för framtagning och test av instruktioner samt verifiering och validering av kontrollrumsutrustning (I&C) och applikationer. Diagrammet avser timmar levererade tjänster i samband med anläggningsändringar. 18

19 Verkslikt, tillgängligt, effektivt och skalbart! 19

20 FINANSIELL INFORMATION Positivt resultat för året Verksamheten har under året präglats av ett stort antal utvecklingsprojekt, såväl i simulator- som utbildningsverksamheten. Vi har lyckats hålla oss inom den beslutade kostnadsram som vi fått från våra kunder. Vi uppvisar ett positivt resultat för året. KSUs styrelse Bolagsstyrelsen har sitt säte i Nyköping. Styrelsens ledamöter utses bland ägarna, Ringhals AB, Barsebäck Kraft, OKG AB, Forsmarks Kraftgrupp AB samt personalorganisationerna. Ordinarie ledarmöter Bertil Dihné ordförande Peter Jonsson v ordförande Claes-Göran Runemark/Per-Göran Nilsson Leif Öst Per-Erik Ellström Hans Parmenberg/Helena Gustavsson Arbetstagarrepresentant Jan-Olof Lidman Arbetstagarrepresentant Nyckeltal KSU har under de senaste åren genomgått en kraftig verksamhetsmässig expansion. Detta har även fört med sig att antalet anställda har ökat kraftigt Nettoomsättning (ksek) Årets investeringar (ksek) Antal anställda

21 Kraftigt ökande utbildningsvolymer till sänkta kostnader! 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Kostnader utfall Kursdagar Antal anställda 1,5 1,0 0,5 0, År Genomförandetid i utbildning Procent av total tid Genomförande i procent

22 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital, 4000 aktier Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

23 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING Belopp i ksek Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 KSUs HISTORIA Pionjärtiden AB Kärnkraftutbildning (AKU) bildas 1972 Olle Grimstedt ( ) Carl-Fredrik Gnosspelius är AKUs skolchef ( ) Kontoret i Studsvik är klart, och de första instruktörerna anställs (1973) Barsebäck 1 startas (1974) B1-simulatorn är klar 1975 Egon Malmqwist tillträder som vd på deltid ( ) Den första officiella Barsebäck 1-simulatorkursen hålls 1976 Läromedelsproduktionen byggs ut och integreras i utbildningsavdelningen (1978) R3-simulatorns första återträningskurs (1978) Harrisburgolyckan (1979) Föreningen RÖST bildas i januari 1980 för att ge saklig information om energikällor Folkomröstningen den 23 mars 1980 om kärnkraften utfaller med 58 % JA-röster Klartecken till att starta och färdigställa de sista sex blocken (1980) FO3-simulatorn, KSUs tredje simulator, byggs och ökar grunden för ett gediget kunnande (1980) RKS, Rådet för Kärnkraftsäkerhet bildas (1980) Kaj Lindholm tillträder som vd ( ) FO3-simulatorn är klar (1983) Stimulerad blockdator införs i FO3 (1984) Lisa, en 17-tum Appledator förändrar framtagningen av läromedel (1984) Stimulerade och simulerade blockdatorer införs i B1- och R3-simulatorn (1986) Tjernobylreaktorn i Ukraina havererar (1986) Svante Nyman tillträder som vd ( ) Analysgruppen bildas i januari 1987 AKU och RKS går samman och bildar KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (1987) Datorbyte för B1- och R3-simulatorn ( ) Utvecklingstiden Integrerade läromedelspaket för F1-, R1 och O1-simulatorerna tas fram (1989) F1-simulatorn klar (1990) R1-simulatorn klar och B1-simulatorn uppgraderas till ny simulator (1991) Gun Neby blir Sveriges första kvinnliga reaktoroperatör i maj 1992 Ombyggnad av simulatorer p g a sil-händelse R2-simulatorns placering diskuteras (1992) Vi firar 20-årsjubileum

25 KGP (kraftindustrins grundutbildningspaket) utvecklas (1992) Säkerhetsavdelningen och den Högre Utbildningen (HU) flyttar in i nya lokaler i Stockholm (1993) Beslut tas om R2-simulatorns placering i Studsvik (1993) Konsolideringsfasen Rolf Gullberg tillträder som vd ( ) G-sim (grafisk simulator) för F3 utvecklas 1995 Ny organisation, marknadsavdelning, etableras. Den gamla kostnadsstyrda verksamheten ersätts med köp och sälj mot verken. Tio nya instruktörer anställs (1996) Företagsdag med Öppet hus (1998) Placering av simulatorerna vid verken diskuteras återigen (1998) Barsebäck 1 stängs (1999) KSU blir en del av Vattenfallkoncernen (2000) Omprövningens tid Åke Karlsson tillträder som vd (2003) Utvecklingsprojekt dras i gång och en översyn av hela KSUs verksamhet görs (2004) Moderniseringsfasen Barsebäck 2 stängs (2005) Effektiviseringsprojektet GEM påbörjas 2005 för att införas som projekt ingem under 2006 Tankeförbudslagen, eller tankeförbudet om kärnkraft, upphör (2006) Oskarshamn 2 får en helt ny simulator (2006) Införande av TURBIC (turbininstrument och styrsystem) i O2-simulatorn (2007) Uppgradering av R3 etapp 1 av 3 (2007) Helt ny O3-simulator (2008) KSU startar sin underhållsutbildning i Barsebäck (2008) Införande av projektet GREAT (effekthöjning, turbininstrument och styrsystem) i R3-simulatorn (2008) OSART-granskning i Forsmark (2008) R2 ny TWICE-simulator (nytt styrsystem) (2009) OSART-uppföljning i Forsmark (2009) OSART-granskning i Oskarshamn (2009) Gemensam utbildning (2009) Aktiviteter för att öka lärandet i vardagen (2009) Task Observation (2009) Volymökning i antalet kursdagar (2009) 25

26 26 Vi arbetar för säker kärnkraft

27 27

28 Studsvik Forsmark Oskarshamn Ringhals (huvudkontor) KSU, Box 1039 KSU KSU, Box 926 KSU SE Nyköping SE Östhammar SE Oskarshamn SE Väröbacka Tfn: +46 (0) Tfn: +46 (0) Tfn: +46 (0) Tfn: +46 (0) Fax: +46 (0) Fax: +46 (0) Fax: +46 (0) Fax: +46 (0) Barsebäck KSU, Box 524 SE Löddeköpinge (växel KSU) Org nr: VAT-nr: SE

ÅRSREDOVISNING 2010 TJUGOHUNDRATIO

ÅRSREDOVISNING 2010 TJUGOHUNDRATIO TJUGOHUNDRATIO ÅRSREDOVISNING 2010 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal. Vi informerar om kärnkraft och samlar in, analyserar och återför drifterfarenheter

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och leverera konsulttjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Våra huvudsakliga kompetensområden

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer