Årsredovisningen är framtagen av Grafisk produktion i Studsvik, juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisningen är framtagen av Grafisk produktion i Studsvik, juni 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal. Vi informerar om kärnkraft och samlar in, analyserar och återför drifterfarenheter från kärnkraftverk världen över. Verksamheten bedrivs vid våra utbildningsenheter i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Vid huvudkontoret i Studsvik bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete. KSU ingår i Vattenfallkoncernen sedan Årsredovisningen är framtagen av Grafisk produktion i Studsvik, juni 2010

3 INNEHÅLL KOMPETENS GER KVALITET... 4 VISION OCH AFFÄRSIDÉ... 5 UTBILDNING... 8 INTERNATIONELL GRANSKNING... 9 KURSDAGAR EFFEKTMÄTNING ERFARENHETSÅTERFÖRING MEDARBETARE OCH KOMPETENS TEKNIK Kursdagar FINANSIELL INFORMATION BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING KSUs HISTORIA Antal anställda Kostnader utfall 3

4 KOMPETENS GER KVALITET Stora satsningar på kärnkraften görs inte bara i Sverige. Det är en global trend. Man kan säga att vi ser något av en renässans för kärnkraften, mycket på grund av att miljöfrågan är så hårt kopplad till koldioxidutsläppen. För KSU betyder detta stora utmaningar framöver. Vi har arbetat intensivt under året med att effektivisera våra utbildningar och gör allt för att öka kommunikationen med kärnkraftverken. Säkerheten står i fokus för all utbildning och träning, och den utvecklas hela tiden i nära samarbete med branschens stora aktörer. När det gäller pedagogik samarbetar KSU med universitet och högskolor för att ligga i framkant av utvecklingen med ett stort och anpassat kursutbud. KSU arbetar nära den frivilliga internationella samarbetsorganisationen WANO, World Association of Nuclear Operators. Från hela världen samlar vi information om händelser som sedan ligger till grund för utveckling av nya simuleringar och kurser. Simulatorerna är en omistlig del i KSUs verksamhet och för branschen som helhet. Åke Karlsson Verkställande direktör 4

5 VISION OCH AFFÄRSIDÉ Vår vision är att bli... ett ledande utbildningsföretag Affärsidé Ge kärnkraften framgång genom att i samverkan erbjuda utveckling och helhetslösningar inom utbildningsområdet. Kompetenssäkra kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Erbjuda test, verifiering och validering av utrustning i simulatormiljö före installation i kärnkraftverken för ökad reaktorsäkerhet och drifttillgänglighet. 5

6 Erfarenhetsåterföring via bl a - Analysgruppen - WANO - IAEA - Nucnet Radio Sverige Delar av vår utbildning sker vid högskolor och universitet KS U KS Vi påverkas bl a av - Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM - politiska beslut - lagar och förordningar - våra ägare Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Riksdagshuset

7 Vi fokuserar bl a på - verifiering - validering - effektmätning - MTO - säkerhetscoachning - Task Observation Vi ägs av Ringhals AB, Barsebäck Kraft AB, OKG AB, Forsmarks Kraftgrupp AB Med hjälp av simuleringsteknik tränas - normal drift - störd drift - akuta lägen - anläggningsändringar Välkommen till KSU U Vi utbildar - skiftledare - underhållspersonal - reaktoroperatör - turbinoperatör - stationstekniker Reaktorsäkerhet Vi är ca 300 personer och vi finns i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och i Studsvik, där vårt huvudkontor ligger.

8 UTBILDNING KSU bedriver utbildning i Barsebäck, där uppdraget är underhållsutbildning i verkslik miljö, samt i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals. Vid huvudkontoret i Studsvik bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete. Gemensam stationsteknikerutbildning Under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt bedrivits inom KSU med målet att åstadkomma en gemensam stationsteknikerutbildning för samtliga kärnkraftverk i Sverige. Utbildningen införs på de svenska kärnkraftverken under hösten Ökad leveranskapacitet Task Observation Task Observation är ett begrepp som innebär att chefer och ledare tränas i att utveckla sin verksamhet i enlighet med säkerhetskrav och riktlinjer, som hela kärnkraftsbranschen har underkastat sig att följa. Vi lär chefer att gå ut i verksamheten och systematiskt följa upp att medarbetare använder det arbetssätt som överenskommits. En chef måste reagera direkt när ett felaktigt beteende observerats. Syftet med en ny stationsteknikerutbildning är dels att säkerställa att utbildningarna håller samma kvalitet över hela landet, dels att skapa flexibilitet genom att nyttja samma instruktörer till olika utbildningar. En fördel är att samma grundutbildning kan användas trots verkspecifika skillnader. Utvecklingskostnaderna för nya utbildningar minskas härmed avsevärt. Lärande i vardagen En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Medan man i den branschgemensamma utbildningen lär sig hur ett kärnkraftverk fungerar generellt, får man i den arbetsplatsförlagda delen tillfälle att se hur det generella är tillämpat och utformat på det egna blocket. Man behöver inte alltid gå på kurs för att lära sig något nytt. Individanpassat handledarstöd kan vara nog så effektivt. Bättre kompetensutnyttjande Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en viktig del i den nya stationsteknikerutbildningen då det är här vi drar nytta av lärandet i vardagen. 8

9 INTERNATIONELL GRANSKNING OSART-granskning i Oskarshamn OSART (Operational Safety Review Team) utgör Internationella atomenergiorganets (IAEA) säkerhetsgranskningsteam. Teamet, som är sammansatt av internationella experter, granskar säkerhet och tillförlitlighet i driften av kraftverket med särskilt fokus på säkerhetskulturen. Man erbjuder medlemsstaterna råd och assistans med syfte att förbättra säkerheten. OSART-programmet initierades 1982 och finns tillgängligt för alla medlemsstater. I kontakterna med kärnkraftverken i olika delar av världen hittar OSART-teamen ständigt goda exempel (s k good practice och good performance) på effektivt säkerhetsarbete exempel som man sprider vidare. Teamet ger också rekommendationer till förbättringar. På så sätt bidrar IAEA samtidigt till ständig utveckling av säkerhetsarbetet i alla medlemsländer. En OSART granskning innebär att man tittar på följande områden: ledning och organisation utbildning och träning operativ drift underhåll tekniskt stöd erfarenhetsåterföring strålskydd kemi haveriberedskap. Vid OSART-granskningen i Oskarshamn 2009 blev tilldelningen till KSU två Good Practice den ena för varierade utbildningsmiljöer, till exempel underhållsutbildningen i Barsebäck, den andra för målbaserat utbildningsmaterial. Dessutom fick KSU två Good Performance, dels för simulatormodifieringar och utbildning i samband med stora anläggningsändringar på verken, dels för det effektiva förberedelsearbete som bedrivs för att undvika bränsleskador i anläggningen. All personal, inklusive entreprenörer, måste genomgå en utbildning i Rent system innan tillträde till OKG-anläggningen medges. Good Practice och Good Performance 9

10 KURSDAGAR Antalet kursdagar ökar Utvecklingen av antalet kursdagar mellan åren 2000 och 2009 visar en ökning från till Av dessa står underhållsutbildningen i Barsebäck för cirka 220 dagar. Under året är det utbildning av driftpersonal som har ökat mest. Under 2009 uppgick antalet kursdagar riktade till kunder utanför kärnkraftverken till 100 dagar. Ökad kostnadseffektivitet Genom att i högre grad anpassa utbildningsperioden till kursdeltagarnas önskemål och genom att omplanera nyttjandet av resurser kunde oplanerade aktiviteter genomföras inom den totala kostnadsramen. Till exempel kunde en tillkommande kostnad på kronor för ombyggnad av bostadspaviljonger invid Barsebäcksverket bekostas av KSU i stället för att debiteras kärnkraftverken. Betonas ska också att den branschgemensamma utbildningen, t ex den tidigare nämnda stationsteknikerutbildningen, har resulterat i ökad leveranskapacitet och ett avsevärt bättre resursutnyttjande kursdagar Utbildningsenhet Forsmark Utbildningsenhet Oskarshamn Utbildningsenhet Ringhals Utbildningsenhet Studsvik Underhållsutbildning Gemensam utbildning 1000 Dagar År Kursdagar, Operatörsutbildningen i Studsvik administreras av respektive utbildningsenhet. 10

11 EFFEKTMÄTNING Lärande utvärdering Att mäta och analysera långsiktiga effekter av genomförda kompetensutvecklingsinsatser är ett viktigt instrument i vårt interna kvalitetsarbete och vår kvalitetssäkring av kompetensläget vid kärnkraftverken. Ett utvecklingsprojekt har genomförts med syfte att utveckla metoderna och kompetensen inom området effektmätning och lärande utvärdering. Inom projektets ram har ett antal pilotstudier genomförts i samarbete med kärnkraftverken för att validera framtagna modeller och metoder. Att mäta utbildningens effekter viktigt för kompetenssäkringen Inspiration till lärande Självförtroende Intresse för arbetet Resultatet av utvecklingsprojektet visar att de modeller och metoder som arbetats fram ger värdefull information och ett bra underlag för förbättringsarbetet. Målsättningen är att i samråd med verken årligen utvärdera tre till fem funktionsområden, t ex utbildningsprogram för olika befattningar på verken, interna processer, så som kompetenssäkring av instruktörer. Utbildningens effekter Utbildningens effekter utvärderas med avseende på ett stort antal aspekter. Bilden till höger ger ett exempel på hur stationstekniker från Forsmark och Ringhals tillsammans skattar effekterna inom några övergripande områden. Säkerhetstänkande Yrkesstolthet 11

12 ERFARENHETSÅTERFÖRING Analysgruppen Analysgruppen är en fristående expertgrupp med förankring inom den svenska kärnkraftsindustrin. Gruppen administreras av KSU. Gruppen publicerar information om kärnkraft, reaktorsäkerhet, strålningsfrågor och riskjämförelser mellan olika energislag. ppen vid Analysgru AB (KSU) n utges av ing Faktaserie erhet och Utbildn NG äk KÖPI NY Kärnkrafts SE Fax 01 Box net: Telefon 01 Inter aly E-post: an Fakta port p a r s e g Lä nr 3 oto 3 f Olkilu eaktorn R Bakgrund och Faktablad Analysgruppen publicerade under året två nummer av Bakgrund, en serie djupare faktaredovisningar, på temat kärnbränslecykler och uran. Analysgruppen publicerade även tre Faktablad, som är en kortare redogörelse av fakta, tillrättalägganden, av sådant som missuppfattats i media eller i den politiska debatten. Årets Faktablad handlade om miljö- och hälsoeffekter vid brytning av uran, reaktorbygget Olkiluoto 3 och kommentarer till rapporter om barnleukemi i närheten av kärntekniska anläggningar. Den sista publicerades som respons på en interpellation (2008/09:259) av Per Bolund (MP) till miljöminister Andreas Carlgren (C) och publicerades före interpellationsdebatten. Opinionen Analysgruppen genomförde två opinionsundersökningar under 2009, en i maj och en i oktober. Undersökningarna visar ett svagt vikande stöd för kärnkraften. Opinionen för kärnkraft är dock fortfarande stark. I oktobermätningen ville 74 % fortsätta använda kärnkraften, och av dessa ville 35 % bygga nya kärnkraftverk vid behov. Hela 41 % var för att man bygger nya kärnkraftverk vid de befintliga anläggningarna. Opinionsläget för kärnkraften är starkt Män är klart mer positiva till kärnkraft än kvinnor (83 % respektive 67 %). Stödet för kärnkraften är störst hos personer som sympatiserar med Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna, medan det är klart lägst hos personer som sympatiserar med Miljöpartiet, där dock stödet för fortsatt användning av kärnkraften var hela 47 % i oktober. 12 enska In Oy, på sv en Voima 05 kla ud 20 su li av ol an VO, Te fick i börj, lkiluo B O A r, ft to ra reak strins K nds femte uoto, Euraåm la in F a att bygg a i Olkil typ på 1 reaktorern två egna or av en ny bredvid de en tryckvattenreakt ett konsortium b är är Reaktorn leverantör arande Areva NP effekt och uv m gawatts el ramatome ANP (n ller en ko af savtalet gä av fransk. Leveran st pris på cirka 3 m G A s en tyska Siem anläggning till fa ig nyckelfärd för drift år iska och o ig ats av tekn euro, färd dock kant och fördyrat byg r ha et kt Byggproje m försenat och omfattande igheter so riska svår har kvalitetsbrister beräknat. t än na Bland an er resurser Strålsäkerhets e krävt m a tionsarbet n har finsk flera tillfällen de ti gg by la vid Under he betet och kerhe ar t lj fö ga gar av sä STUK, no t sig om förbättrin s av m dö be et ra nadssked och försäk rhe under bygg kraftverkets säke en em bl rn ro a P kä rk a ci ig at rd fä en rs det arande fö t påverkat är för närv i kommersiell drif Projektet h starta er euro oc planeras 7 miljard reaktorn är cirka 1, d na st ko mer ersättas. nk detta ska d ny kär er Finlan v ö h e b rn r ny kä kr Därfö ta bygga slut att lå be van att m s rä st nd la en Fin och av elkraft erad el. ( v rt ho po be im ökat roendet av be Faktabla h s oc en p pp ru utsläp se Analysg t Faktablad nr, et ut sl om be n, sam kärnkrafte. utvecklas te reaktor) m fe s nd Finla T

13 46 Nummer Juni g ån Årg aserien yrad ch förd rsenad o fö Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken nduartecken oto 3, minne mebestående P), och h mplett oc miljarder organisato. ggnationen e konstruk Vasa, scentralen n begärt n. etskulture ha STUK inte et. h a tre år oc nad äk Ber hur rt det är okla kraft Årsrapport Olkiluoto s i ett raft grunda xidio ld ko a minsk are fakta (För närm I Finland ad nr 35, ggs r 39, Nu by Åbo Lovisa rs fo elsing H t från 25 procen 2008 kom ocent från koli Finland pr en 10 on t, ti uk t från enkraf Av elprod t från vatt port och 31 procen h olja 19 procen kärnkraft,, 15 procent från im uktion med kol oc 24 od ft a ra pr rk el sk ci en en 03 kond e, 20. Andel de för dligt högr ergikällor övriga en har tidvis varit bety n produktionen bå de e a sl sk än in br m som vill h Finland procent, oc Enheten för erfarenhetsåterföring publicerar årligen rapporten Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken, där enskilda händelser vid respektive block rapporteras. Erfarenhetsåterföring Enheten för erfarenhetsåterföring vid KSU var under 2009 engagerad i OSART-granskningen vid OKG och i förberedelserna för OSART-granskningen i Ringhals. Enheten införde också en ny strategi för att öka användningen av erfarenheter i KSUs utbildningar. I korthet går denna ut på att fokusera på gjorda erfarenheter i stället för enskilda händelser. Erfarenheterna samlas i så kallade erfarenhetsmoduler och används sedan som träningsuppgifter i olika utbildningar. Under 2009 behandlade enheten för erfarenhetsåterföring cirka rapporter om händelser och incidenter vid utländska kärnanläggningar. Svenska händelser analyserades genom medverkan i ERFATOM och i direktkontakt med kärnkraftverken. 13

14 MEDARBETARE OCH KOMPETENS Kompetensläget Branschen är nu åter i en uppgångsfas och kräver mer kompetens än någonsin för att klara såväl uppgraderingar som nybyggnation av svenska reaktorer. De stora pensionsavgångarna skapar också ett resursbehov som ställer nya krav både på rekrytering och kompetensutveckling. Den höga rekryteringstakten skapar även en utmaning i att etablera ny personal. 10 > år34% Branschen är nu åter i en uppgångsfas och kräver mer 22% kompetens än någonsin år 25%0 2 år 19%2 4 år KSUs kompetens- och resursläge följer branschen i övrigt. Medelåldern på KSU är relativit hög med följd att ett stort antal medarbetare kommer att pensioneras mellan 2011 och Exklusive pensionärsavgångar har företaget nu en personalomsättning på 3,7 %. Pensionsavgångarna tillsammans med en allt större rörlighet på arbetsmarknaden skapar ett ökat nettorekryteringsbehov. Generationsväxlingen en stor uppgift för oss, liksom för så många andra. Ett stort antal medarbetare som arbetat kort tid och ett ännu större antal som arbetat länge ställer stora krav på kompetensutbyte. Detta, samtidigt som KSUs leveransvolym ökar, skapar ett utmanade läge som ställer stora krav på balans. Innehållet i det vi levererar har ändrats och därmed krävs nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter hos KSUs medarbetare. Med det resursläge vi har, kombinerat med ett kompetensgap, står KSU inför en av sina största utmaningar någonsin. Fördelning, anställningsår. Chalmers i Göteborg och KSU KSU samarbetar med forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att utveckla överföring av så kallad tyst specialistkunskap. Kunskap som är erfarenhetsbaserad och sitter i väggarna på en arbetsplats och i medarbetarnas huvuden, svår att fånga i läroböcker och instruktioner. Fyra erfarna simulatorinstruktörer har valts ut som i sin tur har utsett sina adepter till programmet. Studiedagar Varje sommar och vinter utbildas en specifik målgrupp, dvs medarbetare som arbetar i vår utbildningsprocess, under fyra veckor per säsong på ett tema som formuleras utifrån verksamhetens aktuella behov. Ett återkommande tema för sommarens studiedagar är alltid kopplat till den årliga KSU-konferensen där hela företaget deltar. Målet för deltagande i studiedagarna är 80 % av målgruppens cirka 160 medarbetare. 14

15 Fenixprogrammet Fenixprogrammet är en utvecklingsidé som vi fått från statliga Energimyndigheten och vidareutvecklat för våra behov. I korthet går programmet ut på att två nestorer, dvs två äldre medarbetare med erfarenhet, god utbildning och lämplighet för uppgiften, leder gruppen. Yngre medarbetare i grupper om fyra till fem personer träffas en dag per månad, under cirka ett år, för att informeras om vårt företag och vår bransch, dvs kärnkraften från ax till limpa. Utfallet hittills har varit mycket positivt. Dialogseminarier KSU har sedan flera år ett givande samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, där man använder sig av en speciell metodik, den så kallade dialogseminariemetodiken. En bärande idé i dialogseminariemetoden är att kunskapsutveckling är en kollektiv process som tar form mellan människor, inte i den enskilda personens hjärna. Seminariedeltagarna, med olika kunskaper och erfarenheter, läser på förhand givna texter. Var och en kommenterar texterna och redovisar associationer och reflektioner skriftligen som sedan ger upphov till givande diskussioner som protokollförs och ligger delvis till grund för kommande möten. Resultatet kan beskrivas som en positiv spiral, där kunskap och erfarenhet tydliggörs och förmedlas. Det pågår också ett samarbete mellan KTH och KSU kring en doktorsavhandling, som delvis baseras på erfarenheter från KSUs simulatorträning för kärnkraftverkens kontrollrumspersonal. Kvalificerad erfarenhetsutveckling inom säkerhetsarbetet är en seminarieserie som KSU tillsammans med Vattenfall har arbetat med under de senaste tre åren. Trainee-program I en fas med stora rekryteringsbehov genomfördes ett 15 månader långt trainee-program. Av deltagarna i programmet har nu 86 % en tillsvidareanställning inom KSU. 15

16 TEKNIK 2009 Simulatordrift och support Investeringar för säkerhet, effekthöjning och längre livstid I Ringhals moderniseringsprogram TWICE deltog KSU genom att bygga en ny simulator för användning dels i utbildningsverksamheten, dels för utprovning av ny utrustning till verkets nya kontrollrum. I Ringhals 3-simulatorn slutfördes under året det stora arbetet med att byta ut samtliga processmodeller. Vidare gav de kommande moderniseringarna och effekthöjningarna i GREAT- och NICE-projekten i verket upphov till uppdateringar som genomfördes i simulatorn. Verket använder simulatorn för att kvalitetssäkra leveransen innan den installeras i verket lösningar Gemensamma tekniska Gemensam upphandling Kontinuerligt samarbete Projekt Godkänd leverans till KSU Verkets verifiering Våra simulatorer är en förutsättning för att driftsätta uppgraderingar i verken. Vi samarbetar med verket och verkets leverantörer i varje investeringsprojekt. Vi utbildar operatörerna (As Built) Uppdatering enligt verk Vi genomför utbildning innan installationen i verket är klar Installation i verket Leveransen som testats i simulator driftsätts i verket med utbildad personal Linje Simulatordrift 16

17 Säkerhetshöjande åtgärder i Ringhals 1 medförde stora ändringar i simulatorn. Dessa pågick under hela 2009 med plan att vara klara under Sista delen av de säkerhetsåtgärder och effekthöjningar som Oskarshamn 3 genomfört under projektnamnet PULS infördes i simulatorn. Under året uppdaterades även den grafiska simulatorn, GSIM, i Oskarshamn till samma nivå som Osakarshamn 3simulatorn. I Oskarshamn 2s moderniserings- och effekthöjningsprogram PLEX uppstår stora ändringskrav på simulatorn. KSU levererar en helhetslösning med både simulatoruppgradering och utbildning i två projekt ett teknikprojekt och ett utbildningsprojekt där projektledarna samarbetar tätt. Samtliga blockdatorer, gamla och resurskrävande, byttes ut till enkla pc med samma funktion ett samprojekt med verken och Cap Gemini. I flera simulatorer har kvalitetshöjande arbeten med simulatorns härdfunktion genomförts för att möta framtida utbildningskrav. Under 2009 blev arbetet i Oskarshamn 3 klart och motsvarande arbete påbörjades under året för Forsmark 3 och Ringhals 1. Arbetet med att utreda behovet av att separera Forsmark 3 från Oskarshamn 3 ledde till en rekommen- dation att bygga ett eget kontrollrum för Forsmark 3. Simulatorerna för Oskarshamn 3 och Forsmark 3 finns för närvarande i KSUs lokaler i Studsvik. Planer finns att flytta ut simulatorerna till repektive verksort. Inre effektivitet, kvalitet och servicegrad För att möta kravet på ökad service infördes under 2009 en Servicedesk-funktion dit alla felrapporter rörande alla simulatorer går. Detta gjordes som ett led i att strukturera verksamheten kring processer. Influenser togs från ramverket ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Teknikavdelningen bidrog med både projektdeltagande och simulatorkvalitet till den lyckade OSART-granskningen i Oskarshamn som genomfördes under våren Testningen har alltid varit en viktig del av Teknikavdelningens arbete och under 2009 tog vi ett steg till i att förbättra och utveckla våra metoder. Detta skedde dels genom investeringar i verktyg och utbildning, dels i starten av ett utvecklingsarbete drivet av medarbetarna. 17

18 Simulatordrift och support Simulatordrift och support timmar Ack. utfall, timmar O1 O2 O3 R1 R2 R34 F12 F3 simulator Drift och support för att säkerställa simulatorernas användning, tillgänglighet och verkslikhet. Med verkslikhet avses hur väl en simulator efterliknar verkligheten och säkerställer att simulatorerna uppfyller ställda krav enligt simulatorstandarden ANSI/ANS Diagrammet omfattar även underhåll av simulatorernas modeller (inom befintlig simuleringsomfattning) för processdynamik, el, termohydraulik, neutronkinetik, kontroll-, logik-, fel- och assistentfunktioner Test och verifiering Test och verifiering timmar Ack. utfall, timmar O1 O2 O3 R1 R2 R34 F12 F3 simulator Simulatorerna är utmärkta miljöer att använda för framtagning och test av instruktioner samt verifiering och validering av kontrollrumsutrustning (I&C) och applikationer. Diagrammet avser timmar levererade tjänster i samband med anläggningsändringar. 18

19 Verkslikt, tillgängligt, effektivt och skalbart! 19

20 FINANSIELL INFORMATION Positivt resultat för året Verksamheten har under året präglats av ett stort antal utvecklingsprojekt, såväl i simulator- som utbildningsverksamheten. Vi har lyckats hålla oss inom den beslutade kostnadsram som vi fått från våra kunder. Vi uppvisar ett positivt resultat för året. KSUs styrelse Bolagsstyrelsen har sitt säte i Nyköping. Styrelsens ledamöter utses bland ägarna, Ringhals AB, Barsebäck Kraft, OKG AB, Forsmarks Kraftgrupp AB samt personalorganisationerna. Ordinarie ledarmöter Bertil Dihné ordförande Peter Jonsson v ordförande Claes-Göran Runemark/Per-Göran Nilsson Leif Öst Per-Erik Ellström Hans Parmenberg/Helena Gustavsson Arbetstagarrepresentant Jan-Olof Lidman Arbetstagarrepresentant Nyckeltal KSU har under de senaste åren genomgått en kraftig verksamhetsmässig expansion. Detta har även fört med sig att antalet anställda har ökat kraftigt Nettoomsättning (ksek) Årets investeringar (ksek) Antal anställda

21 Kraftigt ökande utbildningsvolymer till sänkta kostnader! 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Kostnader utfall Kursdagar Antal anställda 1,5 1,0 0,5 0, År Genomförandetid i utbildning Procent av total tid Genomförande i procent

22 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital, 4000 aktier Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

23 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING Belopp i ksek Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 KSUs HISTORIA Pionjärtiden AB Kärnkraftutbildning (AKU) bildas 1972 Olle Grimstedt ( ) Carl-Fredrik Gnosspelius är AKUs skolchef ( ) Kontoret i Studsvik är klart, och de första instruktörerna anställs (1973) Barsebäck 1 startas (1974) B1-simulatorn är klar 1975 Egon Malmqwist tillträder som vd på deltid ( ) Den första officiella Barsebäck 1-simulatorkursen hålls 1976 Läromedelsproduktionen byggs ut och integreras i utbildningsavdelningen (1978) R3-simulatorns första återträningskurs (1978) Harrisburgolyckan (1979) Föreningen RÖST bildas i januari 1980 för att ge saklig information om energikällor Folkomröstningen den 23 mars 1980 om kärnkraften utfaller med 58 % JA-röster Klartecken till att starta och färdigställa de sista sex blocken (1980) FO3-simulatorn, KSUs tredje simulator, byggs och ökar grunden för ett gediget kunnande (1980) RKS, Rådet för Kärnkraftsäkerhet bildas (1980) Kaj Lindholm tillträder som vd ( ) FO3-simulatorn är klar (1983) Stimulerad blockdator införs i FO3 (1984) Lisa, en 17-tum Appledator förändrar framtagningen av läromedel (1984) Stimulerade och simulerade blockdatorer införs i B1- och R3-simulatorn (1986) Tjernobylreaktorn i Ukraina havererar (1986) Svante Nyman tillträder som vd ( ) Analysgruppen bildas i januari 1987 AKU och RKS går samman och bildar KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (1987) Datorbyte för B1- och R3-simulatorn ( ) Utvecklingstiden Integrerade läromedelspaket för F1-, R1 och O1-simulatorerna tas fram (1989) F1-simulatorn klar (1990) R1-simulatorn klar och B1-simulatorn uppgraderas till ny simulator (1991) Gun Neby blir Sveriges första kvinnliga reaktoroperatör i maj 1992 Ombyggnad av simulatorer p g a sil-händelse R2-simulatorns placering diskuteras (1992) Vi firar 20-årsjubileum

25 KGP (kraftindustrins grundutbildningspaket) utvecklas (1992) Säkerhetsavdelningen och den Högre Utbildningen (HU) flyttar in i nya lokaler i Stockholm (1993) Beslut tas om R2-simulatorns placering i Studsvik (1993) Konsolideringsfasen Rolf Gullberg tillträder som vd ( ) G-sim (grafisk simulator) för F3 utvecklas 1995 Ny organisation, marknadsavdelning, etableras. Den gamla kostnadsstyrda verksamheten ersätts med köp och sälj mot verken. Tio nya instruktörer anställs (1996) Företagsdag med Öppet hus (1998) Placering av simulatorerna vid verken diskuteras återigen (1998) Barsebäck 1 stängs (1999) KSU blir en del av Vattenfallkoncernen (2000) Omprövningens tid Åke Karlsson tillträder som vd (2003) Utvecklingsprojekt dras i gång och en översyn av hela KSUs verksamhet görs (2004) Moderniseringsfasen Barsebäck 2 stängs (2005) Effektiviseringsprojektet GEM påbörjas 2005 för att införas som projekt ingem under 2006 Tankeförbudslagen, eller tankeförbudet om kärnkraft, upphör (2006) Oskarshamn 2 får en helt ny simulator (2006) Införande av TURBIC (turbininstrument och styrsystem) i O2-simulatorn (2007) Uppgradering av R3 etapp 1 av 3 (2007) Helt ny O3-simulator (2008) KSU startar sin underhållsutbildning i Barsebäck (2008) Införande av projektet GREAT (effekthöjning, turbininstrument och styrsystem) i R3-simulatorn (2008) OSART-granskning i Forsmark (2008) R2 ny TWICE-simulator (nytt styrsystem) (2009) OSART-uppföljning i Forsmark (2009) OSART-granskning i Oskarshamn (2009) Gemensam utbildning (2009) Aktiviteter för att öka lärandet i vardagen (2009) Task Observation (2009) Volymökning i antalet kursdagar (2009) 25

26 26 Vi arbetar för säker kärnkraft

27 27

28 Studsvik Forsmark Oskarshamn Ringhals (huvudkontor) KSU, Box 1039 KSU KSU, Box 926 KSU SE Nyköping SE Östhammar SE Oskarshamn SE Väröbacka Tfn: +46 (0) Tfn: +46 (0) Tfn: +46 (0) Tfn: +46 (0) Fax: +46 (0) Fax: +46 (0) Fax: +46 (0) Fax: +46 (0) Barsebäck KSU, Box 524 SE Löddeköpinge (växel KSU) Org nr: VAT-nr: SE

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av halvårsrapport 1 Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015 1 Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 1 PRESSMEDDELANDE 16 mars 2012 : Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 Omsättning uppgick till 7 377 tkr (7 360 tkr) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 524 tkr ( - 333 tkr). Rörelseresultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Comfort Window System AB (publ) Org nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat uppgick till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer