Kommunfullmäktige kallas till sammanträde på Koordinaten. Nr Ärendemening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde på Koordinaten. Nr Ärendemening"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde på Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Information om Länsstyrelsens integrationsarbete 3. Inrättande av ett miljö- och folkhälsoutskott 2 4 Borgensåtagande för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets samverkansavtal (Trafikplan 2017) 13 5 Återrapportering om investering i nytt lägerboende 92 6 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 96 7 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund Rapport från demokratiberedningen, inklusive medborgardialog, öppna sammanträden, 174 e-förslag och ungdomspanel 198 Svar på motion om "barnpeng" 10 Svar på medborgarförslag att Oxelösund ska bli "Fairtrade City" Svar på medborgarförslag om fotbollspel vid kråkan Svar på interpellation om Femörekröken Svar på interpellation om toaletterna vid Fyrvaktmästarbostaden och Femörefortet Avsägelser och valärenden 15 Delgivningar 16 Information 17 Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 18 juni 8.30 i kommunhuset rum 292.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 17 (32) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 75 Dnr KS Inrättande av ett miljö- och folkhälsoutskott Kommunstyrelsens beslut 1. Ett miljö- och folkhälsoutskott inrättas. 2. Utskottet har till uppgift att arbeta med framtagande, implementering och uppföljning av kommunens hållbarhetsplan. 3. Utskottet består av 5 ledamöter, tre från majoritet och två från opposition. 4. Till ledamöter i utskottet väljs: Inge Ståhlgren (S), ordförande Ann Svensson (S) Patrik Renfors (V) Dag Bergentoft (M) Solweig Ericsson-Kurg (FP) 5. Kostnader för utskottet ryms inom befintlig budget. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat Sammanfattning I Oxelösund har det under flera års tid funnits ett folkhälsoråd. Folkhälsorådet består av tre ledamöter från kommunstyrelsen och har under vissa perioder även haft deltagare från landstinget, företag och föreningar i kommunen. Nuvarande mandatperiod har folkhälsorådet ägnat åt att kartlägga sitt uppdrag, tittat på statistik och nyckeltal och undersökt hur andra kommuner arbetar med folkhälsofrågorna. Rådet har konstaterat att deras funktionssätt och uppdrag är oklart då det saknas reglemente och direktiv för rådet. Sedan folkhälsorådet bildades har en miljöstrateg anställts. De strategiska miljöfrågorna ligger under kommunstyrelsen men något annat forum för dessa frågor saknas. Kommunstyrelsen har beslutat att en hållbarhetsplan ska tas fram. I begreppet hållbar utveckling förenas miljö- och folkhälsofrågor tillsammans med ekonomiska frågor. Folkhälsorådet föreslår att ett miljö- och folkhälsoutskott bildas under kommunstyrelsen. Att samordna arbetet med miljö- och folkhälsofrågor har många fördelar då dessa frågor ofta tangerar varandra. Utskottets uppgift blir till en början ansvara för framtagandet av hållbarhetsplanen och sedan att implementera och följa upp densamma. Kommunstyrelsen antar planen vilket ger utskottet ett tydligare uppdrag än tidigare. Utskottet består av fem ledamöter från kommunstyrelsen. I sambandet med inrättandet av det nya utskottet avslutas folkhälsorådet. Det nya arbetssättet kräver en anpassning av kommunstyrelsens reglemente. Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat Dagens sammanträde Framskrivet förslag Kommunstyrelsens beslut 1. Ett miljö- och folkhälsoutskott inrättas. 2. Utskottet har till uppgift att arbeta med framtagande, implementering och uppföljning av kommunens hållbarhetsplan. 3. Utskottet består av 5 ledamöter, tre från majoritet och två från opposition. 4. Till ledamöter i utskottet väljs: Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat Förslag 1. Ordföranden nominerar Inge Ståhlgren (S) till ordförande och Ann Svensson (S). 2. Patrik Renfors (V) nominerar sig själv. 3. Leif Thor (M) nominerar Dag Bergentoft (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP). 4. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Kostnader för utskottet ryms inom befintlig budget. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om nominerade ledamöter kan väljas och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslagen. 2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse Datum :13:38 OXL2 621 v (3) Dnr KS Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Camilla Norrgård Sundberg Inrättande av ett miljö- och folkhälsoutskott 1. Folkhälsorådets förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Ett miljö- och folkhälsoutskott inrättas. 2. Utskottet har till uppgift att arbeta med framtagande, implementering och uppföljning av kommunens hållbarhetsplan. 3. Folkhälsorådet avslutas. 4. Utskottet består av 5 ledamöter, tre från majoritet och två från opposition. 5. Till ledamöter i utskottet väljs: Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat Sammanfattning I Oxelösund har det under flera års tid funnits ett folkhälsoråd. Folkhälsorådet består av tre ledamöter från kommunstyrelsen och har under vissa perioder även haft deltagare från landstinget, företag och föreningar i kommunen. Nuvarande mandatperiod har folkhälsorådet ägnat åt att kartlägga sitt uppdrag, tittat på statistik och nyckeltal och undersökt hur andra kommuner arbetar med folkhälsofrågorna. Rådet har konstaterat att deras funktionssätt och uppdrag är oklart då det saknas reglemente och direktiv för rådet. Sedan folkhälsorådet bildades har en miljöstrateg anställts. De strategiska miljöfrågorna ligger under kommunstyrelsen men något annat forum för dessa frågor saknas. Kommunstyrelsen har beslutat att en hållbarhetsplan ska tas fram. I begreppet hållbar utveckling förenas miljö- och folkhälsofrågor tillsammans med ekonomiska frågor. Folkhälsorådet föreslår att ett miljö- och folkhälsoutskott bildas under kommunstyrelsen. Att samordna arbetet med miljö- och folkhälsofrågor har många fördelar då dessa frågor ofta tangerar varandra. Utskottets uppgift blir till en början ansvara för framtagandet av hållbarhetsplanen och sedan att implementera och följa upp densamma. Kommunstyrelsen antar planen vilket ger utskottet ett tydligare uppdrag än tidigare. Utskottet består av fem ledamöter från kommunstyrelsen. I sambandet med inrättandet av det nya utskottet avslutas folkhälsorådet. Det nya arbetssättet kräver en anpassning av kommunstyrelsens reglemente. Postadress Oxelösunds kommun OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax (vx) (fax) Webb/E-post Org.nr

5 Tjänsteskrivelse Datum :13:38 2(3) KS Alternativa förslag Fortsätta nuvarande arbetssätt med ett folkhälsoråd. 4. Ärendet 4.1 Ärendets beredning Folkhälsorådet har under nuvarande mandatperiod kartlägga sitt uppdrag. Rådet har konstaterat att deras funktionssätt och uppdrag är oklart då det saknas reglemente och direktiv för rådet. Rådet har undersökt hur övriga kommuner i Sörmland arbetar med folkhälsofrågorna och träffat miljö- och folkhälsoutskottet i Nyköpings kommun. 4.2 Koppling till andra beslut och mål Förslaget om inrättande av ett miljö- och folkhälsoutskott är framtaget utifrån nuvarande organisation och resurser. Idag finns ingen tjänsteman i kommunen med särskilt ansvar inom folkhälsoområdet. Ansvarig tjänsteman för utskottet blir miljöstrategen. Det pågår för närvarande rekrytering av en projektledare för projekt utredning av missbruksproblematiken i Oxelösund. Projektet har kopplingar till utskottets ansvarsområde och kan mycket väl bli inblandade i projektorganisationen. Projektorganisationen avgörs av kommunstyrelsen som kommer att besluta om projektplan. Diskussioner har under flera års tid förts om anställande av en folkhälsosamordnare/strateg med ansvar för folkhälsofrågor. Föreslagen politisk organisering av miljö- och folkhälsofrågorna kan fungera med befintliga resurser men får ytterligare en dimension med en folkhälso- samordnare/strateg i tjänstemannaorganisationen. 4.3 Ekonomi Miljö- och folkhälsoutskottets verksamhet ryms inom befintlig budget. Eftersom antalet ledamöter är fler än i nuvarande folkhälsoråd kan vissa ökade kostnader för arvoden uppstå. 4.4 Konsekvenser Ett miljö- och folkhälsoutskott skapar förutsättningar att arbeta med miljö- och folkhälsofrågorna med befintliga resurser. Beslutsunderlag Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat Charlotte Johansson Kommunchef Beslut till: Valda (FK) Miljöstrategen (FÅ) Susanna Shaibu Kanslichef Camilla Norrgård Sundberg Miljöstrateg

6 Reglemente för kommunstyrelsen 1 (8) 2.C Datum Diarienummer rev Förslag Ks 35/08 Ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks Ks Ks 32/06 REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och kommunens huvudreglemente gäller bestämmelserna i detta reglemente. Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen och de kommunala bolagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmandeinflytande - nedan tillsammans benämnd kommunkoncernen - ska ur kommunstyrelsens lednings- och styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. 2 Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som utvecklingen av den kommunala demokratin, kommunens personalpolitik, samt övergripande personalpolitik för bolagskoncernen, mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, arbetet med att effektivisera kommunens hela verksamhet, omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling samt utvecklingen av brukarinflytande. Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården och verka för en god vård och omsorg, skolväsendet och verka för en god förskola och skola, fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen samt förändringar i det europeiska integrationssträvandena och dess återverkning på lokal nivå. OXL100 v Postadress Oxelösunds kommun OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax (vx) (fax) Webb/E-post Org.nr

7 Reglemente för kommunstyrelsen 2 (8) 2.C Datum Diarienummer rev Förslag ks 35/08 ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks Ks 32/06 Styrfunktionen 3 I kommunstyrelsens styr- och samordningsfunktion ingår att: ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av kommunkoncernen och göra framställningar i målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd, löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen har aktier i, årligen, senast juni månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och bolag i den kommunala koncernen, samt övriga företag i vilka kommunen är delägare, om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, ansvara för samordningsträffar med nämndordförande, verksamhetschefer samt personer med motsvarande funktioner i bolagskoncernen samt verka för liknande sammankomster med företrädare för de delägda bolagen, utse ombud till Oxelösunds Förvaltnings AB bolagsstämmor med erforderlig fullmakt, utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen, direkt eller indirekt, helt eller delvis, äger eller på annat sätt har intressen i och att därför också vid bolags- eller föreningsstämmor eller vid andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv,

8 Reglemente för kommunstyrelsen 3 (8) 2.C Datum Diarienummer rev Förslag ks 35/08 ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks Ks 32/06 i den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag, i vilka kommunen är delägare men ej utövar bestämmandeinflytande, med den kommunala koncernens samt ansvara för strategiska miljö- och folkhälsofrågor. och utse förtroendevalda ledamöter i folkhälso-rådet.. Fullmäktige är - oberoende av vad som i det föregående sagts om ägarfunktionen - förbehållet ärenden avseende: 1 3 kap 16-18, kommunallagen. 2 mål- och riktlinjer för verksamheten i företagen, 3 kapitaltillskott till företagen från kommunen, 4 grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter i företagen, 5 om anmärkning riktats mot styrelse, styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag av revisor, lekmannarevisor, 6 förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang, 7 frivillig likvidation av företag, 8 fusion av företag, 9 försäljning av företag, del av företag eller företags rörelse, 10 start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan. Ekonomisk förvaltning 4 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning i den del den omfattar placering och upplåning av medel, vari ingår att verka för finansiell koncernsamordning. I medelsförvaltningen ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att hålla uppsikt över underhåll och förvaltning av kommunens fasta och lösa egendom, tillse att kommunens behov av försäkringsskydd och riskhantering är tillgodosett samt

9 Reglemente för kommunstyrelsen Datum Diarienummer rev Förslag ks 35/08 ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks (8) 2.C Ks 32/06 handha egen donationsförvaltning och efter samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. Personalpolitiken 5 Kommunstyrelsen har det fulla arbetsgivaransvaret och ska - såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat - vidare ha hand om följande med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, ansvara för strategisk personal- och kompetensförsörjning samt policyfrågor, förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, samt vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet, besluta om stridsåtgärd, avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, anställa och entlediga personal, besluta i förekommande fall om förflyttning/omplacering av arbetstagare mellan olika nämnders verksamhetsområden, svara för arbetsmiljön för de anställda och företagshälsovård, fatta beslut i pensions- och avtalsförsäkringar, utgöra kommunens centrala organ rörande den kommunala förvaltningsorganisationen samt tillsammans med ledningsfunktionen i de bolag som ingår i kommunkoncernen verka för en samordnad och övergripande personalpolitik. Översiktlig planering 6 Kommunstyrelsen ska ha hand om den översiktliga fysiska planeringen. Det inkluderar översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Övrig förvaltning 7 Kommunstyrelsen har hand om följande uppgifter enligt speciallagstiftning ansvarar för räddningstjänst, civilförsvar, skydd mot olyckor samt krishantering, är renhållningsansvarig nämnd

10 Reglemente för kommunstyrelsen 5 (8) 2.C Datum Diarienummer rev Förslag ks 35/08 ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks Ks 32/06 är förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen, är arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente), svarar för kommunens anslagstavla. Övrig verksamhet 8 Kommunstyrelsen har vidare hand om: näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, hantering av bostadsanpassningsbidrag, energiplaneringen samt främja energihushållningen, trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, utvecklingen av informationssystem IT och kommunikation, kommunens centrala informationsverksamhet, upprättande av ramavtal för varor och tjänster, reformering av kommunens regelbestånd, de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd, tillstånd att använda kommunens vapen, ansvar för kommunens statistik, Delegering från kommunfullmäktige 9 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit, ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,

11 Reglemente för kommunstyrelsen 6 (8) 2.C Datum Diarienummer rev Förslag ks 35/08 ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks Ks 32/06 ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse, avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige samt frågor som rör de bolag för vilka kommunfullmäktige, enligt 3 7 st. detta reglemente, överfört ägarfunktionen på kommunstyrelsen. Delegering av beslutanderätt 10 Med de begränsningar som framgår av kommunallagen 6 kap 34 ska styrelsen tillämpa en långt gående delegation inom kommunens verksamhetsorganisation Sammansättning 11 Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordföranden 12 Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndorganisation och bolagskoncern, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och bolagsstyrelser samt representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 13 Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning av någon enskild. Kommunalråd 14 Sedan val av kommunstyrelse och dess presidium skett, utser kommunfullmäktige kommunstyrelsens ordförande till kommunalråd. Kommunfullmäktige utser vidare bland styrelsens ledamöter ytterligare ett kommunalråd som är minoritetsföreträdare och kallas oppositionsråd.

12 Reglemente för kommunstyrelsen 7 (8) 2.C Datum Diarienummer rev Förslag ks 35/08 ks 12/09 Ks Ks Ks / Ks Ks 32/06 Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Oppositionsrådet har ett särskilt ansvar för att samordna och informera minoriteten. Kommunalrådets och oppositionsrådets kontaktperson i tjänstemannaorganisationen är kommunchefen om inget annat är överenskommet. Utskott 15 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. 16 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 17 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 18 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 19 Arbetsutskottet ska ägna sig åt uppföljning, övergripande diskussioner som stöd för kommunchefen, strategiska personalfrågor, beslut enligt egen delegation och bereda ärenden till kommunstyrelsen. Dessutom är utskottet kommunens pensionsmyndighet för förtroendevalda. 20 Arbetsutskottet är kommunstyrelsens mål- och budgetberedning.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 4 (32) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks Dnr KS Borgensåtagande för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets samverkansavtal (Trafikplan 2017) Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige. 2. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 16 i myndighetens förbundsordning medge att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak om MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, varvid respektive medlems ekonomiska ansvar förenat med medgivandet framgår av dels 8 kapitlet 23 kommunallagen (1991:900), dels 20 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder i myndighetens förbundsordning och punkten 3.1 i Överenskommelse träffad vid förhandlingar angående nytt/kompletterande avtal för kollektivtrafiken i Sörmland av den 14 mars Beslut enligt punkterna 1 och 2 är för sin giltighet beroende av att övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattar likalydande beslut. Sammanfattning Trafikplan 2017 är ett samverkansavtal mellan kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och dess medlemmar. Avtalet verkar för en utveckling av ett storregionalt stomnät för tågtrafik mellan Stockholm och kringliggande län. Utvecklingen i vår region innebär tågtrafik varje timme från Nyköping till Stockholm, Norrköping och Linköping med sammanhängande prissystem och en anpassning till övrig kollektivtrafik. Utvecklingen förväntas bidra till en ökad regional arbetspendling. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har anhållit om att dess medlemmar; landstinget och länets kommuner, godkänner att kollektivtrafikmyndigheten får ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige med Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har därutöver även anhållit om att dess medlemmar medger att myndigheten får ingå borgen till visst belopp för anskaffning av tågfordon samt därtill hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Borgensåtagandet är en förutsättning för att anskaffning av tågfordon ska kunna ske på så vis att dessa hyrs av AB Transitio. Utdragsbestyrkande

14 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Utdrag av 4 Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 Utdrag av 2 och 3 Information om inriktning avseende affärsmodell vid anskaffande av tågfordon respektive Information om inriktning avseende kommande modell för borgen vid inköp av tågfordon från direktionens extra sammanträde den 10 mars 2014 Utdrag av 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon från direktionens sammanträde den 3 april 2014 Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige och dess bilagor AH Sammanställning av respektive medlems ekonomiska ansvar per den 31 december 2013 förenat med medgivandet av borgensåtagandet Dagens sammanträde Helena Ekroth och Henrik Sollenborn från Kollektivtrafikmyndigheten föredrar ärendet. Utdragsbestyrkande

15 Tjänsteskrivelse 1(4) Datum Beteckning KS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Emma Rönnbäck, Telefon Borgensåtagande för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets samverkansavtal (Trafikplan 2017) 1. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige. 2. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 16 i myndighetens förbundsordning medge att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak om MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, varvid respektive medlems ekonomiska ansvar förenat med medgivandet framgår av dels 8 kapitlet 23 kommunallagen (1991:900), dels 20 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder i myndighetens förbundsordning och punkten 3.1 i Överenskommelse träffad vid förhandlingar angående nytt/kompletterande avtal för kollektivtrafiken i Sörmland av den 14 mars Beslut enligt punkterna 1 och 2 är för sin giltighet beroende av att övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattar likalydande beslut. 2. Sammanfattning Trafikplan 2017 är ett samverkansavtal mellan kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och dess medlemmar. Avtalet verkar för en utveckling av ett storregionalt stomnät för tågtrafik mellan Stockholm och kringliggande län. Utvecklingen i vår region innebär tågtrafik varje timme från Nyköping till Stockholm, Norrköping och Linköping med sammanhängande prissystem och en anpassning till övrig kollektivtrafik. Utvecklingen förväntas bidra till en ökad regional arbetspendling. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vlx) (fax) Webb/E-post Org.nr

16 Tjänsteskrivelse 2(4) Datum Beteckning KS Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har anhållit om att dess medlemmar; landstinget och länets kommuner, godkänner att kollektivtrafikmyndigheten får ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige med Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland (se bilaga 1). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har därutöver även anhållit om att dess medlemmar medger att myndigheten får ingå borgen till visst belopp för anskaffning av tågfordon samt därtill hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Borgensåtagandet är en förutsättning för att anskaffning av tågfordon ska kunna ske på så vis att dessa hyrs av AB Transitio (se bilaga 3). 3. Ärendet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har den 11 december 2013 tecknat ett förhandlingsprotokoll avseende överenskommelse om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige med fem andra kollektivtrafikmyndigheter; Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. Parterna kom överens om att bland annat verka för att ett samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige ska ingås av länen. Samverkansavtalet tillsammans med bilagor ligger till grund för Trafikplan Bakgrunden till, och innehållet i, Trafikplan 2017 utvecklas vidare i bilaga 1. Samtliga nyss nämnda sex myndigheter är aktieägare i AB Transitio. AB Transitio anskaffar och finansierar tågfordon åt kollektivtrafikmyndigheterna. Syftet är främst att minska kollektivtrafikmyndigheternas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Enligt etapp 1 till Trafikplan 2017 ska Sörmland, genom Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, anskaffa maximalt 20 tågfordon. Utöver vad som framgår av Trafikplan 2017 är anskaffningen även en följd av bestämmelser i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lagen ålägger kollektivtrafikmyndigheten att ansvara för kollektivtrafiken i Södermanlands län, där tågtrafik är en viktig del. Anskaffning av tågfordon kan ske antingen genom eget ägande eller hyra. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har den 3 april 2014 beslutat att hyra tågfordon av AB Transitio. Motiveringen för val av hyra som affärsmodell utvecklas vidare i bilaga 3. Vad gäller finansiering av anskaffningen av fordon ska varje aktieägare i AB Transitio, enligt gällande aktieägaravtal, genom borgensåtagande garantera Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vlx) (fax) Webb/E-post Org.nr

17 Tjänsteskrivelse 3(4) Datum Beteckning KS förpliktelser vad gäller den finansiering som bolaget avtalat om för tåganskaffning. Respektive kollektivtrafikmyndighet garanterar på så sätt finansieringen av de för egen del anskaffade tågfordonen. Motivering för val av borgensmodell för finansiering av anskaffningen av fordon utvecklas vidare i bilaga 3. Enligt 16 Skuldsättning m.m. i myndighetens förbundsordning får myndigheten inte ingå borgensförbindelse utan medlemmarnas medgivande. Om kollektivtrafikmyndigheten mot förmodan måste realisera sitt borgensåtagande mot AB Transitio gäller följande: I kommunallagens 8 kapitel 23 stadgas att om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall således skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen. Av 20 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder i förbundsordningen framgår att medlemmarna vid varje tidpunkt har andel i förbundets skulder enligt följande fördelning. Landstingets andel är hälften av förbundets skulder. Kommunernas andel är hälften av förbundets skulder fördelat efter respektive kommuns invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. En sammanställning av respektive medlems ekonomiska ansvar den 31 december 2013 förenat med medgivandet av borgensåtagandet framgår av bilaga 5. Oxelösunds kommuns andel i borgensåtagandet är 2 % vilket motsvarar kr. Beslutsunderlag: 1. Utdrag av 4 Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige från direktionens sammanträde den 6 februari Utdrag av 2 och 3 Information om inriktning avseende affärsmodell vid anskaffande av tågfordon respektive Information om inriktning avseende kommande modell för borgen vid inköp av tågfordon från direktionens extra sammanträde den 10 mars Utdrag av 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon från direktionens sammanträde den 3 april Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige och dess bilagor A-H 5. Sammanställning av respektive medlems ekonomiska ansvar per den 31 december 2013 förenat med medgivandet av borgensåtagandet Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vlx) (fax) Webb/E-post Org.nr

18 Tjänsteskrivelse Datum Charlotte Johansson 4(4) Beteckning KS Emma Rönnbäck Förvaltningschef Handläggare Beslut till: Kf Kommunförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (FK) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vlx) (fax) Webb/E-post Org.nr

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, i avtalet gemensamt benämnda Uppdragsgivarna, och å andra sidan MÄLAB, , - angående MÄLAB:s uppdrag och roll i en samordnad och integrerad trafik i Östra Sverige. Genom detta uppdragsavtal, fortsatt benämnt uppdragsavtalet, förbinder sig MÄLAB att svara för de uppgifter Uppdragsgivarna överlåter till MÄLAB för att fullfölja samverkan som berör den aktuella trafiken utifrån de grundläggande principer som anges i detta avtal och i samverkansavtalet mellan Uppdragsgivarna, fortsatt benämnt Samverkansavtalet. Samverkansavtalet med dess bilagor redovisas som bilaga till detta avtal. 1 Trafik som ingår i uppdraget Trafiken som omfattas av detta uppdragsavtal skall genomföras av MÄLAB enligt de riktlinjer och principer som anges i Samverkansavtalet mellan Uppdragsgivarna. Uppdraget utgör del i ett gemensamt åtagande mellan Uppdragsgivarna och omfattar järnvägssträckorna och stationerna i den överenskomna trafikeringen enligt bilaga B till Samverkansavtalet. 2 Ansvarsfördelning mellan länen och MÄLAB Ansvaret för tågtrafiken i Östra Sverige är ett gemensamt ansvar mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län, Örebro län och Östergötlands län. Uppdragsgivarna äger MÄLAB som på uppdrag av Uppdragsgivarna, med stöd av 3 kap. 2 lag (2010:1065) om kollektivtrafik, planerar och genomför den trafik som Uppdragsgivarna beslutat. Beslut om trafikomfattning och åtaganden som innebär ekonomiska åtaganden för någon av Uppdragsgivarna fattas gemensamt av de Uppdragsgivare som berörs i enligt de principer för finansiering av trafiken som framgår av Samverkansavtalet. För samverkan i planeringsskeden och förberedelser inför beslut om genomförande och avtal med operatörer skall samverkan ske enligt de principer som redovisas i bilaga F till Samverkansavtalet.

46 MÄLAB ska ta fram förslag till en utvecklad planeringsprocess med årscykel, vilken ska godkännas av Uppdragsgivarna. 3 Styrning och beslut i löpande verksamhet Riktlinjer och principer för MÄLAB:s uppdrag som Uppdragsgivarnas gemensamma organ för genomförande och uppföljning regleras i bolagsordning, aktieägaravtalet för MÄLAB, i detta uppdragsavtal tillika ägardirektiv och i separata ägardirektiv som först beslutas av beslutande församling hos respektive Uppdragsgivare och därefter beslutas av MÄLAB:s bolagsstämma. 4 Uppdragsgivarnas ställningstagande och godkännande i särskilda frågor MÄLAB ska till Uppdragsgivarna underställa frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 5 Ansvarsfördelning mellan MÄLAB och operatör Uppdragsgivarna överlåter till MÄLAB att upphandla och träffa avtal med tågoperatör och andra tjänsteleverantörer. Upphandling av tågtrafik och andra tjänster samt ansvarsfördelning mellan MÄLAB och operatör, ska följa principer beskrivna i en affärsplan som MÄLAB ska ta fram inför upphandling och underställa Uppdragsgivarna för godkännande. En första affärsplan, som ska utgöra underlag för en inledande period, redovisas i bilaga G till Samverkansavtalet. 6 Biljettsystem Uppdragsgivarna överlåter till MÄLAB att besluta om former för försäljning och samverkan med operatör vad avser biljett- och betalsystem. MÄLAB ska vid genomförandet och i samarbetet med trafikoperatör säkerställa försäljning och biljetter inom ett gemensamt samordnat system som möjliggör en biljett för hela resan inklusive samordning med Uppdragsgivarna för genomgående resor och samordning med kommersiell trafik och angränsande lokal och regional trafik. 7 Prissättning Uppdragsgivarna överlåter till MÄLAB att utforma övergripande prissystem utifrån Samverkansavtalets bilaga D Principer för prissättning.

47 Förslag till prissättning av produkter ska underställas parterna för godkännande. Undantaget är produkter som prissätts av trafikoperatör. 8 Information och marknadsföring Uppdragsgivarna överlåter till MÄLAB att besluta om former för marknadsföring och information i samverkan med operatör. MÄLAB skall vid genomförandet säkerställa att marknadsföring och information sker så att resenären upplever ett sammanhållet trafiksystem och får information samlat på ett ställe. 9 Finansiering Kostnader för genomförande av trafiken avseende dels avtal med operatör och dels avseende övriga kostnader för bedrivande av trafiken skall finansieras enligt principer redovisade i Samverkansavtalet mellan Uppdragsgivarna. 10 Fordon och depåer Om en eller flera av Uppdragsgivarna så begär skall MÄLAB företräda Uppdragsgivarna vid anskaffning och förvaltning av fordon eller depåer. Beslut om investeringar eller långsiktiga hyresåtaganden avseende fordon eller depåer ska underställas Uppdragsgivarna för godkännande. 11 Avtalstid Detta avtal gäller från avtalets undertecknande och till och med december Avtalet förlängs med fem år i taget om avtalet ej uppsäges senast arton (18) månader före avtalets utgång. Sådan uppsägning skall ske skriftligt och tillställas samtliga parter i avtalet. Annan uppsägningstid kan tillämpas om samtliga parter så beslutar. 12 Tvister Eventuella tvister angående tolkningen eller tillämpning av detta avtal, eller ur avtalet härflytande rättsförhållanden, skall hänskjutas till allmän domstol. Bilagor Bilaga 1 Samverkansavtal med bilagorna B-H

48 Detta avtal har upprättats i sju originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort/datum För Stockholms läns landsting. Namn: För Uppsala läns landsting. Namn: För Örebro läns landsting. Namn: För Västmanlands läns landsting

49 Namn: För Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Namn: För Östergötlands läns landsting. Namn: För Mälardalstrafik MÄLAB AB Namn:

50 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut om fordonsanskaffning och upphandling av trafik och andra tjänster som krävs för att trafiken ska kunna etableras. Målet är att trafikstart för den nya trafiken ska ske från december I det fortsatta arbetet kommer detaljerade trafikplaner behöva tas fram där hänsyn tas till när nya fordon levereras samt annan trafik vid tidpunkt för genomförande. Sannolikt kommer upptrappning av trafikutbudet behöva ske under något eller några år. Beslut om årliga trafikplaner fattas av MÄLAB i enlighet med uppdragsavtal. 1 Begrepp I stomtrafiken ingår de tåg som vanligen avgår en gång i timmen. Avgångar på en linje som ingår i stomtrafiken benämns stomtåg. Insatståg som går hela eller delar av en linje och har samma uppehållsmönster som den aktuella linjen benämns insatståg. Insatståg körs vanligen för att vardagar förstärka trafiken för den dagliga pendlingen morgon respektive eftermiddag, för att skapa 30minuterstrafik eller tätare. Antalet timmar med insatståg kan skilja mellan linjerna. Insatståg som passerar en eller flera stationer, benämns direkttåg. Direkttåg kan vara ett komplement till stomtrafiken framförallt vid särskilt behov av ökad sittplatskapacitet på enstaka linjer samt för att korta restiden mellan större orter. 2 Trafikutbudet på företagsekonomiskt lönsamma linjer Det samråd inför upphandling som MÄLAB gjorde under hösten/vintern 2012/2013 indikerar att en eller flera linjer i det storregionala stomnätet kan ha förutsättningar att vara företagsekonomiskt lönsamma. Skulle detta inträffa ska det nedan redovisade utbudet ses som det utbud som parterna sinsemellan kommit överens om att garantera och finansiera, medan det faktiska trafikutbudet kan komma att bli större beroende på de kommersiella förutsättningarna.

51 3 Linköping Norrköping Nyköping Stockholm Uppsala Etapp 1 innebär att trafiken på linjen endast bedrivs på sträckan Norrköping Nyköping Stockholm med uppehåll i Norrköping, Kolmården, Nyköping, Vagnhärad, Södertälje syd, Flemingsberg och Stockholm C. Stomtrafiken vardagar är avgångar varje timme Norrköping - Stockholm, för de sista kvällsturerna planeras avgångar varannan timme. Trafik med insatståg bedrivs på delsträckan Nyköping Stockholm, mot Stockholm på morgonen och mot Nyköping på eftermiddagen. Utbudet helger är avgångar varannan timme Norrköping Stockholm. Utöver trafik på linjen förväntas det också finnas kommersiell regionaltågstrafik Stockholm Östergötland via Västra Stambanan, som sannolikt kommer vara det mest attraktiva valet för direkta resor Linköping/Norrköping Stockholm. Om möjligt ska den faktiska tidtabellen planeras så att utbudet på de två linjerna tidsmässigt kompletterar varandra. MÄLAB ska också verka för att kommersiell regionaltågstrafik på sträckan Stockholm Östergötland ska kunna vara integrerad i den övriga regionala kollektivtrafiken, exempelvis genom avtal om giltighet för MÄLAB:s färdbevis. Linjedelsträcka Linköping Norrköping Norrköping Nyköping Nyköping Stockholm Stockholm Uppsala Stomtåg vardag Insatståg vardag Stomtåg helg

52 4 Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala Etapp 1 innebär att trafiken på linjen huvudsakligen bedrivs på sträckan Örebro Eskilstuna Stockholm, med uppehåll i Örebro, Arboga, Kungsör, Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje syd, Flemingsberg och Stockholm C. Stomtrafiken vardagar är avgångar varje timme på sträckan Arboga Eskilstuna Stockholm, för de sista kvällsturerna planeras avgångar varannan timme. Stomtrafiken trafikerar Örebro morgon och eftermiddag med avgångar varje timme. Några avgångar på morgonen förlängs till Arlanda och Uppsala, samt omvänt utgår några avgångar från Uppsala och Arlanda på eftermiddagen. Omfattningen av den genomgående trafiken hanteras i kommande trafikplaner och görs utifrån tillgänglig kapacitet samt med hänsyn till helheten av trafik i stråket. Trafik med insatståg bedrivs vardagar på delsträckan Eskilstuna Stockholm morgon och eftermiddag. Utbudet helger är avgångar varannan timme på sträckan Arboga Eskilstuna Stockholm, byte i Arboga för resor till och från Örebro. Linjedelsträcka Örebro Arboga Arboga Eskilstuna Eskilstuna Stockholm Stockholm Uppsala Stomtåg vardag Insatståg vardag Stomtåg helg

53 5 Hallsberg Katrineholm Stockholm Etapp 1 innebär att trafiken bedrivs på sträckan Hallsberg Katrineholm Stockholm, med uppehåll i Hallsberg, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Södertälje syd, Flemingsberg och Stockholm C. Stomtrafiken vardagar är avgångar varannan timme på hela linjen, förstärkt till avgångar varje timme morgon och eftermiddag. Utbudet helger är avgångar varannan timme på hela linjen. Det kan bli aktuellt med en glesare spridning av avgångarna för att täcka en större del av trafikdygnet. Linjedelsträcka Hallsberg Katrineholm Katrineholm Stockholm Stomtåg vardag Insatståg vardag Stomtåg helg

54 6 Sala Västerås Eskilstuna Katrineholm Linköping Etapp 1 innebär att trafiken på linjen bedrivs på sträckan Sala Linköping, med uppehåll i Sala, Ransta, Västerås, Kolbäck, Kvicksund, Eskilstuna, Hälleforsnäs, Flen, Katrineholm, Norrköping och Linköping. Stomtrafiken vardagar är avgångar varje timme Sala Norrköping. Trafiken bedrivs till Linköping endast morgon och eftermiddag, med avgångar varje timme. Trafik med insatståg bedrivs på delsträckan Västerås Norrköping morgon och eftermiddag. Insatstågen delas även upp på olika delsträckor pga av begränsningarna i spårkapaciteten på enkelspårsträckorna. Flest insatståg trafikerar Västerås Eskilstuna. Utbudet helger är avgångar varannan timme på delsträckan Sala Norrköping. Linjedelsträcka Sala Västerås Västerås Eskilstuna Eskilstuna Katrineholm Katrineholm Norrköping Norrköping Linköping Stomtåg vardag Insatståg vardag Stomtåg helg

55 7 (Göteborg) Hallberg Örebro Västerås Stockholm Etapp 1 innebär att trafiken på linjen bedrivs på sträckan Hallsberg Västerås Stockholm med uppehåll i Hallsberg, Kumla, Örebro S/C, Arboga, Köping, Västerås, Enköping, Bålsta, Sundbyberg och Stockholm. Stomtrafiken vardagar är avgångar varje timme på delsträckan Örebro Stockholm, Hallsberg trafikeras med avgångar varannan timme. Trafik med insatståg bedrivs morgon och eftermiddag på delsträckan Västerås Stockholm, några av dessa tåg körs från Arboga på morgonen respektive till Arboga på eftermiddagen. Utbudet helger är avgångar varje timme mellan Örebro Västerås Stockholm. Hallsberg trafikeras med avgångar varannan timme. Idag bedrivs trafiken till och från Göteborg med avgångar varannan timme, vilket är önskvärt även efter Utbudet söder om Hallsberg regleras dock inte i samverkansavtalet mellan MÄLAB:s ägare. Vid trafik söder om Hallsberg förutsätts att tågen gör uppehåll i Laxå. Linjedelsträcka Hallsberg Örebro Örebro Västerås Västerås Stockholm Stomtåg vardag Insatståg vardag Stomtåg helg

56 8 Sträckan Stockholm Uppsala Etapp 1 innebär att trafiken på sträckan i huvudsak bedrivs som en lokal linje mellan Uppsala Stockholm med uppehåll i Uppsala, Knivsta, Märsta/Arlanda och Stockholm C. Fördelning av trafiken mellan Märsta respektive Arlanda hanteras i kommande trafikplaner och görs utifrån tillgänglig kapacitet samt med hänsyn till helheten av trafik i stråket. Målsättningen för stomtrafiken vardagar är avgångar varje halvtimme. Trafik med insatståg bedrivs morgon och eftermiddag. Några avgångar på sträckan utförs med trafik som är genomgående från Örebro och Eskilstuna till Arlanda och Uppsala och omvänt. Omfattningen av den genomgående trafiken hanteras i kommande trafikplaner och görs utifrån tillgänglig kapacitet samt med hänsyn till helheten av trafik i stråket. Utbudet helger är avgångar varje timme. Utöver trafik på linjen förväntas det också finnas kommersiell regionaltågstrafik Stockholm Gävle med uppehåll i Arlanda, Uppsala och Tierp. MÄLAB ska verka för att kommersiell regionaltågstrafik på sträckan Stockholm Gävle ska kunna vara integrerad i den övriga regionala kollektivtrafiken, exempelvis genom avtal om giltighet för MÄLAB:s färdbevis. Linjedelsträcka Stockholm Uppsala Stomtåg vardag Insatståg vardag Stomtåg helg Det exakta utbudet fastställs efter fortsatt utredning

57 Bilaga C Finansiering 1 Kostnader för MÄLAB:s allmänna förvaltning samt systemkostnader Kostnaderna för MÄLAB:s allmänna förvaltning ska följa 3 i parternas Aktieägaravtal för bolaget, vilket säger att kostnader för bolagets allmänna förvaltning ska bestridas av parterna i förhållande till deras aktieinnehav. I kostnaderna för bolagets allmänna förvaltning anses ingå kostnader för att möjliggöra löpande utveckling av trafiksystemet samt att ge stöd till ägarna i hantering av frågor med beröring på den regionala tågtrafiken. Med systemkostnader avses kostnader för sådana funktioner som krävs för att trafiken ska fungera som ett över linjer, operatörer och trafikslag sammanhållet system. De funktioner som definieras som systemkostnader är den del av marknadsföring, försäljning och kundtjänst som antas ske genom MÄLAB:s upphandlade marknadsorganisation och dess varumärke. Systemkostnadernas storlek ska utgöras av MÄLAB:s kostnader för dessa funktioner. Systemkostnader ska fördelas på samma sätt som kostnader för bolagets allmänna förvaltning. 2 Trafikkostnader och biljettintäkter Med trafikkostnader avses MÄLAB:s kostnader för trafik som inte är kostnader för MÄLAB:s allmänna förvaltning eller systemkostnader. Exempel på trafikkostnader är kostnader för avtal med trafikoperatör, fordonskostnader, banavgifter och annan kostnad för infrastruktur inklusive depåer, drivström mm samt kostnader för försäljning, marknadsföring och kundtjänst utanför MÄLAB:s upphandlade marknadsorganisation. Fordon som av parterna tillhandahålls trafiksystemet ska ersättas med en självkostnadshyra som täcker fordonens kapital- och förvaltningskostnader samt vissa kostnader för underhåll i enlighet med förvaltnings- eller hyresavtal med AB Transitio. Parterna ska inför beslut om anskaffning av fordon iseparat avtal reglera hur finansiering och förvaltning av dessa fordon ska ske. Med biljettintäkter avses intäkter för sålda resor, antingen direkt eller indirekt (t ex intäkter där operatör får ersättning för resor gjorda med av beställaren utfärdade biljetter), minus eventuella kostnader för marknadsföring, försäljning och kundtjänst utanför MÄLAB:s upphandlade marknadsorganisation. För trafik som bedrivs av trafikoperatör under nettoavtal görs en skattad uppdelning av trafikkostnader respektive biljettintäkter.

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige den 22 dec 2010. Reviderad den 21 maj 2012, kommunfullmäktige Reviderad den 25 mars 2013, kommunfullmäktige REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(8) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1403 003 Antagen: kommunfullmäktige 2007-03-26 26 och ändrad senast 2014-12-15 139 (ersätter: KF 2013-12-16 158) Reglemente

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 202 1992-02-24, 13 1995-02-27, 30 2003-02-24, 26; 2003-03-31, 47 2004-11-22, 148 2006-12-18 134 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39 Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2016-06-13, 39 2 av 7 Innehåll 1 Kompletterande bestämmelser...3 Styrelsens uppgifter...3 2 Allmänt om styrelsens uppgifter...3

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Utöver vad som föreskrivits om nämnder i kommunallagen samt i huvudreglemente för Vadstena kommun gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172. Reglemente och arbetsordningen reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-15,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige Kf 2010-09-27 47 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-24 76 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 24 september 2012 och gällande från den 1 oktober 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen Fastställd Fullmäktige 2010-11-29 124 Reviderad Fullmäktige 2010-12-12 122, distributionscentral Fullmäktige 2013-05-27 40 Fullmäktige 2014-12-01

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569)

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) 1 (6) Datum 2014 04 23 SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) Samverkansavtal Med grund i länens

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 26 Den 2005-04-19 Kommunfullmäktige 2005-04-19 32 Kommunstyrelsen 2005-04-05 49 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 19 Kf 26

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(5) Ledningsstaben Richard Widén 2014-01-15 LiÖ 2013-93 Trafiknämnden Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige Bakgrund I november 2012 undertecknade de regionala

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FÖRFATTNINGSSAMLING Dokument Reglemente för kommunstyrelsen Beslut KF 2014-10-27 97 Diarienummer KS 2014.51 Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-01-01 - Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde

Läs mer

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-21 Version Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 12 Diarienummer TN 2014-0103 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (12) 2013-02-25 Gunilla Lundin REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentet innehåller en beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag och ansvar samt styrelsens arbetsformer och utskott. Utöver

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun 1(12) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Antaget av kommunfullmäktige. Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun Bakgrund Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-16 Version Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 8 Diarienummer TN 2014-0302 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 040614 45 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen... 3 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken...

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (10) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 274 Reviderat 1996-03-25, 39, 2000-08-28 133, 2001-02-26 24, 2004-09-27 161, 2005-06-20 115, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen

Reglemente för Regionstyrelsen 1 Reglemente för Regionstyrelsen Sammansättning 1 Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Arbetsformer 2 Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 003-13

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 003-13 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 003-13 Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015 17 och 18. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun (Antaget av kommunfullmäktige 2000-01-26, 4) ( 6 ändrad enl kommunfullmäktiges beslut 2003-08-27, 83) ( 23 ändrad enl kommunfullmäktiges beslut 2006-12-20,

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-20 2(7) Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2011-04-26, 48 samt reviderat av fullmäktige 2011-09-27, 103. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad

Läs mer

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige: 1999-04-27 80 Reviderad: 2003-04-24 87, 2003-09-25 132, 2004-11-25 10, 2004-11-25 15, 2005-02-24 65, 2007-06-19 173, 2008-05-29 86, 2008-11-27 161, 2008-12-11

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-12-13 Ersätter: 2011-02-17 Gäller fr o m: 2012-12-14 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1(10) Reglemente för kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11 89 Dnr 2006. 198 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrdokument 1 (8) Förslag 2014-10-15 Fastställd: KF 2014-11-20 129 Gäller för: kommunstyrelsen Dokumentansvarig: kanslichefen Reviderad: Dnr : KS2014/327-1 Reglemente för kommunstyrelsen Postadress Besöksadress

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Sidan 1 av 12 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-20 116 med revideringar 1993-12-20, 1995-02-27, 1999-11-15, 2004-02-23, 2004-11-08 och 2007-04-23, 2011-02-14. REGLEMENTE Utöver det

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Reglemente Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Reglemente Kommunstyrelsen Mariestads kommun Reglemente Kommunstyrelsen Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2011-01-31 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 10/2011. 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 2007 Ändringar införda till och med KF, 93/2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens uppgifter... 2 2 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 2015-05-18 81 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter... 2 Övergripande uppgifter... 2 Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen...

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FÖRFATTNING Nr 1.3 Sid 1(14) Datum 2007 08 15 KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kf 188/91 Reviderad senast av kf 21/99, 22/99, 29/01, 177/02, 221/02, 269/02, 182/03, 47/04, 45/05,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer