Innehåll. Förord. Befolkning Hälsa Utbildning Barn och familj Förvärvsarbete Inkomst Kriminalitet...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet..."

Transkript

1

2 Innehåll Befolkning... 3 Hälsa... 9 Utbildning Barn och familj Förvärvsarbete Inkomst Kriminalitet Makt och inflytande Producerad av SCB samt Länsstyrelsen i Stockholms län Kontaktpersoner: Gunilla Sterner, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor, samt Karin Bengts, analys och statistik, Länsstyrelsen Omslag: Frida Sjöberg, Nylon Fler exemplar av denna skrift kan beställas kostnadsfritt genom Länsstyrelsen i Stockholms län, Box Stockholm eller laddas ned som PDF-fil från Länsstyrelsens hemsida. Leta under fliken jämställdhet Länsstyrelsen i Stockholms län Förord Regering och riksdag har beslutat att det övergripande nationella målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet delas in i fyra inriktningar: l l l l En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå uppsatta jämställdhetsmål. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i såväl beslutsfattande, som i planering och utförande av en verksamhet. Könsuppdelad statistik behövs för att synliggöra de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Stockholm idag. Med denna faktabok vill Länsstyrelsen öka kunskapen om hur vi, kvinnor och män, har det i Stockholms län. Annika Rosing Tillväxtdirektör Gunilla Sterner Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

3 Befolkning Jämställdhet och jämlikhet Ordet jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är ett vidare begrepp som utgår från att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet Jämställdhet har både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Den kvantitativa aspekten avser en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, såsom skola, arbetsliv, aktiviteter på fritiden och maktpositioner. Jämn könsfördelning i en grupp innebär att andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. En jämn könsfördelning är inte tillräcklig för att uppnå jämställdhet. Den kvalitativa aspekten av jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara. Det handlar om att könssterotypa normer inte ska få styra kvinnors och mäns, flickors och pojkars, beteenden eller fördelningen av resurser i samhället. Jämställdhetsarbetets organisation l EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter arbetar med jämställdhet genom lagstiftning och program för att öka jämställdheten och ser till att jämställdhet beaktas inom EU:s alla verksamhetsområden. l Inom regeringen finns jämställdhetsministern och jämställdhetsfrågorna på utbildningsdepartementet. l På nationell nivå handhar DO uppföljning och tillsyn av diskrimineringslagen, i vilken den tidigare jämställdhetslagen ingår. l Flera aktörer i Stockholms län har tillsammans med Länsstyrelsen ställt sig bakom en jämställdhetsstrategi , vilken fungerar som en regional plattform för långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete. l På Länsstyrelsen i varje län finns en särskilt sakkunnig i jämställdhet. Länsstyrelsen har liksom vissa andra statliga myndigheter jämställdhetsuppdraget inskrivet i sin instruktion. Befolkningen efter kommun 31 dec 2009 Antal Kvinnor Män Totalt Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Befolkningsstatistik I Stockholm, länets befolkningsmässigt största kommun, bor det fler kvinnor än män. I länet som helhet bor det också fler kvinnor än män. 2 3

4 Befolkning Befolkning Befolkningen efter ålder 31 dec 2009 Befolkningen efter nationell bakgrund 2009 Salem Ekerö Värmdö Nykvarn Vallentuna Vaxholm Tyresö Österåker Huddinge Sollentuna Danderyd Botkyrka Nacka Täby Haninge Upplands-Bro Sigtuna Södertälje Järfälla Lidingö Upplands Väsby Nynäshamn Norrtälje Stockholm Sundbyberg Solna 0 19 år år 65 år 0 19 år år 65 år Länet Riket % Källa: SCB, Befolkningsstatistik Andelen som är under 20 år är högre bland män än bland kvinnor i alla kommuner i länet. Störst är skillnaden i Danderyd och Lidingö. Däremot är andelen som är 65 år och äldre högre bland kvinnor än bland män i alla länets kommuner. Här är skillnaden störst i Solna. Antal Procentuell fördelning Länet Länet Riket Kvinnor Män Kv M Kv M Inrikes födda varav två inrikes födda föräldrar en inrikes och en utrikes född förälder två utrikes födda föräldrar Utrikes födda varav bosättningstid i Sverige 0 4 år år uppgift saknas Totalt Utrikes födda Norden varav Danmark Finland Island Norge EU utom Norden Utanför EU och Norden SCB, Befolkningsstatistik Länet har en högre andel utrikes födda jämfört med riket. De flesta utrikes födda har bott i landet i minst 5 år. Det gäller både kvinnor och män. Av de utrikes födda kommer en något högre andel från ett land utanför EU och Norden jämfört med riket. 4 5

5 Befolkning Befolkning Utrikes födda 31 dec 2009 Botkyrka Södertälje Huddinge Sundbyberg Solna Upplands Väsby Sigtuna Järfälla Stockholm Upplands-Bro Haninge Sollentuna Nacka Salem Lidingö Täby Tyresö Danderyd Nynäshamn Österåker Vallentuna Värmdö Nykvarn Norrtälje Ekerö Vaxholm Länet Riket Källa: SCB, Befolkningsstatistik % I alla länets kommuner, utom i Sundbyberg, finns en högre andel utrikes födda kvinnor än män. Länet har en betydligt högre andel jämfört med riket. Högst andel utrikes födda kvinnor och män finns i Botkyrka. In- och utflyttningar 2009 Antal Inflyttade Utflyttade Flyttnings - netto Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Källa: SCB, Befolkningsstatistik I alla kommuner i länet var inflyttningen större än ut flyttningen. Undantaget är Tyresö där kvinnorna flyttade ut i högre utsträckning än de flyttade in. 6 7

6 Befolkning Hälsa Flyttningsöverskott inom/utanför länet 2009 Antal inflyttningar utflyttningar Inom länet Till/från länet Till/från utlandet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Källa: SCB, Befolkningsstatistik Länet hade ett flyttningsöverskott både när det gäller flyttningar till och från länet samt till och från utlandet. Nacka hade det största positiva nettot för flyttningar inom länet medan Stockhom hade det största positiva nettot när det gäller övriga flyttningar. Ohälsotalet Antal dagar per år och försäkrad i åldern år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Försäkringskassan Kvinnor har generellt högre ohälsotal än män. Talen har minskat i alla kommuner på senare år. Norrtälje hade år 2009 det högsta talet för kvinnor medan Norrtälje och Botkyrka hade det högsta talet för män. Antal utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen per registrerad försäkrad. Alla dagar är omräknade till heldagar. 8 9

7 Hälsa Hälsa Anmälda arbetsskador* 2008 Antal/1 000 förvärvsarbetande dagbefolkning. Arbetar men behöver inte bo i kommunen år år år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Arbetsmiljöverket *arbetsolyckor + arbetssjukdomar Yngre män drabbas oftare av arbetsskador än vad yngre kvinnor gör. I Ekerö drabbades unga kvinnor i högst utsträckning och i Solna unga män. I Solna drabbades de äldre kvinnorna och framförallt de äldre männen i högst utsträckning. Pågående sjukfall efter antal dagar dec 2009 Antal med sjukpenning eller rehabiliteringspenning Antal personer Förändr. sedan 2000 i procent 30-dagar 180-dagar 180-dagar Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Försäkringskassan Antalet långa sjukfall har minskat sedan år Både sjukfall över 30 dagar samt de över 180 dagar är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Avser sjuk- eller rehabiliteringspenning. Sjukskrivningstidens längd mäts från dag för sjukanmälan till arbetsgivare eller försäkringskassa fram till 31 dec

8 Hälsa Hälsa Sjuk- och aktivitetsersättning dec 2009 Andel (%) av inskrivna Andel (%) Förändring år år år sedan 2001, år i procent Kv M Kv M Kv M Kv M Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Försäkringskassan Har sjuk- eller rehabiliteringspenning. Besvär av ängslan, oro eller ångest efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Länet Riket Procent Källa: SCB, Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) Kvinnor känner mer besvär av ängslan, oro eller ångest än vad män gör. I åldersgruppen år är skillnaden särskilt stor. Det är vanligare bland kvinnor än bland män att ha sjuk- och aktivitetsersättning. Bland personer som är 55 år eller äldre ligger andelarna på en hög nivå i Botkyrka och på en låg nivå i Danderyd jämfört med övriga kommuner. Länet ligger generellt på en lägre nivå än riket

9 Utbildning Utbildning 14 Befolkningens utbildningsnivå 2009 Avser år. Procentuell fördelning Förgym- Gym- Eftergym- Uppgift nasial utb nasial utb nasial utb saknas Kv M Kv M Kv M Kv M Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Utbildningsregistret Andel med eftergymnasial utbildning är högre bland kvinnor än bland män i alla kommunerna. Störst är skillnaden i Norrtälje och minst i Danderyd. Högst andel eftergymnasialt utbildade finns i Danderyd. Lägst andel har Haninge bland kvinnorna och Norrtälje bland männen. Befolkningens utbildningsnivå 2009 Avser år. Procentuell fördelning Förgym- Gym- Eftergym- Uppgift nasial utb nasial utb nasial utb saknas Kv M Kv M Kv M Kv M Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Utbildningsregistret Även bland åringarna är utbildningsnivån högre bland kvinnor än bland män. Danderyd och Täby har dock en högre andel eftergymnasialt utbildade män än kvinnor. Utbildningsnivån ligger lägre bland de äldre än bland de yngre. Så är det i alla kommuner för kvinnorna och i nästan alla kommunerna för männen. 15

10 Utbildning Utbildning Behörighet till vidare studier Andel (%) av alla i respektive kull som avslutat läsåret 2008/09 Till gymnasiet Till universitet och högskola Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö * Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn * Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm * Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Skolverket Både kommunala och enskilda skolor ingår *inget gymnasium fanns i kommunen I länet var en högre andel kvinnor än män behöriga till vidare studier. Det gäller till gymnasiet och framförallt till högskolan. Examinerade från gymnasieskolan Länet. Läsåret 2008/ Omvårdnad (OP) Barn- och fritid (BF) Livsmedel (LP) Estetiska (ES) Hotell- och restaurang (HR) Samhällsvetenskap (SP) Källa: SCB, Skolstatistik Antal flickor: Antal pojkar: Medie (MP) Naturvetenskap (NV) Naturbruk (NP) Hantverk (HV) Handels- och adm. (HP) Int. Baccalaureate (IB) Waldorf Industri (IP) SM utan specifik inriktning Teknikprogrammet (TE) Bygg (BP) Fordon (FP) Energi (EN) El (EC) % % Ett fåtal elever (22 flickor och 18 pojkar) har examinerats från programmen SM riksrekryterande samt från IV. Dessa redovisas inte i diagrammet, men ingår i antalet ovanför diagrammet. Gymnasieskolan är starkt könsuppdelad, särskilt inom yrkesförberedande program

11 Utbildning Utbildning Övergång gymnasieskola högskola Andel (%) som slutade gymnasieskolan 2005/2006 och som påbörjat högskolestudier senast 2008/2009 Danderyd Täby Lidingö Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Vallentuna Salem Ekerö Nacka Botkyrka Nykvarn Järfälla Haninge Vaxholm Huddinge Södertälje Österåker Upplands Väsby Tyresö Upplands-Bro Sigtuna Värmdö Nynäshamn Norrtälje Länet Riket % Källa: SCB, Högskoleregistret, Regionala paket Jämfört med riket fortsatte en högre andel av ungdomarna i länet vidare till högskolestudier inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier. Flickorna fortsatte i högre utstäckning än pojkarna i alla kommuner utom i Vaxholm. I Sundbyberg, Vallentuna, Salem, Solna, Sollentuna och Södertälje var skillnaderna stora. Kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning 2009 Antal studerande och könsfördelning (%) Antal personer Könsfördelning (%) Kvinnor Män Kvinnor Män Friskvård och kroppsvård Juridik Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Pedagogik och undervisning Hotell, restaurang och turism Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Ekonomi, administration och försäljning Journalistik och information Kultur, media och design Transporttjänster Miljövård och miljöskydd Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Teknik och tillverkning Säkerhetstjänster Totalt Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Not: Gäller även ej folkbokförda i länet (bearbetad av länsstyrelsen) Den största yrkesutbildningen för både kvinnor och män är ekonomi, administration och försäljning. Denna är även vanligast hos kvinnorna. För männen är yrkesutbildningen data/it vanligast. Det är bara två yrkesutbildningar som har en könsfördelning inom ramen procent, dessa är kultur, media och design samt transporttjänster

12 Utbildning Utbildning Högskolenybörjare i åldern år* Läsåret 2008/2009 Antal Könsfördeln. Andel (0/00) (%) av alla i resp. ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Högskolestatistik *ålder Fler kvinnor än män i åldern år börjar på högskolan. Det gäller i alla kommuner utom i Nykvarn. Mest sned är könsfördelningen i Södertälje. Högskolenybörjare i åldern år* Läsåret 2008/2009 Antal Könsfördeln. Andel (0/00) (%) av alla i resp. ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Högskolestatistik *ålder Det är en stor majoritet kvinnor bland högskolenybörjarna i åldern år. Det är ännu tydligare jämfört med yngre åldrar. I Sigtuna och Vallentuna var andelen kvinnliga högskolenybörjare 83 respektive 80 procent

13 Utbildning Utbildning Examinerade från högskolans grundutbildning och boende i länet 1 jan 2010 Antal 2005/ / /08 Kv M Kv M Kv M Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap Undervisning Naturvetenskap Teknik, därav Civilingenjörsexamen/motsv Högskoleingenjörsexamen/motsv Lant- och skogsbruk Medicin o odontologi, därav Läkarexamen/motsv Tandläkarexamen/motsv Vård och omsorg, därav Sjuksköterskeexamen/motsv Konstnärligt område Övrigt område Totalt Andel (%) av alla examinerade resp år Källa: SCB, Högskolestatistik Bor i samma län som då utbildningen påbörjades. Utbildningen kan ha ägt rum var som helst i landet. Av de examinerade i länet under åren från 2005/06 och framåt bor en övervägande del kvar i länet 1 januari Det gäller för de flesta utbildningarna för både kvinnor och män. Examinerade från högskolans grundutbildning ej boende i länet 1 jan 2010 Antal 2005/ / /08 Kv M Kv M Kv M Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap Undervisning Naturvetenskap Teknik, därav Civilingenjörsexamen/motsv Högskoleingenjörsexamen/motsv Lant- och skogsbruk Medicin o odontologi, därav Läkarexamen/motsv Tandläkarexamen/motsv Vård och omsorg, därav Sjuksköterskeexamen/motsv Konstnärligt område Övrigt område Totalt Källa: SCB, Högskolestatistik Bor ej i samma län som då utbildningen påbörjades. Utbildningen kan ha ägt rum var som helst i landet. Det finns några undantag, t.ex. utbildade inom lant- och skogsbruk samt de med läkarexamen som i högre utsträckning har lämnat länet

14 Barn och familj Barn och familj Födda barn per kvinna respektive man Antal barn per kvinna resp. man 2,5 Kvinnor Riket 2,0 1,5 1,0 0,5 Män Länet Källa: SCB, Befolkningsstatistik Kvinnor Länet Män Riket 0, Antal barn som en generation kvinnor respektive män får = summerad fruktsamhet. Det finns fler män än kvinnor i fruktsam ålder. Därför är talen lägre för män. I början av 1990-talet var fruktsamhetstalen höga. Sedan sjönk de för att nå sina lägsta värden år Därefter har de stigit igen. Mönstret är detsamma i både länet och i riket. År 1990 var fruktsamheten lägre i länet än i riket, både för kvinnor och för män. I länet föddes 1,98 barn per kvinna jämfört med 2,13 barn per kvinna i riket. För män var talen 1,94 i länet och 2,01 i riket. År 2009 låg fruktsamhetstalen på 1,94 barn per kvinna i länet såväl som i riket. Bland män låg de på 1,76 i länet och 1,72 i riket. Medelålder vid första barnets födelse 2009 Procent Kvinnor Män Botkyrka 27,7 31,1 Danderyd 31,8 33,1 Ekerö 31,0 32,6 Haninge 28,3 30,9 Huddinge 29,0 32,0 Järfälla 29,2 32,3 Lidingö 31,0 33,1 Nacka 30,9 33,1 Norrtälje 27,9 30,6 Nykvarn 30,9 34,0 Nynäshamn 27,6 30,0 Salem 29,1 31,3 Sigtuna 28,8 31,0 Sollentuna 29,9 33,0 Solna 30,9 32,9 Stockholm 31,2 33,2 Sundbyberg 30,0 32,2 Södertälje 27,9 31,5 Tyresö 29,2 31,5 Täby 30,5 33,1 Upplands Väsby 28,6 31,0 Upplands-Bro 27,5 30,8 Vallentuna 30,1 32,4 Vaxholm 31,4 33,1 Värmdö 31,0 32,7 Österåker 29,8 32,0 Länet 30,4 32,7 Riket 28,9 31,4 Källa: SCB, Befolkningsstatistik Förstagångsmammorna är äldst i Danderyd och yngst i Upplands-Bro. Förstagångspapporna är äldst i Nykvarn och yngst i Nynäshamn. I alla kommuner är mammornas medelålder lägre än pappornas. Skillnaden är störst i Södertälje där papporna i genomsnitt är drygt 3,6 år äldre än mammorna

15 Barn och familj Barn och familj Användning av föräldraförsäkringen 2009 Personer som använt försäkringen Könsfördelning (%) FP TFP Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Försäkringskassan FP = föräldrapenning vid barns födelse TFP = tillfällig vård av barn. Kontakt dagar samt pappornas 10 dagar ingår ej. I ett fåtal kommuner är könsfördelningen inte jämn, dvs. inom ramen procent, när det gäller uttaget av föräldraförsäkringen. I samtliga kommuner var det dock fler kvinnor än män som gjorde uttag. Användning av föräldraförsäkringen 2009 Fördelning (%) av nettodagar FP TFP Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Försäkringskassan Nettodagar, ex. 2 halva dagar = 1 heldag. I övrigt se föregående sida. Mammor tar ut betydligt fler dagar av föräldraförsäkringen än vad pappor gör. I Vallentuna och Vaxholm tar papporna ut högst andel dagar med FP, medan papporna i Södertälje tar ut lägst andel. I Upplands-Bro tar papporna ut högst andel dagar med TFP, i Danderyd och Nykvarn lägst andel

16 Barn och familj Barn och familj Kommunernas omsorg för barn* 2009 Procent Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg 1 5 år 6 12 år 1 5 år 6 12 år Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Skolverket *Könsredovisning är ej tillgänglig. Ungdomar som bor kvar hos föräldrar 2009 Procent Flickor riket Flickor länet Källa: SCB, Befolkningsstatistik Pojkar länet Pojkar riket ålder Flickor flyttar hemifrån tidigare än pojkar. Skillnaden är relativt liten i de lägre åldrarna men ökar från 19-årsåldern. År 2009 bodde 51 procent av de 21-åriga flickorna och 67 procent av pojkarna i länet kvar hemma. Skillnaden är störst i åldrarna år. I länet flyttar både flickor och pojkar hemifrån senare i jämförelse med riket. I Nykvarn har 89 procent av 1 5-åringarna en förskoleplats jämfört med 79 procent av barnen i Solna. I Järfälla och Vaxholm har 69 procent av 6 12-åringarna en fritidshemsplats. Det kan jämföras med 49 procent av barnen i Sigtuna. Förskolor som har enskild huvudman ingår om kommunen utövar tillsyn över verksamheten Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter

17 Barn och familj Barn och familj Familjehushåll efter hushållstyp Procentuell fördelning samt antal Länet Riket Sammanboende utan barn Sammanboende med barn Ensamstående kvinna utan barn Ensamstående man utan barn Ensamstående kvinna med barn 5 4 Ensamstående man med barn 2 2 Övriga familjehushåll Totalt, % Antal, tal Familjehushåll efter hushållstyp och antal barn Procentuell fördelning Länet Riket Samman- Ensamstående Samman - Ensamstående boende kvinna man boende kvinna man Inga barn barn barn barn Totalt, % Källa: SCB, Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) Bland de ensamstående har 21 procent av kvinnorna och 11 procent av männen i länet barn. Andelarna är något högre jämfört med riket. En eller båda av de sammanboende, den ensamboende resp. minst en i övriga familjehushåll är i åldern år. I gruppen sammanboende ingår även personer av samma kön om de själva angivit sig som sammanboende. Befolkningen i ordinärt boende med beviljad hemtjänst dec 2008 Antal 80 år och äldre år 90 år Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: Socialstyrelsen Fler kvinnor än män 80 år och äldre beviljas hemtjänst. Personer kan få insatser i flera kommuner men de räknas bara med en gång i länsuppgiften

18 Förvärvsarbete Förvärvsarbete Förvärvsarbetande 2008 Andel (%) i respektive åldersgrupp år år år år Kv M Kv M Kv M Kv M Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) I åldern år var andelen förvärvsarbetande lägre bland kvinnor än bland män i alla kommunerna i länet med undantag för Vaxholm. I Botkyrka var skillnaden störst. I den yngsta åldersgruppen var skillnaden störst i Botkyrka och i den äldsta i Nykvarn. Utrikes födda förvärvsarbetande 2008 Andel (%) i respektive åldersgrupp år år år år Kv M Kv M Kv M Kv M Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) De utrikesfödda männen förvärvsarbetar i högre utsträckning än de utrikesfödda kvinnorna. Jämfört med riket arbetar en högre andel av de utrikes födda i länet. Det gäller både kvinnor och män i de olika åldersgrupperna ovan

19 Förvärvsarbete Förvärvsarbete Utrikes födda förvärvsarbetande 2008 Andel (%) i respektive födelsegrupp. Avser år Norden EU 27 Utanför utom Norden EU 27 och Norden Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Relativa arbetskraftstal Avser år Procent Kvinnor riket Män länet Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Kvinnor länet Män riket Relativa arbetskraftstalet = andel (%) av befolkningen som finns i arbetskraften Arbetskraften = antal sysselsatta + antal arbetslösa År 1990 fanns 87 procent av kvinnorna och 89 procent av männen i länet i arbetskraften. Under början av 1990-talet sjönk arbetskraftstalen. År 2008 låg andelarna på 80 respektive 84 procent. I riket fanns då 77 procent av kvinnorna och 82 procent av männen i arbetskraften. Siffrorna för 2005 är inte helt jämförbara med föregående år p.g.a. omläggning och EU anpassning av statistiken. Bl.a ingår nu personer som bor i Sverige men arbetar i annat land. Utrikes födda män förvärvsarbetar generellt sett i högre utsträckning än utrikes födda kvinnor. Undantag var kvinnor födda i Norden som förvärvsarbetade mer än män i 16 av länets kommuner. Största skillnaden mellan könen för personer födda i Norden fanns i Nykvarn

20 Förvärvsarbete Förvärvsarbete Sysselsatta efter vanligen arbetad tid 1990 och 2008 Avser år Procent tim tim Länet 1 19 tim Riket Länet Riket Länet Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Riket Länet Procent 100 Riket År 1990 arbetade 71 procent av kvinnorna i länet heltid. År 2008 hade den andelen ökat till 72 procent. Under samma tidsperiod ökade andelen i riket från 60 till 65 procent. I länet arbetade 92 procent av männen heltid år År 2008 var den andelen lägre 88 procent. I riket sjönk andelen från 93 till 89 procent Angående jämförbarhet mellan åren se not sid De 30 största yrkena i länet 2008 Antal kvinnor: Antal män: Andel Andel Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Företagsek, marknadsförare o personaltjm Dataspecialister Chefer för särsk. funktioner Ingenjörer o tekniker Övr. kontorspersonal Civiling. arkitekter m.fl. Chefer för mindre ftg o enh. Fordonsförare Byggnadshantverkare Drift- och verksamhetschefer Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. Redov.ek. adm. ass. m.fl. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. Datatekn. och dataop. Byggnads- och anläggn.arb. Storhushålls- o Grundskollärare restaurangpersonal Bokförings- o redov.ass. Kundinformatörer Städare m.fl. Förskollärare o fritidspedagoger Köks- och restaurangbitr. Sjuksköterskor Adm. i off. förvaltn. Hälso- o sjukvårdsspec. Lager- och transportass. Kontorssekr. Gymn.lärare m.fl. o datareg. % % Källa: SCB, Yrkesregistret Avser yrkesverksamma anställda år med bostad i länet Arbetsmarknaden är fortsatt starkt könsuppdelad. Av de 30 största yrkena i länet ligger könsfördelningen inom ramen procent för 9 yrken. Sex yrken är starkt könsuppdelade (0 10 procent av ena könet): n Fordonsförare n Byggnadshantverkare n Byggnads- och anläggningsarbetare n Förskollärare och fritidspedagoger n Sjuksköterskor n Kontorssekreterare och dataregistrerare 36 37

21 Förvärvsarbete Förvärvsarbete De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i länet 2008 Antal Andel (%) av alla yrken* Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Säljare, inköpare, mäklare m.fl Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl Övrig kontorspersonal Bokförings- och redovisningsassistenter Förskollärare och fritidspedagoger Sjuksköterskor Grundskollärare Kundinformatörer Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl Dataspecialister Kontorssekreterare och dataregistrerare Köks- och restaurangbiträden Chefer för särskilda funktioner Städare m.fl Administratörer i offentlig förvaltning Storhushålls- och restaurangpersonal Drift- och verksamhetschefer Totalt 20 yrken Totalt alla yrken** Källa: SCB, Yrkesregistret *av alla yrkesverksamma anställda år med bostad i länet ** Här ingår kvinnor vars yrke klassas som okänt. En stor andel av länets kvinnor arbetar inom vård och omsorg. I denna grupp ingår barnskötare, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare och vårdare, tandsköterskor, övrig vård- och omsorgspersonal. Däremot ingår inte läkare, sjuksköterskor m.fl. grupper. De 20 vanligaste yrkena för män i länet 2008 Antal Andel (%) av alla yrken* Säljare, inköpare, mäklare m.fl Dataspecialister Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Ingenjörer och tekniker Fordonsförare Vård- och omsorgspersonal Civilingenjörer, arkitekter m.fl Byggnadshantverkare Chefer för särskilda funktioner Byggnads- och anläggningsarbetare Chefer för mindre företag och enheter Datatekniker och dataoperatörer Lager- och transportassistenter Drift- och verksamhetschefer Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl Storhushålls- och restaurangpersonal Säkerhetspersonal Maskin- och motorreparatörer Städare m.fl Totalt 20 yrken Totalt alla yrken** Källa: SCB, Yrkesregistret *av alla yrkesverksamma anställda år med bostad i länet ** Här ingår män vars yrke klassas som okänt. Ingen yrkesgrupp är så dominerande bland män som gruppen vård- och omsorgspersonal är bland kvinnor. Männen i länet arbetar främst inom gruppen säljare, inköpare, mäklare m.fl. eller inom gruppen dataspecialister

22 Förvärvsarbete Förvärvsarbete De fem största yrkena i länet bland kvinnor 2008 Andel (%) av alla yrkesverksamma anställda år. Avser nattbefolkning (bor i kommunen men kan arbeta i en annan kommun) Vård- o Försäljare, Säljare, Företags- Redoomsorgs- detalj- inköpare, ekonomer, visningspersonal handel, mäklare marknads- ekonomer, demonstra- m.fl. förare o adminitörer m.fl. personal- strativa tjänste- assistenter män m.fl. Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Yrkesregistret I Norrtälje arbetade 29 procent av alla anställda kvinnor inom vård och omsorg. I Danderyd var den andelen 8 procent. I Danderyd arbetar 10 procent som företagsekonomer, marknadsförare m.m. De fem största yrkena i länet bland män 2008 Andel (%) av alla yrkesverksamma anställda år. Avser nattbefolkning (bor i kommunen men kan arbeta i en annan kommun) Säljare, Data- Försäljare Företags- Ingenjörer inköpare specia- detalj- ekonomer, och mäklare lister handel, marknads- tekniker m.fl. demonstra- förare o törer m.fl. personaltjänstemän Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Källa: SCB, Yrkesregistret Ingen yrkesgrupp är lika dominerande bland män som olika vårdyrken är bland kvinnor. I Täby, Danderyd och Lidingö arbetade 11 procent av de anställda männen som säljare, inköpare eller mäklare. I Botkyrka, Norrtälje och Södertälje var den andelen 4 procent

23 Förvärvsarbete Förvärvsarbete Förvärvsarbetande efter sektor 2008 Avser år. Avser nattbefolkningen (bor i kommunen men kan arbeta i annan kommun) Off. sektor Nynäshamn Salem Näringslivet Botkyrka Upplands-Bro Nykvarn Huddinge Södertälje Haninge Järfälla Ekerö Värmdö Tyresö Vaxholm Sigtuna Österåker Solna Stockholm Upplands Väsby Sundbyberg Vallentuna Lidingö Sollentuna Nacka Täby Norrtälje Danderyd Länet Riket % Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) I länet arbetar 69 procent av alla kvinnor inom näringslivet och 31 procent i offentlig sektor. I riket är fördelningen mer jämn; 54 procent i näringslivet och 46 procent i offentlig sektor. Män arbetar i huvudsak inom näringslivet. Det gäller både i länet och i riket. Egna företagare i länet efter näringsgren 2008 Antal i åldern 16 år och däröver. Avser dagbefolkningen (arbetar i kommunen men kan bo i annan kommun) Procentuell fördelning Kvinnor Män Eget Egen- Eget Egen- AB föret. AB föret. Företagstjänster Kulturella o personl. tjänster m.m Vård och omsorg; sociala tjänster Handel Okänd verksamhet Information och kommunikation Hotell- o restaurangverksamhet Utbildning Tillverkning o utvinning Byggverksamhet Fastighetsverksamhet Jordbruk, skogsbruk o fiske Transport o magasinering Finans- o försäkringsverksamhet Offentlig förvaltning o försvar Energiförsörjning; miljöverksamhet Antal Egenföretag är alla företag utom aktiebolag (AB). Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Både kvinnor och män som är egna företagare har oftast ett företag inom området företagstjänster. Inom området finans- och försäkringsverksamhet var det vanligast att ha ett eget aktiebolag. Det gäller både kvinnor och män

24 Förvärvsarbete Förvärvsarbete Egna företagare 2008 Antal i åldern 16 år och däröver. Avser dagbefolkningen (arbetar i kommunen men kan bo i annan kommun) Kvinnor Män Företagare Egen- Företagare Egeni eget AB företagare i eget AB företagare Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Riket Nystartade företag efter form av ledning Antal i länet Källa: Tillväxtanalys Nyföretagare Från 2007 görs en totalundersökning. Innan dess gjordes den som en urvalsundersökning. Därför är ej siffrorna helt jämförbara med tidigare år. Länet Riket Kv M Gemen- Kv M Gemensamt samt Antal Könsfördelning (%)* Andel ( )** 8,9 16,7 1,0 6,3 11,8 0,7 Källa: Tillväxtanalys *exkl. bortfall **befolkningen år År 1999 leddes 30 procent av de nystartade företagen i länet av en kvinna eller av flera kvinnor. Motsvarande andel för män var 64 procent. År 2008 låg andelen för kvinnor på 32 procent och för män på 61 procent. Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) I länet hade 28 procent av de kvinnor som var företagare ett eget aktiebolag. I riket låg den nivån på 26 procent. För män var motsvarande andelar 44 procent i länet och 41 procent i riket. I kommunerna varierar andelarna för kvinnor från 33 procent i Danderyd till 18 procent i Botkyrka och för män från 53 procent i Danderyd och Täby till 29 i Nynäshamn

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok Om kvinnor och män i Västra Götalands län en statistikbok Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 31 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande...

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Kvinnor och män i Jämtlands län

Kvinnor och män i Jämtlands län Kvinnor och män i Jämtlands län 2011 Innehåll Förord... 1 Mål för jämställdhetspolitiken... 2 Jämställdhet... 3 Kvanitativ och kvalitativ jämställdhet... 3 Befolkning... 4 Hälsa... 10 Utbildning... 16

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Ängelholm Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder uell fördelning År Antal

Läs mer

Värmlands län 2008. På tal om kvinnor och män

Värmlands län 2008. På tal om kvinnor och män Värmlands län 2008 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning...4 Barn och familj... 11 Utbildning... 18 Förvärvsarbete... 28 Inkomst... 47 Hälsa... 51 Inflytande och makt... 58 Kriminalitet... 64 Producerad

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Kvinnor och män i Västernorrland

Kvinnor och män i Västernorrland Kvinnor och män i Västernorrland Januari 2015 Förord 3 Mål för jämställhetspolitiken 4 Jämställdhet 4 Jämställdhetsintegrering och statistik 4 Länsstyrelsens roll 5 Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

På tal om kvinnor och män i Blekinge

På tal om kvinnor och män i Blekinge På tal om kvinnor och män i Blekinge Innehåll Befolkning...6 Barn och familj... 15 Utbildning... 21 Förvärvsarbete... 29 Inkomst... 45 Hälsa... 48 Inflytande och makt... 54 Kriminalitet... 61 Producerad

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Statistik sydöstra Skåne

Statistik sydöstra Skåne Leader Sydöstra Statistik sydöstra Tabeller och grafer: Sida: Områdets storlek 2 Medelålder 2 Befolkning i och utanför tätorter 2 Befolkning - åldersuppdelad 3 Befolkning - ålder- och könsuppdelad 3 Andel

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Kommunfakta 2011. Definitioner Kommentarer Källor

Kommunfakta 2011. Definitioner Kommentarer Källor Kommunfakta 2011 Definitioner Kommentarer Källor ARBETSMARKNAD. www.scb.se/am0207 Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna, men också

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN

PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN - Jönköpings län 2015 Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Rapport nr. 2015:6. Kvinnor och män i Västernorrland

Rapport nr. 2015:6. Kvinnor och män i Västernorrland Rapport nr. 2015:6 Kvinnor och män i Västernorrland 2015 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland 2015 Rapport nr: 2015:6 ISSN: 1403-624X Detta dokument går att få i alternativt format. Förord 4 Mål för jämställhetspolitik

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Folkmängd 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 3 Födda och

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Landareal: 1 179 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 1 179 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 1 179 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2011 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Nationell konferens för kommunala landsbygdsutvecklare Quality Airport Hotel Arlanda, 20-21 mars 2013 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer